ࡱ> vxuq` bbjbjqPqP z::~~~~~~~4&&&hb'<'2(((((+++<2>2>2>2>2>2>2$3h-6b2-~@,*@+@,@,b2~~((2---@,~(~(<2-@,<2--~~-(( ` &@,--l202-6:-L6-6~-@+";+-S+g++++b2b2- +++2@,@,@,@,V V~~~~~~ IU TRA XU TH KINH DOANH MALAYSIA 1. Gii thiu iu tra xu th kinh doanh (Business Tendency Survey - BTS) c tin hnh ln u vo qu 2 nm 2002. i tng iu tra l 200 doanh nghip thuc khu vc thng nghip bn l. u nm 2004 c m rng ra l)nh vc khc nh bn bun, xy dng, cng nghip v dch v. Din iu tra nh vy bao gm 4 l)nh vc: - Cng nghip - Xy dng - Thng nghip bn bun v bn l - Dch v. + L)nh vc Cng nghip gm 5 loi hnh hot ng nh: Ch to, n in, M, Nc, in. + L)nh vc Xy dng: Ton b cc loi hot ng xy dng. + Thng nghip bn bun v bn l: Bao gm 2 loi hot ng bn bun v bn l. + Dch v: gm 7 l)nh vc hot ng: Khch sn, giao thng, Bu chnh vin thng, ti chnh, bo him, bt ng sn, my tnh v cc hot ng c lin quan. 2. Dn mu S dng dn mu ca Tng iu tra kinh t nm 2000. Cc cng ty c chn ra vi vic s dng mu 2 cp. ? ln chn th nht cc l)nh vc hot ng c chn ra da trn ng gp ca hot ng vo GDP. Cc cng ty c chn ra trong tng l)nh vc hot ng giai on 2 da vo ng gp ca h vo tng thu nhp ca hot ng . S lng cng ty c chn iu tra l 534, hot ng trong 15 loi hnh. Phn b cc cng ty theo loi hnh hot ng nh sau: 1. Xy dng 552. Thng nghip bn bun bn l 162 02. Bn l 75 03. Bn bun 873. Cng nghip 193 04. n in 37 05. in 1 06. Ch to131 07. M12 08. Nc 124. Dch v 124 09 Khch sn 34 10. Giao thng vn ti 23 11. Bu chnh vin thng14 12. Ti chnh 9 13. Bo him 8 14. Bt ng sn 15 15. My tnh v cc hot ng lin quan 21Tng s534 ng gp vo GDP L)nh vcQuy m muT l ng gp vo GDP ca n v mu1. Xy dng5579,292.Thng nghip bn bun bn l16264,65 02. Bn l75 03. Bn bun873.Cng nghip193 04. n in (trng cy c)3781,21 05. in1 06. Ch to13174,02 07. M1282,70 08. Nc124. Dch v124 09. Khch snJNPlnF H Z \  X \ n r   $ H J 6 8 : J L ~ öhsXhsX@OJQJ^JhsXhD@OJQJ^JhsXhsXOJQJ^JhsXhDOJQJ^JhsXhsX5OJQJ\^JhsXhD5OJQJ\^JhsXhD5OJQJ^JhsXhsX5OJQJ^J6NPn Z p " 8 r*,DL$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdD$dh`a$gdD $dxa$gdD$dx`a$gdD $xa$gdsXaa pr~&*,BDFJN(4FPhtǸǸ~n~nnhsXhD5OJQJ\^JhsXhD6OJQJ]^JhsXhD<OJQJ^JhsXhDOJQJ\^JhsXhsXOJQJ\^JhsXhD@OJQJ^JhsXhsX@OJQJ^JhsXhsX5OJQJ\^JhsXhsXOJQJ^JhsXhDOJQJ^J+LN-Wkd$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdDWkd$$IfTl0: t644 laT-Wkd$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdDWkd6$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD *2Wkdl$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdD24HNPj-Wkd$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdDWkd$$IfTl0: t644 laTjrt-Wkd$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdDWkd=$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdDWkds$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdD .`j2<>LNTXZ\|~ȸȧ㗇veveve hsXhDCJOJQJ^JaJ hsXhsXCJOJQJ^JaJhjhD5OJQJ\^JhjhsX5OJQJ\^J!hsXhD5<OJQJ\^JhsXhsX5OJQJ\^JhsXhD>*OJQJ^JhsXhsXOJQJ^JhsXhD5OJQJ\^JhsXhDOJQJ^J "-Wkd$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdDWkd$$IfTl0: t644 laT",.bhj-Wkd$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdDWkdD$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdDjWkdz$$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdD4-Wkd $$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdD$d<$Ifa$gdDWkd $$IfTl0: t644 laT4<>NVp$dx<$Ifa$gdD$dx<$Ifa$gdDWkdK $$IfTl0: t644 laT$d<$Ifa$gdDVXZ\~ttt$d$If`a$gdD $dxa$gdD$dx`a$gdDWkd $$IfTl0: t644 laT m^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd $$IfTlFxw!l t06  44 laT  ^`v4FPhTTDTLTPT^TTTTTTTTξξޱޱ~thjOJQJ^JhjhjOJQJ^J,jhsXhDOJQJU^JmHnHuUhsXhsXOJQJ^JhsXhDOJQJ^JhsXhD5OJQJ\^JhsXhD6OJQJ]^JhsXhsX5OJQJ\^J!hsXhD56OJQJ^Jh- `htm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd $$IfTlFxw!l t06  44 laTtvm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd $$IfTlFxw!l t06  44 laTm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd $$IfTlFxw!l t06  44 laTm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd $$IfTlFxw!l t06  44 laT &2m^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd $$IfTlFxw!l t06  44 laT24HLNm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd{$$IfTlFxw!l t06  44 laTNPjr~m^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTlFxw!l t06  44 laT~m^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkdw$$IfTlFxw!l t06  44 laTm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTlFxw!l t06  44 laTm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkds$$IfTlFxw!l t06  44 laTTTTm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTlFxw!l t06  44 laT3477,31 10. Giao thng vn ti2380,71 11. Bu chnh vin thng14 12. Ti chnh995,35 13. Bo him8 14. Bt ng sn15 15. My tnh v cc hot ng lin quan21Tng s534 3. Thu thp s liu Thu thp d liu ph hp vi nguyn tc ch o ca OECD a ra. D liu thu thp v 3 thng qua, 3 thng ti v 6 thng tip theo. S dng 7 loi bng hi cho cc l)nh vc v loi hot ng khc nhau. 1. Cng nghip: c 3 loi bng hi: a. M, nc v in b. Ch to c. n in 2. Xy dng: 1 bng hi 3. Thng nghip bn bun v bn l c 1 bng hi 4. Dch v: c 2 loi bng hi: a. Ti chnh b. Khch sn, giao thng, bu chnh vin thng, bo him, bt ng sn v my tnh cng cc hot ng lin quan. Ni chung cc cu hi trong tng hoi bng hi tng t nh nhau. Trong tng bng hi c 6 cu hi, trong 2 cu hi m iu chnh cho thch hp vi nhng hot ng khc nhau. Ch c mt cu tr li thch hp nht cho tng cu hi mt. Nu mt ngi cung cp nhiu hn mt tr li hoc khng c cu tr li th phi c lin h li v yu cu cung cp cu tr li thch hp nht. a. Nhng cu hi tng qut i vi tt c cc loi hot ng: - Cu hi 1: Tnh hnh chung v sn xut kinh doanh trong 6 thng ti. - Cu hi 2: Tinh hnh sn xut kinh doanh hin nay. - Cu hi 4: Tnh hnh ti chnh doanh nghip hin nay. - Cu hi 5: Vn tip cn vi ngun tn dng. b. Nhng cu hi c th cho nhng hot ng khc nhau - Cu hi 3: Kinh nghim kinh doanh trong 3 thng qua v nhng thay i c th trong 3 thng ti. - Cu hi 6: Nhng nhn t hn ch. i tng phng vn trong cuc iu tra ny l nhng ngi qun l hng u, chu trch nhim qun l kinh doanh v ra quyt nh trong cc doanh nghip. Trn Mnh Hng (gii thiu) TTFTLT\Tm^K<$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkdo$$IfTlFxw!l t06  44 laT\T^TTTTl]J;$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTl4Fxw!l t06  44 laTTTTTTl]J;$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkdy$$IfTl4Fxw!l t06  44 laTTTTTTl]J;$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTl4Fxw!l t06  44 laTTTUUUl]J;$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTl4Fxw!l t06  44 laTTUU UUUU&U*U.U2U6UUBUFULUPURUZU`UbUnUpUvUzU|U~UUUUUUUVVTWVWrWtWWtgggghsXhsXOJQJ^JhsXhsX5OJQJ\^JhsXhD5OJQJ\^Jh2D[hD5OJQJ\^Jh2D[h2D[5OJQJ\^Jh2D[5OJQJ\^JhsXhD>*OJQJ^JhsXhDOJQJ^JhjhDOJQJ^JhjOJQJ^JhjhjOJQJ^J(UUpUvUxUl]J;$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTl4Fxw!l t06  44 laTxUzUUUUl]J;$d$Ifa$gdD$d$If]a$gdD$d$Ifa$gdDkd$$IfTl4Fxw!l t06  44 laTUUUUUVWWWm\OO>>>$dx`a$gdD $dxa$gdD$dx`a$gdDkd#$$IfTlFxw!l t06  44 laTWWWWWWWWWWXX(X*XXXXXXXXXYYYYFYHYZY\YYYZZ\\\H]N]b]d]]]]]B^F^Z^\^^^^^_______F`J`^`````&ahsXhD6OJQJ]^JhsXhsX6OJQJ]^JhsXhD@OJQJ^JhsXhsX@OJQJ^JhsXhsXOJQJ^JhsXhDOJQJ^JBWWW*XXXXY\L]]D^^__H``aaab$dx`a$gdD$dx`a$gdD$dx`a$gdD$dx`a$gdD&a(aaaaaaaabh2D[hsXhsX5OJQJ^JhsXhsXOJQJ^JhsXhDOJQJ^J :&P 1(/R :pD. A!"#0$p%r: = 0&P 1(/R :pD. A!"#0$p%r: = 0&P 1(/R :pD. A!"#0$p%r: $$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55#v#v:Vl t0655aT$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t6,55l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl4 t6+,55l5 aT$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl4 t6+,55l5 aT$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl4 t6+,55l5 aT$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl4 t6+55l5 aT$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl4 t6+55l5 aT$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl4 t6+55l5 aT|$$If!vh55l5 #v#vl#v :Vl t655l5 aT@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH n`n D Heading 1 $$dx@&`a$!56CJOJQJaJhmH sH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No Listj`j D Table Grid7:V0(zxK00 K0.0/{xK00 K0001{xK00 K0203|xK00 K0405T|xK00 K0607|xK00 K0809?xK00 K0:0;?xK00 K0<0=$@xK00 K0>0?\@xK00 K0@0A@xI00I0B0I00 I0B0 I00I0D0I0D0E ~I0D0 I00I0F0I0F0I0F0I00I0H0 I00I0H0I00I0J0I0J0I0J0I00I0L0I0L0MPI00 K0N0O8K0N0K0N0 TW&ab 6:<L2j"j4Vt2N~T\TTTTUxUUWb !"#$%&'()12345789;a8@p(  s * ?"6@ NNN?N s * ?"6@ NNN?NB S ?&']at/Ptlp$lp 4t %%_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ =7FDwxwz! * - e ( g H33333333333333333333TU} sX2D[][ijKjvDG}1""&'HMNZ^_mqr145DGHVYZlpq 04:;GJKLZ]^_mqrs #&./ILMN]_eftvwx"@8f=@{(pppTUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnArial"1hFF< < !0x242qHX)?D2%iu tra xu th kinh doanh MalaysiaNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIOh+'0 4@ ` l x(iu tra xu th kinh doanh MalaysiaNGUYEN THI HONG HAINormalNGUYEN THI HONG HAI7Microsoft Office Word@ @c@ q< ՜.+,0 hp TCTK &iu tra xu th kinh doanh Malaysia Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklnopqrstwRoot Entry F "yData >1TableI6WordDocumentzSummaryInformation(eDocumentSummaryInformation8mCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q