Ký hiệu biểuTên biểuKỳ báo cáoNgày nhận báo cáo
01a.N/BCC-XHMTNămNgày 30/11 hàng năm
02a.N/BCC-XHMTNămNgày 30/11 hàng năm
03a.N/BCC-XHMTNămNgày 20/3 năm sau
04a.N/BCC-XHMTNămNgày 30/6 hàng năm
05a.N/BCC-XHMTNămNgày 30/6 hàng năm
06a.N/BCC-XHMTNămNgày 31/8 hàng năm
01b.N/BCC-XHMTNămNgày 25/3 năm sau
02b.N/BCC-XHMTNămNgày 25/3 năm sau
01c.H/BCC-XHMTTheo từng đợt thiên tai
- 05 ngày sau thời điểm bắt đầu đợt thiên tai
- 10 ngày sau thời điểm bắt đầu đợt thiên tai
01d.H/BCC-XHMTTheo từng tháng phát sinhNgày 18 tháng phát sinh thiếu đói