ࡱ> $# Fɀ\pnxmai Ba== :#8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *    # 8@    <    <@     `Sheet1TgJJKon Tum Gia Lai Long An An GiangCDn s v mt dn s ti thi im 1/4/1999 phn theo a phngDin tch (Km2)Dn s 1/4/1999 (Ngi)Mt dn s (Ngi/km2)TNG S ng bng sng Hng H Ni Hi Phng V)nh PhcH TyBc Ninh Hi DngHng YnH NamNam nh Thi Bnh Ninh Bnh ng Bc H GiangCao BngLo CaiBc KnLng Sn Tuyn QuangYn Bi Thi NguynPh Th Bc Giang Qung NinhTy Bc Lai ChuSn LaHo Bnh Bc Trung B Thanh Ho Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - HuDuyn hi Nam Trung B Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ho Ty Nguyn k Lk Lm ng ng Nam BTP. H Ch Minh Ninh Thun Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng Nai Bnh ThunB Ra - Ving Tu ng bng sng Cu Long ng Thp Tin Giang V)nh Long Bn Tre Kin GiangCn Th Tr Vinh Sc Trng Bc LiuC MauR4 t L p tn F wO Fɀ J!$ dMbP?_*+%h"h??U} !} } Jh@h@X@h@h h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@ ! ! ! E%2333cAn/DDDD!D(D/D4D=E&e2A/DDDD!D(D/D4D=~ %@ #"3333@ % ## pA % ~ "@ $Ȍ@zG$qA $Af$@ $Aȩ0A$p@  $ A+$!@ $a@4,A$a@ $AA/9A$!r@ $a@AA$F@ $@>h0$@ $Ah@?h@ $ $6@/.$@ !%#!"ffff%@ %"'*#!#`cA! %"'*~ !"@ "&"$KC$}@ #'#$kd{$@ $($${"A\3A$0j@ %)%$(AB(A$G@ &*&$)A"$@ '+'$@.?$/@ (,#("i%@! %). #(#@XA( %). ~ ("G@ )-)$A@\$A$@ *.*$S@S$`@ +/+$WA)2A$@ ,0,$c"A'Y$@ -1-$IA(A$c@ .2.$M@>$`@ /3#/"P@( %03*#/#NA/ %03*~ /"R@ 00$@@-A$@ 11$ ^L-A$`@ 242$#@l$@ 353$-A.<$@ 46#4"3333@/ %5<*#4#`UfA4 %5<*~ 4"u@ 575$^@*A3$U A 686$)AA$[@ 797$Ⱥ@#A$@ 8:8$A;$r@ 9;9$@ֽ+$@ :<:$=!AZy$A}@ ;=;$@`/A$@ <><$A4L(A$@ =?#=" d@4 %>I*#=#`NnA= %>I*~ ="@ >>$jA^O$c@ ?@?$A_$@D l*j******j******j****j********j*@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@ @@$1A1?A$N@ AAA$ Aa$A@ BBB$Af=$h@ CCC$@>HO$e@ DDD$}@h[$T@ EEE$9A$;A$A@ FFF$Q+ A;$6@ GGG$iA1A$A@ HHH$A4o&A$z@ III$YAID$ @l*********>@7 Oh+'0@HXh nxmaifnxmaifMicrosoft Excel@ 2@5՜.+,0 PXh px TCTKShA Sheet1 Worksheets !"Root Entry F`sWorkbook%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8