ࡱ> *) @\pnthhai Ba==<[;#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1 .VnArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)        + ) , *   "          "   " 8@ <@ <@ <@ 8@ 8 8 8 <  , , "8  < !< "< , !< !< !< "8 < < `_Sheet1`i tDVn u t b/q 1 trang tri Triu ng Trong : Vn ca ch trang tri Tng thu bnh qun 1 trang triThu nhp bnh qun 1 trang tri$Gi tr HH v DV bn ra b/q 1 t.triT xut hng ho 1 trang tri$S thu np nh nc b/q 1 t.tri0C cu lao ng TT phn theo trnh chuyn mn&t nng nghip bnh qun 1 trang tri Trong :t trng cy hng nm b/qt trng cy lu nm b/qt lm nghip b/q 1 trang tri"DT mt nc nui trng TS b/q 1 TTS lng tru b b/q 1 TTS lng ln b/q 1 trang tri!S lng gia cm b/q 1 trang triS lng my mc TB b/q 100 TTCi!My cy, my ko ln (trn 12 CV)&My cy, my ko nh (12 CV tr xung) t Trong : t vn ti "Tu, thuyn, xung vn ti c gii My pht lcMy pht in cc loi My bm ncDng trong SX nng, lm nghipDung trong nui trng thu sn$My xc kh, qut, o nc cc loiMy ch bin thc n gia scMy ch bin thc n thu snNam%"HaCon:Mt s ch tiu tng hp tnh ton v loi hnh trang trivtTng s+Phn theo loi hnh sn xut ca trang triTrng cy hng nmTrng cy lu nm Chn nui Lm nghipNui trng thy sn SXKD tng hp!C cu ch TT phn theo gii tnhN"C cu ch TT phn theo thnh phnNng dnCn b, cng nhn vin chcThnh phn khc#C cu ch TT phn theo trnh CMKhng c trnh S cp, cng nhn k thutTrung cp, cao ngi hc tr ln!C cu TT phn theo nm thnh lp1995 tr v trc 1996 n 1999 2000 n 2001'S nhn khu b/q 1 h ch h trang triNgiS lao ng b/q 1 trang triLao ng ca h ch trang triLao ng thu mn thng xuynJF 4 $k1Ai/ E @ =u$/ dMbP?_*+%"??U} I)} I } } } } $ } $ = h  X @              & !"!!!!!!!# $' %( &)''''' ()* +* ++ +, +- +. +/!"!!!!!!! -0.08Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@ 0! 1"0/@/@/@/@/>@/@/)@ 01 1#0/@/x@/0@/ @/@/Ȇ@/@ -2.08Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@ 03 1#0 /@/@/0@/^@/T@/@/@ 04 1#0 /p@/s@/p@/8@/@/@u@/@ 05 1#0 /v@/V@/z@/X@/@/@/P@ -6 .0 8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@ 07 1#0 /@/R@/@/@L@/@/`@/@ 08 1#0/ @/@/ @/n@/ę@/@/ܗ@ 09 1#0/@/s@/@/<@/'@/`{@/@ 0: 1#0/`j@/L@/0y@/@/p@/d@/t@ -;.08Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@ 0< 1#0/@/@/j@/¦@/*@/@/ƣ@ 0= 1#0/G@/Q@/@/@/ܳ@/z@/"@ 0> 1#0/z@/@/@/^@/|@/@/@ ,? 1@0/@/ @/p~@/@/ȁ@/@/@ -A 1#08@8Ȅ@80@8y@8@8@8Ї@ 0B 1#0/@q@/@s@/m@/@/p@/Pq@/Ps@ 0C 1#0/@X@/O@/\@/a@/Z@/@\@/d@ - 1"08Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@8Y@ 07 1#0/@/@/@/ؿ@/@/@/@ 08 1"0/P@/i@/(@/@/p}@/h@/@z@ 09 1#0/f@/V@/p@/}@/pt@/`d@/t@ 0: 1"0/@P@/2@/^@/j@/?/K@/? , 1$0/ x@/@/@/@S@/[@/B@/@ 2 .///////D l(HdLPPLPPPLPZPPLPPPPPPPPPPPPP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0123456789:;< 3 1#0 /k@/@/B@/F@/L@/:@/`t@ !3 !1#0!/c@/6@/~@/?@/J@/"@/@u@ ", "1#0"/\@/F@/F@/=@/@/4@/@ #, #1#0#/[@/1@/ @/@/=@/v@/@S@ $, $1%0$/@\@/L@/V@/@/q@/"@/y@ %, %1#0%/@w@/g@/a@/N@/q@/Z@/@ &, &1#0&/*@/|@/֣@/A/\@/H@/@ ', '1'/////// (0 (1#0(/@@/@/@/|@/@q@/P@/@ )0 )1#0)/А@/f@/@/Pp@/ v@/c@/Ȋ@ *0 *1#0*/`r@/@/@/@/@t@/T@/؇@ +4 +1#0+/^@/@V@/`e@/y@/?/A@/{@ ,0 ,1#0,/@/ި@/Q@/\@/@/@/x@ -0 -1#0-/6@/<@/X@/@/@/R@/@ .0 .1#0./Ȋ@/`j@/@/@/@/H@/У@ /0 /1#0//@/n@/@/@/B@/@/@ 05 (0677777770 13 11#01/@/"@/[@/&@/@/{@/0@ 23 21#02/\@/ g@/E@/@/R@/8@/T@ 30 31#03/(@/@/@/k@/8@/ҹ@/s@ 40 41#04/@R@/8@/6@/@/S@/S@/@j@ 50 51#05/s@/<@/@/A@/(@/ @/@a@ 6, 6106/e@/:@/A:@/ @/)@/\@/?@ 75 71#07/=@/E@/@/@/ @/@/@ 8, 81#08/@/@/@/@/@/v@/@ 9, 91#09/6@/L@/@/Ա@/@/>@/j@ :, :1#0:/ @/@/@/@/@/@/0@ ;, ;1"0;/@/@/u@/@/@/@/@ <, <10</}@/@/u@/O@/ c@/s@/k@>@ 0PPPPPPP4PPPPPPPPXPPPPPPPPPPP>@7 Oh+'0@HXh nthhainthhaiMicrosoft Excel@Kb@,cc՜.+,0 PXh px tctkSh Sheet1 Worksheets "#$%&'(Root Entry F䳪Workbook0SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8!