ࡱ> WYVq` ^bjbjqPqP 8d::h% v4 8 ,     $hl=  = =  ]]]=  ]= ]]] P90 = ],0]>+>]>]@ "8 ]P d  G  = = = = N DN 4P"r4" CHT LNG TNG TRNG VI K HOCH PHT TRIN KINH T - X HI THNH PH HI PHNG THI K 2006-2010 L Anh Qun S K hoch v u t Hi Phng Cht lng v tc tng trng c vai tr quan trng trong pht trin kinh t ni chung. Trong thi k cng nghip ho, hin i ho t nc th cht lng tng trng cng c ngh)a v c cp mt cch thng xuyn, rng ri hn. c bit trong thi k 2001-2005 v k hoch pht trin kinh t - x hi ca t nc thi k 2006-2010 th cht lng tng trng cng c quan tm nhiu hn. Pht trin bn vng ang tr thnh mc tiu hng u trong chnh sch pht trin kinh t - x hi ca Vit Nam. c bit vi vic tham gia cam kt v thc hin cc mc tiu trong tuyn b Thin nin k khng nh nc ta v ang hng ti mt nn kinh t c tc tng trng nhanh, c sc cnh tranh v c s chuyn dch c cu klnh t hp l trn c s khai thc v bo v hp l ngun ti nguyn thin nhin, mi trng sinh thi, m bo thc hin cng bng x hi. Trong nh hng pht trin kinh t - x hi 5 nm 2006-2010, vic trin khai Chin lc ton din v xo i gim ngho v nh hng Chin lc pht trin bn vng (hay cn gi l Chng trnh ngh s 21) tip tc c quan tm trin khai trn phm vi c nc cing nh cc ngnh, cc a phng. Thnh ph Hi Phng thnh lp Ban ch o v trin khai xy dng k hoch pht trin bn vng trn a bn. D tho bo co chnh tr v phng hng, nhim v pht trin kinh t - x hi 5 nm 2006-2010 trnh i hi XIII ng b Thnh ph th hin nhng ni dung ny trong pht trin kinh t - x hi thnh ph. V vy, vic xut, nghin cu su v cht lng pht trin kinh t c ngh)a quan trng trong xy dng k hoch pht trin kinh t - x hi hng nm v k hoch 5 nm. Trong 5 nm va qua, kinh t thnh ph Hi Phng pht trin tng i ton din, lin tc tng trng vi tc kh cao, hiu qu v nng lc cnh tranh c nng ln mt bc. Vi mc tng trng bnh qun 5 nm 2001-2005 t 11,1%, gp 1,5 ln tng trng chung ca c nc, bc u pht huy vai tr l cc tng trng quan trng ca vng kinh t trng im pha Bc. C cu kinh t ca thnh ph c bc chuyn dch kh hp l, trong ng ch l t trng dch v trong GDP sau vi nm st gim tng tr li trong 3 nm qua v nm 2005 vt mc 50%, cao hn nhiu so vi c nc, th hin c cu kinh t tin tin. Tuy nhin, hiu qu v cht lng tng trng ca nhiu ngnh v nhiu sn phm ca thnh ph cn thp v cha m bo tnh bn vng. iu ny c th xem xt trn cc ch tiu phn nh hiu qu u t v cht lng tng trng kinh t nh h s ICOR, t sut li nhun, t l gi tr xut khu trong gi tr sn xut,... u cha c s pht trin hn hn so vi c nc, thm ch c mt s ch tiu cn thp hn bnh qun chung c nc. Nu so snh nhng yu t ny vi vic tc tng trng kinh t ca thnh ph cao gp gn 1,5 ln tc tng trng GDP c nc th c th thy cht lng tng trng kinh t ca Hi Phng cha tng xng. Chnh v vy, vic nng cao hiu qu tng trng l mt ni dung c c bit ch trong vic xy dng phng hng, nhim v, gii php pht trin kinh t trong nhng nm ti ca Thnh ph Hi Phng. Trong , vn chuyn dch c cu kinh t c quan tm hng u. phc v cho vic xy nh nh hng pht trin kinh t - x hi 5 nm 2006-2010, Ban Thng v Thnh u ch o trin khai chng trnh nghin cu khoa hc v dnh ring 1 trong 7 chuyn nghin cu v c cu kinh t, c cu u t, huy ng v hiu qu s dng cc ngun lc cho u t pht trin, ci thin mi trng u t kinh doanh v ci cch hnh chnh. Qua nghin cu chuyn ny, c quan ch tr - S K hoch v u t lm r nhng mt c, cha c v t  ra phng hng, nhim v v gii php chuyn dch c cu kinh t, c cu u t, cht lng v hiu qu u t, cht lng tng trng kinh t,... Sau khi tnh ton cc kh nng tng trng v nh hng u t, nghin cu xc nh mc tiu n nm 2010, c cu kinh t Hi Phng l dch v 52-53%, cng nghip - xy dng 38-39%, nng lm thu sn 8-9%; y l c cu tng i tin tin theo nh hng cng nghip ho, hin i ho ca thnh ph. t c mc tiu trn, vi tc c tng trng kinh t d kin l 12-13% th nhm ngnh dch v phi t mc tng trng 13- 14%, cng nghip - xy dng 13,5- 14% v nng lm thu sn tng 4,5-5%. Trong qu trnh xy dng c cu kinh t, c nhiu kin trao i v pht trin thnh ph Hi Phng trong giai on ti s tp trung vo cng nghip hay dch v l ch yu. Quan im ch o ca Thnh u l tip tc pht trin cng nghip nhng dch v - c bit l dch v gn vi cng bin s l hng t ph, trng im pht trin kinh t thnh ph. Trn " &  < > JLp|NP6802XZ"$öh+@hlOJQJ^Jh+@h95OJQJ^Jh+@h+@OJQJ^Jh+@h95OJQJ\^Jh+@h+@5OJQJ\^Jh+@hl5OJQJ^Jh+@h+@5OJQJ^J=^$ & 2$ zePPP$dx7$8$H$`a$gdl$dx7$8$H$`a$gd9gkd$$Iflh"I t0644 la$$7$8$H$Ifa$gd9 $7$8$H$a$gd9 ^^^Z\,. 24<>" $ < > !!"!$!!!""""$$"$$$$$`%b%%%%%2&4&&&&&&&2'<'''((f(p(((((((b)d))).*6*h+@hl@OJQJ^Jh+@h+@@OJQJ^Jh+@h+@OJQJ^Jh+@hlOJQJ^JO$ <'0+<>CHQTX^^^^^^^^^^^^gd+@ $`a$gd)3$dx7$8$H$`a$gd)3$dx7$8$H$`a$gdl6*******"+0+~++*-,---.:::::::";$;>;@;"<$<<<D=P=====8>:>@>B>R>V>\>^>>>>>>>6?8???<@>@@@@@FANAnApABBBBBCCȷh+@h+@@OJQJ^JUh+@hlOJQJ^Jh+@h+@OJQJ^Jh+@hl@OJQJ^Jh+@h+@@OJQJ^JGc s , thnh ph quan tm ch o mnh vic nghin cu pht trin h thng cng, trong cng nc su Lch Huyn, cng qun s Nam Sn, cng nh Vi, nng cp lung v cng Hi Phng ang l nhng d n ln c tp trung ch o thc hin. Vi quan im nh vy, vic tp trung u t pht trin cc ngnh dch v cing cn c u tin c bit trong nhng nm ti. t c tc tng trng GDP l 12- 13%, k hoch huy ng vn u t x hi giai on 2006-2010 phi t trn 90.000 t ng, bnh qun trn 18.000 t ng/nm, tng 14%/nm, trong vn u t nc ngoi (vn ODA v FDI) chim 30%. Trong vic xy dng k hoch thu ht vn u t, quan im nng cao hiu qu u t c t ln hng u. Nu thi k 2001-2005 thu ht c 45.650 t ng vn u t pht trin, t trng vn u t pht trin vo khong 59% GDP (c nc khong trn 37%) th t c tc tng trng kinh t bnh qun 12-13% trong 5 nm ti, ch xt n thun v mc tng vn u t tng ng vi tc tng GDP nh 5 nm va qua th phi thu ht c khong trn 100.000 t ng vn u t pht trin (tc tng khong 19-20%/nm). D bo chi tit v ngun vn trong 5 nm ti cho thy ngun vn u t ngn sch tp trung ca nh nc (k c trung ng v a phng) s chim khong 15-16% tng vn u t pht trin, ngun vn huy ng t cc doanh nghip ngoi nh nc v trong dn s l ngun vn c bn, chim khong 35-36%, vn u t ca cc doanh nghip nh nc chim khong 10-11%, vn u t nc ngoi kt hp vi ngun vn u t t cc a phng khc s chim t l khong 23%. Mt ngun vn ng k na chnh l ngun tn dng, c bit l tn dng u i s tip tc c tng trng, gi t trng 18-19% tng vn u t pht trin, trong vn ODA chim khong 5-6%. Nh vy, c im khc bit vi giai on 5 nm 2001-2005 l ngun vn huy ng trong dn v doanh nghip ngoi quc doanh gim v t trng trong tng vn u t so vi giai on 2001-2005. iu ny c th l gii l trong nhng nm va qua, do vic thc thi Lut Doanh nghip, cc doanh nghip t nhn pht trin rt mnh m, vic u t tp trung vo mua my mc, thit b, xy dng c s h tng sn xut kinh doanh, v khon u t ny s pht huy tc dng trong nhng nm tip theo (thc t l nm 2005 GDP tng 12,25% trong khi vn u t ch tng 9,22% so vi nm 2004); vn u t t khu vc ngoi quc doanh s kh c kh nng tng t bin nh giai on trc. Vic tp trung u t mnh vo c s h tng ca thnh ph trong 5 nm qua cing c hiu qu ng gp trc tip vo tng trng GDP khng cao m s pht huy tc dng trong nhng nm ti di hnh thc gin tip (thc y u t pht trin sn xut kinh doanh). Trong khi , vn u t t cc ngun c kh nng tng mnh trong nhng nm ti l ngun vn u t nc ngoi, vn tn dng u t s tp trung u t vo cc d n sn xut kinh doanh v s mang li hiu qu tng trng trc tip cao hn so vi u t vo c s h tng. Cing nhm mc ch nng cao cht lng tng trng, trong nhim v v gii php 5 nm ti u nhn mnh vo u t pht trin cc d n sn xut nguyn ph liu nng cao t l ni a, u t mnh cho sn xut hng xut khu, tng u t cho i mi cng ngh, nng cao hiu qu sn xut, kinh doanh, qun l, nng cao nng lc cnh tranh ca cc ngnh, sn phm, p ng c yu cu hi nhp kinh t quc t,... Vi nhng phn tch nh trn, trong 5 nm ti, bn cnh vic thu ht mnh cc ngun lc u t th vic nng cao hiu qu u t s c coi trng c bit. V vy, m bo tc tng trng GDP 12-13%, c th mnh dn d bo ngun vn u t thc hin vo khong 90.000 t ng tr ln (tng trn 14%/nm), gp 1,97 ln so vi 5 nm 2001-2005 v bng khong 53% GDP ca thnh ph (c nc phn u 38% GDP). y l mt con s khng nh, i hi phi rt n lc mi c th thc hin c. Vic quan tm n cc mc tiu pht trin x hi, bo v v qun l mi trng cing c ch trong k hoch pht trin 5 nm ti. Thnh ph a cc ch tiu ch yu v x hi, gio dc, y t, vn ho, xo i gim ngho, chuyn dch c cu lao ng, mi trng cao hn nhng nm qua ng thi cing a ra nhng gii php c th, c m bo bng cc chng trnh v k hoch thc hin, iu th hin s quyt tm v n lc thc hin quan im pht trin bn vng. y cing l mt trong nhng vn i mi trong xy dng k hoch. gip cho ch o, iu hnh k hoch nhng nm ti, rt mong ngnh Thng k thu thp v tnh ton y hn cc s liu thng k c th nh gi ng thc cht, kp thi, phn nh y cc ch tiu nhm phc v yu cu ca lnh o Thnh ph.   CCDD6D>DtDvD*E,ELEVEEEFFGGpGrGGGGGHH*H,HHHIIIIBJDJJJJJKK^K`KKK(L0LpLxLLLNNZO\OxOzOPQQQQRRHSJSSSSSSSHTJT\T^TTTh+@hlOJQJ^Jh+@h+@OJQJ^Jh+@h+@@OJQJ^Jh+@hl@OJQJ^JOTTTU U V VVV`V W W$W(W.W2W>W@WpWrWWWWWWW4X6XXXXYZZZZ$Z&Z6Z8Z^Z`ZZZ6[8[[[\]B]D]$^&^8^:^^^^^^^^^^^^^^hQ>jhQ>Uh+@h+@hOJQJ^Jh+@hlOJQJ^Jh+@h+@OJQJ^JC6&P 1h:p1. A!"n#S$S% Z$$If!vh5X#vX:Vl t65I/ a@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListN`N l Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&`@ lFootnote ReferenceH*j@j 9 Table Grid7:V0w%w% d !+ + + Gw%z/fr zlb O"x%T"T"Y T" T" T" T" T"T" T"T"T" T"T"T"T" T"/fr zlb O"h%i%k%l%n%o%q%r%t%u%x%0000 0 0000000000000000I000I00}0I00(~0I00`~H 0UU /frb O"x%I00 K00K00K00 I00 K00ixK00K00RpQ@P0 6*CT^01$ ^^@lpAlp }x%x%_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ T=#$-m DEyO O""($k$h%i%x%::::::::::::::::::eg%x%h%i%x% 9)3Q>][i@+@l1efx%@f=ee w% "$&*,:UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime"1hFFCC!Sx24U%U%3qHX)?l2.cht lng tng trng vi k hoch pht trinNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIOh+'0 <H h t 0cht lng tng trng vi k hoch pht trinNGUYEN THI HONG HAINormalNGUYEN THI HONG HAI7Microsoft Office Word@G@~@ ՜.+,0 hp TCTKCU% /cht lng tng trng vi k hoch pht trin Title !"#$%&'()*+,-./012456789:<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTUXRoot Entry F0H0ZData 31Table;>WordDocument8dSummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8NCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q