Ký hiệu biểuTên biểuKỳ báo cáoNgày nhận báo cáo
001.T/BCC-CNGHThángNgày 17 hàng tháng
002.T/BCC-CNGHThángNgày 17 hàng tháng
003.T/BCC-CNGHThángNgày 17 hàng tháng
004.T/BCC-CNGHThángNgày 17 hàng tháng
005.T/BCC-CNGHThángNgày 17 hàng tháng
006.T/BCC-CNGHThángNgày 17 hàng tháng
007.T/BCC-CNGHThángNgày 17 hàng tháng
008.N/BCC-CNGHNăm Ngày 31/7 năm sau
009.N/BCC-CNGHNăm Ngày 31/7 năm sau
010.N/BCC-CNGHNăm Ngày 31/7 năm sau
011.N/BCC-CNGHNăm Ngày 31/7 năm sau
012.N/BCC-CNGHNăm Ngày 31/7 năm sau
013.N/BCC-CNGHNăm Ngày 31/7 năm sau
014.N/BCC-CNGHNăm Ngày 30/4 năm sau
015.N/BCC-CNGHNăm Ngày 30/4 năm sau