л¤ЯА▒р>■  ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=­ :Щ#8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1╚ ╝Arial1╚ љArial1╚ ╝Arial1╚ љArial1▄ ╝UVnTime1 ╝Arial1╚ љUVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Я ш  Э└ Я#└ Я#└ Я<@└ Я<@ └ Я8@ └ Я8 └ Я< └ Я └ Я └ Я └ Я └ Я └ Я └ Я └ Я └ Я#└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ `Ё▓ Sheet1ї«┴┴TЇЧъ--Chia ra Nam Kon TumGia Lai=DРn sЛ dРn t┘c LЯo tАi thПi i├m 1/4/1999 phРn theo gi█i tьnhNg░ПiTНng sЛ N№ TнNG SлМng b▒ng sЗng HМngHЯ N┘i HБi PhЫng V)nh PhЩcHЯ TРyHЯ Nam Зng B»c HЯ GiangLЯo CaiB»c KАnYЖn Bрi Thрi NguyЖnPhЩ Th═ B»c GiangTРy B»cLai ChРuSАn LaHЫa BВnh B»c Trung B┘ Thanh HзaNghК AnHЯ T)nh QuБng BВnh QuБng Tr╦Thвa ThiЖn - Hu┐DuyЖn hБi Nam Trung B┘Я Nхng TРy NguyЖn »k L»k Зng Nam B┘TP. HМ Chь Minh BВnh Ph░█cTРy Ninh BВnh D░АngМng Nai BВnh ThuГn 2Р «пH rй уD n ? F═┴ђ -r н1 dЧЕымMbP?_*+ѓђ%Ђ┴ЃёА"Я?Я?U} } ђ-h@h@h@h@h@,└,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@§  § § § Й § § § й!ђГк@! и@!NХ@§ #"ђ@@  % └└З.#"1@  % └└З."0@@An§╝, L■└L └§ # й$2@$$@ @ § # й $@$­? ­? § # й $"@$@ @  § # й $@$­? ­?  § #й $@$@ § # Ў@   %└└K# @і@   %└└K "­Є@  § #й$­?$­? § #й$Вў@$і@ пЄ@  § #й$­?$­? § #й$@$@ § #~ $@$ @ § #й$@$@ § #й$­?$­? § #ђ»┬@  %└└#з▓@  %└└"l▓@ § #й$Н╣@$ЬЕ@ ╝Е@ § #й$Д@$ЯЌ@ 0ќ@ § #й$@$@ @ § #_@  %└└(#ђO@  %└└("ђN@ § #й$@$­? ­? § #й$@@$1@ .@ § #й$ђN@$ђ@@ <@ § #й$@$@ @ § # й$8@$$@ ,@ § #!~ $­?$ ­? ОB* X 0**ћCCCC.{.C..E..{CCC{CCCCC ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@§ "# @   %!!└└ # @   %!!└└ "­? § !##й!$@$@! ­?  § "$#"@o@"  %#%└└#"]@"  %#%└└""└`@! § ##й#$@$@# ­?" § $#й$$@$­?$ ­?# § %#%й%$ђn@$\@% ђ`@$ § &&#&<@&  %',└└#&(@&  %',└└&"0@% § '#'й'$*@$@' @& § (#(й($@$@( @' § )#)й)$@$­?) ­?( § *#*~ *$­?*$* ­?) § +#+~ +$@+$+ @* § ,#,й,$@$@, ­?+■О­{C{CCC{CCCEE>Х@т №7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@T¤█Bј─@ђиЙCј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1 Worksheets ■   ■   ■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Root Entry         └Fл░╚Aдћ─■   Workbook            ўSummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8