Ký hiệu biểuTên biểuKỳ báo cáoNgày nhận báo cáo
001.T/BCC-TMDVThángNgày 17 hàng tháng
002.T/BCC-TMDVThángNgày 17 hàng tháng
003.T/BCC-TMDVThángNgày 17 hàng tháng
004.T/BCC-TMDVTháng
005.T/BCC-TMDVThángNgày 17 hàng tháng
006.T/BCC-TMDVThángNgày 17 hàng tháng
007.T/BCC-TMDVThángNgày 17 hàng tháng
008.T/BCC-TMDVThángNgày 17 hàng tháng
009.Q/BCC-TMDVQuýNgày 5 tháng cuối quý
010.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
011.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
012.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
013.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
014.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
015.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
016.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
017.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
018.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
019.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
020.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
021.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
022.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
023.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
024.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
025.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
026.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau
027.N/BCC-TMDVNămNgày 31/7 năm sau