ࡱ> 54 \pREDSEA Ba==xf0!8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1" .VnArialH1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *    (  8 8 0 8 0 8 8 8  8 8 (     + + ( ( +8 + + +< 8@ 8 8 8@ `Sheet1T TSng bng sng Cu Longng bng sng Hng Bc Trung B Ty Nguyn S d nTng sChia raTng s H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - HuDuyn Hi Nam Trung B  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk k Nng Lm ng ng Nam B Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Hu Giang Sc Trng Bc Liu C MauDu kh Nc ngoi gp Vit Nam gpR (*) Bao gm c vn tng thm ca cc d n c cp giy php t cc nm trc. ng Bc Ty Bc in Bin Vn ng k (Triu la M)(*) Wu t trc tip ca nc ngoi c cp giy php nm 1988 - 2007 phn theo a phngTrong : Vn iu lZn 2 u  7b9@cc  db'02=(FF dMbP?_*+%,M\\TTTL-ntnhuong\tttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNXMAIutomatic>0  k k m m "dXX??U} } } $ } } m } } $ d , , , ,@ ,@ ,@ @ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ (Q 1 4P 444 !2 1 4R 44 !22 3 33333 "J "K #$))@._. @.k@.U~$A ))) #$ )@.@./G.,A.( A ))) $$ *|@/7A/UE&A/@/A *** $ $ *d@/Q( A/@/@/@ *** $ $ *Y@/*@/,@/4@/@ *** $ $ *@X@/PA/@/`@/E@ *** $ $*f@/AA/g@/;@/@ *** $ $*t@/iuA/uA/@/G@ *** $$*^@/@/u@/k@/(@ *** $$*8@/@/@G@/@/t@ *** $$*<@/@/c@/@/(@ *** $$*5@/@/@/@@/@ *** $$*2@/5@/@@/@/.@ *** #M$)y@.fA.A@.!@.q@ ))) $$*@/@/@/@/@ *** $$*(@/|@/@/(@/ w@ *** $$*@/P@/@/0@/@ *** $$*@/L@/4@/`@/@e@ *** $$*H@/p@/N@/P@/>@ *** $$*0@/@@/5@/@/@ *** $$*9@/^@/@/@/@ *** $$*G@/6@/^@/@/X@ *** $$*`b@/A/@/j@/@ *** $$*H@/"@/@/@/{@ ***DF l"686.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ,@! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@* ,@+ ,@, ,@- ,@. ,@/ ,@0 ,@1 ,@2 ,@3 ,@4 ,@5 ,@6 ,@7 ,@8 ,@9 ,@: ,@; ,@< ,@= ,@> ,@? ,@ $$ *H@/A@/@/@/@@ *** !#N$!)C@.@.@.@.@@ !))+ "$O"*?/$@/$@"/~ "/$@ "**, #$$#*@/@/@@/`}@/@j@ #**, $$$$*"@/@/@/(@/ w@ $**, %$ $%*8@/@/@/@/@ %**, &#$&) b@.ar A.Am@.@.@ &**, '$!$'*B@/@/@/<@/@ '))+ ($"$(*:@/\@/@/`@/@ (**, )$#$)**@/@/p@/@/@ )**, *$$$**@/@/@/P@/@ ***, +$%$+*.@/P@/x@/@/@ +**, ,$&$,*H@/ @/@/@/ @ ,**, -#'$-)y@.z)A.A.A.!@ -**, .$($.*b@/\@/!@/l@/&@ .))+ /$)$/*L@/@/A@/q@/t@ /**, 0$*$0*5@/ A/@/@/y@ 0**, 1$+$1*C@/@/a@/@/@ 1**, 2$,$2*E@/a A/@/@/7@ 2**, 3$-$3*Z@/!@/q@/@/@ 3**, 4#$4)`@.@.@.!@.@ 4**, 5$.$5*@/@/$@/0@/ r@ 5))+ 6$/$6*@/8@/@/*@/@ 6**, 7$0$7*@/@/H@/@/@z@ 7**, 8$1$8*@/@/Б@/@/? 8**, 9$2$9*Z@/@/@/^@/޲@ 9**, :#3$:)+@.;J6.U?A.-;A.A :**, ;$4$;*,@/@/@/f@/@ ;))) <$5$<*P@/A@/`@/]@/-@ <*** =$6$=*O@/@/@/ @/~@ =*** >$7$>*c@/@@/@/.@/@ >*** ?$8$?*@/V+A/A/@/@ ?***DL lFFRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF@ ,@A ,@B ,@C ,@D ,@E ,@F ,@G ,@H ,@I ,J ,K ,@L ,@M ,@N ,@O ,@P ,@Q ,@R i@S i@T ,@U ,@V ,@W ,@X ,@Y ,@Z ,@[ ,@\ ,@] ,@^ ,@_ ,@ @$9$@*Ў@/u3A/QUA/IA/l@ @*** A$:$A*k@/&A/ɬA/QA/5@ A*** B$;$B*@/>A/?*A/@/A B*** C#$C)z@.yA. A.A.f@ C*** D$<$D*j@/1A/@/!f@/;@ D))) E$=$E*9@/l@/u@/Pa@/@ E*** F$>$F*,@/_@/@/]@/ r@ F*** G$?$G*.@/@/>@/@/t@ G*** H$@$H*,@/b@/@/3@/ w@ H*** I$A$I*2@/X@/@/>@/@z@ I*** J$B$J**@/;@/8@/@@/`x@ J*** K$C$K*5@/P@/@/[@/8@ K*** L$D$L*@P@/0p@/a@/Q@/`@ L*** M$E$M*@/@/A"@/u@/D@ M*** N$F$N*@/`@/@/Ȕ@/@ N*** O$G$O*&@/@/@/4@/@z@ O*** P$H$P*$@/T@/8@/@/~@ P*** Q#I$Q-M@0qA0"A0 A0@ Q***R%%%%%%--- S'& T'LT&U&V&W&X&Y&Z&[&\&]&^&_&DlFFFFFFFFFFFFFFFFFF `,@a,@b,@c,@`&a&b&c& x< >@27 Oh+'0@HXh nthhaiREDSEAMicrosoft Excel@@v (՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 Worksheets !"#%&'()*+-./0123Root Entry FWorkbookeGSummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,