ࡱ> ikfgh7 bjbjUU -r7|7|8ml///8N/20da111"111222`/b/b/b/b/b/b/$?3 _5/22222/ɕ111ɕɕɕ2\_11`/ɕ2`/ɕPɕ:d l$11 PY2ܷD)/X" l$ 110a1b# 96ɕ96l$ɕBAN CH O TNG IU TRA NNG THN, NNG NGHIP V THU SN TRUNG NG S: 392/TCTK/NLTSCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H ni, ngy 10 thng 7 nm 2001 PHNG N TNG IU TRA NNG THN, NNG NGHIP V THU SN NM 2001 Ngy 13 thng 3 nm 2001 Th tng Chnh ph ra quyt nh s 34/2001/Q-TTg v vic t chc Tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2001. Thc hin quyt nh ca Th tng Chnh ph, Ban ch o Tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn Trung ng ban hnh phng n Tng iu tra trin khai thng nht trong c nc. 1. MC CH TNG IU TRA Cuc Tng iu tra thu thp nhng thng tin c bn v nng thn, nng nghip v thu sn, nhm phc v yu cu ca cc ngnh, cc cp trong vic nh gi thc trng, xu hng bin i trong nhng nm qua v xy dng, ch o thc hin chin lc, k hoch pht trin nng thn, nng nghip v thu sn trong thi k 2001 - 2010 ca c nc cing nh tng a phng. Kt qu Tng iu tra cn l cn c nh gi tnh hnh thc hin cc chng trnh mc tiu quc gia trong qu trnh y mnh cng nghip ho v hin i ho nng nghip, nng thn nh: in kh ho nng thn, ng giao thng nng thn, nc sch nng thn, a bc s) v x, kin c ho knh mng, nh bt thu sn xa b, im bu in vn ho x,... y l cuc Tng iu tra nng thn, nng nghip ln th 2 (ln th nht vo nm 1994) kt hp Tng iu tra thu sn ln u tin nc ta, trng hp vi chng trnh Tng iu tra nng nghip th gii nm 2000 theo chu k 5 - 10 nm mt ln. V vy, cuc Tng iu tra nm 2001 cn nhm mc ch so snh quc t v khu vc v cc ch tiu tng ng, gp phn thc y s ho nhp ca thng k nng nghip Vit Nam vi h thng thng k nng nghip ca FAO. i vi cng tc thng k, cuc Tng iu tra cn c mc ch xy dng c s d liu v nng thn, nng nghip v thu sn lm cn c lp dn chn mu cho cc cuc iu tra nh k hng nm, kim tra kt qu cc cuc iu tra mu gia hai k Tng iu tra nhm tng bc nng cao cht lng s liu thng k trong l)nh vc ny. 2. NI DUNG TNG IU TRA Theo quyt nh ca Th tng Chnh ph, Tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2001 gm 5 ni dung di y: 2.1. Tnh hnh c bn ca cc h nng thn: S h, s nhn khu, lao ng phn theo ngnh ngh thc t, t nng nghip h s dng, my mc, thit b, s lng gia sc, gia cm; din tch gieo trng mt s cy cng nghip lu nm ch yu (c ph, cao su, iu, h tiu, ch ...) v cy n qu c gi tr cao (cam, xoi, vi, nhn,...). i vi h thu sn cn thu thp cc thng tin v s tu thuyn, my mc thit b nh bt thu sn v din tch mt nc nui trng thu sn. i vi lao ng trong tui c kh nng lao ng c phn theo trnh chuyn mn v ngnh ngh chnh, ph. 2.2. C s h tng ca cc x v thc trng cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn: Thu thp cc thng tin v in, ng giao thng, trm y t, trng hc, nc sch, thng tin lin lc, ch, h thng c s vt cht k thut v ng dng khoa hc cng ngh phc v nng nghip, thu sn v kinh t nng thn, cc lng ngh, dch v nng thn. Trnh vn ho, chuyn mn ca mt s chc v lnh o ch cht ca x. Kt qu thc hin mt s chng trnh mc tiu quc gia v nng thn, nng nghip v thu sn. 2.3. Quan h sn xut nng thn, kinh t trang tri: Thu thp cc thng tin v s lng v thc trng hot ng ca cc hp tc x nng, lm nghip, thu sn mi thnh lp v chuyn i theo Lut hp tc x (HTX). Kt qu hot ng ca cc loi hnh doanh nghip sn xut v dch v trong l)nh vc nng, lm nghip v thu sn. S lng v loi hnh trang tri c thng k v nh gi theo tiu ch trang tri ca thng t Lin tch ban hnh nm 2000 gia B Nng nghip v Pht trin nng thn v Tng cc Thng k. 2.4. Tnh hnh c bn v nng lc sn xut ca ngnh thu sn: bao gm s lng h, lao ng, tu thuyn, my mc thit b ch yu, c s ch bin v nui trng thu sn, kt qu thc hin chng trnh nh bt thu sn xa b. 2.5. C cu kinh t nng thn, nng nghip v thu sn, vn trong nng thn: C cu kinh t nng thn c phn theo 3 khu vc: Nng nghip, lm nghip, thu sn; Cng nghip, xy dng v Dch v; c cu sn xut trong ni b tng ngnh: nng nghip (trng trt, chn nui, dch v nng nghip), lm nghip (lm sinh, khai thc lm sn, dch v lm nghip), thu sn (nui trng, nh bt, dch v thu sn),... Vn trong nng thn: vn u t pht trin trong nm 2000, vn tch lu trong dn v kh nng huy ng vn ca h nng thn. 3. I TNG, N V V PHM VI IU TRA 3.1. i tng v n v iu tra: - Cc x. - Cc doanh nghip nng, lm nghip v thu sn thuc mi thnh phn kinh t c thnh lp v chu s chi phi ca Lut doanh nghip nh nc, Lut doanh nghip, Lut u t nc ngoi ang hot ng sn xut v dch v trong l)nh vc nng, lm nghip, thu sn v cc n v c s (hch ton ph thuc). - Cc hp tc x trn a bn nng thn v cc hp tc x nng, lm nghip, thu sn trn a bn thnh th chuyn i hoc thnh lp mi theo Lut HTX. - Cc h trn a bn nng thn; h nng nghip, h lm nghip, h thu sn khu vc thnh th. - Cc trang tri (theo tiu ch ca Thng t Lin tch s: 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngy 23 thng 6 nm 2000). 3.2. Phm vi Tng iu tra: - Bn ni dung 1, 2, 3 v 4 c tin hnh iu tra ton b cc i tng iu tra xc nh mc 3.1. - Ni dung th 5 tin hnh iu tra mu 1% h nng thn (khong 14,5 vn h) i din cho cc vng, cc ngnh ch yu khu vc nng thn trn phm vi c nc. 4. PHNG PHP IU TRA 4.1. iu tra ton b i vi ni dung 1,2,3 v 4. 4.1.1. i vi h (h nng thn, h nng, lm nghip v thu sn thnh th) - Phiu s: 1/TH. - Lp bng k: Nhm khng b st v ghi trng cc h trong qu trnh iu tra v l cn c xc nh s lng iu tra vin, s lng phiu iu tra. Phng php lp bng k: Cn b lp bng k phi n tng h gp trc tip ch h hoc ngi i din hi theo cc tiu thc qui nh trn bng k (nh h, tn ch h, s nhn khu, ngnh sn xut chnh ca h,& ). Trnh t lp bng k phi ghi danh sch cc h theo a bn tng im dn c, qui c: thng nht t u thn n cui thn hoc theo hng t Bc xung Nam, t ng sang Ty tu theo v tr tng thn (p, bn) v theo cc trc ng thun tin cho iu tra vin trong qu trnh iu tra. (Xem qui trnh lp bng k). - R sot, hiu chnh bng k: Trc thi im Tng iu tra, Ban ch o cc cp cn t chc tng r sot, hiu chnh li bng k tt c cc a bn iu tra. Yu cu ca cng tc ny l em bng k lp i chiu vi tnh hnh thc t ca tng h iu chnh li danh sch h theo ng qui nh (nht l cc h c bin ng chuyn i v chuyn n trn mi a bn iu tra). - Phng php thu thp s liu ti h: iu tra vin trc tip phng vn ch h kt hp quan st tnh hnh thc t ghi vo phiu iu tra. Ch h l ngi gi vai tr qun l, iu hnh, quyt nh mi hot ng trong h, nhng khng nht thit l ch h theo s h khu. Nu ch h khng nm y cc thng tin cn iu tra th iu tra vin phi hi thm nhng ngi khc lin quan trong h b sung. Sau khi ghi chp y cc thng tin, iu tra vin cng ch h kim tra li nhng thng tin trong phiu iu tra, sau k v ghi r h tn vo phiu iu tra. 4.1.2. i vi trang tri - Phiu s: 2/TTT i vi cc h t tiu ch l trang tri: phn h, nhn khu, lao ng, iu tra vin ly cc thng tin c bn t phiu h, sau phng vn trc tip ch trang tri kt hp quan st tnh hnh thc t trang tri, kim tra cc thng tin do ch trang tri cung cp v ghi vo phiu iu tra. Phng php thu thp thng tin trang tri tng t nh i vi h. 4.1.3. i vi x - Phiu s: 3/TX Khai thc s sch ca thng k x kt hp phng vn cn b x c lin quan v nhng thng tin cn thit ghi trn phiu iu tra. Cc thng tin c s h tng, tnh hnh c bn, lng ngh ly phm vi trn a bn x. 4.1.4. i vi hp tc x - Phiu s: 4/THTX iu tra vin n tn ni khai thc s liu trong s sch k ton, thng k hp tc x, kt hp phng vn Ch nhim hp tc x v nhng thng tin khng c trong s sch. Trong trng hp s liu trong s sch v bo co ca hp tc x c s khc nhau, iu tra vin cn trao i vi cn b c lin quan ca hp tc x tm nguyn nhn v thng nht s liu. 4.1.5. i vi doanh nghip v c s sn xut nng, lm nghip v thu sn - Phiu s: 5/TDN. iu tra vin tin hnh khai thc nhng thng tin sn c t ngun s liu c lin quan nh: s liu bo co ca cc doanh nghip c c quan thng k (tnh, huyn), khai thc t kt qu cuc iu tra doanh nghip ghi vo phiu iu tra. i vi nhng thng tin cn thiu nh: din tch t, my mc thit b, kt qu sn xut kinh doanh, kt qu ti chnh,& iu tra vin n doanh nghip thu thp t s sch k ton, thng k v cc ngun s liu lin quan. 4.2. iu tra mu i vi ni dung th 5 - Phiu s: 6/THM Cc h mu thuc cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng c chn ra theo phng php chn mu ngu nhin 3 cp: x, thn (p, bn) v h vi c mu khong 14,5 vn h (chim 1% trong tng s 14,5 triu h). Mu c phn b theo t l vi s lng cc loi h thuc cc vng, min, cc ngnh kinh t khu vc nng thn 61 tnh, thnh ph trc thuc Trung ng. Cn c vo s x v h nng thn do cc Cc Thng k bo co theo cng vn s 144/TCTK-NLTS ngy 16/3/2001 ca Tng cc Thng k, Ban ch o Tng iu tra Trung ng phn b s x v s h iu tra mu cho tng tnh, thnh ph trc thuc Trung ng nh sau: TTTnh, thnh phS x iu traS h iu traC nc 14501450001H Ni2828002Hi Phng3030003H Ty4040004Hi Dng3939005Hng Yn2929006H Nam2222007Nam nh4040008Thi Bnh4040009Ninh Bnh22220010H Giang14140011Cao Bng14140012Lo Cai14140013Bc Cn12120014Lng Sn14140015Tuyn Quang14140016Yn Bi14140017Thi Nguyn22220018Ph Th25250019V)nh Phc24240020Bc Giang30300021Bc Ninh22220022Qung Ninh22220023Lai Chu16160024Sn La16160025Ho Bnh16160026Thanh Ho40400027Ngh An40400028H T)nh32320029Qung Bnh20200030Qung Tr18180031Tha Thin - Hu20200032T/P Nng440033Qung Nam30300034Qung Ngi30300035Bnh nh 30300036Ph Yn22220037Khnh Ho22220038Kon Tum14140039Gia Lai18180040c Lc20200041T/P H Ch Minh18180042Lm ng18180043Ninh Thun 16160044Bnh Phc22220045Ty Ninh22220046Bnh Dng22220047ng Nai34340048Bnh Thun22220049B Ra - Ving Tu10100050Long An28280051ng Thp32320052An Giang35350053Tin Giang32320054V)nh Long22220055Bn Tre30300056Kin Giang30300057Cn Th30300058Tr Vinh22220059Sc Trng22220060Bc Liu22220061C Mau222200 Trn c s s n v mu phn b, Ban ch o Tng iu tra tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chn n v mu v t chc ch o iu tra theo ng qui trnh iu tra chn mu trong Tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2001. (Xem qui trnh iu tra chn mu). 5. THI IM V THI GIAN TNG IU TRA Thi im Tng iu tra l 01/10/2001. Nhng tnh, thnh ph do iu kin c bit, trin khai trc hoc sau thi im 01/10 phi c s ng bng vn bn ca Ban ch o Tng iu tra Trung ng. Cc thng tin thi im: Ly s liu thc t c n 01/10/2001. Cc thng tin thi k: Tu theo ch tiu v n v iu tra c th ly s liu chnh thc nm 2000 hoc tnh t ngy 01/10/2000 n ngy 30/9/2001. Thi gian thu thp s liu cho c 5 ni dung ti a bn l 30 ngy, kt thc vo ngy 30/10/2001. 6. T CHC CH O TNG IU TRA Thnh lp Ban ch o Tng iu tra cc cp: Trung ng Ban ch o Tng iu tra Trung ng, do Tng cc trng Tng cc Thng k lm Trng ban, lnh o cc B: K hoch v u t, Ti chnh, Nng nghip v Pht trin nng thn, Thu sn, Vn phng Chnh ph v Ban Kinh t Trung ng l U vin. Gip vic cho Ban ch o Trung ng c T thng trc gm cc cn b cp V v chuyn vin chnh ca Tng cc Thng k v cc B, Ngnh l thnh vin Ban ch o. Ban ch o Trung ng c trch nhim chun b phng n, biu mu, kinh ph v tp hun cho Ban ch o cp tnh, thnh ph; kim tra, gim st qu trnh trin khai Tng iu tra; nghim thu kt qu Tng iu tra ca cp tnh, thnh ph; tng hp bo co nhanh, bo co chnh thc trnh Chnh ph theo tin quy nh. T thng trc Tng iu tra t tr s ti V Nng Lm nghip v Thu sn - Tng cc Thng k vi cc s my in thoi lin h l: (04) 8463522, 8234903 v 0913345358. tnh, thnh ph trc thuc Trung ng: Ban ch o Tng iu tra do Ch tch hoc Ph Ch tch U ban nhn dn (UBND) tnh, thnh ph lm Trng ban, Cc trng Cc Thng k lm Ph Ban thng trc, lnh o cc S, Ban, Ngnh hu quan lm thnh vin. Gip vic Ban ch o c T thng trc do Ph cc trng Cc Thng k, u vin Ban ch o lm T trng vi s tham gia ca cn b cp phng v chuyn vin Cc Thng k, cc S, Ngnh c thnh vin trong Ban ch o. Ban ch o cp tnh, thnh ph chu trch nhim t chc thc hin Tng iu tra theo phng n ca Ban ch o Trung ng trn a bn. huyn (th x): Ban ch o Tng iu tra do Ch tch hoc Ph Ch tch UBND huyn (th x) lm Trng ban, Trng phng thng k huyn lm Ph ban thng trc, lnh o cc Phng, Ban lin quan lm u vin. Gip vic cho Ban ch o cp huyn c T thng trc gm cc cn b cp phng v chuyn vin ca Phng thng k huyn, cc Phng, Ban c thnh vin trong Ban ch o Tng iu tra huyn (th x). x: Ban ch o Tng iu tra cp x do Ch tch hoc Ph Ch tch UBND x lm Trng ban, cn b cc ngnh Thng k, Nng nghip, Thu sn x lm u vin, trong cn b thng k x l U vin thng trc. i vi phng v th trn: Ch thnh lp Ban ch o Tng iu tra i vi nhng phng v th trn c trn 60% s h trc tip sn xut nng, lm nghip, thu sn. Nhng phng, th trn khng t t l nu trn khng thnh lp Ban ch o, cng tc ch o Tng iu tra do ch tch UBND trc tip ch o theo hng dn ca Ban ch o Tng iu tra hoc UBND cp trn trc tip. 7. TRNG TP IU TRA VIN V I TRNG Nhim v ca iu tra vin l trc tip n cc n v iu tra c phn cng thu thp nhng thng tin cn thit ghi vo phiu iu tra. i trng c trch nhim iu hnh v qun l i iu tra ti a bn x, quan h trc tip vi a phng, tuyn truyn gii thch mc ch, ngh)a ca cuc iu tra, khoanh a bn, xy dng k hoch iu tra. i trng c nhim v kim tra, gim st cng tc iu tra, hon thin phiu iu tra ca iu tra vin v cp nht bo co kt qu iu tra theo nh k qui nh trn a bn ph trch. Ban ch o Tng iu tra cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cn c vo hng dn ca Ban ch o Tng iu tra Trung ng quy nh s lng iu tra vin, i trng cn trng tp cho mi huyn v cp tng ng tu theo s h iu tra, nh mc iu tra cho 1 iu tra vin c tnh n iu kin c th ca a hnh, ng giao thng, mt dn s, vng su, vng xa, vng dn tc, min ni cao, hi o... Lc lng iu tra vin, i trng trng tp cn chn theo a bn iu tra v hng vo hc sinh tt nghip ph thng trung hc, gio vin, cn b hu tr, cn b x, trng thn (p, bn) c trnh vn ha kh, hiu bit v nng thn, nng nghip, thu sn, nhit tnh vi cng vic. ? vng min ni cao, vng dn tc thiu s, bin gii, hi o, vng su, vng xa c th trng tp b i bin phng, cng an x lm iu tra vin. Vng dn tc thiu s cn trng tp thm phin dch, dn ng vi s lng ph hp yu cu cn thit. 8. TP HUN CN B CH O V IU TRA VIN 8.1. Trung ng: Ban ch o Tng iu tra Trung ng: - T chc hi ngh ton quc trin khai quyt nh ca Th tng Chnh ph v qun trit phng n, k hoch Tng iu tra cho ton b thnh vin Ban ch o Trung ng v T thng trc; Trng ban, Ph trng ban thng trc v T trng T thng trc Ban ch o Tng iu tra cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng. Thi gian l 2 ngy ti H Ni. - T chc 3 lp tp hun cho Ban ch o v T trng T thng trc Tng iu tra cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng 3 min: Bc, Trung, Nam. Thi gian mi lp l 5 ngy. (Trong c 1 ngy thc tp ti x) - T chc 3 lp tp hun x l thng tin cho cc Trung tm tnh ton ca cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng 3 min: Bc, Trung, Nam. 8.2. tnh, thnh ph trc thuc Trung ng: Ban ch o cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng tp hun cho cn b ch cht trong Ban ch o cp huyn v cn b trng tp cp huyn, thi gian 4 ngy. (Trong c 1 ngy thc tp ti x, thn) 8.3. cp huyn: Ban ch o Tng iu tra cp huyn m cc lp tp hun cho Ban ch o iu tra cc x v iu tra vin, i trng, thi gian 4 ngy (Trong c 1 ngy thc tp). 8.4. Ni dung v phng php tp hun c th mi cp theo quy trnh thng nht do Ban ch o Trung ng son tho. (Xem quy trnh tp hun). 9. CHUN B V TRIN KHAI IU TRA A PHNG 9.1 Cng tc chun b: Ban ch o Tng iu tra cc cp cn thc hin cc cng tc chun b sau: - T chc tuyn truyn, ph bin ch trng v k hoch Tng iu tra a phng bng cch s dng ti a cc phng tin thng tin i chng nh: bo, i pht thanh, i truyn hnh, loa truyn thanh, p phch, khu hiu. i tng tuyn truyn l cn b c s v cc h, n v thuc i tng iu tra. - Lp bng k danh sch cc n v iu tra. - Lp dn chn mu v chn s mu iu tra phiu s: 6/THM do Ban ch o Tng iu tra cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng thc hin. - m bo thng tin lin lc thng xuyn thng sut gia cc cp phc v cho cng tc ch o Tng iu tra, c bit ch nhng vng su, vng xa, iu kin thng tin lin lc cn kh khn. 9.2 Trin khai thu thp s liu: Vo thi im trin khai thu thp s liu cp x (01/10/2001), Ban ch o x cn tp trung iu tra vin v i trng ti tr s ?y ban Nhn dn x, c bng c, khu hiu, ph hiu v loa truyn thanh c ng cho cuc Tng iu tra, sau iu tra vin v cc a bn iu tra thu thp s liu ti cc n v iu tra c phn cng. i vi vic thu thp s liu phiu 1/TH, trc khi n h, iu tra vin cn c bng k danh sch cc h c phn cng iu tra, cng trng thn kim tra li cc thng tin sn c ca tng h. Cc h cn c thng bo trc ngy, gi iu tra vin n iu tra v cc i tng iu tra vin cn gp. i vi nhng h u tin, iu tra vin i cng cn b thn (p, bn) cng h phng vn ch h, ng thi xem xt cc thng tin ch h cung cp c st vi thc t hay khng, t rt kinh nghim phng php phng vn i vi cc h sau. Trong trng hp cha r, iu tra vin cn gi ch h kim tra v cung cp hoc gii thch. iu tra vin ch ghi vo phiu nhng thng tin trung thc v c kim tra, nht l cc s liu v rung t cho thu mn, chuyn nhng, u thu, cm c, vt mc hn in, ngun thu nhp,... Cc n v iu tra khc nh x, hp tc x, trang tri, doanh nghip, vv... nn b tr nhng iu tra vin c trnh nghip v v am hiu thc t a bn trc tip thu thp s liu. 10. CNG TC GIM ST, KIM TRA Cng tc gim st, kim tra Tng iu tra c s do Ban ch o a phng thc hin. Lc lng gim st l cc thnh vin Ban ch o, T thng trc Ban ch o cp tnh, huyn v Ban ch o c s. Cng tc kim tra c tin hnh thng xuyn trong sut thi gian thu thp, x l s liu iu tra ti cc a bn. (Xem quy trnh gim st, kim tra). i trng iu tra chu trch nhim kim tra s liu tt c cc phiu iu tra c v ni dung, phng php tnh, tnh logic, kim tra s hc, cc th tc hnh chnh bt buc (ch k, du) do iu tra vin thu thp. Quy trnh kim tra ca i trng l cp nht hng ngy, ngy no xong ngy , khng dn nhiu ngy, nhiu phiu. Ban ch o Tng iu tra cc cp kim tra in hnh ton b cng tc iu tra ca cc i iu tra. Tu tnh hnh v iu kin ca cc a phng, Ban ch o Tng iu tra cc cp t chc cc on kim tra t xut i vi cp di trong qu trnh thu thp s liu c s pht hin v gii quyt ti ch, kp thi cc vn pht sinh trong qu trnh iu tra. trnh tnh hnh thc v gim bt nng n cho c s, cng tc kim tra ca Ban ch o cc cp phi c k hoch c th gn vi ni dung Tng iu tra (c qui trnh ring). Ni dung kim tra gm: Kim tra bng k, s lng phiu, cch hi v ghi phiu ca iu tra vin, tnh logic gia cc ct, dng, cc ch tiu, quan h gia cc biu, kim tra s hc, n v tnh, nh m, ch k, con du, h tn, n v iu tra, h, tn iu tra vin, kim tra thc a ti a bn, ... Hnh thc kim tra: Kim tra cho, cp trn kim tra cp di, kim tra thng xuyn v kim tra t xut, kim tra trng im, tng kim tra trc khi nghim thu, ... 11. PHC TRA Tin hnh phc tra mt s a bn i vi phiu 1/TH. T l phc tra l 3% s h nng thn. Mc ch phc tra l nh gi tin cy ca s liu iu tra, tnh ton sai s iu tra, lm cn c cho vic x l, phn tch s liu iu tra. Ni dung phc tra l kim tra phng vn li mt s ch tiu c bn ghi trong phiu iu tra s: 1/TH. Mi huyn (th x) l mt a bn chn mu. Cch chn s h mu phc tra theo mu phn tng 3 cp. Phng php phc tra l phng vn trc tip ch h hoc ngi i din cho h c tn trong phiu iu tra c chn, kt hp vi quan st thc t ghi vo phiu phc tra (Xem quy trnh phc tra). 12. TNG HP NHANH V NGHIM THU TI LIU TNG IU TRA 12.1. Tng hp nhanh: phc v kp thi yu cu ca Nh nc v chnh quyn cc cp a phng, kt qu Tng iu tra nng thn, nng nghip v thu sn nm 2001 c tng hp nhanh mt s thng tin ch yu v s lng v c cu cc loi h nng thn theo cc ngnh sn xut chnh, c s h tng nng thn, tnh hnh c bn ca ngnh thu sn,... Ban ch o cc cp, nht l cp tnh v huyn cn tng cng gip Ban ch o cc x kim tra s liu trc khi tng hp nhanh, ch s liu ca x v ca h. Tu theo tnh hnh trang b my tnh mi a phng v khi lng tng hp ca tng loi phiu iu tra c th tng hp kt hp gia th cng v my tnh m bo thi gian v cht lng ca cng tc tng hp. Thi gian tng hp nhanh mi cp quy nh nh sau: Cp x 10 ngy t 1/11 n 10/11/2001, cp huyn 5 ngy t 11/11 n 15/11/2001, cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng 15 ngy t 16/11 n 30/11/2001, cp Trung ng 15 ngy t 5/12 n 20/12/2001. 12.2. Nghim thu kt qu Tng iu tra cc cp: Ni dung nghim thu bao gm: kim k s lng phiu iu ra mi loi, cht lng s liu v thi gian giao np phiu iu tra mi cp. Quy trnh nghim thu c tin hnh cc cp theo trnh t: Ban ch o cp trn trc tip nghim thu phiu iu tra ca Ban ch o cp di. Sau khi nghim thu, Ban ch o cc cp k vo bin bn nghim thu v chu trch nhim v kt qu nghim thu. Thi gian nghim thu mi cp t 1 - 2 ngy ty theo s lng n v iu tra v cht lng phiu iu tra a phng v c s. (Xem qui trnh nghim thu). 13. X L S LIU: Ban Ch o Trung ng giao cho Trung tm tnh ton Thng k Trung ng t chc, ch o v trin khai cng tc x l s liu Tng iu tra theo k hoch v phn mm thng nht. Trung tm tnh ton Thng k Trung ng c trch nhim tp hun nghip v, t chc h thng truyn tin, x l s liu mi cp theo yu cu v tin ca Ban ch o Tng iu tra Trung ng. (Xem quy trnh x l s liu). 14. KINH PH TNG IU TRA: Ban ch o Tng iu tra Trung ng cp kinh ph cho Ban ch o Tng iu tra cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng theo khi lng cng vic v nh mc kinh ph bnh qun cho tng loi cng vic theo ch hin hnh ph hp vi iu kin ca tng vng v a phng, trn c s thng nht vi B Ti chnh bng vn bn. Tng cc Thng k thay mt Ban ch o Trung ng (sau khi thng nht vi B Ti chnh v nh mc v ch chi tiu) s hng dn cho Ban ch o Tng iu tra cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng v cng khai cc khon c chi theo ch . Ban ch o cp tnh, thnh ph cing thc hin nh vy i vi Ban ch o cp huyn v chu trch nhim quyt ton vi Ban ch o Trung ng (Tng cc Thng k) theo ng ch qui nh (c vn bn km theo). Kinh ph Tng iu tra phi s dng tit kim, ng mc ch, ng khon mc. Kinh ph c cp t ngn sch Trung ng ch dng iu tra theo ni dung v phm vi quy nh trong phng n. Nhng a phng c yu cu kt hp m rng ni dung v phm vi iu tra th do ngn sch a phng chi tr. 15. BO QUN V BO MT TI LIU: Ton b phiu iu tra sau khi nghim thu phi c bo qun an ton tuyt i cho n khi bn giao cho cc Trung tm tnh ton. Bin bn bn giao ti liu phi m bo y cc th tc hnh chnh qui nh (ch k c ng du ca ngi c trch nhim ca bn giao, bn nhn, ngy thng v a im giao, s lng v loi phiu giao nhn,& ). Cc Trung tm tnh ton c trch nhim bo qun ti liu gc v bo mt cc thng tin theo ng qui nh hin hnh. Kho, phng bo qun ti liu, phiu iu tra phi kh ro, c kho ca, c cc phng tin chng chy n, chng mi mt, m t v c ngi bo v. Mi thng tin v kt qu Tng iu tra do Ban ch o Tng iu tra Trung ng cng b, k c tng hp nhanh v chnh thc. Ban ch o Tng iu tra a phng ch cng b kt qu Tng iu tra a phng mnh theo ng kt qu do Ban ch o Trung ng cng b. 16. THI GIAN TIN HNH: Thng 7 - 2001:Hi ngh qun trit quyt nh ca Th tng Chnh ph v phng n Tng iu tra vi Trng, Ph Ban ch o v T trng T thng trc Tng iu tra cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng.Thng 8 - 2001:- In n biu mu Tng iu tra. - Ban ch o Trung ng tp hun cho Ban ch o cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng 3 vng.Thng 9 - 2001:- Ban ch o cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng tp hun cho Ban ch o cc huyn (th x), x, phng, th trn. - Tuyn truyn trn cc phng tin thng tin i chng v cuc Tng iu tra. - Chuyn biu mu v kinh ph v cc a phng.Thng 10 - 2001:Trin khai thu thp s liu 61 tnh, thnh ph v kt thc khu thu thp s liu ti x, h, trang tri, hp tc x v doanh nghip.Thng 11 - 2001:- Kim tra ti x, huyn. - Phc tra 3% s h nng thn i vi phiu s:1/TH. - Tng hp nhanh cc ch tiu ch yu. - T chc nghim thu cc cp. - T chc tp hun v x l s liu Tng iu tra cho cc Trung tm tnh ton v mt s Cc Thng k. - Bn giao ti liu cho Trung tm tnh ton cc Cc Thng k.Thng 12 - 2001:- Cng b kt qu tng hp nhanh Thng 1-2002 n thng 11- 2002:- X l s liu Tng iu tra. - Tng hp, phn tch kt qu Tng iu tra.Thng 12 - 2002:- In n kt qu Tng iu tra. - Tng kt Tng iu tra. - Hp bo cng b kt qu Tng iu tra. TRNG BAN CH O TNG IU TRA TRUNG NG Q. TNG CC TRNG TNG CC THNG K ( k) L Mnh Hng PAGE - PAGE 1 - "$J4fh .0HJfj˷瀞yj[K[K[K[jjj5B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^Jo(ph5>*B*CJOJQJ^Jph"5>*B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^Jph&5>*B*CJOJQJRHP^Jo(ph#5>*B*CJOJQJRHP^Jph#5B*CJOJQJRHP^Jo(ph 5B*CJOJQJRHP^Jph4vx~ 4$xa$$xxa$$`a$$a$D$$Ifl}0,$,d$4 lal<$If $<$Ifa$pj~02bd~$(DH^`pr N P  H J \ ^ ~   " d h B D H J x | "&CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphR&.2`blnrt~8:df68npJNz|6868~$&LNrt,.VXCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphQ4"$( )T)h)+--../0 11N27:(?$xxa$$a$ $x`a$$`a$$xa$Jpr|~(*.06:~BDTDFhjpr&*0TV t v H!J!!!!!!B*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^Jph5B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphN!"*",""""""<#V#X#p#r###>$B$T$X$$$$%"%$%R%V%&&&&~''''''"($(0(r(t((((((((((((( )))䶥䜒CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^J B*CJOJQJRHi^Jo(phB*CJOJQJRHi^Jph5B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^Jo(ph9) )")0)4)>)@)P)**~************++++++,,,,,, -"-. .......//0/2/Z/\/d/f/n/p///////H0J000000 11 1"1ԼCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^Jph5B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphF"1,1.1N1P11111B2D222223333$3&3.303T3V3j3l33333042484:4J4L444445555555555 66>6@6r6v666"7$7^7`7778ĵԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦԦB*CJOJQJ^Jo(ph>*B*CJOJQJ^Jph>*B*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^Jph5B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphA888888:88888(9*9@9D9N9P9999999::::<:R:T:l:n:::::::::;;;;;;<<6<8<R<T<t<v<<===0=2=J=L=====>> >>0>2>>>>>??6?8?\?>*B*CJOJQJ^Jph>*B*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^Jo(phN\?x?z?????@ @@@V@X@@@AAAA"B&B6B8B:BHHH>IBIPIRIIIII>*B*CJOJQJ^Jph>*B*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphM(??RBBLDD~GOOOONPPP`PbP~PPPP&Q*Q4Q6QJQ|QԵ6B*CJOJQJ^Jph B*CJKHOJQJ^Jo(phB*CJKHOJQJ^Jph5B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^Jph7|Q~QQQQQQQ\R`R~RRRRSSUUW WWWVXXXXXY YtYxYYYRZTZd[f[[[.\0\>\B\T\X\|\~\\\\\\\*],]2]4]N]R]l]n]]]^^0^2^ѴB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^Jph5B*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^Jph6B*CJOJQJ^Jph6B*CJOJQJ^Jo(phAQQQQQQk\bbbb $$Ifa$$$IfT\Y 04 aQQQQQQkHbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfT6\Y 04 aQRRRR(R*R.RSkTbXbbkTbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a >S@SFSXS^ShSjSpSSSSkTbXbbkTbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a SSSSSSSSSSSkPbXbbkPbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a SSSST TTT,T2TTDTTTZTdTfTlTTTTkPbXbbk`bXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a TTTTTTTTTTTkPbXbbkXbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a TTTU UUUU.U4U>UkXbXbbkTbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a >U@UFU\UbUlUnUtUUUUk\bXbbkTbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a UUUUUUUUUUUkLbXbbkTbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a UUUVVVVV*V0V:VkXbXbbkPbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a :VWDWNWkXbXbbkXbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a NWPWVWlWrW|W~WWWWWk\bXbbk\bXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a WWWWWWWWWWWkPbXbbkXbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a WXXXX&X(X.X>XDXNXkPbXbbkPbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a NXPXVXfXlXvXxX~XXXXkPbXbbkpbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a XXXXXXXXXXYkTbXbbk`bXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a Y YY&Y,Y6Y8Y>YPYVY`Yk\bXbbkTbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a `YbYhY~YYYYYYYYk\bXbbkTbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a YYYYYYYYZZ"Zk\bXbbkxbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a "Z$Z*Z:Z@ZJZLZRZfZlZvZkPbXbbkXbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a vZxZ~ZZZZZZZZZkTbXbbk\bXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a ZZZZZZZ[[["[kXbXbbkPbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a "[$[*[@[F[P[R[X[h[n[x[k\bXbbkPbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a x[z[[[[[[[[[[kTbXbbkXbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfTX\Y 04 a [[[[[[[\\\\kTbXbbkLbXbb n$If`n $$Ifa$$$IfT\\Y 04 a \ \"\X^^:``abkbbYNNNN $x`a$$xxa$$`a$$$IfT\\Y 04 a2^X^h^j^^^^^^^^(_*_<_>_j_l__________```.`2```b```aa a"aparaaaDbFbbbbbbbcc&c(cZc^ctcvcccccccdd$d&dTdVd^d`ddd*e.exezeeeeeB*CJOJQJ^Jo(phCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^JB*CJOJQJ^JphRbbJcfjj2ohrtwbwx{~:̆ $`a$$xa$$`a$x` $x`a$$xxa$effffffff^g`ggg.h0hhh i i i"i>i@iPiRiiijjjjjjkkkkkkl lllllllmm2m4mnn.n0nnnnnnn ooo ofohoxozoooppbpdpppqq2q4q"r$r4r6rrrrrssB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphZssssstt$t&tttvtttttttlunuuuuuvv"v$vrvtvvvvvvvwww*w,wLwNwXwZwbw|w~wwwwwwwwwxxhxjxxxxxxxxxxxy @B*CJOJQJ^Jo(ph@B*CJOJQJ^JphCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphEyyJyLyVyZyyyyyyy z"z4z6z@zBzzzzzzz>{@{Z{\{r{t{{{{{{{,|0|8|:|N|P|x|z|||||||||||||||}}}}X}\}b}h}}}}}}}}}}}~~.~0~>~B~B*CJOJQJ^Jph@B*CJOJQJ^Jph @B*CJOJQJ^Jo(phQB~F~n~p~~~~,.8:FHrt,.VXLN܂:hjvxȃջ#5@B*CJOJQJ^Jo(ph 5@B*CJOJQJ^JphCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^J @B*CJOJQJ^Jo(ph@B*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^Jo(ph8ȃʃڃ܃`b|~8:LPfhڅ܅$&.0BD`bDH^b \`JNƋȋ؋ڋ>@FHlϽ#5@B*CJOJQJ^Jo(ph 5@B*CJOJQJ^Jph@B*CJOJQJ^Jph @B*CJOJQJ^Jo(phJlnҌ֌ *.Ѝԍ$Z\pr|ĎƎ֎؎Əȏ܏ޏ 04XZprTVtxFHZ\ƼƼƼCJOJQJ^Jo(CJOJQJ^J 5@B*CJOJQJ^Jph@B*CJOJQJ^Jph @B*CJOJQJ^Jo(phJ$L2D^Fn޲xx` $x`a$$`a$$xxa$$xa$68pr^` ֕ؕ24ږޖ ,.dhrt HJ˜HLjlʙ 5@B*CJOJQJ^Jph @B*CJOJQJ^Jo(ph@B*CJOJQJ^JphQʙ̙ԙ֙ޙ .0BD^`Ԛ֚vzțʛ$&TV046:ƝȝҝԝJNXZxz,.ln8:PRprxz68tv~CJOJQJ^J@B*CJOJQJ^Jph @B*CJOJQJ^Jo(phUСҡ@BbdȢʢҢԢJL<>hjz|DFhjtxܦަ $&tv~"$68TV8:^bln @B*CJOJQJ^Jo(ph@B*CJOJQJ^JphXʫ̫ګܫhj8D^ƭȭ&*HJNR`bĮƮ24¯̯ЯNPTV\^n̲βҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺҺүCJOJQJRH_^Jo(CJOJQJRH_^JB*CJOJQJ^Jo(phCJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jph @B*CJOJQJ^Jo(ph@B*CJOJQJ^Jph@β޲ TV³*.bd"$8:tv:<FJbd"$XZ޸(*|~JNtvҺԺHJ5B*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphB*CJOJQJ^Jo(ph5B*CJOJQJ^JphCJOJQJRH_^JINtj`bvN $$Ifa$ $If^` $xa$$`a$$xxa$ $x`a$J^bdf8<$&fh¾־ؾ Nt z|" "24PTNP`bz|CJOJQJ^Jo(CJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphR|Z\ >@`b04TVln\^pt "bftx XZrv8:DH`CJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphV:<JL:<Z^xz 24JLjl|~FHZ^v@DZ\xzBFCJOJQJ^JB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphVNPp~4`{{0{{{hn $$If^a$$P$If^`Pa$ $$Ifa$i$$Ifl0O(#O0(#4 lal F`d :<vx "~`brt>@02@BDlpr~򳬩0J j0JUB*CJOJQJ^Jph#5B*CJOJQJRHP^Jo(ph 5B*CJOJQJRHP^JphB*CJOJQJ^Jo(phB*CJOJQJ^JphB$ hj<{{{{{{j$P$If^`Pa$$r$If^`ra$ $$Ifa$i$$Ifl0O(#O0(#4 lal TDuu$P$If^`Pa$i$$Ifl0O(#O0(#4 lal $$Ifa$$If@Pj}}}q & F<$If $<$Ifa$ $$Ifa$k$$Ifl0O(#O0(#4 laljlnp&`#$$a$D$$Ifl 0 #%4 laP B*CJOJQJ^Jph0JCJOJQJmHnHuj0JCJOJQJU0JCJOJQJ + 0&P . A!"#$%7 iF@F Normal%B*CJOJQJ_HmH phsH tH*B@B Heading 1$$@&a$6CJOJQJ>@> Heading 2$$@&a$ CJ OJQJJ@J Heading 3$$ & F@&a$5CJOJQJF@F Heading 4$@&5CJOJQJmH sH uB@B Heading 5$@&B*CJOJQJphH@H Heading 6$$@&a$B*CJOJQJphZ@Z Heading 7$@&-5>*B*CJOJQJhmH phsH tH uN@N Heading 8$"<@&^"B*CJOJQJphT @T Heading 9 $ & F+ @&B*CJOJQJph<A@< Default Paragraph Font, @, Footer 9r &)@& Page NumberNC@N Body Text Indent$`a$ CJOJQJTB@"T Body Text$a$(@B* EHKHOJQJmH phsH u<P@2< Body Text 2$a$ CJOJQJ,@B, Header !F@bF Footnote TextCJOJQJmH sH u8&@q8 Footnote ReferenceH*FQ@F Body Text 3$a$5OJQJmH sH u<>@< Title$a$5B*CJOJQJphVmr H[~`zMc}I W `C]Plw'W)O& T !"#/$&&&&&&&&&&&&&&&'' ''''''!'&''')'3'6';'<'>'G'J'O'P'R'Y'\'a'b'd'm'p'u'v'x''''''''''''''''''''''''''''''''((( ((((("(*(-(2(3(6(B(E(J(K(N(V(Y(^(_(b(l(o(t(u(x((((((((((((((((((((((((((((((()) ) ) )))))!))),)1)2)5)@)C)H)I)L)V)Y)^)_)b)s)v){)|))))))))))))))))))))))))))))))** ******"*'*(*+*3*6*;*<*?*O*R*W*X*[*d*g*l*m*p*|****************************** + +++++ +%+&+)+3+6+;+<+?+H+K+P+Q+T+_+b+g+h+k+u+x+}+~+++++++++++++++++++++++++++++++,, ,,,,,-T-.]..V/x//J153547899C:;}=???@fA@BBBCCDECEZEEFGGZH|HIMM^ORSTTUUpV7WoWHZJ[]]M_i_`bcc1f;gTgdg'h(h8hYhhhhKiiiiiejfjwjjjjkvkkkkkk l*lWlXlillllllll m(m5m6m7m8mAmBmCmRmSmTmWm00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@0@0@0@0@0@0 0 j&!)"18\?I|Q2^esyB~ȃlʙβJ|Fpstvwxyz{}~4(?QQQLRRR>SSSUUU:VVVNWWWNXXY`YY"ZvZZ"[x[[\bNjqu|r !!8@0( B S ?Vm HJMZ[_`c~  "#()./235689>?CDFVXY]^`aefjkopstxy}  &')*./3478:;@AEFKLPQVWYZ^z~  "#()-.1278=>AFHILMQSVWZ[_`dejkoqstyz~  !"&'+,/067<=@AEFJKNOTUXY^_bcghlmstwxz{  $%()+,.04589=>ABEFHNQRTUYZ^_cdghlmqswx~ #'(+,.69:=>ACEFIKOPTUYZ]^agjkopstx| "#'(+,1246:;?@DEHILMOPSTXY\]abdeghjkoprswx|~   $%)*./2378=>@AEFKLNOTUYZ]^a       # ( * , . / 3 4 8 : = > B C G H L M R S W X \ ] _ a d e i j p q s t v w { }       ! $ % ( ) , 3 7 9 < > B I L M P Q S T X Y \ ] ` a d e i j m n s x z { } ~      ! # $ * + . / 1 2 7 8 < = B D G Q S T V W [ \ _ ` c d f g i j n o t u y z     ! # $ & ' * + / 0 2 3 8 9 ; < ? @ D E I J M N R S W X \ ] _ ` d e k m q r u v x y } ~     ! " & ' + , / 0 2 3 7 8 < > B C I J L M Q R U \ ` a c d g h l m q r v x | }  "#%-01459:>?BCFGKLPQVW]^abfgijnoqrwx|} !%)*013489>?CDHIKLPQTUZ[]eijnoqruvxy}~ #$)*./2378;<>?AKNOSTVW[\`bfgmnpquvy{~ !"$%)*/156<>CDHJNOSUYZ\]abhknouwz{ "#&',-013478<=@AEFIJMNPQUVZ]^`c #$'(,-239:=>BDHINOUW[\_`bcghmnrswx|}  $&)*0267:;?@CDGHMNQRTU[\_`dejknorswx|59=BEHUY]abfgjnw """" " """""""#"&"'"+","0"1"5"6":";"?"@"E"F"K"P"S"T"V"W"Y"Z"_"`"b"c"g"h"j"k"o"p"t"u"x"z"|"}"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # ######## #%#*#-#.#3#4#7#9#=#>#B#C#F#H#K#L#O#P#U#V#X#Z#]#^#a#b#e#f#j#k#o#p#u#w#z#{#~######################################################$$$$$ $ $ $$$$$#$$$&$/$2$3$5$6$9$:$?$@$C$D$H$J$O$P$S$_$d$$$$$%%Q%V%%%%%%%%%%%%%%%%%& &5&8&9&>&?&C&D&H&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'''''''''''''((((((((((((((() ))s)))))))))*************h+k+o+++++++++++++++++++++++++,,,,,,,,,,,",#,%,&,),*,,,-,1,2,4,:,=,>,A,B,F,G,K,----- -!-%-&-)-T-X-Y-]-^-b-c-g-h-k-l-n-{-------------------------------------------------.... . ....... .!.&.+./.0.4.6.9.:.<.=.A.B.F.G.I.J.L.M.P.].`.a.f.k.o.p.r.t.w.x.|.}.................................................//// / ///////!/"/%/&/)/*/,/0/4/6/9/;/?/@/C/D/H/x/}/~/////////////////////////////////////////////////000 000000!0&0'0)0*0-0.000205060;0=0A0B0H0I0K0L0P0Q0V0W0[0\0`0b0f0g0j0l0o0p0u0v0{0|0000000000000000000000000000000000000000000000000001111 1 111111111 1!1$1)1.1/111217181<1A1D1E1H1N1Q1R1U1V1[1\1`1a1c1d1i1j1o1p1u1v1x1y111111111111111111111111111111111111111111111111111111122 2 2 222222222 2#2$2'2(2,2.232427292=2>2A2B2E2F2I2J2O2Q2T2U2X2Y2^2_2c2d2i2j2o2p2s2t2x2y2}2~2222222222222222222222222222222222222222222222222222222333 3 3 33&3(373;3=3B3C3F3G3K3L3Q3R3W3X3\3b3e3f3i3j3n3o3s3t3w3|3333333333333333333333333333333333333333333334444 444444#4$4'4(4-4.424448494=4B4E4F4I4J4L4P4V4W4[4_4b4c4f4g4m4n4q4r4w4x4z4|4~44444444444444444444444444444444444444444444444444445{5~5555555555555555555555555555555555555555555556666666"6#6&6'6*6/65666:6=6A6B6E6F6I6J6O6c6e6f6j6l6p6q6u666666666666777 777777777"7$7)7+7.7/71747576787>7A7B7E7F7J7K7O7P7S7U78 8 888888888"8$8'8u:v:z:{:~::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;<<<< < <<<<<<<<<!<"<%<&<+<,</<0<3<8<;<<<?<@<D<E<I<J<M<N<S<T<X<Y<[<\<_<`<d<e<g<h<m<n<r<s<v<w<{<}<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<==== = ==========!=&='=+=,=1=3=6=7=9=:===>=@=B=F=G=J=L=P=Q=S=U=Y=Z=]=^=a=c=g=h=k=l=o=q=t=u=x=}=======================================================>>>> >>>>>>>>>>!>">$>%>'>)>/>0>4>6>8>:>=>?>A>B>G>H>J>K>N>O>R>S>V>X>\>]>a>b>d>e>i>j>n>p>t>u>{>}>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>????????????????????????????????@@ @ @@@@@@@@@$@%@)@*@/@0@4@5@8@9@<@=@B@C@H@I@L@M@O@P@T@U@Z@[@a@b@d@f@h@i@n@o@s@t@x@y@|@}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAA A A AAAAAAAAA#A%A*A+A.ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC C C CCCCCC.C2C4C7C8C>5??FAeAAB.C7CQDaDDDDEE!EFF/H3HiHlHHIJKKYLM MjMlMnMqMO O:O]O6PPSSTTTTT UUU V8VVVZVpV5WXXRYUYvYzYX[[[\\\\]]]]._L_QbUbbbcccccc e'eeeg gAiDijjjj8mTmWm3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Cao Van HoachUserName(D:\TDT.NN2001\TailieuPABieu\Phuongan.docnthhai\D:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Phuong phap thong ke\Cac PADT\PADT Nthon, NN & TS 2004.doc&& 17a; ( X>"6*\.RdV[P 3.LpSdBp !yȘtVd .lFh$>XZFe' g J` ꌋ 3g ZFnw *rA? '-2 (L"Q#&,xrp  Q\)#o +:fn 3 # Ʉ qf , nm4QO2p_ Ȝ^8$n`4j$tSr#ub:%@1%db3_&T6&& K''ZFF2(ȼ^C(Ha?).`ķ#) b* Lk*l8O+x b,jgZR%.p=N/bZt/Fbgl0p֪&X1JU;4J@$=5"$5*rA~f7nnDd7 ']/:Vh6), (Q6q^US iV@{W**pX [X$KXcY{x.YzBbC[ jP\ a9^ZF>_V+jz_ l`DT'Ja 6kb eh< $ gdsLohz B15j xe4k$Z[kT4kބPVWn Ȟ32p B%q8 rhDGTCr M&sjjS;tQGv"wv /YyvBHf@ww<^'#x hax /x:R%xA:yWy@Cz yTUzv-z a"zz{&F'r{U={e}|zB:~'+H hh^h`OJQJo(\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........hh^h`o(.^`o()hh^h`5OJQJo(.hh^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........hh^h`o(.hh^h`o(.hh^h`5OJQJo(-hh^h`o(. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- 88^8`OJQJo(-\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........hh^h`o(.hh^h`o(.^`5o(.^`o(\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(.--^-`5o(.hh^h`. ^`OJQJo(-hh^h`o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........hh^h`o(.hh^h`o()hh^h`CJo(.hh^h`o(. hh^h`OJQJo(-hh^h`o(. hh^h`OJQJo(808^8`0o(.hh^h`o(.hh^h`o(.^`o(.0^`0o(..0^`0o(...oo^o`o(.... oo^o`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ? ? ^? `o(........ ? ? ^? `o(.........\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(......... 88^8`OJQJo(-808^8`0o(.^`o( ^`OJQJo(- hh^h`OJQJo(.hh^h`o(^`o(.>0>^>`0o(..u 0u ^u `0o(...  ^ `o( .... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........hh^h`6o(.0^`0o(.0^`0o(..88^8`o(... 88^8`o( .... `^``o( ..... ^`o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........qq^q`OJQJo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........hh^h`CJOJQJo(-h88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH0^`05o(. hh^h`OJQJo(hh^h`o(.h88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`o(@^`56>*CJOJQJo(. /^`/o(.808^8`0o(.-0^`0o(.-.pp^p`o(.-..  ^ `o( .-... ` ^ ``o( .-.... `^``o(.-..... ^`o(.-...... HH^H`o(.-.......0^`05o(.hh^h`o(.  ^ `OJQJo(-h88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH ++^+`OJQJo( hh^h`OJQJo(-^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`.99^9`o(.T0T^T`0o(..0^`0o(... @ @ ^@ `o( ....  ^ `o( ..... ,`,^,``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`5o(.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(......... hh^h`OJQJo(-hh^h`CJo(. hh^h`OJQJo(-{^`{o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(......... ^`OJQJo(-hh^h`.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........hh^h`o(. hh^h`OJQJo(.0^`0o(.hh^h`5o(.0^`0o(.0^`0o(..88^8`o(... 88^8`o( .... `^``o( ..... ^`o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........ hh^h`OJQJo(-hh^h`o(. ^`OJQJo(- hh^h`OJQJo(-hh^h`o(. hh^h`OJQJo(- ^`OJQJo(-hh^h`o(. 88^8`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- II^I`OJQJo(-q^q`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(.hh^h`o(.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhh^h`o(. ^`OJQJo(- hh^h`OJQJo(-hh^h`o(.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(......... /^`/o(/^`/o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........^`o(hh^h`o(.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH 88^8`OJQJo(. hh^h`OJQJo(0^`0o(. hh^h`OJQJo(-hh^h`. @^`56>*CJOJQJo(. 88^8`o(. hh^h`OJQJo(-hh^h`o(.::^:`o(.0^`0o(..606^6`0o(...Q Q ^Q `o(.... l `l ^l ``o( ..... `^``o( ...... ::^:`o(....... ^`o(........ ^`o(......... hh^h`OJQJo(- ^`56o(. hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`5OJQJo(-  ^ `OJQJo(- hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(-hh^h`o(. hh^h`o(-hh^h`o(.@^`56>*CJOJQJo(- qq^q`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH hh^h`OJQJo(q^q`OJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH0^`0CJo(.88^8`o(.{PVWn,"wv6kb@$=5a;Qy@w!LiV{E 3/xF2(QGv:y+'Ja (Qnm43_&a"za"z ?b,M&sl`hax-zyTUzY{Wql? 4j$[XTCr^8$J` LohO+=N/?)b*X<#[PB15ja"z?Vg pNjP\6&xe4kdv? 1eO2A),</Yyv'3g a9^X2{I<#L6A;4#&,pXKX32pbC[p$ gHKp_ B%q d?~f7"6*R%.)#oRa"z? rZt/CzfnObgl0( @1% w#)lF%xUSLTB!y(L:~e'']/:ub:%?qf3jS;t#x'-Dd7jz_dBp[k&X1Lk*C(4k>_nw 5}|0.Y'r{0 K'? @^`56>*CJOJQJo(- ? @^`56>*CJOJQJo(- @ @^`56>*CJOJQJo(- [&&&&&&&&&&&&&&&'' ''''''!'&''')'3'6';'<'>'G'J'O'P'R'Y'\'a'b'd'm'p'u'v'x''''''''''''''''''''''''''''''''((( ((((("(*(-(2(3(6(B(E(J(K(N(V(Y(^(_(b(l(o(t(u(x((((((((((((((((((((((((((((((()) ) ) )))))!))),)1)2)5)@)C)H)I)L)V)Y)^)_)b)s)v){)|))))))))))))))))))))))))))))))** ******"*'*(*+*3*6*;*<*?*O*R*W*X*[*d*g*l*m*p*|****************************** + +++++ +%+&+)+3+6+;+<+?+H+K+P+Q+T+_+b+g+h+k+u+x+}+~+++++++++++++++++++++++++++++++,, ,,,;gTgdg'h(h8hhhhiiiejfjwjkkkkk lWlXlilllll5m6mWm@yy`yy@{ !'()*,046=@HIQRYZ_cdgilVm@@@ @@@@*@6@>@@@F@R@T@V@X@\@d@l@p@~@@@@@@@@@@@@@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial7& r.VnTime9& r.VnArial9& r.VnTimeH?5 : Courier New;Wingdings"1 h-LW&Z.n_0!20dn+p8m2QEBan ch o Tng iu tra Nng thn, nng nghip v thu sn trung ng Cao Van HoachnthhaiOh+'0 ,< LX t  FBan ch o Tng iu tra Nng thn, nng nghip v thu sn trung ngnan Cao Van Hoachngao ao Normal nthhai 15hMicrosoft Word 9.0@ա@j! @ط@X~ܷZ՜.+,0P hp 2&Vu Nong Lam nghiep va Thuy san - TCTKr.n FBan ch o Tng iu tra Nng thn, nng nghip v thu sn trung ng Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdejRoot Entry F Gܷl1Table96WordDocument-rSummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^CompObjjObjectPool Gܷ Gܷ FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q