ࡱ> 7 =bjbjUU 2X7|7|Gl  VVV8L|r$ v!J@( H6((( :R((\(`)* 6]=Nj" 0_4D}V|& swR<L0|y'|(  CHNH PH S: 124/2004/Q-TTg CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp -T do - Hnh phc H Ni, ngy 08 thng 7 nm 2004 QUYT NH CA TH TNG CHNH PH V vic ban hnh Bng danh mc v m s cc n v hnh chnh Vit Nam TH TNG CHNH PH Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001; Cn c Lut Thng k ngy 26 thng 6 nm 2003; Cn c Ngh nh s 40/2004/N-CP ngy 13 thng 02 nm 2004 ca Chnh ph v Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Thng k; Theo ngh ca Tng cc trng Tng cc Thng k, QUYT NH: iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny Bng danh mc v m s cc n v hnh chnh Vit Nam c n 30 thng 6 nm 2004 thc hin thng nht trong c nc. M s cp cho mt n v hnh chnh l s nh danh duy nht, khng thay i trong sut qu trnh n v hnh chnh tn ti thc t. Khi c thay i, m s c cp theo nguyn tc sau: a) i vi cp tnh: - Trng hp tch tnh + Tnh c tr s U ban nhn dn ng trn a im ci th m s n v hnh chnh cp tnh, cp huyn v cp x khng thay i. + Tnh c tr s U ban nhn dn ng trn a im mi c xp vo v tr ph hp v cp m s mi. M s n v hnh chnh cp huyn, cp x thuc tnh khng thay i. - Trng hp nhp tnh + Tnh hp nht c tr s U ban nhn dn ng ti tnh no th mang m s ca tnh , m s ca tnh cn li s b ng v khng cp li cho n v hnh chnh khc. M s cp huyn v cp x ca tnh hp nht khng thay i. b) i vi cp huyn: - Trng hp tch huyn + Huyn c tr s U ban nhn dn ng trn a im ci c m s cp huyn, cp x khng thay i. + Huyn c tr s U ban nhn dn ng trn a im mi c xp vo v tr ph hp ca tnh v c cp m s mi. M s n v hnh chnh cp x ca huyn khng thay i. - Trng hp nhp huyn + Huyn hp nht c tr s U ban nhn dn ng ti huyn ci no th mang m s ca huyn , m s ca huyn cn li s b ng v khng cp li cho cc n v hnh chnh khc. M s ca n v hnh chnh cp x thuc huyn hp nht khng thay i. - Trng hp n v hnh chnh cp huyn chuyn tnh th m s n v hnh chnh cp huyn, cp x khng thay i. c) i vi cp x - Trng hp tch x + X c tr s U ban nhn dn ng trn a im ci th mang m s ci. + X c tr s U ban nhn dn ng trn a im mi c xp vo v tr ph hp v cp m s mi. - Trng hp nhp x X hp nht c tr s U ban nhn dn ng ti x no th mang m s ca x , m s ca x cn li b ng v khng cp li cho n v hnh chnh khc. - Trng hp n v hnh chnh cp x chuyn huyn th m s ca n v hnh chnh cp x khng thay i. d) Trng hp n v hnh chnh cc cp i tn, chuyn t khu vc nng thn sang thnh th hoc ngc li th m s khng thay i . iu 2: Giao Tng cc Thng k qun l, sp xp v cp m s mi cho n v hnh chnh cc cp khi c thay i. iu 3: Quyt nh ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng cng bo. Cc vn bn trc y tri vi Quyt nh ny u bi b. iu 4: Cc B trng, Th trng c quan ngang b, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch U ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. TH TNG CHNH PH k: Phan Vn Khi QUY NH CHUNG 1. Nguyn tc m ho M s n v hnh chnh l mt dy s c quy nh cho tng n v theo nguyn tc thng nht, l s nh danh duy nht, khng thay i, n nh trong sut qu trnh 1 n v hnh chnh tn ti thc t. M s cp khng c s dng cp li cho n v hnh chnh khc cng cp. 2. Cu trc m s n v hnh chnh M s n v hnh chnh gm 10 s, c phn lm 3 cp c lp, mi cp c m s m cp m s mi cho n v hnh chnh khi thay i. C th: + Cp tnh c m ho bng 2 ch s t 01 n 99; + Cp huyn c m ho bng 3 ch s t 001 n 999; + Cp x c m ho bng 5 ch s t 00001 n 99999; 3. Nguyn tc sp xp n v hnh chnh khi m ho n v hnh chnh c xp theo th t Bc - Nam, Ty - ng, ly ng ranh gii im a u v c kt hp vi vng a l ca tng cp lm cn c xc nh. Trong phm vi c nc, thnh ph H Ni c xp th nht, cc tnh, thnh ph cn li c xp theo nguyn tc trn. Trong phm vi cp tnh v cp huyn, n v hnh chnh c tr s U ban nhn dn c xp th nht, cc n v hnh chnh cn li c xp theo th t thnh th trc, nng thn sau, t Bc xung Nam, t Ty sang ng. 4. Nguyn tc m ho v sp xp n v hnh chnh khi c thay i 4.1 i vi cp tnh - Trng hp tch tnh + Tnh c tr s U ban nhn dn ng trn a im ci th m s n v hnh chnh cp tnh, cp huyn v cp x khng thay i. + Tnh c tr s U ban nhn dn ng trn a im mi c xp vo v tr ph hp v cp m s mi. M s n v hnh chnh cp huyn, cp x thuc tnh khng thay i. - Trng hp nhp tnh + Tnh hp nht c tr s U ban nhn dn ng ti tnh no th mang m s ca tnh , m s ca tnh cn li s b ng v khng cp li cho n v hnh chnh khc. M s cp huyn v cp x ca tnh hp nht khng thay i. 4.2 i vi cp huyn -Trng hp tch huyn + Huyn c tr s U ban nhn dn ng trn a im ci c m s cp huyn, cp x khng thay i. + Huyn c tr s U ban nhn dn ng trn a im mi c xp vo v tr ph hp ca tnh v c cp m s mi. M s n v hnh chnh cp x ca huyn khng thay i. - Trng hp nhp huyn + Huyn hp nht c tr s U ban nhn dn ng ti huyn ci no th mang m s ca huyn , m s ca huyn cn li s b ng v khng cp li cho cc n v hnh chnh khc. M s ca n v hnh chnh cp x thuc huyn hp nht khng thay i. - Trng hp n v hnh chnh cp huyn chuyn tnh th m s n v hnh chnh cp huyn, cp x khng thay i. 4.3 i vi cp x - Trng hp tch x + X c tr s U ban nhn dn ng trn a im ci th mang m s ci. + X c tr s U ban nhn dn ng trn a im mi c xp vo v tr ph hp v cp m s mi. - Trng hp nhp x X hp nht c tr s U ban nhn dn ng ti x no th mang m s ca x , m s ca x cn li b ng v khng cp li cho n v hnh chnh khc. - Trng hp n v hnh chnh cp x chuyn huyn th m s ca n v hnh chnh cp x khng thay i. 4.4. Mt s trng hp khc Trng hp n v hnh chnh cc cp i tn, chuyn t khu vc nng thn sang thnh th hoc ngc li th m s khng thay i . 5. Qun l v thng bo m s n v hnh chnh Th tng Chnh ph ban hnh Bng danh mc v m s cc n v hnh chnh. Tng cc Thng k c trch nhim qun l h thng m s n v hnh chnh cc cp trong c nc. - Cn c vo Ngh quyt ca Quc hi v Ngh nh ca Chnh ph v vic thay i n v hnh chnh, Tng cc Thng k c trch nhim sp xp, ng m s, cp m s n v hnh chnh cc cp v thng bo kp thi cho cc n v trong ton quc thng nht s dng. FDFHrt *,J <j2`r:ݦݗݦ҉ҴҴ{ҴҴ{Ҵn@CJOJQJ^JaJ6CJOJQJ\^JaJ6CJOJQJ]^JaJ6CJOJQJ\]^JaJ5CJOJQJ^JaJo(6CJOJQJ^JaJ"5CJOJQJ^JaJmHnHuCJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJ+j5CJOJQJU^JaJmHnHu+ HF $x$Ifa$R$$Ifl^0 a y T t 644 la $`$If``a$ $$Ifa$ $x$Ifa$====FHJ HJBv$`a$ $ h8!a$$ ha$$a$ $`^``a$$a$R$$Ifl0 a y T t 644 la <j2`Vr $d1`a$$`a$ $p^p`a$$a$@BD L""#$$$^% $d1`a$ $d1xxa$ $Hd1`Ha$$a$$`a$$`a$$`a$@ "!L""$$^%B))))))))´¥΅xi[[M56CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJo(B*CJOJQJ^JaJph3f@CJOJQJ^JaJ 5B*CJOJQJ^JaJ ph3f56CJOJQJ]^JaJ6CJOJQJ\]^JaJCJOJQJ\^JaJo(CJOJQJ\^JaJ5CJOJQJ^JaJ@CJOJQJ^JaJ5@CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ^%B)))"*$+,,t.../001$3 404Z445577&8.99: $d1`a$ $d1`a$)))"*"+$+,,t...001$3 404Z455|677&8.999<==== ===˾ֲ˕6CJOJQJOJQJ^JaJ@CJOJQJ^JaJ56@CJOJQJ^JaJ5CJOJQJ^JaJ@CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ6CJOJQJ^JaJ56CJOJQJ^JaJ56CJOJQJ^JaJo(!:===== = ========== ="=$=&=(=*=,=$a$ $ ;a$ $Hd1`Ha$$ @ P! $d1`a$,=.=0=2=4=6=8=:=<=>=@=B=D=F=H=J=L=N=P=R=T=V=X=Z=\=^=`=b=d=f=f=h=j=l=n=p=r=t=v=x=z=|=~===================== $Hd1`Ha$0&P 1 P. A!"#$% `0 i8@8 NormalCJ_HaJmH sH tH @@@ Heading 1$@&5CJOJQJaJ>@> Heading 2,l2$@& OJQJaJ0@0 Heading 3$@&CJ(<@< Heading 4$@&CJOJQJaJJ@J Heading 5$$@&`a$CJOJQJaJF@F Heading 6$@&`56CJOJQJB@B Heading 7 <@&CJOJQJaJF@F Heading 8 <@&6CJOJQJaJH @H Heading 9 <@&56CJOJQJaJ<A@< Default Paragraph Font6B@6 Body TextCJOJQJaJBOB 1 nho$dxa$5CJOJQJaJBOB gachdau$dxa$CJOJQJaJXO"X tieumuc($ & F dx^ a$CJOJQJaJJO2J Cap3$$ & F @d8^a$ CJOJQJ<@B< Header !CJOJQJaJ< @R< Footer !CJOJQJaJ&)@a& Page NumberFOrF Body Text 21 $1$a$CJOJQJaJ0>@0 Title$a$ 5CJaJ4"@4 Caption6CJOJQJ]8O"8 Style1 & FCJOJQJaJ8OA8 Point$ & F !a$CJFOF NormalText$x^a$ OJQJaJJ@J Normal Indentx1$^ OJQJaJ:O: abc5$7$8$9DH$CJOJQJaJNO!N Muc1$ & FdPxxa$5CJ OJQJ\]2O2 bang $a$CJOJQJaJ@OA@ Muc2!$dhxxa$5CJOJQJ>O1"> Muc3"$d<<a$56OJQJN^@2N Normal (Web) #ddB*CJOJQJaJphPOBP N_FSS#$ @ P! xCJOJQJaJ>OR> 1.Heading 1 % & F KHOJQJPO!bP 1.1.Heading 2& & F 56CJOJQJVO1rV 1.1.1.Heading 3' & F 75CJOJQJaJ.@. TOC 2(CJOJQJaJH@HTOC 1 ) ! "5CJOJQJaJmHnHsH u6@6 TOC 3 *^CJOJQJaJ&@& TOC 4 +^&@& TOC 9 ,^&@& TOC 6 -^&@& TOC 7 .^>V@> FollowedHyperlink >*B* ph !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF    !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEF !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFI   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEX &JD|@W:Qh-uu0000000000000000000000000000000000000$00@0@0@0 0)=%'F^%:,=f=== "#$&()*+=!(/XR$DrAn% b$Qú^K=@ZIe9F @> ( NB S DNB S DjJ4B S ?H0( I}}tkktJMNQ[_`d %()+,0489>?BCGKPTW^abdeijoprsw{ &()-.1267:;ABFGJKPQSdhptuxy}~  #$)*,-/0459:=>BDIJNORSXY]^abghklnostyz|} uwz{}~ _cdhiklqrvwyz~HP #^*q V [ X  %{`gP3333333333333333333%Wcdl :QlonglonglonglonglonglonglongluyenngnxmainthhaiiD:\Hai\Solieu Trung tam\Trang web\Phuong phap thong ke\Danh muc\Dmhanhchinh10012004\V r\quyetdinh_ttg.doc&~"So_LL~u *(!P7ƥXh dQ~"x/phz!^: NmR,`5To>#!.©B {r,Up & 0̬!T. <R< r, N<n w: a|(F 3^ r,Z34lT>d/ށ-V] r,%6<xaJL~X^x@Q|\) =(NMfR[cO :"0w1 ipH$r,"ph(t\ }~", <ؓadr,|ΕM j L @}pAVBdp, 2 `zP$hp{>3 Z0BpIW @?Z_ D,Er`p~D (bc N L~^/R ~"Z'z |\Wp  r,;S!~";! Z!c|! ^I" #$q#&#TY\C$ ;]$ }$ K$r, `$ƿ<\+$`^v$ ^OJ%bZ%p?%r,^%JHoy&r,\& k&q?' #a) "*}t>U* ,p+ΈpY+ = , R\", uA, , x-mRJ0<ؓ 1 1f 1 0Rn2 $2[R 2r,[2 8\3Np83P~VA4 4 k 58еM5*(!!v5mRS[5'^G67 7 {t7 `@O9uf{|Iw9 9 a: nX:L ;XB/^;}t>u9 -> !>>fk> h)@kIVI TJMiFJ fK|\e'KYK dL /L ,Mr,."NXB0O c;O PmRW)Q:0R^Q 2R^0=jVR lRL~4R $Rp]lSr,_S (AFT L5]TJ[T}Up?UffHV2HR'Vr,(VL~,V @V}t>@iVRWW`W \bWp.X\Ie$.X TXr,&X t`Y YBAZp[jn{$#[ l=\ 0{\Ğ{]r,A]>zBA] s] j.a | Fa +Ia}t>|a 9JBbL~6zb "$br,VSb =c6qAjEdN9dn=Hdcvd rne oe )f0qr/f|\Q2Bf D~fuf{dg $$g G:h\Wvhr,Tuh WiJ/4i `_k&zl mdn8[pin Uno&ZFp %rrbu(s /sxzCkVsVZ{ntpA_tpt|\xt"T.v3u}t>b9ufJ?n7/v gHv|cD%&'DfQv8c+vWvz@I-v \vr,v*<"[7wIR8w dwpqxp7y% .zd5V{:{ *o{ }{ &{puh| ^6} :)} a~uv\N~ v!9=*hh^h`o(.hP^`Po(..h^`o(...hx^`xo(.... h ^`o( ..... h X@ ^ `Xo( ...... h ^ `o(....... h8x^`8o(........ h`H^``o(.........hh^h`. hh^h`OJQJo(@hOJQJ^Jo(s^`sOJQJ^Jo(hH-pp^p`OJQJ^Jo(hHo@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHPP^P`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH808^8`0o(.h^`o(.h $ $ ^$ `OJQJo(@ @ ^@ `OJPJQJ^Jo(hH-h ^`OJQJo(L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@hOJQJ^Jo( hh^h`OJQJo(-88^8`o(- hh^h`OJQJo(n^n`CJOJQJo(88^8`OJPJ QJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHhh^h`o(. hh^h`o(hH. P^`Po(hH.1. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH.........0^`0o(.808^8`0o(.h^`o(.h $ $ ^$ `OJQJo(@ @ ^@ `o(-h ^`OJQJo(L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(-S ^`OJQJo(-S^`OJQJ^Jo(hHoS ^ `OJQJo(hHSw w ^w `OJQJo(hHSGG^G`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hHS^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hH hh^h`o(hH. P^`Po(hH.. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... hh^h`OJQJo(- h^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.s^`sOJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(n^nB*CJOJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`o(hH 808^8`0o(hH. 0^`0o(hH.. pp^p`o(hH...  ^ `o(hH .... ` ^ ``o(hH ..... xx^x`o(hH ...... ^`o(hH....... ^`o(hH........ ^`OJQJo(-h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.^`o(-808^8`0o(.h^`o(.h $ $ ^$ `OJQJo(@ @ ^@ `o(-h ^`OJQJo(L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH hh^h`OJQJo(88^8`o(- hh^h`OJQJo(s^`sOJQJ^Jo(-h  ^ `OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h xx^x`OJQJo(h HH^H`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h^h`o(.P^`Po(..^`o(...x^`xo(.... ^`o( ..... X@ ^ `Xo( ...... ^ `o(....... 8x^`8o(........ `H^``o(.........n^n`CJOJQJo(hh^h`o(.88^8`o(-88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHs^`sOJQJ^Jo(--s-^-`sOJQJ^Jo(-  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(-h]s]^]`sOJQJ^Jo(-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH hh^h`o(hH 808^8`0o(hH. S}S^S`}o(hH.. pp^p`o(hH...  ^ `o(hH .... ` ^ ``o(hH ..... xx^x`o(hH ...... ^`o(hH....... ^`o(hH........h 88^8`OJQJo(^`OJPJ QJ^Jo(-h  ^ `OJQJo(h  ^ `OJQJo(h xx^x`OJQJo(oh HH^H`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(v hh^h`OJQJo(-hh^h`.hh^h`o(.))^)`o(- ^`OJQJo(-hh^h`.^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(-0^`0o(.^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`o(.h $ $ ^$ `OJQJo(@ @ ^@ `OJPJQJ^Jo(hH-h ^`OJQJo(L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(-S 88^8`OJQJo(-S^`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hHS ^ `OJQJo(hHS ^ `OJQJ^Jo(hHoS]]^]`OJQJo(hHS--^-`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hHs^`sOJQJ^Jo(-h  ^ `OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h xx^x`OJQJo(h HH^H`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(@hOJQJ^Jo(hh^h`.^`o(- hh^h`OJQJo(-8 ^`OJQJo(-8 ^`OJQJo(o8  ^ `OJQJo(8  ^ `OJQJo(8 xx^x`OJQJo(o8 HH^H`OJQJo(8 ^`OJQJo(8 ^`OJQJo(o8 ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(-h CC^C`OJQJo(h  ^ `OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh SS^S`OJQJo(h ##^#`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(hh^h`.h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(n^n`B*CJOJQJo(hh^h`.h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L. hh^h`OJQJo(-hh^h`.88^8`o(-hh^h`.@hOJQJ^Jo( ^`OJQJo(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(-@hOJQJ^Jo(hh^h`.88^8`o(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(88^8`OJPJQJ^Jo(-h^`.  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(s^`sOJQJ^Jo(-  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(-88^8`o(-88^8`>*o(. hh^h`OJQJo(^`o(- hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- ^`CJOJQJo(v hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(-hh^h`. hh^h`OJQJo(h ^`OJQJo(x^..n>^n...n^n.... ^` .... ^` ..... ^` ...... `^``....... 00^0`........hh^h`.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(hh^h`.hh^h`.n^n`CJOJQJo(^`o(- hh^h`OJQJo(s^`sOJQJ^Jo(- ^ `OJQJ^Jo(hHo  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(V^`VOJPJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(::^:`o(808^8`0o(.0^`0o(..pp^p`o(...  ^ `o( .... ` ^ ``o( ..... xx^x`o( ...... ^`o(....... ^`o(........h^h`o(.P^`Po(..^`o(...x^`xo(.... ^`o( ..... X@ ^ `Xo( ...... ^ `o(....... 8x^`8o(........ `H^``o(......... hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(v^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.@hOJQJ^Jo(n^n`CJOJQJo( ^`OJQJo(-hh^h`. hh^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... x^`xhH.... ^`hH ..... X@ ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8x^`8hH........ `H^``hH......... hh^h`o(hH 808^8`0o(hH. S}^S`}o(hH.. pp^p`o(hH...  ^ `o(hH .... ` ^ ``o(hH ..... xx^x`o(hH ...... ^`o(hH....... ^`o(hH........zV ^z`VOJPJQJ^Jo(hH-pp^p`OJQJ^Jo(hHo@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHPP^P`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(hh^h`.h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L. hh^h`OJQJo(sh ^`OJQJo(x^..n>^n...n^n.... ^` .... ^` ..... ^` ...... `^``....... 00^0`........ 88^8`o(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`OJQJo(^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.s^`sOJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`o(. P^`Po(hH @@^@`o(hH. 0^`0o(hH.. ``^``o(hH... ^`o(hH .... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... 00^0`o(hH........hh^h`. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(@hOJQJ^Jo(S ##^#`OJQJo(-S^`OJQJ^Jo(hHoS ^ `OJQJo(hHS ^ `OJQJo(hHSxx^x`OJQJ^Jo(hHoSHH^H`OJQJo(hHS^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hH808^8`0o(.h^`o(.h $ $ ^$ `OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`OJQJo(n^n`CJOJQJo(hh^h`.h ^`OJQJo(h pp^p`OJQJo(oh @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h PP^P`OJQJo(oh  ^ `OJQJo( hh^h`OJQJo( ^`OJQJo(- P^`Po(hH @@^@`o(hH. 0^`0o(hH.. ``^``o(hH... ^`o(hH .... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... 00^0`o(hH........ hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(shh^h`. hh^h`OJQJo(n^n`CJOJQJo( hh^h`o(hH. P^`Po(hH.1. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... hh^h`OJQJo(h^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH hh^h`OJQJo(hh^h`.hh^h`. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(]s]^]`sOJQJ^Jo(- pp^p`OJQJo(o @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( PP^P`OJQJo(o  ^ `OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(-h88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(-h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(-hh^h`.hh^h`.h ^`OJQJo(x^..n>^n...n^n.... ^` .... ^` ..... ^` ...... `^``....... 00^0`........h88^8`.h^`.h L ^ `L.h ^ `.hxx^x`.hHLH^H`L.h^`.h^`.hL^`L. ^`OJQJo(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(-88^8`o(-hh^h`. hh^h`OJQJo(-hh^h`.hh^h`.hh^h`. hh^h`OJQJo(-hhh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`o(hH 80^8`0o(hH. S}^S`}o(hH.. pp^p`o(hH...  ^ `o(hH .... ` ^ ``o(hH ..... xx^x`o(hH ...... ^`o(hH....... ^`o(hH........ hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(h ^`OJQJo(x^..n>^n...n^n.... ^` .... ^` ..... ^` ...... `^``....... 00^0`........hh^h`.hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(P^`Po(@@^@`o(.0^`0o(..``^``o(... ^`o( .... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... 00^0`o(........h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(808^8`0o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.88^8`o(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( ^`OJQJo(-hh^h`.zV ^z`VOJPJQJ^Jo(hH-pp^p`OJQJ^Jo(hHo@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHPP^P`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hHhh^h`. hh^h`OJQJo(h ^`OJQJo(h  ^ `OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h xx^x`OJQJo(h HH^H`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(808^8`0o(.0^`0o(..pp^p`o(...  ^ `o( .... ` ^ ``o( ..... xx^x`o( ...... ^`o(....... ^`o(........ hh^h`OJQJo(v808^8`0o(.h^`o(.h $ $ ^$ `OJQJo(@ @ ^@ `o(-h ^`OJQJo(L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`. hh^h`o(hH. P^`Po(hH.1. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH.........hh^h`. hh^h`OJQJo(-s^`sOJQJ^Jo(-h^`o(.h $ $ ^$ `OJQJo(@ @ ^@ `o(-h ^`OJQJo(L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(- pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo( ^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- ^`OJQJo(-hh^h`o(808^8`0o(.0^`0o(..pp^p`o(...  ^ `o( .... ` ^ ``o( ..... xx^x`o( ...... ^`o(....... ^`o(........h ^`OJQJo(x^..n>^n...n^n.... ^` .... ^` ..... ^` ...... `^``....... 00^0`........s^`sOJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(h^`.^`..S^S`...xp^`x.... @ ^` ..... X^ `X ...... ^ `....... 8H^`8........ `^``......... hh^h`o(hH. P^`Po(hH.1. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH.........h88^8`OJQJo(hHh ^`o(hH.h ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(- hh^h`o(hH 808^8`0o(hH. S}^S`}o(hH.. pp^p`o(hH...  ^ `o(hH .... ` ^ ``o(hH ..... xx^x`o(hH ...... ^`o(hH....... ^`o(hH........ ^`OJQJo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(- P^`Po(hH @@^@`hH. 0^`0hH.. ``^``hH... ^`hH .... ^`hH ..... ^`hH ...... `^``hH....... 00^0`hH........hh^h`OJPJQJ^Jo(88^8`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJQJo(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH hh^h`o(hH. P^`Po(hH.1. ^`o(hH... x^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X@ ^ `Xo(hH ...... ^ `o(hH....... 8x^`8o(hH........ `H^``o(hH......... hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo( ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`))h` w: D,LG:hhG.A!>IVI0O= ,Y+|!M j K$R'V> y&2L9JBb}= *o{>3 2-v4Rrne6zb1>$.X^I"vd_S 10Rn2VA4->,f=dgQ2BfdLxaJkVs/s[s .zAjEd9dfR[Q U}U@}Z0BdqxiS[5fKtqr/fZ'z "pSF & "[7wUn}$| Fa`5B9=^OJ%dv{t7a:Y%6@?Z|anX:W[Tk 5#Wp }N?{}{n IWR\",n7/v\&, ^6}0R^QYK|Iw9BA]IEc;O}T'=HdLZ!#a)(AFTu^:uh|(bVSb&HJ0i% =jVR\N~:)}.Xu(s`Wj.a4i4V]$$g `$iFJs]hw1Tuh{$#[k>SA]8w/LC$oe[2 9 v$#Tn`.4CB=(%rr,p+@iV|gHva~NvQSI^%M5`n q/So#<#<;S!$RQdw%< }x/."N&{MEA_tntr`\bW^/R BAZHr k&n @hOJQJ^Jo(n! ^`OJQJo(oTo" pp^p`OJQJo(o# @ @ ^@ `OJQJo(p$ ^`OJQJo(otp% ^`OJQJo(p& ^`OJQJo(4q' ^`OJQJo(oq( PP^P`OJQJo(r @hOJQJ^Jo(Tr @hOJQJ^Jo(&&    |\                      s    |\    :ٞm             s     v\         s    |\             (    v\    s:ٞm    |\         $efg""@-@{`` Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime9& r.VnArial;& r.VnArialH?5 : Courier New;WingdingsW& ??Arial Unicode MSTahoma"1hƷŠ 2AB 3!0d+3QHBNG DANH MC V M S Zhang LongnthhaiOh+'0 $ @ L Xdlt|BẢNG DANH MỤC VÀ Mà SỐẢ Zhang Long hanhanNormalonthhaio3hhMicrosoft Word 9.0@F#@@;}՜.+,0 hp  VietKeyGroup?2 BẢNG DANH MỤC VÀ Mà SỐ Title !"#$%&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FBD}1Table-WordDocument2XSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjjObjectPoolBD}BD} FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q