ࡱ> q` ]bjbjqPqP 8d::# ^ ^ ^ 8 4 h kgmgmgmgmgmgmg$hhfkg9 g gfff H[ kgf kgfff 8>@"4B|:<PRbdLN~8:bdRThjʷ$h%hB*OJQJ]^Jph$h%h`A0B*OJQJ]^Jph!h%h`A0B*OJQJ^Jph!h%hB*OJQJ^JphH\^fh& ( X!Z!!!!!!!""""# #:#<#####$$$$%%%%2%@%V%X%h%j%%%%%%%6&8&F&H&'':'<'d'f'''''''4(6(()) )))* *l*n**!h%h`A0B*OJQJ^Jph!h%hB*OJQJ^JphW**++,:::::::::::::;;2;4;B;D;;;<<<<<<v=x===>>4@6@D@F@@@AABBBB CC D"DDD EEEEF FTFVFFFGGGGGGdIfIJJJJJJFKHKxKzKKKLU!h%hB*OJQJ^Jph!h%h`A0B*OJQJ^JphV%+BfIQ6SVWvY[]]]]]]]]]]$dx7$8$H$`a$gd`A0$dx7$8$H$`a$gd`A0$dx7$8$H$`a$gd`A0$dx7$8$H$`a$gd`A0 lng s dng, n nay ton ngnh hin c 80 my tnh v 40 my in; trong , 27 huyn, th x, thnh ph c t 1-3 my tnh v mt my in; cc huyn, th x, thnh ph phn ln ni mng LAN theo chng trnh n 112 ca Chnh ph; vic ng dng cc phn mm chuyn dng Vn phng cc nh phn mm v ch s gi hng thng; tng mc bn l; gi vn ti; bo co nhanh cng nghip v cc chng trnh tng hp nhanh cc cuc iu tra,... bc u ng dng c hiu qu; cho n nay tt c cc phn nghip v thc hin ch bo co qua mng theo c ng chm im thi ua ca Tng cc v ng th in t. Trong qu I/2006 cc my tnh trong Vn phng cc c ni mng ton b v k hoch trong 6 thng u nm 2006 ngnh s tin hnh th im ni mng din rng cho 10 huyn, th x, thnh ph thc hin ch bo co qua mng theo ng th in t, tin ti cui nm hon thnh ni mng cho cc huyn cn li. y l mt bc i t ph trong l)nh vc cng ngh thng tin ca ngnh, c Ban lnh o v ton ngnh nht tr cao trong Hi ngh tng kt ngnh nm 2005. Nm 2006, ngnh Thng k Thanh Ho tip tc ch ng i mi, ci tin phng php lm vic nhm nng cao cht lng v lm phong ph hn cc s liu thng k gp phn tch cc vo cng cuc i mi, c bn nht l nng cao cht lng v hiu qu ca thng tin thng k. Trc ht, t chc tt cc cuc iu tra ln (iu tra mc sng h gia nh v Tng iu tra Nng thn nng nghip v thu sn 2006), y mnh cng tc nghin cu khoa hc, vit chuyn v phn tch thng k; ng k vi Vin Khoa hc Thng k 1 ti khoa hc "Thc trng, gii php pht trin kinh t - x hi 11 huyn min ni tnh Thanh Ho thi k 2006-2010''; mi chuyn vin trong Vn phng Cc Thng k, ng k hon thnh mi ngi mt chuyn tr ln theo mc tiu trong Hi ngh cn b cng chc nm 2006  ra. y l bin php c bn nng cao cht lng ca thng tin thng k. Bn cnh kt qu t c ng khch l trong nhng nm qua ca ngnh Thng k Thanh Ho, v cht lng thng tin ni chung v cng tc nghin cu khoa hc, vit phn tch thng k ni ring; ngnh Thng k Thanh Ho cing cn mt s hn ch, tn ti nht nh l: mt s thng tin cung cp cha kp thi (nht l kt qu cc cuc Tng iu tra); cha c s thng nht cao v s liu gia tnh v huyn; cc thng tin nh gi hiu qu sn xut, kinh doanh, lao ng, thu nhp, vic lm, cht lng lao ng, thng tin v th trng... cn s lc; s lng cc ti khoa hc, bo co chuyn v phn tch cha nhiu, cc bo co phn tch c cht lng, c tnh thuyt phc cao cn rt t; cc thng tin d bo cha nhiu v ch yu mi s dng cc phng php d bo gin n. C s vt cht k thut v trnh cn b thng k hin nay cn thp so vi yu cu, nhn thc v vai tr ca cng tc thng k, s phi kt hp cung cp thng tin ban u cho c quan thng k tuy c nhiu tin b song vn cn yu, do  nh hng rt ln n cht lng thng tin u ra. nng cao hiu qu cng tc thng k, p ng yu cu qun l trong s nghip cng nghip ho, hin i ho ngnh Thng k Thanh Ho cn tp trung vo mt s hot ng sau: - Ngnh Thng k cn xc nh r hn na nhu cu thng tin ca cc cp, cc ngnh b sung cc ch tiu thng k cn thiu trong nn kinh t th trng c nhiu thnh phn kinh t, c bit l cc ch tiu nh gi thnh phn kinh t, nh gi cht lng lao ng, thu nhp, cc ch tiu nh gi hiu qu, cc ch tiu v khoa hc cng ngh mi trng,... - Tng cng hn na trong cng tc nghin cu khoa hc, vit chuyn v phn tch thng k, coi trng d bo thng k v so snh tnh hnh kinh t - x hi ca tnh vi mt s tnh trong c nc. - Tng bc tng cng kt cu h tng cng ngh thng tin trong hot ng ca Cc Thng k n cc Phng Thng k huyn, th x, thnh ph; ng dng cc phn mm chuyn dng nhm t ng ho cc khu x l, tnh ton, tng hp v phn tch. - Cng c b my t chc, gn lin vi cng tc o to v o to li nng cao trnh cho cn b cng chc lm cng tc thng k; ng thi cng c mng li thng k x, phng, th trn, kt hp vi cng tc tp hun, bi dng nghip v thng k cho cn b thng k x, phng, th trn. - Ngnh Thng k cn ch ng t i mi v hon thin phng php thu thp thng tin, x l s liu, nng cao trnh chuyn mn m bo cung cp thng tin y , kp thi m bo tin cy cao ca thng tin thng k.   LLLLLLMM"M$M6M8M`MbMMMMMBNDNNNNN0P2PPP\Q^QQQ$R&RRR2S8SSSTT UUHUJU\U^UUUUVrVtVVV0W2WWWXXXXXX.Y0YDYFYtYxYYYZZZZZZZZ6[8[[[[[!h%hB*OJQJ^Jph!h%h`A0B*OJQJ^JphW[[[r\t\\\]]]]]]]]]]]]]]htQjhtQUh%hOJQJ^J!h%h`A0B*OJQJ^Jph!h%hB*OJQJ^Jph]]]6&P 1h:p1. A!"n#S$S% Z$$If!vh5(#v(:Vl t65(/ a@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListN`N `A0 Footnote TextCJOJQJaJmH sH @&`@ `A0Footnote ReferenceH*j@j U2 Table Grid7:V0#d#AOz{5J !"###########0000 0 0000000000000@0I00@0I00@0I00@0I00I00$#AOz{ !"##K00I00K00K00I00K00K00K003 .*L[]/0%]]1]8@0( B S ?"#34@AEFJKNOSTVX[\bcfglmopuvy{ "#%&)*/05689>@CDFHMNQRTUWX\]abfgklpqvwyz~  $&*+-/23679:>?ABDEHINOQSVWZ[^_bchimqruvy{  !$%)*./25:;@ADEIJMNSTVW\]`acdhimnqruvxy|}  !"&')+0169:=>ABGHLMQRVWY\^_bchjmortwx{| !"%&()-.2367:;>?BCFGJLPQUVYZ]^`adehilmrsxy}~  $%*+-.4589<=BCHIMNQRUVZ[`aeijmnrswx{| #$)*./12569:?@EILMPQTUYZ^_bcfgijmnrsxy~ %&()./2367;<@AEFIJMNQRUV[\`aefijoptuxy}~      # $ ( ) / 0 2 3 7 8 < = ? A F G L P Q U V Y Z \ ] ` a e f i j o p s t x y } ~        # $ ( ) - . 2 3 7 8 : ; ? @ C D J K O P R S V W [ \ ^ ` d e h i n o r s w x | }      ! % & ) * . 0 4 5 9 : > ? C D G H K L N P S T W X Z [ _ ` d e i j o p t u { }      # $ ' ( , - 1 2 4 5 9 : = > C D H K L P Q S T ^ b c e f j k n o q r v w { |       # $ ( ) + , 1 2 5 6 9 : = > A C D G H K L Q T U Y Z ] ^ b c f g k l q r v w | }   %&()./2367;<ABGHNOQRTUYZ_`efijoquwz{  #%)*-.3467:;>?DEGHMNQRTUXY\]`adehinoswxz{   $%)*/056:;>?CDGHKLPQSTXY]^abefjkoptuz| !"%&*+./2368;<?@CDFGKLPRVWZ[`adejkoptuz{}~ "#'(*+.12679:=@ADEJKMORWY\]_afgjkmnpqstx{| #$'(+,014578;<>?BCGHMOSTWX[\^`cdghkmpqtuz{  !%)*./1278<=ABEFIJMNRSVWYZ_`cdhikmrsvw~  "$)*-.0156:;>?ABEFIJNRSWX]^abfgikopstxy|}  !&'*+/04589>?BCHJMNSTYZ_`bchilmqruvyz~  !%&)*./4578<=@ADEJKOTUWY^_bdfgklopstxy}~ !"'(*,013478<=ABEFKLNOQSTWX\]`abfglnrswx|}  "#&'*+/03489>?BCGHKLNOSTXY\]bdeghjloprswx|}  !%()./1267:;ABEFJKNPTUYZ^_deghklqsxy~  !%&)*,-/0459:>?ABGILMRSW[\_`dehilmqswx}  !#&'*+./3489;<@AFHJKOPVW[\_`cdghjlopuvz|}  #$&'*+./2378;<ABDFHIMNQRUVZ[^_dempqtuwx|}  #$()+,1245;<@AGHKMQRUVYZ_`efhinorsvwz{  !"&')*-.4578=>CDHIMNPRUVZ[]^abefjkopstyz~     ! " % & , - 0 1 5 6 9 ; ? @ F G I J L M Q R V W \ ] _ a d e j k m n q r w x z { } ~ !! ! !!!!!!!!!!!"!$!%!(!)!,!-!2!3!8!9!;!"?"A"C"G"H"L"M"Q"R"T"U"Y"Z"^"_"d"e"g"h"j"l"r"t"w"x"|"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##### # # #######!#"#&#'#*#+#/#0#5#6#:#;#=#>#@#A#C#D#H#J#N#O#R#S#X#Y#[#\#b#c#f#g#i#j#m#n#q#r#v#w#z#{#################################l#############333@################# %gF&`A0tQh][i^}U21Az{#@!!Z!!4 #```"`:UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime"1hFFVp@Vp@!Sx4##2qHX ?`A02"Thng k Thanh Ho trong s nghipNGUYEN THI HONG HAINGUYEN THI HONG HAIOh+'0 0< \ h t$Thng k Thanh Ho trong s nghipNGUYEN THI HONG HAINormalNGUYEN THI HONG HAI8Microsoft Office Word@@*@L,Vp՜.+,0 hp TCTK@# #Thng k Thanh Ho trong s nghip Title !"#$%&'()*+,-./012456789:<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxy{|}~Root Entry F`V?Data 31Table; lWordDocument8dSummaryInformation(rDocumentSummaryInformation8zCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q