ࡱ> bd" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F+ÅD E Workbook1Revision LogSummaryInformation( \pdnmnhung Ba==K8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1. Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1QTahoma1QTahoma1.Times New Roman1.Times New Roman1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1,6Calibri16Calibri16Calibri1Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1*h6 Calibri Light1Calibri1 Calibri1Calibri1<Calibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.0050_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_->_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)4/_(* #,##0.0_);_(* \(#,##0.0\);_(* "-"??_);_(@_)0+_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"??_);_(@_)                                    ff + ) , *   P P     `      a>  @ x@ @ |@ @ 1|@ @  x@ @ x@ @ |@ @  |@ @ 1|@ @ 1 |@ @ 1 |@ @ 1 |@ @  |@ @ 1 |@ @ |@ @ |@ @  x@ @ x@ @  |@ @ x@ @  x@ @ 1|@ @ 1 |@ @ @ @  |@ @  |@ @ 1|@ @ 1|@ @ |@ @  |@ @ |@ @ 1|@ @ x@ @  x@ @ 1 |@ @  H ! H 1|@ @  H H 1 L |@ @  |@ @ x x |@ @ x@ @  x@ @ |@ @ ||ql7}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef [$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L [$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A}! (* "-"??23 [$ -}A}" (* "-"??[$ -}A}# (* "-"??[$ -}A}$ (* "-"??[$ -}A}% (* "-"??[$ -}A}& (* "-"??[$ -}A}' (* "-"?? [$ -}A}( (* "-"??[$ -}}) }(* "-"??[$ -##0.?\ _ @_-@ }}* (* "-"??[$ -???##0.????\ _ ???@_-@ ???}-}+ (* "-"??}-}, (* "-"??}-}- (* "-"??}-}. (* "-"??}-}/ (* "-"??}-}0 (* "-"??}A}1 a(* "-"??[$ -}A}2 (* "-"??[$ -}A}3 (* "-"???[$ -}A}4 (* "-"??23[$ -}-}5 (* "-"??}-}6 (* "-"??}}7 ??v(* "-"??̙[$ -##0.?\ _ @_-@ }A}8 }(* "-"??[$ -}A}9 e(* "-"??[$ -}}: (* "-"??[$ -##0.?\ _ @_-@ }}; ???(* "-"??[$ -???##0.????\ _ ???@_-@ ???}-}< (* "-"??}-}= (* "-"??}U}> (* "-"??[$ -##0.}-}? (* "-"??}-}@ (* "-"??}}c}-}d (* "-"??}-}f (* "-"??}-}g (* "-"??}}h}}o 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 Lˬ % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 L % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23 % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23 % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23e % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23э % "Accent1AAccent1 Dr % #Accent2A!Accent2 }1 % $Accent3A%Accent3 % %Accent4A)Accent4 % &Accent5A-Accent5 [ % 'Accent6A1Accent6 pG %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text %0 K Followed Hyperlink Or% 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 DTj%Dr3 Heading 2G Heading 2 DTj%?4 Heading 3G Heading 3 DTj%235 Heading 49 Heading 4 DTj%69 Hyperlink c% 7InputuInput ̙ ??v% 8 Linked CellK Linked Cell }% 9NeutralANeutral e%3Normal % :Noteb Note  ;OutputwOutput ???%????????? ???<$Percent =Title1Title DTj% >TotalMTotal %DrDr? Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16M\&M\=VX ddnmnhung - Personal Viewqz15KOz65XwdNguyn Mai Anh - Personal ViewKr;#Dҧ?VXdttlinh - Personal View`Ldanh muc chunga0Sheet6! ;V ;J0 Z_A9FFD35C_F526_4D07_B102_E199C05C3D87_.wvu.Cols=P6 Z_A9FFD35C_F526_4D07_B102_E199C05C3D87_.wvu.FilterData;VQ7 Z_A9FFD35C_F526_4D07_B102_E199C05C3D87_.wvu.PrintTitles;gf6f x@p-,T K> <<<<<< 6O=S AA@A@  iT l che ph rngBS ngi ng bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghipT l gio vin t chun1T l n gim c/ch doanh nghip/ch trang tri/T l n m nhim chc v lnh o chnh quyn;S khu bo tn ngp nc Ramsar c thnh lp v cng nhnT l thiu vic lm?T l x t tiu ch giao thng ca chng trnh nng thn mi,Lng pht thi nh knh bnh qun u ngi;S t chc quc t Vit Nam tham gia vi t cch thnh vinIT l ngi dn c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng.7S lng cc trm quan trc mi trng nc bin ven b axit (pH) ca bin Vit Nam.Din tch cc khu vc bo tn bin v ven bin1T s gii tnh khi sinhPhn t ch yu K cng bL trnh thc hin+C quan chu trch nhim thu thp, tng hp2 nm ATng cc Thng k2 nmNm"B Lao ng, Thng binh v x hi B Ti chnh"B Lao ng, Thng binh v X hiBBo him x hi Vit Nam5 nm&B Nng nghip v Pht trin nng thnB Ti nguyn v Mi trngB Y tTnh/thnh ph5 nm B Gio dc v o toB Thng tin v Truyn thngKT l dn s th c cung cp nc sch qua h thng cp nc tp trung B Xy dngB K hoch v u tB Cng thngNgn hng Nh ncB Vn ha, Th thao v Du lchB Giao thng v Vn ti&B Nng nghip v Pht trin Nng thnLoi kh thi; ngun pht thi-C quyn biu quyt/khng c quyn biu quyt B Ngoi giao H sinh thi&B Nng nghip v pht trin nng thn B Ni vB Ti nguyn v Mi trngMc tiu 3.6: n nm 2030, m bo tip cn ton dn ti cc dch v chm sc sc khe sinh sn v tnh dc, bao gm k hoch ha gia nh, truyn thng v gio dc; lng ghp sc khe sinh sn vo cc chin lc, chng trnh quc gia c lin quan (Mc tiu 3.7 ton cu)0T s t vong m trn mt trm nghn tr sng-Nhm tui; -Tnh/thnh ph.oTheo UNODC: - Cc hot ng ti phm c t chc; - Tham nhing; - Trn thu; - Cc ti phm hnh s khng thnhMc tiu 14.5: n nm 2030, din tch cc khu bo tn bin v ven bin t 3-5% din tch t nhin, da trn c s khoa hc v ph hp vi lut php quc gia v quc t (Mc tiu 14.5 ton cu)Mc tiu 15.1: n nm 2030, m bo s bo tn, phc hi v s dng bn vng cc h sinh thi t ngp nc quan trng, cc dch v h sinh thi, c bit l cc h sinh thi rng v t kh hn theo cc quy nh quc t (Mc tiu 15.1 ton cu)Mc tiu 15.6: m bo chia s cng bng v bnh ng li ch t vic s dng cc ngun gen v tng cng tip cn hp l cc ngun gen theo cam kt quc t (Mc tiu 15.6 ton cu)Mc tiu 16.1: Gim ng k tt c cc hnh thc bo lc v t l t vong lin quan n bo lc mi ni (Mc tiu 16.1 ton cu)Mc tiu 16.2: Phng nga v gim ng k tnh trng xm hi, bc lt, mua bn v tt c cc hnh thc bo lc v tra tn tr em v ngi cha thnh nin (Mc tiu 16.2 ton cu)Mc tiu 16.4: n nm 2030, gim ng k cc dng vi kh v ti chnh tri php; tng cng phc hi v hon tr ti sn b nh cp, u tranh vi tt c cc loi hnh ti phm c t chc (Mc tiu 16.4 ton cu)WMc tiu 16.5: Gim ng k mi loi hnh tham nhing v hi l (Mc tiu 16.5 ton cu)~Mc tiu 16.6: Xy dng cc th ch minh bch, hiu qu v c trch nhim gii trnh tt c cc cp (Mc tiu 16.6 ton cu)Mc tiu 16.7: m bo qu trnh ra quyt nh mang tnh phn hi, bao trm, c s tham gia ca ngi dn v mang tnh i din tt c cc cp (Mc tiu 16.7 ton cu)zMc tiu 16.8: n nm 2030, cp nhn dng php l cho tt c mi ngi, gm c ng k khai sinh (Mc tiu 16.9 ton cu)Mc tiu 16.9: m bo mi ngi dn c tip cn thng tin v bo v cc quyn t do c bn theo php lut Vit Nam v cc hip c quc t Vit Nam k kt (Mc tiu 16.10 ton cu)Mc tiu 17.1: Xc tin h thng thng mi a phng, ci m, khng phn bit i x, cng bng v da trn lut php quc t trong khun kh T chc Thng mi Th gii, bao gm c vic thc y kt thc m phn Chng trnh ngh s pht trin Doha (M< c tiu 17.10 ton cu)Mc tiu 17.2: Nng cao cht lng v gi tr gia tng trong xut khu. Phn u t tc tng trng xut khu trn 10%/nm (Mc tiu 17.11 ton cu)Mc tiu 17.5: Khuyn khch v xc tin quan h i tc cng, cng - t mt cch hiu qu, da trn kinh nghim v chin lc ngun lc ca quan h i tc (Mc tiu 17.17 ton cu)yMc tiu 7: m bo kh nng tip cn ngun nng lng bn vng, ng tin cy v c kh nng chi tr cho tt c mi ngiMc tiu 12.5: n nm 2030, gim ng k lng cht thi pht sinh, tng cng gi tr kinh t ca ngun ti nguyn cht thi thng qua vic phng nga, gim thiu, ti ch v ti s dng, thu hi nng lng t x l cht thi (Mc tiu 12.5 ton cu)SMc tiu 12.7: m bo cc hot ng mua sm cng bn vng (Mc tiu 12.7 ton cu)IMc tiu 13: ng ph kp thi, hiu qu vi bin i kh hu v thin taiMc tiu 13.2: Lng ghp cc yu t bin i kh hu vo cc chnh sch, chin lc, quy hoch v k hoch pht trin (Mc tiu 13.2 ton cu)0- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B Y tT l n i biu quc hi+T l n i biu Hi ng nhn dn cc cp/T l ngi cht, b thng do tai nn lao ngM M tng ng1.1.11.2.11.2.2T l ngho a chiu 0712 1.3.1 0713 1.3.11.2.41.2.51.4.11.3.11.4.22.1.22.2.1 2.2.2 16062.3.12.3.22.4.12.c.1OS lng ngun gen ng vt, thc vt cho lng thc, nng nghip c bo tn 2.5.13.1.13.1.2 3.1.1 16023.2.1&T sut cht ca tr em di nm tui 1604 3.2.13.1.33.2.23.1.43.1.53.3.13.3.23.3.33.2.33.2.43.3.43.2.53.3.53.4.13.4.23.5.13.6.13.5.2>T l ngi t 15 tui tr ln s dng ru ti mc nguy hi 3.6.1 19013.7.13.6.23.7.23.8.13.8.2MT l h gia nh c chi ph y t ln so vi tng chi tiu hoc tng thu nhp/- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp B Y t3.7.33.c.13.8.33.9.23.9.13.9.33.a.14.1.14.1.24.2.14.2.24.3.14.3.24.4.14.5.14.6.14.c.14.8.14.a.15.1.15.2.15.2.25.2.35.3.15.4.15.5.1 5.5.1 02095.5.2 T l n tham gia cp u ng 5.5.1 02085.5.35.5.45.5.55.6.1zT l ph n t 15-49 tui t quyt nh v quan h tnh dc, bin php trnh thai v chm sc sc khe sinh sn ca mnh5.8.15.7.15.a.1 5.b.1 1305Lut TK (0103) B Ni V 5.5.1 0210 6.1.16.1.26.2.16.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.4.2ZT l h cha ln c kim sot, gim st bo m duy tr dng chy ti thiu ca sng6.5.26.5.36.6.16.6.27.1.17.1.27.2.1DT trng nng lng ti to trong tng nng lng tiu th cui cng7.b.18.1.18.2.18.3.18.4.28.5.18.5.2T l tht nghip 8.5.38.6.18.8.18.9.18.10.18.10.2QT l ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng hoc t chc ti chnh 14.1.1FCh s s dinh dng tt thuc b bin v mt mnh vn cht do ni14.1.214.3.114.3.214.4.114.4.214.5.115.1.215.1.315.1.415.3.115.6.115.6.215.6.315.7.116.1.116.1.316.1.4KT l dn s cm thy an ton khi i b mt mnh quanh khu vc h sinh sng16.2.116.2.216.2.3>T l ngi t 18-29 tng b bo lc tnh dc trc 18 tui16.3.1QT l nn nhn b bo lc trong 12 thng qua t co vi cc c quan c thm quyn16.3.2Y- Ch tr: Vin Kim st Nhn dn ti cao - Phi hp: B Cng an; Ta n Nhn dn Ti cao16.4.116.4.216.5.216.6.116.6.216.7.216.9.116.8.13T l tr em di 5 tui c ng k khai sinh 16.a.117.10.117.2.117.6.2HT l doanh nghip tr chi ph khng chnh thc khi s dng dch v cng9.1.19.1.29.1.39.2.19.2.29.b.19.2.39.4.19.2.49.2.59.3.1jT l gi tr tng thm ca cc ngnh cng nghip quy m nh trn tng gi tr tng thm ngnh cng nghip9.3.29.5.19.4.29.5.29.c.110.1.110.1.210.2.1,T l ngi sng di 50% thu nhp trung v10.3.110.5.110.5.210.6.111.1.111.2.111.3.1BCh tr: B Ti nguyn v Mi trng - Phi hp: Tng cc Thng k11.4.111.6.111.6.2NMc nhim khng kh trung bnh hng nm cc thnh ph (PM 2,5 v PM 10)11.7.111.7.211.9.111.10.112.1.112.2.1^T l din tch phn t lin c lp bn a cht khong sn t l 1:50.000 phn t lin12.2.2NT l din tch phn t lin Vit Nam c bay o t ph gamma t l 1:50.00012.2.312.3.112.4.2-T l cht thi nguy hi c thu gom, x l 12.4.312.5.112.5.212.5.312.5.412.6.112.7.112.8.112.c.112.9.113.2.113.2.2 Lut TK 16032.4.28.4.1DT l dn s sng trong h gia nh tip cn vi cc dch v c bn 6.1.1 1804 6.1.1 18050T l dn s c s dng ngun nc hp v sinh8.7.117.1.1~T l cht thi rn xy dng ti cc th c thu hi < ti s dng hoc ti ch so vi tng lng pht sinh c thu gom GT l ph liu nha, giy, du thi v st thp trong nc c ti chT l cht thi rn cng nghip khng nguy hi c thu hi ti s dng v ti ch so vi tng lng pht sinh c thu gom - Tnh/thnh ph-T l dn s t 15 tui tr ln ht thuc l &T l ngi s dng in thoi di ngST l din tch khu bo tn ngp nc Ramsar trn tng din tch t nhin ngp ncOS ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh trn 1 triu dnGTc tng s lt hnh khch s dng phng tin giao thng cng cngBT l im nhim do ha cht bo v thc vt tn lu c x l 0S lung cc v khai thc hi sn bt hp php. T l din tch h sinh thi t nhin c tm quan trng quc t, quc gia b suy thoi c phc hi; a dng sinh hc c bo tn v s dng bn vngCh tiu gp ODAB K hoch v u t 9.1.2 1203 9.1.2 1202,S lt hnh khch vn chuyn v lun chuyn-Khi lng hng ha vn chuyn v lun chuynT l s tnh/thnh ph trc thuc Trung ng tham gia vo h thng c s d liu quc gia v ngun gen v tri thc truyn thng v ngun genoS lng tri thc truyn thng v ngun gen c thu thp, t liu ha, lp ch dn a l v thc hin bo tn1.1.22.1.16.4.1(- Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph7.3.17.4.112.3.212.4.113.3.114.4.3:- Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: Tng cc Du lchD- Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng - Phi hp: Tng cc Thng k9.1.416.4.31Ch s bnh ng trong tip cn gio dc, o to7T trng tr lng c trong gii hn bn vng sinh thiIS ngi c hng bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip;Nng sut lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy snCT l din tch t nng nghip p dng quy trnh sn xut bn vngu mi nhim kVn phng Quc hiBan T chc Trung ng ng.B Ni v; Vn phng Quc hi; TANDTC; VKSNDTCDT l lao ng c vic lm trong ngnh cng nghip ch bin, ch to^- Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng; - Phi hp: BKHT; BNNPTNT; BXD; BCT; BGTVT; UBND Tnh"T sut cht tr em di mt tui*T l tr em di nm tui suy dinh dng3 T l ca sinh c h tr ca cn b y t c k nng'- Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh phF - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph\-Gii tnh; - Nhm tui; - Loi bnh nhit i; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph; '- Tnh trng cc dch v nc, h thng v sinh v v sinh khng an ton; - Gii tnh; - Tui; - Nhm thu nhp (giu/ngho); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh phQ- Gii tnh; - Nhm tui; - Loi k nng; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph]- Gii tnh; - Nhm tui; -Dn tc; - Khuyt tt; -Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph )- Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh phThnh th/nng thnC- Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph/Ch s gi tiu dng nhm lng thc, thc phmHS v tai nn giao thng; s ngi cht, b thng do tai nn giao thng- Gii tnh ca ch h; - Nhm i tng tham gia; - Hnh thc iu tr: Ni tr/ngoi tr; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph U- Trnh chuyn mn; - Loi hnh: Cng/t; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph |T l hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh tiu hc, t l hc sinh hon thnh chng trnh tiu hc ng tuiJ- Gii tnh; -Tui; -Dn tc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph;9- Nhm thu nhp; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph.9- Nhm thu nhp; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph - Loi th; - Tnh/thnh ph=- Hnh thc khai thc; - Tnh cht vi phm; - Tnh/thnh ph<- Loi rng (phn theo mc ch s dng); - Tnh/thnh ph O- Ch tr: B Nng nghip v Pht trin nng thn - Phi hp: Tng cc Thng kr- Loi rng; - Rng ngp mn/rng ven bin; - Rng c dng/Khoanh nui ti sinh/trng mi; - Tnh/thnh ph6- Loi hnh thoi ho; - Loi t; - Tnh/thnh ph JT l dn s b bo lc th cht, tinh thn v tnh dc trong 12 thng qua2- Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn D- Gi< i tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph \- Gii tnh; - Nhm tui (di 16 tui); - Tnh trng hn nhn; - Gio dc. - Tnh/thnh phA- Gii tnh; - Loi hnh ti phm; - Dn tc; - Tnh trng di c 16.2.4,T l ngi di 18 tui b xm hi tnh dcj- Gii tnh; - Nhm tui (di 16 tui; 16-18 tui); - Khuyt tt; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh phX- Ch tr: B Lao ng, Thng binh v X hi; - Phi hp: B Cng an, Tng cc Thng kLTng s tin (quy i ra VN) chuyn bt hp php t nc ngoi vo Vit Nam5- Ch tr: B Cng an; - Phi hp: Ngn hng nh ncKTng s tin (quy i ra VN) chuyn bt hp php t Vit Nam ra nc ngoiU- Tui; - Gii tnh; - Loi hnh chnh thc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh phFT l ngi phi tr chi ph khng chnh thc khi s dng dch v cng<T l dn s hi lng v dch v cng trong ln gn y nhtbT l dn s tin tng rng vic ra quyt nh l c s bao trm v tip thu kin ca ngi dnCS t chc nhn quyn quc gia c lp ph hp vi thng l quc t' T l dn s s dng h x hp v sinhB- Loi nng lng ti to; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh phTiu hao nng lng so vi GDP+Cng sut lp t v sn lng in ti to>GDP bnh qun u ngi v tc tng GDP bnh qun u ngi4Nng sut lao ng v tc tng nng sut lao ng!- Ngnh kinh t; - Tnh/thnh phS- Gii tnh; - Nhm tui; - Ngh nghip; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh phMNguyn liu th s dng bnh qun u ngi; Nguyn liu th s dng trn GDPC- Theo 4 loi nguyn liu th (nguyn liu sinh khi/ ha thch/qung kim loi/qung phi kim loi); - i vi nhng nm lp bng IO v bng SUT th phn t theo 3 l)nh vc nhu cu cui cng trong nc (tiu dng h gia nh, tiu dng ca chnh ph v G413u t vn) v nhu cu cui cng ca nc ngoi (tc l xut khu).$Lng nguyn liu s dng trong ncO- Mt s loi nguyn liu ch yu; - Ngun gc nguyn liu (sn xut/nhp khu)}- Gii tnh; - Khu vc kinh t (Nng, lm nghip, thy sn/Cng nghip v Xy dng/Dch v) - Mc tai nn (Cht/b thng)1T trng ng gp ca hot ng du lch trong GDP&- Ngnh kinh t; - Trc tip/gin tipW- Loi vt liu mt ng (b tng xi mng/nha ng/si /t/khc) - Tnh/thnh phq- Ngnh vn ti (ng st, ng b, ng thy, ng hng khng); - Trong nc/ngoi nc; - Tnh/thnh ph.DNgnh cng nghip (khai khong/ch bin ch to/ in nc/rc thi)B- Ch tr: B Khoa hc v Cng ngh; - Phi hp: Tng cc Thng k2Tc tng trng v thu nhp bnh qun u ngiBS t chc quc t m Vit Nam gi v tr lnh o t cp tiu banBT l chi ph tm vic lm so vi tng thu nhp ca ngi lao ng- Ngh nghip; - Ni tuyn dngA- Gii tnh; - Nhm tui; - Ngi khuyt tt; {- Loi di sn (vn ha, t nhin, hn hp v thit k trung tm di sn th gii), - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph=S lng v t l di sn vn ha v thin nhin c bo tn- Loi th; - Tnh/thnh phZ- Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng; - Phi hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn-T l tr cp nhin liu ha thch so vi GDP;- Loi nhin liu ha thch - L)nh vc (sn xut/tiu dng)CS ngi cn can thip chng li cc bnh nhit i b lng qun0203 6.2.1 1806 Ngnh cp 2HTheo ngnh cng nghip (khai khong/ch bin ch to/in nc/rc thi) 15.1.1 2003 15.2.1 2001 T l din tch t b thoi ha15.2.1 15.3.1 2006f- Ch tr: B Vn ha, Th thao v Du lch; - Phi hp: B Lao ng, Thng binh v X hi, B Cng an1.2.33- Cp hc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. - Loi th; - Tnh/thnh ph.8.2.2aMc tiu 14: Bo tn v s dng bn vng i dng, bin v ngun li bin pht trin bn vng16.1.216.5.1Trung hn/di hn L do xut T l ngho >- Gii tnh; - Nhm tui; - Loi thin tai; - Tnh/thnh phT l thiu ikT l mt an ninh lng thc mc va, nghim trng trong dn s theo chun mt an ninh lng thc (FIES)u- Mc suy dinh dng - Gii tnh - Dn tc (Kinh/khc) - Nhm thng tui - < Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph T '- Nhm tui ca b m - Dn tc (Kinh/khc) -Thnh thi/nng thn - Tnh/thnh phG- Gii tnh - Thnh th/nng thn - Vng - Tnh/thnh ph - Gii tnh - Tnh/thnh ph F- Gii tnh - Nhm tui - Nhm dn s c nguy c cao - Tnh/thnh phQ-Gii tnh - Nhm tui - Ma trong nm - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph E- Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph;<- Gii tnh - Cp hc - Cng lp/t thc - Tnh/thnh ph 5.5.1 02117- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B Cng thng&- Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph2-Gii tnh; - Nhm tui; - Tnh/thnh ph; 0- Gii tnh - Nhm tui - Vng - Tnh/thnh ph15.1.1 N-Gii tnh - Nhm tui - Thi gian tm giam trc khi xt x - Tnh/thnh ph-- Khon mc - Chc nng chnh - Ngnh kinh tStt 1.2.1 1802 1.5.1 2004q- Gii tnh - Nhm tui - Dn tc - Ngi khuyt tt - Bt buc/t nguyn - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh php- Gii tnh - Nhm tui - Ngi khuyt tt - Bt buc/t nguyn - Dn tc - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph#S v thin tai v mc thit hi- Gii tnh - Tnh/thnh phK-Gii tnh - Nhm tui - Loi bnh - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phL- Gii tnh - Nhm tui - Dn tc - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph r-Mc ch s dng (un nu, si m v chiu sng) -Thnh th/nng thn -Gii tnh ca ch h - Tnh/thnh ph: T l h gia nh c s dng nhin liu v cng ngh sch4- Ngnh kinh t - Loi hnh kinh t - Tnh/thnh phm- Danh mc mt hng nhm lng thc thc phm (Loi nhm sn phm ) - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph^- Loi cy trng - Quy m canh tc - Hnh thc p dng (Vietgap/theo chui& ) - Tnh/thnh ph.,-Gii tnh; - Nhm tui; - Tnh/thnh ph6- Gii tnh - Nhm tui - Loi can thip -Nhm dn cZ- Gii tnh - Tp trung/khng tp trung - Nhm tui - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phE- Ch tr: B Thng tin v Truyn thng - Phi hp: Tng cc Thng kv- Ch tr: B Lao ng thng binh v x hi - Phi hp: Tng cc Thng k; B Vn ha Th thao v Du lch, B Cng anJ- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B lao ng Thng binh v x hi) - Nhm tui - Dn tc - Trnh hc vn )f- Khi cc c quan nh nc - Cp hnh chnh - Nhm tui - Dn tc - Trnh hc vn - Tnh/thnh phG- Cp y - Nhm tui - Dn tc - Trnh hc vn - Tnh/thnh ph R- Cp hnh chnh - Nhm tui - Dn tc - Trnh hc vn - Tnh/thnh ph M- Nhm tui - Dn tc - Trnh hc vn - Loi hnh kinh t - Tnh/thnh ph?- Gii tnh - Loi t - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph?- Gii tnh - Nhm tui - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phFT l lu vc sng ln cp quc gia c thnh lp y ban lu vc sngVT l lu vc sng ln, quantrng ch thng quan trc, gim st t ng, trc tuyn8- Ch tr: B Cng thng - Phi hp: Tng cc Thng kW- Gii tnh - Nhm tui (15-24 tui; 16-30 tui) - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phO- Gii tnh - Nhm tui - Loi cng vic - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phP- Gii tnh - Nhm tui - Trnh chuyn mn - L)nh vc khoa hc v cng ngh !- Ngun qu - L)nh vc nghin cuV- Gii tnh - Nhm tui - Dn tc - Khuyt tt - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph%- Gii tnh - Nhm tui - Khuyt tt J- Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng - Phi hp: B Cng thng, B Y t1- Loi cht thi; - Loi th; - Tnh/thnh phO- Ch tr: B Lao ng, Thng binh v X hi - Phi hp: Tng cc Thng k; T l tn tht lng thc, thc phm ch yu sau thu hochyT l dn s cc x thuc thng xuyn b thin tai c ph bin kin thc v phng, chng lt bo v gim nh thin tai>- Gii tnh - Nhm tui - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phKT l khi lng khai thc trn tr lng hi sn bn vng gn b Vit Nam VT l din tch cc khu bo tn thin nhin trn cn trn tng din tch t t nhin )- Trung ng/a phng; - Tnh/thnh phT l cn b qun l c o to v tip cn v chia s li ch pht sinh t vics dngngun gen, tri t< hc truyn thng v ngun genN- Ch tr: Vin Kim st nhn dn ti cao - Phi hp: Ta n Nhn dn Ti caoK- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B Lao ng, Thng binh v x hiA-Gii tnh; - tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph;1- Gii tnh; - Tui; - Dn tc; - Tnh/thnh phI- Ch tr: B Cng an; - Phi hp: B Quc phng, Ta n nhn dn ti cao Mc thu nhp khu bnh qunx - Ch tiu ASEAN - Nm 2013: 56,4/100.000; - NGTK Y t c cc ch tiu: 1. Tnh hnh nhim lao qua cc nm; 2. S bnh nhn lao c pht hin (nm). 3. T l mc lao /100.000 dn (Nm 2013: 56,4/100.000 dn) ngh tnh t l trn 100.000 ngi dn theo B Y t, v tnh trn 1.000 gi tr s liu rt nh (Ch tnh c s mc mi theo h thng y t; cha iu tra c s mc mi trong cng ng) 4. 1,13% nm 2015; - Vi Chng trnh phng chng lao quc gia, Vit Nam t c nhiu thnh tu trong kim sot bnh lao, vi t l ca nhim mi bnh lao gim t 375/100.000 dn nm 2000 xung cn 187/100.000 dn nm 2015.n- Ch tiu SDG ton cu 3.c.1 - Ngun: H s hnh chnh ca B Y t - S liu: c mt s s liu lin quan V- Ph hp vi mc tiu c th 1.1. - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 1.2.1 - Ch tiu quc gia m 1802 - Ngun: VHLSS - S liu: VHLSS T l ngho chung nm 2014 l 8,4% (ngho thu nhp). - NDP 2016-2020: Gim t l ngho hng nm t 1,0-1,5% (ngho a chiu). - B sung phn t "Gii tnh", "Nhm tui" so vi HTCT Quc gia- Ph hp vi mc tiu c th 1.1. - Ngun: VHLSS - VHLSS 2014: Ngho a chiu tr em theo 6 chiu l 13,1%; 7 chiu 21,0% - T l ngho a chiu ca Vit Nam nm 2017: <7%- Ph hp vi mc tiu c th 1.2. - Ch tiu thng k quc gia 0712 - Ch tiu SDG ton cu 1.3.1 - Ngun: H s hnh chnh bo him x hi Vit Nam - S liu: c - Ph hp vi mc tiu c th 1.2 - Ch tiu thng k quc gia 0713 - Ch tiu SDG ton cu 1.3.1 - Ngun: H s hnh chnh ca Bo him x hi Vit Nam - S liu: c$ade - Ph hp vi mc tiu c th 1.3 - Ch tiu SDG ton cu - Ngun: VHLSS - S liu: VHLSS 2016: 83%$9=CM\!- Ph hp vi mc tiu c th 1.4 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu ton cu l s ngi b nh hng trc tip - Ch tiu quc gia: M s 2004: S v thin tai v mc thit hi; phn t theo loi thin tai, vng, tnh/thnh ph... - Ch tiu ny tin hnh khi c thin tai xy ra & ;(- Loi thin tai - Vng - Tnh/thnh ph - Ph hp vi mc tiu c th 1.4 - Ch tiu SDG ton cu 1.5.2. Thit hi trc tip v ti sn do thin tai so vi GDP - Ch tiu quc gia 2004: S v thin tai v mc thit hi - Ngun: Ch bo co thng k cp quc gia #@zh- Ph hp vi mc tiu c th 2.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 2.1.1 - Ngun: VHLSS- Ph hp vi mc tiu c th 2.1 - Ch tiu SDG ton cu 2.1.2 - lng ghp thu thp s liu thng qua VHLSS 2018 do FAO h tr- Ph hp vi mc tiu c th 2.1 - Ch tiu ny ASEAN v SDG ton cu tch thnh 02 ch tiu: Cn nng theo chiu cao; chiu cao theo tui - Ch tiu ny quy nh trong h thng ch tiu thng k quc gia vi m s 1606 gm 03 th suy dinh dng: Cn nng theo tui, chiu cao theo tui v cn nng theo chiu cao. - Thu qua iu tra dinh dng v Ch bo co thng k cp quc gia - Ph hp vi mc tiu c th 2.3 - Ch tiu SDG ton cu 2.3.1 "Gi tr sn xut trn mt n v lao ng" - Ni hm ch tiu gi nguyn nhng s dng tn ch tiu nh d tho (Ph hp vi Vit Nam) - Tng iu tra nng nghip, iu tra hng nm - Thc cht l ch tiu nng sut lao ng nng nghip. - Khng th tnh c t ch tiu "0804. Sn lng mt s loi cy trng ch yu" trong ch tiu Thng k quc gia. - Tnh ton t iu tra doanh nghip phn theo quy m lao ng hoc doanh thu$ - Ph hp vi mc tiu c th 2.3 - Ch tiu SDG ton cu 2.3.2. Thu nhp trung bnh ca ngi sn xut lng thc quy m nh - Metadata: Quc t khng c - Ngun: VHLSS hoc Tng iu tra nng nghip, nng thn - S liu 2014: 1,2 triu ng/lao ng/thng;$ - Ph< hp vi mc tiu c th 2.4 - Ch tiu SDG ton cu 2.4.1 - Ngun: iu tra do B NNPTNT thc hin - S liu: c s liu ca mt s quy trnh$ - Ph hp vi mc tiu c th 2.4 - Ch tiu SDG ton cu 2.c.1 "Thay i bt thng v gi trong nhm lng thc, thc phm" - Ngun: iu tra gi tiu dng (CPI) - S liu: tnh t CPI; Quan st s thay i bt thng v gi trong CPI theo nhm lng thc, thc phm$- Ph hp vi mc tiu c th 2.5 - Ch tiu SDG ton cu 2.5.1 - Ngun: H s hnh chnh ca B Nng nghip v pht trin nng thn - c s liu trong danh mc ng vt; - Ph hp vi mc tiu c th 3.1 - Ch tiu quc gia m 1602 - 54 ca nm 2015; - Khi nim trng vi 3.1.1 '- T s t vong m trn 100.000 tr sng; - Mi tnh c qua Tng iu tra dn s; - D liu nh k (H thng thng tin qun l kinh t - HMIS) ca B Y t v TCTK; - Lu : da trn con s c tnh ca LHQ 2015 l 54 ca; - V phng php tnh ton: iu tra DSGK v BDS hng nm tnh c ch tiu ny, tuy nhin s s kin thu c qu t khng tnh i din nn ch cng b ch tiu ny khi TTDS- Ph hp vi mc tiu c th 3.1 - Bo co v sc kho b m v tr em/KHHG ca B Y t (t HMIS) hng nm; - 93.8% nm 2014; c tnh 2020: 98%; - TT 2019 c cu hi i vi ch tiu ny; - Tng iu tra (10 nm/ln); - iu tra Bin ng dn s hng nm.U- Ph hp vi mc tiu c th 3.1 - Ch tiu thng k ASEAN - T sut cht ca tr em di nm tui; - 23.1% nm 2013; - 22.1% nm 2015; - UN c tnh nm 2016: 21.6 trn 1.000 tr; - Nm 2017: 21,6%; - cng b; - Tng iu tra (10 nm/ln); - iu tra Dn s v nh gia k (5 nm/ln sau TT); - iu tra Bin ng dn s hng nm.- Ph hp vi mc tiu c th 3.1 - Ch tiu thng k ASEAN - S trng hp t vong trn 1.000 tr sinh sng; - Ch tiu ny quc t tnh di 7 ngy; Vit Nam hin ti cha tnh ch tiu ny cho tr em di 7 ngy v 28 ngy; - B Y t: Ch tiu t l tr s sinh tnh cho tr em 7 ngy hoc 28 ngy sau sinh, cing nh ch tiu 3.4.1 hay 3.4.2 s liu cng b ch thu thp c ti cc c s y t, bnh vin. Nn s khng y .- Ph hp vi mc tiu c th 3.2 - Ch tiu ASEAN - NGTK Y t c s liu ca ch tiu: 1. T l nhim HIV theo nhm tui; 2. S trng hp HIV/AIDS hin ang cn sng v t vong tnh n 31/12 hng nm; 3. T l nhim HIV theo nhm tui; 4. T l nhim HIV qua cc nm; 5. Tnh hnh nhim HIV v AIDS theo tnh, thnh ph; 6. T l nhim HIV/100.000 dn (Ch tiu ny ch tnh/1000 dn; khng tnh/1.000.000 dn v s liu qu nh. - UN data nm 2015: 14.000 trong tng dn s trng thnh. 7. Mu s hin ti khng tch ring nhim hay cha nhim 8. 0,28% nm 2015 - Vit Nam tnh trn 1000 dn (Quc t tnh trn 1000 dn khng nhim) n- Ph hp vi mc tiu c th 3.2 - Ch tiu thng k ASEAN - NGTK Y t c cc ch tiu: 1. Mc cht do st rt; 2. Tng s ngi mc st rt; 3. S ngi cht do st rt; 4. T l mc, cht do st rt/100.000 dn (S liu nm 2013: 39/100.000 dn) ngh tnh t l trn 100.000 ngi dn theo B Y t, v tnh trn 1.000 gi tr s liu rt nh 5. 0,067 nm 2015 - Ph hp vi mc tiu c th 3.2 - Ch tiu SDG ton cu 3.3.4 - Ch tiu lin quan ca Vit Nam: 1. T l mc cht vin gan B /100.000 dn; 2. S liu nm 2013. Mc: 11/100.000 dn; 3. Tuy nhin, y khng phi tnh ring cho vim gan B m trong bao gm c vim gan A, B, C, D, E. B Y t c th c lng t l nhim vim gan B t t l mc vim gan virut; - Ngun: H s hnh chnh ca B Y t - S liu: 2015 cha c s liu; Theo kt qu m hnh c tnh do B Y t phi hp vi WHO, khong 8,7 triu ngi nhim vi rt vin gan B, t vong c tnh thi im 2015 khong 23.000 ngi. T l hin mc vin gan chung cho ton quc l 6,49 trng hp trn 100.000 dn.$coA - Ph hp vi mc tiu c th 3.2 - Ch tiu SDG ton cu 3.3.5 - Ngun: H s hnh chnh ca B Y t - S liu: Hin ti khng c s liu ca 06 loi bnh lng qun (Nhng bnh ny trc y tr thng dch, sau ny t mc li& .Nh Bnh Phong& ); Khng i< u tra hng nm c. - Ch tnh s ngi c pht hin trong nm $q< - Ph hp vi mc tiu c th 3.3 - Ch tiu SDG ton cu 3.4.1 - Ngun: iu tra dn s Cha a vo bo co nh k; khng c d liu; ch c th tnh c thng qua mng li c s t; - S liu: + UN data: 17,4%(Xc sut t vong  tui t 30-70 tui t 4 bnh chnh trong nhm bnh khng truyn nhim nm 2014; + Nm 2015: 400.000 t vong do bnh khng ly nhim hng nm, trong 40% t vong trc 70 tui. + Tnh t 30 n 70 tui; + Bt u thu thp thng tin t iu tra Dn s nm 2017; + Tng iu tra (10 nm/ln); + iu tra bin ng dn s hng nm.$Y - Ph hp vi mc tiu c th 3.4 - Ch tiu SDG ton cu 3.5.1 - Ngun: H s hnh chnh ca B Y t - S liu: Cn sa: 0,8%; Thuc gim au Opioid: 98,0%; Ma ty tng hp dng kch thch: 0,4% (UNODC 2012)$q- Ph hp vi mc tiu c th 3.3 - Ch tiu SDG ton cu 3.4.2 - Ngun: Lng ghp thu thp thng qua: + Tng iu tra Dn s nh + iu tra dn s gia k - S liu: Cha tnhj - Ph hp vi mc tiu c th 3.4 - Ch tiu SDG ton cu 3.5.2 - Ngun: iu tra STEPS - S liu: + Trong iu tra s dng thuc l ngi trng thnh (GATs) c tm hiu v s dng ung c cn ngi 15 tui tr ln nhng khng tnh c lng ru s dng cho mt ngi trong nm; + S dng cc ung c cn gy hi , c nh ngh)a theo bi cnh tng quc gia - SDG 3.5.2 + S liu c s 2015: 22,4%, trong Nam: 44,2%, n: 1,2% - Ngun: iu tra STEPS 2015 (Trong 30 ngy qua c t nht mt ln ung t 6 n v cn tr ln) - Ch tiu: Gim 10% nm 2020 (Chin lc 376), Cha c cho nm 2025 v 2030$fC- Ph hp vi mc tiu c th 3.6 - Ch tiu thng k ASEAN - Tng iu tra dn s; iu tra dn s gia k; - iu tra bin ng mu nh kh suy rng c; - S liu ny B Y t c s liu theo bo co nh k nhng khng c s trong tui t 10-14 tui; - UN data nm 2014: 45 trn 1000 ph n nhm tui 15-19 - 2015: 36 ca nhm 15-19 tui (WHO); - Cha iu tra; - Ch tiu mi vi nhm 10-14 tui; - i vi nhm 15-19 tui thu thp d liu t iu tra B Dn s, TT v TDSGK; - M rng tui hi cho ph n 10-14 cho iu tra Bin ng Dn s trong thi gian ti.- Ph hp vi mc tiu c th 3.5 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu quc gia m s 1901 - Ch tiu 1901: S v tai nn giao thng; S ngi cht, b thng do tai nn giao thng. - S ngi cht nm 2013: 9851 ngi; 2014: 9091 ngi; - Nm 2015: S v 22404; 8.700 ngi cht; trn 21.000 ngi b thng - Tnh n ht nm 2017, s v tai nn giao thng gim 7% so vi nm 2016 - Quc t ch tnh cho ng b- Ph hp vi mc tiu c th 3.7 - Ch tiu SDG ton cu 3.b.1 - Ngun: H s hnh chnh ca B Y t - S liu: c mt s s liu lin quan >- Ph hp vi mc tiu c th 3.8 - Cn nhc thm ch tiu ny_- Ph hp vi mc tiu c th 3.9 '- Ch tiu thng k ASEAN - Ngun: iu tra GATS 5 nm/ln. F- Ph hp vi mc tiu c th 4.1 - NGGD 2015-2016: Nam 100%; n 100%.- Ph hp vi mc tiu c th 4.2. - Ch tiu SDG ton cu 4.2.1 - Ngun: H s hnh chnh ca B GD T - S liu: Nin gim NGGD 2015-2016: 26%. - UN data 2014: 88.7%; - Ch tiu ny B GD-T c s liu cho nm 2015.]- Ph hp vi mc tiu c th 4.2. - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 4.2.2: "T l tham gia vo vic hc c t chc (01 nm trc khi hc tiu hc), phn t theo gii - TT S: 19/2017/TT-BGDT, ngy 28/7/2017 quy nh ch tiu: T l huy ng tr em 05 tui i hc mu gio - c s liu ca ch tiu ny theo Nin gim B GD T)t- Ph hp vi mc tiu c th 4.3. - Ch tiu SDG ton cu 4.3.1 - Ngun: H s hnh chnh ca B GD T - S liu: ?b- Ph hp vi mc tiu c th 4.3 '- Ch tiu thng k quc gia 0203 - Ngun: LFS - S liu: c- Ph hp vi mc tiu c th 4.4. - Ch tiu SDG ton cu 4.4.1 - Ngun: iu tra CNTT do B Thng tin truyn thng thc hin - S liu: c- Ph hp vi mc tiu c th 4.5 - Ch tiu SDG ton cu 4.5.1 - Ngun: iu tra thng k - S liu: Cha tnh ch s ny; - Cn< nghin cu phng php tnh.u- Ph hp vi mc tiu c th 4.6. - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 4.6.1. "T l phn trm dn s trong mt nhm tui nht nh t c mt mc c nh v trnh : (a) Bit c, (b) Bit lm ton, phn t theo Gii tnh". - TCTK 2015: Nam 96,6%, n 93,2%; - CEMA 2015: Ring dn tc thiu s t 15 tui tr ln 94,7%. - Ngun: iu tra bin ng dn s- Ph hp vi mc tiu c th 4.7. - Ch tiu thng k ASEAN; - Chi tiu SDG ton cu 4.c.1: "T l gio vin mm non, tiu hc, trung hc c s, trung hc ph thng c o to s phm cn thit cho ging dy ti cp hc" - Ch tiu ny c tnh t ch tiu gio vin mm non, tiu hc, trung hc c s, trung hc ph thng phn theo trnh o to; - Nm hc 2014-2015: mm non (3-5 tui ): 98.68% ; tiu hc : 99.61%; trung hc c s : 99.58%; trung hc ph thng : 99.03% - H s hnh chnh ca B Gio dc v o to- Ph hp vi mc tiu c th 4.8. - Ch tiu thng k ASEAN; - Ch tiu SDG ton cu; - Ngun: Tng iu tra kinh t 5 nm/ ln; - S liu hin ti: Cha c - Ch tiu ny c th ly t h thng bo co cc s GD gi B, cc bo co v c s vt cht ca trng; - Theo khi nim ch tiu WASH gm nc, h thng v sinh v v sinh cho mi ngi; - Theo K hoch hnh ng ca B Gio dc v o to, ngh b mc d - Mn non: 2015: (a) 98,5; (b) 98; (c) 99, (d)& ; (e) 78; (f) 100; (g) 78; (h) 99 - Tiu hc: 2015: (a) 98; (b) 98; (c) 99, (d)& ; (e) 78; (f) 100; (g) 78; (h) 99 - Trung hc s s: 2015 (a) 99; (b) 98; (c) 99, (d)& ; (e) 94; (f) 100; (g) 94; (h) 99 - Trung hc ph thng 2015: 2015: (a) 100; (b) 100; (c) 100, (d) 46,8; (e) 94; (f) 100; (g) 94; (h) 99- Ph hp vi mc tiu c th 5.1 - Ch tiu thng k quc gia 0103 - Ngun: LFS; iu tra dn s gia k; Tng iu tra dn s v nh - S liu: c- Ph hp vi mc tiu c th 5.2 - Ch tiu SDG ton cu 5.2.1 - Ngun: iu tra bo lc gia nh - S liu: Cha c + ang tin hnh xy dng phng n iu tra bo lc gia nh; d kin tin hnh trong nm 2019 + Theo UN: Nghin cu quc gia nm 2010 v tnh trng bo hnh gia nh vi ph n; - T l cho bt k ca ba loi bo lc (th cht, tnh dc v tinh thn) trong 12 thng qua: 27 %; th cht (6%); tnh dc (4%); bo hnh tinh thn (25%); - Bn tnh c trong 12 thng gn y hoc bn tnh hin ti. {- Ph hp vi mc tiu c th 5.2 - Ch tiu SDG ton cu 5.2.2 - Ngun: iu tra bo lc gia nh - S liu: Cha c + ang tin hnh xy dng phng n iu tra bo lc gia nh; d kin tin hnh trong nm 2019 + Theo UN: Ngun s liu c s kho st "Thnh ph an ton cho ph n v tr em gi: Ni gic m thnh s tht" do ACTION AID Vit Nam v CGFED thc hin 2014: 87%; t- Ph hp vi mc tiu c th 5.2. - Ngun: H s hnh chnh ca B Lao ng, Thng binh v X hi - S liu: cE- Ph hp vi mc tiu c th 5.3 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 5.3.1 - Ngun: + Tng iu tra dn s; + iu tra dn s gia k - M rng phm vi thu thp d liu i vi nhm di 15 tui cho cuc TTDS hoc thit k cu hi hi cho i tng di 15 tui v tnh trng hn nhn - S liu: Cha c- Ph hp vi mc tiu c th 5.4 - Ch tiu SDG ton cu 5.4.1 - Ngun: iu tra s dng thi gian - S liu: Cha iu tra + D kin tin hnh trong nm 2019 - Ph hp vi mc tiu c th 5.5 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 5.5.1 - Ch tiu thng k quc gia 0211 - Ngun: H s hnh chnh - S liu: Nm 2014: B trng 9% (02/22); Th trng hoc ngang cp 9.4% (12/128); Th trng cc c quan chnh ph 12.5% (1/8)- Ph hp vi mc tiu c th 5.5 - Ch tiu thng k quc gia 0208 - Ngun: H s hnh chnh ca Ban T chc Trung ng ng - S liu: 0208: T l n tham gia cp u ng: 2015: 16,69%;- Ph hp vi mc tiu c th 5.5 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 5.5.1 - Ch tiu thng k quc gia 0209 - S liu: + T l n i biu Quc hi nhim k 2016-2021: 26,72%. + T l n i biu Quc hi, nm 2015: 24,20% Ngun: Bo co u nhim k ca< Quc hix- Ph hp vi mc tiu c th 5.5 - Ch tiu thng k quc gia 0210 - Ngun: H s hnh chnh ca B Ni v - S liu: !- Ph hp vi mc tiu c th 5.6 - Ch tiu SDG ton cu 5.6.1 - Ngun: iu tra thng k + Trc y thu thp qua MICs + Nghin cu cu hi lin quan n vn ny a vo iu tra BDS hng nm trong thi gian sp ti; + iu tra Bin ng dn s hng nm; - S liu: MICs 2014: 75,7%3- Ph hp vi mc tiu c th 5.8 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 5.b.1 - Ton cu tnh theo s hu in thoi. Vit Nam tnh theo s dng t nht mt in thoi theo iu tra hin trng ph cp s dng in thoi, internet, nghe nhn. - S liu: + T l n t 15-49 tui s dng in thoi di ng. Nm 2014:81,9%; + T l n t 15-24 tui s dng internet. Nm 2014: 66,7% - Ch tiu ny ang c xy dng cu hi thu thp trong TT 2019; - Tng iu tra (10 nm/ln); - iu tra Dn s v nh gia k (5 nm/ln sau TT); - Cha iu tra.- Ph hp vi mc tiu c th 6.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu quc gia 1804 - Ch tiu SDG ton cu 6.1.1 "T l dn s s dng dch v nc ung c qun l an ton"- Ph hp vi mc tiu c th 6.1. - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu quc gia 1805 - Ch tiu SDG ton cu 6.1.1 "T l dn s s dng dch v nc ung c qun l an ton"- Ph hp vi mc tiu c th 6.2 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu quc gia 1806 - Ch tiu SDG ton cu 6.1.1 "T l dn s s dng dch v v sinh c qun l an ton..." - Ngun: Kho st mc sng dn c- Ph hp vi mc tiu c th 6.3 - Ch tiu SDG ton cu 6.3.1 "T l nc thi c x l an ton" - Ch tiu thng k quc gia - Ch tiu thng k ngnh Ti nguyn Mi trng - Ngun: H s hnh chnh ca B Ti nguyn v Mi trng - S liu: + Bo co tng kt cng tc bo v mi trng giai on 2011-'2015 v nh hng giai on 2016-2020; - Ch tiu, L trnh: Chng trnh quc gia bo m cp nc an ton 2016-2025; - 2014: 10-11%- Ph hp vi mc tiu c th 6.3 - Ch tiu SDG ton cu 6.3.1 "T l nc thi c x l an ton" - Ngun: H s hnh chnh ca B B Ti nguyn v Mi trng - S liu: ?~- Ph hp vi mc tiu c th 6.4 - D tho k hoch hnh ng thc hin cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam ca B TNMT!- Ph hp vi mc tiu c th 6.53 '- Ph hp vi mc tiu c th 6.6 - Hin trng, : B TN&MT, Bo co Tng hp kt qu iu tra, ki m k phn loi t ngp nc Vit Nam km theodanh sch chi tit v cc khu t ngp nc quan trng ca Vit Nam , 2016; - Ch tiu, l trnh: CLQG v a dng sinh hc n nm 2020, tm nhn n nm 2030!- Ph hp vi mc tiu c th 6.6a - Ph hp vi mc tiu c th 7.1 - Ch tiu SDG ton cu 7.1.2 - Ngun: VHLSS - S liu: Cha c$- Ph hp vi mc tiu c th 7.2 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 7.2.1 - Ngun: Bo co hnh chnh ca B Cng thng - S liu: EVN: 31,8%; - Bo co ca B Cng thng v vic thc hin Quy hoch pht trin in lc quc gia (2016) 5 nm/ln- Ph hp vi mc tiu c th 7.3 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 7.2.1 - S liu: 33.2 MGJ/USD (UNEP; - CTLHQ: L trnh theo mc tiu v C/lc TTXp- Ph hp vi mc tiu c th 8.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 8.1.1 - S liu: C hng nm - Ph hp vi mc tiu c th 8.2 - Ch tiu SDG ton cu 8.2.1 - Ngun: iu tra thng k v Bo co thng k - S liu: Nm 2015: 6.5%, 4,3% (2011-2016); $zV- Ph hp vi mc tiu c th 8.3 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 8.3.1 - Ngun: iu tra lao ng vic lm (LFS); - S liu: TCTK nm 2015: lao ng n : 49.3%; lao ng nam: 28.8%; - Tuy nhin, s liu gn y do LISA (B LTB x hi ) cng b th t l lao ng phi chnh thc/lao ng phi NN l 57,2% (18 triu/lao ng)- Ph hp vi mc tiu c th 8.4 - Ch tiu SDG ton cu 8.4.2 - S liu: Hin nay mi ch tnh c tiu dng ni a, cha phn t theo nguyn liu& D- Ph hp vi mc tiu c th 8.6 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 8.6.1 - Ngun: Khai thc t iu tra lao < ng vic lm; - VHLSS; Tng iu tra dn s; - S liu: Qu 4/2016: 7,28%; - iu tra mc sng h gia nh VHLSS 2014: Tng: 9.21%. Nam: 8.02%. N : 10.46%; -Quc t khng phn t cho ch tiu ny- Ph hp vi mc tiu c th 8.7 - Ch tiu SDG ton cu 8.7.1 - Ngun: - S liu: Theo iu tra tr em; Theo cng c v quyn tr em th tr em l ngi di 16 tui; - 1.75 triu (1.050 triu tr em trai v 0.7 triu tr em gi ); (2012). Nhm tui 5-11: tr em trai 3.14%, tr em gi 2.45% Nhm tui 12-14: tr em trai 12.8%, tr em gi 9.8% Nhm tui 15-17: tr em trai 25%, tr em gi 18.6% (2012) (Kho st tnh trng lao ng tr em quc gia ) - Phn trm tr em tui 5-17 tham gia vo lao ng tr em : 16.4 % , 16,6% Phn trm tr em trai v 16,2% l tr em gi; 15,4% trong tui 5-11; 17% trong tui 12-14 v18,5% trong tui 15-17; (2014) (d liu MICS tnh ton vic nh trong cc con s)- Ph hp vi mc tiu c th 8.9 - Ch tiu SDG ton cu 8.9.1 - S liu: + 6.8% (trc tip) 14% c gin tip; + C cu tng sn phm trong nc theo ngnh, t l ng gp ny rt nh; Hin ti ch tnh du lch l hnh; cha thit lp c ti khon v tinh du lch. + L trnh trong NQ T 8 n 2020, sau t mc tiu Vit Nam thuc nhm cc nc c ngnh Du lch pht trin hng u ng Nam . [- Ph hp vi mc tiu c th 8.10 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 8.10.1[- Ph hp vi mc tiu c th 8.10 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 8.10.2- Ph hp vi mc tiu c th 9.1 - Ch tiu SDG ton cu 9.1. T l dn s nng thn sng cch ng di 2 km khng thng k c. - S dng ch tiu thay th Chng trnh pht trin nng thn mi hoc c th s dng t l x, cm c ng t n trung tm (Q 1327/Q-TTg, ngy 24/8/2009 v Quy hoch ptgtvt ng b; - L trnh theo quy nh n 2020; -Quc t khng c metadata - Quyt nh 1327/Q-TTg ngy 24/8/2009 v Quy hoch ptgtvt ng b; - L trnh theo quy nh n 2020Z- Ph hp vi mc tiu c th 9.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 9.1.2 - Ch tiu quc gia 1202: S lt hnh khch vn chuyn v lun chuyn; - iu tra c th; iu tra doanh nghip (c th vn ti); - 5400 tr hnh khch/1890tr tn; - Quc gia; cp quc gia; cp thnh ph; Thnh th/nng thn; phn on (quc t/trong nc)- Ph hp vi mc tiu c th 9.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 9.1.2 - Ch tiu quc gia 1203: Khi lng hng ho vn chuyn v lun chuyn; - 1204: Khi lng hng ho thng qua cng; - iu tra c th; iu tra doanh nghip (c th vn ti); - 5400 tr hnh khch/1890tr tn; - Quc gia; cp quc gia; cp thnh ph; Thnh th/nng thn; phn on (quc t/trong nc)<- Ph hp vi mc tiu c th 9.1 - xut mi; - 2015: 24%- Ph hp vi mc tiu c th 9.2 - Ch tiu thng k ASEAN - C th tnh t c cu GDP qua cc nm; - S liu: - 17.5% (2013); US$ 308 (2014); - Ph hp vi mc tiu c th 9.2 - Ch tiu thng k ASEAN - Ngun: iu tra lao ng vic lm hng nm; c s liu trong nin gim hng nm; - S lao ng c vic lm trong nn kinh t!- Ph hp vi mc tiu c th 9.2r- Ph hp vi mc tiu c th 9.2 - Ch tiu thng k quc gia 2008: Lng pht thi nh knh bnh qun u ngi - Ph hp vi mc tiu c th 9.3 - T l phn trm gi tr tng thm ca cc ngnh cng nghip quy m nh (M) trong tng gi tr tng thm ngnh cng nghip v T l ngnh cng nghip quy m nh so vi n v ngng tn dng), cha thng k VN; - Khng nn a ra ch tiu u ra nh vy, nn th trng quyt nh; - Ch nn a ch tiu mang tnh cht u vo xut ch tiu bn do dx trong VBCS. - L trnh n nng cao kh nng tip cn dch v ngn hng cho nn kinh t c t mc tiu tip cn tn dng cho SME n nm 2020; - Vit Nam c mc tiu cho s tham gia ca SME trong chui gi tr ton cu nh ch tiu t trng kim ngch XK ca SMEs chim 25% kim ngch XK ton quc, a ra trong Q 1231/Q-TTg ngy 7/9/2012 v K hoch pht trin DN SMEs giai on 2011-2015.!- Ph hp vi m< c tiu c th 9.3- Ph hp vi mc tiu c th 9.4 - S liu c s hin ti l cha sn sng, kh nng thu thp tnh ton kh. - C th tnh c. :- Ph hp vi mc tiu c th 9.4 - S liu: Cha thu thp!- Ph hp vi mc tiu c th 9.5- Ph hp vi mc tiu c th 10.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 10.1.1, tuy nhin ch tnh cho nhm 40% dn s ngho nht - Ngun: Kho st mc sng dn c; - 6.9% hng nm da trn gi hin ti (da trn 2010-2012); - S liu: Cha c phn t cho ch tiu ny- Ph hp vi mc tiu c th 10.1 - Ngun: VHLSS - S liu: + 6.9% hng nm da trn gi hin ti (da trn 2010-2012); + Cha tnh cho cc phn tQ- Ph hp vi mc tiu c th 10.2 - Ch tiu SDG ton cu 10.2.1 - Ngun: VHLSSG- Ph hp vi mc tiu c th 10.5 - H s hnh chnh ca B Ngoi giao#- Ph hp vi mc tiu c th 10.6 - Ph hp vi mc tiu c th 11.1 - Ngun: + iu tra dn s gia k + Tng iu tra dn s v nh - Lu : Khng s dng khi nim khu chut, cn ch r khi nim ny v xc nh cc khi nim c th Vit Nam; + Vit nam s dng khi nim nh tm; - S liu: 2009: 35,2%"- Ph hp vi mc tiu c th 11.2"- Ph hp vi mc tiu c th 11.3"- Ph hp vi mc tiu c th 11.4- Ph hp vi mc tiu c th 11.6 - Ch tiu: K hoch hnh ng quc gia v qun l cht lng khng kh n nm 2020, tm nhn n nm 2025; - Ch tiu ny c sn cho kch thc li 0.1x0.1 trn ton th gii.]- Ph hp vi mc tiu c th 11.7 - Ch tiu SDG ton cu 11.7.2 - Ngun: iu tra bo lc &- Ph hp vi mc tiu c th 11.9 - Ch tiu, L trnh CTMTQG v ng ph vi BKH - (V d cc bn tham gia tip theo vo khung Hyogo v hnh ng gim ri ro t thm ha) bao gm nhng nhm d tn thng v hay b lng qun trong vic xy dng thc hin gim st; SDG: 11.b.1 = 1.5.3 = 13.1.2i- Ph hp vi mc tiu c th 11.10 - 2015: 14.5% s x t tiu ch NTM; - C 19 tiu ch nng thn mi.- Ph hp vi mc tiu c th 12.1 - L trnh theo Quyt nh s 76/Q-TTg, ngy 11/1/2016 ph duyt chng trnh hnh ng quc gia v sn xut v tiu dng bn vng n nm 2020, tm nhn 2030; - Thc hin t nm 2016- Ph hp vi mc tiu c th 12.2 - D tho k hoch hnh ng thc hin cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam ca B TNMT~- Ph hp vi mc tiu c th 12.2 -D tho k hoch hnh ng thc hin cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam ca B TNMT- Ph hp vi mc tiu c th 12.4 - 2015: 70; - Hin trng: Vn kin i h ng XII; Ch tiu, l trnh: CLQG v QLTH CTR; CL BVMT; CL PTKTXH 2011-2020.- Ph hp vi mc tiu c th 12.4 - D tho k hoch hnh ng thc hin cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam ca B TNMT- Ph hp vi mc tiu c th 12.5 - S liu: ~16; - Hin trng BV HTMT 2011-2015. Ch tiu, l trnh: CG xut v theo CL QLTHCTR|- Ph hp vi mc tiu c th 12.5 - Hin trng: BC HTMT 2011-2015. Ch tiu, L trnh: CG xut v theo CL QL TH H401CTR- Ph hp vi mc tiu c th 12.5 - S liu: ~60; - Hin trng BC HTMT 2011-2015. Ch tiu, l trnh: CG xut v theo CL QL TH CTR- Ph hp vi mc tiu c th 12.5 - S liu: ~80; - Ch tiu, l trnh: Chng trnh hnh ng quc gia v sn xut v tiu dng bn vng n nm 2020."- Ph hp vi mc tiu c th 12.6"- Ph hp vi mc tiu c th 12.7"- Ph hp vi mc tiu c th 12.8R- Ph hp vi mc tiu c th 12.9 - 3.4% (IEA, 2011); - Quc t khng c metadataP- Ph hp vi mc tiu c th 13.2 - Ch tiu, L trnh: CTMT QG v ng ph BKH=- Ph hp vi mc tiu c th 13.2 - CLQG v tng trng xanha- Ph hp vi mc tiu c   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ th 13.3 - Ch tiu, L trnh: CLQG v phng chng, gim nh thin tai."- Ph hp vi mc tiu c th 14.1- Ph hp vi mc tiu c th 14.3 - Hin trng v L trnh: Quy hoch mang li quan trc TNMT n 2025, tm nhn 2030; - 2014: 36"- Ph hp vi mc tiu c th 14.3W- Ph hp vi mc tiu c th 14.4 - Thi im ny khng th phn t theo tng quc gia"- Ph hp vi mc tiu c th 14.4N- Ph hp vi mc tiu c th 14.5 '- Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu< SDG ton cu 14.5.1 - S liu: Nm 2017: T l trn din tch bin l 0,17; - Hin trng: Cc BTDSH; - L trnh: CLQG v DSH Theo cc hng mc qun l bo v khc nhau (loi I-VI) phn nh cc mc tiu qun l c th khc nhau ca cc khu vc c bo tn.- Ph hp vi mc tiu c th 15.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 15.1.1. - Ch tiu thng k quc gia 2003: T l che ph rng; - S liu: Vn kin i hi ng XII, L trnh: CG 2016: 41,19#- Ph hp vi mc tiu c th 15.1 - Ph hp vi mc tiu c th 15.1 - D tho k hoch hnh ng thc hin cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam ca B TNMTt- Ph hp vi mc tiu c th 15.2 - Ch tiu, L trnh: K hoch bo v v pht trin rng giai on 2011 2020- Ph hp vi mc tiu c th 15.3 - Hin trng, ch tiu: Chin lc Pht trin bn vng Vit Nam giai on 2011 2020; - Din tch b thoi ho, hoang mc ho 2010: 9,3 tr ha- Ph hp vi mc tiu c th 15.6 - Ch tiu, L trnh: n tng cng nng lc v qun l tip cn ngun gen v chia s cng bng, hp l li ch pht sinh t vic s dng ngun gen giai on 2016-2025- Ph hp vi mc tiu c th 15.6 - D tho k hoch hnh ng thc hin cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam ca B TNMT"- Ph hp vi mc tiu c th 15.7"- Ph hp vi mc tiu c th 16.1%- Ph hp vi mc tiu c th 16.1 - Theo iu tra PAPI 2017: + 96% s ngi c hi cho bit h cm thy an ton khi i li mt mnh vo ban ngy; + 75% s ngi c hi cho bit cm thy an ton khi i li mt mnh vo ban m. - Theo UN: MICS (4-5 nm/ln); - MICS6 (15.3); - 2014: 68.4%"- Ph hp vi mc tiu c th 16.2;- Ph hp vi mc tiu c th 16.2 - CTLHQ (Tuy nhin, Ch tiu s 2, theo nh note ca giai on trc "B Cng an cho rng: nn xem xt li vic giao cho B CA v cha hp l" ch kh nng thu thp c s liu thc ca ch s ny v tnh nhy cm ca n;S liu trong nc khng c, ch yu ca nc ngoi (UNODC))e- Ph hp vi mc tiu c th 16.3 - c 21.4% (30,000 /140,00) (2016); - CTLHQ (Tuy nhin, ch tiu s 2, theo nh note ca giai don trc "B cng an cho rng: nn xem xt li vic giao cho B CA v cha hp l" ch kh nng thu thp c s liu thc ca ch s ny v tnh nhy cm ca n; S liu trong nc khng c, ch yu ca nc ngoi (UNODC))- Ph hp vi mc tiu c th 16.3 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 16.3.2 - Ngun: Bo co hnh chnh ca Vin Kim st nhn dn ti cao - S liu: Cha c"- Ph hp vi mc tiu c th 16.4S- Ph hp vi mc tiu c th 16.5 - Ngun: iu tra PAPI - S liu: PAPI 2016: 51%S- Ph hp vi mc tiu c th 16.5 - Ngun: iu tra PAPI - S liu: PAPI 2016: 66%- Ph hp vi mc tiu c th 16.6 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 16.6.1 - Ngun: H s hnh chnh ca B ti chnh - Tnh trng s liu: C- Ph hp vi mc tiu c th 16.6 - T trng ngi c hi xp hng "xut sc" v "tt" cho dch v h nhn c trong: 1. Y t cng ng ti cc bnh vin cp huyn: 77%; 2. Gio dc: 78.6%; 3. Cp chng nhn quyn s dng t: 81% 2015 - Ph hp vi mc tiu c th 16.7 - S liu: Tng: 96.1%; 0-11 thng: 88,1%; 12-23 thng: 97,1%;24-35 thng: 98,1%; 36-47 thng: 98,4%; 48-59 thng: 99,3% (2014); - iu tra dn s khng thu thp ch tiu ny; Hin ti khng phn t c theo tui- Ph hp vi mc tiu c th 16.8 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 16.9.1. - Ngun: + H s hnh chnh B T php: Ch cung cp c s liu tr em di 5 tui ng k khai sinh. Cn tng s tr em di 5 tui trn c nc cha tnh c. Do rt kh tnh c ch tiu ny; - Ch tiu ny ang c xy dng cu hi thu thp trong TT 2019; - Tng iu tra (10 nm/ln); - iu tra Dn s v nh gia k (5 nm/ln sau TT); - S liu: c s liu- Ph hp vi mc tiu c th 16.9 - Hin nay Vit Nam ch c Trung tm nhn quyn, i hc Lut, Tp H Ch Minh. Vy ch tiu ny c c coi l c kh thi hay khng? Vic phn t khng p dng cho ch tiu ny."- Ph hp vi mc tiu c th 17.2< - Ph hp vi mc tiu c th 17.1 - Ch tiu ny c th c phn t v phn tch bi cc loi thu (MFN p dng t gi v li sut u i) theo ngnh sn xut, theo Thnh th/nng thn v theo mc pht trin. n v o lng l %. Tng ng nh gi tr qung co (AVE) s c tnh cho nhng mc thu m khng c th hin theo phn trm. Phng php ny cing cho php so snh gia cc quc gia. Tnh ton c th c thc hin trn c s hng nm. - Nhng tnh ton ny l mt phn bo co lc lng cng vic s khc bit MDG "- Ph hp vi mc tiu c th 17.48- Ph hp vi mc tiu c th 4.1 - Theo Thng t s 19/TT-BGD T th c cc ch tiu thay th l t l hc sinh hon thnh cp hc; - UN data: Nm hc 2013-2014 tiu hc 92.21%; trung hc c s 83.22%; - NGGD 2015-2016: Nam 100%; n 100%; - T l hc sinh hon thnh gio dc Tiu hc l 99,7% nm 2016-2017.2 - Gii tnh - Thnh th/nng thn -Tnh/thnh ph - Ph hp vi mc tiu c th 7.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 7.1.1 (Tnh theo dn s) - Ngun: Tng iu tra dn s thu thp c ch tiu T l phn trm s h c tip cn vi in; - Tng iu tra (10 nm/ln); - iu tra dn s gia k (5 nm/ln sau TT); - S liu: Cha iu tra; - Tnh n nm 2016, hn 99% cc h gia nh Vit Nam c tip cn vi in.- Ph hp vi mc tiu c th 8.4 - Ch tiu SDG ton cu 8.4.1 "Nuyn liu th bnh qun u ngi; Nguyn liu th trn GDP, Tiu dng nguyn liu ni a (tng, bnh qun u ngi, 1 ng GDP), cha tnh c nhng nc ngoi c. - VN nn tnh, xut trong mc tiu 12.2.5 T l thn c ng t n trung tm (trung tm x)- Ph hp vi mc tiu c th 7.4 - Ch tiu thng k ngnh Cng thng: + 0108: Cng sut lp t v sn lng in t nng lng mt tri + 0109: Cng sut lp t v sn lng in t nng lng gi + 0110: Cng sut lp t v sn lng in t nng lng thy triu/sng bin - Ph hp vi mc tiu c th 9.2 - Ch tiu ngnh Cng thng 0132: Tng lng kh thi cng nghip - CTLHQ: L trnh INDC t mc tiu khng iu kin l gim 20% cng pht thi CO2 so vi kch bn c s nm 2010 (gim 20% ca 246.8 tr ton/2157 tr t) tc l cn 0.091 ton co2/tr.t GDP); - 2870tonCO2e/1tr.US$2005GDP (WRI) in 2012/INDC 246.8millton/GDP/ 0.114 ton/tr t (INDC;- Ph hp vi mc tiu c th 8.8 - Ch tiu SDG ton cu 8.8.1 - Ch tiu thng k ngnh Lao ng, Thng binh v X hi: + 111: S v tai nn lao ng + 112: S ngi b tai nn lao ng (Cn xem metadata)4S ngi c h tr x hi hng thng ti cng ng- Ph hp vi mc tiu c th 1.2 - Ch tiu SDG ton cu 1.3.1 - Ch tiu ngnh Lao ng Thng binh x hi 401: S ngi c h tr x hi hng thng ti cng ng - Ngun: H s hnh chnh ca B LTBXH - S liu: c$S ngi c h tr x hi t xut- Ph hp vi mc tiu c th 1.2 - Ch tiu SDG ton cu 1.3.1 - Ch tiu ngnh LTBXH 402: S ngi c h tr x hi t xut - Ngun: H s hnh chnh ca B LTBXH - S liu: c- Ph hp vi mc tiu c th 1.2 - Ch tiu SDG ton cu 1.3.1 - Ch tiu ngnh LTBXH 404: S ngi c nui dng tp trung trong c s bo tr x hi, nh x hi - Ngun: H s hnh chnh ca Bo him x hi Vit Nam - S liu: cK- Gii tnh - Nhm tui - Dn tc - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph ODin tch t cy xanh cng cng bnh qun u ngi khu vc ni thnh, ni th- Ph hp vi mc tiu c th 11.7 - Ch tiu th tng trng xanh 0201: Din tch t cy xanh cng cng bnh qun u ngi khu vc ni thnh, ni th - 2015: H Ni, TP H Ch Minh: 2,2; - m2/ngi.VT l cht thi rn c thu gom, vn chuyn, x l t tiu chun, quy chun k thut- Ph hp vi mc tiu c th 11.6 - Ch tiu th xanh TX 0207 'T l cht thi rn c thu gom, vn chuyn, x l t tiu chun, quy chun k thut - 85,3%N T l nc thi th c thu gom, x l t tiu chun, quy chun k thut"- Ph hp vi mc tiu c th 6.3 - Ch tiu SDG ton cu 6.3.1 "T l nc thi c x l an ton" - Ch tiu TX < 0208: T l nc thi th c thu gom, x l t tiu chun, quy chun k thut - Ch tiu thng k ngnh xy dng - Ngun: H s hnh chnh ca B Xy dng - S liu: ?AT l dn s c bao ph bi t nht mt mng in thoi di ng4.7.16.5.116.7.117.4.117.5.1BThu nhp bnh qun ca lao ng ngnh nng, lm nghip v thy snmT l khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung, vn hnh t yu cu v mi trngT l khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung c quan trc t ng, kt ni trc tuyn vi c quan qun l mi trngDin tch rng hin caT l doanh nghip va v nh ( SMEs) ang hot ng, vay vn ca cc t chc tn dng chnh thcGS ngi c chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hiNgnh kinh t cp 2 Dn tc (Kinh/khc)ET l bao ph cc can thip iu tr cho ngi nghin cc cht ma tyCT l tr em di mt tui c tim chng y cc loi vc xin 3.b.1 1605KS ca t vong do khng an ton v nc, v sinh mi trng, v sinh c nhn2- Ch tr: B Y t - Phi hp: Tng cc Thng k T l hc sinh tt nghip trung hc c s; t l hc sinh hon thnh cp trung hc c s, t l chuyn cp t tiu hc ln trung hc c s(T l dn s t 15 tui tr ln bit ch5.3.2S cuc to hnC- Gii tnh - Nhm tui - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph P-Tui -Trnh hc vn -Nhm thu nhp -Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph;T l cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trungLoi nng lng8.1.2Tng sn phm trong nc (GDP)0501Tng cc Thng k QT l ngi t 15-30 tui khng c vic lm, khng i hc hoc khng c o to!- Cng ngh - Thnh th/nng thn^T l dn s cho bit h cm thy b phn bit i x hoc b quy ri trong vng 12 thng qua`- Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc; - Thnh th/nng thn; - Ngi khuyt tt; - Tnh/thnh phS- Ph hp vi mc tiu c th 10.3 - Theo UN: Bo co PAPI hng nm; Justice Index;L- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B Lao ng, Thng binh v X hiA- Gii tnh - Nhm tui - Ngi khuyt tt - Thnh th/nng thnVT l din tch vng bin v hi o Vit Nam c bay o t trng lc t l 1:250.000$- Loi lng thc. - Tnh/thnh ph;dS v mua bn, sn bn, vn chuyn, bun bn, tng tr bt hp php ng vt hoang d c pht hin>- Nhm tui - Gii tnh - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph- Ph hp vi mc tiu c th 16.1 - Theo iu tra PAPI 2017: 0,7% trong s 14,097 ngi c hi cho bit h b hnh hung bi k t nhp hoc ngi l- Gii tnh - Nhm tui - Nhm thu nhp - Ngi khuyt tt - Dn tc - Loi hnh dch v cng - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph4- Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B T phpNgnh sn phm;%Gi tr xut khu, nhp khu hng ha 17.11.1 10056- Ch tr: B Ti chnh - Phi hp: Tng cc Thng k >- i tng c h tr - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph$S ca mc mi lao trn mt nghn dn(S ca mc mi st rt trn mt nghn dn0S ca mc mi vim gan B trn mt trm nghn dnCT l nhim HIV mi c pht hin hng nm trn mt trm nghn dn3- Ch tr: B Cng an; - Phi hp: UBATGT Quc giaB Y t 9T sut cht do nhim khng kh trn mt trm nghn dn>S ca t vong do nhim c khng ch trn mt trm nghn dn6S nn nhn ca ti git ngi trn mt trm nghn dnIT l phng tin , vi kh tri php b tch thu trn mt trm nghn dn K- Gii tnh; - Nhm tui; - Ngi khuyt tt; - Dn tc; - Tnh/thnh ph Vn h tr pht trin chnh thc; S nn nhn ca nn bun bn ngi trn mt trm nghn dn0T sut t vong do t t trn mt trm nghn dn$S nhn vin y t trn mt nghn dn]S chi nhnh ngn hng thng mi v s my ATM trn mt trm nghn ngi t 15 tui tr lnNhm, tn ch tiuT l tnh/thnh ph trc thuc Trung ng xy dng v thc hin quy hoch bo tn a dng sinh hc hoc hp phn bo tn a dng sinh hc trong quy hoch cp tnhfT l c quan trung ng v a phng ban hnh chnh sch v k hoch hnh ng mua sm cng bn vngY T sut sinh trong < tui t 10-19 tui trn mt nghn ph n trong tui tng ng.fTc tng nng sut cc nhn t tng hp (TFP) v t trng ng gp ca tng TFP vo tng trng GDP4 T l cc trng hc c: (a) in; (b) internet dng cho mc ch hc tp; (c) my tnh dng cho mc ch hc tp; (d) c s h tng v ti liu ph hp vi hc sinh, sinh vin khuyt tt; (e) nc ung; (f) h thng v sinh tin li v ring r cho tng gii tnh; (g) cc thit b ra tay thun tin K- Gii tnh - i tng c h tr - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph@S ngi cht, mt tch, b thng do thin tai trn 100.000 dn0- Dn tc - Thnh th/nng thn - Tnh/Thnh phs- Ch tr: B Lao ng, Thng binh v X hi - Phi hp: Tng cc Thng k, B Nng nghip v Pht trin nng thn- Thnh th/nng thn; - Vng\- Gii tnh - i tng c nhn nui dng chm sc - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phH- Gii tnh - Ngy tui (di 7 ny, di 28 ngy) - Thnh th/nng thn=- Ch tr: B Y t; - Phi hp: Tng cc Thng k, B T phpUT sut t vong tr s sinh (T sut t vong tr s sinh trn mt nghn tr sng)2.2.1+- Gii tnh; - Nhm tui - Tnh/thnh ph =- Ch tr: B T php - Phi hp: B Y t; Tng cc Thng k ST l ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin iM - Nhm tui; - Tnh trng hn nhn; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph;R-Ch tiu thng k ASEAN - 2015: 64,9% ; - Ngun: iu tra bin ng dn c v KHHG 2015 ca Tng cc Thng k; - Bt u thu thp thng tin t iu tra Bin ng dn s nm 2017; - D liu hnh chnh ca B Y t - Tuy nhin, hin ti ch tnh trn tng s ph n t 15-49 tui; Yu cu SDG th quan st ph n t 15-49 tuii c nhu cuY -Trnh hc vn - Nhm tui (10-14, 15-19) - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph; - Ph hp vi mc tiu c th 3.7 - Ch tiu SDG ton cu 3.8.2 - Ngun: Kho st mc sng dn c - S liu: Cha iu tra; Ch tiu c xy dng trong phiu hi ca TTDS 2019 2- Nhm tui; -Gii tnh; - Bnh; - Tnh/thnh ph7- Tui; -Gii tnh; -Loi nhim c; - Tnh/thnh ph@- Ch tr: B Gio dc v o to - Phi hp: Tng cc Thng k cT l ngi t 15 tui tr ln tham gia gio dc ngh nghip v gio dc i hc trong 12 thng qua<T l lao ng t 15 tui tr ln c vic lm qua o toh- Gii tnh - Nhm ngi phn v ngho nht/giu nht - Ngi khuyt tt; - Dn tc - Thnh th/nng thn;?- Ch tr: B Gio dc v o to - Phi hp: Tng cc Thng kG- Trnh hc vn ca b m; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph;pT l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc bi chng hoc bn tnh trong vng 12 thng qua- Nhm tui -Nhm thu nhp -Trnh hc vn -Dn tc -Khuyt tt -Hnh thc bo lc (bo lc v th cht/tnh dc/tinh thn) -Tn sut bo lc - Thnh th/nng thnT l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi chng hoc bn tnh trong vng 12 thng qua{- Nhm tui -Nhm thu nhp -Trnh hc vn -Dn tc -Khuyt tt -Tn sut bo lc - Thnh th/nng thn - Ni xy ra>T l ph n v tr em gi b bo lc c pht hin v t vnp T l ph n trong tui 20-24 kt hn hoc sng chung nh v chng ln u trc 15 tui, trc 18 tui V T l thi gian lm cng vic ni tr v chm sc trong gia nh khng c tr cng_- Ph hp vi mc tiu c th 5.5 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 5.5.2 "T l n gi v tr qun l". - Ngun: + Tng iu tra kinh t; + Tng iu tra nng thn nng nghip - S liu: + Tnh n ht thng 8/2017, c 12/30 b, ngnh c lnh o ch cht l n. + T l n lm ch doanh nghip c xu hng tng, hin ti l 21,6%ET l h nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip- Ph hp vi mc tiu c th 5.7 - Ch tiu SDG ton cu 5.a.1 - Ngun: + Tng iu tra nng thn, nng nghip + iu tra nng thn, nng nghip gia k - S liu: ?T l nc thi c x liT l cc h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng c v< n hnh theo quy ch phi hp lin h cha T l h gia nh tip cn in3 nm8- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B Cng thng;- K qu: + Ngnh KT v nhm ngnh + Mc ch s dng - K 6 thng, 9 thng, nm + Ngnh kinh t + Loi hnh kinh t + Mc ch s dng + Tnh/thnh ph%- Khu vc kinh t - Loi hnh kinh tr- Gii tnh - Ngh nghip - Nhm tui - Dn tc (Kinh/khc) - Ngnh kinh t - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph- Ph hp vi mc tiu c th 8.5 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu SDG ton cu 8.5.2 - Ngun: LFS - S liu: Nm 2015: Lao ng n : 2.26%; lao ng nam : 2.39% - LISA qu 4/2016: 2,31%- Gii tnh - Nhm tui - Trnh chuyn mn k thut - Ngnh kinh t - Loi hnh kinh t - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph2T l ngi t 5-17 tui tham gia lao ng tr em L- Ch tr: B Lao ng, Thng binh v x hi - Phi hp: Tng cc Thng k T trng gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin ch to trong GDP v gi tr tng thm ngnh ch bin ch to bnh qun u ngiKKh thi CO2 bnh qun mt n v gi tr tng thm trong ngnh cng nghipDT l chi cho nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh so vi GDP9 Tc tng trng v chi tiu/thu nhp ca h gia nh2- Nhm 40% dn s ngho nht - Thnh th/nng thn@- 40% dn s ngho nht - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph#T l dn s sng trong cc nh tm5T s gia t l s dng t so vi t l tng dn sG- Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng - Phi hp: B Xy dng, B Y t@T l dn s b quy ri v th xc, tnh dc trong 12 thng qua4T l x c cng nhn t tiu chun nng thn miF- Ph hp vi mc tiu c th 12.3 - Ngun d liu: D liu hnh chnhP- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B Nng nghip v Pht trin Nng thnG- Ph hp vi mc tiu c th 12.3 - Ngun s liu: iu tra thng k :T l c s gy nhim mi trng nghim trng c x l0T l cht thi rn th c thu gom, x l+T l doanh nghip cng b bo co bn vngH- Ch tr: B K hoch v u t - Phi hp: B Ti nguyn v Mi trng]T l im quan trc cht lng nc bin ven b t yu cu ca quy chun k thut quc gia a Ch tr: B Nng nghip v Pht trin nng thn - Phi hp: Tng cc Hi quan, B i Bin phng>T l ngi b tm giam khng b tuyn n trn tng s t nhn6- Gii tnh; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph.F- Ch tr: B Thng tin v Truyn thng - Phi hp: Tng cc Thng k 1- Ch tr: B Y t - Phi hp: Tng cc Thng k wT sut t vong do cc bnh tim mch, ung th, i tho ng hoc bnh phi tc nghn mn tnh trn mt trm nghn dn Mc tiu 2.2:n nm 2030 gim tt c cc hnh thc suy dinh dng, p ng nhu cu dinh dng cho cc i tng l tr em, tr em gi v thnh nin, ph n mang thai v ang cho con b, ngi cao tui(Mc tiu 2.2 ton cu) - Ph hp vi mc tiu c th 3.1 - Ch tiu thng k ASEAN - Ch tiu thng k quc gia - Ngun: + Tng iu tra dn s v nh + iu tra dn s v nh gia k + iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh - S liu: 2015 -14,7 .* '- Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph7- Ch tr: Tng cc Thng k - Phi hp: B Cng ThngQu, 6 thng, 9 thng, nmT trng gi tr tng thm ngnh cng nghip cng ngh trung bnh v cao trong tng gi tr tng thm ca ngnh cng nghip ch bin, ch to<- Ch tr: Ngn hng Nh nc - Phi hp: Tng cc Thng k .- Tnh/thnh ph; - Loi lng thc (thc/ng))T l lao ng c vic lm phi chnh thcTT l chi ngn sch nh nc so vi s ton chi ngn sch nh nc c ph duyt-Gii tnh - Tnh/thnh ph-Gii tnh; - Tnh/thnh phKT l ngi t 15 tui tr ln c cc k nng c bn v cng ngh thng tinDS thu bao Internet bng thng rng c nh trn mt trm ngi dnb- Gi tr xut khu hng ha + K thng phn t theo: Loi hnh KT; Danh mc hng ha XNK Vit Nam; Nc, vng lnh th cui cng hng n; Tnh/TP + K qu, nm phn t theo: Loi hinh KT; Ngnh KT; Danh mc hng ha XNK Vit Nam; Nc/vng lnh th cui cng hng n; Hn< g ti xut; Phng thc vn ti; Tnh/TP - Gi tr nhp khu hng ha: + K thng phn t theo: Loi hnh KT; Danh mc hng ha XNK Vit Nam; Nc/vng lnhh th xut x; Tnh/TP + K qu, nm phn t theo: Loi hnh KT; Ngnh KT; Danh mc hng ha XNK Vit Nam; Nc/vng lnh th xut x; Hng ti xut; Phng thc vn ti; Tnh/TP A- Hnh thc h tr - Nh ti tr - Ngnh kinh t - Tnh/thnh ph2- Loi nng lng; - L)nh vc (sn xut/sinh hot)- Thu nhp bnh qun mt lao ng ang lm vic 8.5.1 0207!- Ph hp vi mc tiu c th 8.5 - L ch tiu thng k quc gia 0207 - Ch tiu SDG ton cu "Thu nhp bnh qun 1 gi ca ngi lao ng" - Ngun: LFS - S liu: + Nm 2015: Thu nhp ca n gii 4.43 triu VND/thng; +Thu nhp ca nam gii 4.92 triu VND/thng; + LISA 2016: 45 gi;0205c- Ph hp vi mc tiu c th 8.5 - Ch tiu thng k quc gia m 0205 - Ngun: LFS; - xut miQu, nmThng, qu, nm10.4.1$- Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t- Ph hp vi mc tiu c th 10.4 - Cha tnh c thng xuyn ch tiu ny (5 nm/ln); - n v phi hp: V CN - V XDVT - V Thng mi - V Nng nghip#T trng gi tr lao ng trong GDPpT l b, ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh k hoch hnh ng ng ph vi bin i kh huT l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh v trin khai K hoch hnh ng ca Chng trnh sn xut v tiu dng bn vng0Mt mt/tn tht lng thc bnh qun u ngi T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng c lng ghp ng ph vi bin i kh hu vo K hoch pht trin kinh t - x hi T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng c ban hnh K hoch hnh ng km tiu ch gim st nh gi v tng trng xanhS dng ch tiu 1.4.1S dng ch tiu 1.4.2S dng ch tiu 11.9.1S dng ch tiu 15.1.1S dng ch tiu 15.2.1S dng ch tiu 14.5.1S dng ch tiu 14.4.1S dng ch tiu 14.4.2S dng ch tiu 14.4.3S dng ch tiu 15.1.4S dng ch tiu 15.1.2S dng ch tiu 12.8.1 Tng cc Thng k - Ph hp vi mc tiu c th 16.2 - Thay 17 tui bng 14 tui, ph hp vi Vit Nam; - Theo UN: Bo co ca Vn phng U ban Quc gia v phng chng bun lu (VP 130); - MICS^ (8.3); - 2015: 1,000 ngi sng st, 407 trng hp. 655 th phmh - Gii tnh - Nhm tui - Nhm dn tc (Kinh, Hoa, dn tc khc) - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph 1.5.2 2004'B Nng nghip v pht trin nng thn O- Loi tai nn (ng b/ng st/ng thy); -Gii tnh; - Tnh/thnh ph.S T l tr em t nm tui tr xung c theo di pht trin ng hng v sc khe=GMT l huy ng tr em nm tui i hc mu gio C- Dn tc - Trnh hc vn - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh ph< '-Trnh hc vn - Thnh th/nng thn - Tnh/thnh phK- Theo ngnh cng nghip ch bin, ch to cp 2 (7 ngnh) - Tnh/thnh phq- Loi cht thi - Trng thi tn ti ca cht thi nguy hi rn/lng/kh; - Thnh th/nng thn - Tnh/Thnh phT l ngi t 1-17 tui tng b ngi chm sc, nui dng x pht v th cht hoc b x pht v tinh thn trong thng qua[Mc tiu 9.1: Xy dng h thng kt cu h tng giao thng ng b, cht lng, ng tin cy, c kh nng chng chu v bn vng, bao gm c c s h tng lin vng v bin gii h tr pht trin kinh t v cht lng cuc sng ca ngi dn vi mc tiu tip cn cng bng v trong kh nng chi tr cho tt c mi ngi (Mc tiu 9.1 ton cu)4Mc tiu 1: Chm dt mi hnh thc ngho mi ni SMc tiu 1.1: n nm 2020, xa b tnh trng ngho cng cc cho tt c mi ngi mi ni, s dng chun ngho vi mc thu nhp bnh qun u ngi thp hn 1,25 la M sc mua tng ng (gi 2005)/ngy; n nm 2030, gim t nht mt na t l ngho theo tiu ch ngho a chiu ca quc gia (Mc tiu 1.1 v Mc tiu 1.2 ton cu)Mc tiu 1.2: Trin khai trn ton quc cc h thng v cc bin php an sinh x hi thch hp cho mi ngi, bao gm c cc chnh sch sn an sinh x hi v n nm 2030 t c din bao ph ng < k cho ngi ngho v nhng ngi d b tn thng (Mc tiu 1.3 ton cu)|Mc tiu 1.3: n nm 2030, bo m tt c mi ngi, c bit nhng ngi ngho v ngi d b tn thng, c quyn bnh ng i vi cc ngun lc kinh t, tip cn cc dch v c bn, quyn s dng t ai v ti nguyn thin nhin, quyn s hu v kim sot cc dng ti sn khc, cng ngh mi ph hp v cc dch v ti chnh, bao gm ti chnh vi m (Mc tiu 1.4 ton cu)2Mc tiu 1.4: n nm 2030, tng cng kh nng chng chu v phc hi cho ngi ngho v nhng ngi trong hon cnh d b tn thng, ng thi gim ri ro v tn thng ca h do cc hin tng thi tit v kh hu cc oan, cc c sc v thm ho v mi trng, kinh t, x hi (Mc tiu 1.5 ton cu)rMc tiu 2: Xa i, bo m an ninh lng thc, ci thin dinh dng v thc y pht trin nng nghip bn vng Mc tiu 2.1: n nm 2030, chm dt tnh trng thiu i v m bo tt c mi ngi, c bit nhng ngi ngho v nhng ngi d b tn thng, bao gm c ngi cao tui v tr s sinh, c tip cn vi thc phm an ton, dinh dng v y quanh nm (Mc tiu 2.1 ton cu)Mc tiu 2.3: n nm 2030, tng gp 1,5 ln nng sut lao ng trong nng nghip v thu nhp ca lao ng nng nghip (Mc tiu 2.3 ton cu)RMc tiu 2.4: n nm 2030, bo m sn xut lng thc, thc phm bn vng v p dng nhng phng thc sn xut nng nghip c kh nng chng chu gip tng nng sut v sn lng, duy tr h sinh thi, tng cng kh nng thch ng vi bin i kh hu v cc thm ha khc v dn dn ci to cht lng t ai (Mc tiu 2.4 ton cu)Mc tiu 2.5: n nm 2020, duy tr a dng di truyn ca cc ging cy trng, vt nui, thc y tip cn v chia s cng bng, hp l nhng li ch t vic s dng cc ngun gen v tri thc bn a lin quan, theo cam kt quc t (Mc tiu 2.5 ton cu)\Mc tiu 3: Bo m cuc sng khe mnh v tng cng phc li cho mi ngi mi la tui Mc tiu 3.1: n nm 2030, gim t s t vong m xung di 45/100000 tr sng; gim t sut t vong tr di 1 tui xung di 10 ca trn 1000 tr sng v t sut t vong tr di 5 tui xung di 15 ca trn 1000 tr sng (Mc tiu 3.1 v Mc tiu 3.2 ton cu)Mc tiu 3.2: n nm 2030, chm dt cc bnh dch AIDS, lao, st rt v cc bnh nhit i b lng qun; phng chng bnh vim gan, cc dch bnh do ngun nc v cc bnh truyn nhim khc (Mc tiu 3.3 ton cu)Mc tiu 3.3: n nm 2030, gim 20 - 25 % t l t vong trc 70 tui do cc bnh khng ly nhim (NCDs) thng qua d phng v iu tr, nng cao sc khe tinh thn v th cht (Mc tiu 3.4 ton cu)Mc tiu 3.4: Tng cng d phng v iu tr lm dng cc cht gy nghin, bao gm lm dng ma ty v s dng cc ung c cn mc gy hi (Mc tiu 3.5 ton cu)Mc tiu 3.5: n nm 2030, hng nm tip tc kim ch v gim tai nn giao thng trn c ba tiu ch, s v, s ngi cht v s ngi b thng (Mc tiu 3.6 ton cu)Mc tiu 3.7: t c bao ph chm sc sc khe ton dn, bao gm bo v ri ro ti chnh, tip cn cc dch v chm sc sc khe, thuc v vc xin thit yu, an ton, hiu qu, cht lng, trong kh nng chi tr cho tt c mi ngi (Mc tiu 3.8 ton cu)Mc tiu 3.8: n nm 2030, gim ng k s ca mc bnh v t vong do cc ha cht c hi v nhim mi trng khng kh, nc v t (Mc tiu 3.9 ton cu)yMc tiu 3.9: Tng cng thc hin Cng c khung ca T chc Y t Th gii v kim sot thuc l (Mc tiu 3.a ton cu)Mc tiu 4: m bo nn gio dc c cht lng, cng bng, ton din v thc y cc c hi hc tp sut i cho tt c mi ngi Mc tiu 4.1: n nm 2030, m bo tt c cc tr em gi v trai hon thnh gio dc tiu hc, gio dc trung hc c s min ph, cng bng, c cht lng (Mc tiu 4.1 ton cu)Mc tiu 4.2: n nm 2030, m bo tt c cc tr em gi v trai c tip cn vi pht trin, chm sc giai on tr th v gio dc mm non c cht lng sn sng bc vo cp tiu hc (Mc tiu 4.2 ton cu)Mc tiu 4< .3: n nm 2030, m bo tip cn cng bng cho tt c nam v n i vi gio dc ngh nghip v gio dc i hc c cht lng v trong kh nng chi tr (Mc tiu 4.3 ton cu)Mc tiu 4.4: n nm 2030, tng ng k s lao ng c cc k nng ph hp vi nhu cu th trng lao ng c vic lm tt v lm ch doanh nghip (Mc tiu 4.4 ton cu)Mc tiu 4.5: n nm 2030, m bo tip cn bnh ng trong gio dc v o to, o to ngh nghip cho nhng ngi d b tn thng, bao gm c nhng ngi khuyt tt, ngi dn tc v tr em trong nhng hon cnh d b tn thng (Mc tiu 4.5 ton cu)Mc tiu 4.6: n nm 2030, m bo tt c thanh nin v phn ln ngi trng thnh, c nam gii v n gii, bit c, vit (Mc tiu 4.6 ton cu)Mc tiu 4.7: n nm 2030, bo m rng tt c nhng ngi hc c trang b nhng kin thc v k nng cn thit thc y pht trin bn vng (Mc tiu 4.7 ton cu)Mc tiu 4.8: Xy dng v nng cp cc c s gio dc thn thin vi tr em, ngi khuyt tt v bnh ng gii v cung cp mi trng hc tp an ton, khng bo lc, ton din v hiu qu cho tt c mi ngi (Mc tiu 4.a ton cu)ZMc tiu 5: t c bnh ng v gii, tng quyn v to c hi cho ph n v tr em gi Mc tiu 5.1: Gim thiu, tin ti chm dt cc hnh thc phn bit i x vi ph n v tr em gi trong mi l)nh vc v mi ni (Mc tiu 5.1 ton cu)Mc tiu 5.2: Gim ng k mi hnh thc bo lc i vi ph n v tr em gi ni cng cng hoc ni ring t, bao gm c vic mua bn, bc lt tnh dc v cc hnh thc bc lt khc (Mc tiu 5.2 ton cu)vMc tiu 5.3: Hn ch tin ti xa b cc h tc nh to hn, kt hn sm v hn nhn p buc (Mc tiu 5.3 ton cu)Mc tiu 5.4: Bo m bnh ng trong vic ni tr v chm sc gia nh; cng nhn vic ni tr v cc chm sc khng c tr ph; tng cng cc dch v cng cng, c s h tng v cc chnh sch bo tr x hi, cc dch v h tr gia nh, chm sc tr em (Mc tiu 5.4 ton cu)Mc tiu 5.5: m bo s tham gia y , hiu qu v c hi bnh ng tham gia lnh o ca ph n tt c cc cp hoch nh chnh sch trong i sng chnh tr, kinh t v x hi (Mc tiu 5.5 ton cu)TMc tiu 5.6: Bo m tip cn ph cp i vi sc khe sinh sn v tnh dc, quyn sinh sn nh c thng nht trong Chng trnh Hnh ng ca Hi ngh quc t v Dn s v Pht trin, Cng l)nh Hnh ng Bc Kinh v cc vn kin v kt qu ca cc hi ngh nh gi vic thc hin Chng trnh v Cng l)nh ny (Mc tiu 5.6 ton cu)MMc tiu 5.7: m bo tt c ph n, c bit l ph n ngho nng thn, ph n ngi dn tc thiu s c quyn bnh ng vi cc ngun lc kinh t, c tip cn quyn s dng t, quyn s hu cc ti sn khc, cc dch v ti chnh, quyn tha k v ti nguyn thin nhin, ph hp vi php lut quc gia (Mc tiu 5.a ton cu)Mc tiu 5.8: Nng cao vic s dng cc cng ngh to thun li, c bit l cng ngh thng tin v truyn thng thc y vic trao quyn cho ph n. To iu kin cho ph n c tip cn v s dng cng ngh thng tin v truyn thng (Mc tiu 5.b ton cu)hMc tiu 6: m bo y v qun l bn vng ti nguyn nc v h thng v sinh cho tt c mi ngi Mc tiu 6.1: n nm 2030, m bo kh nng tip cn y v cng bng vi nc ung v sinh hot an ton, trong kh nng chi tr cho tt c mi ngi (Mc tiu 6.1 ton cu)?Mc tiu 6.2: n nm 2030, m bo tip cn cng bng cc cng trnh v iu kin v sinh ph hp cho tt c mi ngi, c bit ch n nhu cu ca ph n, tr em gi, ngi khuyt tt v i tng d b tn thng; chm dt i v sinh ngoi tri; 100% s h gia nh c nh tiu hp v sinh (Mc tiu 6.2 ton cu)Mc tiu 6.3: n nm 2030, ci thin cht lng nc, kim sot c cc ngun gy nhim; chm dt vic s dng cc loi ha cht c hi trong sn xut cng nghip, nng nghip v nui trng thy sn gy nhim ngun nc v lm suy gim a dng sinh hc; 100% nc thi nguy hi c x l; gim mt na t l nc thi th< cha qua x l; tng cng ti s dng nc an ton (Mc tiu 6.3 ton cu)Mc tiu 6.4: n nm 2030, tng ng k hiu qu s dng nc trong tt c cc l)nh vc, m bo ngun cung nc sch bn vng nhm gii quyt tnh trng khan him nc, gim ng k s ngi chu cnh khan him nc. Bo m vic khai thc nc khng vt qu ngng gii hn khai thc i vi cc sng, khng vt qu tr lng c th khai thc i vi cc tng cha nc (Mc tiu 6.4 ton cu)Mc tiu 6.5: n nm 2030, thc hin qun l tng hp ti nguyn nc theo lu vc sng, bao gm c ngun nc xuyn bin gii thng qua hp tc quc t (Mc tiu 6.5 ton cu)jMc tiu 6.6: n nm 2030, bo v v phc hi cc h sinh thi lin quan n nc (Mc tiu 6.6 ton cu)Mc tiu 7.1: n nm 2020, c bn 100% h gia nh c tip cn vi in; n nm 2025 t 100%; n nm 2030 m bo tip cn ton dn i vi cc dch v nng lng trong kh nng chi tr, ng tin cy v hin i (Mc tiu 7.1 ton cu)Mc tiu 7.2: n nm 2030, tng ng k t l nng lng ti to trong tng tiu th nng lng s cp ca quc gia, c th t 31% vo nm 2020 v t 32,3% vo nm 2030 (Mc tiu 7.2 ton cu)Mc tiu 7.3: n nm 2030, tng gp i tc ci thin hiu qu s dng nng lng; gim tiu th in 10% so vi kch bn c s (Mc tiu 7.3 ton cu)Mc tiu 7.4: n nm 2030, m rng c s h tng v nng cp cng ngh cung cp dch v nng lng hin i v bn vng cho tt c mi ngi, c bit cho cc vng km pht trin, vng su, vng xa, vng ni v hi o (Mc tiu 7.b ton cu)Mc tiu 8: m bo tng trng kinh t bn vng, ton din, lin tc; to vic lm y , nng sut v vic lm tt cho tt c mi ngi Mc tiu 8.1: Duy tr tng trng GDP bnh qun u ngi 4 - 4,5%/nm v tng trng GDP hng nm trung bnh t 5 - 6% (Mc tiu 8.1 ton cu)Mc tiu 8.2: Tng nng sut lao ng thng qua y mnh chuyn dch c cu kinh t, chuyn i m hnh tng trng, nng cp v i mi cng ngh, tp trung vo cc ngnh to gi tr tng cao v s dng nhiu lao ng (Mc tiu 8.2 ton cu)?Mc tiu 8.3: Tng cng cc chnh sch h tr cc hot ng sn xut c nng sut cao, to vic lm tt v bn vng, h tr lm ch doanh nghip, pht minh v sng to; chnh thc ha v tng trng cc doanh nghip va, nh v siu nh, gm c thng qua vic tip cn vi cc dch v ti chnh (Mc tiu 8.3 ton cu)Mc tiu 8.4: n nm 2030, tng dn hiu qu s dng ngun lc trong sn xut v tiu th, gim tc ng ca tng trng kinh t ln mi trng, ph hp vi Khung Chng trnh 10 nm v Sn xut v Tiu dng bn vng ca Vit Nam (Mc tiu 8.4 ton cu)Mc tiu 8.5: n nm 2030, to vic lm y , nng sut v vic lm tt cho tt c nam v n, bao gm c thanh nin, ngi khuyt tt v th lao ngang bng i vi cc loi cng vic nh nhau (Mc tiu 8.5 ton cu)Mc tiu 8.6: n nm 2030, gim ng k t l thanh nin khng c vic lm, khng i hc hoc o to. Ch ng thc hin hiu qu Hip c Vic lm Ton cu ca ILO (Mc tiu 8.6 v Mc tiu 8.b ton cu)Mc tiu 8.7: Thc hin kp thi v hiu qu cc bin php xa b lao ng p buc, chm dt nn bun ngi v n l hin i; ngn chn v xa b lao ng tr em di mi hnh thc (Mc tiu 8.7 ton cu)Mc tiu 8.8: Bo v quyn lao ng; m bo mi trng lm vic an ton cho tt c ngi lao ng, c bit l lao ng n di c v lao ng lm trong khu vc phi chnh thc (Mc tiu 8.8 ton cu)Mc tiu 8.9: n nm 2030, pht trin du lch bn vng, to vic lm, to sn phm v dch v du lch c kh nng cnh tranh vi cc nc trong khu vc v th gii; thc y qung b vn ha v sn phm a phng (Mc tiu 8.9 ton cu)Mc tiu 8.10: Tng cng nng lc cc th ch ti chnh trong nc nhm khuyn khch v m rng kh nng tip cn cc dch v ti chnh, ngn hng v bo him cho mi ngi (Mc tiu 8.10 ton cu)Mc tiu 9: Xy dng c s h tng c kh nng chng chu cao, thc y cng nghip ha bao trm v bn vng, tng cng i m< i zMc tiu 9.2: n nm 2030, thc y cng nghip ha bao trm v bn vng; nng cp kt cu h tng v cc ngnh cng nghip h tr hng ti s bn vng, tng hiu qu s dng ngun lc v p dng cng ngh, quy trnh sn xut sch v thn thin vi mi trng; tng ng k t l vic lm v tng sn phm quc ni ca ngnh cng nghip (Mc tiu 9.2 v Mc tiu 9.4 ton cu)Mc tiu 9.3: Tng kh nng tip cn ca cc doanh nghip, c bit l cc doanh nghip va v nh, i vi cc dch v ngn hng, bao gm c dch v tn dng trong kh nng chi tr; tng cng s tham gia ca doanh nghip vo th trng v chui gi tr (Mc tiu 9.3 ton cu)Mc tiu 9.4: Tng cng nghin cu khoa hc, nng cao nng lc cng ngh ca cc ngnh cng nghip; khuyn khch sng ch pht minh; n nm 2030 tng ng k t l ngi lm vic trong l)nh vc nghin cu v trin khai; tng u t cho nghin cu v trin khai (Mc tiu 9.5 ton cu)Mc tiu 9.5: n nm 2030, m bo pht trin h tng cng ngh thng tin n tng a bn, c bit l min ni, vng su, vng xa, bin gii, hi o; m bo 100% h gia nh c kh nng tip cn h thng thng tin truyn thng (Mc tiu 9.c ton cu)-Mc tiu 10: Gim bt bnh ng trong x hi Mc tiu 10.1: n nm 2030, dn t c v duy tr tc tng thu nhp ca nhm 40% dn s thu nhp thp nht cao hn tc tng bnh qun quc gia (Mc tiu 10.1 ton cu)Mc tiu 10.2: n nm 2030, trao quyn v y mnh s tham gia chnh tr, kinh t v x hi ca tt c mi ngi, khng k tui tc, gii tnh, khuyt tt, sc tc, dn tc, ngun gc, tn gio, iu kin kinh t hoc iu kin khc (Mc tiu 10.2 ton cu){Mc tiu 10.3: m bo c hi bnh ng v gim bt bnh ng trong hng li cho tt c mi ngi (Mc tiu 10.3 ton cu)Mc tiu 10.4: Xy dng v thc thi cc chnh sch, c bit l cc chnh sch ti kha, tin lng v an sinh x hi ngy cng t c bnh ng cao hn (Mc tiu 10.4 ton cu),Mc tiu 10.5: m bo tng cng s i din v ting ni ca cc quc gia ang pht trin trong qu trnh ra quyt nh ti cc t chc quc t c uy tn m bo quyn li cho cc quc gia ang pht trin v to iu kin thu hp khong cch pht trin gia cc quc gia (Mc tiu 10.6 ton cu)Mc tiu 10.6: To thun li cho vic di c v di chuyn ca ngi dn mt cch c trt t, an ton, thng xuyn v trch nhim, bao gm c vic thc hin cc chnh sch di c c k hoch v c qun l tt (Mc tiu 10.7 ton cu)Mc tiu 11: Pht trin th, nng thn bn vng, c kh nng chng chu; m bo mi trng sng v lm vic an ton; phn b hp l dn c v lao ng theo vng Mc tiu 11.1: n nm 2030, m bo tt c mi ngi dn c tip cn vi nhng dch v c bn v dch v nh ph hp, an ton, trong kh nng chi tr; xa b cc khu chut, xy mi, nng cp, ci to cc khu nh khng m bo cht lng (Mc tiu 11.1 ton cu);Mc tiu 11.2: n nm 2030, m bo mi ngi dn c tip cn vi h thng giao thng an ton, trong kh nng chi tr, thun tin v bn vng; ci thin an ton giao thng, m rng giao thng cng cng vi ch c bit ti nhu cu ca ph n, tr em, ngi khuyt tt v ngi cao tui (Mc tiu 11.2 ton cu)Mc tiu 11.3: n nm 2030, tng cng nng lc lp quy hoch v pht trin th bao trm v bn vng, c s tham gia ca cng ng (Mc tiu 11.3 ton cu)Mc tiu 11.4: Tng cng bo v v bo m an ton cc di sn vn ha v thin nhin ca th gii v cc di sn vn ha phi vt th c UNESCO cng nhn (Mc tiu 11.4 ton cu)Mc tiu 11.5: n nm 2030, gim ng k s ngi cht v b nh hng v gim ng k thit hi kinh t trc tip do thin tai, thm ha gy ra so vi GDP, ch trng bo v ngi ngho v ngi d b tn thng (Mc tiu 11.5 ton cu)Mc tiu 11.6: Gim tc ng c hi ca mi trng ti con ngi ti cc th, tng cng qun l cht lng khng kh, cht thi th v cc ngun cht thi khc (Mc tiu 11.6 ton cu)Mc tiu 11.7: n nm 2030, m bo tip cn ph c< p vi khng gian cng cng xanh, an ton v thn thin cho ton dn, c bit i vi ph n, tr em, ngi cao tui v ngi khuyt tt (Mc tiu 11.7 ton cu)Mc tiu 11.8: H tr vic kt ni thng sut v kinh t, x hi v mi trng gia ni, ngoi thnh v nng thn thng qua vic tng cng cng tc quy hoch pht trin quc gia v vng (Mc tiu 11.a ton cu)Mc tiu 11.9: n nm 2030, tng ng k s th v khu dn c p dng quy hoch v chnh sch tch hp hng ti s bao trm, hiu qu ngun lc, gim nh v thch ng vi bin i kh hu, tng kh nng chng chu trc thm ha (Mc tiu 11.b ton cu)UMc tiu 11.10: Pht trin nng thn bn vng, m bo hi ha cc kha cnh pht trin kinh t; th ha; bao trm; bo v mi trng sinh thi; xy dng kt cu h tng k thut v nng cao cht lng cuc sng ca ngi dn nng thn xt trn cc kha cnh kinh t, vn ha, x hi, mi trng v dn ch (Mc tiu b sung ca Vit Nam)<Mc tiu 12: m bo m hnh sn xut v tiu dng bn vng Mc tiu 12.1: Thc hin Khung chng trnh 10 nm v sn xut v tiu dng bn vng theo cam kt quc t (Mc tiu 12.1 ton cu)Mc tiu 12.2: n nm 2030, t c qun l bn vng v s dng hiu qu cc ngun ti nguyn thin nhin; khai thc hp l v s dng tit kim, bn vng ti nguyn khong sn (Mc tiu 12.2 ton cu)Mc tiu 12.3: n nm 2030, gim mt na cht thi lng thc tnh theo u ngi v gim tn tht lng thc trong chui sn xut v cung ng, bao gm c nhng tn tht sau thu hoch (Mc tiu 12.3 ton cu)Mc tiu 12.4: n nm 2020, t qun l tt vng i ca cc loi ha cht v cht thi theo cc cam kt quc t k kt, nhm gim nhim mi trng t, nc, khng kh v tc ng c hi n sc khe con ngi v mi trng (Mc tiu 12.4 ton cu)ZMc tiu 12.6: Khuyn khch cng ng doanh nghip p dng cc thng l bn vng, bao gm cng ngh sn xut sch hn, s dng hiu qu ti nguyn thin nhin, bo v mi trng; thc hin trch nhim x hi i vi ngi ngho v nhm dn c yu th; tch hp cc thng tin v tnh bn vng vo bo co nh k ca mnh (Mc tiu 12.6 ton cu)Mc tiu 12.8: n nm 2030, bo m ngi dn mi ni c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng v cch sng hi ha vi thin nhin (Mc tiu 12.8 ton cu)Mc tiu 12.9: Hon thin cc chnh sch v thu, gi i vi nhin liu ha thch v ng thi c chnh sch ph hp nhm bo v ngi ngho, nhng i tng hoc nhm i tng d b tn thng trc nhng tc ng tiu cc c th xy ra (Mc tiu 12.c ton cu)Mc tiu 13.1: Tng cng kh nng chng chu v thch nghi vi ri ro lin quan ti bin i kh hu, ng ph vi thin tai v cc thm ha t nhin khc (Mc tiu 13.1 ton cu)Mc tiu 13.3: Gio dc, nng cao nhn thc, nng lc v th ch trong cnh bo sm, ng ph vi bin i kh hu v gim nh ri ro thin tai (Mc tiu 13.3 ton cu)Mc tiu 14.1: n nm 2030, ngn nga, gim ng k v kim sot c cc loi nhim bin, c bit l t cc hot ng trn t lin, ch ti cc cht thi rn, nc thi v nhim cht hu c (Mc tiu 14.1 ton cu)Mc tiu 14.2: n nm 2030, tng cng qun l v bo v cc h sinh thi bin, ven bin v hi o trnh cc tc ng tiu cc, tng cng sc khe v kh nng chng chu cho i dng (Mc tiu 14.2 ton cu)Mc tiu 14.3: Gim thiu v x l tc ng ca a-xt ha i dng, u tin vic tng cng hp tc khoa hc tt c cc cp trong bi cnh bin i kh hu (Mc tiu 14.3 ton cu)Mc tiu 14.4: n nm 2020, qun l mt cch hiu qu hot ng khai thc, chm dt vic khai hi sn qu mc, cc hot ng khai thc hi sn bt hp php, khng c bo co hoc khng theo quy nh v nhng hot ng khai thc hi sn mang tnh hy dit; thc hin cc k hoch qun l khoa hc phc hi tr lng hi sn trong thi gian ngn nht c th, ti thiu l mc c th t c sn lng bn vng ti a theo nhng c im sinh hc ca chng (Mc tiu 14.4 ton cu)Mc tiu 14.6: <n nm 2030, nghim cm cc loi hnh tr cp thy sn dn n vic nh bt qu mc hoc nh bt phi php, khng bo co, khng theo quy nh (IUU) to iu kin cho vic m phn tr cp thy sn ca T chc Thng mi Th gii (Mc tiu 14.6 ton cu)Mc tiu 15: Bo v v pht trin rng bn vng, bo tn a dng sinh hc, pht trin dch v h sinh thi, chng sa mc ha, ngn chn suy thoi v phc hi ti nguyn t NMc tiu 15.2: n nm 2020, gim c bn vic chuyn i mc ch s dng t rng sang mc ch khc; n nm 2030, tng cng thc hin qun l bn vng cc loi rng, ngn chn cht ph rng, phc hi rng suy thoi, y mnh trng v ti sinh rng, a che ph rng ln khong 44-45% trn ton quc (Mc tiu 15.2 ton cu)Mc tiu 15.3: n nm 2030, tng cng phng, chng sa mc ha, khi phc t thoi ha, bao gm t b nh hng bi hin tng sa mc ha, hn hn, li lt v do cc nguyn nhn khc (Mc tiu 15.3 ton cu)Mc tiu 15.4: n nm 2030, m bo bo tn cc h sinh thi rng c tm quan trng quc gia v quc t, bao gm c tnh a dng sinh hc v dch v h sinh thi, phc v cho pht trin bn vng (Mc tiu 15.4 ton cu)Mc tiu 15.5: n nm 2030 thc hin nhng hnh ng cp thit ngn chn v tin n chm dt s suy thoi ni c tr t nhin cc h sinh thi, bo v v ngn chn nguy c tuyt chng ca cc loi ng, thc vt nguy cp (Mc tiu 15.5 ton cu)Mc tiu 15.7: Ngn chn v x l cc hnh ng khai thc, bun bn v tiu th tri php cc loi ng, thc vt hoang d c nguy c tuyt chng v cc sn phm ca chng (Mc tiu 15.7 ton cu)Mc tiu 15.8: n nm 2020, c bin php hiu qu ngn nga, kim sot v phng tr cc loi sinh vt ngoi lai xm hi i vi cc h sinh thi t v nc; tng cng qun l an ton sinh hc i vi sinh vt bin i gen (Mc tiu 15.8 ton cu)Mc tiu 16: Thc y x hi ha bnh, cng bng, bnh ng v pht trin bn vng, to kh nng tip cn cng l cho tt c mi ngi; xy dng cc th ch hiu qu, c trch nhim gii trnh v c s tham gia cc cptMc tiu 16.3: Thc y php quyn, m bo tip cn cng l bnh ng cho tt c mi ngi (Mc tiu 16.3 ton cu)eMc tiu 17: Tng cng phng thc thc hin v thc y i tc ton cu v s pht trin bn vng dMc tiu 17.3: Tng cng s gn kt v chnh sch cho pht trin bn vng (Mc tiu 17.14 ton cu)Mc tiu 17.4: Tng cng quan h i tc ton cu cho pht trin bn vng, kt hp vi quan h i tc nhiu bn nhm huy ng v chia s kin thc, kinh nghim, cng ngh v ti chnh h tr t c cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam (Mc tiu 17.16 ton cu)hD THO DANH MC CH TIU THNG K THUC B CH TIU THNG K PHT TRIN BN VNG CA VIT NAM (VSDGI) B DGHIiK_ ;M1 Pk[aekr l kl= Im m n n o ?ppQp/rrprstbu`\v.vvwyT+zz||oc}5B~*rDLpt# ٌ l VB>ǧRp sI Y6$ 0{TK, P4T! 9BYkwo&0 /H &t4^$p s y =C {$L+/-/ 6~W=:DJr*O PSW^^3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!pho theme/theme/theme1.xmlYKo7X]kW#JgNHI#-QZܥ@Rv @z)P -z)[E-Т rW+R-l_oÙ7Oc`.KZ~Zp2fZѠ=!Q2A%/ohOF8'bH^(056 2# |Vpt zcZJbH{ A锌7R*+} j`LPƖN !Kwhˇy&tJߣHHxK/޸^D{;d 2qEgGAv_Z4JS[lJ7Ȱ(ݫe onտנT E A)>‡fgנ_K^PkPDIr.jw2et o^ɔQ yv),r-FO@)$rh YEqY$4h#}:4[CjFO9˖{`_/~~/_~ݒG̔ϟԛxa~~zLY_|߽rhostdG$»O,j#~>Q%"PݗDԅ`ۅ8 xkIJu$D2G8?ƛGS982gc"apSTτ7gNSE|&ieN&*\|Nd'pzmL P1˜60TN4zebEaEC_j 0- |T{)D@۠8^EW2#˙VH<ˀu֝SKS 06B{F7x"O,;Y8oZ)Wd0̨7eEc r@)h❶Z5y˟©/;B}W!:醿̹=$tR6ܣ$njyh9DV!kkیA)K3ƈt r8XI{MN#XX/+Nr ۬Q25t#USx 5\£*SjWԆUBsik*jY̚aU6|y"oXr1K§ԽIm ysT3ôdimVڵcv"a~mvoypN 04]ۼfGO?D]y{R$Ad`rzKrC9Z3:_ylUWd"c$u]t$T C=ؐ7ֱ,y+JQd0C%r7q_!tڬBB@x;_JރxyM#dѹW wϨJBx[ ^3ƒs}z|x&8$RׂdaU$M-.!d y_D{2Vq>Khao72@֪ 8}rxl10/.-,+*)('&%$#"! WVUTSRQPONMLKJI54 W: @ @ @ @ h 3 @ @ @ @ @ o @ @ @ F@ @ @ g@ W@ @ @ W@ @ 8@ @ # @ U@ c @ @ @ v@ kllllllll A AQ AP B B C C C C mmmmmmmmm mmmmmmmmm e C CR U by H H H L~ D@ AT AQ OU Gu H H H J mmmmmmmmm~ D@ CV AS F L H H U I~ D@ CW AT Fa L H H U I~ D@ P A F R H H U I~ D@ P AX F L H H U I~ D@ P AY F L H H U I m mmmmmmmm~ D @ AZ A[ F7 GT H H U J mmmmmmmmm~ D"@ Az AZ F L H H U{ J~ D$@ A A\ F L H H U2 L mmmmmmmmm mmmmmmmmm~ D&@ AR AR F G H H J J~ D(@ A] A] F R H H Jw J mJmmmmmmmm~ D*@ A^ A Fk R H H H! L mmmmmmmmm~ D,@ A_ A_ Fb F H H U L~ D.@ A` A` W G H H U L mmmmmmmmm~ D0@ Aa Aa Yc L H H U I~ D1@ Ab A5 Ov L H H U G mmmmmmmmm~ D2@ Ad Ad Oc O H H U J mmmmmmmmmD l(~((~~(~~zzz(~(~~((~~(~(~~(~~(~ V@! V@" V@# i@$ Ef% v@& @' @( q@) @* @+ @, @- @. / @0 q@1 V2 G@3 @4 @5 $@6 @7 @8 @9 @: (f; @< 5@= @> (? @ m mmmmmmmm~ !D3@ !Ag !Ae !F6 !F !H# !H !U !L!~ "D4@ "Af "Af "Fl "F "H "H "U! "L"~ #D5@ #Aj #Ak #Gi #G #H #H #H #L#~ $D6@ $Al $Am $L $L $H $H $J $L$~ %D7@ %A4 %An %Gj %G %H %H %U %JK &m&mmmmmmmm~ 'D8@ 'Ao 'Ah 'O 'L 'H 'H 'H! 'L%~ (D9@ (Ap (Al (O (L (H (H (H! (Y~ )D:@ )Aq )Ar )O )L )H )H )H! )L&~ *D;@ *At *As *O *On *H *H *H! *L'~ +E<@ +Av +Au +U +Lo +H +H +Z! +L( ,m,mmmmmmmm~ -D=@ -Aw -Ao -FI -G -H -H -UH -L)~ .D>@ .Ax .Ap .F .G .H .H .L .L+ /m/mmmmmmmm~ 0D?@ 0Ay 0Aw 0O 0L 0H 0H 0L! 0I*~ 1D@@ 1A{ 1Ax 1G| 1G 1H 1H 1L! 1L, 2m2mmmmmmmm~ 3D@@ 3A} 3Ay 3Ow 3L| 3H 3H 3J 3L. 4m54mmmmmmmm~ 5DA@ 5A~ 5Az 5O 5O 5H 5H 5U 5L~ 6DA@ 6A 6A 6O 6L 6H 6H 6ZL 6L- 7m7mmmmmmmm~ 8DB@ 8A 8A~ 8L 8Lx 8H# 8H 8Z 8L~ 9DB@ 9A 9A 9O 9O" 9H 9H 9U 9L/~ :DC@ :A :A :O :Ly :H :H :U! :L ;m;mmmmmmmm~ <DC@ <A <A <L <L <H <H <U! <J0~ =DD@ =A =A =\ =\p =H =H =U! =J0~ >DD@ >A >A >L >L >H >H >H >I0 ?m?mmmmmmmmD:l(~~~~~(~~~~~(~~(~~(~(~~(~~~(~~~@ @A @B @C @D %@E f@F G @H @I L@J @K @L @M f@N @O @P @Q @R @S @T 1@U @V @W @X @Y @Z @[ C@\ @] .@^ .@_ W@~ @DE@ @A @A @GA @G @H @H @J @J1 AmAmmmmmmmm BmBmmmmmmmm~ CDE@ Cn CA C]z CRT CH CH CU$ CL~ DDF@Do DA D^ DRU DH DH DU$ DI2 EmEmmmmmmmm~ FDF@ FA FA FF} FG{ FH FH F_$ FI3~ GDG@ GA GA GL~ GL GH GH GJ GL4 HmHmmmmmmmm~ IDG@ IA IA IL IL IH IH IU$ II5~ JDH@ JP JA JL JL J` J` JU Ja6 KmKmmmmmmmm~ LDH@ LA LA LOV LLq LH LH LU LI7 MmMmmmmmmmm~ NDI@ NA NA NF_ NG NH NH NJ NJ8 OmOmmmmmmmm~ PDI@ PA PA PR PRr PH PH PU PL9 QmQmmmmmmmm~ RDJ@ RA RA RU RG RH RH RU$ RG: SmSmmmmmmmm~ TDJ@ TA TA TF TL TH TH TH$ TL; UmUmmmmmmmm VmVmmmmmmmm~ WDK@ WP WA WF WR WZ WZ WJL WM< XmXmmmmmmmm~ YDK@ YA YA YF YL YH YH YJ YG=~ ZDL@ ZA ZA ZF ZL ZH ZH ZJ ZG>~ [DL@[P [A [G [F7 [H [H [U [I? \m\mmmmmmmm~ ]DM@ ]A ]A ]G ]F ]H# ]H ]U ]L@~ ^DM@^A ^A ^F ^G ^H ^H ^U^O _m_mmmmmmmmD| l~((~z(~~(~~(~(~(~(~(~((~(~~z(~v` +@a @b z @c m @d e @f =@g @h @i @j &@k f@l p@m +@n *@o @p %@q @r %@s @t @u @v @w @x y @z { @| 8@} 7@~ @~ `DN@ `A `A `G! `L `H `H `U `JA amammmmmmmm~ bDN@ bA bA bFM bL bHd bH bHe bLD~ cDO@ cA cA cF cL cH cH cUg cLB~ dDO@ dA dA dF dL dHd dH dHf dJC~ eDP@ eA eA eFN eL eHd eH eU eJE~ fD@P@ fA fA fF fL fH fH fU fL" gmgmmmmmmmm~ hDP@ hA hA hF hL hH hH hU hLF imimmmmmmmm~ jDP@ jA jA jG# jR jH jH jU jJ$ kmkmmmmmmmm~ lDQ@ lA lA lGB lL lH lH lU% lGG mmmmmmmmmmm nmnmmmmmmmm~ oD@Q@ oA8 oA oF& oR oH oH oU' oGH~ pDQ@ pA9 pA pF: pR| pH pH pU pGI qmqmmmmmmmm~ rDQ@ rA rA rG rL} rH rH rU rGJ smsmmmmmmmm~ tDR@ tE tA tX tF~ tH tH tU' tG~ uD@R@ uE uA uF% uFs uH uH uU uGK~ vDR@ vE vA vF vF" vH vH vU vGL~ wDR@wE wA wF wF" wH wH wU wGL~ xDS@xE xA xF xF" xH xH xU xGL ymymmmmmmmm~ zD@S@ zE zAS zFzF zH zH zU zGM {m{mmmmmmmm~ |DS@ |E |A |F|F |H |H |U4 |GN~ }DS@ }E }A }F}F }H }H }U }GN~ ~DT@ ~E ~A ~X&~F ~H ~H ~U ~GN mmmmmmmmmDvl~(~~~~~(~(~(~((~~(~(~~~zz(z(zzz  @ H@ @ @ C@ H@ g@ @ @ W@ " @ @ @ j@ } @ @ $ @ @ 9@ m @ @ @ K@ @ @ 3 @  H@ @ 9@ 1@~ D@T@ E A FF H H H FO~ DT@ E A GCF H H H4 GP pGpppppppp ppppppppp~ DT@ E A F' OL H# H H G~ DU@ D A G L H( H M GQ ppppppppp~ D@U@ E A F G H H M) GR ppppppppp~ DU@D AU F LZ H H KM GS ppppppppp~ DU@ E AV F F H H H) L ppppppppp ppppppppp~ DV@ D A F G* HN H HI~ D@V@ E A F G" H H H IT ppppppppp~ DV@ E A F G H H H JU~ DV@E A F G+ H H HJ ppppppppp~ DW@ E A FR G H H H LV ppppppppp~ D@W@ D6 A6 G G H H H G~ DW@ E A G G H H V IW ppppppppp~ DW@ A\ A W[ G, H H H L]~ DX@ E A F G H H H J-~ D@X@ D^ A F G. H` H H J_ ppppppppp~ DX@ E A N G H H H LX ppppppppp~ DX@D A; F/ G H H K0 LYD lzz((~~(~(z(~((z~(~v(~(~~(~~~(~( @ @ @ @ @ @ ( @ V@ +@ @ K@ e@ @ @ @ @  @ @ O @ @ @ H@ I@ g@ @ @ f@ ppppppppp~ DY@ E A FO G H H H I ppppppppp~ D@Y@ E A \ G H H K[ LZ ppppppppp~ DY@ E A G G H H H* I[~ DY@ E A W X H H H* I\ ppppppppp ppppppppp~ EZ@ E A G G H H H L]~ E@Z@ AL A FM G H H H L^~ EZ@ AK A FN G H H H L_~ EZ@D A] F G@ H H H- J` ppppppppp~ E[@ E A F1 F H H H Ja~ E@[@ E A Fh G H H H   !#Jb~ E[@ E A GO G H H H Jc~ E[@ E A F2 G H H M\ LE\@D`@ A F F. H H Mi Jd ppppppppp~ E@\@ E A F F H H H Ge~ E\@D A N G H H KP Gf ppppppppp~ E\@ E A F3 G H H M Gg~ E]@ E A FD Y H [ M Gh ppppppppp~ E@]@ E A F L H H H% Gi ppppppppp ppppppppp~ E]@ E A F4 G5 H H H Gj~ E]@ E A F G6 H H H Gk pppppppppD*l(~(~(~~((~~~z(~~~~x(~z(~~(~((~~ ` @ I@ W@ @ W@ @ @ u@ d @ @ ] @ @ @ :@ @ @ r g g g @ Q @ r @ @ @ g H@  @~ E^@ E A F L H H H Gl ppppppppp~ E@^@ E A F L H H H G ppppppppp~ i^@ Eb Ab Fe Gc H# H H Gd ppppppppp~ E^@D A F O/ H H H0 Gm~ E_@D A F O/ H H H0 Gm ppppppppp~ E@_@D A F G H H K Gn ppppppppp ppppppppp~ E_@ E A X7 R H H H Go ppppppppp~ E_@ E A XE L H H H, Gp ppppppppp~ E`@ E A F8 Gm H H Z Gq ppppppppp~ E `@D A F L H H H+ Gr ppppppppp iii ikiiiii iii iliiiii pppppppppE@`@ DD A G G H H K9 G~ E``@ E A F G H H H Gs ppppppppp~ E`@D A F G H H H' G~ E`@ E A F: L H H M Gt ppppppppp ppppppppp~ E`@D A FfO H H H Gu pppppppppD l~(~(~(zz(z((~(~(~(z(22(~(z~((v S@ @ @ ` @ f@ @ @ 6@ f@ c c @ r @ 9@ # @ ( 6@ @ t@ r v@ T@ @ @ W@ [@ @ @ @ @~ E`@D A F; F" H H H- Gv ppppppppp ppppppppp~ Ea@D A NgF H H H) Gw ppppppppp~ E a@D A F! F" H H H Gx~ E@a@D A" F#F H H H Gy~ E`a@D A$ FF H H H Gx ppppppppp~ Ea@D A% Fh G H C M= G<~ Ea@D AW X GQ H H H G> pppppppppEa@D\@ AX F' G H H M Gz~ Ea@D A& GF F" H H M G{~ Eb@D A( G? F" H H H G{ pHpppppppp~ E b@D A) F@ G H H H' G|~ E@b@D A* F= F" H H H' G}~ E`b@D A+ F? FT H H H) G~~ Eb@D A, F> FT H H H) G ppppppppp~ Eb@ E- A- FA F" H H MB J pIpppppppp~ Eb@D A. FO H H H( G ppppppppp~ Eb@D A/ F F" H H H% G ppppppppp~ Ec@ E0 A1 N G H H H) G pJpppppppp ppppppppp iii iliiiii iii imiiiiiDN lz((v(zvv(zz(xzz(zzzz(~(v(z(~((2 I@ ( ( v@ @ @ u@ $ @ g g g g @ ( @ 7@ } @ c *@ N @ *g *g *g *g *@ f@ @ r ( pKpppppppp~ E c@D A2 GiF H H H G~ E@c@D A3 GjF H H H( G ppppppppp~ E`c@D AY F L H H H- G ppppppppp ppppppppp~ Ec@ E A FO H# H H G~ Ec@D A FCF H H H G p pppppppp iii ip iiiii iii in iiiii iii io iiiii p pppppppp~ Ec@D A F F" H H H G~ Ec@D A F F" H H H G ppppppppp~ Ed@ E A F`O H H H G~ E d@D A FG G H H H G~ E@d@D AZ FF H H H G p9pppppppp~ E`d@ D A F F H H H G ppppppppp iii iqiiiii iii iriiiii iii isiiiii ppppppppp p:pppppppp~ Ed@ P A F G H H H G~ Ed@D A F O1 H H H- G~ Ed@D A FF H H H G~ Ed@D A FH G@ H H H GDz l(vv(z((zv(222(zz(zzv(z(222((~zv @! r" W@# ($ @% @& @' g( v@) @* @+ \ @, @- @. H@/ 9@0 @1 (2 (3 4 g@5 6 (7 8 9 I@: @; ` @< W@= @> ? r p pppppppp~ !Ee@ !P !A !F !R !H !H !K !G "p"pppppppp~ #E e@ #A #A #F #L #H #H #H #G $p$pppppppp %iii %iu%iiiii &iii &it&iiiii 'p'pppppppp (p;(pppppppp~ )E@e@)D )A )F )G )H )H )H )G~ *E`e@*D *A *FO*F *H *H *H4 *G~ +Ee@+D +A +FP+F +H +H +H +G ,p,pppppppp~ -Ee@ -E -A -F -L@ -H -H -KD -G .p.pppppppp /p/pppppppp 0p<0pppppppp~ 1Ee@ 1E 1A 1F 1L 1H 1H 1M 1G~ 2Ee@ 2E 2A 2F 2G 2H 2H 2H 2G~ 3Ef@ 3E 3A 3F 3G 3H 3H 3H 3G 4p=4pppppppp~ 5E f@ 5E 5A 5G 5L 5H 5H 5M 5Gx~ 6E@f@ 6D 6A 6F 6L 6H 6H 6M 6G~ 7E`f@ 7D 7A 7F 7L 7H 7H 7K 7G~ 8Ef@8D 8A 8F 8L 8H 8H 8K 8G 9p9pppppppp~ :Ef@:D :A :F :L :H :H :M :G~ ;Ef@ ;D ;A ;FE ;L ;H ;H ;M ;G <p><pppppppp~ =Ef@ =E =A =F =O8 =H =H =M =G~ >Eg@>E >A >F >O8 >H >H >M >G~ ?E g@ ?E ?A^ ?G?O ?H ?H ?M ?GD| l(~(~(22((zvv(~(((~~~(~~~z(z~(~z@ I@A rB C :@D @E P F *@G H @I d@J @K rL :@M H@N j@O @P Q gR gS @T @U W@V @ @p?@pppppppp~ AE@g@AD AA AF AL AH AH AH3 AG~ BE`g@BD BA BF BL@ BH BH BH3 BG Cp@Cpppppppp~ DEg@ DE DA DFS DL DH DH DH DG~ EEg@ EE EA EF EL EH EH EH3 EG FpAFpppppppp~ GEg@ GE GA GG GG GH GH GH3 GG HpBHpppppppp~ IEg@ IE IA IF IGF IH# IH IK IG JpCJpppppppp~ KEh@ KE KA KGKF KH KH KH3 KG LpLpppppppp MpDMpppppppp~ NE h@ NE NA< NG NF NH NH NH NG OpEOpppppppp~ PE@h@ PA PA PF PjX PHa PH PK PG QpQpppppppp Riii RivRiiiii SpSpppppppp~ TE`h@ TE TA TGW TOt TH TH TKG TG UpFUpppppppp~ VEh@VP VE VQ VRY VS VS VSJ VTI2 (zz(~~(~(~(z((~(~(2(~(N5Q6( Px 2Q 6ӭX?]42@ӭ rF'ESK,Fd <?Nguyn Mai Anh: Xem li phn t< 9 2 xx 3Q 6խX? . ]43@խ@ gĆNB <ANguyn Mai Anh: Xem li phn t < F 2 ~~ 4Q <PҭX!sF? ]44@Pҭ@ێ TD}^: <ANguyn Mai Anh: Xem li phn t < L 6 xx 5Q 6X?H))]45@` RmA$=( <ANguyn Mai Anh: Sa li theo UN < M < ( 2Nguyn Mai Anh ( 3Nguyn Mai Anh ( 4Nguyn Mai Anh (*5Nguyn Mai Anh >@FuFu A @\&M\=F@=% '@R&C&P& ףp= ?'(\?()\(?)HzG?M \\ppcd-tttrangb\HP LaserJet 40C odXXLetterDINU"` #aL` SMTJP HP LaserJet 400 M401 PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueHPPCompositeUSBGetSerialNumberhppdvq01.dll_getDeviceSerialNumberWHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPCompositeUSBFilehppdvq01.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueDuplexNONEOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4MediaTypeAUTOEMFSpoolingforPLSwoMopierTrueCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorMode24bppEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoPrintQualityGroupPQGroup_2HPDocPropResourceDatahpchl140.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpcm4016.xmlHPLpiSelection156lpiHPEnableObjectTaggingTrueHPReverseScanLinesForDuplexFALSEHPEnablePageTimerFalseHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE140HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS140HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPMHDLLNameHPFIE140HPPreAnalysisTrueIUPH!xOOAg[B,hB؃nѬB b ] І?`_D~#7npAw%kaiڕ6әL #w wa@k!&Oi6()5W~~03('rO3x5%yxO ˔h4R~O:ݫ}MJHE҈nuKH*ർNv'%OTebQ4AQ0(+C7$j}p{>k" \iFD}#W%}5ЈMbec,u[XڍH=0e?=9\)IDޔF"uY/3*wCQLNvlTVꘙj=H- O sxqܕX] "~?Y5xѿ˺ڊ {TĔcyդUYԝ݉f3yoPQ2zv磝`s~4QGv<B" FXX333333?Q?&\&M\=\$2$$''..QQ LLMMOOSSUU<<@@CCFFHHJJ((,,//004499""  ssyy{{ggiikkmmnnqqUUVVXX\\__aaHHKKMMOOQQSS77;;??AABBEECD &&,,//2244 ggD s1 dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?",333333?333333?&<3U>@ggD 2 0dnmnhung Oh+'0HPl Nguyễn Mai Anh dnmnhungMicrosoft Excel@:<@2@ƕ E՜.+,0HP X`hp x danh muc chungSheet6'danh muc chung'!Print_Titles Worksheets Named RangesDocumentSummaryInformation8 0CompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q