ࡱ>  bjbj 8}}x]+ # 7 7 7 K K K 8 !DK 9m!!!!!%% %lllllll$SoqDl97 %}%@%%%l7 7 !!l'''%7 !7 !l'%l''^c!)K %`8l m09ma9r'9rpcc&9r7 c%%'%%%%%ll'%%%9m%%%%9r%%%%%%%%% : B K HOCH V U T TNG CC THNG KCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc HNG DN Gim st, nh gi i vi cc n B ngnh c Chnh ph giao thc hin, hng ti c cu li nn kinh t, i mi m hnh tng trng giai on 2016 2020 Li dn: Trin khai Ngh quyt s 05-NQ/TW ngy 01 thng 11 nm 2016 ca Hi ngh ln th t Ban chp hnh Trung ng ng kha XII v mt s ch trng, chnh sch ln nhm tip tc i mi m hnh tng trng, nng cao nng sut lao ng, sc cnh tranh ca nn kinh t (sau y vit gn l Ngh quyt 05) v Ngh quyt s 24/2016/QH14 ngy 08 thng 11 nm 2016 ca Quc hi v K hoch c cu li nn kinh t giai on 2016-2020 (sau y vit gn l Ngh quyt 24), Chnh ph ban hnh Ngh quyt s 27/NQ-CP ngy 21 thng 2 nm 2017 v Chng trnh hnh ng ca Chnh ph nhm thc hin hai Ngh quyt nu trn (sau y vit gn l Ngh quyt 27). Ngh quyt 24 ch r nm nhim v trng tm trong c cu li nn kinh t gm: (1) C cu li u t cng, doanh nghip nh nc v cc t chc tn dng; (2) C cu li ngn sch nh nc, khu vc cng; (3) Pht trin mnh khu vc kinh t t nhn trong nc v thu ht hp l u t trc tip nc ngoi; (4) Hin i ha cng tc quy hoch, c cu ngnh v vng kinh t theo hng nng cao nng sut, cht lng, hiu qu, gn vi y mnh hi nhp kinh t quc t; (5) Hnh thnh ng b v pht trin cc loi th trng, gm th trng ti chnh, th trng quyn s dng t, th trng lao ng v th trng khoa hc cng ngh. Nhim v trng tm ca K hoch c cu li nn kinh t giai on 2016 2020 i hi phi c mt Khung nh gi mi ph hp, tip cn bao trm, bo m gim st tin trnh, bo co c kt qu thc hin cc ni dung v nhim v t ra, t lm c s cho cc nghin cu, xut iu chnh k hoch, xut ni dung v nhim v cho giai on mi. Tng cc Thng k vi chc nng ca c quan chuyn mn v l)nh vc thng k  xut khung ch tiu gim st nh gi tng th tm v) m, bao gm cc ch tiu nh lng chung nht, r rng i vi cc ni dung trng tm v nhim v u tin c t ra. Ngh quyt 27 v chng trnh hnh ng ca Chnh ph giao 16 nhm nhim v vi 120 nhim v c th cho cc B, ngnh theo tng n/chng trnh khc nhau. Tng nhim v theo cc n, chng trnh ny cn c B, ngnh theo di, gim st mt cch st sao, bo m tin thc hin tng mc tiu t ra, c bin php can thip kp thi, hng ti bo m s thnh cng ca k hoch tng th qu trnh c cu li nn kinh t. Ti cuc hp ln th nht Ban ch o quc gia v c cu li nn kinh t, i mi m hnh tng trng (sau y vit gn l Ban ch o) ngy 02/8/2018, Th tng Chnh ph - Trng Ban ch o yu cu Tng cc Thng k hon thin Khung ch tiu quc gia v gim st, nh gi qu trnh c cu li nn kinh t, i mi m hnh tng trng (Ph lc km theo); ng thi Tng cc thng k nh gi th nghim n qua 2,5 nm thc hin. bo m tnh thng nht v ng b, Th tng Chnh ph giao Tng cc Thng k hng dn cc B, ngnh xy dng Khung ch tiu gim st nh gi cc n B ngnh c Chnh ph giao thc hin. 1. V Khung ch tiu gim st n cp quc gia v cp b/ngnh 1.1 Kinh nghim xy dng Tng cc Thng k v cc B, ngnh c kinh nghim xy dng cc H thng ch tiu thng k v khung ch tiu phc v gim st, nh gi cc mc tiu pht trin. - phn nh cc c im kinh t - x hi t gim st, nh gi tnh hnh pht trin kinh t - x hi ca quc gia, Tng cc Thng k v cc B, ngnh xy dng ng b cc h thng ch tiu thng k gm: H thng ch tiu quc gia; H thng ch tiu b, ngnh; H thng ch tiu tnh, huyn, x. Cc h thng ch tiu thng k ny khng nhng phn nh cc iu kin, kt qu, hiu qu chung ca quc gia nh tng trng, xa i, gim ngho, c cu ca nn kinh t m cn phn nh c tc pht trin ca tng ngnh, l)nh vc, tng a bn, c cu kinh t v tnh hnh c th v kinh t, x hi trn tng a bn. - gim st cc mc tiu pht trin ca ton cu m Vit Nam cam kt nh Mc tiu pht trin thin nin k (trc y) v Mc tiu pht trin bn vng (ang tin hnh), Tng cc Thng k xy dng Khung ch tiu gim st v nh gi, c rt t kinh nghim thc t, qua vic xem xt cc mc tiu c th ca th gii v c th ha cc mc tiu  Vit Nam. Mt s kinh nghim c rt ra nh sau: - Xc nh r n v u mi: Cc c im kinh t - x hi, mc tiu lin quan n nhiu ngnh, nhiu l)nh vc, nhiu a bn v mang tnh cht ton cu nn ti cp quc gia phi xc nh v pht huy hiu qu ca c quan u mi. Vit Nam, Tng cc Thng k l u mi, iu phi cc hot ng thng k ni chung. - Xc nh r cch tip cn v mi lin h gia n v u mi v cc n v lin quan: Cc hot ng kinh t - x hi, cc mc tiu c trin khai nhiu cp khc nhau: quc gia, ngnh, a phng, vng lnh th v vy vi vai tr u mi, n v c giao trch nhim phi ch r cch tip cn t trn xung di; trong th hin cc cp bc quc gia, cp bc ngnh, l)nh vc, a bn v mi lin h gia cc cp bc ny, c th: + Xc nh r trch nhim, vai tr ca n v u mi trong vic xy dng khung ch tiu cp quc gia; + Xc nh r trch nhim, vai tr ca cc b ngnh trong vic xy dng, pht trin khung ch tiu cp b ngnh, l)nh vc va phc v quc gia va phc v ngnh, l)nh vc; + Xy dng v pht trin c ch phi hp, phn cng r rng trong vic thu thp v tch hp d liu gia cc b ngnh trong gim st v nh gi vic thc hin cc mc tiu quc gia v mc tiu ngnh, l)nh vc v mc tiu trn tng a bn. + Xem xt nh gi nng lc thng k hin c phc v theo di, gim st cc mc tiu; xut l trnh thc hin v s dng hiu qu h tr k thut quc t. - Tun th nghim chnh cc nguyn tc chuyn mn v xut, la chn, xc nh cc ch tiu, c th nh sau: + Khung ch tiu quc gia phi phn nh c cc mc tiu bao trm cp quc gia; + Khung ch tiu ngnh, l)nh vc, a bn phi phn nh c cc mc tiu ngnh, l)nh vc, a bn v cung cp thng tin cho cp quc gia; + Bo m s hi ha gia cc khung ch tiu p ng c cc mc tiu chung cp quc gia v mc tiu ngnh, l)nh vc; + Vic xc nh, la chn tng ch tiu phi bo m theo nguyn tc SMART: n gin (d phn tch v d s dng); C th o lng c (d xc nhn s liu thng k v th hin r xu hng); C th tip cn (c gim st nh k, hiu qu v nht qun); Tng thch (trc tip p ng nhng vn hoc nhng mc ch thng nht); Kp thi (cung cp nhng cnh bo sm v cc vn tim nng). + Bo m tnh kh thi, thng nht vi cc h thng ch tiu khc. - Xc nh cc hnh thc thu thp thng tin bin son ca cc ch tiu c xy dng nh: iu tra, bo co hoc s dng d liu t cc ngun khc bo m c c cc s liu phc v gim st v nh gi. - Cp nht, iu chnh ch tiu thuc cc khung ch tiu gim st, nh gi sau mt thi gian thc hin bo m tnh y ca s liu c c. 1.2. Nguyn tc v quy trnh xy dng Khung ch tiu gim st, nh gi n B, ngnh 1.2.1. Nguyn tc xy dng khung ch tiu - Cc ch tiu gim st nh gi phi ph hp vi 5 ni dung ti c cu trng tm, ph hp vi nhim v c th nu r trong cc n, chng trnh B, ngnh c Chnh ph giao thc hin. Cc ch tiu gim st, nh gi cing c th bao gm phn nh mc tiu cha c cp trong cc n, chng trnh nhng c xc nh l quan trng hng ti h tr, t c nhng mc tiu chnh c t ra. - Bo m tnh kh thi, ng b vi cc h thng ch tiu thng k khc v bo m kh nng thu thp, phn tch; - Bo m nguyn tc n gin, c th; c th o lng; c th tip cn; tng thch; v kp thi (nguyn tc SMART ca ch tiu thng k). 1.2.2. Quy trnh xy dng Khung ch tiu Quy trnh xy dng Khung ch tiu gim st nh gi qu trnh ti c cu nn kinh t v i mi m hnh tng trng gm 05 bc: - Bc 1: Xc nh r mc tiu, ni dung, nhim v cn phn nh; - Bc 2: xut ch tiu trong Khung ch tiu, mc ch, ngh)a ca ch tiu, s ph hp ca ch tiu i vi tng ni dung ti c cu trng tm v cc nhim v u tin; - Bc 3: Xy dng tn tng ch tiu c th; - Bc 4: Xy dng ni dung, phng php tnh, ngun s liu cho tng ch tiu; - Bc 5: Cp nht Khung ch tiu tng th khi cn thit. 1.2.3. Minh ha cch xc nh v xut ch tiu trong Khung ch tiu gim st nh gi qu trnh c cu li nn kinh t, i mi m hnh tng trng giai on 2016 2020 Cn c mc tiu tng qut v c cu li nn kinh t, i mi m hnh tng trng ra trong Ngh quyt 05, Ngh quyt 24, Ngh quyt 27; cn c cc mc tiu c th ra ti cc Quyt nh ca Th tng v ph duyt n, chin lc pht trin mt s ngnh, l)nh vc, Tng cc Thng k d tho Khung ch tiu tng th bao gm 6 phn, 74 ch tiu. Hai phn di y minh ha vic xc nh v xut cc ch tiu gim st, nh gi cho hai nhm ch tiu gm Nhm ch tiu v tnh hnh kinh t - x hi v) m v Nhm ch tiu nh gi tnh hnh thc hin nhim v trng tm th nht c t ra ti Ngh quyt 24 ca Quc hi. Cc ch tiu thuc cc nhm ch tiu khc c xc nh v xut vi logic tng t nh nhm ch tiu gim st nh gi tnh hnh thc hin nhim v trng tm th nht. a. Phn th nht: Nhm ch tiu v tnh hnh kinh t - x hi v) m Nhm ch tiu ny gm 10 ch tiu gim st, theo di tin trnh thc hin mc tiu tng qut trong Ngh quyt 05, l Tip tc n nh v cng c nn tng kinh t v) m vng chc, kim sot tt lm pht, bo m cc cn i ln ca nn kinh t, c cu li thu, chi ngn sch nh nc v n cng theo hng bo m an ton, bn vng . Cc ch tiu ny u l nhng ch tiu trong H thng ch tiu thng k quc gia c quy nh trong Lut Thng k nm 2015. Cc ch tiu phn nh nn tng kinh t - x hi v) m gm: (1) Tng sn phm trong nc; (2) C cu Tng sn phm trong nc; (3) Tc tng Tng sn phm trong nc; (4) T trng ng gp ca cc yu t vn, lao ng, nng sut cc nhn t tng hp vo tc tng trng chung; (5) Tng sn phm trong nc bnh qun u ngi; (7) Lm pht; (9) Dn s; (10) Lc lng lao ng. Cc ch tiu phn nh mt s cn i ln ca nn kinh t gm: (6) Xut nhp khu hng ha, dch v; (8) Thu, chi ngn sch nh nc so vi GDP. b. Phn th hai - Nhm I: Nhm ch tiu nh gi tnh hnh thc hin nhim v trng tm th nht c t ra ti Ngh quyt 24 ca Quc hi v K hoch c cu li nn kinh t giai on 2016-2020 Tp trung hon thnh c cu li ba trng tm gm c cu li u t cng, doanh nghip nh nc v cc t chc tn dng . Nhm 1.1 gm 3 ch tiu phn nh nhim v c cu li u t cng, bo m gim st mc tiu c cu li nn kinh t ni chung v c cu li u t cng ni ring c t ra trong Ngh quyt 24 v Quyt nh s 63/Q-TTg (Quyt nh 63) ngy 12/01/2018 ca Th tng Chnh ph v ph duyt n c cu li u t cng giai on 2017-2020 v nh hng n nm 2025. C th nh sau: - Ch tiu 1101. T trng vn u t nh nc trong tng vn u t thc hin ton x hi nhm gim st mc tiu T trng u t nh nc khong 31-34% tng u t x hi (Ngh quyt 24). - Ch tiu 1102. T l gii ngn vn u t cng nhm gim st mc tiu T l gii ngn vn u t cng hng nm trn 90% (Quyt nh 63). - Ch tiu 1103. T l vn u t nh nc so vi GDP nhm gim st mc tiu T trng vn u t nh nc bnh qun t khong 10%-11% GDP (Quyt nh 63). Nhm 1.2 gm 4 ch tiu nhm gim st mc tiu, nhim v c cu li doanh nghip nh nc, trng tm l tp on, tng cng ty nh nc, y mnh c phn ha, thoi vn nh nc cng khai, minh bch theo c ch th trng c t ra ti Ngh quyt 24, Ngh quyt 26/2016/QH (Ngh quyt 26) ca Quc hi v Quyt nh s 707/Q-TTg (Quyt nh 707) *,.R  . >  " @ ȸ{n^n^n{^{^N^>h]n!h#5CJOJQJaJh]n!hZ5CJOJQJaJh]n!hT5CJOJQJaJh9T5CJOJQJaJh'5CJOJQJaJ h6Hh#0jh6HhCJOJQJUaJmHnHuh6Hh#5CJOJQJaJh6Hh R5CJOJQJaJ3jh6Hh5CJOJQJUaJmHnHuh6Hh#CJOJQJaJh6Hh RCJOJQJaJ,R p N ufYYY $da$gdv$dha$gdvZkd$$IfTl0\ D% t&644 laytvTd$Ifgdv$d$Ifa$gdv$d$Ifa$gdv @ B L N P R T b d npϽzjzWDW8h+CJOJQJaJ%h+hm%B*CJOJQJaJph%h+h 5B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh RB*CJOJQJaJph%hhh.B*CJOJQJaJphhpB*CJOJQJaJphh9TB*CJOJQJaJph"h'CJKHOJQJaJmHsHh'hT5CJOJQJaJh]n!h#5CJOJQJaJh]n!h7j.5CJOJQJaJN P d p j.8!."`"# x`gdS x`gdS $dxx7$8$H$`a$gdS $dxx`a$gdS $dx`a$gdS $ 9dxx`a$gdS "fFL(,.P48廬vg[gvLh; hGCJOJQJaJhV^~CJOJQJaJh]n!hGCJOJQJaJhGCJOJQJaJh?(CJOJQJaJh]n!h4VCJOJQJaJh]n!h7CJOJQJaJh]n!h?(CJOJQJaJh]n!hVCJOJQJaJhKYh 5CJOJQJaJh+CJOJQJaJh 5CJOJQJaJh+h 5CJOJQJaJ*fN b !!!!!Ʒo]oN?hS hlB*OJQJphhS htB*OJQJph"hsCJKHOJQJaJmHsH"hijCJKHOJQJaJmHsH"hlCJKHOJQJaJmHsH"htCJKHOJQJaJmHsH"h# ;CJKHOJQJaJmHsHhKYhGCJOJQJaJh /CJOJQJaJhGCJOJQJaJh; hGCJOJQJaJ#jhK0JCJOJQJUaJ!!!!!,"."`""""######ðzkU?U*hijCJOJPJQJaJmHnHsHtH*hDMCJOJPJQJaJmHnHsHtHhhh;'LCJOJQJaJhzhzCJOJQJaJhhh"CJOJQJaJh"CJOJQJaJhV^~CJOJQJaJ%hS hlB*CJOJQJaJphhS h;'LB*OJQJphhS hzB*OJQJphhS hlB*OJQJphhS hV^~B*OJQJph##$$$$$$$%0%B%D%J%L%r%%%%%%%&2&R&`&&((<(b((((|**ԾԾԨ|Ԩ|ԨԨc|0h]n!hNCJOJPJQJaJmHnHsHtH*h"CJOJPJQJaJmHnHsHtH*hICJOJPJQJaJmHnHsHtH*h^?AA B`gdS $x`a$gdS $dx`a$gdS $dxx`a$gdS $dx-DM `a$gdS *******F+N+d+f+++++++++ ,,,0,,,2.θΟθΉθz`ΉJΉ*h 5CJOJPJQJaJmHnHsHtH3h]n!hN6CJOJPJQJaJmHnHsHtHh]n!hNCJOJQJaJ*hDMCJOJPJQJaJmHnHsHtH0h]n!h"CJOJPJQJaJmHnHsHtH*h"CJOJPJQJaJmHnHsHtH0h]n!hNCJOJPJQJaJmHnHsHtH0h]n!hmD)CJOJPJQJaJmHnHsHtH2.6...(/61H111t2v2F3H3355ɮ}g}XLX=X,X hzhz@CJOJQJaJh6zdhmD)CJOJQJaJh(CJOJQJaJh6zdhNCJOJQJaJ*hNWCJOJPJQJaJmHnHsHtH0h]n!hNCJOJPJQJaJmHnHsHtH.h 5@CJOJPJQJaJmHnHsHtH4h]n!hmD)@CJOJPJQJaJmHnHsHtH7h]n!hN6@CJOJPJQJaJmHnHsHtH4h]n!hN@CJOJPJQJaJmHnHsHtH566R7x777r8t88888(9:999::;;;";$;p;ּ֣֔ymyy^L^@^hICJOJQJaJ#jh(0JCJOJQJUaJh]n!hNCJOJQJaJh(CJOJQJaJhNWCJOJQJaJh6zdhu?CJOJQJaJh6zdhNCJOJQJaJ0h]n!hKCJOJPJQJaJmHnHsHtH3h]n!hN6CJOJPJQJaJmHnHsHtH0h]n!hNCJOJPJQJaJmHnHsHtH h~hN@CJOJQJaJp;r;;;;; < <<<*=,==0>6>>>>>??@ @A A AA$A客mZG%hS hTB*CJOJQJaJph%hS hl B*CJOJQJaJph%hS hV^~B*CJOJQJaJph%hS hlB*CJOJQJaJphh]n!hmD)CJOJQJaJhlCJOJQJaJhzhz6CJOJQJaJh6zdhNCJOJQJaJh. CJOJQJaJh(CJOJQJaJh]n!hNCJOJQJaJhICJOJQJaJ$A>APAAAAAAAA B BBVBXBfBhBpBrBBBٳ}m^O@O^4O@h(CJOJQJaJhmhCJOJQJaJhmhYCJOJQJaJhmhCJOJQJaJh~B*CJOJQJaJph%hS ht@B*CJOJQJaJphhS B*CJOJQJaJph%hS hB*CJOJQJaJph%hS hS B*CJOJQJaJph%hS hUYB*CJOJQJaJph%hS hTB*CJOJQJaJph%hS hB*CJOJQJaJphB8E:E>EfEjEEEFFFF FDFFFZFjFxF~FFFFFFFFF$G.G0G2G4G@G;;͈yyyyyy͈yjZhS B*CJOJQJaJphh]n!hhCJOJQJaJh]n!hNCJOJQJaJh]n!hCJOJQJaJhCJOJQJaJh]n!hxCJOJQJaJh:CJOJQJaJh]n!hCJOJQJaJh]n!hYCJOJQJaJh~CJOJQJaJhiTCJOJQJaJht@CJOJQJaJ B:EF4GGH IfJJ`KK.MOpSSWZ[.^*abc$dxx`a$gdKG`gdS $`a$gdS `gdS $dxx`a$gdS @GBGbGtGvGGGHHHHI I IIɶ٣qbSD8' h~h~@CJOJQJaJhQgCJOJQJaJh]n!hg(dCJOJQJaJh]n!hQgCJOJQJaJh]n!h_jCJOJQJaJ"h]n!h_j6>*CJOJQJaJh~B*CJOJQJaJphh2 B*CJOJQJaJph%hS h! B*CJOJQJaJph%hS h_jB*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJph%hS hB*CJOJQJaJph%hS h~B*CJOJQJaJphII I.ILINIZIbJdJfJjJtJvJJJJJʼʫ}k\M>2h_jCJOJQJaJh]n!hg(dCJOJQJaJh]n!hQgCJOJQJaJh]n!h_jCJOJQJaJ"h]n!hQg6>*CJOJQJaJ"h]n!h_j6>*CJOJQJaJh~@CJOJQJaJhY@CJOJQJaJ h~hg(d@CJOJQJaJhD`~@CJOJQJaJ h~h_j@CJOJQJaJ h~hQg@CJOJQJaJ&h~hQg6>*@CJOJQJaJJJJJ:K\K^K`KdKpKKKKKKLвvgXIv9hqB*CJOJQJaJphhUYhg(dCJOJQJaJhUYhCJOJQJaJhUYhmD)CJOJQJaJhUYhQgCJOJQJaJ"hUYhQg6>*CJOJQJaJhUYh~CJOJQJaJhQgCJOJQJaJh~hg(dCJOJQJaJh~hmD)CJOJQJaJh~hQgCJOJQJaJ"h~hQg6>*CJOJQJaJh~h~CJOJQJaJLBLLLL,M.MMNNNNFNHNVNNNNJOtOOOƳtddTddDdDh,B*CJOJQJaJphh?B*CJOJQJaJphh2jB*CJOJQJaJphhsB*CJOJQJaJphhSB*CJOJQJaJph%hBJh,B*CJOJQJaJphh,CJOJQJaJ%hS hs'B*CJOJQJaJph%hS h! B*CJOJQJaJph%hS hUYB*CJOJQJaJph%hS hOpB*CJOJQJaJphOOOOpStSvSSSSSS$T*TLTTTϿs`P@0hH[B*CJOJQJaJphhSB*CJOJQJaJphh*B*CJOJQJaJph%hS h4B*CJOJQJaJph%hS hSB*CJOJQJaJph%hS h,B*CJOJQJaJph%hS hlB*CJOJQJaJph%hS hS B*CJOJQJaJphh?B*CJOJQJaJphh2jB*CJOJQJaJphh,B*CJOJQJaJphhb B*CJOJQJaJphTTTfUUUVh#C>B*CJOJQJaJphhKGB*CJOJQJaJphhWB*CJOJQJaJphh#C>B*CJOJQJaJphhptB*CJOJQJaJphh*B*CJOJQJaJphh-B*CJOJQJaJph%hKGh}vB*CJOJQJaJph%hKGh-B*CJOJQJaJphp:Vjz ̼{kXEXE5h@B*CJOJQJaJph%hS hHB*CJOJQJaJph%hS hS B*CJOJQJaJphh:B*CJOJQJaJphhHB*CJOJQJaJphhS h:B*OJQJphhS hlB*OJQJph%hKGhQiB*CJOJQJaJphhKGB*CJOJQJaJphh#C>B*CJOJQJaJphhQiB*CJOJQJaJph%hWhWB*CJOJQJaJph ʶ޶R^`bиظ мҼڼ*4촨М~o~`T`~`T`DhS B*CJOJQJaJphhvCJOJQJaJh8h8CJOJQJaJhu5h8CJOJQJaJhKGCJOJQJaJ#jh?,0JCJOJQJUaJh8CJOJQJaJh@CJOJQJaJh@B*CJOJQJaJphh|ICJOJQJaJhnCJOJQJaJhnB*CJOJQJaJph%h@h@B*CJOJQJaJph4:NP4 \^<ɹɹɹɦvfSChB*CJOJQJaJph%hwThVB*CJOJQJaJphhwTB*CJOJQJaJphh{hB*CJOJQJaJphhnB*CJOJQJaJphh'B*CJOJQJaJph%h'h'B*CJOJQJaJphhPB*CJOJQJaJphh7EB*CJOJQJaJph%hS h*B*CJOJQJaJph%hS h@B*CJOJQJaJph*P<.RXt`gdwT $`a$gd xx`gdwT$ & Fdxx^`a$gdij xx`gdb $dxx`a$gdS `gdS .tvx*<HRHPRTϿϟόyiYIIIh [B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphhVB*CJOJQJaJph%h2h2B*CJOJQJaJph%h'h'B*CJOJQJaJphhnB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJphhu5B*CJOJQJaJphh'B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh2B*CJOJQJaJph ,<pxzVXrx LLyiYI6%hwTh6;B*CJOJQJaJphhwTB*CJOJQJaJphh8B*CJOJQJaJphh{hB*CJOJQJaJphhL*B*CJOJQJaJph%hhVB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphhVB*CJOJQJaJph%hu5hu5B*CJOJQJaJphhnB*CJOJQJaJphhu5B*CJOJQJaJphh [B*CJOJQJaJphLRrtvvxfx@ ðÇtdTdTD4D4DhSeB*CJOJQJaJphh`9B*CJOJQJaJphhV*gB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJph%h|Ih B*CJOJQJaJph%h|IhwTB*CJOJQJaJph+hh56B*CJOJQJaJph%h56B*CJOJQJaJph+h|Ih|I56B*CJOJQJaJph%hwThu5B*CJOJQJaJph%hwThVB*CJOJQJaJph$FfdprnXh￯ߟ|iViFh*B*CJOJQJaJph%hwTh*B*CJOJQJaJph%hwTh B*CJOJQJaJphhwTB*CJOJQJaJph%h`9h`9B*CJOJQJaJphh;B*CJOJQJaJphhjVlB*CJOJQJaJphhV*gB*CJOJQJaJphh`9B*CJOJQJaJphhSeB*CJOJQJaJphhXB*CJOJQJaJphpt6*., dgdZZ$dxa$gd( $da$gdK$dhx`a$gd5"$dx`a$gd-X$dxx`a$gdS `gdwT8N8NL߿߯߯ߏo_L%h;hB*CJOJQJaJphhRB*CJOJQJaJphh;B*CJOJQJaJphh`WB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh?B*CJOJQJaJphh9B*CJOJQJaJphh*B*CJOJQJaJphh*B*CJOJQJaJphh5 `B*CJOJQJaJphhtB*CJOJQJaJphxz| B^n np0B&rt̼|||l\\h`;B*CJOJQJaJphh-@oB*CJOJQJaJphhv.B*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh2B*CJOJQJaJphh:GaB*CJOJQJaJphh} B*CJOJQJaJph%hwThwTB*CJOJQJaJphhwTB*CJOJQJaJphhijB*CJOJQJaJph"46Hv*,.0PϿϿzjWB3hGmhKCJOJQJaJ)jhGmhK0JCJOJQJUaJ%h-@oh:GaB*CJOJQJaJphh:GaB*CJOJQJaJph(h5"h5"5B*CJOJQJaJphh$B*CJOJQJaJphhwDB*CJOJQJaJphh:B*CJOJQJaJphh5"B*CJOJQJaJphhqB*CJOJQJaJphhgFB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphP,. zozbz^K%h-@oh:GaB*CJOJQJaJphhu5h6HOJQJmHnHuh hu5OJQJjh hOJQJUjh:)Uh:)hGmh?,OJQJmH sH hGmh?,OJQJ!jhGmh?,0JOJQJUhGmhu5CJaJhGmhu5CJOJQJaJ%jhGmhu5CJOJQJUaJ#hGmhK@CJOJQJ\aJ $dxx`a$gdS $a$ dgdZZ 6&P 1h:pp. A!"n#n$n% k$$If!vh55#v#v:V l t&655aytvTj$ 666666666vvvvvvvvv6>6666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J a([Normal dCJ_HaJmH sH tH h@h C Heading 1$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_h@h C Heading 2$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJphO`@` . Heading 3$$@&5B*OJPJQJ\^JphOf@f S Heading 4$$@&%56B*OJPJQJ\]^JphODA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List @@@ T List Paragraph ^m$t t '/ Table Grid7:V0 d*W* Y`Strong5\@`"@ ZZ0Footnote Text,Footnote Text Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Ch,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Ch Char Char Char,fn,ft,single space,FOOTNOTES,Footnote Text Char1 Char,Footnote Text Char Char1 Char,ADB, d$CJOJPJQJ^JaJmH HsH HtHD1D ZZ0Footnote Text CharCJaJ&/A& ZZ0Footnote Text Char1,Footnote Text Char Char Char Char Char Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Ch Char,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Ch Char Char Char Char,fn Char,ft Char,single space Char,FOOTNOTES Char,ADB Char, Char CJOJPJQJ^JaJmH HsH H&`Q ZZFootnote Reference,Footnote,Footnote text,ftref,BearingPoint,16 Point,Superscript 6 Point,fr,Footnote Text1,f,(NECG) Footnote Reference,BVI fnr,footnote ref,Footnote Text Char Char Char Char Char Char Ch Char Char Char Char Char Char C,Ref,10 pt,Black,RH*\a\ CHeading 1 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_\q\ CHeading 2 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphO>> o0HeaderdH$.. o0 Header Char> @> o0FooterdH$.. o0 Footer Char6U6 0 Hyperlink >*B*phTT .Heading 3 Char5B*OJPJQJ\^JphORR 4l0 Balloon Text dCJOJQJ^JaJNN 4l0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJZZ S Heading 4 Char%56B*OJPJQJ\]^JphOF+F "K0 Endnote Text !dCJaJB!B !K0Endnote Text CharCJaJ>*1> K0Endnote ReferenceH*PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] />q_xq_ ***-@ !#*2.5p;$AB@GIJLOT[]"e4LP 4689:;=>?@ABDEFGHIJKM~N # Bc* 57<CL $&-!;# AA@H 0( ( >B # @>B # @B S ?wq_8} 8t)t_GoBack~:r_:r_w]r_-1 25%%M''q;;< <<<_BbBHHIIJmJLLLLLbMNNNNIOObRRJU VVVXXX]YZ>[?[[`]b]x]E_G_H_J_K_M_N_P_Q_Q_l_l_o_r_P@0:?eL ,`'7BPl>;hj;.KUVJhT~xR4%|ȸGW*|2p.ҡ<X.x%O2"X4 bY(5y Kj?dB[,EDkNp(S$iX·8`T_H"*X`4y4q*hZtC^2uBڰ8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^J()^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.80^8`0o(.8^8`o(.0^`0o(..p0^p`0o(... @ ^@ `o( .... `^``o( ..... x`^x``o( ...... H^H`o(....... ^`o(........^`OJPJQJ^J()^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-5 ^5 `OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o u^u`OJQJo( E^E`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.>^`>o(.G0^G`0o(..0^`0o(...^`o(.... ^ `o( ..... `^ ``o( ...... ^`o(....... I^I`o(........ (^(`o(.........80^8`0o(.G^G`56B*PJo(ph.0^`056B*PJo(ph..p0^p`056B*PJo(ph... @ ^@ `56B*PJo(ph .... `^``56B*PJo(ph ..... x`^x``56B*PJo(ph ...... H^H`56B*PJo(ph....... ^`56B*PJo(ph........\^\`o((), ^, `. L^ `L.^`.^`.lL^l`L.<^<`. ^ `.L^`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.o^o`.? L^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.O^O`.L^`L.^`o(()e^e`.5 L^5 `L.^`.^`.L^`L.u^u`.E^E`.L^`L.^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^J.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.80^8`0o(.Vz^V`zo(.0^`0o(..p0^p`0o(... @ ^@ `o( .... `^``o( ..... x`^x``o( ...... H^H`o(....... ^`o(........^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(w^w`o(w^w`o(.0^`0o(..8^8`o(... 8^8`o( .... `^``o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... p^p`o(........8^8`o(.^`. L^ `L. ^ `.x^x`.HL^H`L.^`.^`.L^`L.]^`]o(.G0^G`0o(..0^`0o(...^`o(.... ^ `o( ..... `^ ``o( ...... ^`o(....... I^I`o(........ (^(`o(.........^`o(.G^G`o(.0^`0o(..p0^p`0o(... @ ^@ `o( .... `^``o( ..... x`^x``o( ...... H^H`o(....... ^`o(........^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(^`OJPJQJ^J.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.DkN4qB[,EC^2u'7hZtj?GW*;P@O28`T_T~p(Sj;PKUX4%4Y(5|2p.X`X.eL 0F    RW    Br        z    nwl \bhijPZK)v. Jr$e`9@H*+?lJ~b4VQiq >0SK[Idtx'4G;Ks8F)<SS> P u ]n!"#tZ#U%8&Z&' ,'U'%r'r ((`0(3(a(@(6))3)7):)mD)**L*O+.++ ,K-X-7j.}.'/ M/O/q/t051pV1HX2;g23353 a3{3X4h4y4 5O6<,7{7{8!t:w:# ;Z;`;~;<Z<G=>#C>,? @J@e@t@sB-B6JC*gC>oCwDcDE6E7EDE-JGKG(HzHCCI^IwI|IObJvJKJK6K L;'L|-LAMDMnMt4N Po!PxQPmP ReS\TwTl6U- VVbV)VNW0W`W-XYPYUYf4ZbZa([F[H[C]Hv]Wv]w|]_hu_5 `:Ga b. b^bOczc'dg(d,d6zdte/f>9fV*gBk! Cm9MXfh1:; 7"CW` '._\8Op:ivPmS$4}=q7[86HP=ux-58 XBSe8iG;?,CLUf9J?[!erLAdt}]4n7. *0} F>&]^ 9_jB.&Ye.w4>\:Rlfwqit,FIa-zKWjHa2SY9THm}v?%hrAZZ)xCu5u?D Fl%} '1Ud-D(T y8g-^-_Ya ^K" ^gx]z]@ (4"/q_```L`Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri7@Cambria5" Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsACambria Math"1 hugugu O /8 Q 0!nn0I]_>HX $PT2!xxnttoanhnthhaip          Oh+'00x  (nttoanh Normal.dotmnthhai2Microsoft Office Word@@d09@@ O՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company/I] Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0*@Data 1TablerWordDocument 8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreq))0OZSICX==2q))Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q