ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8@ \pnthhai Ba==-N;8X@"1Calibri1Arial1Arial1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1h8Cambria1,8Arial18Arial18Arial1Arial1Arial1<Arial1>Arial1?Arial14Arial14Arial1 Arial1 Arial1Arial1Arial1 Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)                                    ff + ) , *   P P    `      a>  H x@ @ 1<@ @ 1<@ @ x@ @ x@ @ 1|@ @   X "X 1<@ @ 8@ @ 8@ @ x@ @ 1 1<@ @ x@ @ 8@ @ 1<@ @ 1<@ @ 8@ @ " 1( ( x@ @ x@ @ x@ @ 1|@ @ x@ @ 1|@ @ 8@ @ x@ @ 1|@ @ x@ @ 1 l@ @ 1(|@ @  h@ @ (x@ @ "x@ @ x@ @ 1|@ @ x@ @ 1|@ @ x@ @ 1|@ @ x@ @ 1|@ @ x@ @  x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x@ @ *X 1|@ @ 1|@ @ x@ @ x@ @ x@ @ ||zJ%}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}(}> 00\);_(*}(}? 00\);_(*}(}@ 00\);_(*}(}A 00\);_(*}(}B 00\);_(*}(}C 00\);_(*}(}D 00\);_(*}(}E 00\);_(*}(}F 00\);_(*}(}G 00\);_(*}(}H 00\);_(*}(}I 00\);_(*}(}J 00\);_(*}(}K 00\);_(*}(}L 00\);_(*}(}M 00\);_(*}(}N 00\);_(*}(}O 00\);_(*}(}P 00\);_(*}(}Q 00\);_(*}(}R 00\);_(*}(}S 00\);_(*}(}T 00\);_(*}(}U 00\);_(*}(}V 00\);_(*}(}W 00\);_(*}(}X 00\);_(*}(}Y 00\);_(*}(}Z 00\);_(*}(}[ 00\);_(*}(}\ 00\);_(*}<}] 00\);_(*_)?_);_(}<}^ 00\);_(*_)?_);_(}<}_ 00\);_(*_)?_);_(}<}` 00\);_(*_)?_);_(}<}a 00\);_(*_)?_);_(}<}b 00\);_(*_)?_);_(}<}c 00\);_(*_)?_);_(}<}d 00\);_(*_)?_);_(}<}e 00\);_(*_)?_);_(}<}f 00\);_(*_)?_);_(}<}g 00\);_(*_)?_);_(}<}h 00\);_(*_)?_);_(}<}i 00\);_(*_)?_);_(}<}j 00\);_(*_)?_);_(}<}k 00\);_(*_)?_);_(}<}l 00\);_(*_)?_);_(}<}m 00\);_(*_)?_);_(}<}n 00\);_(*_)?_);_(}<}o 00\);_(*_)?_);_(}<}p 00\);_(*_)?_);_(}<}q 00\);_(*_)?_);_(}<}r 00\);_(*_)?_);_(}<}s 00\);_(*_)?_);_(}(}t 00\);_(*}<}u 00\);_(*_)?_);_(}<}v 00\);_(*_)?_);_(}(}w 00\);_(*}(}x 00\);_(*}(}y 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}<}1 00\);_(*_)?_);_(}<}2 00\);_(*?_)?_);_(}<}3 00\);_(*23_)?_);_(}(}4 00\);_(*}<}0 a00\);_(*_)?_);_(}<}( 00\);_(*_)?_);_(}<}7 e00\);_(*_)?_);_(}}5 ??v00\);_(*̙_)?_);_(  }}9 ???00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*_)?_);_(  }<}6 }00\);_(*_)?_);_(}}* 00\);_(*_)?_);_(??? ??? ??? ???}(}= 00\);_(*}}8 00\);_(*;_(   }(}/ 00\);_(*}P}< 00\);_(*;_( }<}" 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}# 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}$ 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}% 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}& 00\);_(*;_(}<} 00\);_(*ef;_(}<} 00\);_(*L;_(}<} 00\);_(*23;_(}<}' 00\);_(* ;_(}<} 00\);_(*ef ;_(}<} 00\);_(*L ;_(}<}! 00\);_(*23 ;_( 20% - Accent1H 20% - Accent1 ef 20% - Accent2H" 20% - Accent2 ef 20% - Accent3H& 20% - Accent3 ef 20% - Accent4H* 20% - Accent4 ef 20% - Accent5H. 20% - Accent5 ef 20% - Accent6H2 20% - Accent6 ef 40% - Accent1H 40% - Accent1 L 40% - Accent2H# 40% - Accent2 L湸 40% - Accent3H' 40% - Accent3 L 40% - Accent4H+ 40% - Accent4 L 40% - Accent5H/ 40% - Accent5 L 40% - Accent6H3 40% - Accent6 Lմ 60% - Accent1H 60% - Accent1 23 60% - Accent2H$ 60% - Accent2 23ٗ 60% - Accent3H( 60% - Accent3 23֚ 60% - Accent4H, 60% - Accent4 23 60% - Accent5H0 60% - Accent5 23 ! 60% - Accent6H4 60% - Accent6 23 "Accent1<Accent1 O #Accent2<!Accent2 PM $Accent3<%Accent3 Y %Accent4<)Accent4 d &Accent5<-Accent5 K 'Accent6<1Accent6 F (Bad4Bad ) Calculation| Calculation } * Check Cellz Check Cell ????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextB5Explanatory Text 0Good6Good a1 Heading 1B Heading 1 I}O2 Heading 2B Heading 2 I}?3 Heading 3B Heading 3 I}234 Heading 44 Heading 4 I} 5InputpInput ̙ ??v 6 Linked CellF Linked Cell } 7Neutral<Neutral e3Normal % 8Noteb Note  9OutputrOutput ???????????? ???:$Percent ;Title1Title I}% <TotalHTotal OO= Warning Text: Warning Text XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`Bang TH - Danh muc CT"Sheet1 ; .Nhm ch tiu v) mTng sn phm trong nc (GDP)Lm phtDn s;S lng doanh nghip Nh nc ti thi im 31/12 hng nmAThu ngn sch t c phn ha, thoi vn Nh nc ti doanh nghipHT trng vn u t Nh nc trong tng vn u t thc hin ton x hiT l gii ngn vn u t cngbS lng, danh sch ngn hng thng mi nm trong tp 100 ngn hng ln nht trong khu vc chudT trng thu nhp t hot ng dch v phi tn dng trong tng thu nhp ca cc ngn hng thng miXLi sut cho vay trung bnh trong nc, so vi li sut cho vay trung bnh trong khu vc+C cu li ngn sch Nh nc, khu vc cng`Pht trin mnh khu vc kinh t t nhn trong nc v thu ht hp l u t trc tip nc ngoioT l doanh nghip khu vc kinh t t nhn t nh gi c hng li t cc chng trnh h tr ca Chnh ph Hin i ha cng tc quy hoch, c cu ngnh v vng kinh t theo hng nng cao nng sut, cht lng, hiu qu, gn vi y mnh hi nhp kinh t quc tBT trng gi tr tng thm ngnh cng nghip v xy dng trong GDPcT l lao ng ngnh cng nghip v xy dng trong tng s lao ng ang lm vic trong nn kinh trChnh lch tc tng s lng doanh nghip trong ngnh cng nghip vi tc tng s lng doanh nghip c nc0Tc tng nng sut lao ng ngnh cng nghip>Tc tng gi tr tng thm ca cng nghip ch bin ch toCTc tng nng sut lao ng khu vc nng, lm nghip v thy sn]T l lao ng nng, lm nghip v thy sn trong tng s lao ng lm vic trong nn kinh tNT l lao ng nng, lm nghip v thy sn khu vc nng thn qua o to0Thu nhp bnh qun u ngi khu vc nng thn T l x t chun nng thn miT l tht nghip/Din tch t nng nghip bnh qun ch s dng<T l doanh nghip c bng sng ch c cp vn bng bo hPC cu li u t cng, c cu li doanh nghip Nh nc v cc t chc tn dng)S doanh nghip ngng hot ng trong nm Nhim v 2.1C cu li Ngn sch nh nc C cu li khu vc cng Nhim v 2.2 Nhim v 1.1C cu li u t cng C cu li doanh nghip nh nc Nhim v 1.2 Nhim v 1.3C cu li cc t chc tn dng Nhim v 3.1 Nhim v 3.2*Thu ht hp l u t trc tip nc ngoi Nhim v 4.1 Nhim v 4.2 Ngnh dch v Nhim v 4.3CS lng hp tc x nng, lm nghip v thy sn hot ng hiu quHnh thnh ng b v pht trin cc loi th trng, gm th trng ti chnh, th trng quyn s dng t, th trng lao ng v th trng khoa hc cng ngh Nhim v 5.1-Hnh thnh v pht trin th trng ti chnh Nhim v 5.25Hnh thnh v pht trin th trng quyn s dng t Nhim v 5.3,Hnh thnh v pht trin th trng lao ng Nhim v 5.46Hnh thnh v pht trin th trng khoa hc cng nghPS lng trng ngh cht lng cao c cc nc ASEAN 4 hoc quc t cng nhnXS lng v danh sch trng i hc nm trong top 1000 trng i hc tt nht th gii*S lng sng ch ng k bo h trong nm\ S lng sng ch c to ra t cc chng trnh khoa hc v cng ngh trng im quc gia)Ngnh nng nghip, lm nghip v thy snNgnh cng nghip v xy dng0501050205030505 1005 100801020401040206040304030702020203"T sut li nhun ca doanh nghipT l lao ng qua o to1704%S lt ngi nc ngoi n Vit Nam1706170307110204C cu Tng sn phm trong nc$Tc tng Tng sn phm trong nc,Tng sn phm trong nc bnh qun u ngiLc lng lao ng*T l n xu ca h thng t chc tn dng@S lng, t l ngn hng thng mi p dng thnh cng Basel II:T l n v s nghip cng t ch hon ton v ti chnh .Thu nhp ca ngi lao ng trong doanh nghipES d n v vn ng k u t trc tip nc ngoi c cp php miCVn th#c hi#n cu a cac d# an u t tr#c tip nc ngoai@Tc tng gi tr tng thm ngnh nng, lm nghip v thy snT trng v s lng doanh nghip, lao ng v doanh thu ca nhm ngnh cng nghip cng ngh cao trong cng nghip ch bin, ch towT trng v s lng doanh nghip, lao ng v doanh thu c< a nhm ngnh cng nghip cng ngh cao trong khu vc t nhn'S lt khch du lch ni a trong nm$Doanh thu t dch v du lch l hnhWDin tch t sn xut nng nghip v t nui trng thy sn s dng quy trnh VietGAP)S lao ng c vic lm trong nn kinh t:S doanh nghip khi nghip l)nh vc khoa hc v cng nghSTTM sNhm/tn ch tiuPhn t ch yuC quan phi hpIII0"Xut - Nhp khu hng ha, dch v010002000300040005000600070008000900III2Pht trin mnh khu vc kinh t t nhn trong ncIVVJ- Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Mc ch s dng; - Tnh/thnh phNm8- Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Mc ch s dng K cng bNgun thng tinC quan thc hinTng cc Thng kTng cc Thng k- iu tra doanh nghip; iu tra c s sn xut kinh doanh c th v cc cuc iu tra khc; - D liu hnh chnh; - Ch bo co thng k.10051008'- Khu vc kinh t; - Loi hnh kinh t.H- Nhm ngnh; - Loi hnh kinh t; - Mc ch s dng; - Tnh/thnh ph.fNgun d liu v GDP, Gi tr tng thm ca ngnh, nhm ngnh do Tng cc Thng k tng hp v cng bXut - Nhp khu hng haXut - Nhp khu dch v- Tnh/thnh phR- Loi hnh kinh t; - Khu vc kinh t; - Mt hng ch yu; - Nc, vng lnh th.- H s hi quan; - H thng nghip v hi quan; - Bo co ca Tng cc Hi quan; - Cc thng tin t cac c quan qua n ly nha nc, cac hang v#n ta i, hi#p h#i, doanh nghi#p v cc c quan, t chc nc ngoi. B Ti chnhTng cc Thng k9- Tnh/thnh ph; - Vng kinh t; - Thnh th, nng thn.iu tra gi tiu dng (CPI)%Ch bo co thng k cp quc gia.- Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - Suy r#ng t kt qua iu tra mu bin #ng dn s - k hoch ha gia nh; - iu tra lao ng - vic lm v cc cuc iu tra chuyn khc06010201WGii tnh; nhm tui; trnh chuyn mn k thut; thnh th/nng thn; tnh/thnh phiu tra lao ng v vic lm Ngnh kinh tiu tra vn u t thc hin; iu tra doanh nghip; iu tra c s sn xut kinh doanh c th phi nng nghip; d liu hnh chnh; ch bo co thng k cp quc gia.iu tra doanh nghip; iu tra c s sn xut kinh doanh c th v cc cuc iu tra khc; D liu hnh chnh; Ch bo co thng k.OTng hp bo co thanh ton cc d n u t cng ca h thng Kho bc Nh nc$- Ngun vn u t; - Tnh/thnh phTon nn kinh t4Kt qu tnh GDP v Vn u t thc hin ton x hiN- C quan i din ch s hu; - Ngnh/l)nh vc; - Nm hon thnh thoi vn.}- Bo co ca cc B, ngnh; - Bo co ca cc tnh/thnh ph trc thuc Trung ng; - Bo co ca cc Tng Cng ty nh nc.B K hoch v u t- C quan i din ch s hu; - Ngnh/l)nh vc; - T l vn nh nc s hu theo k hoch sp xp: 100%; trn 65%; trn 50%; di 50%. Khon mc thug- Bo co ca cc B, ngnh; - Bo co ca cc tnh/thnh ph; - Bo co ca cc Tng Cng ty nh nc.T chc tn dng}Ch bo co thng k p dng i vi cc t chc tn dng, chi nhnh ngn hng nc ngoi ca Ngn hng Nh nc Vit Nam.Ngn hng Nh ncNgn hng Nh nc Ton h thng)D liu hnh chnh ca Ngn hng Nh nc-Thi hn cho vay (ngn hn, trung v di hn) Ngun b p Ch bo co thng k quc gia061006080609*Ngun vn vay (trong nc v nc ngoi).'i tng vay (Chnh ph, doanh nghip)1Ngn hng Nh nc; B, ngnh c qun l dch v.P- Mc lc ngn sch; - Ngnh kinh t; - Chc nng; - B/ngnh; - Tnh/thnh ph.;- Ngnh kinh t; - Chc nng; - B/ngnh; - Tnh/thnh ph. D liu hnh chnh ca B Ni v B Ni vL)nh vc hot ng.R- Quy m ca doanh nghip; - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Tnh/thnh ph.iu tra doanh nghip 7- Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Tnh/thnh ph.MD liu hnh chnh ca Cc Qun l ng k kinh doanh - B K hoch v u tB K hoch v u tTnh/thnh ph=- Loi hnh kinh t; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. r- Quy m ca doanh nghip; - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Tnh/thnh ph. < - Gii tnh ca ngi lao ng.\- Hnh thc u t; - Nganh kinh t; - Nc/vung lanh th u t; - Tnh/thnh ph.x- Ch bo co hot ng u t nc ngoi ti Vit Nam; - Ch bo co thng k ngnh K hoch, u t v Thng k.x- Hnh thc u t; - Nganh kinh t; - Nc/vung lanh th v khi nc c vn u t trc tip; - Tnh/thnh phw- iu tra doanh nghip; - iu tra vn u t thc hin; - Ch bo co thng k ngnh K hoch, u t v Thng k.%- Nganh kinh t; - Tnh/thnh ph.m- Kt qu tnh ch tiu GDP; - Kt qu tnh ch tiu vn thc hin ca cc d n u t trc tip nc ngoi.iu tra thng k l)nh vc nng, lm nghip, thy sn; iu tra lp bng cn i lin ngnh; Ch bo co thng k p dng cho cc thng k tnh/thnh ph.S liu gi tr tng thm ngnh NLTS hng nm do Tng cc Thng k tnh t cc cuc iu tra thng k, ch bo co thng k cp b, ngnh; iu tra lao ng vic lm ca TCTK.B- Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph.>- Gii tnh; - Trnh chuyn mn k thut; - Tnh/thnh ph."- Ngun thu nhp; - Nhm thu nhp.2 NmKho st mc sng h gia nh"- Ngnh kinh t; - Tnh/thnh ph.,Cc Kinh t hp tc v Pht trin nng thn.&B Nng nghip v Pht trin nng thngVn phng iu phi chng trnh MTQG xy dng nng thn mi ca tnh, thnh ph trc thuc Trung ng.Tnh/thnh ph.(- Ngnh kinh t cp 1; - Tnh/thnh ph.IKt qu ch tiu vn u t thc hin ton x hi chia theo ngnh kinh tiu tra doanh nghipk- S liu gi tr tng thm ngnh cng nghip hng nm; - iu tra lao ng vic lm ca Tng cc Thng k.v- iu tra doanh nghip; - iu tra lao ng vic lm ca Tng cc Thng k; - Ch bo co thng k cp b, ngnh.- iu tra doanh nghip; - Ch bo co p dng i vi cc cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc TW; - Ch bo co p dng vi cc doanh nghip.y- iu tra doanh nghip; - Ch bo co p dng i vi B, ngnh; - iu tra lao ng vic lm ca Tng cc Thng k.P- iu tra doanh nghip v iu tra c th hng nm; - D liu h s hnh chnh.(B Ti chnh B Thng tin - Truyn thng- Quc tch; - Phng tin n.- Khch du lch ngh qua m; - Khch trong ngy; - Lt khch do cc c s lu tr phc v; - Lt khch do cc c s l hnh phc v; - Tnh/thnh ph.B Vn ha, Th thao v Du lchE- iu tra doanh nghip; - iu tra c s sn xut kinh doanh c th. S giao dchCh bo co thng k?- Loi Tri phiu; - K hn; - Th trng (trong nc/quc t).^- Ch bo co thng k ca B Ti chnh; - Ch bo co thng k ca Tng cc Thng k./- Loi hnh doanh nghip; - Nghip v bo him..- iu tra doanh nghip; - D liu hnh chnh.V- Loi t nng nghip; - Loi ch s dng; - Gii tnh ch s dng; - Tnh/thnh ph.- Kt qu Tng iu tra nng thn, nng nghip v thy sn; - Kt qu thng k, kim k t ai hng nm ca B Ti nguyn v Mi trng.5 nmB Ti nguyn v Mi trng/- Loi t; - Ngnh sn xut; - Tnh/thnh ph.Kt qu chng nhn VietGAP hng nm ca cc c quan ch nh v gim st hot ng ca t chc chng nhn VietGAP trc thuc B Nng nghip v Pht trin nng thn; Kt qu thng k, kim k t ai hng nm ca B Ti nguyn v Mi trng.&- Loi hnh kinh t; - Tnh/thnh ph."B Lao ng, Thng binh v X hiB Gio dc v o toGii tnh; Nhm tui; Trnh chuyn mn k thut; Ngnh kinh t; Loi hnh kinh t; Ngh nghip; V th vic lm; Thnh th/nng thn; Tnh/thnh ph.VGii tnh; tui; Trnh chuyn mn k thut; Thnh th/nng thn; Tnh/thnh ph.MGii tnh; Trnh chuyn mn k thut; Thnh th/nng thn; Tnh/thnh ph.L- L)nh vc ca sng ch; - Quc tch; - Gii tnh ca ch vn bng sng ch.Cc S hu tr tuL)nh vc ca sng ch6iu tra thng k i mi sng to trong doanh nghip.3 nmB Khoa hc v Cng ngh- Cc Pht trin th trng v doanh nghip KHCN B Khoa hc v Cng ngh. - iu tra thng k i mi sng to trong doanh nghip.L- Cc Pht trin th trng <v doanh nghip KHCN B Khoa hc v Cng ngh.M s trong HTCT TKQG%- Khon thu ch yu; - Ngnh kinh t.%- Khon chi ch yu; - Ngnh kinh t.0607 Loi dch v- iu tra chi tiu khch du lch quc t n Vit Nam; - iu tra xut, nhp khu dch v; - Ch bo co thng k cp quc giaVT trng gi tr hng xut khu qua ch bin trong tng gi tr xut khu hng ha Nhm hng ha- H s hi quan; H thng nghip v hi quan; - Bo co ca Tng cc Hi quan; - Cc thng tin t cac c quan qua n ly nha nc, cac hang v#n ta i, hi#p h#i, doanh nghi#p v cc c quan, t chc nc ngoi.0515kT trng ng gp ca cc yu t vn, lao ng, nng sut cc nhn t tng hp vo tc tng trng chungNgun d liu v GDP, Gi tr tng thm ca ngnh, nhm ngnh, d liu v lao ng, vn, bng I/O do Tng cc Thng k tng hp v cng b0602080108021000.T l doanh nghip p dng cng ngh hin i checkGii tinh; # tui; trinh # ho#c vn; trnh chuyn mn k thut; thanh thi#/nng thn; ti nh/thanh ph trc thuc Trung ng.Chnh lch tc tng vn u t thc hin ngnh cng nghip ch bin ch to vi tc tng vn u t thc hin ton x hi<Thu - Chi ngn sch nh nc so vi Tng sn phm trong nc6Thu ngn sch nh nc so vi Tng sn phm trong nc6Chi ngn sch nh nc so vi Tng sn phm trong nc06059T l vn u t nh nc so vi Tng sn phm trong ncS doanh nghip ang hot ng ,- Ngnh cng nghip cp 1; - Tnh/thnh ph.Khu vc nh nc}S lng v t l doanh nghip thc hin thoi ton b vn nh nc khi cc ngnh khng cn Nh nc nm gi trn 50% vnxS lng v t l doanh nghip thc hin thoi vn nh nc xung mc sn ti cc ngnh Nh nc nm gi trn 50% vn:Bi chi ngn sch nh nc so vi Tng sn phm trong ncFN cng, n chnh ph v n nc ngoi so vi Tng sn phm trong nc-T l n cng so vi Tng sn phm trong nc2T l n chnh ph so vi Tng sn phm trong nc=Chi u t pht trin ca nh nc so vi tng chi ngn sch HS lng n v s nghip cng lp; S lng bin ch s nghip cng lpeS doanh nghip thnh lp mi trong nm (trong : chuyn t h kinh doanh c th thnh doanh nghip)TT l vn u t trc tip nc ngoi thc hin (FDI) trong Tng sn phm trong nccChnh lch tc tng gi tr tng thm ngnh cng nghip vi tc tng Tng sn phm trong nc(- Ngnh dch v cp 1; - Tnh/thnh ph.cChnh lch tc tng gi tr tng thm cc ngnh dch v vi tc tng Tng sn phm trong nc7T l chi ph logistics so vi Tng sn phm trong ncUT trng gi tr tng thm cc ngnh dch v tim nng trong Tng sn phm trong ncOT trng gi tr tng thm ngnh dch v du lch trong Tng sn phm trong ncBQuy m vn ha th trng c phiu so vi Tng sn phm trong nc;D n th trng tri phiu so vi Tng sn phm trong nc2Doanh thu bo him so vi Tng sn phm trong nc- Ngun d liu v GDP; - Tng iu tra dn s; iu tra dn s v nh gia k; iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - D liu v t gi hi oi VND/USD.B Cng an, B Quc phng3T l n nc ngoi so vi Tng sn phm trong ncsKHUNG CH TIU GIM ST, NH GI QU TRNH C CU LI NN KINH T, I MI M HNH TNG TRNG GIAI ON 2016-20202> AhGlKF wNO.KQ#TWW7X+YUD^fa,bodbdIf]j &nidrPwxL{}߃a 7WVRѥި d`ccB  ijP  dMbP?_*+%;&R&".VnTime,Regular"&12&P&RQ?'M&d2?(Gz?)(\?M HP LaserJet P2050 Series PCL6 C odXXLetterDINU"h :ɲ-Th SMTJX IUPHxkA& -롗\fZiSImnA9zU<(XyKƍ&]Pm,o罙ٝ7?v_$(zOitDOz*!q N&Vg}LӑƱ6@A&' tbZeYO#$?[EܗFqBt4&zչv˕Y5q:#^ >|_S5yuj#tH d֝Dˣ !-2'{!}rxp,N `ge!ުuH??l%Ϟ=70f;Zf*,#[Vc4~c 3;4^B,G~G'ȷsm3$7ض`!˴wжhL7EL3)09錷-r1j7-ՓdTԓO_eeV}֘\C2l$9!ǝ~0YM3DH0^a~aa]\zty]|xqyuC[o}N5&B!B l}<j" dYXX BP(??& U} E} E} E} E} L} mT} IE} I U} S} $ Ei @ ; > +> @ @ @ @ 3 @ @ @ $ @ @ t@ t@ t@ @ @ v> X> @ s@ v@ @ @ @ > _ @ g> @ 8@ @ t-ttttttttFFFG Wf Wg X Xh Yi Y W W Wj um v^ _`abcd~ ?? Do D? B H| H J} OJ~ ?@ Dp D@ BT H~ H J} OJ~ ?@ Dq DA VU P H J} OJ~ Z@ Dr [ V H H J} O\~ ?@ Ds DB BV Q H* J} OJ~ w@ Dt AC Bn MHIRJ x D A K H H J} O O y D A K M H J} O O~ ?@ Du D B H P J} O J~ w @ Dv D V MHIRJx D D V H P J} O Jy D D V H P J} O J~ ?"@ Dw DD B H P J} OJ~ ?$@ D D BW H P J} OJ pk p] oooooo p" p] o#ooooo?&@?4@ @E C @ H J} OJ?(@?8@? C H H J} OJ?*@?<@ @F N @ H J} OJ p% p] o$ooooo?,@?Ē@D N H H J} O O?.@?Ȓ@D N H H J} O O?0@?̒@D C H H J} O O?1@?В@D C @ H J} O O p& p] o'ooooo?2@?T@? BX @ H I} OJ?3@?X@? BY @ H J} OJ?4@?\@? B @ H J} OJD.l(~>zzzzzLzzvHzzzz>>tpt>tttt>pp @! >" v># @$ G@% 8@& @' t@( @) I>* @+ V@, X>- >. @/ @0 @1 s@2 @3 @4 X>5 %@6 %@7 @8 >9 >: C@; ~ @< '@= @> @? @ ?5@?`@ ? B @ H I} O J !pl !p] !o !ooooo "p "p] "o"ooooo#e6@ej@ #n #m #l #f #i} #e#i$q7@ql@$f $m$jhkgi %rr %f %m %f %f %i} %g%i &rr &f &m &f &f &i} &g&i 'ss 'f 'm, 'f 'f 'i} 'g 'e(e8@en@ (fG (g (h (f (i} (g(i )p! )p] )o )ooooo*e9@e2@*e *g *h *f *i} *e*i+e:@e4@+e +gZ +l+h +i} +e+i ,px ,p] ,o ,ooooo -p( -p] -oy-ooooo.e;@e:@ .fH .g .h .f .i} .e.i/e<@e<@/f /g /h /g /e} /e/i0e=@e>@0f 0g 0l 0f 0i} 0e0i1e>@e@@1f 1g 1h 1g 1e} 1e1i2e?@eB@ 2fH 2g[ 2h 2f 2i} 2e2i3e@@eD@ 3fI 3gL 3h 3f 3i} 3e3i 4p) 4p] 4o*4ooooo5e@@e@5f 5g\ 5h 5h 5i} 5e5i6eA@e@6f 6g] 6h 6h 6i} 6e6i7eA@e@7f 7g 7h 7h 7i} 7e7i 8pz 8p] 8o8ooooo 9p+ 9p] 9o=9ooooo:eB@e@ :fA :g^ :l :h :i} :e:i;eB@e@;f ;g ;l ;h ;i} ;e;i<eC@e@ <fJ <g <h <h <i} <e<i=eC@e@ =fK =g =h =h =i} =e=i>eD@e @>f >g >h >h >i >e>i?eD@e @?f ?g/ ?h ?h ?i} ?e?iDlp>>tBllpt>pl>>tppptt>ppp>>tpttp@ @A :>B b C @D @E @F 4@G D@H @I @J @K o @L >M @N @O '@P @Q @R @S @T >U :>V @W @X @Y @Z >[ >\ ->] >^ >_ >@eE@e @@f @g @h @f @i} @e@i Ap, Ap] Ao>AoooooBeF@ei@ Bf@ Bg Bh Bh Bi} BeBiCeE@ei@Cf Cg! Ch Ch Ci} CeCiDeF@ej@Df Dg Dh Dh Di} DeDeEeF@ek@ EfJ Eg Eh Eh Ei} EeEiFeG@el@Ff Fg Fh Fh Fi} FeFiGeG@em@Gf Gg Gh Gh Gi} GeGiHeH@en@Hf Hg Hj Hh Hi} HeHiIeH@eo@If Ig_ Ih Ih Ii} IeIiJeI@ep@Jf Jg` Jh Jh Ji} JeJiKeI@eq@Kf Kg Kj Kh Ki} KeKi Lp. Lp] Lo-LoooooMeJ@eͰ@Mf Mg# Mh" Mh Mi} MeMiNeJ@eΰ@Nf Ng$Nj Nh Ni} NeNiOeK@eϰ@ Of@ Og% Oh- Oh Oi} Oe OePeK@eа@ PfN PgO Ph Ph Pi} Pe+ PeQeL@eѰ@ QfP Qga Qh Qh Qi} QeQiReL@eҰ@ RfQ Rgb Rj Rh Ri} ReRiSeM@eӰ@ Sf@ Sg& Sj Sh Si} SeSi Tp{ Tp] To0Tooooo Up1 Up] Uo2UoooooVeM@e@Vf Vg' Vj Vh Vi} VeViWeN@e@Wf Wg( Wh Wh Wi} We WeXeN@e@ XfR Xg) Xh Xh Xi} Xe XeYeO@e@Ye Yg Yh Yh Yk} YeYi Zp3 Zp] Zo4Zooooo[eO@eQ@[f [g [h [h [i [e [e\eP@eR@\f \gc \h \h \i} \e \e ]p5 ]p] ]o6]ooooo^e@P@e@^e ^g9 ^h^h ^i} ^e^i_eP@e@_e _g: _h_h _i} _e_iDlp>tpptpppppp>plxxttt>>ptxp>tt>l` S>a 2 >b >c >d >e >f t>g 3 >h >`eP@e@ `fS `g `h `h `i} `e`iaeQ@e@ afJ agd ah ah ai} aeaibe@Q@e@ bfK bgM bh bh bi} bebi cp7 cp] co8cooooodeQ@e@e@ dg; dh dh di} dedieeQ@e@ee eg< eh eh ei} eeeifeR@e@fe fg fh fh fi fefige@R@e@ge gg gh gh gi} gegiheR@e@he hge hh hh hi} hehizttt>lppp>@Pgbb, !!!!"")))),,,,""$'$'TT----4444888899AAAALLLL99TTUUZZ]]]]ccccZZUUb(b( ggD 8K dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U,,,,,,,,, , , , , ,,,, $@?~ @^@@@`@@@j@@@~ @`s@@t@@ ffffff@~ @ @z@"@ z@@ ffffff@~ @ @@@@@@@#R@ %&@  >@ ggD Oh+'0HP`p nttoanhnthhaiMicrosoft Excel@H\ @X@