ࡱ> .- @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  "       "   "    8@ <@ <@    ( " ! ! ! ! !  ! ! ) #  `nSheet1`i MPCc loi my mc thit b ch yu ca doanh nghip nng , lm nghip v thy sn!My cy, my ko ln (trn 12 CV)Ci)My cy, my ko nh (t 12 CV tr xung) t t ch khch t vn tiXe cng nng u ngang Tu thuyn xung vn ti c gii$Tu thuyn nh bt thy sn c gii S tu thuynS lng Cng sut S tu nh bt xa b Cng sut My pht lc ng c inng c chy xng duMy pht in cc loi"Bnh phun thuc tr su c ng c$My bm nc (k c trong sinh hot)Dng trong nui trng thy snDng trong SX nng nghipMy sc kh,qut p nc cloiMy ch bin thc n gia scMy ch bin thc n thy sn#My ch bin nng lm thy sn khc My tm ng My nh v My b m Rng trngt m ging lm nghipTDin tch t thc t s dng ca doanh nghip nng, lm nghip v thy sn nh nc]Din tch mt nc nui trng thy sn ca doanh nghip nng, lm nghip v thy sn nh ncTng sCTm Thy sn khc Nui hn hpm nui ging thy sn"Ha Chia theo Chia ra :CV'Hot ng ca cc doanh nghip nh nc n v tnhC ncng Bng Sng Hngng BcTy Bc Bc Trung BDuyn Hi Min Trung Ty Nguyn ng Nam Bng Bng Sng Cu Long;Tng s doanh n ghip nng, lm nghip v thy sn nh ncD.nghipTng s lao ngNgi Trong : N Chia theo loi hp ngL hp ng di hnL hp ng ngn hnChia theo ngnh ngh kinh t Nng nghip Lm nghipThy sn Ngnh khc Lao ng bnh qun 1 nng trngNDin tch t qui hoch ca doanh nghip nng, lm nghip v thy sn nh nct nng nghip Trong :t trng cy hng nmt trng cy lu nmt lm nghip Rng t nhinR w go @ K2L%2 8 dMbP?_*+%"??U} #} } } } } } } } I } } I } $ K ;                - ! " #. $/ $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7%&''''''''' (8 )9<3@3g@3b@3D@3`b@3K@3f@3S@3E@ *: );<4 A4@4@@4[@4@4@4@4@@4@ +< )(< r@ U@ @ D@ S@ @ W@ .@ L@ ,= -> )(< hiA @D@ J@ Q@ @ @ 5@ @@ @ -? )(< @ <@ 6@ p@ @ @ @ [@ ޮ@ ,@ -A )(< A @ Q@ A@ @ X@ @ @q@ @ -B )(< @ |@ @ @ @ B@ d@ l@ @ -C )(< i@ @ |@ V@ d@ H@ `a@ v@ @ -D )(< @ `@ =@ @ ̞@ ~@ @ *@ h@ .E )(< )@ @ @ @ @ @ @ V@ |@ (F .G ))<//I/l/!*A/4s@/G/s&/?=/Z ,H///////// -I )(</k/Gm /C@/A/=A/#A/E!GA/4D/x -J )(</&y /]"A//5A/A/g //k6//@ .K )(</+b/:A/#c ///' /S)/KL/sc ,*000000000 -L )(</'nP/yA/˪~/٠/;`/ }t /k9'/A/a;A - )(<//Z/]o4A//G^//g26/:/_A/[O` 1 )(</oV/@/Ҭ@/@/$/ @/RL/@/B@ ( .G ))</3][ /`m@/6A/@//8A/Sy//( ,H///////// -I )(</k/mXA/1A/A//X/A/Ke/I+A/P -J )(</# /ɱ!A/_G/9A/*/7U/[//@ .K )(</W/Ka/k //?Fs/õ / d{(/n/ӂ DB l, \\\,\\,\\\\\,\,\\\,\\\,\,\\ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? ,* ///////// !-L !)(<!/CTI/ɉA/+{/ `/C /K /N&/׏i/ ;A "- ")(<"/ch /ON/]/WX/˜p/wI/^A/ WA/;W #1 #)(<#/v/@/@/@/7!/վ@/RL/&@/B@ $(!$ %." %))<% g&9 yC A 6@ A@ d@ !2@ ߃ # &,+& '-# ')(<' -T @.@ tA 6@ !@ @ @ ߃ ߕ> (-$ ()(( )C Y@ ?@( ( @ a@ :@( ~ ( @ )-% ))() N@ h@ @) ~ ) `@) ~ ) @ ) *-& *)(* A @ * ~ * @* ~ * @* ~ * b@ +-' +)(<+ '@ @ Ȩ@ @ @ @ 6@ `s@ @ ,(, -. -)<- @ s@ 4@ ?@ \@ J@ f@ @ P@ .2 .)(<. a@ .@ @ ? $@ @ R@ 3@ @ /./ 0- 0)(<0 @ U@ V@ $@ E@ B@ @a@ f@ 8@ 1- 1)(<1 ,@ D@ [@ 3@ @[@ @Q@ a@ @ 2@ 2- 2)(<2 T@ ,@ *@ @ @@ @ @ @ @ 3. 3)(<3 @W@ @ @ @ @ "@ @ ,@ H@ 4. 4)(4 5. 5 6- 6)6 d@ B@ *@6 $6 @ @ @ 2@ S@ 7- 7),7 @@ @ N@7 7 @ @7 7 @ @H@ 8. 8 9- 9)9 _@ :@ (@9 9 @ @9 9 1@ P@ :- :),: @ n@ @: : @ @: : ż@ g@ ;.; <- <)<< @@ ~@ `a@ ? j@ @ o@ o@ 5@ =- =)(<= ps@ 0@ ,@ @ 3@ 8@ a@ E@ J@ >. >)(<> h@ Q@ K@ .@ @S@ J@ ^@ a@ X@ ?. ?)(<? l@ @ N@ "@ G@ @ 5@ R@ @ D l,\\\,\,\vv~\,\\,\\\\8,jx,xx,\\\@ A B C D E F G H I J @. @)(<@ @ @ @ Q@ @ Py@ @ ~@ `y@ A,HA B- B)(<B @ (@ Љ@ N@ @ t@ x@ u@ o@ C- C)(C q@ I@ *@C C G@ H@C C @ ^@ D. D)(D q@ K@ 0@D $D A@ @T@ ? @ V@ E. E)(<E [@ :@ @ @ @ @ @ C@ .@ F. F)(F C@ 2@ ?F F @ ? F ~ F 1@ G. G)(<G (@ N@ e@ G@ ``@ `@ Z@ V@ @@ H. H)(H T@ @ H ~ H @ H H 0@ L@ I. I)(I `@ 8@ @I I @ @I I 1@ @R@ J. J)(J b@ ;@ @J J @ @J J 3@ U@ 0\,\xj\t\rx>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@ce@1e՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,Root Entry Fi#DWorkbooku8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8%