ࡱ> 43 @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0        + ) , *  "       "   "    8@ <@ <@    " # ! ! ! ! ! (  ! ) #  `Sheet1`i`aDng trong SX nng nghipMy sc kh,qut p nc cloiMy ch bin thc n gia scMy ch bin thc n thy sn#My ch bin nng lm thy sn khc My tm ng My nh v My b mTDin tch mt nc nui trng thy sn ca doanh nghip nng, lm nghip v thy snTng sCTm Thy sn khc Nui hn hpm nui ging thy snPCc loi my mc thit b ch yu ca doanh nghip nng , lm nghip v thy sn!My cy, my ko ln (trn 12 CV)Ci)My cy, my ko nh (t 12 CV tr xung) t t ch khch t vn tiXe cng nng u ngang Tu thuyn xung vn ti c gii$Tu thuyn nh bt thy sn c gii S tu thuynS lng Cng sut S tu nh bt xa b Cng sut My pht lc ng c inng c chy xng duMy pht in cc loi"Bnh phun thuc tr su c ng c$My bm nc (k c trong sinh hot)Dng trong nui trng thy sn Trong : N Chia theo loi hp ngL hp ng di hnL hp ng ngn hnChia theo ngnh ngh kinh t Nng nghip Lm nghipThy sn Ngnh khc!Lao ng bnh qun 1 doanh nghipCDin tch t qui hoch ca doanh nghip nng, lm nghip, thy snt nng nghip Trong :t trng cy hng nmt trng cy lu nmt lm nghip Rng t nhin Rng trngMDin tch t thc t s dng ca doanh nghip nng , lm nghip v thy sn "Ha Chia theo Chia ra :CV7Hot ng ca doanh nghip nng, lm nghip v thy sn n v tnhC ncng Bng Sng Hngng BcTy Bc Bc Trung BDuyn Hi Min Trung Ty Nguyn ng Nam Bng Bng Sng Cu Long!S doanh nghip hch ton c lpD.nghipPhn theo loi hot ng Nng trngCng ty g.cy trngCng ty (trm) my koCng ty (trm) thy nngn v dch v NN khc Lm trngn v d.v lm nghipn v nui trng thu sn n v nh bt thu sn n v dch v thu sn n v khcPhn theo loi hnh hot ngDoanh nghip nh ncC.ty c phn c vn nh nuc"C.ty c phn khng c vn nh nucDN lc lng vi trang DN t nhn Cng ty TNHHDN vn du t nc ngoi!Cc c s nng lm thy sn khc Tng s lao ngNgij q axh~n ?/ ) { gW @ ^ *6D dMbP?_*+%"??U} I"} } m } } } } } I } } } $ ^ ;                = ! " #> $? $@ $A $B $C $D $E $F $G%&333333333 'H (I<4@4o@4g@4D@4d@4j@4@k@4(@4d@ *J))))))))) +K (8<)g@):@)<@)$@)=@)$@)P@)0@)@ +L (8<)@g@)J@)4@)@)0@)$@)4@)K@) @ +M (8$)9@)3@)@)@)?)))) +N (8< )e@)@S@)=@)@)=@) @)@)"@) @ +O (8$ )<@)@)@)?) @ ) )@)@)@ +P (8< )s@)@)@P@)0@)K@);@)Z@)4@)*@ +Q (8~ ).@ )* )@)?)@)?)@)@ ) +R (8* ) g@)G@)2@)@)$@)(@ ) ):@)Q@ +S (8)@)$@)@)$)$@)a@)?)`@)$@ +T (8)D@) @ )))~ )?) )@)=@ +U (8<)N@)@)$@)?)@)@)0@)0@)@ *V +W (8< @ g@ b@ D@ `b@ K@ f@ S@ E@ +X (8 ;@ &@ @ ~ @ @ @ +Y (8 3@ @ @ ~ @ @ ? +Z (8~ @ @ ? +[ (8 @ 9@ "@ $ ? a@ @ @@ @ +\ (8 @Q@ *@ @ $ @ @ $@ 8@ @ +] (8 I@ @ @ ? "@ *@ 1@ @ +^ (8 5@ @ @ @ ? ~ @ ,_ (`<5A5@@5@@5Ӿ@5 @5U@5@5@5@@ -% (8< Щ@ @ ^@ @ @ @ @ Y@ @ *& +' (8< A @ @ @ G@ @ @@ 0@ @ +( (8< `,@ ]@ @ @ @ ,@ *@ @ @ *) D l, \,\\V\j\ljjp\,\zz^jjjt\\,\\ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? +* (8< A @ @ @ @U@ @ @ @ @ !++ !(8<! @ @ @ @ @ B@ @ έ@ p@ "+, "(8<" @ @ P@ V@ (@ 0@ b@ @ @ #+- #(8<# @H@ @ @ @ P@ @ @ n@ @ $.. $(8<$ ^@ @ y@ @ @ 3@ A@ R@ @ %//% &.0 &(9<&060Q0x0A*A0000-s0{G '*1'000000000 (+2 ((8<(00q A09{A0A0Gv0#A0o 04b0yAA )+3 )(8<)0k 0-?&A0:A0PA0 000L0!d@ *.4 *(8<*0c0e;A0Wz 00K0d 0T)0#0K +*:+100000000 ,+5 ,(8<,0P0yA00٠0;`0t 09'0A0e;A -+6 -(8<-0vc04A00G^0v0/9?0SQ<00Yc ./7. /.0 /(8</0C$ 0B2A0[ah0@0Wb0@0gH0p0HA 0*10000000000 1+2 1(8<10o[0A0iA0A0f6A0@0O.i0gS0b 2+3 2(8<20 0$A0OT0y`A0K:09U0W00Z@ 3.4 3(8<30'(X0Xb0^ 00ox0< 0s|(0O0 4*:4000000000 5+5 5(8<50AI0ɉA0#q~0 `0C 0K 07!O&0k0 ;A 6+6 6(8<60K 0OO0_b0WX0k v0pN0p=@0{0Z 7/7 8. 8(8<8002.A0%A06@0@0XA03@00' 9*;9000000000 :+ :(8<:0[U0'A00A06@0@0(@01@0;0U/A ;+ ;(8;0I0 @0Ht@;0$;0w@0k@0:@0K@0H? <+ <(8<0I;A0@0*@<0$<0@a@0=@0@0@@0@ =+ =(8=0{A0@0t@=0~ =0@=0~ =0 @= 0~ = 0z@ >+ >(8<>0@0@0w@0@0H@0@06@0`s@0@ ?/? D l\\\\\,\,\\\,\\,\,\\\,\\,\,\jj\@ A B C D E F G H I @J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] @. @(<@ @ {@ 5@ ?@ c@ K@ n@ @ @^@ A2 A(8<A `h@ .@ @ ? &@ @ X@ I@ "@ B.B C+ C(8<C X@ W@ Y@ $@ F@ C@ c@ j@ =@ D+ D(8<D @ M@ ^@ 3@ \@ R@ e@ ȅ@ 7@ E+ E(8<E @X@ 0@ *@ @ @@ "@ *@ @ @ F. F(8<F Pr@ @@ >@ @ @ =@ @ 0@ e@ G. G(8G H.H I+ I(I 4@ J@ E@I $I 7@ c@ @ @ @ J+ J(<J 0#A @ @J $J @ y@ (@ `U@ t! K.K L+ L(L p@ B@ 2@L L 7@ D@L L u@ @ M+ M(<M e A @ @M M @ q@M M `Q@ PA N.N O+ O(<O @ ~@ `l@ ? `l@ .@ 0r@ r@ p@ P+ P(8<P P@ 2@ 4@ (@ L@ I@ `e@ @P@ x@ Q.! Q(8<Q .@ @T@ @T@ .@ W@ @Z@ @q@ @t@ $@ R." R(8<R 0t@ &@ P@ &@ G@ "@ @R@ X@ "@ S.# S(8<S N@ C@ Ѝ@ S@ ̘@ @@ (@ @ @ T*1T U+$ U(8<U e@ T@ @ Q@ @ 0v@ @ @|@ u@ V+ V(8V @ S@ >@V V J@ @W@V V b@ o@ W. W(8W X@ V@ 5@W $W pv@ |@ ? pp@ r@ X. X(8<X @`@ C@ @ @ @ &@ @ F@ 0@ Y. Y(8Y @]@ 5@ ?Y $Y @ @ @ @ R@ Z. Z(8<Z @ O@ `h@ J@ `@ `@ ]@ @[@ @@ [. [(8[ 4@ 3@ ?[ [ .@ @Q@[ [ k@ @ \. \(8\ X@ A@ $@\ \ 7@ `@\ \ X@ ܞ@ ]. ](8] @ B@ (@] ] ;@ f@] ] @ @ @ D\\,\\\\8,jj,xx,\\\\\,\xj\j\xx>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@%c@Kd՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets !"$%&'()*,-./012Root Entry Fp9ڀWorkbookDSummaryInformation(#DocumentSummaryInformation8+