ࡱ> *) @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  "       "   "    8@ <@ <@     " ! ! ! ! ! (  ! ! ) #  `Sheet1`iV wC t ch khch t vn tiXe cng nng u ngang Tu thuyn xung vn ti c gii$Tu thuyn nh bt thy sn c gii S tu thuynS lng Cng sut S tu nh bt xa b Cng sut$Tu thuyn nh bt TS khng ng c My pht lc ng c inng c chy xng duMy pht in cc loi"Bnh phun thuc tr su c ng c$My bm nc (k c trong sinh hot)Dng trong nui trng thy snDng trong SX nng nghipMy sc kh,qut p nc cloiMy ch bin thc n gia sc#My ch bin nng lm thy sn khc My b m"Ha Chia theoCVHot ng ca lm trng n v tnhC ncng Bng Sng Hngng BcTy Bc Bc Trung BDuyn Hi Min Trung Ty Nguyn ng Nam Bng Bng Sng Cu LongTng s lm trngD.nghipTng s lao ngNgi Trong : N Chia theo loi hp ngL hp ng di hnL hp ng ngn hnChia theo ngnh ngh kinh t Nng nghip Lm nghipThy sn Ngnh khc Lao ng bnh qun 1 nng trng&Din tch t qui hoch ca lm trngt nng nghip Trong :t trng cy hng nmt trng cy lu nmt lm nghip Rng t nhin Rng trngt m ging lm nghip,Din tch t thc t s dng ca lm trng0Cc loi my mc thit b ch yu ca lm trng!My cy, my ko ln (trn 12 CV)Ci)My cy, my ko nh (t 12 CV tr xung) tJ Z J cS$RB @ A"$00 dMbP?_*+%"??U} I"} } I } } } } } I } } $ A ;                 ! " # $ $ $ $ $! $" $# $$ $%%&''''''''' (& )'<4s@4@4@P@40@4K@4;@4Z@44@4*@ *( ))<5@'@5P}@5@5@5վ@5@5@5@5@ +* )< @ j@ x@ `r@ j@ }@ `@ @ I@ ,+ -, )< @ {@ @ @@ @ H@ @ 0@ @ -- )< @ ,@ b@ =@ @ @ l@ Ѕ@ @S@ ,. -/ )< @ a@ J@ 4@ A@ Z@ @@ @Q@ (@ -0 )< @ t@ @ І@ @ ؝@ ʥ@ @ @@ -1 )~ m@ ~ O@  Y@ @ O@ ~ @ -2 )~ *@ 0 ؈@ T@ @ u@ @k@ @ 7@ .3 )< .@ P]@ @ V@ @ #@ @ 8@ ʱ@ /4 .5 )<0?0@0#0g@0o0{0'0'nW0U ,6000000000 -7 )<0c0D@0@0a@0-0A_A0mE?A0iQA0?L' -8 )60߯0v@0fA0@0,10gCi00oF 0 .9 )<0 9J\0P0 0߷00[G 0)0KK0r ,111111111 -: )<0K04 A000?&0Ӗ0o&0H0Yj:A -; )<060y0A00O#0ͱ0 {@0U#0s0X 2< )<0[o0n@0@0@0{ 0@0RL0@04@ /= .5 )<0w0@0>A0@0W^-0(A0/0}V0U ,6000000000 -7 )<0^0D@0@0a@0A0@0H/A0!NA0?L' -8 )60:0v@0A0@01A0'A00-E 0 .9 )<0'R0kM0e 0qf0I0 0[^'0'#0= Dz l, \\\,\\,\\h\,\,\`\,\\\,\,\` ! " # $ % & ' ( ) * + , - . @/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? , 000000000 !-: !)<!0S6F04 A03_0+G0K 00%0+0y9A "-; ")<"0A 0/A0/A06A0?&0QA0E!]A0?0#P #2< #)<#0s0n@0@0@0A0@0RL0$@04@ $/>$ %.? %)@~ % @^@% 0% (@ ? A@ A@ 7@ *@ @ &3A &)~ & $@ & & ? ? @ @ & '.B' (- ()<( a@ @ C@ @ 2@ 7@ C@ $@ @ )- ))<) h@ @ H@ "@ O@ C@ :@ &@ ? *- *)~ * 3@* ** @ ? ? @ ? @ * +. +)~ + @@ + + @ ? + + @ :@ ,. ,), -.- .- .)@~ . @. ~ . ? . ~ . ? /- /)~ / p@/ ~ / F@ / ~ / l@ 0.0 1- 1)@~ 1 ?1 ~ 1 ? 2- 2)~ 2 l@2 ~ 2 l@ 3. 3)@~ 3 ? 3 ~ 3 ?3 4. 4 5- 5)@~ 5 J@5 5 B@ ? @5 5 @ @ 5 6- 6)~ 6 G@6 ~ 6 @6 $6 (@ $@ $@ @ "@ 7. 7)~ 7 @a@7 07 $@ @ =@ 5@ I@ .@ @ 8. 8)~ 8 3@8 ~ 8 @8 8 (@ ? @ @ 8 9. 9)<9 o@ @ L@ @ M@ 9@ H@ 2@ ?@ :,6: ;- ;)<; d@ @ D@ @ F@ &@ 7@ $@ 7@ <- <)~ < @< ~ < @ =. =)~ = ?= ~ = ? >. >)~ > @> ~ > ? > ~ > ? > ?. ?)~ ? v@? *? S@ 1@ P@ _@ :@ J@ ? D* l,\\\,hf,\\lr8,ff,PPZ,zthx\,\PPn@ @. @)~ @ @@ ~ @ @d>@ 7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@xd@e՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets "#$%&'(Root Entry F08Workbook1SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8!