ࡱ>   prt v x z j bjbj }}+1h.h.;;A<A<A<U<U<U<8< YFt U<؎SVVV'W,\^_p׌ٌٌٌٌٌٌ~ BٌA<F`[^,\F`F`ٌ;;V'W^b^b^bF` ;RV(A<'W׌^bF`׌^b^bv<"y'W^|U<Ra wÌ0؎w:b^bb4yyXbA<kzXF`F`^bF`F`F`F`F`ٌٌ^bF`F`F`؎F`F`F`F`bF`F`F`F`F`F`F`F`F`h.+ :: Ph lc 2. NI DUNG CH TIU THNG K THUC B CH TIU THNG K PHT TRIN BN VNG CA VIT NAM Mc tiu 1. Chm dt mi hnh thc ngho mi ni Mc tiu 1.1. n nm 2020, xa b tnh trng ngho cng cc cho tt c mi ngi mi ni, s dng chun ngho vi mc thu nhp bnh qun u ngi thp hn 1,25 la M sc mua tng ng (gi 2005)/ngy; n nm 2030, gim t nht mt na t l ngho theo tiu ch ngho a chiu ca quc gia (Mc tiu 1.1, Mc tiu 1.2, Mc tiu 1.a v Mc tiu 1.b ton cu) 1.1.1. T l ngho 1. Khi nim, phng php tnh T l ngho l phn trm v s ngi hoc s h c mc thu nhp (hoc chi tiu) bnh qun u ngi thp hn chun ngho trong tng s ngi hoc s h c nghin cu. Cng thc tnh: T l ngho (%) =S ngi (hoc h) c nghin cu c thu nhp (chi tiu) bnh qun u ngi thp hn chun ngho 100Tng s ngi (hoc h) c nghin cuChun ngho l mc thu nhp (hoc chi tiu) bnh qun u ngi c dng xc nh ngi ngho hoc h ngho. Nhng ngi hoc h c thu nhp (hoc chi tiu) bnh qun u ngi thp hn chun ngho c coi l ngi ngho hoc h ngho. Chun ngho bng chun ngho lng thc, thc phm cng vi mt mc chi ti thiu cho cc mt hng phi lng thc - thc phm, gm: nh , qun o, dng gia nh, hc tp vn ho, gii tr, y t, i li, thng tin lin lc& Chun ngho lng thc, thc phm l tr gi ca mt r hng ho lng thc, thc phm thit yu bo m khu phn n duy tr vi nhit lng tiu dng mt ngi mt ngy l 2100 Kcal. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Nhm dn tc (Kinh, Hoa/dn tc khc); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 1.1.2. T l ngho a chiu 1. Khi nim, phng php tnh T l ngho a chiu l phn trm s h ngho tip cn trn tng s h. Cng thc tnh: T l ngho a chiu (%)=S h ngho a chiu100Tng s h gia nh Chun ngho tip cn a chiu giai on 2016 - 2020 s dng kt hp chun ngho v thu nhp v mc thiu ht tip cn 5 dch v x hi c bn, gm: y t, gio dc, nh , nc sch v v sinh, thng tin, c o bng 10 ch s, gm: tip cn cc dch v y t; bo him y t; trnh gio dc ca ngi ln; tnh trng i hc ca tr em; cht lng nh ; din tch nh bnh qun u ngi; ngun nc sinh hot; h x/nh tiu hp v sinh; s dng dch v vin thng; ti sn phc v tip cn thng tin. H c coi l ngho a chiu nu p ng mt trong hai tiu ch: - C thu nhp bnh qun u ngi/thng t 700.000 ng tr xung nng thn; hoc t 900.000 ng tr xung thnh th - C thu nhp bnh qun u ngi/thng trn 700.000 ng n 1.000.000 ng nng thn hoc trn 900.000 ng n 1.300.000 ng thnh th v thiu ht t 3 ch s o lng mc thiu ht tip cn cc dch v x hi c bn tr ln. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 1.2. Trin khai trn ton quc cc h thng v cc bin php an sinh x hi thch hp cho mi ngi, bao gm c cc chnh sch sn an sinh x hi v n nm 2030 t c din bao ph ng k cho ngi ngho v nhng ngi d b tn thng (Mc tiu 1.3 ton cu) 1.2.1. S ngi ng bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip 1. Khi nim, phng php tnh a) S ngi ng bo him x hi S ngi ng bo him x hi gm s ngi tham gia ng bo him x hi bt buc v s ngi tham gia ng bo him x hi t nguyn. Bo him x hi bt buc l loi hnh bo him x hi do Nh nc t chc m ngi lao ng v ngi s dng lao ng bt buc phi tham gia. Bo him x hi t nguyn l loi hnh bo him x hi do Nh nc t chc m ngi tham gia c la chn mc ng, phng thc ng ph hp vi thu nhp ca mnh v Nh nc c chnh sch h tr tin ng bo him x hi ngi tham gia hng ch hu tr v t tut. i tng tham gia bo him x hi bt buc c quy nh theo Lut Bo him x hi. Ngi tham gia bo him x hi t nguyn l cng dn Vit Nam t 15 tui tr ln v khng thuc i tng ng bo him x hi bt buc. b) S ngi ng bo him y t Bo him y t l hnh thc bo him bt buc c p dng i vi cc i tng theo quy nh ca Lut bo him y t chm sc sc khe, khng v mc ch li nhun v do Nh nc t chc thc hin. i tng tham gia bo him y t c quy nh theo Lut Bo him y t. c) S ngi ng bo him tht nghip Bo him tht nghip l ch nhm b p mt phn thu nhp ca ngi lao ng khi b mt vic lm, h tr ngi lao ng hc ngh, duy tr vic lm, tm vic lm trn c s ng vo Qu bo him t nguyn. i tng tham gia bo him tht nghip c quy nh theo Lut Vic lm. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc; - Ngi khuyt tt; - Bt buc/t nguyn; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - C s d liu tp trung ngnh Bo him X hi; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Bo him X hi Vit Nam. 1.2.2. S ngi c hng bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip 1. Khi nim, phng php tnh a) S ngi c hng bo him x hi S ngi #c hng ba o hi m xa h#i l s ngi tham gia bo him x hi #c nhn tin ba o hi m xa h#i (tnh theo s ngi, bt k mt ngi nhn c nhiu loi bo him x hi khc nhau). S ngi c hng bo him x hi c chi tr theo cc ch : m au, thai sn; tai nn lao ng, bnh ngh nghip; hu tr; t tut. b) S ngi c hng bo him y t S ngi #c hng ba o hi m y t l s ngi tham gia bo him y t khi i khm cha bnh c hng cc dch v khm cha bnh (tnh theo s lt ngi khm cha bnh bo him y t). c) S ngi c hng bo him tht nghip S ngi #c hng ba o hi m tht nghip l s ngi tham gia ng bo him tht nghip khi mt vic lm (tht nghip) #c h ng ch # ba o hi m tht nghip (tnh theo s ngi hng bo him tht nghip). 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngi khuyt tt; - Bt buc/t nguyn; - Dn tc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: C s d liu tp trung ngnh Bo him X hi. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Bo him X hi Vit Nam. 1.2.3. S ngi c h tr x hi hng thng ti cng ng 1. Khi nim, phng php tnh i tng hng tr cp x hi hng thng gm: a)Tr em di 16 tui khng c ngun nui dng thuc mt trong cc trng hp quy nh sau y: - B b ri cha c ngi nhn lm con nui; - M ci c cha v m; - M ci cha hoc m v ngi cn li mt tch theo quy nh ca php lut; - M ci cha hoc m v ngi cn li ang hng ch chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi; - M ci cha hoc m v ngi cn li ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc; - C cha v m mt tch theo quy nh ca php lut; - C cha v m ang hng ch chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi; - C cha v m ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc; - Cha hoc m mt tch theo quy nh ca php lut v ngi cn li ang hng ch chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi; - Cha hoc m mt tch theo quy nh ca php lut v ngi cn li ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc; - Cha hoc m ang hng ch chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi v ngi cn li ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc. b) Ngi t 16 tui n 22 tui thuc mt trong cc trng hp quy nh trn m ang hc ph thng, hc ngh, trung hc chuyn nghip, cao ng, i hc vn bng th nht. c) Tr em b nhim HIV thuc h ngho; ngi b nhim HIV thuc h ngho khng cn kh nng lao ng m khng c lng hu, tr cp bo him x hi hng thng, tr cp u i ngi c cng hng thng, tr cp hng thng khc. d) Ngi thuc h ngho khng c chng hoc khng c v; c chng hoc v cht; c chng hoc v mt tch theo quy nh ca php lut v ang nui con di 16 tui hoc ang nui con t 16 tui n 22 tui nhng ngi con ang hc ph thng, hc ngh, trung hc chuyn nghip, cao ng, i hc vn bng th nht (sau y gi chung l ngi n thn ngho ang nui con). ) Ngi cao tui thuc mt trong cc trng hp sau y: - Ngi cao tui thuc h ngho khng c ngi c ngh)a v v quyn phng dng hoc c ngi c ngh)a v v quyn phng dng nhng ngi ny ang hng ch tr cp x hi hng thng; - Ngi t 80 tui tr ln khng thuc din h ngho khng c ngi c ngh)a v v quyn phng dng hoc c ngi c ngh)a v v quyn phng dng nhng ngi ny ang hng ch tr cp x hi hng thng m khng c lng hu, tr cp bo him x hi hng thng, tr cp x hi hng thng; - Ngi cao tui thuc h ngho khng c ngi c ngh)a v v quyn phng dng, khng c iu kin sng cng ng, iu kin tip nhn vo c s bo tr x hi, nh x hi nhng c ngi nhn chm sc ti cng ng. e) Tr em khuyt tt, ngi khuyt tt thuc din hng tr cp x hi theo quy nh ca php lut v ngi khuyt tt. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - i tng c h tr; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. 1.2.4. S ngi c h tr x hi t xut 1. Khi nim, phng php tnh S ngi c h tr x hi t xut l s ngi c nhn tr gip x hi t xut do thiu i, thin tai, ha hon, mt ma hoc l do bt kh khng khc. i tng c hng tr cp x hi t xut theo quy nh ca Chnh ph. 2. Phn t ch yu - i tng c h tr; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. 1.2.5. S ngi c chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi 1. Khi nim, phng php tnh i tng c chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi bao gm: a)i tng bo tr x hi c hon cnh c bit kh khn bao gm: - Tr em di 16 tui khng c ngun nui dng thuc mt trong cc trng hp quy nh sau y: + B b ri cha c ngi nhn lm con nui; +M ci c cha v m; +M ci cha hoc m v ngi cn li mt tch theo quy nh ca php lut; +M ci cha hoc m v ngi cn li ang hng ch chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi; + M ci cha hoc m v ngi cn li ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc; +C cha v m mt tch theo quynh ca php lut; +C cha v m ang hng ch chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi; +C cha v m ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc; +Cha hoc m mt tch theo quy nh ca php lut v ngi cn li ang hng ch chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi; + Cha hoc m mt tch theo quy nh ca php lut v ngi cn li ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc; + Cha hoc m ang hng ch chm sc, nui dng ti c sbo tr x hi, nh x hi v ngi cn li ang trong thi gian chp hnh n pht t ti tri giam hoc ang chp hnh quyt nh x l vi phm hnh chnh ti trng gio dng, c s gio dc bt buc, c s cai nghin bt buc. - Tr em b nhim HIV thuc h ngho; ngi b nhim HIV thuc h ngho khng cn kh nng lao ng m khng c lng hu,tr cp bo him x hi hng thng, tr cp u i ngi c cng hng thng, tr cp hng thng khc. -Ngi cao tui thuc din c chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi theo quy nh ca php lut v ngi cao tui; -Tr em khuyt tt, ngi khuyt tt thuc din c chm sc, nui dng ti c s bo tr x hi, nh x hi theo quy nh ca php lut v ngi khuyt tt. b) i tng cn bo v khn cp bao gm: -Nn nhn ca bo lc gia nh; nn nhn b xm hi tnh dc; nn nhn b bun bn; nn nhn b cng bc lao ng; -Tr em, ngi lang thang xin n trong thi gian ch a v ni c tr; -i tng cn bo v khn cp khc theo quyt nh ca Ch tch y ban nhn dn cp tnh. c)i tng t nguyn sng ti c s bo tr x hi, nh x hi bao gm: -Ngi cao tui thc hin theo hp ng y nhim chm sc; -Ngi khng thuc din i tng bo tr x hi c hon cnh c bit kh khn v i tng cn bo v khn cp, khng c iu kin sng ti gia nh, c nhu cu vo sng ti c s botr x hi, nh x hi. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - i tng c nhn nui dng, chm sc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng, Thng binh v X hi Mc tiu 1.3. n nm 2030, bo m tt c mi ngi, c bit nhng ngi ngho v ngi d b tn thng, c quyn bnh ng i vi cc ngun lc kinh t, tip cn cc dch v c bn, quyn s dng t ai v ti nguyn thin nhin, quyn s hu v kim sot cc dng ti sn khc, cng ngh mi ph hp v cc dch v ti chnh, bao gm ti chnh vi m (Mc tiu 1.4 ton cu) 1.3.1. T l dn s sng trong h gia nh tip cn vi cc dch v c bn 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s sng trong h gia nh tip cn vi cc dch v c bn l phn trm dn s sng trong h c tip cn vi cc dch v c bn trong tng dn s trong nm xc nh. Cc dch v c bn c xc nh theo chun ngho tip cn a chiu giai on 2016 - 2020, gm: y t, gio dc, nh , nc sch - v sinh; thng tin. Cng thc tnh: T l dn s sng trong h gia nh tip cn vi cc dch v c bn (%) =Dn s sng trong h gia nh c tip cn vi cc dch v c bn 100Tng dn s sng trong h gia nh2. Phn t ch yu - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 1.4. n nm 2030, tng cng kh nng chng chu v phc hi cho ngi ngho v nhng ngi trong hon cnh d b tn thng, ng thi gim ri ro v tn thng ca h do cc hin tng thi tit v kh hu cc oan, cc c sc v thm ho v mi trng, kinh t, x hi (Mc tiu 1.5 ton cu) 1.4.1. S v thin tai v mc thit hi 1. Khi nim, phng php tnh V thin tai l mt thm ha do thin nhin gy ra nh bo, lt, li, lc, ng t, st l t, triu cng, xm nhp mn, sng thn, ni la, st nh, ma , bng gi, nng, hn hn,& S v thin tai l tng s v thin tai xy ra trong k bo co c nh hng n cc khu vc a l khc nhau ca t nc. Mc thit hi gm thit hi v ngi v ti sn ca cc v thin tai. V ngi gm s ngi cht, s ngi b mt tch, s ngi b thng; thit hi v ti sn c c tnh ton b gi tr thit hi bng tin mt do v thin tai gy ra. 2. Phn t ch yu: - Loi thin tai; - Vng; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 1.4.2. S ngi cht, mt tch, b thng do thin tai trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh S ngi cht, mt tch, b thng do thin tai trn 100.000 dn l s ngi cht, mt tch, b thng do thin tai xy ra trong k bo co c nh hng n cc khu vc a l khc nhau ca t nc tnh trn 100.000 dn ca khu vc . Cng thc tnh: S ngi cht, mt tch, b thng do thin tai trn 100.000 dn=S ngi cht, mt tch, b thng do thin tai khu vc a thi im t100.000Tng s dn khu vc a thi im t2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Loi thin tai; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Mc tiu 2.1. n nm 2030, chm dt tnh trng thiu i v m bo tt c mi ngi, c bit nhng ngi ngho v nhng ngi d b tn thng, bao gm c ngi cao tui v tr s sinh, c tip cn vi thc phm an ton, dinh dng v y quanh Nm (Mc tiu 2.1 ton cu) 2.1.1. T l thiu i 1. Khi nim, phng php tnh - T l h thiu i l t l phn trm nhng h b thiu i so vi tng s h trong vng 1 thng k t ngy bo co tr v trc. H thiu i l h tnh n thi im bo co c ngun d tr lng thc v d tr bng tin, tr gi hng ho, ti sn c th bn c mua lng thc tnh bnh qun u ngi t di 13 kg thc hay 9 kg go 1 thng. Ni cch khc, nhng h gia nh khng th c lng thc n hai ba cm hng ngy c tnh l h thiu i. - T l nhn khu thiu i l t l phn trm nhng nhn khu b thiu i so vi tng s nhn khu trong vng 1 thng k t ngy bo co tr v trc. Nhn khu thiu i l nhng ngi trong cc h thiu i. 2. Phn t ch yu - Dn tc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Lao ng Thng binh v X hi; - Phi hp: Tng cc Thng k, B Nng nghip v Pht trin nng thn. 2.1.2. T l mt an ninh lng thc mc va, nghim trng trong dn s theo chun mt an ninh lng thc (FIES) 1. Khi nim, phng php tnh An ninh lng thc l mi ngi c quyn tip cn cc thc phm mt cch an ton, b dng, y mi lc mi ni duy tr cuc sng khe mnh v nng ng. Ch tiu ny o lng t l phn trm dn s trong tng dn s b mt an ninh lng thc mc va, nghim trng trong thi gian tham chiu. Chun mt an ninh lng thc do FAO quy nh. C ba loi mt an ninh lng thc sau y: - Mt an ninh lng thc nh; - Mt an ninh lng thc mc va; - Mt an ninh lng thc nghim trng. Cng thc tnh: T l mt an ninh lng thc mc va, nghim trng (%) =S ngi b mt an ninh lng thc mc va, nghim trng 100Tng dn s2. Phn t ch yu - Thnh th/nng thn; - Vng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 2.2:n nm 2030 gim tt c cc hnh thc suy dinh dng, p ng nhu cu dinh dng cho cc i tng l tr em, tr em gi v thnh nin, ph n mang thai v ang cho con b, ngi cao tui(Mc tiu 2.2 ton cu) 2.2.1. T l tr em di nm tui suy dinh dng 1. Khi nim, phng php tnh T l tr em di nm tui suy dinh dng l s tr em di nm tui b suy dinh dng (SDD) t nht mt trong 3 th: Cn nng theo tui; chiu cao theo tui hoc cn nng theo chiu cao tnh trn 100 tr c cn o ca khu vc trong thi im iu tra. Tr em suy dinh dng cn nng theo tui l tr em di nm tui c cn nng theo tui thp di tr hai lch chun (-2SD) ca cn nng trung v ca qun th tham kho ca T chc Y t Th gii. Tr em suy dinh dng chiu cao theo tui l tr em di nm tui c chiu cao theo tui thp di tr hai lch chun (-2SD) ca chiu cao trung v ca qun th tham kho ca T chc Y t Th gii. Tr em suy dinh dng cn nng theo chiu cao l tr em di nm tui c cn nng theo chiu cao thp di tr hai lch chun (-2SD) ca cn nng trung v ca qun th tham kho ca T chc Y t Th gii. Tnh trng dinh dng c phn loi theo cc mc sau: - Bnh thng: ( - 2SD - Suy dinh dng (SDD): I (va) < - 2SD v ( - 3SD II (nng): < - 3SD v ( - 4SD III (rt nng): < - 4SD Trong , SD l chnh lch chun. Khi nim suy dinh dng theo ngh)a rng cing gm c hin tng tha dinh dng, hin tng bo ph. Cng thc tnh: T l tr em di nm tui suy dinh dng cn nng theo tui (%) =S tr em di nm tui suy dinh dng cn nng theo tui 100S tr em di nm tui c cn T l tr em di nm tui suy dinh dng chiu cao theo tui (%) =S tr em di nm tui suy dinh dng chiu cao theo tui 100S tr em di nm tui c o chiu cao T l tr em di nm tui suy dinh dng chiu cao theo cn nng (%) =S tr em di nm tui suy dinh dng cn nng theo chiu cao 100S tr em di nm tui c cn v o chiu cao2. Phn t ch yu - Mc suy dinh dng; - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Nhm thng tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra thng k; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. Mc tiu 2.3: n nm 2030, tng gp 1,5 ln nng sut lao ng trong nng nghip v thu nhp ca lao ng nng nghip (Mc tiu 2.3, Mc tiu 2.a, Mc tiu 2.b ton cu) 2.3.1. Nng sut lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy sn 1. Khi nim, phng php tnh Nng sut lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy sn l ch tiu phn nh hiu sut lm vic ca lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy sn, thng o bng tng sn phm trong nc ngnh nng, lm nghip v thy sn tnh bnh qun mt lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy sn trong thi k tham chiu, thng l mt nm lch. Cng thc tnh: Nng sut lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy sn (VND/lao ng)=Tng sn phm trong nc ngnh nng, lm nghip v thy snTng s ngi lm vic bnh qun trong ngnh nng, lm nghip v thy sn2. Phn t ch yu: Ngnh kinh t cp 2. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - S liu tng sn phm trong nc ngnh nng, lm nghip v thy sn do Tng cc Thng k tnh t cc cuc iu tra thng k, ch bo co thng k cp b, ngnh; - iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 2.3.2. Thu nhp bnh qun ca lao ng ngnh nng, lm nghip v thy sn 1. Khi nim, phng php tnh Thu nhp ca lao ng ang lm vic l thu nhp t tin cng, tin lng v cc khon thu nhp khc c tnh cht nh lng gm tin lm thm, tin thng, tin ph cp, t kinh doanh,& ca nhng ngi lao ng lm cng n lng trong nn kinh t. Cc khon thu nhp ny c th bng tin mt hoc hin vt. Thu nhp bnh qun ca lao ng ngnh nng, lm nghip v thy sn l tng s tin thu nhp thc t tnh bnh qun mt lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy sn. Cng thc tnh: Thu nhp bnh qun ca lao ng ngnh nng, lm nghip v thy sn=( Wi x Li( LiTrong : i : Thi gian tham chiu (thng l 1 thng); Li : S lao ng trong ngnh nng, lm nghip v thy sn ti thi im iu tra; Wi : Thu nhp ca lao ng ngnh nng, lm nghip v thy sn trong thi gian tham chiu. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 2.4. n nm 2030, bo m sn xut lng thc, thc phm bn vng v p dng nhng phng thc sn xut nng nghip c kh nng chng chu gip tng nng sut v sn lng, duy tr h sinh thi, tng cng kh nng thch ng vi bin i kh hu v cc thm ha khc v dn dn ci to cht lng t ai (Mc tiu 2.4, Mc tiu 2.c ton cu) 2.4.1. T l din tch t nng nghip p dng quy trnh sn xut bn vng 1. Khi nim, phng php tnh t nng nghip p dng quy trnh sn xut bn vng l nhng din tch t p ng ba kha cnh ca sn xut bn vng l mi trng, kinh t v x hi. S dng t bn vng l gim suy thoi t v nc n mc ti thiu, gim chi ph sn xut bng cch s dng thng cc ngun ti nguyn bn trong v p dng h thng qun l ph hp. S dng t bn vng trong nng nghip lin quan trc tip n h thng canh tc c th nhm duy tr v nng cao thu nhp, bo v cc ngun ti nguyn thin nhin v thc y pht trin nng thn. Din tch t nng nghip bao gm din tch t trng cy hng nm, din tch t trng cy lu nm v din tch ng c lu nm. Cng thc tnh: T l din tch t nng nghip p dng quy trnh sn xut bn vng (%)=Din tch t nng nghip p dng quy trnh sn xut bn vng 100Tng din tch t nng nghip2. Phn t ch yu - Loi cy trng; - Quy m canh tc; - Hnh thc p dng (Vietgap/theo chui,...); - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Nng nghip v Pht trin nng thn ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 2.4.2. Ch s gi tiu dng nhm lng thc, thc phm 1. Khi nim, phng php tnh Ch s gi tiu dng nhm (CPI) lng thc, thc phm l ch tiu tng i (tnh bng %) phn nh xu hng v mc bin ng gi c chung theo thi gian ca cc loi mt hng lng thc, thc phm tiu dng hng ngy ca ngi dn. Danh mc hng ho v dch v i din gm cc mt hng v dch v ch yu, i din cho tiu dng ca dn c trong mt giai on nht nh, c s dng iu tra thu thp gi nh k, phc v tnh CPI. Quyn s tnh CPI l t trng chi tiu cho cc nhm hng ho v dch v trong tng chi tiu ca dn c ca nm c chn lm gc so snh. Quyn s ny c s dng c nh trong 5 nm. Sau mi chu k 5 nm, danh mc mt hng i din, quyn s li c cp nht cho ph hp vi th trng tiu dng v c cu chi tiu cho i sng hng ngy ca ngi dn trong thi k hin ti. Cng thc tnh: Ch s gi tiu dng c tnh ton theo cng thc Laspeyres bnh qun nhn gia quyn c dng tng qut nh sau: EMBED Equation.3 Trong : EMBED Equation.DSMT4 : L ch s gi tiu dng k bo co (t) so vi k gc c nh (0); EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 : Tng ng l gi tiu dng k bo co t v k gc c nh (0); EMBED Equation.DSMT4 : L quyn s k gc c nh (0); EMBED Equation.DSMT4 : L chi tiu dng k gc c nh (0); n : L s mt hng. Phng php tnh ch s gi tiu dng Ch s gi tiu dng c tnh t kt qu iu tra gi tiu dng ca tng Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. Ch s gi tiu dng c tnh bng phng php bnh qun nhn gia quyn gia mc bin ng gi ca cc nhm mt hng vi quyn s tng ng. Ch s gi tiu dng ca cc Tnh/thnh ph c tnh bng phng php bnh qun nhn gia quyn gia ch s gi tiu dng ca mi nhm hng ha v dch v tiu dng c chn iu tra vi quyn s tng ng. Ch s gi tiu dng ca 6 vng kinh t c tnh bng phng php bnh qun nhn gia quyn gia ch s gi tiu dng ca mi Tnh/thnh ph trong vng vi quyn s tng ng. Ch s gi tiu dng ca c nc c tnh bng phng php bnh qun nhn gia quyn gia ch s gi tiu dng ca cc vng kinh t vi quyn s tng ng. 2. Phn t ch yu - Danh mc mt hng nhm lng thc, thc phm; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra gi tiu dng (CPI); - Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 2.5. n nm 2020, duy tr a dng di truyn ca cc ging cy trng, vt nui, thc y tip cn v chia s cng bng, hp l nhng li ch t vic s dng cc ngun gen v tri thc bn a lin quan, theo cam kt quc t. 2.5.1. S lng ngun gen ng vt, thc vt cho lng thc, nng nghip c bo tn 1. Khi nim, phng php tnh Bo tn, lu gi ngun gen ng vt, thc vt l bo v ti nguyn di truyn nhm cung cp ngun nguyn liu khi thy phc v cng tc nghin cu khoa hc, ci to ging, m bo duy tr c s a dng sinh hc v nhng tin cn thit v ti nguyn sinh hc cho s pht trin bn vng nn nng nghip hin ti cing nh trong tng lai. Ngun genl cc loi sinh vt, cc mu vt di truyn trong khu bo tn, c s bo tn a dng sinh hc, c s nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh v trong t nhin. Vic bo tn cc ngun gen ng vt v thc vt cho lng thc v nng nghip (GRFA) trong cc iu kin bo tn trong trung v di hn l phng tin tin cy nht bo tn ti nguyn di truyn. GRFA ca thc vt v ng vt c bo tn trong cc c s ny c th d dng s dng trong cc chng trnh nhn ging, thm ch l ngay ti trang tri. GRFA ca ng vt v thc vt c tnh ring. Ngun gen thc vt: Ngun gen ca thc vt c tnh bng m gen ngun gen thc vt c bo m trong cc iu kin bo tn trong trung v di hn, trong  gen b sung l mt mu ht ging, vt liu trng trt hoc cy trng khc bit c bo qun trong ngn hng gen. Thit lp chun cho cc nghin cu khoa hc v k thut tt nht bo tn ngun gen di truyn thc vt v h tr cc cng c chnh sch quc t quan trng bo tn v s dng ngun gen thc vt. Ngun gen ng vt: Ngun gen ca ng vt c tnh bng s lng ging ng vt a phng c lu gi trong ngn hng gen vi lng vt liu di truyn c lu gi phc hi li ging Phng php tnh: Ngun gen thc vt: Ngun gen thc vt c tnh bng tng s lng ngun gen di truyn thc vt b sung duy nht c bo m trong cc c s bo tn trung v di hn, bao gm tt c cc gen b sung trong cc b thu thp c bn v cc gia nhp duy nht c lu tr trong cc c s bo tn trung hn, nh cc b thu thp hin c, ch khi cc gen b sung ny c coi l mt b thu thp c bn ca quc gia. Ngun gen di truyn ng vt: i vi ng vt, ch tiu ny c tnh bng s lng ging a phng c lu tr trong b su tp ngn hng gen vi s lng vt liu di truyn c lu gi phc hi ging. 2. Phn t ch yu: + ng vt (trung hn/di hn); + Thc vt (trung hn/di hn). 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: H s hnh chnh ca B Nng nghip v Pht trin nng thn. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Mc tiu 3. Bo m cuc sng khe mnh v tng cng phc li cho mi ngi mi la tui Mc tiu 3.1. n nm 2030, gim t s t vong m xung di 45/100000 tr sng; gim t sut t vong tr di 1 tui xung di 10 ca trn 1000 tr sng v t sut t vong tr di 5 tui xung di 15 ca trn 1000 tr sng 3.1.1. T s t vong m trn mt trm nghn tr sng 1. Khi nim, phng php tnh S ph n cht do nhng nguyn nhn lin quan n mang thai v sinh (khng do nhng nguyn nhn tnh c nh tai nn, t t,...) xy ra trong thi gian t khi mang thai cho n 42 ngy sau tnh bnh qun trn mt trm nghn tr em ra sng trong k nghin cu (thng l mt nm lch). Cng thc tnh: Trong : EMBED Equation.3 : T s t vong m trn mt trm nghn tr sng; EMBED Equation.3 : S ph n cht do nhng nguyn nhn lin quan n mang thai v sinh trong k (nm lch); B: S tr em ra sng trong k (nm lch). 2. Phn t ch yu: Nhm dn tc (Kinh v cc dn tc khc). 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 3.1.2. T l ca sinh c s h tr ca nhn vin y t qua o to 1. Khi nim, phng php tnh L s ph n (t 10-49 tui) c ln sng trong k bo co c nhn vin y t qua o to v chm sc thai sn  tnh trn 100 ph n (t 10-49 tui) c ln sng trong cng thi k. Nhn vin y t qua o to bao gm bc s chuyn khoa sn t nh hng tr ln, h sinh trung cp tr ln, y s sn nhi, nhng cn b y t khc c cp chng nhn c o to lin tc v ngi  c k nng theo chng trnh ca B Y t. Cng thc tnh: T l ca sinh c s h tr ca nhn vin y t qua o to (%)=Tng s ph n (10-49 tui) c ln sng c nhn vin y t qua o to ca mt khu vc trong k bo co 100Tng s ph n (10-49 tui) c ln sng trong k bo co2. Phn t ch yu - Nhm tui ca b m; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th, nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - Ch bo co thng k do B Y t ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.1.3. T sut cht ca tr em di nm tui 1. Khi nim, phng php tnh T sut cht ca tr em di nm tui l s tr em di nm tui cht tnh bnh qun trn 1.000 tr em sinh ra sng trong nm. Cng thc tnh: Trong : EMBED Equation.3 : T sut cht ca tr em di nm tui; EMBED Equation.3 : S tr em cht  tui di nm tui trong nm; B : Tng s trng hp sinh ra sng trong nm. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Thnh th/nng thn; - Vng; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 3.1.4. T sut t vong tr s sinh (T sut t vong tr s sinh trn mt nghn tr sng) 1. Khi nim, phng php tnh T sut t vong tr s sinh l s tr ra sng, t vong trc 28 ngy sau sinh tnh bnh qun trn 1.000 tr ra sng trong nm. Tr s sinh l tr t khi sinh ra cho n 28 ngy tui. T vong s sinh (t vong trong s tr sinh sng trong 28 ngy u i) c th c chia nh thnh t vong s sinh sm, xy ra trong 7 ngy u i v t vong s sinh mun, xy ra sau ngy th 7 nhng trc ngy th 28 ca cuc i. Cng thc tnh: T sut t vong tr s sinh=Tng s tr ra sng, t vong trc 28 ngy sau sinh 1000Tng s tr ra sng trong nm2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Ngy tui (di 7 ngy tui, di 28 ngy tui); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: - H thng ng k dn s (sinh, cht); - iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Y t; - Phi hp: Tng cc Thng k, B T php. 3.1.5. T sut cht ca tr em di mt tui 1. Khi nim, phng php tnh T sut cht ca tr em di mt tui l s o mc cht ca tr em trong nm u tin ca cuc sng. T sut ny c nh ngh)a l s tr em di mt tui cht tnh bnh qun trn mt nghn tr em sinh ra sng trong nm. Cng thc tnh: D0 IMR = 1000 B Trong : IMR : T sut cht ca tr em di mt tui; D0 : S tr em cht  tui di mt tui trong nm; B : Tng s trng hp sinh ra sng trong nm. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 3.2. n nm 2030, chm dt cc bnh dch AIDS, lao, st rt v cc bnh nhit i b lng qun; phng chng bnh vim gan, cc dch bnh do ngun nc v cc bnh truyn nhim khc 3.2.1. T l nhim HIV mi c pht hin hng nm trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh T l nhim HIV mi c pht hin hng nm trn 100.000 dn ls trng hp mi pht hin nhim HIV trn 100.000 dn ca mt khu vc trong thi gian xc nh. Cng thc tnh: T l nhim HIV mi c pht hin hng nm trn 100.000 dn=Tng s ngi mi pht hin nhim HIV ca mt khu vc trong nm xc nh 100.000Dn s trung bnh ca khu vc trong cng nm2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.2.2. S ca mc mi lao trn mt nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh S ca mc mi lao trn 1000 dn l s ca bnh lao mi c pht hin (tt c cc dng bnh lao, k c trng hp ngi nhim HIV) trn 1000 dn ca mt khu vc trong k bo co, thng l mt nm. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Nhm dn s c nguy c cao; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.2.3. S ca mc mi st rt trn mt nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh S ca mc mi st rt trn 1.000 dn l s ngi mc st rt mi pht hin trong nm tnh trn 1.000 dn ca mt khu vc trong nm . 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ma trong nm; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.2.4. S ca mc mi vim gan B trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh S ca mc mi vim gan B trn mt trm nghn dn l s ngi mc vim gan B mi pht hin trong nm tnh trn 100.000 dn ca mt khu vc trong nm . 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.2.5. S ngi cn can thip chng li cc bnh nhit i b lng qun 1. Khi nim, phng php tnh S ngi cn can thip chng li cc bnh nhit i b lng qun l s ngi cn iu tr v chm sc mt trong nhng bnh nhit i b lng qun (NTDs). Cc bnh nhit i b lng qun gm: Bnh phong, bnh giun ch bch huyt, bnh sn l t thc phm, bnh sn mng, bnh nhim giun sn truyn qua t, bnh mt ht v bnh gh cc,... Vic iu tr v chm sc cho php iu tr v chm sc phng nga, iu tr, phu thut hoc phc hi chc nng. C th, bao gm: - S ngi trung bnh hng nm cn iu tr hng lot (c gi l ha tr d phng (PC)) cho t nht mt PC-NTD; - S ca bnh mi cn iu tr v chm sc ring cho cc NTD khc. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Loi bnh nhit i; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. Mc tiu 3.3. n nm 2030, gim 20 - 25 % t l t vong trc 70 tui do cc bnh khng ly nhim (NCDs) thng qua d phng v iu tr, nng cao sc khe tinh thn v th cht 3.3.1. T sut t vong do cc bnh tim mch, ung th, i tho ng hoc bnh phi tc nghn mn tnh trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh T sut t vong do bnh tim mch, ung th, i tho ng hoc bnh phi mn tnh l phn trm ca nhng ngi cht do bnh tim mch, ung th, i tho ng hoc bnh phi mn tnh trn 100.000 dn ca mt khu vc trong nm . Ch tiu ny c tnh bng phng php bng sng. Phng php tnh: Bc 1: Tnh bng sng theo WHO, da trn phin bn d bo dn s th gii nm 2012 ca UN. Bc 2: c tnh phn b nguyn nhn t vong. Bc 3: Tnh t sut cht c trng theo tui t 4 nguyn nhn cht chnh (bnh tim mch, ung th, i tho ng hoc bnh phi mn tnh). Bc 4: Tnh xc sut cht t bnh tim mch, ung th, i tho ng hoc bnh phi mn tnh 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Loi bnh; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: - iu tra thng k; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Y t; - Phi hp: Tng cc Thng k. 3.3.2. T sut t vong do t t trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh T sut t vong do t t l s ngi t vong do t t trong mt nm tnh bnh qun trn 100.000 dn. Cng thc tnh: T sut t vong do t t trn 100.000 dn=S ngi t vong do t t trong 1 nm 100.000Tng dn s2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - D liu hnh chnh; - iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B T php; - Phi hp: B Y t, Tng cc Thng k. Mc tiu 3.4. Tng cng d phng v iu tr lm dng cc cht gy nghin, bao gm lm dng ma ty v s dng cc ung c cn mc gy hi 3.4.1. T l bao ph cc can thip iu tr cho ngi nghin cc cht ma ty 1. Khi nim, phng php tnh T l bao ph cc can thip iu tr cho ngi nghin cc cht ma ty l s ngi lm dng cc cht gy nghin nhn c cc can thip iu tr khc nhau trong nm qua chia cho tng dn s. Cng thc tnh: T l bao ph cc can thip iu tr cho ngi nghin cc cht ma ty=S ngi lm dng cht gy nghin nhn c cc can thip iu tr khc nhau 100Tng s ngi lm dng cht gy nghin2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Loi can thip; -Nhm dn c. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.4.2. T l ngi t 15 tui tr ln s dng ru ti mc nguy hi 1. Khi nim, phng php tnh S dng ru bia mc nguy hi l mc s dng ru bia cing nh hnh thc s dng ru bia lm tng nguy c hoc gy ra hu qu c hi v sc kho v hu qu x hi cho ngi ung, cho nhng ngi xung quanh ngi ung v x hi ni chung. Vic phn loi cc mc nguy c ch c tnh cht tng i, nhm mc ch a ra cc bin php can thip cng ng ph hp gim tc hi do s dng ru bia. Thng thng c th chia cc mc nguy c i vi s dng ru bia nh sau: - Mc nguy c thp: gim thiu nguy c, khng nn ung qu hai n v cn/ngy vi nam gii, mt n v cn/ngy i vi n gii v khng ung qu nm ngy trong mt tun. c bit khng s dng ru bia trong cc trng hp: iu khin phng tin c gii, vn hnh my mc, c thai hoc ang cho con b, ang iu tr thuc c phn ng vi cn, c cc tnh trng bnh l m ru bia lm cho nng ln. - Mc c hi: L mc /cch thc s dng lm tng nguy c gy hi i vi sc khe v hu qu x hi. Mc d c th cha chu cc tc hi trc tip v sc kho nhng c nguy c mc cc bnh mn tnh (ung th, bnh tim mch,& ), nguy c chn thng, bo lc hay cc hnh vi lin quan n php lut, gim kh nng lm vic, cc vn x hi do nhim c ru bia gy nn. - Mc nguy him: L mc /cch thc s dng gy ra cc hu qu c hi i vi sc khe v th cht hay tm thn hoc cc hu qu x hi. Mc s dng ny gy ra nhng tn thng cp tnh hoc lu di i vi sc khe v th cht (tn thng gan, suy chc nng gan, x gan, bnh tim mch,& ) hay tm thn (trm cm, lon thn,& ) hoc cc hu qu x hi khc (tai nn thng tch, bo lc, gim kh nng lm vic,...). - Nghin: L tnh trng l thuc vo ru bia, c trng bi s thm mun (nhu cu ung mnh lit), mt kim sot (khng th ngng ung mc d rt mun dng), tng mc dung np, nh hng n th cht. S dng ru bia mc ny l tnh trng bnh l v thuc nhm bnh tm thn c quy nh ti Phn loi bnh tt quc t ln th 10 (ICD-10) ca WHO. Vic s dng ru c hi c tnh da trn mc tiu th ru bnh qun u ngi t 15 tui tr ln. Lng ru tiu th bnh qun u ngi (APC) l tng lng ru tiu th trung bnh trong mt nm ca mt ngi t 15 tui tr ln. Cng thc tnh: Lng ru tiu th bnh qun u ngi t 15 tui tr ln=Tng lng ru tiu th 100.000Dn s t 15 tui tr ln T l ngi t 15 tui tr ln s dng ru ti mc nguy hi=S ngi t 15 tui tr ln s dng ru ti mc nguy hi 100.000Dn s t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: - iu tra thng k; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. Mc tiu 3.5. n nm 2030, hng nm tip tc kim ch v gim tai nn giao thng trn c ba tiu ch, s v, s ngi cht v s ngi b thng 3.5.1. S v tai nn giao thng; s ngi cht, b thng do tai nn giao thng 1. Khi nim, phng php tnh Tai nn giao thng l s kin bt ng, nm ngoi mun ch quan ca con ngi, xy ra khi cc i tng tham gia giao thng ang hot ng trn ng giao thng cng cng, ng chuyn dng hoc cc a bn giao thng cng cng (gi l mng li giao thng: ng b, ng st, ng thy, ng hng khng), nhng do ch quan, vi phm cc quy tc an ton giao thng hoc do gp phi cc tnh hung, s c t xut khng kp phng trnh, gy ra nhng thit hi nht nh cho tnh mng, sc khe con ngi hoc ti sn. Mt ln hoc nhiu ln va chm lin tip gia cc i tng tham gia giao thng ti mt a im nht nh th c gi l mt v tai nn giao thng. V tai nn giao thng xy ra i vi mt hoc nhiu i tng tham gia giao thng. Tai nn giao thng gy ra hu qu lm thit hi v ngi v ti sn. S ngi b tai nn giao thng gm nhng ngi b thng v cht do tai nn giao thng gy ra. Ngi cht do tai nn giao thng gm ton b s ngi b cht do cc tai nn giao thng gy ra. Ngi b thng l nhng ngi b tn thng v th xc v tm tr do nh hng trc tip ca tai nn giao thng, lm nh hng n cuc sng bnh thng. Nhng trng hp b sc hoc nh hng n tm tr do bin c nh hng n gia nh v bn thn khng c tnh l s ngi b thng. S ngi b thng do tai nn giao thng gm ton b s ngi b thng phi iu tr do tai nn giao thng gy ra. 2. Phn t ch yu - Loi tai nn (ng b/ng st/ng thu); - Gii tnh; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Cng an. - Phi hp: y ban an ton giao thng Quc gia. Mc tiu 3.6. n nm 2030, m bo tip cn ton dn ti cc dch v chm sc sc khe sinh sn v tnh dc, bao gm k hoch ha gia nh, truyn thng v gio dc; lng ghp sc khe sinh sn vo cc chin lc, chng trnh quc gia c lin quan 3.6.1. T l ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin i 1. Khi nim, phng php tnh T l ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin i l t l phn trm s ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai v ang s dng t nht mt bin php trnh thai tnh trn tng s ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai. Phng php trnh thai hin i bao gm trit sn n v nam, t vng trnh thai (IUD), que trnh thai, thuc tim, thuc ung nga thai, bao cao su nam v n, cc bin php mng chn trnh thai (bao gm mng ngn, mi chp c t cung v cht dit tinh trng dng bt, m, kem v xp m trnh thai), phng php v kinh khi con b (LAM), nga thai khn cp v cc phng php hin i khc, ming dn trnh thai hoc vng m o). Cc bin php trnh thai truyn thng bao gm tnh vng kinh (v d, cc phng php da trn hiu bit v s th thai, tnh vng kinh) v cc phng php truyn thng khc khng c tnh. Cng thc tnh: T l ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin i (%)=S ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai ang s dng t nht mt bin php trnh thai hin i 100Tng s ph n 15-49 tui c nhu cu trnh thai2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Tnh trng hn nhn; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.6.2. T sut sinh trong tui t 10-19 tui trn mt nghn ph n trong tui tng ng 1. Khi nim, phng php tnh T sut sinh trong tui t 10-19 tui trn mt nghn ph n trong tui tng ng l tng s tr sinh sng ca ph n t 10-19 tui trong 1.000 ph n cng nhm tui hng nm. N cing c gi l t sut sinh c trng i vi nhm tui ny. Cng thc tnh: T sut sinh trong tui t 10-19 trn 1000 ph n trong tui tng ng=Tng s tr sinh sng ca ph n t 10-19 tui 1.000Tng s ph n  tui 10-192. Phn t ch yu - Trnh hc vn; - Nhm tui (10-14 tui, 15-19 tui); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - D liu hnh chnh; - Cc cuc iu tra v tng iu tra dn s. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Y t. Mc tiu 3.7. t c bao ph chm sc sc khe ton dn, bao gm bo v ri ro ti chnh, tip cn cc dch v chm sc sc khe, thuc v vc xin thit yu, an ton, hiu qu, cht lng, trong kh nng chi tr cho tt c mi ngi 3.7.1. T l h gia nh c chi ph y t ln so vi tng chi tiu hoc tng thu nhp 1. Khi nim, phng php tnh T l h gia nh c chi ph y t ln so vi tng chi tiu hoc tng thu nhp l t l h gia nh c chi tiu v y t chim t l ln trong tng s chi tiu hoc thu nhp ca h. C 2 ngng c s dng xc nh chi tiu v y t ca h gia nh l ln, gm: ln hn 10% v ln hn 25% tng s chi tiu hoc thu nhp ca h. Cng thc tnh: Dn s c s dng lm quyn s tnh s ngi c chi tiu ln ca h gia nh v y t trong tng s chi tiu v thu nhp ca h T l h gia nh c chi ph y t ln so vi tng chi tiu=Trong : - i biu th h gia nh, 1 () l hm ch tiu s nhn gi tr 1 nu biu thc trong ngoc n l ng (tc l s chi tiu cho y t ca h i chia cho tng chi tiu ca h i ln hn t (threshold), v nhn gi tr 0 nu biu thc trong ngoc l sai; - mi tng ng vi s lng thnh vin trong h i; - wi tng ng vi xc sut ri vo mu ca h gia nh i - t l ngng xc nh chi tiu ln v y t ca h gia nh so vi tng tiu dng hay thu nhp ca h (v d: 10% v 25%) 2. Phn t ch yu - Gii tnh ca ch h; - Nhm i tng tham gia; - Hnh thc iu tr (ni tr/ngoi tr); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Y t. 3.7.2. T l tr em di mt tui c tim chng y cc loi vc xin 1. Khi nim, phng php tnh T l tr em di mt tui c tim (ung) y cc loi vc xin phng bnh theo quy nh ca B Y t c xc nh theo cng thc: T l tr em di mt tui c tim (ung) y vc xin (%) =S tr em di mt tui uc tim (ung) y cc loi vc xin phng bnh theo quy nh ca B Y t trong nm xc nh 100Tng s tr em di mt tui trong khu vc trong cng nm2. Phn t ch yu:Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra thng k; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.7.3. S nhn vin y t trn mt nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh Nhn vin y t l ton b s lao ng hin ang cng tc trong cc c s y t (k c cng v t, k c bin ch v hp ng) ti thi im bo co ca mt khu vc trn 1000 dn. 2. Phn t ch yu - Trnh chuyn mn; - Loi hnh (cng/t); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. Mc tiu 3.8. n nm 2030, gim ng k s ca mc bnh v t vong do cc ha cht c hi v nhim mi trng khng kh, nc v t (Mc tiu 3.9 ton cu) 3.8.1. T sut cht do nhim khng kh trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh Cc bnh lin quan n vic tip xc vi nhim khng kh gm: - Nhim khun h hp cp tr nh (di 5 tui); - Cc bnh mch mu no (t qy) ngi ln (trn 25 tui); - Bnh tim thiu mu cc b (IHD) ngi ln (trn 25 tui); - Bnh phi tc nghn mn tnh (COPD) ngi ln (trn 25 tui); - Ung th phi ngi ln (trn 25 tui). Cng thc tnh: T sut cht do nhim khng kh trn 100.000 dn=S ngi cht do nhim khng kh 100.000Tng dn s2. Phn t ch yu -Gii tnh; - Nhm tui; - Bnh; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.8.2. S ca t vong do khng an ton v nc, v sinh mi trng, v sinh c nhn 1. Khi nim, phng php tnh T sut cht do nc khng an ton, h thng v sinh khng an ton v thiu v sinh (b tip xc vi cc dch v khng an ton v nc, h thng v sinh v v sinh cho mi ngi(dch v WASH khng y )) l s ngi cht do nc khng an ton, h thng v sinh khng an ton v thiu v sinh trong mt nm, chia cho dn s v nhn vi 100.000. Dch v WASH khng y l mt nguyn nhn gy ra cc bnh tiu chy, nhim trng ng rut v suy dinh dng v protein-nng lng. Cng thc tnh: S ca t vong do khng an ton v nc, v sinh mi trng, v sinh c nhn=S ngi cht do nc khng an ton, h thng v sinh khng an ton v thiu v sinh 100.000Tng dn s2. Phn t ch yu - Tnh trng cc dch v nc, h thng v sinh v v sinh khng an ton; -Gii tnh; -Tui; -Nhm thu nhp (giu/ngho); -Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 3.8.3. S ca t vong do nhim c khng ch trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh S ca t vong do nhim c khng ch cung cp ch bo v mc qun l khng y ha cht c hi v vn nhim v hiu qu ca h thng y t quc gia. Cng thc tnh: S ca t vong do nhim c khng ch trn mt trm nghn dn=S ngi cht do nhim c khng ch 100.000Tng dn s2. Phn t ch yu -Gii tnh; - Tui; -Loi nhim c; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 3.9. Tng cng thc hin Cng c khung ca T chc Y t Th gii v kim sot thuc l 3.9.1. T l dn s t 15 tui tr ln ht thuc l 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s t 15 tui tr ln ht thuc l l phn trm dn s t 15 tui tr ln hin ang s dng bt k sn phm thuc l no. Sn phm thuc l l sn phm c lm hon ton hoc mt phn t l thuc l dng thng qua ht, nhai hoc ht. Cng thc tnh: T l dn s t 15 tui tr ln ht thuc l (%)=S ngi t 15 tui tr ln ht thuc l 100Tng dn s2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Y t; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 4. m bo nn gio dc c cht lng, cng bng, ton din v thc y cc c hi hc tp sut i cho tt c mi ngi Mc tiu 4.1. n nm 2030, m bo tt c cc tr em gi v trai hon thnh gio dc tiu hc, gio dc trung hc c s min ph, cng bng, c cht lng (Mc tiu 4.1 ton cu) 4.1.1. T l hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh tiu hc, t l hc sinh hon thnh chng trnh tiu hc ng tui 1. Khi nim, phng php tnh - T l hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh tiu hc l s phn trm gia s hc sinh c cp giy chng nhn hon thnh chng trnh tiu hc so vi s hc sinh hc lp 5 cui nm hc . - T l hc sinh hon thnh chng trnh tiu hc ng tui l s phn trm gia s hc sinh 11 tui c cp giy chng nhn hon thnh chng trnh tiu hc so vi s hc sinh hc lp 5 ca cui nm hc . 2. Phn t ch yu -Gii tnh; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 4.1.2. T l hc sinh tt nghip trung hc c s, t l hc sinh hon thnh cp trung hc c s, t l chuyn cp t tiu hc ln trung hc c s 1. Khi nim, phng php tnh - T l hc sinh tt nghip trung hc c s l s phn trm gia s hc sinh tt nghip lp cui cp hc so vi s hc sinh hc lp cui mi cp hc  iu kin xt tt nghip. - T l hc sinh hon thnh cp trung hc c s l s phn trm gia s hc sinh tt nghip trung hc c s nm hc (t + 3) so vi s hc sinh lp 6 u nm hc (t). - T l chuyn cp t tiu hc ln trung hc c s l s phn trm gia s hc sinh c tuyn mi vo lp 6 trong nm hc (t+1) so vi s hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh tiu hc nm hc (t). 2. Phn t ch yu -Gii tnh; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. Mc tiu 4.2. n nm 2030, m bo tt c cc tr em gi v trai c tip cn vi pht trin, chm sc giai on tr th v gio dc mm non c cht lng sn sng bc vo cp tiu hc 4.2.1. T l tr em t nm tui tr xung c theo di pht trin ng hng v sc khe 1. Khi nim, phng php tnh Cng thc tnh: T l tr em t 5 tui tr xung c theo di pht trin ng hng v sc khe (%)=S tr em t 5 tui tr xung ang c theo di pht trin v sc khe 100Tng s tr em di 5 tui trong dn s2. Phn t ch yu - Gii tnh; -Tui; -Dn tc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 4.2.2. T l huy ng tr em nm tui i hc mu gio 1. Khi nim, phng php tnh T l huy ng tr em 5 tui i hc mu gio l phn trm tr em 5 tui ang hc ti trng mu gio, trng mm non v lp mu gio c lp so vi tng dn s  tui 5 tui. Cng thc tnh: T l huy ng tr em 5 tui i hc mu gio nm hc t (%)=S tr em 5 tui ang hc mu gio, mm non nm hc t 100Dn s trong tui 5 tui nm t 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Thnh th/nng thn; -Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - iu tra thng k; - Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Gio dc v o to; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 4.3. n nm 2030, m bo tip cn cng bng cho tt c nam v n i vi gio dc ngh nghip v gio dc i hc c cht lng v trong kh nng chi tr 4.3.1. T l ngi t 15 tui tr ln tham gia gio dc ngh nghip v gio dc i hc trong 12 thng qua 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi t 15 tui tr ln tham gia gio dc ngh nghip v gio dc i hc trong 12 thng qua l phn trm s ngi t 15 tui tr ln trong 12 thng qua i hc trung cp chuyn nghip v dy ngh (gio dc ngh nghip), hoc i hc cao ng, i hc, hc chng trnh thc s), tin s) (gio dc i hc v sau i hc). Cng thc tnh: T l ngi t 15 tui tr ln tham gia gio dc ngh nghip v gio dc i hc trong 12 thng qua (%)=S ngi t 15 tui tr ln tham gia gio dc ngh nghip v gio dc i hc trong 12 thng qua 100Dn s t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Tp trung/khng tp trung; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 4.3.2. T l lao ng t 15 tui tr ln c vic lm qua o to 1. Khi nim, phng php tnh T l lao ng t 15 tui tr ln c vic lm qua o to l ch tiu phn nh t l phn trm s lao ng t 15 tui tr ln c vic lm qua o to vi tng s lao ng t 15 tui tr lnc vic lm. Cng thc tnh: T l lao ng t 15 tui tr ln c vic lm qua o to (%)=S lao ng t 15 tui tr ln c vic lm qua o to 100Tng s lao ng t 15 tui tr ln c vic lmS lao ng t 15 tui tr ln c vic lm qua o to bao gm nhng ngi tha mn hi cc yu t sau y: - ang lm vic trong nn kinh t; v - c o to mt trng hay mt s s o to chuyn mn, k thut, nghip v thuc H thng gio dc quc dn t 03 thng tr ln, tt nghip, c cp bng/chng ch chng nhn t mt trnh chuyn mn, k thut, nghip v nht nh, bao gm: S cp ngh, trung cp ngh, cao ng ngh, trung cp chuyn nghip, cao ng chuyn nghip, i hc v trn i hc (thc s, tin s, tin s khoa hc). - Hoc ngi cha qua mt trng lp o to no nhng do t hc, do c truyn ngh hoc va lm va hc nn h c c k nng, tay ngh, tng ng vi bc 1 ca cng nhn k thut c bng/chng ch cng ngh v thc t tng lm cng vic ny vi thi gian t 03 nm tr ln (hay cn gi l cng nhn k thut khng bng/chng ch). 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 4.4. n nm 2030, tng ng k s lao ng c cc k nng ph hp vi nhu cu th trng lao ng c vic lm tt v lm ch doanh nghip 4.4.1. T l ngi t 15 tui tr ln c cc k nng c bn v cng ngh thng tin 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi t 15 tui tr ln c cc k nng c bn v cng ngh thng tin l t l phn trm s ngi t 15 tui tr ln c cc k nng c bn v cng ngh thng tin trn tng s ngi t 15 tui tr ln. Cc hot ng lin quan n my tnh o lng cc k nng cng ngh thng tin bao gm: - Sao chp hoc di chuyn mt tp tin hoc th mc; - S dng cng c sao chp v dn sao chp hoc di chuyn thng tin trong mt ti liu; - Gi e-mail vi cc tp nh km (v d: ti liu, hnh nh v video); - S dng cng thc s hc c bn trong bng tnh; - Kt ni v ci t cc thit b mi (v d modem, my nh, my in); - Tm kim, ti xung, ci t v cu hnh phn mm; - To trnh by in t vi phn mm trnh chiu (bao gm vn bn, hnh nh, m thanh, video hoc biu ); - Chuyn cc tp tin gia my tnh v cc thit b khc; - Vit mt chng trnh my tnh s dng ngn ng lp trnh chuyn dng. Cng thc tnh: T l ngi t 15 tui tr ln c cc k nng c bn v cng ngh thng tin (%) = S ngi t 15 tui tr ln c cc k nng c bn v cng ngh thng tin 100Tng s ngi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Loi k nng; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Thng tin v Truyn thng - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 4.5. n nm 2030, m bo tip cn bnh ng trong gio dc v o to, o to ngh nghip cho nhng ngi d b tn thng, bao gm c nhng ngi khuyt tt, ngi dn tc v tr em trong nhng hon cnh d b tn thng 4.5.1. Ch s bnh ng trong tip cn gio dc, o to 1. Khi nim, phng php tnh Ch s bnh ng trong tip cn gio dc, o to l t s gia gi tr ca mt ch tiu gio dc, o to ca mt nhm dn s ny so vi mt nhm dn s khc. Nhm c nguy c thit thi hn thng c t t s. Gi tr ca ch s cng gn 1 cho thy s bnh ng gia hai nhm cng cao; cng gn 0 cho thy s bt bnh ng cng ln. Cng thc tnh: Ch s bnh ng Y = Gi tr ca ch tiu i ca nhm d 100Gi tr ca ch tiu i ca nhm aTrong : Y = cc yu t (gii, s giu c, v tr,...); i = Ch tiu gio dc i ca Chng trnh ngh s 2030 m cn c bin php bo m s cng bng. d = nhm bt li hn (v d n, ngho nht,...) a = nhm c li th hn (v d: nam, giu nht,...) 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc; - Nhm ngi phn v ngho nht/giu nht; - Ngi khuyt tt; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Gio dc v o to; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 4.6. n nm 2030, m bo tt c thanh nin v phn ln ngi trng thnh, c nam gii v n gii, bit c, vit. 4.6.1. T l dn s t 15 tui tr ln bit ch 1. Khi nim, phng php tnh L ty l# gia s ngi 15 tui tr ln ta#i thi i m (t) bit ch (co th o#c, vit va hi u #c m#t cu n gia n bng ch quc ng, ch dn t#c ho#c ch nc ngoai) so vi tng dn s 15 tui tr ln ta#i thi i m o. Cng thc tinh: Ty l# dn s 15 tui tr ln bit ch (%)=S ngi 15 tui tr ln bit ch 100Tng s dn s 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Gii tnh; -Dn tc; - Nhm tui; - Khuyt tt; -Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh hng nm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 4.7. n nm 2030, bo m rng tt c nhng ngi hc c trang b nhng kin thc v k nng cn thit thc y pht trin bn vng 4.7.1. T l gio vin t chun 1. Khi nim, phng php tnh T l gio vin t chun l t l gio vin theo cp hc (gio dc mm non, tiu hc, trung hc c s v trung hc ph thng) c o to s phm ging dy ti cc cp c lin quan. Mt gio vin c o to s phm l gio vin c o to v tt nghip mt trng s phm c trnh tng ng theo quy nh ca quc gia. Cng thc tnh: Ty l# gio vin t chun (%)=S gio vin c o to cp hc n 100Tng s gio vin cp hc n 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Cp hc; - Cng lp/t thc; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. Mc tiu 4.8. Xy dng v nng cp cc c s gio dc thn thin vi tr em, ngi khuyt tt v bnh ng gii v cung cp mi trng hc tp an ton, khng bo lc, ton din v hiu qu cho tt c mi ngi 4.8.1. T l cc trng hc c (a) in; (b) internet dng cho mc ch hc tp; (c) my tnh dng cho mc ch hc tp; (d) c s h tng v ti liu sa cho ph hp vi hc sinh, sinh vin khuyt tt; (e) nc ung; (f) h thng v sinh tin li v ring r cho tng gii tnh v (g) cc thit b ra tay thun tin 1. Khi nim, phng php tnh T l phn trm cc trng hc theo cp hc c th tip cn vi c s hoc dch v c sn. Cc dch v ny bao gm: in: Cc ngun nng lng thng xuyn v sn c (v d: kt ni li in, gi, nc, nng lng mt tri v my pht in chy bng nhin liu,...) cho php s dng y v bn vng c s h tng ICT cho mc ch gio dc. Internet cho cc mc ch hc tp: Internet c sn tng cng vic ging dy v hc tp v hc sinh c th truy cp c. Internet c nh ngh)a nh mt mng my tnh kt ni ton cu, cung cp cho hc sinh truy cp vo mt s dch v truyn thng bao gm c mng li ton cu, th in t, tin tc, gii tr v cc tp tin d liu, khng phn bit thit b c s dng (ngh)a l khng gi nh l ch thng qua my tnh) v do cing c th c truy cp bng in thoi di ng, my tnh bng, PDA, my tr chi, truyn hnh k thut s vv). Truy cp c th thng qua bng thng c nh, bng rng c nh, hoc qua mng di ng. My vi tnh s dng cho hc tp: S dng my tnh h tr cung cp cc kha hc hoc nhu cu ging dy v hc tp c lp. iu ny c th bao gm cc hot ng s dng my tnh hoc Internet p ng nhu cu thng tin cho cc mc ch nghin cu; xy dng cc bi thuyt trnh; thc hin cc bi tp thc hnh v th nghim; chia s thng tin; v tham gia cc din n tho lun trc tuyn cho cc mc ch gio dc. My tnh l mt thit b in t c th lp trnh, c th lu tr, truy xut v x l d liu cing nh chia s thng tin mt cch c cu trc cao. N thc hin cc hot ng ton hc hoc lgc tc cao theo mt tp hp cc lnh hoc cc thut ton. My vi tnh bao gm cc loi sau: - My tnh bn thng c gi c nh mt ni; - My tnh xch tay nh mang theo v thng cho php cc tc v ging nh mt my tnh bn; bao gm (notebooks v netbook) nhng khng bao gm my tnh bng v cc thit b cm tay tng t; - My tnh bng (hoc my tnh cm tay tng t) l mt my tnh c tch hp vo mn hnh cm ng phng, hot ng bng cch chm vo mn hnh ch khng s dng bn phm. C s h tng thch nghi c nh ngh)a l bt k mi trng hot ng no lin quan n cc c s gio dc m tt c ngi s dng c th tip cn c, k c nhng ngi b cc dng khuyt tt khc nhau,c th tip cn vo s dng v thot khi chng. Kh nng tip cn bao gm d dng tip cn c lp, d i vo, d thot ra hoc d dng s dng cc dch v v c s ca ta nh (nh nc v v sinh) ca tt c ngi s dng tim nng ca ta nh vi s bo m sc kho, an ton v phc li c nhn trong sut kha hc ca nhng hot ng ny. Cc c s vt cht, ti liu thch nghi bao gm cc ti liu hc tp v cc sn phm h tr cho php hc sinh v gio vin khuyt tt/hn ch v chc nng tip cn vi vic hc v tham gia y vo trng hc. Cc ti liu hc tp c th tip cn c bao gm sch gio khoa, ti liu ging dy, ti liu nh gi v cc ti liu khc c sn v c cung cp di cc nh dng thch hp nh m thanh, ch ni, ngn ng k hiu v cc nh dng n gin m hc sinh v gio vin khuyt tt/ hn ch v chc nng c th s dng. Nc ung c bn l mt ngun nc ung chc nng (cc phn loi MDG c ci thin) trn hoc gn cc c s v cc im nc d dng tip cn cho tt c ngi dng trong cc gi hc. Cc c s v sinh c bn l cc c s v sinh chc nng (cc phn loi MDG c ci thin) tch ring cho nam, n gn cc c s hc tp. Cc phng tin ra tay c bn l cc phng tin ra tay chc nng, vi x phng v nc c sn cho tt c cc b gi v b trai. Cng thc tnh: Trong : PSn, f = t l trng hc cp hc n c phng tin c s f Sn, f = cc trng hc cp hc n c phng tin c s f Sn = tng s trng hc cp hc n 2. Phn t ch yu - Cp hc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. Mc tiu 5. t c bnh ng v gii, tng quyn v to c hi cho ph n v tr em gi Mc tiu 5.1. Gim thiu, tin ti chm dt cc hnh thc phn bit i x vi ph n v tr em gi trong mi l)nh vc v mi ni 5.1.1. T s gii tnh khi sinh 1. Khi nim, phng php tnh T s gii tnh khi sinh l s b trai trn 100 b gi trong tng s tr sinh ra sng trong k bo co (thng l mt nm) ca mt khu vc. Cng thc tnh: T s gii tnh khi sinh=Tng s b trai sinh ra sng ca khu vc trong k bo co 100Tng s s b gi sinh ra sng ca khu vc trong k bo co2. Phn t ch yu - Trnh hc vn ca b m; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Y t. Mc tiu 5.2. Gim ng k mi hnh thc bo lc i vi ph n v tr em gi ni cng cng hoc ni ring t, bao gm c vic mua bn, bc lt tnh dc v cc hnh thc bc lt khc (Mc tiu 5.2 ton cu) 5.2.1. T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc bi chng hoc bn tnh trong vng 12 thng qua 1. Khi nim, phng php tnh L s phn trm ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v th cht, tnh dc hoc tm l bi chng hoc bn tnh trong vng 12 thng qua Cc loi bo lc c nh ngh)a nh sau: a) Bo lc v th cht: Bao gm cc hnh vi nhm mc ch lm tn hi n nn nhn nh y, nm ly, xon cnh tay, ko tc, tt, , cn hoc nh bng nm tay hoc c gng sit c hoc nght th, t chy hoc m rng mc ch, hoc e da hoc tn cng bng mt s loi vi kh, sng hoc dao. b) Bo lc tnh dc c nh ngh)a l bt k hnh vi tnh dc c hi hoc khng mong mun no c p t trn mt ngi no . N bao gm cc hnh vi tip xc lm dng tnh dc, buc phi tham gia vo cc hnh vi tnh dc, c gng hoc hon thnh hnh vi tnh dc m khng c s ng , lon lun, quy ri tnh dc,.... Trong cc mi quan h vi bn tnh, tri qua bo lc tnh dc thng c nh ngh)a l buc phi quan h tnh dc, c quan h tnh dc v s bn tnh c th lm iu g , v/hoc b buc phi quan h tnh dc n mc ngi ph n xem nh b lm nhc. c) Bo lc tm l bao gm mt lot cc hnh vi bao gm hnh vi lm dng tnh cm v kim sot hnh vi. Nhng iu ny thng cng tn ti vi cc hnh vi bo lc th cht v tnh dc ca cc bn tnh v l hnh vi bo lc trong bn thn h. Cng thc tnh: Ch tiu ny c chia ra theo loi bo lc v theo nhm tui v s lng. a) Bo lc v th cht: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v th cht bi chng hoc bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v th cht bi chng hoc bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr lnb) Bo lc v tnh dc: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi chng hoc bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi chng hoc bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln c) Bo lc v tinh thn: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v tinh thn bi chng hoc bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v tinh thn bi chng hoc bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr lnd) Bt k hnh thc bo lc th cht v/hoc tnh dc: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v th cht v/hoc tnh dc bi chng hoc bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v th cht v/hoc tnh dc bi chng hoc bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr lne) Bt k hnh thc bo lc th cht, tnh dc v/hoc tinh thn: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v th cht, tnh dc v/hoc tinh thn bi chng hoc bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc v th cht, tnh dc v/hoc tinh thn bi chng hoc bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Nhm tui; -Dn tc; -Nhm thu nhp; -Trnh hc vn; -Khuyt tt; -Tn sut bo lc; - Hnh thc bo lc (bo lc v th cht/tnh dc/tinh thn); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp - Ch tr: B Lao ng, Thng binh v X hi; - Phi hp: Tng cc Thng k; B Vn ha Th thao v Du lch; B Cng an. 5.2.2. T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi chng hoc bn tnh trong vng 12 thng qua 1. Khi nim, phng php tnh T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi chng hoc bn tnh trong vng 12 thng qua l phn trm s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi l chng hoc bn tnh trong vng 12 thng qua. Cng thc tnh: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi chng hoc bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln tng b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi chng hoc bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Nhm thu nhp; - Trnh hc vn; - Dn tc; - Khuyt tt; - Tn sut bo lc; - Ni xy ra; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp: - Ch tr: B Lao ng Thng binh v X hi; - Phi hp: Tng cc Thng k; B Vn ha Th thao v Du lch; B Cng an. 5.2.3. T l ph n v tr em gi b bo lc c pht hin v t vn 1. Khi nim, phng php tnh L t l ph n, tr em gi tr ln b bo lc c pht hin v c t vn so vi tng s ph n v tr em gi b bo lc. Cng thc tnh: T l ph n v tr em gi b bo lc c pht hin v t vn (%)=S ph n v tr em gi b bo lc c pht hin v t vn 100Tng s ph n v tr em gi b bo lc2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. Mc tiu 5.3. Hn ch, tin ti xa b cc h tc nh to hn, kt hn sm v hn nhn p buc (Mc tiu 5.3 ton cu) 5.3.1. T l ph n trong tui 20-24 kt hn hoc sng chung nh v chng ln u trc 15 tui, trc 18 tui 1. Khi nim, phng php tnh T l ph n t 20-24 tui kt hn hoc chung sng nh v chng ln u trc 15 tui, trc 18 tui l t l phn trm s ph n t 20-24 tui kt hn hoc chung sng nh v chng ln u trc 15 tui, trc 18 tui trn tng ph n t 20-24 tui. Cng thc tnh: T l ph n trong tui 20-24 tui kt hn hoc sng chung nh v chng ln u trc 15 tui, trc 18 tui (%)=S ph n t 20-24 tui kt hn hoc sng chung nh v chng ln u trc 15 tui, trc 18 tui 100Tng s ph n 20-24 tui2. Phn t ch yu -Trnh hc vn; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 5.3.2. S cuc to hn 1. Khi nim, phng php tnh To hnl vic ly v, ly chng khi mt bn hoc c hai bn cha tui kt hn theo quy nh ca php lut. Lut Hn nhn v gia nh quy nh tui kt hn l nam t 20 tui tr ln, n t 18 tui tr ln. 2. Phn t ch yu - Dn tc; - Trnh hc vn; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 5.4. Bo m bnh ng trong vic ni tr v chm sc gia nh; cng nhn vic ni tr v cc chm sc khng c tr ph; tng cng cc dch v cng cng, c s h tng v cc chnh sch bo tr x hi, cc dch v h tr gia nh, chm sc tr em (Mc tiu 5.4 ton cu) 5.4.1. T l thi gian lm cng vic ni tr v chm sc trong gia nh khng c tr cng 1. Khi nim, phng php tnh Thi gian lm cng vic ni tr v chm sc trong gia nh khng c tr cng l thi gian trung bnh m ph n v nam gii lm cng vic ni tr v chm sc gia nh khng c tr cng. Cng vic ni tr v chm sc bao gm vic chun b thc phm, ra chn, dn dp v bo dng nh , git i, lm vn, chm sc vt nui, mua sm, lp t, phc v v sa cha dng c nhn v gia nh, chm sc tr em v chm sc ngi bnh, ngi cao tui hoc ngi tn tt trong gia nh. Cng thc tnh: T l thi gian lm cng vic ni tr v chm sc gia nh khng c tr cng (%)=S gi trung bnh hng ngy lm cng vic ni tr v chm sc gia nh khng c tr cng 100242. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. Mc tiu 5.5. m bo s tham gia y , hiu qu v c hi bnh ng tham gia lnh o ca ph n tt c cc cp hoch nh chnh sch trong i sng chnh tr, kinh t v x hi (Mc tiu 5.5 ton cu) 5.5.1. T l n i biu quc hi 1. Khi nim, phng php tnh T l n i biu Quc hi l s phn trm n i biu Quc hi so vi tng s i biu Quc hi trong cng nhim k. Cng thc tnh: T l n i biu Quc hi (%)=S n i biu Quc hi kha k 100Tng s i biu Quc hi cng kha2. Phn t ch yu - Dn tc; - Nhm tui; - Trnh hc vn. 3. K cng b: u mi nhim k. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Vn phng Quc hi. 5.5.2. T l n m nhim chc v lnh o chnh quyn 1. Khi nim, phng php tnh T l n m nhim chc v lnh o chnh quyn l s phn trm n l lnh o chnh quyn so vi tng s lnh o chnh quyn. H thng chnh quyn ca Nh nc Vit Nam gm: a) C quan quyn lc nh nc gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam" \o "Quc hi Vit Nam"Quc hi cp Trung ng v HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_nh%C3%A2n_d%C3%A2n" \o "Hi ng nhn dn"Hi ng nhn dn cc cp a phng do nhn dn trc tip bu ra v thay mt nhn dn thc hin quyn lc nh nc; b) C quan hnh chnh gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam" \o "Chnh ph Vit Nam"Chnh ph cp Trung ng v HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_nh%C3%A2n_d%C3%A2n" \o "y ban nhn dn"y ban nhn dn cc cp a phng do c quan quyn lc tng ng bu ra; c) C quan xt x gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_T%E1%BB%91i_cao_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29" \o "Ta n Nhn dn Ti cao (Vit Nam)"Ta n nhn dn ti cao, Ta n nhn dn cp cao v HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29" \o "Ta n Nhn dn (Vit Nam)"To n nhn dn cc cp a phng; d) C quan kim st gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%83m_s%C3%A1t_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_T%E1%BB%91i_cao_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29" \o "Vin Kim st Nhn dn Ti cao (Vit Nam)"Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn cp cao v Vin kim st nhn dn cc cp a phng. Chc v lnh o chnh quyn gm: - Cp Trung ng, gm: + Ch tch, Ph Ch tch Quc hi; Ch nhim, Ph Ch nhim cc y ban ca Quc hi; Ch tch, Ph Ch tch Hi ng dn tc; V trng, Ph V trng v tng tng; + Ch tch nc, Ph Ch tch nc; + Th tng, Ph Th tng Chnh ph; + B trng, Th trng c quan ngang B; Th trng v tng ng; Tng cc trng, Ph Tng cc trng v tng ng; Cc trng, Ph Cc trng v tng ng; V trng, Ph V trng v tng ng; + Chnh n, Ph Chnh n Ta n nhn dn ti cao; Chnh n, Ph Chnh n, Chnh ta, Ph Chnh ta Ta n nhn dn cp cao; Tng cc trng, Ph Tng cc trng v tng ng; Cc trng, Ph Cc trng v tng ng; V trng, Ph V trng v tng ng; + Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao; Tng cc trng, Ph Tng cc trng v tng ng; Cc trng, Ph Cc trng v tng ng; V trng, Ph V trng v tng ng. - Cp tnh: + Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn cp tnh; + Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn tnh; Gim c, Ph Gim c S v tng ng; + Chnh n, Ph Chnh n, Chnh ta, Ph Chnh ta Ta n nhn dn cp tnh; Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh. - Cp huyn: + Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn cp huyn; + Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn huyn; Trng phng, Ph Trng phng cc phng chuyn mn thuc y ban nhn dn. + Chnh n, Ph Chnh n, Chnh ta, Ph Chnh ta Ta n nhn dn cp huyn; Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn. - Cp x: + Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn cp x; + Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn x. Cng thc tnh: T l n m nhim chc v lnh o chnh quyn (%)=S n m nhim cc chc v lnh o chnh quyn kho t 100Tng s lnh o chnh quyn cng kha2. Phn t ch yu - Khi cc c quan Nh nc; - Cp hnh chnh; - Nhm tui; - Dn tc; - Trnh hc vn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v, Vn phng Quc hi, Ta n nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn ti cao. 5.5.3. T l n tham gia cp u ng 1. Khi nim, phng php tnh T l n tham gia cc cp y ng l s phn trm ph n gi cc chc v trong cc cp u ng cc cp so vi tng s ngi tham gia cc cp u ng. Cng thc tnh: T l n tham gia cp u ng (%)=S n tham gia cc cp u ng trong nhim k xc nh 100Tng s ngi trong cc cp u ng cng nhim k2. Phn t ch yu - Cp uy ; - Nhom tu i; - Dn t#c; - Trinh # ho#c vn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: u mi nhim k. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Ban T chc Trung ng ng. 5.5.4. T l n i biu Hi ng nhn dn cc cp 1. Khi nim, phng php tnh T l n i biu Hi ng nhn dn cp tnh/thnh ph, huyn/qun/th x/thnh ph, x/phng/th trn l s phn trm n i biu Hi ng nhn dn so vi tng s i biu Hi ng nhn dn cng kho. Cng thc tnh: T l n i biu Hi ng nhn dn cp t kha k (%)=S n i biu Hi ng nhn dn cp t kho k 100Tng s i biu Hi ng nhn dn cp t kha k2. Phn t ch yu - Cp hnh chnh; - Nhm tui; - Dn tc; - Trnh hc vn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: u mi nhim k. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. 5.5.5. T l n gim c/ch doanh nghip/ch trang tri 1. Khi nim, phng php tnh T l n m nhim chc v gim c/ch doanh nghip/ch trang tri l s phn trm n l gim c/ch doanh nghip/ch trang tri so vi tng s gim c/ch doanh nghip/ch trang tri. 2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Dn tc; - Trnh hc vn; - Loi hnh kinh t; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: - Tng iu tra kinh t; - Tng iu tra nng thn, nng nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 5.6. Bo m tip cn ph cp i vi sc khe sinh sn v tnh dc, quyn sinh sn nh c thng nht trong Chng trnh Hnh ng ca Hi ngh quc t v Dn s v Pht trin, Cng l)nh Hnh ng Bc Kinh v cc vn kin v kt qu ca cc hi ngh nh gi vic thc hin Chng trnh v Cng l)nh ny (Mc tiu 5.6 ton cu) 5.6.1. T l ph n t 15-49 tui t quyt nh v quan h tnh dc, bin php trnh thai v chm sc sc khe sinh sn ca mnh 1. Khi nim, phng php tnh L t l ph n trong tui 15-49 ( kt hn hoc sng vi ngi khc nh v chng) t quyt nh c ba kha cnh c la chn, tc l c th ni khng quan h tnh dc vi chng hoc i tc ca h nu h khng mun; quyt nh vic s dng bin php trnh thai v quyt nh chm sc sc khe ca chnh h. Ch c ph n a ra cu tr li "c" vi 3 thnh phn trn c coi l ph n t quyt nh v tnh dc v sinh sn. Cng thc tnh: T l ph n t 15-49 tui t quyt nh v quan h tnh dc, bin php trnh thai v chm sc sc khe sinh sn ca mnh (%)=S ph n t 15-49 tui t quyt nh v quan h tnh dc, bin php trnh thai v chm sc sc khe sinh sn ca mnh 100Tng s ph n t 15-49 tui kt hn hoc sng vi ngi khc nh v chng2. Phn t ch yu -Tui; -Trnh hc vn; -Nhm thu nhp; -Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - iu tra nhn khu hc; - Kho st mc sng dn c v cc cuc iu tra khc. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 5.7. m bo tt c ph n, c bit l ph n ngho nng thn, ph n ngi dn tc thiu s c quyn bnh ng vi cc ngun lc kinh t, c tip cn quyn s dng t, quyn s hu cc ti sn khc, cc dch v ti chnh, quyn tha k v ti nguyn thin nhin, ph hp vi php lut quc gia (Mc tiu 5.a ton cu) 5.7.1. T l h nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip 1. Khi nim, phng php tnh T l h nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip l phn trm s h lm nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip so vi tng s h lm nng nghip. Cng thc tnh: T l h nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip (%)=S h lm nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip 100Tng s h lm nng nghip 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Loi t; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - iu tra nng thn, nng nghip gia k; - Tng iu tra nng thn, nng nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 5.8. Nng cao vic s dng cc cng ngh to thun li, c bit l cng ngh thng tin v truyn thng thc y vic trao quyn cho ph n. To iu kin cho ph n c tip cn v s dng cng ngh thng tin v truyn thng (Mc tiu 5.b ton cu) 5.8.1. T l ngi s dng in thoi di ng 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi s dng in thoi di ng c tnh bng t s gia s ngi s dng in thoi di ng v dn s. Ty theo yu cu qun l ca tng thi k v bo m mc tiu so snh quc t, s ngi s dng in thoi di ng c quy nh theo tui v tn sut s dng nht nh. V vy, phm vi thu thp s liu s c quy nh c th trong tng phng n iu tra. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu - iu tra thng k; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Thng tin v Truyn thng. Mc tiu 6. m bo y v qun l bn vng ti nguyn nc v h thng v sinh cho tt c mi ngi Mc tiu 6.1.n nm 2030, m bo kh nng tip cn y v cng bng vi nc ung v sinh hot an ton, trong kh nng chi tr cho tt c mi ngi (Mc tiu 6.1 ton cu) 6.1.1. T l dn s th c cung cp nc sch qua h thng cp nc tp trung 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s th c cung cp nc sch l phn trm dn s sng khu vc th c cung cp nc sch trong tng s dn sng khu vc th. Cng thc tnh: T l dn s th c cung cp nc sch (%)=Dn s th c cung cp nc sch 100Tng dn s khu vc thNc sch l nc my c sn xut t cc nh my x l nc v cung cp cho ngi dn, t tiu chun quy nh ca B Xy dng. Dn s th l dn s sng cc th t loi 5 n loi c bit. 2. Phn t ch yu -Loi th; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm 4. Ngun s liu: - iu tra thng k; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Xy dng. 6.1.2. T l dn s c s dng ngun nc hp v sinh 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s c s dng ngun nc hp v sinh l phn trm dn s c s dng ngun nc hp v sinh trong tng dn s. Cng thc tnh: T l dn s c s dng ngun nc hp v sinh (%) =Dn s (din nghin cu) c s dng ngun nc hp v sinh 100Tng dn s (din nghin cu)Ngun nc hp v sinh l nc c s dng trc tip hoc sau lc tha mn cc yu cu cht lng: Khng mu, khng mi, khng v l, khng cha thnh phn c th gy nh hng n sc khe con ngi, c th dng n ung sau khi un si; ng thi kt hp vi cc quan st theo hng dn sau: - Ging o hp v sinh: Nm cch nh tiu, chung gia sc hoc ngun gy nhim khc t nht 10m; thnh ging cao ti thiu 0,6m c xy bng gch, hoc th ng buy su t nht 3m k t mt t; sn ging phi lm bng b tng, lt gch, , khng b nt n. - Ging khoan hp v sinh: Nm cch nh tiu, chung gia sc hoc ngun gy nhim khc t nht 10m; sn ging phi lm bng b tng, lt gch, , khng b nt n. - Cc ngun nc hp v sinh khc: Nc sui hoc nc mt khng b nhim bi cc cht thi ca ngi, ng vt, ha cht, thuc bo v thc vt hoc cht thi cng nghip, lng ngh; nc ma c thu hng t mi ngi, mi tn, trn nh b tng (sau khi x nc bi bn) trong b cha, lu cha c ra sch trc khi thu hng; nc mch l l ngun nc ngm xut l t khe ni v ni t khng b nhim bi cht thi ca ngi hoc ng vt, ha cht, thuc bo v thc vt hoc cht thi cng nghip, lng ngh. 2. Phn t ch yu - Nhm thu nhp; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 6.2. n nm 2030, m bo tip cn cng bng cc cng trnh v iu kin v sinh ph hp cho tt c mi ngi, c bit ch n nhu cu ca ph n, tr em gi, ngi khuyt tt v i tng d b tn thng; chm dt i v sinh ngoi tri; 100% s h gia nh c nh tiu hp v sinh (Mc tiu 6.2; Mc tiu 6.b ton cu) 6.2.1. T l dn s s dng h x hp v sinh 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s s dng h x hp v sinh l s phn trm h gia nh c s dng h x hp v sinh trong tng s hin c trong nm xc nh. H x hp v sinh phi bo m cc tiu chun: khng gy nhim t b mt, khng gy nhim nc b mt v nc ngm, khng c rui mui, khng c mi hi thi v mt m quan, khng to kh nng sc vt tip xc vi phn v c cc dch v v sinh c qun l an ton bao gm thit b ra tay bng x phng v nc. Cng thc tnh: T l dn s s dng h x hp v sinh (%) =S h (din nghin cu) s dng h x hp v sinh 100Tng s h (din nghin cu)2. Phn t ch yu - Nhm thu nhp; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 6.3. n nm 2030, ci thin cht lng nc, kim sot c cc ngun gy nhim; chm dt vic s dng cc loi ha cht c hi trong sn xut cng nghip, nng nghip v nui trng thy sn gy nhim ngun nc v lm suy gim a dng sinh hc; 100% nc thi nguy hi c x l; gim mt na t l nc thi th cha qua x l; tng cng ti s dng nc an ton (Mc tiu 6.3; Mc tiu 6.a ton cu) 6.3.1. T l nc thi th c thu gom, x l t tiu chun, quy chun k thut 1. Khi nim, phng php tnh Nc thi l nc qua s dng v c x thi ra mi trng xung quanh. X l nc thi l qu trnh s dng cc gii php cng ngh, k thut lm gim, loi b, tiu hy cc thnh phn c hi trong nc thi, m bo nc thi ra mi trng t tiu chun theo quy nh. T l nc thi th c thu gom, x l t tiu chun, quy chun k thut l t l phn trm nc thi th c thu gom, x l t tiu chun, quy chun k thut trn 80% tng cng sut cp nc sch ti a phng. Cng thc tnh: T l nc thi th c thu gom, x l t tiu chun, quy chun k thut (%)=Tng cng sut khai thc x l nc thi th100Tng cng sut khai thc ca nh my nc80%2. Phn t ch yu - Loi th; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Xy dng ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Xy dng. 6.3.2. T l nc thi c x l 1. Khi nim, phng php tnh T l nc thi c x l l t l phn trm nc thi thi ra mi trng c x l so vi tng lng nc thi thi ra mi trng. X l nc thi l qu trnh s dng cc gii php cng ngh, k thut lm gim, loi b, tiu hy cc thnh phn c hi trong nc thi, m bo nc thi ra mi trng t quy chun k thut v cht lng mi trng. Cng thc tnh: T l nc thi c x l (%) =Tng lng nc thi thi ra mi trng x l (m3) 100Tng s nc thi thi ra mi trng (m3)2. Phn t ch yu -Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 6.3.3. T l khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung, vn hnh t yu cu v mi trng 1. Khi nim, phng php tnh T lkhu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung, vn hnh t yu cu v mi trng l s phn trm cc khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung, vn hnh t yu cu v mi trng trong tng s cc khu cng nghip, khu ch xut. Cng thc tnh: T l khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung, vn hnh t yu cu v mi trng (%)=S lng cc khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung, vn hnh t yu cu v mi trng 100Tng skhu cng nghip, khu ch xut H thng x l nc thi tp trung, vn hnh t yu cu v mi trng l h thng x l nc thi t quy chun k thut quc gia v mi trng, c xc nh theo giy xc nhn hon thnh cng trnh bo v mi trng, theo kt qu bo co ca cc doanh nghip hoc kt qu kim tra ca c quan qun l nh nc. 2.Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 6.3.4. T l khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung c quan trc t ng, kt ni trc tuyn vi c quan qun l mi trng 1. Khi nim, phng php tnh T l khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung c quan trc t ng, kt ni trc tuyn vi c quan qun l mi trng l s phn trm khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung c quan trc t ng, kt ni trc tuyn vi c quan qun l mi trng so vi tng s khu cng nghip, khu ch xut. Vic quan trc t ng c thc hin thng qua cc thit b quan trc t ng, bao gm thit b c nh, di ng hoc cm tay v kt qu quan trc c hin th trc tip, lin tc theo thi gian thc ti c quan qun l mi trng. Cng thc tnh: T l khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung c quan trc t ng, kt ni trc tuyn vi c quan qun l mi trng (%) =S lng cc khu cng nghip, khu ch xut c h thng x l nc thi tp trung c quan trc t ng, kt ni trc tuyn vi c quan qun l mi trng 100Tng s khu cng nghip, khu ch xut2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 6.3.5. T l cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung 1. Khi nim, phng php tnh T l cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung l t l phm trm cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung so vi tng s cm cng nghip. H thng x l nc thi tp trung ny phi t quy chun k thut quc gia v mi trng, c xc nh theo giy xc nhn hon thnh cng trnh bo v mi trng, theo kt qu bo co ca cc doanh nghip hoc kt qu kim tra ca c quan qun l nh nc. Cng thc tnh: T l cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung (%)=Cm cng nghip c h thng x l nc thi tp trung 100Tng s cm cng nghip 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 6.4. n nm 2030, tng ng k hiu qu s dng nc trong tt c cc l)nh vc, m bo ngun cung nc sch bn vng nhm gii quyt tnh trng khan him nc, gim ng k s ngi chu cnh khan him nc. Bo m vic khai thc nc khng vt qu ngng gii hn khai thc i vi cc sng, khng vt qu tr lng c th khai thc i vi cc tng cha nc (Mc tiu 6.4 ton cu) 6.4.1. T l h cha ln c kim sot, gim st bo m duy tr dng chy ti thiu ca sng 1. Khi nim, phng php tnh T l h cha ln c kim sot, gim st bo m duy tr dng chy ti thiu ca sng l s phn trm h cha ln c kim sot, gim st bo m duy tr dng chy ti thiu ca sng so vi tng s h cha ln. H cha ln bao gm: a) Cng trnh h cha khai thc nc mt pht in vi cng sut lp my trn 50kW, bao gm c cng trnh thy li kt hp vi thy in; b) Cng trnh h cha khai thc nc mt c quy m trn 0,1m3/giy i vi trng hp cp nc cho sn xut nng nghip, nui trng thy sn; trn 100m3/ngy m i vi trng hp cp nc cho cc mc ch khc. Vic kim sot, gim st c thc hin theo quy nh ca B Ti nguyn v Mi trng. Cng thc tnh: T l h cha ln c kim sot, gim st bo m duy tr dng chy ti thiu ca sng (%)=S h cha ln c kim sot, gim st bo m duy tr dng chy ti thiu ca sng 100Tng s h cha ln Dng chy ti thiul dng chy mc thp nht cn thit duy tr dng sng hoc on sng nhm bo m s pht trin bnh thng ca h sinh thi thy sinh v bo m mc ti thiu cho hot ng khai thc, s dng ngun nc ca cc i tng s dng nc. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 6.5. n nm 2030, thc hin qun l tng hp ti nguyn nc theo lu vc sng, bao gm c ngun nc xuyn bin gii thng qua hp tc quc t (Mc tiu 6.5 ton cu) 6.5.1. T l lu vc sng ln cp quc gia c thnh lp y ban lu vc sng 1. Khi nim, phng php tnh T l lu vc sng ln cp quc gia c thnh lp y ban lu vc sng l s phn trm cc lu vc sng ln cp quc gia c thnh lp y ban lu vc sng so vi tng s cc lu vc sng ln cp quc gia. Cng thc tnh: T l lu vc sng ln cp quc gia c thnh lp y ban lu vc sng (%)=Cc lu vc sng ln cp quc gia c thnh lp y ban lu vc sng 100Tng s cc lu vc sng ln cp quc giaLu vc sng l vng t m trong phm vi nc mt, nc di t chy t nhin vo sng v thot ra mt ca chung hoc thot ra bin. y ban lu vc sng c chc nng kin ngh vic iu ha, phn phi ngun nc, gim st cc hot ng khai thc, s dng, bo v ti nguyn nc, bo v mi trng lu vc sng, phng chng v khc phc hu qu, tc hi do nc gy ra, tham gia, phi hp gii quyt cc vn c tnh lin ngnh, lin vng, lin a phng trn cc lu vc sng lin tnh thuc phm vi trch nhim phn cng. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 6.5.2. T l lu vc sng ln, quantrng ch thng quan trc, gim st t ng, trc tuyn 1. Khi nim, phng php tnh T l lu vc sng ln, quantrng ch thng quan trc, gim st t ng, trc tuyn l s phn trm cc lu vc sng ln, quantrng ch thng quan trc, gim st t ng, trc tuyn so vi tng s lu vc sng ln, quantrng. Danh mc lu vc sng ln: bao gm cc lu vc sng Hng, sng Thi Bnh, sng Bng Giang, sng K Cng, sng M, sng C, sng Vi Gia, sng Thu Bn, sng Ba, sng ng Nai, sng Cu Long (M Kng). Cng thc tnh: T l lu vc sng ln, quantrng ch thng quan trc, gim st t ng, trc tuyn (%) =Cc lu vc sng ln, quantrng ch thng quan trc, gim st t ng, trc tuyn 100Tng s lu vc sng ln, quantrngCc ni dung cn quan trc, gim st gm: mc nc, lu lng, hm lng cht l lng. Ni dung, phng php mc nc, lu lng, hm lng cht l lng c thc hin theo quy nh ca B Ti nguyn v Mi trng. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 6.5.3. T l cc h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng c vn hnh theo quy ch phi hp lin h cha 1. Khi nim, phng php tnh T l cc h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng c vn hnh theo quy ch phi hp lin h cha l t l phn trm cc h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng c vn hnh theo quy ch phi hp lin h cha so vi tng s h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng. Cc h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng c vn hnh theo quy ch phi hp lin h cha bao gm cc h thuc danh mc cc h thy li, thy in trn lu vc sng c Th tng Chnh ph ph duyt. Cng thc tnh: T l cc h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng c vn hnh theo quy ch phi hp lin h cha (%)=Cc h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng c vn hnh theo quy ch phi hp lin h cha 100Tng s h cha ln, quan trng trn cc lu vc sng2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 6.6. n nm 2030, bo v v phc hi cc h sinh thi lin quan n nc (Mc tiu 6.6 ton cu) 6.6.1. S khu bo tn ngp nc Ramsar c thnh lp v cng nhn 1. Khi nim, phng php tnh Ramsar l mt cng c quc t v bo tn v s dng mt cch hp l v thch ng cc vng t ngp nc, vi mc ch ngn chn qu trnh xm ln ngy cng gia tng vo cc vng t ngp nc cing nh s mt i ca chng thi im hin nay cing nh trong tng lai, cng nhn cc chc nng sinh thi hc nn tng ca cc vng t ngp nc v cc gi tr gii tr, khoa hc, vn ha v kinh t ca chng. S khu bo tn ngp nc Ramsar c thnh lp v cng nhn l s khu ngp nc ti Vit Nam c cng nhn l khu Ramsar ca th gii. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 6.6.2. T l din tch khu bo tn ngp nc Ramsar trn tng din tch t nhin ngp nc 1. Khi nim, phng php tnh Cng thc tnh: T l din tch khu bo tn ngp nc Ramsar (%)=Din tch khu bo tn ngp nc Ramsar 100Tng din tch t nhin ngp nc2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 7. m bo kh nng tip cn ngun nng lng bn vng, ng tin cy v c kh nng chi tr cho tt c mi ngi Mc tiu 7.1. n nm 2020, c bn 100% h gia nh c tip cn vi in; n nm 2025 t 100%; n nm 2030 m bo tip cn ton dn i vi cc dch v nng lng trong kh nng chi tr, ng tin cy v hin i (Mc tiu 7.1 ton cu) 7.1.1. T l h gia nh tip cn in 1. Khi nim, phng php tnh T l h gia nh tip cn in (t l h s dng in thp sng, nu n) l s phn trm h gia nh tip cn in ( thp sng, nu n) trong tng s cc h gia nh. Cng thc tnh: T l h gia nh tip cn in (%)=S h gia nh tip cn in 100Tng s h gia nh2. Phn t ch yu - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Cng Thng. 7.1.2. T l h gia nh c s dng nhin liu v cng ngh sch 1. Khi nim, phng php tnh Cng thc tnh: T l h gia nh c s dng nhin liu v cng ngh sch (%)=S h gia nh c s dng nhin liu v cng ngh sch 100Tng s h gia nhHin nay thu thp vic s dng nhin liu v cng ngh sch tp trung vo nhin liu chnh dng un nu, c phn loi l nhin liu rn hoc khng rn, trong nhin liu rn c xem l nhim v nhin liu khng rn c xem l nhin liu sch. Phng php ny o lng phn no ca vic thiu tip cn vi nhin liu un nu sch nhng khng thu thp c d liu v loi thit b hoc cng ngh c s dng un nu v cing khng thu thp c cc hnh thc s dng nng lng gy nhim khc trong nh nh dng cho chiu sng v si m. 2. Phn t ch yu -Gii tnh ca ch h; -Mc ch s dng (un nu, si m v chiu sng); -Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 3 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Cng thng. Mc tiu 7.2. n nm 2030, tng ng k t l nng lng ti to trong tng tiu th nng lng s cp ca quc gia, c th t 31% vo Nm 2020 v t 32,3% vo Nm 2030 (Mc tiu 7.2; Mc tiu 7.a ton cu) 7.2.1. T trng nng lng ti to s dng trong tng nng lng tiu th cui cng 1. Khi nim, phng php tnh T trng nng lng ti to s dng trong tng nng lng tiu th cui cng l t l tiu th nng lng cui cng c ngun gc t cc ngun nng lng ti to s dng. Tiu th nng lng ti to bao gm tiu th nng lng t: thy in, nhin liu sinh hc rn, gi, mt tri, nhin liu sinh hc lng, kh sinh hc, a nhit, sng bin v cht thi. Tng tiu th nng lng cui cng c tnh t bng cn i v s liu thng k quc gia l tng tiu dng cui cng tr s dng phi nng lng. Cc ngun nng lng ti to c th: - Nng lng mt tri bao gm nng lng mt tri PV v nhit nng mt tri. - Nng lng thy in. - Nng lng gi. - Nng lng nhin liu sinh hc lng bao gm xng sinh hc, diesel sinh hc v nhin liu sinh hc lng khc. - Nhin liu sinh hc rn bao gm g ci, cht thi ng vt, cht thi thc vt, ru en, b ma v than ci. - Nng lng thi bao gm nng lng t rc thi th ti to. Cng thc tnh: T trng nng lng ti to s dng trong tng nng lng tiu th cui cng (%)=Nng lng ti to s dng 100Tng nng lng tiu th cui cng2. Phn t ch yu: - Loi nng lng ti to; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Cng Thng. Mc tiu 7.3. n nm 2030, tng gp i tc ci thin hiu qu s dng nng lng; gim tiu th in 10% so vi kch bn c s (Mc tiu 7.3 ton cu) 7.3.1. Tiu hao nng lng so vi GDP 1. Khi nim, phng php tnh Mc tiu hao nng lng l ch tiu tng hp cho bit to ra mt ng tng sn phm trong nc (GDP) th cn s dng bao nhiu nng lng cho sn xut v tiu dng. Mc tiu hao nng lng bao gm tiu hao nng lng dng cho sn xut v tiu hao nng lng cho sinh hot. Nng lng dng cho sn xut v sinh hot gm: xng, du, kh, than, in,... Cng thc tnh: Mc tiu hao nng lng so vi GDP=Mc tiu hao nng lngGDP2. Phn t ch yu - Loi nng lng; - L)nh vc (sn xut, sinh hot). 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - iu tra thng k; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Cng Thng. Mc tiu 7.4. n nm 2030, m rng c s h tng v nng cp cng ngh cung cp dch v nng lng hin i v bn vng cho tt c mi ngi, c bit cho cc vng km pht trin, vng su, vng xa, vng ni v hi o (Mc tiu 7.b ton cu) 7.4.1. Cng sut lp t v sn lng in ti to 1. Khi nim, phng php tnh L sn lng in sn xut ra t ngun nng lng ti to c tnh trn ng h o sn lng ti ni sn xut chuyn qua cho bn tiu th trong mt thi k nht nh. Trong phm vi ch tiu ny ch tnh n ngun nng lng ti to c dng sn xut ra in, hay ch tnh sn lng in sn xut c t ngun nng lng ti to. Cng sut in ti to l kh nng sn xut in ca nh my trn c s cng sut lp t ca nh my. V vy, n v tnh cing c s dng n v nh cc ngun in khc l: W hoc bi s ca W l kW v MW. Sn lng in l lng in c sn xut trong thi gian nht nh c tnh theo kWh. Sn lng in c tnh trn ng h o sn lng ti ni sn xut chuyn qua cho tiu th. Sn lng in chuyn qua cho bn tiu th, y bn tiu th c chia ra 2 loi nh sau: - Nu ngun in c cng sut di 30 MW th ni tiu th l cc Tng cng ty in lc. - Cn ngun in c cng sut trn 30 MW th ni tiu th l Cng ty mua bn in. in sn xut c o m u my pht ca tng t my qua ng h tng ca nh my tch ring phn in t dng v tn tht trn my bin p s cn li chnh l in tiu th. 2. Phn t ch yu: Loi nng lng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Cng Thng. Mc tiu 8. m bo tng trng kinh t bn vng, ton din, lin tc; to vic lm y , nng sut v vic lm tt cho tt c mi ngi Mc tiu 8.1. Duy tr tng trng GDP bnh qun u ngi 4 - 4,5%/Nm v tng trng GDP hng Nm trung bnh t 5 - 6% (Mc tiu 8.1; Mc tiu 8.a ton cu) 8.1.1. Tng sn phm trong nc (GDP) 1. Khi nim, phng phap tinh T ng sa n ph m trong nc la gi tr sn phm vt cht v dch v cui cng c to ra ca nn kinh t trong mt khong thi gian nht nh (qu, nm). iu ny c ngh)a trong GDP khng tnh cc gi tr sn phm vt cht v dch v s dng cc khu trung gian trong qu trnh sn xut to ra sn phm. GDP biu th kt qu sn xut do cc n v thng tr to ra trong lnh th kinh t ca mt quc gia. Ni dung tng qut ca GDP c xt di cc gc khc nhau: - Xt di gc s dng (chi tiu): GDP l tng cu ca nn kinh t gm tiu dng cui cng ca h dn c, tiu dng cui cng ca Nh nc, tch lu ti sn v chnh lch xut nhp khu hng ho v dch v. - Xt di gc thu nhp, GDP gm thu nhp ca ngi lao ng t sn xut, thu sn xut, khu hao ti sn c nh dng cho sn xut v gi tr thng d sn xut trong k. - Xt di gc sn xut: GDP bng gi tr sn xut tr i chi ph trung gian. Phng php tnh: a) Theo gi hin hnh Co 3 phng phap tinh t ng sa n ph m trong nc - Phng phap sa n xut: T ng sa n ph m trong nc bng t ng gia tri# tng thm theo gi c bn cu a tt ca cac nganh kinh t c#ng vi thu sn phm tr i tr cp sn phm. Cng thc tnh: Tng sn phm trong nc (GDP)=Tng gi tr tng thm theo gi c bn ca tt c cc ngnh+Thu sn phm Tr cp sn phm- Phng phap thu nh#p: T ng sa n ph m trong nc bng T ng thu nh#p ta#o nn t cac yu t tham gia vao qua trinh sa n xut nh lao #ng, vn, t ai, may moc. Theo phng phap nay, t ng sa n ph m trong nc gm 4 yu t: thu nh#p cu a ngi lao #ng t sa n xut (bng tin va hi#n v#t quy ra tin), thu sa n xut ( gim tr phn tr cp cho sn xut), khu hao tai sa n c nh dung trong sa n xut va th#ng d/ thu nhp hn hp. Cng thc tnh: Tng sn phm trong nc=Thu nhp ca ngi lao ng t sn xut+Thu sn xut ( gim tr phn tr cp sn xut)+Khu hao TSC dng trong sn xut+Thng d sn xut hoc thu nhp hn hp - Phng phap s du#ng (chi tiu): t ng sa n ph m trong nc bng t ng cu a 3 yu t: tiu dung cui cung cu a h# dn c va nha nc; tch luy tai sa n (ti sn c i#nh, ti sn lu #ng va ti sn quy him) va chnh l#ch xut, nh#p kh u hang hoa va di#ch v. Cng thc tnh: Tng sn phm trong nc=Tiu dng cui cng+Tch lu ti sn+Chnh lch xut nhp khu hng ho v dch vb) Theo gi so snh Tng sn phm trong nc (GDP) theo gi so snh c tnh gin tip bng hiu gia gi tr sn xut theo gi so snh v ch ph trung gian theo gi so snh (v ch tiu GDP hoc gi tr tng thm khng th phn tch c thnh cc yu t gi v lng, nn khng c ch s gi ph hp gim pht trc tip). Thu nhp khu ca nm bo co theo gi so snh c tnh bng cng thc sau: Thu nhp khu nm bo co theo gi so snh=Tng gi tr nhp khu nm bo co theo gi so snhThu nhp khu nm bo co theo gi hin hnhTr gi nhp khu nm bo co theo gi hin hnhBn cnh tnh GDP theo gi so snh bng phng php sn xut, c th tnh bng phng php s dng. Tc l GDP theo gi so snh bng tng cng tiu dng cui cng theo gi so snh, tch lu ti sn theo gi so snh v chnh lch xut nhp khu hng ha, dch v theo gi so snh. Tiu dng cui cng theo gi so snh c tnh bng cch chia tiu dng cui cng theo cc nhm sn phm hng ha v dch v cho ch s gi tiu dng (CPI) hoc ch s gi sn xut hng ha v dch v ca k bo co so vi k gc ca cc nhm tng ng. Tch liy ti sn theo gi so snh c tnh theo cng thc sau: Tch liy ti sn ca nm t theo gi so snh theo loi ti sn=Tch liy ti sn ca nm t theo gi hin hnh theo loi ti snCh s gi sn xut theo loi ti sn ca nm t so vi nm gcXut, nhp khu hng ha theo gi so snh: Tng gi tr xut khu/nhp khu theo gi so snh = Tng gi tr xut khu/nhp khu nm bo co tnh bng USDCh s gi xut khu/nhp khu theo USD ca nm bo co so vi nm gc Ch s gi USD2. Phn t ch yu a) K qu phn t theo: - Ngnh kinh t v nhm ngnh; - Mc ch s dng (tch liy ti sn, tiu dng cui cng, chnh lch xut, nhp khu). b) K 6 thng, 9 thng, nm phn t theo: - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Mc ch s dng (tch lu ti sn, tiu dng cui cng, chnh lch xut, nhp khu); - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Qu, 6 thng, 9 thng, nm. 4. Ngun s li#u - iu tra doanh nghip; - iu tra c s sn xut kinh doanh c th; - iu tra thu thp thng tin lp bng cn i lin ngnh v tnh h s chi ph trung gian; - iu tra thu thp thng tin tnh cc ch tiu gi tr sn xut v gi tr tng thm ca cc n v s nghip v t chc v v li; - D liu hnh chnh; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 8.1.2. GDP bnh qun u ngi v tc tng GDP bnh qun u ngi 1. Khi nim, phng php tnh Tng sn phm trong nc bnh qun u ngi c tnh bng cch chia tng sn phm trong nc trong nm cho dn s trung bnh trong nm tng ng. Tng sn phm trong nc bnh qun u ngi c th tnh theo gi hin hnh, tnh theo ni t hoc ngoi t; cing c th tnh theo gi so snh tnh tc tng. Cng thc tnh: Tng sn phm trong nc bnh qun u ngi (VND/ngi)=Tng sn phm trong nc (GDP) trong nm (tnh bng VND)Dn s trung bnh trong cng nmTng sn phm trong nc bnh qun u ngi tnh bng ngoi t c tnh bng USD theo t gi hi oi (hin hnh) v t gi sc mua tng ng. Tng sn phm trong nc bnh qun u ngi (theo USD hoc sc mua tng ng)=GDP bnh qun u ngi tnh bng VNDT gi hi oi VND/USD hoc t gi sc mua tng ng bnh qun nmTnh tc tng GDP bnh qun u ngi trong nm t + 1: Tc tng GDP bnh qun u ngi trong nm t + 1=(G (t + 1) - G (t) 100G (t)Trong : G (t +1) l GDP bnh qun u ngi (tnh theo gi USD nm gc) trong nm t +1. G (t) l GDP bnh qun u ngi (tnh theo gi USD nm gc) trong nm t. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - T gi hi oi VND/USD bnh qun nm, t gi sc mua tng ng do Tng cc Thng k cng b cn c vo bo co ca Ngn hng Nh nc v cng b ca T chc Thng k Lin Hp quc. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 8.2. Tng nng sut lao ng thng qua y mnh chuyn dch c cu kinh t, chuyn i m hnh tng trng, nng cp v i mi cng ngh, tp trung vo cc ngnh to gi tr tng cao v s dng nhiu lao ng (Mc tiu 8.2 ton cu) 8.2.1. Nng sut lao ng v tc tng nng sut lao ng 1. Khi nim, phng php tnh Nng sut lao ng x hi l ch tiu phn nh hiu sut lm vic ca lao ng, thng o bng tng sn phm trong nc tnh bnh qun mt lao ng trong thi k tham chiu, thng l mt nm lch. Cng thc tnh: Nng sut lao ng x hi (VND/lao ng)=Tng sn phm trong nc (GDP)Tng s ngi lm vic bnh qun Tc tng nng sut lao ng x hi (%)=Nng sut lao ng x hi nm (t+1) - Nng sut lao ng x hi nm t 100Nng sut lao ng x hi nm tTc tng nng sut lao ng x hi l t l phn trm thay i hng nm ca nng sut lao ng x hi. 2. Phn t ch yu - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - S liu tng sn phm trong nc (GDP) hng nm do Tng cc Thng k tnh t cc cuc iu tra thng k, ch bo co thng k cp b, ngnh; - iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 8.2.2. Tc tng nng sut cc nhn t tng hp (TFP) v t trng ng gp ca tng TFP vo tng trng GDP 1. Khi nim, phng php tnh Nng sut cc nhn t tng hp l kt qu sn xut mang li do nng cao hiu qu s dng vn v lao ng hoc cc nhn t hu hnh, nh vo tc ng ca cc nhn t v hnh nh i mi cng ngh, hp l ho sn xut, ci tin qun l, nng cao trnh lao ng ca cng nhn,& (gi chung l cc nhn t tng hp). Hm sn xut tng th c gi nh c dng tng qut nh sau: Y = f(K, L,t) Trong : - Y (GDP): Tng sn phm trong nc; - K v L: Cc tng nhp lng vn v lao ng; - t: Thi gian. Mt gi nh n gin nht v tc ng ca thi gian l s tin b v hiu qu kinh t nh cng ngh v phng php qun l, trong cho rng tc ng ny lm tng khi lng sn phm sn xut ra t mt s kt hp nht nh ca hai nhn t sn xut l vn v lao ng. Tuy nhin, n khng h nh hng ti cc sn phm bin t tng i ca cc nhn t sn xut ring r. Sn phm bin t ring r ca mt nhn t sn xut l s gia tng lng sn phm sn xut ra khi nhp lng ca nhn t sn xut tng ln mt n v, vi iu kin l nhp lng ca cc nhn t sn xut khc khng thay i. Vi gi nh ny, hm sn xut c th c vit nh sau: Yt = Atf(Kt, Lt) Trong : A l tin b v hiu qu kinh t nh cng ngh, phng php qun l, iu hnh... (c gi chung l nng sut nhn t tng hp). Tc tng nng sut cc nhn t tng hp c o bng t l tng ln ca kt qu sn xut do nng cao nng sut ca cc nhn t tng hp. Tc tng nng sut nhn t tng hp c xc nh qua cng thc: GA = GY -KGK - LGL Trong : - GY: Tc tng ca GDP; - GK: Tc tng trng ca vn; - GL: Tc tng trng ca lao ng; - K v L: H s gc ca vn v lao ng. T trng ng gp ca TFP vo mc tng GDP (%)=Mc tng GDP so nm trc do tng TFPMc tng GDP so vi nm trc2. Phn t ch yu - Khu vc kinh t; - Loi hnh kinh t. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - S liu v gi tr tng thm hoc tng sn phm trong nc v s liu v lao ng trong Nin gim Thng k, do TCTK tng hp v cng b. - S liu vn hoc gi tr TSC c kt hp tnh t nhiu ngun khc nhau, do TCTK tng hp v cng b. - H s K v L tnh ton t bng I/O c lp 5 nm mt ln v s dng cho nhiu nm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 8.3. Tng cng cc chnh sch h tr cc hot ng sn xut c nng sut cao, to vic lm tt v bn vng, h tr lm ch doanh nghip, pht minh v sng to; chnh thc ha v tng trng cc doanh nghip va, nh v siu nh, gm c thng qua vic tip cn vi cc dch v ti chnh (Mc tiu 8.3 ton cu) 8.3.1. T l lao ng c vic lm phi chnh thc 1. Khi nim, phng php tnh T l lao ng c vic lm phi chnh thc l phn trm s lao ng c vic lm phi chnh thc trn tng s lao ng c vic lm. Vic lm phi chnh thc l vic lm khng c bo him x hi (c bit l bo him x hi bt buc) v khng c hp ng lao ng t 03 thng tr ln. Vit Nam hu ht cc vic lm thuc khu vc kinh t phi chnh thc c coi l vic lm phi chnh thc. Phm vi xc nh: Ch xc nh lao ng c vic lm phi chnh thc trong l)nh vc phi nng nghip v h nng nghip c ng k kinh doanh. Hay ni cch khc l loi tr lao ng trong h sn xut nng lm nghip v thy sn cha ng k kinh doanh. Nguyn tc: xc nh lao ng phi chnh thc, thng nht da vo cc nguyn tc sau: - Cn c vo khu vc kinh t (khu vc chnh thc, khu vc phi chnh thc v khu vc h gia nh); - Cn c vo v th vic lm; - Cn c vo hp ng kinh t (hp ng khng thi hn, hp ng c xc nh thi hn, tha thun ming v khng k kt hp ng); - Cn c vo bo him x hi i vi cng vic ang lm (c hay khng c bo him x hi bt buc). Cng thc tnh: T l lao ng c vic lm phi chnh thc (%)=S ngi c vic lm phi chnh thc 100Tng s lao ng c vic lm khu vc phi h nng nghip2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngh nghip; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng, vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 8.4. n nm 2030, tng dn hiu qu s dng ngun lc trong sn xut v tiu th, gim tc ng ca tng trng kinh t ln mi trng, ph hp vi Khung Chng trnh 10 Nm v Sn xut v Tiu dng bn vng ca Vit Nam (Mc tiu 8.4 ton cu) 8.4.1. Nguyn liu th s dng bnh qun u ngi; Nguyn liu th s dng trn GDP 1. Khi nim, phng php tnh Nguyn liu th (hay cn gi l vt liu th) l dng vt liu c bn m t hng ha, sn phm hon thin hay vt liu trung gian c sn xut hay to ra. Nguyn vt liu th tiu dng l s lng nguyn vt liu chnh cn thit phc v nhu cu cui cng ca quc gia v l ch tiu cho tiu chun vt cht/mc vn ha ca nn kinh t. Nguyn liu th bnh qun u ngi l vic s dng vt liu trung bnh cho nhu cu cui cng. Nguyn vt liu th (MF) l s phn chia vic khai thc nguyn vt liu ton cu cho nhu cu cui cng trong nc ca mt quc gia. Tng s nguyn vt liu th l tng s nguyn vt liu th cho sinh khi, nhin liu ha thch, qung kim loi v qung phi kim loi. Cng thc tnh Tng nguyn liu th=Nguyn liu th nhp khu+Nguyn liu trong nc-Nguyn liu th xut khuNguyn liu th s dng bnh qun u ngi=Tng nguyn liu th s dngDn s trung bnhNguyn liu th s dng trn GDP=Tng nguyn liu th s dngGDP2. Phn t ch yu - Theo 4 loi nguyn liu th (nguyn liu sinh khi/ ha thch/qung kim loi/qung phi kim loi); - i vi nhng nm lp bng IO v bng SUT th phn t theo 3 l)nh vc nhu cu cui cng trong nc (tiu dng h gia nh, tiu dng ca chnh ph v u t vn) v nhu cu cui cng ca nc ngoi (tc l xut khu). 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 8.4.2. Lng nguyn liu s dng trong nc 1. Khi nim, phng php tnh Nguyn liu s dng trong nc c tnh l nguyn liu nhp khu trc tip, cng vi nguyn liu khai thc trong nc, tr nguyn liu xut khu trc tip. Nguyn liu s dng trong nc c o bng lng nguyn vt liu c s dng trong qu trnh kinh t. N khng bao gm cc nguyn vt liu c huy ng qu trnh khai thc trong nc, nhng khng tham gia vo qu trnh kinh t. 2. Phn t ch yu - Mt s loi nguyn liu ch yu; - Ngun gc nguyn liu (sn xut/nhp khu). 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Cng thng; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 8.5. n nm 2030, to vic lm y , nng sut v vic lm tt cho tt c nam v n, bao gm c thanh nin, ngi khuyt tt v th lao ngang bng i vi cc loi cng vic nh nhau (Mc tiu 8.5 ton cu) 8.5.1. Thu nhp bnh qun mt lao ng ang lm vic 1. Khi nim, phng php tnh Thu nhp ca lao ng ang lm vic l thu nhp t tin cng, tin lng v cc khon thu nhp khc c tnh cht nh lng gm tin lm thm, tin thng, tin ph cp, t kinh doanh,& ca nhng ngi lao ng lm cng n lng trong nn kinh t. Cc khon thu nhp ny c th bng tin mt hoc hin vt. Thu nhp bnh qun mt lao ng ang lm vic l tng s tin thu nhp thc t tnh bnh qun mt lao ng lm cng n lng, t kinh doanh. Cng thc tnh: Thu nhp bnh qun ca lao ng ang lm vic=Wi LiLiTrong : i: Thi gian tham chiu (thng l 1 thng); Li: S lao ng lm cng n lng ti thi im iu tra; Wi: Thu nhp ca lao ng lm cng n lng trong thi gian tham chiu. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Ngh nghip; - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Ngnh kinh t; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 8.5.2. T l tht nghip 1. Khi nim, phng php tnh Ngi tht nghip l nhng ngi t 15 tui tr (Xprv  2 4 p r ֽ洫wj^RJBJBJhh"CJaJhzCJaJhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhh"5CJaJmHsHhz5CJaJmHsHhh"5CJaJmH sH h{F5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh-5CJaJh&B5CJaJmH sH hh5CJaJmH sH hh!m5CJaJh5CJaJmH sH 0 4 r  $xx$Ifa$ $xx$Ifa$ $<x`a$ $xx`a$$xx`a$gd( $xxa$gdRZ 68<> XZ~24z˿˳phhi^CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhz5CJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhh"CJaJmH sH h/;CJaJmH sH hzCJaJmH sH hz5CJaJhh"5CJaJ hhi^hzCJaJhh"CJaJ,8:<pccVVV $xx$Ifa$ $xx$Ifa$kd$$Ifl4rV X $X8 t#644 la\yt}v<> Z4pcccccccccc $xx`a$kd$$Ifl4rV X $  X 8 t#644 la\yt}v (2$xx$Ifa$gd l $xx`a$gd9 $xx`a$ z24df>`b  ҼҼxppdҼ\PhzCJaJmH sH hh"CJaJh9 CJaJmH sH h9 CJaJhe;VCJaJhA5h9 CJaJ h4~ah9 h h9 CJaJh4~ah9 CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJh{F5CJaJmH sH hz5CJaJhh"5CJaJmH sH hh"CJaJmHsHhzCJaJmHsH2468bdiiii$xx$Ifa$gd l {kd$$Ifl4\ J #j Fn t"644 layt dfb L p``SSSSS $xx`a$'xx[$\$`gd9 '$xx[$\$`a$gde;V{kd[$$Ifl4\ J #j Fn t"644 layt  J L l 0!2!!!!##n$p$$$$$%%''<)>)j))))*+<+>+,,ƹ|ph{FCJaJmHsHh(CJaJmHsHhQCJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhh"5CJaJmHsHhz5CJaJmHsHhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJ(L 2!!!#p$$$%'>))+>+,`--N//0"0<0$ hxx`a$$ hPx`a$ $xx`a$,-.-B-^-`---L/N////00 0"0:0<0P0R0x0z00000000"1$1&1>1J1L1l1p1r1軲sghNFCJaJmH sH hh2)T5CJaJhh_CJaJhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJh_@CJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhQCJaJmHsHhhrCJaJmHsH&<0R0z000$1L1r11$222Z333566n88::::;2;$ hxx`a$ $xx`a$r1v11111"2$2222X3Z3333355556666j8l8ôwnbVbFbVbVbVbFhzB*CJaJmHphsHhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhh"5CJaJ#h{Fhh"5@CJOJQJaJ#hGEhGE5@CJOJQJaJhh"CJaJhzCJaJhz5CJaJhNFhh"CJaJmH sH *h-th-tCJaJmHsH *hNFhNFCJaJmH sH *h-th-tCJaJ *h-th-tCJaJmH sH l8n888::::::::;;0;2;F;H;L;r;t;v;;;;;;;;<p<r<<====2=Žνννxfx" *h-th-t5CJaJmH sH *h-th-t5CJaJhh_@5CJaJhhmCJaJhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhh"B*CJaJmHphsH%2;H;v;;;r<====>>:?h?@@BCC^EF~HJ&LMPRQRU $xx`a$2=>=N=b=d=~====>> >>>>8?:?]]2^4^^__'$xx9D[$\$`a$ $xx`a$YYZZZZ.Z0ZlZnZZZZ[[>\@\d\f\~\\\\\\]]4]<]>]b]]]]0^4^ƾƾskkkkhh"CJaJhzCJaJmH sH h>h>CJaJmH sH h>CJaJmH sH hh"CJaJmH sH h{CJaJmH sH h{FCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJh{5CJaJmH sH h{F5CJaJmH sH hz5CJaJht{5CJaJmH sH #4^<^>^\^p^r^^^_____8`:`<`@````VaXaZaaaabb bcccddd.e0e2eeż~rcr~c~c~c~c~c~chzhzCJaJmH sH hzCJaJmH sH hhOjCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh?aVCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ#h{Fhh"5@CJOJQJaJ+hGEhGE5@CJOJQJaJmH sH #hGEhGE5@CJOJQJaJ&_<``Xaabcd0ee|ghjlnoqTq>rrstt:v`vzvv $xx`a$'$xx9D[$\$`a$eeezg|g~ghhhjjjllllnnnooopqqRqTqVqr@rrrrssssttttttt:uvu8v:v^vʿ忷ʿʿ֨hzhz5CJaJmH sH hh#:_CJaJmH sH hhZCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hhOjCJaJmH sH hh"CJaJmH sH 1^v`vzvvvvvvvvvvwPwRwpwxwzwwww&xjxnxf{h{{|<|>|}}}}F~H~R~T~V~~~~~ǻdzdzdzdzdzdzdzǖdzsdzhh"CJaJmH sH h`CJaJmH sH h_h`CJaJhIh`CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhXCJaJmH sH hzCJaJhzCJaJmH sH hh!mCJaJhT:CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH -vwRwzwwlxnxh{|>|}~~"$xx$Ifa$gd` $xx$Ifa$$ xx`a$ $xx`a$ "$(@lprĀƀ4@Bb 04*,|~˲~~hh"5CJaJmHsHhz5CJaJmHsHhh"5CJaJmH sH hX5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJh`CJaJmH sH hh~dhzCJaJhh"CJaJ,"$&(npXKK;K$xx$Ifa$gd` $xx$Ifa$kd$$IfT4\ #. 5 t07#644 ayt,TprƀB24XKKKKKKK $xx`a$kd$$IfT4\ #. 5 t07#644 ayt,T4,~ʉډ*RŠrtP*LΎҎ$xx$Ifa$gd l $xx`a$gdX$ hxx`a$ $xx`a$ȉʉ؉ډ(*,HJPRvŠ"prt|~˿˷˷~~j~T+hGEhX5@CJOJQJaJmH sH &he;Vhe;V5@CJOJQJaJo(#he;Vhe;V5@CJOJQJaJ#hGEhX5@CJOJQJaJhh"5CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhzCJaJmH sH hz5CJaJmHsHhhb_5CJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHPȌ8܍LĎ0^fpr\Ԑ$ґ֑ :<xضؓqdWhz5CJaJmHsHhh"5CJaJmH sH hhfoM5CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhX5CJaJmH sH hhXh hXCJaJmH sH h hXCJaJh`hXCJaJhXCJaJmH sH hXCJaJhX5CJaJ+hWhX5@CJOJQJaJmH sH "Ҏ^prtvi{kd$$Ifl4\7f H$/ % t"644 layt $xx$Ifa$gd l <$ԑ֑ssssssssff $xx`a$$xx`a$gdX{kd$$Ifl4\7f H$/ % t"644 layt <z"V̙6ZDF,jʟ&~ X$ hxx`a$ $xx`a$xz~\ "$&ZbTVʙ̙漴朄o]K]K7&hz5B*CJPJaJmH phsH #hh"B*CJPJaJmH phsH #hzB*CJPJaJmH phsH )hh}vB*CJPJaJmH phsH /hzhzB*CJPJ\]aJmH phsH /hz56B*CJPJ\]aJmH phsH hzCJaJhh"CJaJmH sH hhCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJmHsH46ΚXZpΛBFNȶȶȶtbȶVJhhm5CJaJhh"CJaJmH sH #h+B*CJPJaJmH phsH ,hh}v5B*CJPJaJmH phsH ,hzhz5B*CJPJaJmH phsH &hz5B*CJPJaJmH phsH #hh"B*CJPJaJmH phsH #hzB*CJPJaJmH phsH #hT:B*CJPJaJmH phsH &hh"5B*CJPJaJmH phsH NPڜ*,hjlhvȟʟ$&*|~ <TVXxz÷zkh hzCJaJmH sH hvCJaJmH sH hh"CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJhzCJaJmH sH hh"5CJaJhh!m5CJaJhh"5CJaJmH sH hz5CJaJhz5CJaJmH sH hhm5CJaJh%w5CJaJmH sH )Xzpr~XkdH$$IfTl4\ *j"_7@S t)#644 layt T$xx$Ifa$gd l $xx`a$ npr|~ĢƢʢ".0P "Ǿqdh${5CJaJmH sH h${h${5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hT:CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ hh"Q.h hzCJaJmH sH &h hh"5CJKH \aJmH sH h hh"CJaJmH sH 'Ƣ0 "eXXXXXXX $xx`a$kd$$IfTl4\ *j"_7@S t)#644 layt T$xx$Ifa$gd l "LFVή$xx$Ifa$gd l $xx`a$JLDFԭ֭DFTV̮ή···ثvh hh"CJaJmH sH h hECJaJmH sH h hECJaJhECJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh!mCJaJ jhh!mCJaJhh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJh${5CJaJmH sH -XZeeee$xx$Ifa$gd l kd$$IfTl4\. e 7@S td!644 layt TVXZ\^^nptƲȲʲ̲βZb޳TVXZ~ʴ̴δд LNnĵƵhzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH &h hE5CJKH \aJmH sH h hECJaJh hECJaJmH sH hhE4Z\^`bnv\\\\\\$xx$Ifa$gd l $xxa$kdj$$IfTl4\. e 7@S td!644 layt TnprtȲʲeeee$xx$Ifa$gd l kd $$IfTl4\. e 7@S td!644 layt Tʲ̲β\^bv\\\\\\$xx$Ifa$gd l $xxa$kd $$IfTl4\. e 7@S td!644 layt TVXeeee$xx$Ifa$gd l kd $$IfTl4\. e 7@S td!644 layt TXZ̴ NƵbԶrrrrrrrrrrrr $xx`a$kdB $$IfTl4\. e 7@S td!644 layt T `bҶֶ*,ʻ̻`bdfܼx|~½νнҽdf,0~˾#hGEhGE5@CJOJQJaJhh"CJaJmH sH hCJaJmH sH hzCJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh0hh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhO;CJaJmH sH 2Զֶ,̻bf޼ $xx$Ifa$ $xx`a$ z|E8888 $xx$Ifa$kd $$Ifl4.\j#( v t0%644 la1p(ytE|~нfE88888 $xx`a$kd $$Ifl4>\j#( v t0%644 la1p(ytE.0fhl $xx$Ifa$ $xx`a$ ~df".fhjlnżqf_qf_ hh7Ohh7OCJaJ jShh7OCJaJhMmCJaJmH sH h CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ#h hh"5@CJOJQJaJ#hGEhGE5@CJOJQJaJ+hGEhGE5@CJOJQJaJmH sH %uuu $xx$Ifa$}kd$$IfTl4F A t6  44 lapyt HT`|uuuuuuuuuuuu $xx`a$}kd$$IfTl4F A t6  44 lapyt HT ^`>z| Z\ HNz|~ҹ쭢hzCJPJaJmH sH hzCJPJaJh@\lhh"CJaJhe;Vhe;VCJaJh@\lCJaJmH sH hhe=5CJaJhz5CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhzCJaJmH sH 2\| $xx$Ifa$ $xx`a$ JNPtv">jlnPR:pr˳˿whe;Vhe;VCJaJhhW5CJaJhh"5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh!mCJaJhKCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJ hh!mhh"CJaJhzCJaJ* LNE8888 $xx$Ifa$kd$$Ifl4 \7J 5& S0h t0#644 lap(ytuNPvnE88888 $xx`a$kd$$Ifl4\7J 5& S0h t0#644 lap(ytunRr :Ld<<jlZ $xx`a$ $xx`a$@ 8: DFHJLbdfƾƾƾƾƾƾqbjhhWCJUaJ#j˗_ hhWCJUVaJjhhWCJUaJ#j˗_ hhWCJUVaJhhWCJaJjhhWCJUaJhh"CJaJhzCJaJhC\CJaJmH sH hY*(CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJhe;Vhe;VCJaJmH sH ":<>bdfhln LNPRVʸ՞ʌ}՞k\J#j˗_ hhWCJUVaJjhhWCJUaJ#j˗_ hhWCJUVaJjhhWCJUaJ#j˗_ hhWCJUVaJhhmCJaJjhhWCJUaJ#j˗_ hhWCJUVaJhhWCJaJjhhWCJUaJhh"CJaJhzCJaJhzCJaJmH sH :<hlXZxz @B(JPRTnp&(κκκκκκκœκκκκκœhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJmH sH hzCJaJhhmCJaJjhhWCJUaJjhhWCJUaJ2z BRT(4hb6 $xx`a$24X\ fh`bؾ{l`h${CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH h${5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJ#hzB*CJPJaJmH phsH &hh"B*CJPJ]aJmH phsH &hzB*CJPJ]aJmH phsH # ,46Z0<>XZ04:NPRTtvŽŽŽŬşŬŬŬzsjsh|h$(EH h|h$(jh|h$(Uhh!mCJaJjhghgCJUaJhz5CJaJmH sH hh"5CJaJhh"CJaJhzCJaJhz5CJaJh${CJaJmH sH hh"CJaJmH sH h${h${CJaJmH sH h${hzCJaJ%>68:P*4 |   \ ` $xx$Ifa$gdA& $xx`a$vxz| (*R2 4 x z |  4 : P b n  ¹«ɕɕɕрqɕdddhA&5CJaJmH sH h${hh"CJaJmH sH h${CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJj$h|h$(EHUj ˗_ h|h$(UVh|h$(EH h|h$(hh"CJaJhzCJaJjh|h$(Uj"h|h$(EHUj˗_ h|h$(UV'   ( T f   4 Z \ ^` ,TXbdhjn"JPZz~ŻͥŞŞh?YCJaJmH sH hh=hA&CJaJhA&CJPJaJmH sH hzCJPJaJhh"CJaJhA&CJaJmH sH hm$CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ9 (kd&$$Ifl4 \j / #j gh t0#644 lalp(ytu].$xx$Ifa$gdA& $xx$Ifa$|~$xx$Ifa$gd?Y $xx$Ifa$~2E88888 $xx`a$kd'$$Ifl4\j / #j gh t0#644 lalp(ytu].02 |~*,(*,HNThjʾۢxmhh!mCJaJjhghgCJUaJhFhh"CJaJmH sH hFCJaJmH sH hF5CJaJmH sH h?Yhh"CJaJmH sH h?YCJaJmH sH h?YCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhECJaJmH sH hzCJaJ&V ,*PRTj6dtP$xx`a$gd?Y $xx`a$jln$46bdrt NPdhh"5CJaJhz5CJaJhzCJaJmH sH j*h{shMrEHUj#˗_ h{shMrUVhh"CJaJhzCJaJj(h{shMrEHUj"˗_ h{shMrUVh{shMrEH h{shMrjh{shMrU1PD*. $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd $xx`a$ (BDBflv"0,:<ƽ駟}skkkchh"CJaJh CJaJhh"CJPJaJhzCJPJaJh CJaJmH sH h?YCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhu5CJaJmH sH h5CJaJh5CJaJmH sH hO5CJaJhO5CJaJmH sH hz5CJaJhz5CJaJmH sH &(*,.^l46fpҺҥxl`xhhvW5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhY*(hh"CJaJmH sH hY*(CJPJaJmH sH hhvWhH4CJPJaJh CJPJaJmH sH hzCJPJaJhH4CJaJh CJaJmH sH hzCJaJhh"CJaJ%E88($xx$Ifa$gd $xx$Ifa$kd-$$Ifl4\ &d ? t0&644 lap(ytu].68++ $xx`a$kd .$$Ifl4\ &d ? t0&644 lap(ytu]. $xx$Ifa$6 n  !t!v!!"## $L$d$x$$x^a$gdC8$x^a$gdC8$x^a$gdC8$xx`a$gd${ $xx`a$  " j   !!!!6!X!b!d!r!v!!!!!""##$ $ $ξۚۍۄۄymyh^hC8CJH*aJh^hC8CJaJhh"5CJaJh#{5CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH h${h${CJaJh${CJaJmH sH h${h${5CJaJmH sH h${5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJmH sH hzCJaJ" $$$$H%T%%%%%%%&D&F&d&j&l&n&&&&&''''' ((((*())))))))))ȿtttkh5CJaJh5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhC8CJaJmH sH h^hC8CJH*aJh^hC8CJaJ(jhghgCJUaJmHnHu)x$$H%%%%F&n&&&'' (()&*d*++@,D,,,$xx$Ifa$gdY*( $xx$Ifa$ $xx`a$$ nx^`a$gdC8)*$*&*b*d******@+B+D+H++++++++ ,,,.,0,2,6,>,@,B,D,,,,,,,,,Ԭ̤̜yr hhvWhhh"CJaJmH sH hh"CJPJaJhzCJPJaJhh"CJaJh#RCJaJhCJaJhu].CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJhCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJh5CJaJmH sH (,,,,P-R-E8888 $xx$Ifa$kd/$$Ifl4\ $ t0$644 lap(ytG<,,>-H-N-P-R-T-x-z------..&.(.H.L.p.r.t...../"/4//z/|////00úӲӲòæòÍÀúúthh4nhCJaJmH sH hbCJaJmH sH h5CJaJmH sH hd5CJaJmH sH hO;CJaJmH sH hzCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ hhvWhh"CJaJhY*(CJPJaJmH sH hzCJPJaJhh"5CJKH \aJ'R-T-z---.(.E88888 $xx`a$kd0$$Ifl4\ $ t0$644 lap(ytG<(.t..>/|/1,1H1d1112f222:3x34444565555l6n66 $xx`a$0011*1,1F1H1b1d11111222:2>2b2d2f222222330383:3v3x3~33344444444׹Ơד׆zphzCJPJaJhbCJaJmH sH h5CJaJmH sH hb5CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hO;CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh"CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJhY*(CJaJmH sH ,455 52545655555555555Z6j6n6z6|666666677"7L7X7t7J8L8p8r888888888&9(9F9N9P9p9t9۵۵۬۬۬hh"CJaJmH sH h 2CJaJmH sH hh"5CJaJh 25CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hO;CJaJmH sH hz5CJaJhzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJ467L8r8888(9P99::::=>|?@&@B@^@@@ A2A~AAAXC $xx`a$t99999 ::::::<^<h<j<===>>>??H?J?z?|?~??@$@&@@@B@\@^@@@@@@@@AA A(A0A2ARAVAø؄hz5CJaJmH sH hzCJaJmH sH h]{hagCJaJmH sH h]{CJaJmH sH h-th-tCJaJhagCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhGEhGECJaJmH sH 2VAzA|A~AAAA BBVCXClCtCDD$D0DLDTDVDDDDDDDE$EEEEEEEZFF۹۬Ÿ’znznfzZh;2cCJaJmH sH h]{CJaJh]{CJaJmH sH hzCJaJmH sH hhvW5CJaJhh"5CJaJmH sH h 25CJaJmH sH hQ5CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhO;CJaJmH sH #XCVDDFFFGHIIIJ,JFJtJJJK@KlKKK0L2LLLMM $xx`a$FFFFFFGGGGGHIITI^IIIIIIIIIIJJ*J,JDJFJJJpJrJtJJJJJJJJص䗽}phhy5CJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH hhvWCJaJhh"CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJh;2cCJaJhzCJaJmH sH h;2chh"CJaJmH sH h;2cCJaJmH sH hzCJaJhj0pCJaJmH sH hh"CJaJ)JJJJKK>K@KRKjKlKKKKKKK L,L.L2LRLTL|LLLLLLM*MrMMMοۣ~qhh\\h`2vCJaJmH sH hh"5CJaJhqwE5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH h:CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH h>mh>mCJaJmH sH h-th-tCJaJmH sH h>m5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhhyCJaJmH sH !MMMMMMN N"N$NRNVNnNpNNNNNNNNNNNNNNO OLONOPOnOpOrOtOzO|OOOOOOOOعšءzءhh`&CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhyhh"CJaJmH sH hyCJaJmH sH hhvWhH4CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH ,M N$NpNNNN8kd1$$Ifl4 \j # t0j$644 lap(yt 8 $xx$Ifa$NNNNN8kd#2$$Ifl4\j # t0j$644 lap(yt 8 $xx$Ifa$NNNOPO|OOOORPPPPQRRPTrTTUUU $xx$Ifa$ $xx`a$OOOOPPRPhP|P~PPPPPPQQRRRRRRVSpSS4T>TDTJTLTNTPTpTrTxT~TTҨthhh\\\thzCJaJmH sH h(CJaJmH sH h'CJaJmH sH #h hh"5@CJOJQJaJ+hGEhGE5@CJOJQJaJmH sH #hGEhGE5@CJOJQJaJhh"CJaJmH sH hQCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhb7CJaJmH sH $TTUUUUFUHUJUVU`UUUUUUUUVVVV*V,V0VBVFVHV`VbVVVVVVVVVVWWWxWWWXеܗshb7CJaJmH sH *hvmhh"CJaJ *h-th-tCJaJhh"CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhH4CJaJmH sH hh 8hH4CJaJh(CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJh#RCJaJ-UUUUVVE8888 $xx$Ifa$kd)3$$Ifl4 \ $ z t0$644 lap(yt(VV,VHVbVVVE88888 $xx`a$kd/4$$Ifl4\ $ z t0$644 lap(yt(VVWWWXRX8Z\F_,bre:hij2jjjjj $xx$Ifa$'$xx[$\$`a$ $xx`a$XXPXRXXXX6Z8Z:Z\\\D_F_J_*b,b0bpereve8h:hjhhhhiii.iBijj$j0j2jjjjjjjjjjj*k,k.k0kŵ剑ő剑ő剑ő剑剂ʼn hh Lhh"CJaJhzCJaJmH sH hh"CJaJnH tH hzCJaJnH tH hzCJaJmH nH sH tH hh"CJaJmH sH hvmCJaJhvmCJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJhh"5CJaJ3jjjj,k.kE8888 $xx$Ifa$kd55$$Ifl4 \j # t0j$644 lap(ytL9.k0k2kkkE8++ $xx$Ifa$ $xx`a$kd;6$$Ifl4\j # t0j$644 lap(ytL90k2kkkkk"l$l6l8l:l>lplrltlvllllllllllmmm`mbmdm~mmmmmmmmmn n nln|nnnnooȿ왍Ȁȿhz5CJaJmH sH hb7CJaJmH sH hvmCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hhvWCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ hh2hzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"CJaJmH sH 1k$l8l:llrl8kdA7$$Ifl4 \j # t0j$644 lap(ytL9 $xx$Ifa$rltlvlll8++ $xx`a$kdG8$$Ifl4\j # t0j$644 lap(ytL9 $xx$Ifa$lllmdmmmm n~nnoDpptpvwzxz{{.|H|||0}} $x`a$ $xx`a$ooooopppBpDpppttnvpvwwxxzxzz{{{{,|.|F|H|||||||.}0}}}ķ{khjBhjB5CJaJmHsHhe;Vhe;VCJaJmHsHhh"5CJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhh"CJaJhz5CJaJmHsH%hh"5@CJOJQJaJmHsH(hz5@CJOJQJaJmHo(sH%hz5@CJOJQJaJmHsH(}}}}}}}}~~~~ ~:~<~΀Ѐ ށ8 ˿פullldZLZLZLZh`2vCJPJaJmH sH hzCJPJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hkhkCJaJmHsHhkCJaJmHsHhCJaJmHsHhzCJaJmHsHhjBCJaJmHsHhGEhGECJaJmHsHhjB5CJaJmHsH}}~ ~Ѐ $xx$Ifa$gd"b $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd`2v $xx`a$ .fƈFNP68dfj³«暌椃znbnbhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJh"bCJPJaJmH sH hzCJPJaJ hhvWh"bCJaJh"bhh"CJaJmH sH h"bCJaJmH sH h`2vCJaJmH sH hCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"CJPJaJ&G::*$xx$Ifa$gd"b $xx$Ifa$kdM9$$Ifl4\ NP$ ;N t0P$644 lalp(yt"b8f:--- $xx`a$kdT:$$Ifl4\ NP$ ;N t0P$644 lalp(yt"b $xx$Ifa$ 0TVXƋȋ̋*,6HČƌ̌ "wwh\\hH4CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJhl5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hom5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hMCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hdCJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJ"f Xʋ̋ƌڎtx֏$xx$Ifa$gd^G $xx$Ifa$ $xx`a$"4DTz|čƍ΍؍0^ʎ؎ڎrtvxŵťŵřvvj^ԍԍhh"CJaJmH sH homCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJh^GCJaJmH sH hCJaJmH sH hXB*CJaJmH phsH h^GB*CJaJmH phsH h9VhXB*CJaJphhXCJaJmH sH hH4CJaJmH sH hzCJaJhlCJaJmH sH #ďԏ֏ "(,.RTXxz|ƐȐDFdlnrtؒܒȿȿȿȿh/}CJaJmH sH hhvWCJaJh^GCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hlCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhXCJaJmH sH hhvWhh"CJaJhzCJaJhzCJaJmH sH 4E44$xx$If`a$kd[;$$Ifl4 \J $J 7 t0$644 lalp(ytom*,. kdf<$$Ifl4\J $J 7 t0$644 lalp(ytom$xx$If`a$$xx$If`a$gdX.T|ȐFntڒܒ\,.PXΙҙ֙$xx$Ifa$gd l $xx`a$Z\H^xL*,.@NPVX̙ΙЙҙԙؙ֙ܙعححġ؉zkzk`k\kh]^jq=h h Uh h{FCJaJmH sH h h]^CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hCJaJmH sH hxCJaJmH sH h+5CJaJmH sH hgh+5CJaJhh"CJaJhzCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhx5CJaJmH sH !ؙ֙ڙܙ|||$xx$Ifa$gd l hkd$$Ifl4FJ p# a t6  44 layt ܙޙNPĜƜʜ̜NPz~ОҞԞ"$BDNPprBDlpxѼ٧٧٧ѼѼُٛكhh"CJaJmH sH h`CJaJmH sH hMCJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJh4ICJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJh]^h h{FCJaJmH sH j=h h U1PƜPԞ$P $xx`a$hkd\z$$Ifl4FJ p# a t6  44 layt DnpBPRTҢԢآʣ̣ޣ d$IfgdMw$d$Ifa$gdMw $7d`7a$gdj%W $xx`a$xz @BNPRTҢޣZ\̤Τƶod]d]PHd@hj%WCJaJhzCJaJhz5CJaJmH sH h^hj%Wh^hj%WCJaJh^hjr5CJaJmHsHhjrCJaJmHsHhj%WCJaJmHsHh^hj%WCJaJmHsHh:Whj%W5CJaJmHsHh^hj%W5CJaJmHsHhh"5CJaJhjr5CJaJmH sH h 05CJaJmH sH hz5CJaJhM5CJaJmH sH ޣXZhhZh$d$Ifa$gdMw$ td$If`a$gdMwkdz$$Ifl4\* O" S; t"644 laf4ytMwZ\ФD`sssaasssss$ 77d`7a$gdj%W $xx`a$kd{$$Ifl4\* O" S ; t"644 laf4ytMw ΤФ0@HDV^`&(TVֿֿﲧuhu\\\hzCJaJmH sH hBy5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hM5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hj%WCJaJmH sH hhvWCJaJhj%W5CJaJmH sH h^hj%WCJaJhb7CJaJmH sH hj%WCJaJhh"5CJaJhzCJaJhz5CJaJhh"CJaJ$(V*v*lЬLȭNƮ,0v $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd $xx`a$ (*JNtv֩(*^fjlάЬJLƭȭLNĮۧ۞xk۞hh"5CJaJmH sH h[5CJaJmH sH hK-5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hb7hh"CJaJmH sH hb7CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhzCJaJmH sH *ĮƮ$*,.0BtvЯүdfڰܰ<JLNP^żܫ̟Լwhzhz5CJaJhz5CJaJmH sH hMhh"CJaJmH sH hMCJaJmH sH hCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ hhXkhzCJaJhh"CJaJhCJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH ,E8888 $xx$Ifa$kde|$$Ifl4 \j % t05&644 lap(ytL9үE8(8$xx`a$gd $xx`a$kdk}$$Ifl4\j % t05&644 lap(ytL9fܰNP4bv$xx$Ifa$gd{ $xx$Ifa$$xx`a$gd% d`gde;V $xx`a$^24:L|ڲܲ޲DTV|ʳ̳γ 0Rʵеϸϭĭϭϸyqhh"CJaJhzCJaJh#RCJaJhs CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH h{h%CJaJh%CJaJmH sH hg h%CJaJh%CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhe;V5CJaJhs 5CJaJmH sH ,`blrtvx|PRlntv~ĸ<>\hj"$(6ѼاŀtśhMCJaJmH sH hhvW5CJaJhh%CJaJmH sH hzhz5CJaJhjrCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hh0hzCJaJhh"CJaJh{CJaJmH sH hzCJaJmH sH -vxz|E8888 $xx$Ifa$kdq~$$Ifl4 \  5& t0&644 lap(yt{RnE88888 $xx`a$kdw$$Ifl4\  5& t0&644 lap(yt{>j&(6Xּڼ(< $xx$Ifa$ $xx`a$6P bhtvȻֻ "246VXzԼּؼڼ&(28:ĸ~rrjbZZbbhh"CJaJhzCJaJh#RCJaJhCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH h%CJaJmH sH hg h'CJaJhK^<h'CJaJh'CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhs hh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJhs 5CJaJmH sH #:<>BXZ\^ν "<@LNnr JLrt|TV`bǿٓззLJǷhzhz5CJaJhhvW5CJaJhKCJaJmH sH hjrCJaJmH sH hzCJaJh{CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh(~Dhh"CJaJ2<>@BZ\E8888 $xx$Ifa$kd}$$Ifl4 \j % t05&644 lap(ytr/\^E8(8$xx`a$gd{ $xx`a$kd$$Ifl4\j % t05&644 lap(ytr/ҽ"N Ltvxz|Vb $xx$Ifa$ $xx`a$bdfhE8888 $xx$Ifa$kd$$Ifl4 \j $ t0$644 lap(ytPQbdh~^`b|46LZ\^tv NPǿппǿ񿠫ٗǿЊhh"5CJaJmH sH h5CJaJh_-h_-CJaJh_-CJaJhb7CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJ hh7_6bE88888 $xx`a$kd$$Ifl4\j $ t0$644 lap(ytPQb6^ PDpF4Zt d`d $xx`a$:BDd<npDF24XZrt@Fr46O|hz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hhh"@CJaJhGEhGE@CJaJhPQ5CJaJmH sH hh"5CJaJhv5CJaJhv5CJaJmH sH hK1HCJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJhh"CJaJ0NX\ $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd7t $xx`a$ LNNVXZ\pLPRvx68V~r~rghhvWCJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hhvWhK1HCJaJmH sH h7thh"CJaJmH sH h7tCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhPQCJaJmH sH hz5CJaJhh"5CJaJh 5CJaJmH sH hzhz5CJaJ(NPE8888 $xx$Ifa$kd$$Ifl4 \ M!%) t0&644 lap(ytPQPRxE88888 $xx`a$kd$$Ifl4\ M!%) t0&644 lap(ytPQ8`848 $xx$Ifa$ $xx`a$ V^`\682468շthaa hhvWhzCJaJmH sH hMc5CJaJmH sH hh"5CJaJh 5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJmH sH hz5CJaJhhh"@CJaJ hGEhGE@CJaJmH sH hGEhGE@CJaJhGEhGE5@CJaJhh"CJaJhzCJaJ&uuuu $xx$Ifa$|kd$$If4\L p#DDDD t634BaytC(Dr:^uuuuuuuuuuuu $xx`a$|kdq$$If4\L p#BBDB t634BaytC &(BDHnpr8:>\tĸЪyl[l[lNhhh"@CJaJ hGEhGE@CJaJmH sH hGEhGE@CJaJ h h @CJaJmH sH he;Vhe;V@CJaJmH sH h 5@CJaJmH sH hGEhGE5@CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhhvWhK1HCJaJ.Z6XJLȻȲȲrgrgrg[OhCJaJmH sH h},@CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJhe;Vhe;VCJaJmH sH he{CJaJh7t5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJmH sH h7thh"CJaJmH sH hzCJaJh7tCJaJmH sH JV$xx$Ifa$gd;$xx$Ifa$gdn'$9D[$\$`a$gde;V $xx`a$ Tz"HJLVX\$&(,RTVzĻijijtijhzhzCJaJhb7CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJmH sH hQCJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhQCJaJmH sH hh hnCJaJmH sH h CJaJmH sH h CJaJ*VXZ\rrbr$xx$Ifa$gdQ$xx$Ifa$gd;|kd$$If4\L p#DDDD t634Bayt;(Vuueuuuuuu$xx`a$gdQ $xx`a$|kd$$If4\L p#BBDB t634Bayt; 4r4.:dxx$Ifgd l $dxx$Ifa$gd l $xx`a$d 24pr24:<P46 ʿ|||tlt`tlhzCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhxCJaJmH sH hVhxh hxCJaJh hxCJaJmH sH hxhxCJaJhe;Vhe;VCJaJhmhxCJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH h`5CJaJmH sH hz5CJaJhMc55CJaJ%:<>@dddd$dxx$Ifa$gd l }kd$$Ifl4\q / #U w^ t644 layt NssscVVVV $xx`a$$xx`a$gdx$xx`a$gde;V{kdT$$Ifl4\q / #U w^ t644 layt 28:JLNz|NPFVb,>@ȿtttthvCJaJmH sH hh"5CJaJhvhv5CJaJhzhz5CJaJhe;V5CJaJhz5CJaJmH sH hh"CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hxCJaJmH sH h;CJaJmH sH hzCJaJ-N|P@^TJ"&H $xx$Ifa$$xx$Ifa$gdv d`gde;V $xx`a$@\^RTHJ "$&FHT^`&,4FZ24RTX~̹Űhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hh hzCJaJmH sH h73CJaJmH sH hvCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJBbkd $$IfT4\@"i& 79) tq!644 ayt T$xx$Ifa$gdv $xx$Ifa$4TB24rrrrrrrrrrrr $xx`a$kdϋ$$IfT4\@"i& 79) tq!644 ayt T 0@B 04NP z|vivi`T``Ih\oh pCJaJhzhz5CJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hhCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hCJaJh>(CJaJmH sH h8CJaJmH sH h>(5CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhz5CJaJ4 |`    $xx$Ifa$gd p$xx`a$gd p $xx`a$  $ 0 8 : J Z l       8 F ` r | ~    H J L ` b d f     ޳֬֬¤„„„„hzCJaJmH sH hoCJaJhoCJaJmH sH hh"CJaJ hh ph phh"CJaJmH sH hzCJaJh=CJaJmH sH h pCJaJh pCJaJmH sH h\oh pCJaJh `h pCJaJ4  H J oooo$xx$Ifa$gd pkd$$IfT4\@"i& 79) tq!644 ayt pTJ L b  Nt"rrrrrrrbrr$xx`a$gd= $xx`a$kdW$$IfT4\@"i& 79) tq!644 ayt pT   , T p    LNrt "LNPnprz|ú}qi^hzhzCJaJh1JCJaJh1JCJaJmH sH h`hh"CJPJaJmH sH h`CJPJaJmH sH h=CJPJaJhh"CJPJaJhzCJPJaJhh"5CJaJhz5CJaJh_CJaJmH sH hzCJaJmH sH hzCJaJhh"CJaJhoCJaJmH sH $"P|(n HFj( $$Ifa$gdq xx`x`d $xx`a$&(,ln FHD˼wnbUEn:hhV.CJaJh1Jhh"5CJaJmH sH h1J5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH h5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJh`h`CJaJmH sH h`CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH h`5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJh=CJaJmH sH DFhj(*.rtv 024Z޳ת}qbVbh{FCJaJmHsHhhG5CJaJmHsHhG5CJaJmH sH hzCJaJmH sH hrQCJaJhh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ#hhG55B*CJ\aJph.t#hhG55B*CJ\aJph[ hhG5hhG5CJaJhhV.CJaJh{FCJaJmH sH !(*,.rt\PPPP $$Ifa$gdqkd$$Ifl4\8\ Y!$ vn t0644 laytqtv4\OO?OOO$xx`a$gdrQ $xx`a$kd$$Ifl4\8\ Y!$ vn t0644 laytq4\`b Vb $$Ifa$gdq $$Ifa$gdXx` $xx`a$Z\:^b|~ F~TbdhܻܲܲԂԂԊwkwkwdR#hhX5B*CJ\aJph[ hhXhXCJaJmH sH hhXCJaJhh"CJaJhzCJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJh5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJhhG5CJaJmHsHh{FCJaJmHsH bdfh\PPDP $$Ifa$gdX $$Ifa$gdqkdӏ$$Ifl4\$ E!$ }n t0!644 lalytXhz&*,z|L~$!&!@!÷{{r{rf{rYrrhh"5CJaJmH sH h>(CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhhmCJaJhzCJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJhhm5CJaJh5CJaJmH sH hhX#hhX5B*CJ\aJph.thXCJaJmH sH hhXCJaJ!,|\OOOOOOOO $xx`a$kd$$Ifl4\$ E!$ }n t0!644 lalytX &!##$&+"113x48t:<`>v?|@@@@0AAAB(BVBB $xx`a$@!H!t"|"""####6$8$$$%%&&++ 1"11133v4x488r:t:<<^>`>t?v?z@|@@@@@@.A0AAAAABBBB&B(BTBVB˿˷˿˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷˷ˠ˔hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH jh h Uhh"CJaJhmECJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH hz5CJaJhmE5CJaJmH sH :VBBBBBBBBCCCvCCC^D`DfEhEEEEEFFTFFFG G@GPGRGTGVGvGGGGGGGHRHTHVHXH|H~HHHHH6I8IVI\I^I`IIIIIJ,J.J0J4JZJ\JJJϺϳƺ hhmhzCJaJmH sH hh"5CJaJhh"CJaJmH sH h>(CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJFBBCCC`DhEEEF GRGVGGG $xx$Ifa$ $xx`a$GGGGTHVHG:::: $xx$Ifa$kdq,$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(ytAVHXH~HHH8I`IG::::: $xx`a$kds-$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(ytA`III0J\JJJ K"KLMM*OOQTV6XXXX YYYZZ $xx$Ifa$$xx$Ifa$gdzd $xx`a$JJJK K"KLL,Mhdhhhhhh(i8iiiiiiii*j,jjˮˌˌre\hv5CJaJhv5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH h\:5CJaJmH sH hp5CJaJmH sH h5CJaJhzCJaJmH sH hh"5CJaJh>(CJaJmH sH hh"CJaJhz5CJaJhhm5CJaJhh"CJaJmH sH hpCJaJmH sH hzCJaJ$jjj kkk2lHllllll mmbmvmxmmmmmmmnnZnnnpnnnnnnnnno o oo2o4oLoNoRo^onopotooooԭԠhv5CJaJhz5CJaJhv5CJKH \aJ hh$hvCJaJhCJaJmH sH h\:CJaJmH sH hvCJaJmH sH hzCJaJmH sH hzCJaJhpCJaJmH sH 4nnnn o oG:::: $dd$Ifa$kd8$$Ifl4\ 5%D]a t0%644 lap(yt]$* oo4oNopooG:::: $dd`a$kd9$$Ifl4\ 5%D]a t0%644 lap(yt]$*ooooooop8p:p(CJaJmH sH hzhzCJaJhvCJaJhzCJaJhz5CJaJhpCJaJmH sH hvCJaJmH sH hzCJaJmH sH h*UCJaJmH sH h*UCJaJ)oooop(CJaJmH sH hh"CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhv5CJKH \aJ hh lrhvCJaJh*UCJaJmH sH hzCJaJhvCJaJmH sH hzCJaJmH sH h(#CJaJmH sH +ttttBuDuG:::: $dd$Ifa$kd:$$Ifl4\~ $ ] t0$644 lap(yt*UDuFuluuuuJvG::::: $xx`a$kd;$$Ifl4\~ $ ] t0$644 lap(yt*UJvvvwxy{4{"|&||| $xx$Ifa$ $xx`a$ Txxxxxxxxyy0y:yyyyyyy"z,zzzz{{{2{4{:{{{ |"|$|&||||||||| }.}0}2}ȼȼȼȼȼȼȼȰ|u|| hh'hh"CJaJh*UCJaJmH sH hzCJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hczwCJaJmHsHhczwCJaJmH sH h4<hczwCJaJhh"5CJaJh*U5CJaJmH sH hz5CJaJhz5CJaJmH sH .||||0}2}G:::: $xx$Ifa$kd<$$Ifl4\ 5p#D] t0#644 lap(yt*U2}4}Z}}}~0~G::::: $xx`a$kd=$$Ifl4\ 5p#D] t0#644 lap(yt*U2}4}X}Z}p}~}}}}}~~"~(~,~.~0~P~T~V~Z~~~~~~~~~~~LNPߩߑߩߝߩߝxhhGEhGE5CJaJmH sH h^CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hczwCJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh2t%CJaJhzhzCJaJhh"CJaJh*UCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ hh'(0~V~~~PD$ 6^܂*n$$xx`a$gd#$xx`a$gd*$xx`a$gdE$xx`a$gdMw $xx`a$D "$ 246LZ\^ڂ܂ĸym^yRm^ym^ymChEh*CJaJmH sH h(#CJaJmH sH hEhECJaJmH sH hECJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH h*5CJaJmH sH h*5CJaJh^CJ]aJmH sH hMwCJ]aJmH sH hGEhGECJ]aJh!hMwCJ]aJh!CJ]aJmH sH he;Vhe;VCJ]aJhMw5CJaJh^5CJaJmH sH (*.Vhlt "$Tّ́xofoYoh;5CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhy!5CJaJh*h*CJ]aJmH sH h*5CJaJmH sH h#h#CJaJmH sH h CJaJmH sH h#CJaJh#CJaJmH sH h*CJaJmH sH h*5CJaJh*CJaJhh*CJaJhzh*CJaJ$؇TƋlp&2 $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd;d $xx`a$ Trև؇lt҈؈(>NRTċƋ̋Zbjlnp$&0248<>@Búzss hh0dhoCJaJmH sH hh"CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH h;CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhhm5CJaJhh"5CJaJmH sH h;5CJaJmH sH hz5CJaJhz5CJaJmH sH -2468>@G:::: $xx$Ifa$kd>$$Ifl4\~ $ k5n t0$644 lap(yt$@BhʍG::::: $xx`a$kd?$$Ifl4\~ $ k5n t0$644 lap(yt$Bfhȍʍ8:<DFfj&(*(*l奙o`UhhmCJaJhzhzCJaJmH sH h)`hh"5CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJh;CJaJh;CJaJmH sH h4CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ!F**n<H $xx$Ifa$ $xx`a$ln:<FHJNԓ֓6XZ~Ȕʔ*RV^`•ĕbd~ę婥hh%CJaJhzhgjhgUh5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hhmhy!CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhz5CJaJhh"5CJaJ;HJLNE8888 $xx$Ifa$kd@$$Ifl4 \j Yv"j R t0v"644 lalp(yt֓ZE88888 $xx`a$kdA$$Ifl4\j Yv"j R t0v"644 lalp(ytZʔTVĕd0XҢHޤ*ƦШ`z̬8.$ p#xx`a$ $xx`a$ęƙ šĚ֛؛.0\^ƞȞ ,.VX24ТҢFHܤޤ(*ĦƦΨШ^`xzʬ̬68,.FH\^¯į>hzhghh"CJaJhzCJaJhh%CJaJjhgUO.H^į@* $xx$Ifa$ $xx`a$ >@(*,0| 46Z\^̲ԲֲDFTVX`b޴ ,.prtvX\ԥ hhmh5CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJ hh%hh"CJaJhzCJaJhh"CJaJmH sH >*,.0~E8888 $xx$Ifa$kdB$$Ifl4 \j % t05&644 lap(yt% 6E88888 $xx`a$kdC$$Ifl4\j % t05&644 lap(yt%6^ֲFVX .rv $xx$Ifa$ $xx`a$Z\E8888 $xx$Ifa$kdD$$Ifl4 \j % t05&644 lap(ytA\^ҷE88888 $xx`a$kdE$$Ifl4\j % t05&644 lap(ytA\^зҷPRl`BDػڻfhjlȼʼԼּؼܼ<@Bfh˲h{FCJaJh5CJaJmH sH hy!hh"@CJaJmH sH hGEhGE@CJaJhGEhGE5@CJaJhhmCJaJhh"CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ hhm2RDڻhlʼּ $xx$Ifa$ $xx`a$ ּؼڼܼ>@E8888 $xx$Ifa$kdF$$Ifl4 \j % t05&644 lap(ytA@BhE88888 $xx`a$kdG$$Ifl4\j % t05&644 lap(ytA024RtvFZ^fhοп ,.|~ϹϹϹϪϝhoCJaJhoCJaJmH sH ho5CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hh"5CJaJh5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hzCJaJhh"CJaJ24v\^п.~T&(J $xx`a$PRT$&(HJPDFHJ68BDFJZ FHfj̷̷̷ݟ݇Շ݇Հ̷tݫh(#CJaJmH sH hhHJhzCJaJmH sH hy!CJaJmH sH hvCJaJmH sH h?[CJaJmH sH hh"5CJaJhh"CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhoCJaJmH sH hohoCJaJmH sH -JFJ8DFH:kdH$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(yt$ $xx$Ifa$HJ:- $xx`a$kdI$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(yt$ $xx$Ifa$ Hj8DjBtx $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd$xx`a$gd?[ $xx`a$j68BDhjrt@BNR^j߲ߥߘߥߘ߲||phd&CJaJmH sH hCJaJmH sH hhh"5CJaJmH sH h5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh"5CJaJh>(CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJh?[CJaJ,^v.Rjrtvx~ ,.6>LNPRTxz©hzhzCJaJmH sH hz5CJaJhy!5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hhmhhh"CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJmH sH hCJaJmH sH hzCJaJ9NE88($xx$Ifa$gd $xx$Ifa$kdJ$$Ifl4 \ !5& n t0&644 lap(ytANPRTz8++ $xx`a$kdK$$Ifl4\ !5& n t0&644 lap(ytA $xx$Ifa$z*VxN.Dj LnVd $xx`a$(*HTVvxz|~LN,.BDhj >@BDJLlnڹڪh>(CJaJmH sH h4CJaJmH sH h45CJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"CJaJhz5CJaJhh"5CJaJhzCJaJhzCJaJmH sH 4DFTV\^LNPRz|.046Z¹ڡڎhJeCJaJhJeCJaJmH sH hhmh8ePhh"CJaJmH sH hh"5CJaJh5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJ4V^NR $xx$Ifa$$xx$Ifa$gdA $xx`a$ E8888 $xx$Ifa$kdL$$Ifl4 \ # t0#644 lalp(yti|E88888 $xx`a$kdM$$Ifl4\ # t0#644 lalp(yti6\PR $xx$Ifa$ $xx`a$Z\r6NR X\^&(XZ&(LNnpúú̳̳̦úhy!hh"@CJaJ hGEhGE@CJaJmH sH hGEhGE@CJaJ hhmhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJh>(CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH 5Z\XKKKK $xx$Ifa$kdN$$IfT4\D^ @# g{n t0j!644 a`ytT\^(NpXKKKKKKK $xx`a$kdO$$IfT4\D^ @# g{n t0j!644 a`ytT > &(@BXZLNTVZ\8:Z\(jl hhmhe;VCJaJhi5CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hz5CJaJhzCJaJhh"CJaJ> BZV\ $xx$Ifa$ d`gde;V $xx`a$XKKKK $xx$Ifa$kdP$$IfT4\ p5k n t0644 aytT:\lXKKKKKKK $xx`a$kdQ$$IfT4\ p5k n t0644 aytTB*P 0  8 D $dxx$Ifa$dxx-DM ` $xx`a$ @B(*N P  x   $ & . 0    4 6 8 : B D ĴĤĤĕuuĤĴĤeĴhiB*CJaJmH phsH hzB*CJ]aJph"hzB*CJ]aJmH phsH hh?qB*CJaJphhzB*CJaJmH phsH hh"B*CJaJmH phsH hzB*CJaJphhh_5CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhz5CJaJmH sH $D F H J K>>.$dxx$Ifa$ $xx$Ifa$kdR$$If4\K xY %DbD!DH D t(634B` ap(yt$D F J h z       @ B ` h j     Phjlݸݸݸ驖݆݆}umahh"CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhz5CJaJh>(B*CJaJmH phsH %hz5B*CJ\aJmH phsH hz5B*CJ\aJphhzB*CJaJmH phsH (hzB*CJaJfHphq hzB*CJaJphhh"B*CJaJmH phsH hh?q"   A,,dxx-DM `kdS$$If4\K xY %BBDH D t(634B` ap(yt$ xx$If B j jl $xx$Ifa$$xx$Ifa$gdZ $xx`a$dxx-DM `lBDFfd̴̬̬̬̬̬̬̙̬̙̬ݙ̬݊~̬̬h+CJaJmH sH h-th-tCJaJmH sH hzCJaJmH sH hh?qhh"CJaJh{CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJ1XKK7K$0xx$If^0a$gdZ $xx$Ifa$kdT$$IfT4\i Z#n t0v#644 ayt$TFXKKKKKKK $xx`a$kdU$$IfT4\i Z#n t0v#644 ayt$T$ $xx$Ifa$$xx`a$gde;V $xx`a$"$ HRTXZ>@B\`bfh jɺի윓zܓzܓnܓh(^NCJaJmH sH hzCJaJmH sH h|5CJaJmH sH hz5CJaJhThTCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hjhh"CJaJmH sH hjCJaJmH sH hh?qhh"CJaJhe;VCJaJhTCJaJmH sH hzCJaJ+TE88'$0xx$If^0a$ $xx$Ifa$kdV$$Ifl4 \/ f %E7Fn t00'644 laVp(ytATVXZ8+ $xx`a$kdW$$Ifl4\/ f %E7Fn t00'644 laVp(ytA $xx$Ifa$Bh "$$&&& &B'D'F'R'$xx$Ifa$gd l $xx`a$gdk# $xx`a$j  !!L!P!X!Z!8":"B"D"""" #|#~#z$$$$$$%%%ɽɽ{peVh hvCJaJmH sH h hvCJaJh hzCJaJhzCJaJmH sH hVahk# CJaJhk# CJaJhe;Vhe;VCJaJhh"CJaJmH sH hk# CJaJmH sH hvCJaJmH sH hvCJaJhh"5CJaJhh"5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJ!%%%&&& & &(&&&''@'B'F'P'R'T'X'Z''''''(((:(<(B(D(F(d(̸̸̢̢̩|pg|_Wghh"CJaJhzCJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH h=$5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hh?qh hvCJaJmH sH &h hh"5CJKH \aJmH sH h hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hzCJaJh hvCJaJ"R'T'V'X'''\BBBB$xx$Ifa$gd l kdX$$Ifl4\ !l% * t0l%644 lalyt ''(D(())*L*+\OOOOOOOO $xx`a$kdY$$Ifl4\ !l% * t0l%644 lalyt d(h(((((J)l)n))) **J*L*++----4.<.>.@.B.ιι{obSDSDh hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hzCJPJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hI VhI VCJPJaJhe;Vhe;VCJPJaJhh"CJPJaJmH sH hzCJPJaJhh"5CJaJhy!CJaJmH sH hz5CJaJhz5CJaJmH sH hh"CJaJhk# CJaJmH sH hzCJaJ+-->.B...$xx$Ifa$gd l $xx`a$B.D.............//h/j/p////////406080:000ӽӽrjbjVjbjhI VCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhhUPw5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH h=$5CJaJmH sH hz5CJaJhz5CJaJmH sH hh?qh hzCJaJmH sH h hh"CJaJmH sH h hzCJPJaJ h hzCJPJaJmH sH .....\BB$$0xx$If^0a$gd l $xx$Ifa$gd l kdZ$$Ifl4\ $ 7 t0$644 lalyt ....+kde[$$Ifl4\ $ 7 t0$644 lalyt $xx$Ifa$gd l xx$Ifgd l .j//80003446679J:l:*;.;;;$xx$Ifa$gd l $xx`a$gdp $x`a$gde;V $xx`a$000000334444555555666677Z999999:H:Ź쥭왎~rg\grhRhp&CJaJhMhp&CJaJhp&CJaJmH sH hp&CJaJhe;VCJaJhMhpCJaJhh"CJaJmH sH hpCJaJhpCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhy!CJaJmH sH H:J:j:l: ;(;*;,;.;0;;;;;;;;<<<D<&>(>*>H>P>οΰΰkWNChzhzCJaJhz5CJaJ'hh"CJaJfHmH q sH 'hzCJaJfHmH q sH hzCJaJfHq 3hzCJ]aJeh@fHq r@ hh?qh hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hp&hp&CJaJmH sH ;;;;<\BB$$0xx$If^0a$gd l $xx$Ifa$gd l kd;\$$Ifl4\ # *x" t0#644 lalyt <<<<*>R>>B555 $xx`a$kd]$$Ifl4\ # *x " t0#644 lalyt $xx$Ifa$gd l P>R>v>|>>>>> ?"?8?:?AzA|AB(BCC:C:?A|ACO@OBOOOOOOOPHPLPNPPPQǼǗyyyyryyrfZhbCJaJmH sH he;VCJaJmH sH hh?qh hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hzCJaJhzhzCJaJmH sH hp&hp&CJaJhe;Vhe;VCJaJhh"CJaJmH sH hp&CJaJmH sH hzhzCJaJhzhz5CJaJhh"5CJaJJKLbNN:OZZZZZZZZZZ[ ["[~[[[[[[\\]]V]X]``aaaaaaaabb}ttteh-th-tCJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJmH sH hy!5CJaJh+CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJh h{FCJaJmH sH h hzCJaJh hzCJaJmH sH h hh"CJaJmH sH hh?q'ZZZ"[[[\]X]\OOOHOOOd $xx`a$kdWb$$Ifl4\n # n / t0#644 lalyt X]`aabbbdccc&d*dxdd$xx$Ifa$gd l $xx`a$ blbbbbbPcbcdccccc$d&d(d*dvdxddddddddddde"e.eDeFeeȿ󲣗yyyyryyrcWh+CJaJmH sH h-th-tCJaJmH sH hh?qh hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hh"5CJaJhh?q5CJaJhh"CJaJhy!CJaJmH sH hzhzCJaJhzhz5CJaJ"ddddd\BB$$0xx$If^0a$gd l $xx$Ifa$gd l kd;c$$Ifl4\hz U" \ t0 644 layt ddddFeeB555 $xx`a$kd%d$$Ifl4\hz U" \ t0 644 layt $xx$Ifa$gd l eeeeeeffffhhhhi iFiHijjjj k kkkHkJkTkVkXk\kkkkkkkkkkkk̳̦Ùymh]CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh!mhv@CJaJhGEhGE@CJaJh=$5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJh5CJaJhh"CJaJhy!CJaJmH sH hzhzCJaJ*eefh iHijj kkJkVk $xx$Ifa$ $xx`a$d VkXkZk\kkkE8888 $xx$Ifa$kd e$$Ifl4 \ ># f t0#644 lalp(yt5Akkkk,lVllE88888 $xx`a$kdf$$Ifl4\ ># f t0#644 lalp(yt5Akk*l,lFlJlLlNlPlTlVlvlzl|llllm m"m8mZm\m^mmmmmmnnVnXnxnznnnnnnnofohorotovozooooops.sss t"tƺƺƺժաաƺա hhzrhh"5CJaJhzhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJh]CJaJmH sH :l"m^mmmnXnznnnhoto $xx$Ifa$ $xx`a$ tovoxozoooE8888 $xx$Ifa$kdg$$Ifl4 \ ># f t0#644 lalp(ytooos"tRtE88($xx`a$gd] $xx`a$kd*h$$Ifl4\ ># f t0#644 lalp(yto"tPtRttttt u6u8u:uTuXuZu\udufuuuuu,v.vhvjvvvvvFxHxxҵ|pgWghzhz5CJaJmH sH hh"5CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzh} yCJaJh} yCJaJmH sH hzhzCJaJhzhz5CJaJ hzhzCJPJaJmH sH hh"CJPJaJhzhzCJPJaJh]CJPJaJhzh]CJPJaJRttt:ufuu.vjvvvHxx.yz }l}~6~Z~8^b $xx$Ifa$ $xx`a$xxxx,y.y4y>y@yfyvyyyJz`znz~zzz{{} }j}l}p}r}~~ ~ ~2~4~6~:~<~X~Z~^~`~ƻүүүҧқҧҧҀtttehjhQECJaJmH sH hQECJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hjCJaJmH sH hh"CJaJhyDCJaJmH sH hzhqCJaJhqCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJhq5CJaJmH sH '`~~~68<>€T\^`bd,PЂ҂޺޳޳{oƧh]CJaJmH sH h-th-tCJaJmH sH h]5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hzhz5CJaJ hh$hCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hyDCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJmH sH hzhzCJaJ+E8888 $xx$Ifa$kd5i$$Ifl4 \ f" f t0"644 lalp(ytT_T҂E88888 $xx`a$kd@j$$Ifl4\ f" f t0"644 lalp(ytT_"DFH :<VXf024 FƷ緫緫znbSh^hKuCJaJmHsHh2_CJaJmH sH hCJaJmH sH hzhzCJaJh5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hh"CJaJ *hzhzCJaJhkCJaJmH sH hzhz5CJaJH X4 ʈD $xx$Ifa$$ hxx`a$ $d`a$ $xx`a$FfȈʈ҈BDFJPRTz~ ,0ʾʲʾsdXsXhzhz5CJaJh]h]CJaJmH sH hgtCJaJmH sH h]CJaJmH sH h]5CJaJmH sH hhIhzhzCJaJhh"CJaJh2_CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJmHsHh^hKuCJaJmHsHhKuCJaJmHsHDFHJRYLLL $xx$Ifa$kdKk$$IfTl4 F , t06  44 lalpytT_TRTz 2\YLLLLLLL $xx`a$kd5l$$IfTl4F , t06  44 lalpytT_T0Z\"\^`z|LNVd@}mdWddL@LhPCJaJmH sH hzhzCJaJhP5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJmH sH h5CJaJhc*hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hc*5CJaJmH sH hzhz5CJaJh]5CJaJmH sH hc*hc*CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hc*CJaJmH sH &^`NB8^ j`bx$xx`a$gdd $xx`a$@B68\^ Hfhjޗ<PR\^`bvxʾʾʾʾ鲁xohh"5CJaJh5CJaJhhKCJaJhc*CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hhgCJaJhKCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhhmCJaJh[CJaJmH sH hzhzCJaJhh"CJaJmH sH +š@B~ ¢ĢȢ\^b¶wwwwwwwwwf hhK@CJaJmHsHhKCJ\]aJmHsHhvCJ\]aJmHsH"h^hKCJ\]aJmHsHh^hKCJaJmHsHhvCJaJmHsH"h^hK5CJ\aJmHsHhv5CJaJh^hK5CJaJh45CJaJmH sH hh"5CJaJ%BĢ^ܤ:>֥ڥ$ hxx$Ifa$gd#R$ hxx`a$bڤܤ.ȩʩvxz~­ĭʮ̮;~od]dUGd?d]hvCJaJh^hKCJ\]aJhKCJaJ h^hKh^hKCJaJhv5OJQJaJmHsH"h^hKCJ\]aJmHsHhKCJaJmHsH h(hKh(hKCJaJmHsHhvCJaJmHsHh^hKCJaJmHsHhv@CJaJmHsH hhK@CJaJmHsH&hhK@CJ\]aJmHsHʩM==-$xx$Ifa$gd#R$$xx@&`a$kdm$$Ifl֞O @# Z tj$44 layt#R"rvڪު"&v$ hxx$Ifa$gd#R$xx$Ifa$gd#R hxx$Ifgd#Rvx#kdm$$IfTl "8 2:&ngnho t]%$$$$44 la ytKTxĭDHjnʮ$ hxx$Ifa$gd#R$ h7xx`7a$gdK$ hxx`a$ ʮ̮`L888$ hxx`a$kdn$$Ifl֞x7 Y$IvRvvD t#644 layt=(̮ЮҮ^`"$,<>>@D¹Ĺ~ػڻܻNn޺޺޺޺޺޺޲޺~rh^hKCJ\aJhc*CJ\aJmH sH hv5CJ\aJh:WhK5CJ\aJh^hK5CJ\aJhKCJaJ h^hKhCJaJmH sH hvCJaJhv5CJaJh^hKCJaJh^hK5CJaJhhKCJaJ+VZ²Ʋ"$&(*,Ykdo$$Ifl4r u# h t644 layt#R$ hxx$Ifa$gd#R ,>YEEE$ hxx`a$kdp$$Ifl4r u# h t644 layt#R$ hxx$Ifa$gd#R>@BD¹hkdiq$$Ifl4F8X j t6  44 layt#R$ hxx$Ifa$gd#R¹Ĺ~k^^kk xx$Ifgd#R$ hxx$Ifa$gd#R$ hxx`a$hkdr$$Ifl4F8X j t6  44 layt#R}}}$ hxx$Ifa$gd#Rjkdr$$Ifl4(F B t6  44 ladyt#Rܻ JNpJoo hxx`$ hxx`a$jkdAs$$Ifl4F B t6  44 ladyt#R npHJl¾.Hƾ{og\MAMAhKCJaJmHsHh^hKCJaJmHsHhv5CJ\aJhKCJaJhpCJaJmH sH he;Vhe;VCJ\aJmH sH he;Vhe;VCJ\aJhK5CJ\aJh:WhK5CJ\aJh^hK5CJ\aJhvCJaJh^hKCJaJhv@CJ\aJh hK@CJ\aJh^hKCJ\aJhvCJ\aJJ\fhj48< $xx$Ifa$ $xx`a$$ hxx`a$HJZ\dfjx>@Bdfhjrtxɼ{oboUIhh!m5CJaJh75CJaJmH sH h45CJaJmH sH hzhz5CJaJh5CJaJmH sH hK5CJ\aJh:WhK5CJ\aJh^hK5CJ\aJhvCJ\aJmHsHhKCJ\aJmHsHh^hKCJ\aJmHsHh^hKCJaJmHsHhKCJaJmHsHhvCJaJmHsH2468:< ļļļļļĔĔĔĔĔĔhv5CJKH \aJ hh!mhvCJaJhJCJaJmH sH hh ^hzhzCJPJ aJhh"CJaJhzhzCJaJhh"CJaJmH sH h^h7CJaJmHsHhzhz5CJaJhh"5CJaJ2]PPP $xx$Ifa$kds$$Ifl4 F [!k } t0 6  44 lapyt ^ ]PCCC $xx$Ifa$ $xx`a$kdt$$Ifl4F [!k } t0 6  44 lapyt ^]PPP $xx$Ifa$kdu$$Ifl4F #2 x t0o"6  44 lapyt ^]P@33 $PP$Ifa$$PP$Ifa$gdJ $xx`a$kdv$$Ifl4&F #2 x t0o"6  44 lapyt ^8kdyw$$Ifl4\J  !J nQ t0 !644 lalp(ytF $PP$Ifa$E8'$ PP`a$ $PP`a$kdx$$Ifl4 \J  !J nQ t0 !644 lalp(ytF@BbdBD(*fhʾʶʶʶʶʶʶʶʶ{lh^h2]CJaJmHsHhh!m5CJaJhQ:r5CJaJmH sH hv5CJaJh75CJaJmH sH hzhz5CJaJhvCJaJhCJaJmH sH hzhzCJaJh hv@CJaJ he;Vhe;V@CJaJmH sH he;Vhe;V@CJaJ%dD*hhl $PP$Ifa$ $PP`a$$ PP`a$fhjl@HJLN*,.0(*ݞȴsjhh"5CJaJhzhz5CJaJh*(CJaJh*(CJaJmH sH hh*(CJaJ hhibhzhzCJaJmH sH hv5CJKH \aJ hh ^hvCJaJhzhzCJPJ aJhvCJaJmH sH hzhzCJaJhvCJaJmHsH)]PPP $PP$Ifa$kdy$$Ifl4 F/ y# } t0"6  44 lapyt\JN]PCCCC $PP$Ifa$ $PP`a$kduz$$Ifl4F/ y# } t0"6  44 lapyt\,.J==== $PP$Ifa$kd[{$$Ifl4 \ 7 k #R ?4 t0X#644 lapytib.0*LvJ:--- $xx`a$$PP`a$gd*(kd\|$$Ifl4\ 7 k #R ?4 t0X#644 lapytib*JLtv68xz|,>Fht<յ~q~bhzhzCJaJmH sH hC5CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH h\85CJaJmH sH hMhM5CJaJmH sH hK5CJaJmH sH hM5CJaJmH sH he;VCJaJh(*h(iCJaJhh"CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJ"v8|0&Jp( $(`a$$xx^`a$$xx`a$gde;V $xx`a$<DF.0BDVXZ\ $&HJLNZ\bdjlnpʿʿʿʳʳ֐ʅyyyyhe;Vhe;VCJH*aJhe;Vhe;VCJaJhe;Vhe;VCJaJmH sH hh"CJaJh"}CJaJmH sH hCCJaJmH sH hzhzCJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h\CJaJmH sH hzh\CJaJmH sH /p&(*,46<>@BJLNPVXlntv8:@BLNٻvhhCCJaJhChCCJaJmH sH h@;TCJaJmH sH h@;Th@;TCJaJmH sH he;Vhe;VCJH*aJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hzh\8CJaJmH sH hh"CJaJmH sH h\8CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH .(Xn:> $xx$Ifa$$dd`a$gd@;T <>@D~"$DFZ\,.2>@BJLN>bdfȼռșviռh@;TCJH*aJmH sH h(*h@;TCJH*aJmH sH h@;TCJaJhzh@;TCJaJhzhzCJaJhh"CJaJmH sH hCJaJmH sH hCCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hC5CJaJmH sH hhChChCCJaJmH sH hh"CJaJ)>@BD]PPP $xx$Ifa$kd]}$$Ifl4 F U"2 ?> t0!6  44 lapytC$F\.]PPPPPPPP $xx`a$kdC~$$Ifl4F U"2 ?> t0!6  44 lapytC dfH44:$$xx$Ifa$gdY $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd$xx`a$gde;V$xx`a$gd $xx`a$ffFH:<:<VXz|,.@Btv"$0޷thh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH he;Vhe;VCJPJaJo(h^hCJPJaJh^hh"CJPJaJhe;Vhe;VCJPJaJhh"5CJaJmH sH h5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhh!m5CJaJ)0Hv~LPRvxʿ巿ʤ嫷xj\j\xh nCJPJaJmH sH hh"CJPJaJmH sH hh"CJPJaJhzhzCJPJaJhh"5CJaJhh!m5CJaJ hht+BhYCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhh"CJaJmH sH hht+BCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hCJaJmH sH #NPJ==-=$xx$Ifa$gd $xx$Ifa$kd)$$Ifl4 \/ n## ?" t0}"644 lapytPRxJ===== $xx`a$kd*$$Ifl4\/ n## ?" t0}"644 lapytJLNhtv4X\vxXZ@B|~>B̩̠̠̠̓̆wwwkwwkkwkhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h xS5CJaJmH sH h!5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJhh"CJPJaJhzhzCJPJaJ hzhzCJPJaJmH sH (NvZ\ZBJN|$xx$Ifa$gd l $xx`a$HJLNz|~ :JLNRtvxʼʰʏ{ʼʰʼʝhzh!CJPJ aJ hh!h-CJPJ aJmH sH h!CJaJhzh!CJaJh!CJaJmH sH h!CJPJ aJmH sH hzh!CJPJ aJmH sH hh`Wh hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH +LL<<,$xx$Ifa$gd-$xx$Ifa$gdqkd+$$Ifl֞3j O"Y#7N7 t644 layt LNPRv]MMM$xx$Ifa$gdqkd$$Ifl4 Ff ?y t0x6  44 lapyt!vx]MMM$xx$Ifa$gdqkd$$Ifl4Ff ?y t0x6  44 lapyt!]MMM$xx$Ifa$gdqkd˃$$Ifl4 Ff ?y t0x6  44 lapytq. 4  ]PPPPPPPP $xx`a$kd$$Ifl4Ff ?y t0x6  44 lapytq ,.2p    2 4    P R   J b  XZ~ "@LNnr̽󭽡߽߽߽߽ߡ߈{h>(5CJaJmH sH h xSCJaJmH sH h xS5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJh xSh xSCJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ0 R Z"N,jl"2Ll$xx$Ifa$gd l $7x`7a$gdx+% $xx`a$r*,hjl "V\nphjl٣ٖyi٣^VJhx+%CJaJmH sH hx+%CJaJh^hx+%CJaJhd hh"5CJaJmH sH hd 5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hx+%5CJaJmH sH hh"5CJaJh q5CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJh>(hh"CJaJmH sH h>(CJaJmH sH lXZ^`&л{o{oco{Whd CJaJmH sH h-CJaJmH sH h$<CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhh!m5CJaJhe;VCJaJmH sH h+&hx+%@CJaJhx+%CJaJh^hx+%CJaJ hhx+%h hx+%CJ aJ mH sH h hx+%CJaJmH sH |||$xx$Ifa$gd l hkd$$Ifl4FnF} 72 t6  44 layt \`rr^QQQQ $xx`a$$xx^`a$gde;V$x^`a$gdx+%$7x`7a$gdx+%hkd3$$Ifl4FnF} 72 t6  44 layt (V0(Z\\]F^^|_4bVbbbbb $xx$Ifa$$ xx`a$d $xx`a$&(,RTV.0&(ZZZ\\\\]]D^F^^^z_|_2b4bTbVbbbbbbbbbbbմɫɫ鎝 hhibhzhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH Uhh"5CJaJh=(5CJaJhx+%CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJh$<CJaJmH sH hzhzCJaJh qCJaJmH sH 5ln m trong thi k tham chiu hi cc yu t sau: Hin khng lm vic; ang tm kim vic lm; sn sng lm vic. S ngi tht nghip cn gm nhng ngi hin khng c vic lm v sn sng lm vic nhng trong thi k tham chiu khng tm c vic do: - chc chn c mt cng vic hoc mt hot ng sn xut kinh doanh bt u sau thi k tham chiu; - Phi tm ngh (khng c nhn tin lng, tin cng hoc khng chc chn quay li lm cng vic ci) do c s b thu hp hoc ngng sn xut; - ang trong thi gian ngh thi v; - Bn vic t xut ca gia nh hoc m au tm thi. T l tht nghip l ch tiu biu hin t l so snh s ngi tht nghip vi lc lng lao ng. Ngi tht nghip gm c nhng trng hp: Sinh vin/hc sinh/ngi ngh hu nhng ang tm vic (ton thi gian hoc bn thi gian) v sn sng lm vic trong thi k tham chiu; ngi lm ni tr (hoc lm cc cng vic nh) cho gia nh mnh nhng ang tm vic (ton thi gian hoc bn thi gian) v sn sng lm vic trong thi k tham chiu. Cng thc tnh: T l tht nghip (%)=S ngi tht nghip 100Lc lng lao ng2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 8.5.3. T l thiu vic lm 1. Khi nim, phng php tnh Ngi thiu vic lm gm nhng ngi c vic lm m trong thi gian tham chiu (07 ngy trc thi im quan st) tho mn c 3 tiu chun sau y: a) Mong mun lm vic thm gi, ngh)a l: mun lm thm mt (s) cng vic tng thm gi; mun thay th mt trong s (cc) cng vic ang lm bng mt cng vic khc c th lm vic thm gi; mun tng thm gi ca mt trong cc cng vic ang lm, hoc kt hp 3 loi mong mun trn. b) Sn sng lm vic thm gi, ngh)a l trong thi gian ti (v d trong tun ti) nu c c hi vic lm th h sn sng lm thm gi ngay. c) Thc t h lm vic di mt ngng thi gian c th i vi tt c cc cng vic lm trong tun tham chiu. Cc nc ang thc hin ch lm vic 40 gi/tun, ngng thi gian xc nh tnh trng thiu vic lm ca nc ta l lm vic di 35 gi trong tun tham chiu. T l thiu vic lm (%)=S ngi thiu vic lmx 100Tng s ngi ang lm vicT l thiu vic lm cho bit s ngi thiu vic lm trong 100 ngi c vic lm. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Trnh chuyn mn k thut; - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Qu, nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 8.6. n nm 2030, gim ng k t l thanh nin khng c vic lm, khng i hc hoc o to. Ch ng thc hin hiu qu Hip c Vic lm Ton cu ca ILO (Mc tiu 8.6 v Mc tiu 8.b ton cu) 8.6.1. T l ngi t 15-30 tui khng c vic lm, khng i hc hoc khng c o to 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi t 15-30 tui hin khng c vic lm, khng i hc hoc khng c o to l s phn trm ngi t 15 - 30 tui hin khng c vic lm, khng i hc hoc khng c o to trong tng s ngi t 15-30 tui. Cng thc tnh T l ngi t 15-30 tui khng c vic lm, khng i hc hoc khng c o to =(Tng s ngi t 15-30 tui - S ngi t 15-30 tui c vic lm - S ngi t 15-30 tui khng c vic lm nhng c o to, hc tp) 100Tng s ngi t 15-30 tuiHoc T l ngi t 15-30 tui khng c vic lm, khng i hc hoc khng c o to =(S ngi t 15-30 tui tht nghip + S ngi t 15-30 tui ngoi lc lng lao ng) (S ngi t 15-30 tui tht nghip hin ang i hc hoc o to + S ngi t 15-30 tui ngoi lc lng lao ng ang i hc hoc o to) 100Tng s ngi t 15-30 tui2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui (15-24, 16-30); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 8.7. Thc hin kp thi v hiu qu cc bin php xa b lao ng p buc, chm dt nn bun ngi v n l hin i; ngn chn v xa b lao ng tr em di mi hnh thc (Mc tiu 8.7 ton cu) 8.7.1. T l ngi t 5-17 tui tham gia lao ng tr em 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi t 5-17 tui tham gia lao ng tr em c tnh bng s ngi t 5-17 tui tham gia lao ng tr em chia cho tng s ngi t 5-17 tui trong dn s. Cng thc tnh: T l ngi t 5-17 tui tham gia lao ng tr em (%)=S ngi t 5-17 tui l lao ng tr em 100Tng s ngi t 5-17 tui2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Loi cng vic; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng tr em. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Lao ng, Thng binh v X hi; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 8.8. Bo v quyn lao ng; m bo mi trng lm vic an ton cho tt c ngi lao ng, c bit l lao ng n di c v lao ng lm trong khu vc phi chnh thc (Mc tiu 8.8 ton cu) 8.8.1. T l ngi cht, b thng do tai nn lao ng 1. Khi nim, phng php tnh Tai nn lao ng l tai nn gy tn thng cho bt k b phn, chc nng no ca c th hoc gy t vong cho ngi lao ng, xy ra trong qu trnh lao ng, gn lin vi vic thc hin cng vic, nhim v lao ng. Quy nh ny c p dng i vi c ngi hc ngh, tp ngh v th vic. Cng thc tnh: T l ngi cht, b thng do tai nn lao ng (%)=S ngi cht, b thng do tai nn lao ng 100Tng s lao ng 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Khu vc kinh t (Nng, lm nghip, thy sn/Cng nghip v Xy dng/Dch v); - Mc tai nn (cht/b thng). 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. Mc tiu 8.9. n nm 2030, pht trin du lch bn vng, to vic lm, to sn phm v dch v du lch c kh nng cnh tranh vi cc nc trong khu vc v th gii; thc y qung b vn ha v sn phm a phng (Mc tiu 8.9; Mc tiu 12.b ton cu) 8.9.1. T trng ng gp ca hot ng du lch trong GDP 1. Khi nim, phng php tnh GDP t du lch l tng ca phn gi tr gia tng (gi c bn) c to ra bi tt c cc ngnh p ng vi tiu dng du lch ni a cng vi s thu rng i vi cc sn phm v hng nhp khu nm trong gi tr ca khon chi ny theo gi ca ngi mua. Vic a ra t l ng gp kinh t ca du lch trong GDP th hin quy m tng i ca ngnh du lch trong nn kinh t. T trng ng gp ca hot ng du lch trong GDP=GDP t du lch100GDPTc tng trng GDP t du lch=GDP trc tip t du lch nm n+1100GDP trc tip t du lch nm n2. Phn t ch yu - Ngnh kinh t; - Trc tip/gin tip. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra doanh nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: Tng cc Du lch. Mc tiu 8.10. Tng cng nng lc cc th ch ti chnh trong nc nhm khuyn khch v m rng kh nng tip cn cc dch v ti chnh, ngn hng v bo him cho mi ngi (Mc tiu 8.10 ton cu) 8.10.1. S chi nhnh ngn hng thng mi v s my ATM trn mt trm nghn ngi t 15 tui tr ln 1. Khi nim, phng php tnh Cng thc tnh: S chi nhnh ngn hng thng mi trn 100.000 ngi t 15 tui tr ln=S chi nhnh ngn hng thng mi 100.000Tng s ngi t 15 tui tr ln S my ATM trn 100.000 ngi t 15 tui tr ln=S my ATM 100.000Tng s ngi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu -Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Ngn hng Nh nc. 8.10.2. T l ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng hoc t chc ti chnh 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi t 15 tui tr ln c ti khon (ca ring h hoc cng vi ngi khc) ti ngn hng hoc mt loi t chc ti chnh khc hoc c nhn s dng dch v tin lu ng trong 12 thng qua c tnh bng t l phn trm ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng hoc t chc ti chnh trn tng dn s t 15 tui tr ln. Cng thc tnh: T l ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng hoc t chc ti chnh (%) =S ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng hoc t chc ti chnh 100Tng s ngi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu -Gii tnh; - Nhm tui; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu - iu tra thng k; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Ngn hng Nh nc. Mc tiu 9. Xy dng c s h tng c kh nng chng chu cao, thc y cng nghip ha bao trm v bn vng, tng cng i mi Mc tiu 9.1. Xy dng h thng kt cu h tng giao thng ng b, cht lng, ng tin cy, c kh nng chng chu v bn vng, bao gm c c s h tng lin vng v bin gii h tr pht trin kinh t v cht lng cuc sng ca ngi dn vi mc tiu tip cn cng bng v trong kh nng chi tr cho tt c mi ngi (Mc tiu 9.1 ton cu) 9.1.1. T l thn c ng t n trung tm (trung tm x) 1. Khi nim, phng php tnh T l thn c ng t n trung tm x l t l phn trm s thn c ng t n trung tm x so vi tng s thn. Cng thc tnh: T l thn c ng t n trung tm x (%)=S thn c ng t n trung tm x 100Tng s thn2. Phn t ch yu - Loi vt liu mt ng (b tng xi mng/nha ng/si /t/khc); - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Tng iu tra nng thn, nng nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 9.1.2. S lt hnh khch vn chuyn v lun chuyn 1. Khi nim, phng php tnh a) S lt hnh khch vn chuyn L s hnh khch thc t vn chuyn trong k, bt k di qung ng vn chuyn l bao nhiu. n v tnh l lt hnh khch. b) S lt hnh khch lun chuyn L s lt hnh khch c lun chuyn tnh theo c hai yu t: S lt vn chuyn v c ly (qung ng) vn chuyn thc t. n v tnh l hnh khch - Kilmt (Hk.Km). Cng thc tnh: S lt hnh khch lun chuyn (Hk.Km)=S lt hnh khch vn chuyn (Hk)C ly vn chuyn thc t (Km)Trong : C ly vn chuyn thc t l qung ng tnh gi v c c quan c thm quyn quy nh. i vi xe khch cho thu theo hp ng vn ti chuyn th lt hnh khch vn chuyn ca mi hp ng ch tnh 1 ln hnh khch vn chuyn theo s gh phng tin. 2. Phn t ch yu - Ngnh vn ti (ng st, ng b, ng thu, ng hng khng); - Trong nc/ngoi nc; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra doanh nghip; - iu tra c s sn xut kinh doanh c th; - iu tra hot ng vn ti, kho bi. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 9.1.3. Khi lng hng ha vn chuyn v lun chuyn 1. Khi nim, phng php tnh a) Khi lng hng ho vn chuyn L khi lng hng ho c vn chuyn trong k, bt k di qung ng vn chuyn l bao nhiu. n v tnh khi lng hng ho vn chuyn l tn (T), vn ti ng ng l mt khi (m3), nhng quy i ra tn cng chung khi tnh tng khi lng vn chuyn. Khi lng hng ho vn chuyn c tnh theo trng lng thc t ca hng ho vn chuyn (k c bao b nu c). Khi lng hng ho vn chuyn ch c tnh sau khi kt thc qu trnh vn chuyn, vn chuyn n ni giao nhn theo quy nh trong hp ng vn chuyn v lm xong th tc thc t xp trn phng tin tnh khi lng hng ho vn chuyn. i vi hng ho cng knh vn chuyn bng t, trong iu kin khng th cn o trc tip c khi lng th quy c tnh bng 50% tn trng ti phng tin hoc tnh theo tha thun gia ch phng tin v ch hng tnh khi lng hng ho thc t. b) Khi lng hng ha lun chuyn L khi lng vn ti hng ha tnh theo c hai yu t: Khi lng hng ho vn chuyn v c ly vn chuyn thc t. n v tnh l Tn-Kilmet (T.Km). Cng thc tnh: Khi lng hng ha lun chuyn (T.Km)=Khi lng hng ha vn chuyn (T)C ly vn chuyn thc t (Km)2. Phn t ch yu - Ngnh vn ti (ng st, ng b, ng thu, ng hng khng); - Trong nc/ngoi nc; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra doanh nghip; - iu tra c s sn xut kinh doanh c th; - iu tra hot ng vn ti, kho bi. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 9.1.4. T l x t tiu ch giao thng ca chng trnh nng thn mi 1. Khi nim, phng php tnh - T l x t tiu ch giao thng ca chng trnh nng thn mi l t l phn trm s x t tiu tr giao thng ca chng trnh nng thn mi so vi tng s x. X t tiu ch giao thng ca chng trnh nng thn mi: - ng x v ng t trung tm x n ng huyn c nha ha hoc b tng ha, m bo t i li thun tin quanh nm; - ng trc thn, bn, p v ng lin thn, bn, p t nht c cng ha, m bo t i li thun tin quanh nm; - ng ng, xm sch v khng ly li vo ma ma; - ng trc chnh ni ng m bo vn chuyn hng ha thun tin quanh nm. Cng thc tnh: T l x t tiu ch giao thng ca chng trnh nng thn mi (%) =S x t tiu tr giao thng ca chng trnh nng thn mi 100Tng s x2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Mc tiu 9.2. n nm 2030, thc y cng nghip ha bao trm v bn vng; nng cp kt cu h tng v cc ngnh cng nghip h tr hng ti s bn vng, tng hiu qu s dng ngun lc v p dng cng ngh, quy trnh sn xut sch v thn thin vi mi trng; tng ng k t l vic lm v tng sn phm quc ni ca ngnh cng nghip (Mc tiu 9.2 v Mc tiu 9.4 ton cu) 9.2.1. T trng gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin ch to trong GDP v gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin ch to bnh qun u ngi 1. Khi nim, phng php tnh T trng gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin, ch to trong tng sn phm trong nc l t l phn trm (%) ca gi tr tng thm c to ra ca ngnh cng nghip ch bin, ch to so vi tng sn phm trong nc trong mt thi k nht nh. Cng thc tnh: Icbct=VAcbct 100GDPTrong : Icbct : T trng gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin, ch to trong GDP; VAcbct : Gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin, ch to; GDP : Tng sn phm trong nc. Gi tr tng thm bnh qun u ngi ca ngnh cng nghip ch bin, ch to theo sc mua tng ng (PPP) c tnh bng t l gi tr tng thm ca ngnh cng nghip ch bin, ch to trong nm theo sc mua tng ng chia cho dn s bnh qun trong nm tng ng. Cng thc tnh: VAcbctbq=VAcbcttd 100PTrong : VAcbctbq : Gi tr tng thm bnh qun u ngi ca ngnh cng nghip ch bin theo sc mua tng ng; VAcbcttd : Gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin, ch to theo sc mua tng ng. VAcbcttd =VAcbcthh Ttd P : Dn s bnh qun trong nm; VAcbcthh : Gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin, ch to tnh theo gi hin hnh; Ttd : T gi sc mua tng ng ca Vit Nam so vi t gi bnh qun 2. Phn t ch yu: Ngnh cp 2. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra doanh nghip; - iu tra c s sn xut kinh doanh c th. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 9.2.2. T l lao ng c vic lm trong ngnh cng nghip ch bin, ch to 1. Khi nim, phng php tnh T l lao ng c vic lm trong ngnh cng nghip ch bin, ch to l phn trm gia s lao ng c vic lm trong ngnh cng nghip ch bin, ch to trn tng s lao ng c vic lm. Cng thc tnh: T l lao ng c vic lm trong ngnh cng nghip ch bin, ch to (%)=S lao ng c vic lm trong ngnh cng nghip ch bin, ch to 100Tng s lao ng c vic lm2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Vng; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 9.2.3. T trng gi tr tng thm ngnh cng nghip cng ngh trung bnh v cao trong tng gi tr tng thm ca ngnh cng nghip ch bin, ch to 1. Khi nim, phng php tnh Cng ngh trung bnh v cng ngh cao l cng ngh c hm lng trung bnh v cao vnghin cu khoa hc v pht trin cng ngh; c tch hp t thnh tu khoa hc v cng ngh hin i; to ra sn phm c cht lng, tnh nng vt tri, gi tr gia tng cao, thn thin vi mi trng; c vai tr quan trng i vi vic hnh thnh ngnh sn xut, dch v mi hoc hin i ha ngnh sn xut, dch v hin c. Cng nghip cng ngh trung bnh v caol ngnh kinh t - k thut sn xut sn phm cng ngh trung bnh v cao, cung ng dch v cng ngh trung bnh v cao. Ngnh cng nghip trung bnh v cao bao gm: Cng ngh sinh hc, dc phm, my bay, tu vi tr, thit b y t, cc dng c quang hc chnh xc, v tuyn, truyn hnh, cc thit b thng tin, thit b vn phng, my tnh, thit b in, xe my, t, ha cht v cc my mc thit b sn xut c p dng cng ngh cao. Cng thc tnh: T trng gi tr tng thm ngnh cng nghip cng ngh va v cao trong tng gi tr tng thm ca ngnh cng nghip ch bin, ch to (%)=Gi tr tng thm ca ngnh cng nghip cng ngh trung bnh v cao 100Tng gi tr tng thm ca ngnh cng nghip ch bin, ch to 2. Phn t ch yu - Ngnh cng nghip ch bin ch to cp 2 (7 ngnh); - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra doanh nghip; - iu tra c s sn xut kinh doanh c th. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 9.2.4. Kh thi CO2 bnh qun mt n v gi tr tng thm trong ngnh cng nghip 1. Khi nim, phng php tnh Kh thi CO2 bnh qun mt n v gi tr tng thm l ch tiu c tnh bng t s gia pht thi CO2 t qu trnh t nhin liu v gi tr gia tng ca cc hot ng kinh t lin quan. Ch tiu ny c th tnh cho ton b nn kinh t (tng mc pht thi CO2/GDP) hoc cho cc ngnh c th, c bit l ngnh cng nghip ch bin, ch to (pht thi CO2 t cc ngnh cng nghip ch bin, ch to bnh qun mt n v gi tr tng thm ngnh cng nghip ch bin, ch to (MVA)). Cng thc tnh: Lng kh thi CO2 trn mt n v gi tr tng thm ca ngnh cng nghip=Lng kh thi CO2 ca ngnh cng nghip (kg) 100Gi tr tng thm ca ngnh cng nghip (theo gi so snh)2. Phn t ch yu: Ngnh cng nghip (khai khong/ch bin ch to/in nc/rc thi). 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: - Ch bo co thng k do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng; - Phi hp: Tng cc Thng k. 9.2.5. Lng pht thi nh knh bnh qun u ngi 1. Khi nim, phng php tnh Kh thi hiu ng nh knh l cc thnh phn kh ca kh quyn, gm cc kh trong t nhin v cc kh sinh ra do hot ng ca con ngi, hp th v pht x bc x cc bc sng c th trong khong ph ca bc x hng ngoi nhit pht ra t b mt tri t, kh quyn v bi my. Cc c tnh ny gy ra hiu ng nh knh, ch hiu ng gi nhit tng thp ca kh quyn bi cc kh nh knh hp th bc x t mt t pht ra v pht x tr li mt t lm cho lp kh quyn tng thp v b mt tri t m ln. Theo Ngh nh th Kyoto, cc kh thi gy hiu ng nh knh ch yu gm CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6. Lng cc kh thi hiu ng nh knh c tnh quy i ra lng kh thi CO2, c thu thp s liu trn phm vi c nc. Cng thc tnh: Lng kh thi hiu ng nh knh bnh qun u ngi (tn, khi)=Tng lng kh thi hiu ng nh knh quy i ra CO2 trong nm (tn, khi)Dn s bnh qun nm (ngi)2. Phn t ch yu - Loi kh thi; - Ngun pht thi. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng; - Phi hp: B K hoch v u t, B Nng nghip v Pht trin nng thn, B Xy dng, B Cng Thng, B Giao thng Vn ti, y ban nhn dn cc Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. Mc tiu 9.3. Tng kh nng tip cn ca cc doanh nghip, c bit l cc doanh nghip va v nh, i vi cc dch v ngn hng, bao gm c dch v tn dng trong kh nng chi tr; tng cng s tham gia ca doanh nghip vo th trng v chui gi tr (Mc tiu 9.3 ton cu) 9.3.1. T l gi tr tng thm ca cc ngnh cng nghip quy m nh trn tng gi tr tng thm ngnh cng nghip 1. Khi nim, phng php tnh T l gi tr tng thm ca cc ngnh cng nghip quy m nh trn tng gi tr tng thm ngnh cng nghip l t l phn trm gia gi tr tng thm ca cc ngnh cng nghip quy m nh v tng gi tr tng thm ngnh cng nghip. Cng thc tnh: T l gi tr tng thm ca cc ngnh cng nghip quy m nh trn tng gi tr tng thm ngnh cng nghip (%) =Tng gi tr tng thm ca ngnh cng nghip quy m nh 100Tng gi tr tng thm ca cc ngnh cng nghip2. Phn t ch yu: Theo ngnh cng nghip (khai khong/ch bin ch to/in nc/rc thi); 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra doanh nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 9.3.2. T l doanh nghip va v nh (SMEs) ang hot ng, vay vn ca cc t chc tn dng chnh thc 1. Khi nim, phng php tnh a) Doanh nghip nh - Doanh nghip nh trong l)nh vc nng nghip, lm nghip, thy sn v l)nh vc cng nghip, xy dng c s lao ng tham gia bo him x hi bnh qun nm khng qu 100 ngi v tng doanh thu ca nm khng qu 50 t ng hoc tng ngun vn khng qu 20 t ng, nhng khng phi l doanh nghip siu nh. - Doanh nghip nh trong l)nh vc thng mi, dch v c s lao ng tham gia bo him x hi bnh qun nm khng qu 50 ngi v tng doanh thu ca nm khng qu 100 t ng hoc tng ngun vn khng qu 50 t ng, nhng khng phi l doanh nghip siu nh. b) Doanh nghip va - Doanh nghip va trong l)nh vc nng nghip, lm nghip, thy sn v l)nh vc cng nghip, xy dng c s lao ng tham gia bo him x hi bnh qun nm khng qu 200 ngi v tng doanh thu ca nm khng qu 200 t ng hoc tng ngun vn khng qu 100 t ng, nhng khng phi l doanh nghip nh, doanh nghip siu nh. - Doanh nghip va trong l)nh vc thng mi, dch v cslao ng tham gia bo him x hi bnh qun nm khng qu 100 ngi v tng doanh thu ca nm khng qu 300 t ng hoc tng ngun vn khng qu 100 t ng, nhng khng phi l doanh nghip siu nh, doanh nghip nh. Cng thc tnh: T l doanh nghip nh v va ang hot ng vay vn ca cc t chc tn dng (%) =S doanh nghip nh v va ang hot ng vay vn ca cc t chc tn dng 100Tng s doanh nghip nh v va2. Phn t ch yu: - Ngnh kinh t; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Ngn hng Nh nc; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 9.4. Tng cng nghin cu khoa hc, nng cao nng lc cng ngh ca cc ngnh cng nghip; khuyn khch sng ch pht minh; n nm 2030 tng ng k t l ngi lm vic trong l)nh vc nghin cu v trin khai; tng u t cho nghin cu v trin khai 9.4.1. T l chi cho nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh so vi GDP 1. Khi nim, phng php tnh Chi cho nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh l cc khon chi gm chi u t pht trin, chi cho nhim v nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh v chi khc. Ngun cp kinh ph c chia thnh 3 loi ngun: - T ngn sch nh nc (gm c cc ngun c tnh cht ngn sch nh nc), c chia thnh ngn sch Trung ng v ngn sch a phng. Ngn sch Trung ng gm kinh ph cn i t B Khoa hc v Cng ngh v t cc B, ngnh. Ngn sch a phng l ngun c cn i t ngn sch ca Tnh/thnh ph; - T ngun ngoi ngn sch nh nc; - Ngun t nc ngoi. Cng thc tnh: T l chi cho nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh so vi GDP (%) =Chi cho nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh 100GDP2. Phn t ch yu - Ngun qu; - L)nh vc nghin cu. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu - iu tra nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Khoa hc v Cng ngh; - Phi hp: Tng cc Thng k. 9.4.2. S ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh trn mt triu dn 1. Khi nim, phng php tnh S ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh l nhng ngi do t chc qun l, s dng v tr lng, trc tip tham gia hoc trc tip h tr cc hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh. S ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh chia theo 4 nhm: Cn b nghin cu, cn b k thut, nhn vin h tr v nhn lc khc. a) Cn b nghin cu l nhng ngi c trnh cao ng tr ln trc tip tham gia vo hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh nhm to ra nhng tri thc, sn phm v qu trnh mi, to ra phng php v h thng mi; dnh ti thiu 10% thi gian lao ng cho hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh. Nhm ny gm c nhng nh qun l trc tip hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh. b) Cn b k thut l nhng k thut vin, nhn vin phng th nghim c trnh trung cp v tng ng tr ln, tham gia vo nhim v nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh bng vic thc hin nhng cng vic khoa hc v k thut i hi phi gn vi cc khi nim v quy trnh thao tc di s gim st ca cn b nghin cu. c) Nhn vin h tr l nhng nhn vin hnh chnh v vn phng tham gia vo nhim v nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh. Trong nhm ny gm c nhng ngi lm qun l, qun tr hnh chnh v cc cng vic lin quan n nhn s, ti chnh v hnh chnh nu cc cng vic ca h trc tip phc v cng vic nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh. d) Nhn lc khc l nhng ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh khng thuc cc nhm trn. Nhng ngi lm cng vic phc v gin tip nh tp v, v sinh, li xe, bo v,... th khng coi l ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh. Cng thc tnh: S ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh trn 1 triu dn=S ngi hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh ti thi im nghin cu 1.000.000Tng dn s ti thi im nghin cu2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Trnh chuyn mn; - L)nh vc khoa hc v cng ngh. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu - iu tra nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Khoa hc v Cng ngh; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 9.5. n nm 2030, m bo pht trin h tng cng ngh thng tin n tng a bn, c bit l min ni, vng su, vng xa, bin gii, hi o, m bo 100% h gia nh c kh nng tip cn h thng thng tin truyn thng 9.5.1. T l dn s c bao ph bi t nht mt mng in thoi di ng 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s c bao ph bi t nht mt mng di ng l t l phn trm c dn sng trong vng c tn hiu di ng, khng phn bit h c ng k hay s dng in thoi di ng hay khng. Cng thc tnh: T l dn s c bao ph bi t nht mt mng di ng (%)=S dn trong vng c tn hiu di ng 100Tng dn sCh tiu ny da vo ni dn c sinh sng ch khng phi ni h lm vic hoc hc tp,& Khi c nhiu nh cung cp dch v, cn phi bo co s dn ti a c bao ph. Phm vi bao ph gm cc cng ngh di ng LTE, bng thng rng (3G) v bng thng hp (2G) v bao gm: Phm vi bao ph bi mng di ng 2G: Mng di ng c quyn truy cp vo k thut truyn s liu (v d: Internet) tc di 256 Kbit/s. Bao gm cc cng ngh di ng nh GPRS, CDMA2000 1x v hu ht cc ci t EDGE. Ch tiu cp n kh nng l thuyt ca thu bao s dng cc dch v d liu di ng tc phi bng thng rng ch khng phi l s lng ngi dng hot ng ca cc dch v . Dn s c bao ph bi mng 3G: L t l phn trm c dn nm trong vng ca t nht mt tn hiu di ng 3G, khng phn bit c hay khng ng k thu bao. c tnh bng cch chia s dn c c bao ph bi t nht mt tn hiu di ng 3G cho tng dn s v nhn vi 100, loi tr nhng ngi ch c bao ph bng mng GPRS, EDGE hoc CDMA 1xRTT. Dn s c bao ph bi mng LTE: L t l phn trm c dn sng trong vng c mng di ng LTE/LTE-Advanced, WiMAX/WirelessMAN di ng hoc cc mng di ng tin tin hn, bt k c ng k thu bao hay khng. c tnh bng cch chia s dn c c bao ph bi cc cng ngh di ng  cp trn cho tng dn s v nhn 100, loi tr ngi ch c bao ph bng cc cng ngh 3G trc, cing loi tr bao ph WiMAX c nh. Khi cc cng ngh pht trin v cng ngy cng c nhiu quc gia s trin khai v thng mi ho cc mng bng thng rng di ng tin tin hn (5G, vv), ch tiu ny s bao gm nhiu phn t hn. 2. Phn t ch yu - Cng ngh; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Thng tin v Truyn thng. Mc tiu 10. Gim bt bnh ng trong ni b mt quc gia v gia cc quc gia Mc tiu 10.1. n nm 2030, dn t c v duy tr tc tng thu nhp ca nhm 40% dn s thu nhp thp nht cao hn tc tng bnh qun quc gia 10.1.1. Tc tng trng v chi tiu/thu nhp h gia nh 1. Khi nim, phng php tnh Tc tng trng v chi tiu/thu nhp h gia nh l tc tng hng nm ca mc chi tiu/thu nhp thc t bnh qun u ngi. 2. Phn t ch yu - Nhm 40% dn s ngho nht; - Thnh th/nng thn. 2. K cng b: 2 nm. 3. Ngun s liu - Tng iu tra dn s va nha ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 10.1.2. Tc tng trng v thu nhp bnh qun u ngi 1. Khi nim, phng php tnh Tc tng trng v thu nhp bnh qun u ngi l tc tng trng trung bnh hng nm ca thu nhp ca tng dn s ca mt quc gia. 2. Phn t ch yu - Nhm 40% dn s ngho nht; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s va nha ; - iu tra dn s v nh gia k; - D liu hanh chinh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 10.2. n nm 2030, trao quyn v y mnh s tham gia chnh tr, kinh t v x hi ca tt c mi ngi, khng k tui tc, gii tnh, khuyt tt, sc tc, dn tc, ngun gc, tn gio, iu kin kinh t hoc iu kin khc 10.2.1. T l ngi sng di 50% thu nhp trung v 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu ny c tnh bng t l ngi sng trong cc h gia nh (iu chnh theo quy m h gia nh) c thu nhp bnh qun u ngi thp hn 50% thu nhp trung v bnh qun u ngi ca quc gia. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc; - Khuyt tt; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 10.3. m bo c hi bnh ng v gim bt bnh ng trong hng li cho tt c mi ngi 10.3.1. T l dn s cho bit h cm thy b phn bit i x hoc b quy ri trong vng 12 thng qua 1. Khi nim, phng php tnh Lut Nhn quyn quc t cm cc hnh vi phn bit i x i vi cc nhm dn c da trn c im hoc cn c , gm c sc tc, gii tnh, tui, thu nhp, v tr a l, khuyt tt, tn gio, di c, tnh trng dn s, khuynh hng tnh dc v gii tnh. Ch tiu ny c tnh bng t l phn trm nhng ngi c bo co l c nhn b phn bit i x hoc quy ri trong vng 12 thng qua da trn c s phn bit i x b cm theo lut Nhn quyn quc t. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc; - Thnh th/nng thn; - Ngi khuyt tt; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 10.4. Xy dng v thc thi cc chnh sch, c bit l cc chnh sch ti kho, tin lng v an sinh x hi ngy cng t c bnh ng cao hn 10.4.1. T trng gi tr lao ng trong GDP 1. Khi nim, phng php tnh T trng gi tr lao ng trong GDP l phn trm s chi tr cho ngi lao ng tnh trong GDP. Chi tr cho ngi lao ng l tng s tin th lao bng tin mt hoc hin vt m ngi s dng lao ng phi tr cho cng vic do ngi lao ng thc hin trong k . Chi tr cho ngi lao ng bao gm: - Tin lng (bng tin hoc hin vt); - ng gp bo him x hi cho ngi lao ng (phn tin tnh l chi ph ca ngi s dng lao ng). Cng thc tnh: T trng gi tr lao ng trong GDP (%)=Tng chi tr cho ngi lao ngx 100Tng sn phm trong nc (GDP)2. Phn t ch yu - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t. 3. K cng b: 5 Nm. 4. Ngun s liu: - iu tra thng k; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 10.5. m bo tng cng s i din v ting ni ca cc quc gia ang pht trin trong qu trnh ra quyt nh ti cc t chc quc t c uy tn m bo quyn li cho cc quc gia ang pht trin v to iu kin thu hp khong cch pht trin gia cc quc gia 10.5.1. S t chc quc t Vit Nam tham gia vi t cch thnh vin 1. Khi nim, phng php tnh S t chc quc t m Vit Nam tham gia vi t cch thnh vin l s lng t chc quc t m Vit Nam hin ang tham gia. 2. Phn t ch yu: C quyn biu quyt/khng c quyn biu quyt. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ngoi giao. 10.5.2. S t chc quc t m Vit Nam gi v tr lnh o t cp tiu ban 1. Khi nim, phng php tnh S t chc quc t m Vit Nam gi v tr lnh o t cp tiu ban l s lng cc t chc quc t m Vit Nam gi v tr lnh o t cp tiu ban. 2. Phn t ch yu: C quyn biu quyt/khng c quyn biu quyt. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ngoi giao. Mc tiu 10.6. To thun li cho vic di c v di chuyn ca ngi dn mt cch c trt t, an ton, thng xuyn v trch nhim, bao gm c vic thc hin cc chnh sch di c c k hoch v c qun l tt 10.6.1. T l chi ph tm vic lm so vi tng thu nhp ca ngi lao ng 1. Khi nim, phng php tnh Chi ph tm vic lm ca ngi lao ng l tng chi ph m ngi lao ng phi tr tm c vic lm. Cng thc tnh: T l chi ph tm vic lm so vi tng thu nhp ca ngi lao ng (%)=Tng chi ph tm vic lm ca ngi lao ng 100Tng thu nhp ca lao ng2. Phn t - Ngh nghip; - Ni tuyn dng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. Mc tiu 11. Pht trin th, nng thn bn vng, c kh nng chng chu; m bo mi trng sng v lm vic an ton; phn b hp l dn c v lao ng theo vng Mc tiu 11.1. n nm 2030, m bo tt c mi ngi dn c tip cn vi nhng dch v c bn v dch v nh ph hp, an ton, trong kh nng chi tr; xo b cc khu chut, xy mi, nng cp, ci to cc khu nh khng m bo cht lng 11.1.1. T l dn s sng trong cc nh tm 1. Khi nim, phng php tnh Nhng ngi sng trong cc nh tm l ngi sng trong mt h gia nh thiu mt trong s cc thuc tnh sau: - Thiu tip cn vi ngun nc hp v sinh; - Thiu tip cn vi h x hp v sinh; - Thiu din tch sinh hot; - Thiu bn nh ; - Bo m v quyn s hu. Cng thc tnh: T l dn s sng trong cc nh tm (%)=Dn s sng trong cc nh tm 100Tng dn s2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngi khuyt tt; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra mc sng dn c. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 11.2. n nm 2030, m bo mi ngi dn c tip cn vi h thng giao thng an ton, trong kh nng chi tr, thun tin v bn vng; ci thin an ton giao thng, m rng giao thng cng cng vi ch c bit ti nhu cu ca ph n, tr em, ngi khuyt tt v ngi cao tui 11.2.1. Tc tng s lt hnh khch s dng phng tin giao thng cng cng 1. Khi nim, phng php tnh L tc tng s lt hnh khch s dng phng tin giao thng cng cng ca nm nay so vi nm trc . Phng tin giao thng cng cng gm: Xe but, t ch khch tuyn c nh, tu bay ch khch, tu ha ch khch (gm c phng tin ng st th), tu thy ch khch, ph ch khch. Cng thc tnh: Tc tng s lt hnh khch s dng phng tin giao thng cng cng nm t (%)=S lt hnh khch s dng phng tin giao thng cng cng nm t 100S lt hnh khch s dng phng tin giao thng cng cng nm t-12. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui - Ngi khuyt tt. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Giao thng Vn ti. Mc tiu 11.3. n nm 2030, tng cng nng lc lp quy hoch v pht trin th bao trm v bn vng, c s tham gia ca cng ng 11.3.1. T s gia t l s dng t so vi t l tng dn s 1. Khi nim, phng php tnh T l s dng t l din tch t s dng cho cc mc ch ca con ngi chia cho din tch t t nhin. Ty l tng dn s chung (go#i tt l t l tng dn s) la ty sut ma theo o dn s #c tng ln (hay gia m i) trong m#t thi k (thng tnh cho mt nm lch) do tng t# nhin va di c thun, #c bi u thi# bng ty l# phn trm so vi dn s trung binh (hay dn s co n gia nm). Cng thc tnh: GR = CBR - CDR + IMR - OMR Trong o: GR : Ty l tng dn s chung; CBR : Ty sut sinh th; CDR : Ty sut cht th; IMR : Ty sut nh#p c; OMR : Ty sut xut c. Hay: GR = NIR + NMR Trong o: NIR : Ty l tng dn s t# nhin; NMR : Ty l di c thun. 2. Phn t ch yu - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - Ch bo co thng k do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Ti nguyn mi trng; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 11.4. Tng cng bo v v bo m an ton cc di sn vn ho v thin nhin ca th gii v cc di sn vn ho phi vt th c UNESCO cng nhn 11.4.1. S lng v t l di sn vn ho v thin nhin c bo tn 1. Khi nim, phng php tnh Di sn vn ha bao gm di sn vn ha phi vt th v di sn vn ha vt th, l sn phm tinh thn, vt cht c gi tr lch s, vn ha, khoa hc, c lu truyn t th h ny qua th h khc nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam. Di sn vn ha phi vt th l sn phm tinh thn gn vi cng ng hoc c nhn, vt th v khng gian vn ha lin quan, c gi tr lch s, vn ha, khoa hc, th bin bn sc ca cng ng, khng ngng c ti to v c lu truyn t th h ny sang th h khc bng truyn ming, truyn ngh, trnh din v cc hnh thc khc. Di sn vn ha vt th l sn phm vt cht c gi tr lch s, vn ha, khoa hc, bao gm di tch lch s- vn ha, danh lam thng cnh, di vt, c vt, bo vt quc gia. Cng thc tnh: T l di sn vn ha v thin nhin c bo tn (%)=S di sn vn ha v thin nhin c bo tn 100Tng s di sn vn ha v thin nhin2. Phn t ch yu - Loi di sn (vn ho, t nhin, hn hp v thit k trung tm di sn th gii); - Thnh th; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Vn ho, th thao v du lch. Mc tiu 11.6. Gim tc ng c hi ca mi trng ti con ngi ti cc th, tng cng qun l cht lng khng kh, cht thi th v cc ngun cht thi khc 11.6.1. T l cht thi rn c thu gom, vn chuyn, x l t tiu chun, quy chun k thut 1. Khi nim, phng php tnh T l cht thi rn c thu gom, vn chuyn, x l t tiu chun, quy chun k thut l phn trm khi lng cht thi rn c thu gom, vn chuyn, x l t tiu chun, quy chun k thut quc gia tng ng so vi tng lng cht thi rn. Cht thi rn l cht thi th rn hoc st (cn gi l bn thi), c thi ra t qu trnh sn xut, kinh doanh, dch v, sinh hot hoc cc hot ng khc. Cng thc tnh: T l cht thi rn c thu gom, vn chuyn, x l t tiu chun, quy chun k thut (%)=Khi lng cht thi rn c thu gom, vn chuyn, x l t tiu chun, quy chun k thut 100Tng khi lng cht thi rn2. Phn t ch yu - Loi th; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng; - Phi hp: B Xy dng, B Y t. 11.6.2. Mc nhim khng kh trung bnh hng nm cc thnh ph (PM2.5 v PM10) 1. Khi nim, phng php tnh Nng trung bnh hng nm ca cc ht l lng PM2.5 (c ng knh nh hn 2,5 micrmt (m)) hoc PM10 (c ng knh nh hn 10 m) l mt o nhim khng kh ph bin. Gi tr trung bnh ny l s bnh qun gia quyn theo dn s ca khu vc th ca mt quc gia v c biu th bng microgam trn mt khi (g/m3) Cng thc tnh: Nng trung bnh hng nm ca PM2.5 (hoc PM10)= QUOTE ) Trong : - QUOTE = nng PM2.5 (hoc PM10) trung bnh hng nm trong nhm dn s QUOTE . Nng ny l s trung bnh ca nng PM2.5 (hoc PM10) ca nhng ngy trong nm c gi tr trung bnh 24 gi ca trm quan trc nm trn a bn ca nhm dn s QUOTE . a bn ny thng c bn knh 5 km tnh t trm quan trc hoc c kch thc 11 km x 11 km. - QUOTE = QUOTE  l tng dn s ca cc thnh ph c d liu. Cng thc ny c th p dng cho phm vi mt thnh ph, trong P l dn s ca thnh ph . Ch s dng tnh ch tiu ny cc d liu v PM2.5 (hoc PM10)t cc trm quan trc khu vc th hoc ngoi , trong tng s ngy PM c quan trc trong nm phi t ti thiu 75% tng s ngy trong nm. Khng s dng d liu t cc trm quan trc nm gn ng giao thng ln hoc cc khu cng nghip. 2. Phn t ch yu: - Loi th; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 11.7. n nm 2030, m bo tip cn ph cp vi khng gian cng cng xanh, an ton v thn thin cho ton dn, c bit i vi ph n, tr em, ngi cao tui v ngi khuyt tt 11.7.1. Din tch t cy xanh cng cng bnh qun u ngi khu vc ni thnh, ni th 1. Khi nim, phng php tnh Din tch t cy xanh cng cng l din tch t cy xanh s dng cng cng ngoi n v trong khu vc ni thnh, ni th ca cc th bao gm: Cng vin, vn hoa phc v mt hay nhiu n v , ton th hoc cp vng (bao gm c cc cng vin chuyn ); din tch mt nc nm trong khun vin cc cng vin, vn hoa, trong ch tiu mt nc khi quy i ra ch tiu t cy xanh/ngi khng chim qu 50% so vi tng ch tiu din tch t cy xanh s dng cng cng ngoi n v . Din tch t cy xanh cng cng bnh qun u ngi khu vc ni thnh, ni th l t l bnh qun din tch t cy xanh cng cng khu vc ni thnh, ni th so vi tng dn s th trong cng mt thi gian nht nh. Cng thc tnh: Din tch t cy xanh cng cng bnh qun u ngi khu vc ni thnh, ni th =Tng din tch t cy xanh cng cng khu vc ni thnh, ni th 100Tng dn s khu vc ni thnh, ni th2. Phn t ch yu - Loi th; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Xy dng ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Xy dng. 11.7.2. T l dn s b quy ri v th xc, tnh dc trong 12 thng qua 1. Khi nim, phng php tnh Cng thc tnh: T l dn s b quy ri v th xc, tnh dc trong 12 thng qua (%)=S ngi b quy ri v th xc, tnh dc trong 12 thng qua100Tng dn s2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Khuyt tt. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Lao ng, thng binh v x hi; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 11.9. n nm 2030, tng ng k s th v khu dn c p dng quy hoch v chnh sch tch hp hng ti s bao trm, hiu qu ngun lc, gim nh v thch ng vi bin i kh hu, tng kh nng chng chu trc thm ha 11.9.1. T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh k hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu 1. Khi nim, phng php tnh T l b/ngnh ban hnh k hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu l phn trm b/ngnh ban hnh k hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu so vi tng s b/ngnh. T l tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh k hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu l phn trm tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh k hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu so vi tng s tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: Ch bo co do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 11.10. Pht trin nng thn bn vng, m bo hi ho cc kha cnh pht trin kinh t; th ho; bao trm; bo v mi trng sinh thi; xy dng kt cu h tng k thut v nng cao cht lng cuc sng ca ngi dn nng thn xt trn cc kha cnh kinh t, vn ho, x hi, mi trng v dn ch 11.10.1. T l x c cng nhn t tiu chun nng thn mi 1. Khi nim, phng php tnh X t tiu chun nng thn mi l x t 19 tiu ch nng thn mi v c cng nhn bng vn bn ca y ban nhn dn tnh. Cng thc tnh: T l x c cng nhn t tiu chun nng thn mi (%)=S x c cng nhn t tiu chun nng thn mi 100Tng s x thc hin Chng trnh mc tiu quc gia xy dng nng thn mi2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Nng nghip v Pht trin nng thn ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Mc tiu 12. m bo m hnh sn xut v tiu dng bn vng Mc tiu 12.1. Thc hin Khung chng trnh 10 nm v sn xut v tiu dng bn vng theo cam kt quc t 12.1.1. T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh v trin khai K hoch hnh ng ca Chng trnh sn xut v tiu dng bn vng 1. Khi nim, phng php tnh T l b/ngnh ban hnh v trin khai K hoch hnh ng ca Chng trnh sn xut v tiu dng bn vng l s phn trm b/ngnh ban hnh v trin khai K hoch hnh ng ca Chng trnh sn xut v tiu dng bn vng so vi tng s b/ngnh. T l tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh v trin khai K hoch hnh ng ca Chng trnh sn xut v tiu dng bn vng l s phn trm tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh v trin khai K hoch hnh ng ca Chng trnh sn xut v tiu dng bn vng so vi tng s tnh/thnh ph trc thuc Trung ng trn c nc. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: Ch bo co do B Cng Thng ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Cng Thng. Mc tiu 12.2. n nm 2030, t c qun l bn vng v s dng hiu qu cc ngun ti nguyn thin nhin; khai thc hp l v s dng tit kim, bn vng ti nguyn khong sn 12.2.1. T l din tch phn t lin c lp bn a cht khong sn t l 1: 50.000 phn t lin 1. Khi nim, phng php tnh T l din tch phn t lin c lp bn a cht khong sn t l 1: 50.000 phn t lin l s phn trm din tch phn t lin c lp bn a cht khong snt l 1: 50.000 phn t lin trn tng din tch t lin. o v bn a cht khong sn l lp bn a cht, pht hin, d bo trin vng ti nguyn khong sn v cc ti nguyn a cht khc; xc nh hin trng mi trng a cht v d bo cc tai bin a cht. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 12.2.2. T l din tch phn t lin Vit Nam c bay o t ph gamma t l 1: 50.000 1. Khi nim, phng php tnh T l din tch phn t lin Vit Nam c bay o t ph gamma t l 1: 50.000 l s phn trm din tch phn t lin c bay o t ph gamma trn tng din tch t lin. 2. K cng b: 5 nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 12.2.3. T l din tch vng bin v hi o Vit Nam c bay o t trng lc t l 1: 250.000 1. Khi nim, phng php tnh T l din tch vng bin v hi o Vit Nam c bay o t trng lc t l 1: 250.000 (%) l t l din tch vng bin v hi o Vit Nam c bay o t trng lc t l 1: 250.000 so vi tng din tch vng bin v hi o tng ng. 2. K cng b: 5 nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 12.3. n nm 2030, gim mt na cht thi lng thc tnh theo u ngi v gim tn tht lng thc trong chui sn xut v cung ng, bao gm c nhng tn tht sau thu hoch 12.3.1. Mt mt/tn tht lng thc bnh qun u ngi 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu o lng tng s tn tht xy ra t thi im m sn xut lng thc c ghi nhn cho n khi tiu dng cui cng lm thc n. Ch tiu ny bt u l s lng, sau c chuyn i thnh nng lng (kcal) bnh qun u ngi cho thng nht v lp thnh mc lc. Ch tiu ny s c tnh hng nm v phn b theo quc gia v loi lng thc, thc phm. 2. Phn t ch yu - Loi lng thc; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 12.3.2. T l tn tht lng thc, thc phm ch yu sau thu hoch 1. Khai ni#m, phng php tnh T l tn tht lng thc, thc phm ch yu sau thu hoch l phn trm s lng lng thc, thc phm ch yu b tn tht sau thu hoch so vi sn lng lng thc, thc phm thu hoch. Tn tht lng thc, thc phm sau thu hoch l lng lng thc, thc phm b tn tht trong thu hoch v sau thu hoch (s ch, bo qun, vn chuyn, ch bin, tiu th,..). Lng thc, thc phm ch yu gm la go, ng, c ph, thy sn v rau qu. 2. Phn t ch yu - Loi lng thc (thc/ng/rau qu); - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun d li#u: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 12.4. n nm 2020, t qun l tt vng i ca cc loi ho cht v cht thi theo cc cam kt quc t k kt nhm gim nhim mi trng t, nc, khng kh v tc ng c hi n sc kho con ngi v mi trng 12.4.1. T l cht thi nguy hi c thu gom, x l 1. Khi nim, phng php tnh Cht thi l vt cht c thi ra t sn xut, kinh doanh, dch v, sinh hot hoc hot ng khc. Cht thi nguy hi l cht thi cha yu t c hi, phng x, ly nhim, d chy, d n, gy n mn, gy ng c hoc c c tnh nguy hi khc. T l cht thi nguy hi c x l l t l phn trm cc cht thi nguy hi c x l (k c ti ch, ng x l, thu hi nng lng t cht thi nguy hi) bo m t quy chun quc gia trong tng khi lng cht thi nguy hi. T l ny cng cao phn nh mc bo v mi trng cng tt v ngc li. 2. Phn t ch yu - Loi cht thi (cng nghip, y t, nng nghip, sinh hot, cht thi nguy hi khc); - Trng thi tn ti ca cht thi nguy hi rn/lng/kh; - Thnh th/nng thn; - Tnh, thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng; - Phi hp: B Cng thng; B Y t. 12.4.2. T l im nhim do ha cht bo v thc vt tn lu c x l 1. Khi nim, phng php tnh im nhim do ha cht bo v thc vt tn lu l im c pht hin c mt hoc nhiu cht gy nhim do ha cht bo v thc vt tn lu vt qu quy chun k thut mi trng, nh hng xu n con ngi, mi trng v h sinh thi. Ch tiu ny c tnh bng t l phn trm cc im nhim do ha cht bo v thc vt tn lu c x l, ci to trn tng s cc im t b nhim do ha cht bo v thc vt tn lu c pht hin trn a bn. Cng thc tnh: T l imnhim do ha cht bo v thc vt tn lu c x l(%)=Tng s im nhim do ha cht bo v thc vt tn lu c x l 100Tng s im nhim do ha cht bo v thc vt tn lu c pht hin2. Phn tch yu: Tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 3. K cng b: Nm 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Ti nguyn v Mi trng; - Phi hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 12.4.3. T l c s gy nhim mi trng nghim trng c x l 1. Khi nim, phng php tnh C s gy nhim mi trng nghim trng l c s c hnh vi thi nc thi, kh thi, bi, cht thi rn, ting n, rung v cc cht gy nhim khc vt quy chun k thut quc gia mc nghim trng. Thm quyn quyt nh danh mc cc c s gy nhim mi trng nghim trng theo quy nh ti Quyt nh sHYPERLINK "https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-04-2013-qd-ttg-tham-quyen-quyet-dinh-danh-muc-bien-phap-xu-ly-co-so-28425.html" \t "_blank" \o "Quyt nh 04/2013/Q-TTg"04/2013/Q-TTgngy 14 thng 01 nm 2013 ca Th tng Chnh ph v thm quyn quyt nh danh mc v bin php x l cc c s gy nhim mi trng nghim trng. S c s gy nhim mi trng nghim trng bao gm cc c s c xc nh trong Quyt nh sHYPERLINK "https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-64-2003-qd-ttg-ke-hoach-xu-ly-triet-de-co-so-gay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong-c66f.html" \t "_blank" \o "Quyt nh 64/2003/Q-TTg"64/2003/Q-TTgngy 22 thng 4 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v vic ph duyt k hoch x l trit cc s s gy nhim mi trng nghim trng v cc c s gy nhim mi trng nghim trng mi pht sinh do Th tng Chnh ph v Ch tch y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng quyt nh. T l c s gy nhim mi trng nghim trng c x l l t l phn trm cc c s gy nhim mi trng nghim trng c cp giy chng nhn hon thnh cc bin php x l nhim trit trn tng s cc c s gy nhim mi trng nghim trng. 2. Phn t ch yu: Tnh, thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Ti nguyn v Mi trng ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng Mc tiu 12.5. n nm 2030, gim ng k lng cht thi pht sinh, tng cng gi tr kinh t ca ngun ti nguyn cht thi thng qua vic phng nga, gim thiu, ti ch v ti s dng, thu hi nng lng t x l cht thi 12.5.1. T l cht thi rn th c thu gom, x l 1. Khi nim, phng php tnh Cht thi rn l cht thi th rn hoc st (cn gi l bn thi), c thi ra t qu trnh sn xut, kinh doanh, dch v, sinh hot hoc cc hot ng khc. X l cht thi rn l qu trnh s dng cc gii php cng ngh, k thut lm gim, loi b, tiu hy cc thnh phn c hi hoc khng c ch trong cht thi rn; thu gom, ti ch, ti s dng li cc thnh phn c ch trong cht thi rn bo m khng nhim mi trng xung quanh. T l cht thi rn th c thu gom, x l l t l tng lng cht thi rn th c thu gom, x l so vi tng lng cht thi rn th c thu gom. Cng thc tnh: T l cht thi rn th c thu gom, x l (%) =Tng lng cht thi rn th c thu gom, x l 100Tng lng cht thi rn th c thu gom2. Phn t ch yu - Loi cht thi; - Loi th; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Xy dng. 12.5.2. T l cht thi rn xy dng ti cc th c thu hi ti s dng hoc ti ch so vi tng lng pht sinh c thu gom 1. Khi nim, phng phap tinh Cht thi rn xy dng l cht thi rn pht sinh trong qu trnh kho st, thi cng xy dng cng trnh (bao gm cng trnh xy dng mi, sa cha, ci to, di di, tu b, phc hi, ph d). Khi lng cht thi rn xy dng c thu gom l khi lng cht thi rn xy dng c thu gom, vn chuyn v a n cc c s x l cht thi rn xy dng. Ti ch cht thi rn xy dng l qu trnh s dng cc gii php cng ngh, k thut thu li cc thnh phn c gi tr t cht thi rn xy dng. C s x l cht thi rn xy dng l c s thc hin dch v x l cht thi rn xy dng (c th bao gm c hot ng ti ch, ti s dng hoc chn lp). Cng thc tnh: T l cht thi rn xy dng ti cc th c thu hi ti s dng hoc ti ch so vi tng lng pht sinh c thu gom (%)=S lng cht thi rn xy dng ti cc th c thu hi ti s dng hoc ti ch100Tng lng cht thi rn xy dng ti cc th pht sinh c thu gom2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun d li#u: Ch bo co thng k ngnh Xy dng 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Xy dng. 12.5.3. T l cht thi rn cng nghip khng nguy hi c thu hi ti s dng v ti ch so vi tng lng pht sinh c thu gom 1. Khai ni#m, phng php tnh Cht thi rn cng nghip khng nguy hi l cht thi rn pht sinh t hot ng hot ng sn xut, kinh doanh, dch v cng nghip khng thuc danh mc cht thi nguy hi hoc thuc danh mc cht thi nguy hi nhng c yu t nguy hi di ngng cht thi nguy hi. Lng cht thi rn cng nghip khng nguy hi l tng khi lng cht thi rn thng thng ca cc doanh nghip sn xut, ch bin, kinh doanh thuc ngnh Cng Thng. Cng thc tnh: Trong : MCTNH: Tng lng cht thi cng nghip nguy hi Mi: Lng cht thi nguy hi ca 1 doanh nghip sn xut, ch bin, kinh doanh cng nghip. i: Doanh nghip -n v tnh: Kg Vic thng k lng cht thi cng nghip nguy hi tin hnh theo phng php tng hp lng cht thi nguy hi pht sinh hng nm ca cc doanh nghip sn xut, ch bin, kinh doanh thuc ngnh Cng Thng. 2. Phn t ch yu - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun d li#u: Ch bo co B Cng thng. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Cng thng. 12.5.4. T l ph liu nha, giy, du thi v st thp trong nc c ti ch 1. Khai ni#m, phng php tnh Cng thc tnh: T l ph liu nha, giy, du thi v st thp trong nc c ti ch (%)=S lng ph liu nha, giy, du thi v st thp trong nc c ti ch100Tng lng ph liu nha, giy, du thi v st thp trong nc thi ra2. Phn t ch yu - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun d li#u: B Cng Thng. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Cng Thng. Mc tiu 12.6. Khuyn khch cng ng doanh nghip p dng cc thng l bn vng, bao gm cng ngh sn xut sch hn, s dng hiu qu ti nguyn thin nhin, bo v mi trng; thc hin trch nhim x hi i vi ngi ngho v nhm dn c yu th; tch hp cc thng tin v tnh bn vng vo bo cc nh k ca mnh 12.6.1. T l doanh nghip cng b bo co bn vng 1. Khi nim, phng php tnh Bo co bn vng l thng l o m, cng b v chu trch nhim ca doanh nghip trc cc bn lin quan v cc hot ng ca mnh nhm hng ti pht trin bn vng. Cc doanh nghip xy dng v cng b bo co bn vng nh gi v cng b nhng thng tin v hiu qu hot ng ca doanh nghip trn cc kha cnh mi trng v x hi bn cnh nhng thng tin v hiu qu hot ng ti chnh v qun tr vn l nhng thng tin vn c cng b theo thng l. Bo co bn vng l cch thc mi xy dng v nh lng gi tr ca doanh nghip. S lng cc doanh nghip cng b bo co bn vng l s lng cc doanh nghip cng b bo co bn vng cng khai. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B K hoch v u t; - Phi hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 12.7. m bo cc hot ng mua sm cng bn vng 12.7.1. T l c quan trung ng v a phng ban hnh chnh sch v k hoch hnh ng mua sm cng bn vng 1. Khi nim, phng php tnh Mua sm cng bn vng l qu trnh trong cc t chc hnh chnh cng p ng cc nhu cu ca h v hng ho, dch v mt cch xng ng vi gi tr tin mua trn c s xem xt ton b vng i sn phm/dch v nhm to ra li ch khng ch cho t chc m cn cho nn kinh t v x hi, trong khi vn gim thiu mt cch ng k cc tc ng tiu cc n mi trng. Cng thc tnh: T l c quan trung ng v a phng ban hnh chnh sch v k hoch hnh ng mua sm cng bn vng (%) =S c quan trung ng v a phng ban hnh chnh sch v k hoch hnh ng mua sm cng bn vng 100Tng s c quan trung ng v a phng2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B K hoch v u t. Mc tiu 12.8. n nm 2030, bo m ngi dn mi ni c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng v cch sng hi ho vi thin nhin 12.8.1. T l ngi dn c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng 1. Khai ni#m, phng php tnh T l ngi dn c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng l t l phn trm ngi dn c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng so vi tng dn s. Cng thc tnh: T l ngi dn c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng (%)=S ngi dn c thng tin v nhn thc ph hp v pht trin bn vng100Tng dn s2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun d li#u: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Thng tin v Truyn thng. Mc tiu 12.9. Hon thin cc chnh sch v thu, gi i vi nhin liu ho thch v ng thi c chnh sch ph hp nhm bo v ngi ngho, nhng i tng hoc nhm i tng d b tn thng trc nhng tc ng tiu cc c th xy ra 12.9.1. T l tr cp nhin liu ha thch so vi GDP 1. Khi nim, phng php tnh Tr cp nhin liu ha thch Vit Nam vn cn ln v ch yu di hnh thc gin tip nh: Tn dng li sut thp cho hot ng u t, v u vo gi r nh t ai v than,& Tnh tr cp nhin liu ha thch (tnh bng tin) c tnh da trn s khc bit v gi nng lng t nguyn liu ha thch ca Vit Nam so vi th gii. Cc ngun nguyn liu ha thch bao gm: Than, du m, kh. Cng thc tnh: T l tr cp nhin liu ha thch so vi GDP=Tr cp nhin liu ha thch100GDP2. K cng b: 2 nm. 3. Ngun s liu: Ch bo co do B Cng Thng ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Cng Thng. Mc tiu 13. ng ph kp thi, hiu qu vi bin i kh hu v thin tai Mc tiu 13.2. Lng ghp cc yu t bin i kh hu vo cc chnh sch, chin lc, quy hoch v k hoch pht trin 13.2.1. T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng c lng ghp ng ph vi bin i kh hu vo K hoch pht trin kinh t- x hi 1. Khi nim, phng php tnh Bin i kh hul s thay i ca kh hu trong mt khong thi gian di do tc ng ca cc iu kin t nhin v hot ng ca con ngi, biu hin bi s nng ln ton cu, mc nc bin dng v gia tng cc hin tng kh tng thy vn cc oan. Vic lng ghp vn bin i kh hu vo cc chin lc, quy hoch, k hoch pht trin kinh t - x hi ca cc ngnh, cc a phng c quy nh trong Lut Kh tng thy vn. T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh K hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu l t l phn trm s b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh K hoch hnh ng ng ph vi bin i kh hu so vi tng s b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 13.2.2. T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng c ban hnh K hoch hnh ng km tiu ch gim st nh gi v tng trng xanh 1. Khi nim, phng php tnh Tng trng xanh l mt ni dung quan trng ca pht trin bn vng, m bo pht trin kinh t nhanh, hiu qu, bn vng v gp phn quan trng thc hin Chin lc quc gia v bin i kh hu. T l b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh K hoch hnh ng v tng trng xanh l t l phn trm s b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ban hnh K hoch hnh ng v tng trng xanh so vi tng s b/ngnh v tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B K hoch v u t. Mc tiu 13.3. Gio dc, nng cao nhn thc, nng lc v th ch trong cnh bo sm, ng ph vi bin i kh hu v gim nh ri ro thin tai 13.3.1. T l dn s cc x thuc vng thng xuyn b thin tai c ph bin kin thc v phng, chng lt bo v gim nh thin tai 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s cc x thuc vng thng xuyn b thin tai c ph bin kin thc v phng, chng lt bo v gim nh thin tai l t l phn trm dn s cc x thuc vng thng xuyn b thin tai c ph bin kin thc v phng, chng lt bo v gim nh thin tai so vi tng dn s cc x thuc vng thng xuyn b thin tai. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Mc tiu 14. Bo tn v s dng bn vng i dng, bin v ngun li bin pht trin bn vng Mc tiu 14.1. n nm 2030, ngn nga, gim ng k v kim sot c cc loi nhim bin, c bit l t cc hot ng trn t lin, ch ti cc cht thi rn, nc thi v nhim cht hu c 14.1.1. Ch s s dinh dng tt thuc b bin v mt mnh vn cht do ni 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu ny xc nh mc nhim ca bin v cc ch s dinh dng tt (cht dip lc, cc mui dinh dng v hu c) v mt cht thi nha ni trn mt bin. 2. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 14.1.2. T l im quan trc cht lng nc bin ven b t yu cu ca quy chun k thut quc gia 1. Khi nim, phng php tnh Vng bin ven b l vng vnh, cng v nhng ni cch b trong vng 03 hi l (khong 5,5 km). Quy chun k thut quc gia (QCVN) v cht lng nc bin ban hnh theo Thng t s 67/2015/TT-TNMT ngy 21/12/2015 ca B trng B Ti nguyn v Mi trng. Cc thng s k thut o c ca cc cht tn ti trong mi trng nc bin, nu vt qu ngng QCVN, cc cht ny c kh nng gy nhim mi trng nc bin, tc ng xu ti cc loi sinh vt v h sinh thi mi trng bin. Trong h thng quan trc mi trng quc gia, chng trnh quan trc mi trng bin (mi trng nc khu vc ca sng, ven bin, bin xa b) tin hnh nh gi cht lng mi trng nc bin thng qua mt s thng s chnh nh: mui, DO, N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-, CN, kim loi nng (Pb, Cd, Hg), du m, chlorophyll-a. Hm lng ca cc cht ny trong nc bin l cc thng s k thut o c ca cc cht tn ti trong nc bin. mui trong nc bin l thng s xc nh hm lng mui c trong nc bin, nu vt qu ngng QCVN s gy hi cho cc loi sinh vt sng trong mi trng nc bin. DO trong nc bin l thng s xc nh lng oxy ha tan trong nc bin cn thit cho s h hp ca thy sinh. DO c s dng nh mt thng s nh gi mc nhim cht hu c ca nc bin. N-NO3-, P-PO43-, N-NH4+l nhng thng s c trng cho nhim cht dinh dng trong mi trng nc bin. Nu trong mi trng nc bin tn ti lng cht dinh dng trn vi hm lng cao s dn ti cc hin tng nh thy triu , gy thi v mi kh chu trong mi trng nc bin. Du m trong nc l lng du m c mt trong mi trng nc bin do hot ng ca con ngi gy ra, nu hm lng du m trong nc bin vt qu ngng QCVN s gy nhim mi trng bin v nh hng xu ti cc loi thy sinh vt. Clorophyll-a l cc phn t phc hp c trong thc vt ph du (sng trong mi trng bin). Nh m cc t bo thc vt c th tng hp cht v c thnh hu c thng qua qu trnh quang hp. Thng s chlorophyll-a c s dng nh mt ch s xc nh sinh khi ca thc vt ph du sng trong mi trng nc bin. S bin ng ca chlorophyll-a (tng ng vi s bin ng sinh khi ca thc vt ph du) phc v cng tc gim st cht lng nc cing nh d bo nhng vng tp trung ca cc thy sinh vt khai thc thc vt ph du lm thc n. Hm lng kim loi nng trong nc mt c xem xt ch yu thng qua cc thng s chnh nh Pb Hg, Cd. Nu cc thng s ny vt ngng QCVN s tch liy trong c th thy sinh vt trong nc bin, i qua cc chui thc n, gy nh hng n sc khe ca con ngi. Phng php s dng xc nh hm lng mt s cht trong nc bin l phng php ly mu nc ti cc v tr quan trc, sau a v phn tch kt qu ti phng th nghim. Phng php ly mu quan trc cht lng nc bin c p dng theo hng dn ca cc tiu chun, quy chun k thut quc gia tng ng. Phng php phn tch xc nh cc thng s trong nc bin thc hin theo hng dn ca cc tiu chun quc gia hoc tiu chun phn tch tng ng ca cc t chc quc t. S liu c s dng bo co thng k i vi ch tiu ny l s liu quan trc ca cc thng s c tnh bng gi tr trung bnh ca cc t quan trc trong nm. T l cc thng s cht lng nc bin ven b t yu cu ca quy chun k thut quc gia l t l cc thng s nc bin ven b ti thi im ly mu so vi cc thng s cht lng nc bin ven b t yu cu ca quy chun k thut quc gia. Ty vo cc thng s cht lng nc bin ven b m t l nh gi cht lng nc bin ven b t hay khng t quy chun k thut quc gia. 2. K cng b: Nm 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 14.3. Gim thiu v x l tc ng ca a-xt ho i dng, u tin vic tng cng hp tc khoa hc tt c cc cp trong bi cnh bin i kh hu 14.3.1. S lng cc trm quan trc mi trng nc bin ven b 1. Khi nim, phng php tnh S lng cc trm quan trc mi trng nc bin ven b l s lng cc trm quan trc mi trng nc bin ven b ca c nc ti thi im bo co. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 14.3.2. axit (pH) ca bin Vit Nam 1. Khi nim, phng php tnh axit (PH) ca bin Vit Nam l mt trong cc thng s cht lng nc bin. PH cho php nm trong khong 6,5 8,5. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 14.4. n nm 2020, qun l mt cch hiu qu hot ng khai thc, chm dt vic khai thc hi sn qu mc, cc hot ng khai thc hi sn bt hp php, khng c bo co hoc khng theo quy nh v nhng hot ng khai thc hi sn mang tnh hu dit; thc hin cc k hoch qun l khoa hc phc hi tr lng hi sn trong thi gian ngn nht c th, ti thiu l mc c th t c sn lng bn vng ti a theo nhng c im sinh hc ca chng 14.4.1. T trng tr lng c trong gii hn bn vng sinh thi 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu ny nh gi tnh bn vng ca ngun li c da trn hai yu t chnh: nng sut v s sinh sn. Khi tr lng c nh bt bn vng sinh thi, n to ra nng sut tt m khng lm gim kh nng sinh sn ca n c, t c s cn bng gia s dng ca con ngi v bo tn sinh thi. T l phn trm tr lng c trong gii hn bn vng sinh thi, nh gi s bn vng ca nh bt hi sn do s phong ph v chng loi. Tr lng c c mc phong ph cao hoc cao hn mc c th to ra nng sut bn vng ti a c phn loi l bn vng sinh thi. Ngc li khi mc a dng di mc khai thc bn vng ti a, tr lng c xem l khng bn vng sinh thi. Tnh bn vng ca ngh c c xc nh da trn s phong ph ca tr lng. bit c s phong ph ca tr lng, cn s dng s liu thng k nh bt c, tin hnh nh gi tr lng, d liu n lc nh bt c v thng tin sinh thi v ph hp vi d liu theo m hnh bin ng qun th. Nu cc tr lng c c nhiu hoc cao hn mc lin quan n nng sut bn vng ti a c coi l bn vng sinh thi v nu khng s b coi l nh bt qu mc 2. K cng b: 5 nm. 3. Ngun s liu: iu tra thng k. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 14.4.2. S lng cc v khai thc hi sn bt hp php 1. Khi nim, phng php tnh Khai thc hi sn bt hp php l vic khai thc hi sn vi phm cc quy nh v khai thc hi sn trong vng bin Vit Nam v ngoi vng bin Vit Nam. Cc hnh vi vi phm c quy nh y trong Ngh nh s 103/2013/N-CP ngy 12/9/2013 ca Chnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong hot ng thy sn. 2. Phn t ch yu - Hnh thc khai thc; - Tnh cht vi phm; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 14.4.3. T l khi lng khai thc trn tr lng hi sn bn vng gn b Vit Nam 1. Khi nim, phng php tnh T l khi lng khai thc trn tr lng hi sn bn vng gn b Vit Nam l t l phn trm khi lng khai thc so vi tr lng hi sn bn vng gn b ca Vit Nam trong thi gian nht nh. Cng thc tnh: T l khi lng khai thc trn tr lng hi sn bn vng gn b Vit Nam (%)=Khi lng khai thc100Tr lng hi sn bn vng gn b ca Vit Nam2. K cng b: 5 nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Mc tiu 14.5. n nm 2030, din tch cc khu bo tn bin v ven bin t 3-5% din tch t nhin, da trn c s khoa hc v ph hp vi lut php quc gia v quc t 14.5.1. Din tch cc khu vc bo tn bin v ven bin 1. Khi nim, phng php tnh Cc khu bo tn bin nhm bo v, bo tn ngun li thy sn, bo v mi trng sinh thi bin, phc v mc tiu pht trin bn vng ngnh thy sn v gp phn quan trng trong cng tc bo v mi trng sinh thi bin. Din tch cc khu vc bo tn bin v ven bin l din tch ca phn t lin v mt nc bin ca cc khu bo tn bin v ven bin. Ch tiu ny cho bit thm cc thng tin c ngh)a, b sung v xy dng t bo co thng k truyn thng n gin v din tch bin c bao ph bi cc din tch c bo tn, c tnh bng cch chia tng din tch khu bo tn trong phm vi mt quc gia cho tng din tch lnh th ca quc gia v nhn 100. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Mc tiu 15. Bo v v pht trin rng bn vng, bo tn a dng sinh hc, pht trin dch v h sinh thi, chng sa mc ho, ngn chn suy thoi v phc hi ti nguyn t Mc tiu 15.1. n nm 2030, m bo s bo tn, phc hi v s dng bn vng cc h sinh thi t ngp nc quan trng, cc dch v h sinh thi, c bit l cc h sinh thi rng v t kh hn theo cc quy nh quc t 15.1.1. T l che ph rng 1. Khi nim, phng php tnh T l che ph rng l t l phn trm din tch rng hin c so vi din tch t t nhin ca c nc, mt vng lnh th hay mt a phng ti mt thi im nht nh. Cng thc tnh: Trong : - Shcr l din tch rng hin c; - Stn l tng din tch t t nhin. 2. Phn t ch yu - Loi rng (phn theo mc ch s dng); - Tnh/thnh ph trc thuc trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra kim k rng; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 15.1.2. T l din tch cc khu bo tn thin nhin trn cn trn tng din tch t t nhin Din tch cc khu bo tn thin nhin trn cn (gm vn quc gia, khu d tr thin nhin, khu bo tn loi - sinh cnh, khu bo v cnh quan) c cng nhn trn a bn cc tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. T l din tch cc khu bo tn thin nhin trn cn l t l phn trm din tch cc khu bo tn thin nhin trn cn (gm vn quc gia, khu d tr thin nhin, khu bo tn loi - sinh cnh, khu bo v cnh quan) c cng nhn trn a bn cc tnh/thnh ph trc thuc Trung ng trong tng s din tch t nhin ca tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. Cng thc tnh: T l din tch cc khu bo tn thin nhin trn cn (%) =Tng din tch cc khu bo tn thin nhin trn cn c cng nhn trn a bn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng 100Tng s din tch t nhin ca tnh, thnh ph trc thuc Trung ng2. Phn t ch yu: H sinh thi. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Nng nghip v Pht trin nng thn. 15.1.3. T l tnh/thnh ph trc thuc Trung ng xy dng v thc hin quy hoch bo tn a dng sinh hc hoc hp phn bo tn a dng sinh hc trong quy hoch cp tnh 1. Khi nim, phng php tnh T l tnh/thnh ph trc thuc Trung ng xy dng v thc hin quy hoch bo tn a dng sinh hc hoc hp phn bo tn a dng sinh hc trong quy hoch cp tnh l s tnh, thnh ph trc thuc Trung ng xy dng v thc hin quy hoch bo tn a dng sinh hc hoc hp phn bo tn a dng sinh hc trong quy hoch cp tnh so vi tng s tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trong c nc. 2. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 15.1.4. T l din tch h sinh thi t nhin c tm quan trng quc t, quc gia b suy thoi c phc hi; a dng sinh hc c bo tn v s dng bn vng 1. Khi nim, phng php tnh H# sinh thai t# nhinla h# sinh thai hinh thanh, phat tri n theo quylu#t t# nhin, vn con gi #c cac net hoang s. T l din tch h sinh thi t nhin c tm quan trng quc t, quc gia b suy thoi c phc hi; a dng sinh hc c bo tn v s dng bn vng l t l phn trm din tch tch h sinh thi t nhin c tm quan trng quc t, quc gia b suy thoi c phc hi; a dng sinh hc c bo tn v s dng bn vng so vi Tng din tch t nhin. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 15.2. n nm 2020, gim c bn vic chuyn i mc ch s dng t rng sang mc ch khc; n nm 2030, tng cng thc hin qun l bn vng cc loi rng, ngn chn cht ph rng, phc hi rng suy thoi, y mnh trng v ti sinh rng, a che ph rng ln khong 44-45% trn ton quc 15.2.1. Din tch rng hin c 1. Khi nim, phng php tnh Din tch rng hin c l din tch t ti thi im quan st c h sinh thi gm qun th thc vt rng, ng vt rng, vi sinh vt rng, t rng v cc yu t mi trng khc. Din tch rng hin c l din tch c thnh phn chnh gm cc loi cy lm nghip nh: g, tre, na, lung,... hoc h thc vt c trng, c che ph ca tn rng t 10% tr ln, gm din tch rng trng v rng t nhin trn t rng sn xut, t rng phng h, t rng c dng. a) Din tch rng sn xut l din tch rng s dng vo mc ch sn xut lm nghip theo quy nh ca php lut v bo v v pht trin rng. Din tch rng sn xut c quy hoch nhm mc ch khai thc g, ci, nguyn liu giy v cc lm sn khc phc v cho sn xut v i sng. b) Din tch rng phng h l din tch rng s dng vo mc ch phng h u ngun, bo v t, bo v mi trng sinh thi... c quy hoch nhm mc ch gi nc, chng li, chng xi mn, iu ho kh hu, chn gi, ct bo v cc cng trnh thy li, thy in, bo v sn xut v i sng theo quy nh ca php lut v bo v v pht trin rng. c) Din tch rng c dng l din tch rng c s dng ch yu vo mc ch nghin cu, th nghim khoa hc, bo tn thin nhin, mu chun h sinh thi rng ca quc gia, ngun gen sinh vt rng, bo v di tch lch s, vn ha v danh lam thng cnh, kt hp phng h, gp phn bo v mi trng theo quy nh ca php lut v bo v v pht trin rng. Rng c dng gm: - Vn quc gia l vng t t nhin c thnh lp bo v lu di mt hay nhiu h sinh thi, p ng cc yu cu sau: + Vng t t nhin gm mu chun ca cc h sinh thi c bn cn nguyn vn hoc t b tc ng ca con ngi, cc khu rng c gi tr cao v HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a" \o "Vn ha"vn ha, HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch" \o "Du lch"du lch; + Phi rng cha c mt hay nhiu HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i" \o "H sinh thi"h sinh thi v khng b thay i bi nhng tc ng xu ca con ngi; + T l din tch HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i" \o "H sinh thi"h sinh thi cn bo tn phi t t 70% tr ln; + iu kin HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Giao_th%C3%B4ng&action=edit&redlink=1" \o "Giao thng (trang cha c vit)"giao thng tng i thun li. - HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn" \o "Khu bo tn thin nhin"Khu bo tn thin nhin (cn gi l khu d tr t nhin v khu bo ton loi sinh cnh) l vng HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t" \o "t"t t nhin c thnh lp nhm mc ch bo m HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%E1%BB%85n_th%E1%BA%BF&action=edit&redlink=1" \o "Din th (trang cha c vit)"din th t nhin v p ng cc yu cu sau: + C d tr HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn" \o "Ti nguyn thin nhin"ti nguyn thin nhin v c gi tr a dng sinh hc cao; + C gi tr cao v khoa hc, HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c" \o "Gio dc"gio dc, HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch" \o "Du lch"du lch; + C cc loi ng thc vt c hu hoc l ni c tr, n nu, kim n ca cc loi ng vt hoang d qu him; + rng cha c mt hay nhiu HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_sinh_th%C3%A1i" \o "H sinh thi"h sinh thi, t l din tch cn bo tn trn 70%. - Khu rng HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a" \o "Vn ha"vn ha - HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD" \o "Lch s"lch s - HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng" \o "Mi trng"mi trng l khu vc gm mt hay nhiu cnh quan c gi tr thm m tiu biu, c gi tr HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a" \o "Vn ha"vn ha - HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD" \o "Lch s"lch s nhm phc v cc hot ng HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a" \o "Vn ha"vn ha, HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch" \o "Du lch"du lch hoc nghin cu, gm: + Khu vc rng c cc thng cnh trn t lin, ven bin hay hi o; + Khu vc rng c di tch lch s-vn ha c xp hng. 2. Phn t ch yu - Loi rng; - Rng ngp mn/rng ven bin; - Rng c dng/khoanh nui ti sinh/trng mi; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - iu tra kim k rng; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Nng nghip v Pht trin nng thn; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 15.3. n nm 2030, tng cng phng, chng sa mc ho, khi phc t thoi ho, bao gm t b nh hng bi hin tng sa mc ho, hn hn, li lt v do cc nguyn nhn khc 15.3.1. T l din tch t b thoi ha 1. Khi nim, phng php tnh t b thoi ha l t b thay i nhng c tnh v tnh cht vn c ban u (theo chiu hng xu) do s tc ng ca iu kin t nhin v con ngi. Thoi ho t c kh nng xy ra trn tt c cc loi t: t sn xut nng nghip, t lm nghip, t nui trng thu sn, t bng cha s dng, t i ni cha s dng. t b thoi ha gm cc loi hnh sau: t b kh hn, hoang mc ha; t b hoang ha; st l t; kt von, ong ha; t b chai cng, cht b; nhim t; xi mn t; t b ngp ng; t b mn ha; t b phn ha. Cng thc tnh: Tng din tch t b thoi ha=Din tch t b thoi ha nh+Din tch t b thoi ha trung bnh+Din tch t b thoi ha nngTng hp phn hng mc thoi ha t (t b thoi ho nng, thoi ho trung bnh, thoi ho nh) theo quy nh k thut v iu tra thoi ha t ca B Ti nguyn v Mi trng. T l din tch t b thoi ha (%)=Tng din tch t b thoi ha100Tng din tch t2. Phn t ch yu - Loi hnh thoi ho; - Loi t (t sn xut nng nghip, t lm nghip, t nui trng thu sn, t bng cha s dng, t i ni cha s dng); - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 15.6. m bo chia s cng bng v bnh ng li ch t vic s dng cc ngun gen v tng cng tip cn hp l cc ngun gen theo cam kt quc t 15.6.1. T l cn b qun l c o to v tip cn v chia s li ch pht sinh t vics dngngun gen, tri thc truyn thng v ngun gen 1. Khi nim, phng php tnh T l cn b qun l c o to v tip cn v chia s li ch pht sinh t vics dngngun gen, tri thc truyn thng v ngun gen l t l cc cn b b qun l Trung ng v a phng c o to v tip cn v chia s li ch pht sinh t vics dngngun gen, tri thc truyn thng v ngun gen so vi tng s cn b qun l Trung ng v a phng. 2. Phn t ch yu - Trung ng/a phng; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 15.6.2. T l tnh/thnh ph trc thuc Trung ng tham gia vo h thng c s d liu quc gia v ngun gen v tri thc truyn thng v ngun gen 1. Khi nim, phng php tnh T l tnh/thnh ph trc thuc Trung ng tham gia vo h thng c s d liu quc gia v ngun gen v tri thc truyn thng v ngun gen l t l phm trm s tnh/thnh ph trc thuc Trung ng tham gia vo h thng c s d liu quc gia v ngun gen v tri thc truyn thng v ngun gen so vi tng s tnh/thnh ph trc thuc Trung ng ca c nc. 2. K cng b: 2 nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. 15.6.3. S lng tri thc truyn thng v ngun gen c thu thp, t liu ha, lp ch dn a l v thc hin bo tn 1. Khi nim, phng php tnh Tri thc truyn thng v ngun genl s hiu bit, kinh nghim, sng kin ca ngi dn a phng v bo tn va s dng ngun gen. S lng tri thc truyn thng v ngun gen c thu thp, t liu ha, lp ch dn a l v thc hin bo tn 2. K cng b: 2 nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti nguyn v Mi trng. Mc tiu 15.7. Ngn chn v x l cc hnh ng khai thc, bun bn v tiu th tri php cc loi ng vt, thc vt hoang d c nguy c tuyt chng v cc sn phm ca chng 15.7.1. S v mua bn, sn bn, vn chuyn, bun bn, tng tr bt hp php ng vt hoang d c pht hin 1. Khi nim, phng php tnh S v mua bn, sn bn, vn chuyn, bun bn, tng tr bt hp php ng vt hoang d c pht hin l s v vi phm cc quy nh v bo v ng vt thuc danh mc loi nguy cp, qu him c u tin bo v, l hnh vi sn bt, git, vn chuyn, bun bn tri php ng vt thuc danh mc loi nguy cp, qu, him c u tin bo v b cm theo quy nh ca Chnh ph hoc vn chuyn, bun bn tri php sn phm ca cc loi ng vt . Sn bt, git, vn chuyn, bun bn tri php ng vt hoang d qu him b cm theo quy nh ca Chnh ph l vic sn bt, git, vn chuyn, bun bn cc loi ng vt rng nguy cp, qu, him nhm IB khng c c quan nh nc c thm quyn cho php hoc c c quan nh nc c thm quyn cho php nhng thc hin khng ng vi quy nh trong giy php c cp. Vn chuyn, bun bn tri php sn phm ca loi ng vt l vn chuyn, bun bn cc loi sn phm nh tht, xng, sng, da, lng, ng, mng, vy, rng v cc b phn khc t c th cc loi ng vt rng nguy cp, qu, him nhm IB m khng c giy t hp php, cc loi sn phm ny c ch bin, ch tc thnh hng ho hoc nguyn vt liu s dng trong sn xut. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Nng nghip v Pht trin nng thn; - Phi hp: Tng cc Hi quan, B i Bin phng. Mc tiu 16. Thc y x hi ho bnh, cng bng, bnh ng v pht trin bn vng, to kh nng tip cn cng l cho tt c mi ngi; xy dng cc th ch hiu qu, c trch nhim gii trnh v c s tham gia cc cp Mc tiu 16.1. Gim ng k tt c cc hnh thc bo lc v t l t vong lin quan n bo lc mi ni 16.1.1. S nn nhn ca ti git ngi trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu ny c nh ngh)a l tng s nn nhn ca cc v n git ngi chia cho tng dn s, tnh bnh qun trn 100.000 dn. Cng thc tnh: S nn nhn ca ti git ngi trn 100.000 dn=Tng s nn nhn ca cc v n git ngi c ch 100.000Tng dn s2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Gii tnh; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Vin kim st nhn dn ti cao; - Phi hp: To n Nhn dn Ti cao. 16.1.2. T l dn s b bo lc th cht, tinh thn v tnh dc trong 12 thng qua 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s l i tng ca bo lc th cht, tinh thn v tnh dc trong 12 thng qua c tnh bng s ngi tr li kho st l nn nhn ca bo lc th cht, tm l hoc tnh dc trong 12 thng trc chia cho tng s ngi c hi, kho st. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 16.1.3. T l dn s cm thy an ton khi i b mt mnh quanh khu vc h sinh sng 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s cm thy an ton khi i b mt mnh quanh khu vc h sinh sng l phn trm s ngi c hi tr li l h cm thy an ton khi i b mt mnh quanh khu vc h sinh sng trong tng s nhng ngi c hi. Phng php tnh: Dng cu hi kho st: Anh/ch cm thy th an ton nh th no khi i b mt mnh quanh khu vc sinh sng? Cu tr li: rt an ton/kh/c cht khng an ton/ rt khng an ton/Khng bao gi i b khi ti/khng bit . T l dn s cm thy an ton c tnh bng tng s ngi c cu tr li l cm thy "rt an ton" v "kh an ton" chia cho tng s ngi c hi 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 16.2. Phng nga v gim ng k tnh trng xm hi, bc lt, mua bn v tt c cc hnh thc bo lc v tra tn tr em v ngi cha thnh nin 16.2.1. T l ngi t 1-17 tui tng b ngi chm sc, nui dng x pht v th cht hoc b x pht v tinh thn trong thng qua 1. Khi nim, phng php tnh X pht v tinh thn l hnh ng la ht vo mt a tr, ng thi gi tn c tnh x nhc gy xc phm n tr em. Hnh pht v th cht (hoc th xc) l mt hnh ng gy ra s au n hoc kh chu v th cht, nhng cha n mc gy ra thng tch. Hnh pht th cht l rung lc a tr, nh hoc tt a tr trn tay/cnh tay/chn, nh tr em gi/trai di hoc ni khc trn c th vi vt cng hoc nh a tr mng bng bn tay, nh hoc tt vo mt, u hoc tai, nh p tr em trai/tr em gi. S ngi t 1-17 tui c bo co l tng tri qua bt k hnh vi x pht th cht hoc x pht tinh thn do ngi chm sc trong thng va qua chia cho tng s ngi trong tui 1-17 cng thi gian, nhn vi 100. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. 16.2.2. S nn nhn ca nn bun bn ngi trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh C ba yu t cu thnh hnh vi bun bn ngi: Hnh ng (Mua bn, vn chuyn, chuyn giao, cha chp hoc tip nhn ngi), hnh thc (e do hoc s dng vi lc, cng ch, bt cc, gian ln, la o, lm dng quyn lc hoc v tr d b tn thng, hoc vic a hay nhn tin hay li nhun t c s ng ca 1 ngi ang kim sot ngi khc) v mc ch (t nht vic bc lt mi dm ngi khc, bc lt tnh dc, cc hnh thc lao ng hay phc v cng bc, n l hay nhng hnh thc tng t n l kh sai hoc ly cc b phn c th v g b ni tng). Ch tiu ny l t l gia tng s nn nhn ca nn bun ngi c pht hin so vi tng dn s ca c nc, tnh bnh qun trn 100.000 dn. T s ca ch tiu ny bao gm hai phn: Cc nn nhn c pht hin v khng c pht hin trong nn bun bn ngi. Cc nn nhn c pht hin l kt qu ca cc hot ng iu tra v truy t ca h thng t php hnh s, c tnh v bo co bi cc c quan thc thi lut php quc gia. Cc nn nhn khng c pht hin, hoc khng c bo co trong nn bun bn ngi c th dng phng php c tnh. Hin ti Vit Nam ch tnh c phn cc nn nhn c pht hin. Cng thc tnh: S nn nhn ca nn bun bn ngi trn 100.000 dn=Tng s nn nhn ca nn bun bn ngi 100.000Tng dn s2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Tui; - Dn tc; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: Vin kim st nhn dn ti cao; - Phi hp: Ta n nhn dn ti cao. 16.2.3. T l ngi t 18-29 tui tng b bo lc tnh dc trc 18 tui 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu ny c tnh bng t l s ngi nam v ngi n t 18-29 tui c bo co b bt k hnh vi bo lc tnh dc no trc tui 18 chia cho tng s ngi tui t 18-29 tui trong dn s cng thi gian, cng phm vi nhn vi 100. Bo lc tnh dc bao gm bt k hot ng tnh dc no b bt buc do ngi trng thnh thc hin i vi mt a tr, m a tr ny c quyn c bo v theo lut hnh s, gm: a) Vic d d hoc cng p mt a tr tham gia vo bt k hot ng tnh dc bt hp php hoc c hi v mt tm l no; b) Vic s dng tr em trong khai thc tnh dc vi li ch thng mi; c) Vic s dng tr em trong cc hnh nh m thanh hoc hnh nh v lm dng tnh dc tr em; d) Mi dm tr em, n l tnh dc, bc lt tnh dc trong du lch, bun bn v mc ch bc lt tnh dc (trong v gia cc quc gia), bn tr em v mc ch tnh dc v hn nhn cng bc. Cc hot ng tnh dc cing c coi l hnh h khi tr em khc phm ti nu ngi phm ti ln hn so vi nn nhn hoc s dng quyn lc, e da hoc gy p lc khc. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui (di 16 tui); - Tnh trng hn nhn; - Trnh hc vn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Lao ng, Thng binh v X hi; - Phi hp: B Cng an; Tng cc Thng k. 16.2.4. T l ngi di 18 tui b xm hi tnh dc 1. Khi nim, phng php tnh L t l gia tng s ngi di 18 tui b xm hi tnh dc trn tng s ngi di 18 tui trn ton quc. Hnh vi xm hi tnh dc: - Hnh vi hip dm: Hnh vi hip dm l hnh vi dng vi lc, e da dng vi lc hoc li dng tnh trng khng th t v c ca nn nhn hoc th on khc giao cu vi nn nhn tri vi mun ca h. i vi nn nhn l tr em cha 13 tui th mi trng hp giao cu vi nhng tr em ny (d nn nhn c ng hay khng ng ) u b coi l hnh vi hip dm tr em. - Hnh vi cng dm: Hnh vi cng dm l hnh vi dng mi th on khin ngi l thuc mnh hoc ngi ang trong tnh trng qun bch phi min cng giao cu - Hnh vi giao cu vi ngi cha thnh nin t 13 n di 16 tui. - Hnh vi dm : c hiu l hnh vi sinh hot tnh dc di di cc dng khc nhau nhng khng phi dng hnh vi giao cu (nh hnh vi kch thch, khu gi nhu cu tnh dc,& .). - Ngoi ra, cc hnh vi sau cing u b coi l hnh vi xm hi tnh dc nh: dng tin, vt cht, uy tn hoc li ch khc d d, li ko hot ng mi dm; dng th on ni di, gian ln hot ng mi dm; dn, ch dn, mi gii, t chc xi gic hot ng mi dm; che giu, cho thu, mn hoc b tr ni hot ng mi dm; dng vi lc, e da dng vi lc hoc dng uy quyn p buc hot ng mi dm; cho tip xc vi vn ha phm, sn phm c ni dung khiu dm hoc tc ng vo c th nhm kch ng tnh dc & 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui (di 16 tui, t 16-18 tui); - Khuyt tt; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Lao ng Thng binh v X hi; - Phi hp: B Cng an, Tng cc Thng k. Mc tiu 16.3. Thc y php quyn, m bo tip cn cng l bnh ng cho tt c mi ngi 16.3.1. T l nn nhn b bo lc trong 12 thng qua t co vi cc c quan c thm quyn 1. Khi nim, phng php tnh L s nn nhn b bo lc (th cht hoc bo lc tnh dc) trong 12 thng qua t co s c cui cng vi c quan c thm quyn hoc cc t chc gii quyt xung t c cng nhn chnh thc, theo t l phn trm ca tt c cc nn nhn trong 12 thng qua. Cc c quan c thm quyn bao gm cnh st, cng t vin hoc c quan c thm quyn khc c kh nng iu tra cc ti phm nht nh (nh tham nhing hoc gian ln), trong khi cc t chc gii quyt xung t c cng nhn chnh thc khc c th bao gm nhiu t chc c vai tr trong cng l phi chnh thc hoc gii quyt tranh chp (Cc nh lnh o tn gio, trng b lc, gi lng, lnh o cng ng x hi nh Hi ph n,...), nu vai tr ca h chnh thc c chnh quyn nh nc cng nhn. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Loi hnh ti phm; - Dn tc; - Tnh trng di c. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Vn ha, Th thao v Du lch; - Phi hp: B Lao ng, Thng binh v X hi, B Cng an. 16.3.2. T l ngi b tm giam khng b tuyn n trn tng s t nhn 1. Khi nim, phng php tnh L t l phn trm s ngi b tm giam nhng cha b c quan c thm quyn kt n trn tng s ngi b giam gi ti cc nh giam trong mt thi gian nht nh. Tm giam l thi gian p dngi vi b can, b co v ti c bit nghim trng, ti rt nghim trng Cng thc tnh: T l ngi b tm giam khng b tuyn n trn tng s t nhn (%)=S ngi b tm giam nhng cha b c quan c thm quyn kt n 100Tng s ngi b giam gi ti cc nh giam trong mt thi gian nht nh2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thi gian tm giam trc khi b xt x; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Vin kim st nhn dn ti cao; - Phi hp: B Cng an, Ta n nhn dn ti cao. Mc tiu 16.4. n nm 2030, gim ng k cc dng vi kh v ti chnh tri php; tng cng phc hi v hon tr ti sn b nh cp, u tranh vi tt c cc loi hnh ti phm c t chc 16.4.1. Tng s tin (quy i ra VN) chuyn bt hp php t nc ngoi vo Vit Nam 1. Khi nim, phng php tnh L cc khon tin c thu, chuyn nhng hoc s dng thng qua cc phng tin bt hp php. Chng bao gm tin v cc cng c kim tin hp php c chuyn nhng bt hp php hoc tin v cng c kim tin t cc hot ng phi php nh tin thu c do phm ti bao gm c tham nhing, trn thu v bun bn bt hp php. 2. Phn t ch yu - Cc hot ng ti phm c t chc; - Tham nhing; - Trn thu; - Cc ti phm hnh s khng thnh. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Cng an ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Cng an; - Phi hp: Ngn hng Nh nc. 16.4.2. Tng s tin (quy i ra VN) chuyn bt hp php t Vit Nam ra nc ngoi 1. Khi nim, phng php tnh L cc khon tin c chuyn nhng hoc s dng thng qua cc phng tin bt hp php. Chng bao gm tin v cc cng c kim tin hp php c chuyn nhng bt hp php hoc tin v cng c kim tin t cc hot ng phi php nh tin thu c do phm ti bao gm c tham nhing, trn thu v bun bn bt hp php. 2. Phn t ch yu - Cc hot ng ti phm c t chc; - Tham nhing; - Trn thu; - Cc ti phm hnh s khng thnh. 3. K cng b: 2 nm 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Cng an; - Phi hp: Ngn hng Nh nc. 16.4.3. T l phng tin, vi kh tri php b tch thu trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh Tt c cc phng tin, vi kh c coi l tri php khi tng tr v s dng tri vi quy nh ca Php lut theo quy nh ca B Lut Hnh s 2015: - Vi kh bao gm: Vi kh qun dng, sng sn,vi kh th s, vi kh th thao v cc loi vi kh khc c tnh nng, tc dng tng t. - Vi kh th s gm cc loi dao gm, kim, gio, mc, li l, ao, m tu, qu m, qu chu, cung, n. - Phng tin h tr gm: (a) Cc loi sng dng bn n nha, n cao su, hi cay, hi ngt, cht c, chy gy m, t trng, la-de, php hiu v cc loi n s dng cho cc loi sng ny; (b) Cc loi phng tin xt hi cay, hi ngt, cht c, cht gy m, cht gy nga; (c) Cc loi lu n khi, lu n cay, qu n; (d) Cc loi di cui in, di cui cao su, di cui kim loi, kho s tm, bn chng, dy inh gai, o gip, gng tay in, gng tay bt dao, l chn, mi chng n; () ng vt nghip v. Ch tiu ny ch tnh s lng phng tin, vi kh tri php b tch thu trn 100.000 dn nh gi mc an ton trong dn c, gy nguy him cho an ninh x hi. Cng thc tnh: T l phng tin, vi kh tri php b tch thu trn 100.000 dn=S phng tin, vi kh tri php b tch thu 100.000Tng dn s c nc2. K cng b: Nm. 3.Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Cng an; - Phi hp: B Quc phng; Ta n nhn dn ti cao. Mc tiu 16.5. Gim ng k mi loi hnh tham nhing v hi l 16.5.1. T l ngi phi tr chi ph khng chnh thc khi s dng dch v cng 1. Khi nim, phng php tnh L t l ngi c phng vn trc tip hoc gin tip thng qua mt s cuc iu tra c lin quan xc nh xem c nhn c b yu cu a qu tng hay chi ph np khng chnh thc (tc l hi l) khi gp cc nhn vin cng quyn hay khng. Ch tiu ny c s dng nh gi mc tham nhing trong cc dch v cng. L do a ra ch tiu ny l xc nh xem cc c nhn c b yu cu a qu tng hay chi ph np khng chnh thc khi gp cc nhn vin thu hay khng. 2. Phn t ch yu - Tui; - Gii tnh; - Loi hnh chnh thc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. 16.5.2. T l doanh nghip tr chi ph khng chnh thc khi s dng dch v cng 1. Khi nim, phng php tnh L t l doanh nghip c phng vn trc tip hoc gin tip thng qua mt s cuc iu tra c lin quan xc nh xem doanh nghip c b yu cu a qu tng hay chi ph np khng chnh thc (tc l hi l) khi gp cc nhn vin cng quyn hay khng. Ch tiu ny c s dng nh gi mc tham nhing trong cc dch v cng. Dch v cng l nhng hot ng phc v cc li ch chung, thit yu, cc quyn v ngh)a v c bn ca t chc v cng dn do Nh nc trc tip thc hin hoc chuyn giao cho cc c s ngoi Nh nc thc hin nhm mc tiu hiu qu v cng bng. Dch v cng l nhng hot ng ca c quan nh nc trong vic thc thi chc nng qun l hnh chnh nh nc v bo m cung ng cc hng ha cng cng phc v nhu cu chung, thit yu ca x hi. Vic tin hnh hot ng y c th do nh nc hoc t nhn m nhim. 2. Phn t ch yu: Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. Mc tiu 16.6. Xy dng cc th ch minh bch, hiu qu v c trch nhim gii trnh tt c cc cp 16.6.1. T l chi ngn sch nh nc so vi d ton chi ngn sch nh nc c ph duyt 1. Khi nim, phng php tnh L t l gia tng s chi tiu ca Chnh ph so vi d ton c ph duyt trong khong thi gian nht nh. Chi ngn sch Nh nc theo quy nh hin nay bao gm: Chi u t pht trin, chi d tr quc gia, chi thng xuyn, chi tr n li, chi vin tr, cc khon chi khc theo quy nh ca php lut. Cng thc tnh: T l chi ngn sch Nh nc so vi d ton c ph duyt (%)=S chi ngn sch Nh nc 100S d ton chi ngn sch Nh nc c ph duyt2. Phn t ch yu - Khon mc; - Chc nng chnh; - Ngnh kinh t. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch d bo co thng k do B Ti chnh ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti chnh. 16.6.2. T l dn s hi lng v dch v cng trong ln gn y nht 1. Khi nim, phng php tnh Dch v cng l nhng hot ng phc v cc li ch chung, thit yu, cc quyn v ngh)a v c bn ca t chc v cng dn do Nh nc trc tip thc hin hoc chuyn giao cho cc c s ngoi Nh nc thc hin nhm mc tiu hiu qu v cng bng. Dch v cng l nhng hot ng ca c quan nh nc trong vic thc thi chc nng qun l hnh chnh nh nc v bo m cung ng cc hng ha cng cng phc v nhu cu chung, thit yu ca x hi. Vic tin hnh hot ng y c th do nh nc hoc t nhn m nhim. Dch v cng gm 3 loi: Dch v cng trong l)nh vc s nghip; dch v cng trong l)nh vc cng ch v dch v cng trong l)nh vc hnh chnh nh nc hay cn gi l dch v hnh chnh cng. Dch v s nghip cng, gm cc hot ng cung cp phc li x hi thit yu cho ngi dn nh: gio dc, vn ha, khoa hc, chm sc sc khe, th dc th thao, bo him, an sinh x hi,... Xu hng trn th gii hin nay l nh nc ch thc hin nhng dch v cng no m x hi khng th lm c hoc khng mun lm, chuyn giao mt phn vic cung ng loi dch v cng ny cho khu vc t nhn v cc t chc x hi. Dch v cng ch l cc hot ng cung cp hng ha, dch v c bn, thit yu cho ngi dn v cng ng nh: v sinh mi trng, x l rc thi, cp nc sch, vn ti cng cng th, phng chng thin tai... Mt s hot ng khu vc t nhn c th m nhim nh: v sinh mi trng, cung ng nc sch. Dch v hnh chnh cng l loi dch v gn lin vi chc nng qun l nh nc nhm p ng yu cu ca ngi dn. y l mt phn trong chc nng qun l nh nc. thc hin chc nng ny, nh nc phi tin hnh nhng hot ng phc v trc tip nh cp giy php, giy chng nhn, ng k, cng chng, th thc, h tch,... Ch tiu ny c tnh bng cch ly s ngi tr li rng h hi lng hoc rt hi lng vi tri nghim dch v cng trong ln gn nht ca h chia cho tng s ngi tham gia tr li. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Nhm thu nhp; - Ngi khuyt tt; - Dn tc; - Loi hnh dch v cng; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. Mc tiu 16.7. m bo qu trnh ra quyt nh mang tnh phn hi, bao trm, c s tham gia ca ngi dn v mang tnh i din tt c cc cp 16.7.1. T l dn s tin tng rng vic ra quyt nh l c s bao trm v tip thu kin ngi dn 1. Khi nim, phng php tnh Dn s tin tng rng vic ra quyt nh l c s bao trm v tip thu kin ngi dn c th hin qua s tr li C trong bng hi. Ch tiu ny c tnh bng tng s dn s tin tng rng vic ra quyt nh l c s bao trm v tip thu kin ngi dn chia cho tng s dn s c nc c hi. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngi khuyt tt; - Dn tc; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. Mc tiu 16.8. n nm 2030, cp nhn dng php l cho tt c mi ngi, gm c ng k khai sinh 16.8.1. T l tr em di 5 tui c ng k khai sinh 1. Khi nim, phng php tnh Tr em di 05 tui c ng k khai sinh l s tr em di 05 tui tnh t ngy sinh ra v c cp giy khai sinh theo quy nh ca php lut. T l tr em di 05 tui c ng k khai sinh cho bit trong 100 tr em di 05 tui c bao nhiu tr em c ng k khai sinh. Cng thc tnh: T l tr em di 05 tui c ng k khai sinh (%)=S tr em di 05 tui c ng k khai sinh tnh n 31/12 nm bo co 100 S tr em di 05 tui tnh n 31/12 nm bo co2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B T php. Mc tiu 16.9. m bo mi ngi dn c tip cn thng tin v bo v cc quyn t do c bn theo php lut Vit Nam v cc hip c quc t Vit Nam k kt 16.9.1. S t chc nhn quyn quc gia c lp ph hp vi thng l quc t 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu ny ni v s tn ti ca cc t chc nhn quyn ti Vit Nam tun th theo cc nguyn tc Paris. T chc Nhn quyn Quc gia l mt c quan hnh chnh c lp c thnh lp bi mt quc gia thc y v bo v nhn quyn. C quan nhn quyn nh nc c chc nng hin php hoc lp php bo v v qung b nhn quyn. L b phn ca b my nh nc v c Nh nc ti tr. Tuy nhin, c quan ny vn hnh v hot ng c lp vi chnh ph. Mc d nhim v c th ca h c th thay i, nhng vai tr chung ca cc C quan nhn quyn l gii quyt vn phn bit i x di mi hnh thc, cing nh thc y vic bo v cc quyn dn s, chnh tr, kinh t, x hi v vn ho. Cc chc nng chnh ca cc C quan nhn quyn quc gia gm x l khiu ni, gio dc v quyn con ngi v a ra cc khuyn ngh v ci cch php lut. C quan nhn quyn quc gia hot ng c hiu qu l mt lin kt quan trng gia chnh ph v x hi dn s, rt 'Khong cch bo v' gia cc quyn ca c nhn v trch nhim ca Nh nc. Ngy nay ang tn ti su m hnh ca c quan nhn quyn quc gia tt c cc khu vc trn th gii gm: y ban nhn quyn, t chc gim st nhn quyn, t chc lai ghp, t chc t vn v t vn, vin, trung tm v nhiu t chc. C quan nhn quyn c lp l mt t chc c tnh trng cng nhn Cp A theo tiu chun so snh vi cc Nguyn tc Paris. Qu trnh cng nhn c tin hnh thng qua nh gi tng ng bi Tiu ban v Cng nhn (SCA) ca GAHNRI. C ba loi c th c cng nhn: A: Tun th cc Nguyn tc Paris; B: Tnh trng ca Ngi quan st - Khng hon ton tun th cc Nguyn tc Paris hoc thiu thng tin c cung cp a ra quyt nh; C: Khng tun th cc Nguyn tc Paris. V mt phng php tnh, ch tiu ny c tnh l phn loi chng nhn, c th l A, B hoc C cho cc c quan nhn quyn quc gia. 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. Mc tiu 17. Tng cng phng thc thc hin v thc y i tc ton cu v s pht trin bn vng Mc tiu 17.1. Xc tin h thng thng mi a phng, ci m, khng phn bit i x, cng bng v da trn lut php quc t trong khun kh T chc Thng mi Th gii, bao gm c vic thc y kt thc m phn Chng trnh ngh s pht trin Doha 17.1.1. Mc thu nhp khu bnh qun 1. Khi nim, phng php tnh Mc thu nhp khu bnh qun l thu sut bnh qun p dng i vi hng ho nhp khu vo Vit Nam theo Danh mc hng ha xut khu, nhp khu Vit Nam. Mc thu nhp khu bnh qun c tnh theo phng php bnh qun gia quyn, nn s dng phng php trng s da trn gi tr hng ha nhp khu. Thu quan: Mc thu quan l thu hi quan i vi hng nhp khu, c tnh theo gi tr hng ho (phn trm ca gi tr) hoc trn c s c th (v d: 7 $ cho mi 100 kg). Thu quan c th c s dng to ra mt li th v gi i vi hng ho a phng c sn xut tng t v tng thu ngn sch ca chnh ph. Cc bin php khc phc thng mi v thu khng c coi l thu quan. Cng thc tnh: T="(Xi Ti)"XiTrong : T: Mc thu nhp khu bnh qun; Xi: Gi hng ha nhp khu ca mt hng i; Ti: Thu nhp khu ca mt hng i. 2. Phn t ch yu: Ngnh sn phm. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ti chnh. Mc tiu 17.2. Nng cao cht lng v gi tr gia tng trong xut khu. Phn u t tc tng trng xut khu trn 10%/nm 17.2.1. Gi tr xut khu, nhp khu hng ha I. Gi tr xut khu hng ha 1. Khi nim, phng php tnh Tng gi tr hng ha ca Vit Nam a ra nc ngoi, lm gim ngun ca ci vt cht ca t nc. Gi tr xut khu hng ha c tnh theo gi loi FOB hoc tng ng, l gi ca hng ha tnh n ca khu xut (khng gm ph bo him quc t v ph vn ti quc t), c tnh cho mt thi k nht nh v tnh theo mt loi tin thng nht l la M. Hng ho xut khu gm ton b hng ho c xut x trong nc v hng ti xut, c a ra nc ngoi trong : - Hng c xut x trong nc l hng ho c khai thc, sn xut, ch bin trong nc theo quy tc xut x ca Vit Nam; - Hng ti xut l hang xut kh u co xut x nc ngoai ma trc o a #c thng k la hang nh#p kh u. Phng php tnh: - Hng ha thuc cc loi hnh xut khu: + Kinh doanh: Hng ha bn theo cc hp ng thng mi thng thng k vi nc ngoi; + u t: Hng ha xut khu to ti sn c nh ca d n khuyn khch u t, d n u t bng ngun vn h tr pht trin chnh thc (gi tt l ngun vn ODA); + Gia cng: Hng ha xut khu theo cc hp ng gia cng, lp rp k vi nc ngoi, gm thnh phm hon tr sau gia cng; nguyn liu/vt t xut khu gia cng; hng ha lm mu phc v cho gia cng; my mc, thit b trc tip phc v gia cng c tho thun trong hp ng gia cng; + Ti xut l hang xut kh u co xut x nc ngoai ma trc o a #c thng k la hang nh#p kh u. - Hng ha thuc loi hnh hng i hng vi nc ngoi, khng s dng cc hnh thc thanh ton bng tin; - Hng ha thuc giao dch gia doanh nghip m vi doanh nghip con, chi nhnh u t trc tip nc ngoi; - Hng ho thuc loi hnh vay n, vin tr chnh ph, phi chnh ph; - Hng ha thuc hp ng thu ti chnh, theo ngi thu c quyn li, trch nhim, chu ri ro& lin quan n hng ha. Nu trong hp ng khng xc nh r cc ni dung trn th cn c vo thi hn thu l 12 thng tr ln; - Hng tr li trong kinh doanh xut nhp khu; - Hng ho a ra nc ngoi tham d hi ch, trin lm, cho mu v c bn nc ngoi; - Hng ho bn, trao i ca c dn bin gii, khng c hp ng thng mi, hng ca ngi xut cnh vt qu mc quy nh v phi np thu xut khu theo quy nh ca php lut; - Cc hng ha c th: + Vng phi tin t: vng cc dng thanh, thi, bt, vn, vy... do cc doanh nghip, ngn hng thng mi (tr ngn hng nhn y quyn thc hin giao dch ca Ngn hng Nh nc) xut khu cho mc ch kinh doanh, gia cng, ch tc& theo quy nh ca php lut; + Tin giy, chng khon cha pht hnh, tin xu khng hoc cha a vo lu thng; cc b su tp tin xu hoc tin giy; + Phng tin lu gi thng tin, hnh nh: bng t, )a t, CD-ROM, th thng minh... hoc cha ghi m, ghi hnh, d liu hoc phn mm my tnh, c sn xut dng chung hoc mua/bn thng thng (tr loi c sn xut theo yu cu ring ca khch hng nc ngoi); + Hng ho gi ra nc ngoi qua ng bu chnh hoc chuyn pht, c gi tr vt qu quy nh min thu xut khu theo quy nh ca php lut; + Hng ha xut khu s dng phng thc thng mi in t: vic trao i thng tin, t hng, k kt hp ng thng mi v thanh ton vi nc ngoi c thc hin qua mng Internet nhng hng ha c a ra khi lnh th Vit Nam, thc hin cc th tc hi quan thng thng; + in; + Hng ha, nhin liu bn cho cc phng tin vn ti nc ngoi s dng trong hnh trnh giao thng quc t; + Khong sn c khai thc trong khu vc thm lc a, hi phn quc t, vng chng ln... v bn cho nc ngoi; + Thit b gin khoan bn ngoi khi; + My bay, tu thuyn v phng tin vn ti khc thuc cc giao dch khng thc hin t khai hi quan. 2. Phn t ch yu a) K thng phn t theo: - Loi hnh kinh t (khu vc kinh t trong nc v khu vc c vn u t trc tip nc ngoi); - Danh mc hng ha xut, nhp khu Vit Nam; - Nc/vng lnh th cui cng hng n l nc/vng lnh th m hng ho s c chuyn n theo tho thun vi khch hng nc ngoi v ti thi im xut khu bit rng s khng xy ra giao dch thng mi hay hot ng no lm thay i tnh trng php l ca hng ho; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng: cn c vo s liu xut khu ca cc doanh nghip, t chc ng k m s thu ti tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. b) K qu, nm phn t theo: - Loi hnh kinh t: gm khu vc kinh t trong nc v khu vc c vn u t trc tip nc ngoi; - Ngnh kinh t; - Danh mc hng ha xut, nhp khu Vit Nam; - Nc/vng lnh th cui cng hng n l nc/vng lnh th m hng ho s c chuyn n theo tho thun vi khch hng nc ngoi v ti thi im xut khu bit rng s khng xy ra giao dch thng mi hay hot ng no lm thay i tnh trng php l ca hng ho; - Hng ti xut; - Phng thc vn ti: phng tin vn ti c s dng a hng ha ra khi lnh th t nc, gm vn ti bng ng bin, ng hng khng, ng st, ng t; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng: Cn c vo s liu xut khu ca cc doanh nghip, t chc ng k m s thu ti tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Thng, qu, nm. 4. Ngun s liu - i vi hng ha phi thc hin t khai hi quan ti Vit Nam: Ch bo co thng k cp quc gia; - i vi hng ha khng thc hin t khai hi quan ti Vit Nam: iu tra doanh nghip; iu tra xut khu, nhp khu hng ha; t khai b sung ng k cc nc khc qua trao i s liu thng k hi quan. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Ti chnh; - Phi hp: Tng cc Thng k. II. Gi tr nhp khu hng ho 1. Khi nim, phng php tnh Ton b gi tr hng ha a t nc ngoi vo Vit Nam, lm tng ngun ca ci, vt cht ca t nc. Gi tr nhp khu c tnh theo gi loi CIF l gi thc t phi tr tnh n ca khu nhp u tin, c tnh cho mt thi k nht nh, tnh theo mt loi tin thng nht l la M. Hng ho nhp khu gm ton b hng ho c xut x nc ngoi v hng ti nhp, c a t nc ngoi vo Vit Nam, trong : - Hng ho c xut x nc ngoi l hng ha c khai thc, sn xut, ch bin nc ngoi theo quy tc xut x ca Vit Nam; - Hng ha ti nhp l hang nh#p kh u co xut x trong nc ma trc o a #c thng k la hang xut kh u. Phng php tnh: - Hng ha thuc cc loi hnh nhp khu: + Kinh doanh: Hng ha phc v mc ch sn xut, tiu dng trong nc v xut khu, kinh doanh thng thng, theo cc hp ng thng mi k vi nc ngoi; + u t: Hng ha nhp khu to ti sn c nh ca d n khuyn khch u t, d n u t bng ngun vn ODA; + Gia cng: Hng ha nhp khu theo cc hp ng gia cng, lp rp k vi nc ngoi gm nguyn liu/vt t nhp khu gia cng; hng ha lm mu phc v cho gia cng; my mc, thit b trc tip phc v gia cng c tho thun trong hp ng gia cng; + Ti nhp l hang nh#p kh u co xut x trong nc ma trc o a #c thng k la hang xut kh u. - Hng ha thuc loi hnh hng i hng vi nc ngoi, khng s dng cc hnh thc thanh ton bng tin; - Hng ha thuc giao dch gia doanh nghip m vi doanh nghip con, chi nhnh u t trc tip nc ngoi; - Hng ho thuc loi hnh vay n, vin tr Chnh ph, phi Chnh ph; - Hng ha thuc hp ng thu ti chnh, theo ngi thu c quyn li, trch nhim, chu ri ro& lin quan n hng ha. Nu trong hp ng khng xc nh r cc ni dung trn th cn c vo thi hn thu l 12 thng tr ln; - Hng tr li trong kinh doanh xut nhp khu; - Hng ho a vo Vit Nam tham d hi ch, trin lm, cho mu v c bn Vit Nam; - Hng ho mua, trao i ca c dn bin gii, khng c hp ng thng mi, hng ca ngi nhp cnh vt qu mc quy nh v phi np thu nhp khu theo quy nh ca php lut; - Cc hng ha c th: + Vng phi tin t: Vng cc dng thanh, thi, bt, vn, vy& do cc doanh nghip, ngn hng thng mi (tr ngn hng nhn y quyn ca Ngn hng Nh nc) nhp khu cho mc ch kinh doanh, gia cng, ch tc, lu gi gi tr& theo quy nh ca php lut; + Tin giy, chng khon cha pht hnh, tin xu khng hoc cha a vo lu thng; cc b su tp tin xu hoc tin giy; + Phng tin lu gi thng tin, hnh nh: Bng t, )a t, CD-ROM, th thng minh... hoc cha ghi m, ghi hnh, d liu hoc phn mm my tnh, c sn xut dng chung hoc mua/bn thng thng (tr loi c sn xut theo yu cu ring ca khch hng); + Hng ho nhn qua ng bu chnh hoc chuyn pht, c gi tr vt qu quy nh min thu nhp khu theo quy nh ca php lut; + Hng ha nhp khu s dng phng thc thng mi in t: Vic trao i thng tin, t hng, k kt hp ng thng mi v thanh ton vi nc ngoi c thc hin qua mng Internet nhng hng ha c a vo lnh th Vit Nam thc hin cc th tc hi quan thng thng; + in; + Hng ha, nhin liu mua ca nc ngoi s dng trong hnh trnh giao thng quc t; + Khong sn c mua ca nc ngoi ti khu vc thm lc a, hi phn quc t, vng chng ln... vi nc ngoi; + Thit b gin khoan mua ngoi khi; + My bay, tu thuyn v phng tin vn ti khc thuc cc giao dch khng thc hin t khai hi quan. 2. Phn t ch yu a) K thng phn t theo: - Loi hnh kinh t: khu vc kinh t trong nc v khu vc c vn u t trc tip nc ngoi; - Danh mc hng ha xut, nhp khu Vit Nam; - Nc/vng lnh th xut x; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. b) K qu, nm phn t theo: - Loi hnh kinh t: khu vc kinh t trong nc v khu vc c vn u t trc tip nc ngoi; - Ngnh kinh t; - Danh mc hng ha xut, nhp khu Vit Nam; - Nc/vng lnh th xut x; - Hng ti xut; - Phng thc vn ti: phng tin vn ti c s dng a hng ha ra khi lnh th t nc, gm vn ti bng ng bin, ng hng khng, ng st, ng t; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Thng, qu, nm. 4. Ngun s liu - i vi hng ha phi thc hin t khai hi quan ti Vit Nam: Ch bo co thng k cp quc gia; - i vi hng ha khng thc hin t khai hi quan ti Vit Nam: iu tra doanh nghip; iu tra xut khu, nhp khu hng ha. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Ti chnh; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 17.4. Tng cng quan h i tc ton cu cho pht trin bn vng, kt hp vi quan h i tc nhiu bn nhm huy ng v chia s kin thc, kinh nghim, cng ngh v ti chnh h tr t c cc mc tiu pht trin bn vng Vit Nam 17.4.1. S thu bao Internet bng rng c nh trn mt trm ngi dn 1. Khi nim, phng php tnh S thu bao truy nhp Internet bng rng c nh l s lng s thu bao vin thng ang k hp ng s dng dch v hoc ang ng k s dng dch v vi doanh nghip vin thng. S thu bao Internet bng rng c nh bao gm: + Thu bao truy nhp Internet qua hnh thc xDSL + Thu bao truy nhp Internet qua knh thu ring (thu bao Leased-line quy i ra 256 kbit/s) + Thu bao truy nhp Internet qua h thng cp truyn hnh (CATV) + S thu bao truy nhp Internet qua h thng cp quang ti nh thu bao (FTTH) Cng thc tnh: S thu bao Internet bng rng c nh trn 100 ngi dn=S thu bao Internet bng rng c nh 100Tng dn s Trong : - S thu bao Internet bng rng c nh l tng s thu bao Internet liy k n thi im 31/12 k bo co; - Tng dn s ti thi im 31/12 k bo co. 2. Phn t ch yu: Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - Ch bo co thng k do B Thng tin v Truyn thng ban hnh; - iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Thng tin v Truyn thng; - Phi hp: Tng cc Thng k. Mc tiu 17.5. Khuyn khch v xc tin quan h i tc cng, cng - t mt cch hiu qu, da trn kinh nghim v chin lc ngun lc ca quan h i tc 17.5.1. Vn h tr pht trin chnh thc 1. Khi nim, phng php tnh Vn h tr pht trin chnh thc (ODA) l hnh thc hp tc pht trin ca Chnh ph cc nc pht trin, cc t chc quc t vi cc nc ang pht trin hoc chm pht trin thng qua cc khon vin tr khng hon li hoc cc khon vay vi iu kin u i. Vn h tr pht trin chnh thc (ODA) v vn vay u i ca cc nh ti trnc ngoi l ngun vn ca cc nh ti tr nc ngoi cung cp cho Nh nc hoc Chnh ph nc Cng ha X hi ch ngh)a Vit Nam h tr pht trin, bo m phc li v an sinh x hi. - Vn ODA v vn vay u i ca cc nh ti tr nc ngoi theo phng thc hon tr gm 3 loi sau: + Vn ODA vin tr khng hon li l loi vn ODA khng phi hon tr cho nh ti tr nc ngoi; + Vn vay ODA l khon vay nc ngoi c thnh t u i t t nht 35% i vi cc khon vay c iu kin rng buc lin quan n mua sm hng ha v dch v theo quy nh ca nh ti tr nc ngoi hoc t t nht 25% i vi khon vay khng c iu kin rng buc. + Vn vay u i l khon vay nc ngoi c iu kin u i hn so vi vay thng mi nhng thnh t u i cha cha t tiu chun ca vay ODA nh trn. - Vn ODA v vn vay u i ca cc nh ti tr c phn loi theo cc tiu thc sau: + Vn ODA v vn vay u i ca cc nh ti tr k kt phn theo cc nh ti tr; + Vn ODA v vn vay u i ca cc nh ti tr k kt phn theo cc ngnh, cc l)nh vc u tin s dng ODA v vay u i ca cc nh ti tr; + Vn ODA v vn vay u i ca cc nh ti tr thc hin phn theo cc nh ti tr; + Vn ODA v vn vay u i ca cc nh ti tr thc hin phn theo cc ngnh, cc l)nh vc u tin s dng ODA v vay u i ca cc nh ti tr. 2. Phn t ch yu - Hnh thc h tr; - Nh ti tr; - Ngnh kinh t; - Tnh/thnh ph trc thuc Trung ng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B K hoch v u t   PAGE \* MERGEFORMAT 1 EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 bbbbbbJ==== $xx$Ifa$kdφ$$Ifl4 \ f& R n. t0644 lapytibbbbbbcc*c,cDcFcrctccccccdLdNddddd eeJeLetfvfhhiillLlNlPlRllllllllllbmdmvmxmzmmmmmmmmnhh"CJaJmH sH h=(CJaJmH sH hhih=(5CJaJh-th-t5CJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ hhibhzhzCJaJhh"CJaJ>bbc,cFctccJ===== $xx`a$kdЇ$$Ifl4\ f& R n. t0644 lapytibccNdddeLevfhilNlRlll$xx$&`#$/Ifa$d $xx`a$lllll=)))$xx$&`#$/Ifa$kdш$$Ifl4\_ j n t 6`09!644 lap(ytilllxm) $xx`a$kd$$Ifl4 \_ j n t 6`09!644 lap(yti$xx$&`#$/Ifa$xm|m~mmmmmmmn@njnnno|oppqTrrLtjt d`gde;V $xx`a$ xx`nnhnjnnnnnooooooo:ozo|ooppp pqqqqqr"r,rRrƺƺƺwnaaah$<5CJaJmH sH he;V5CJaJhzhz5CJaJmH sH hzhhCJaJhhCJaJmH sH hh5CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhd hd CJaJmH sH hd CJaJmH sH hh"CJaJmH sH RrTrrrrr|ss:t>tJtLthtjttttt uuuuu>uBuputuuu&v(v*v4v6v8v02RT$&(,NRT˿󟔨yj[j[j[j[T[j[T hh h hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhh"CJaJh&hh"CJaJmH sH h&CJaJmH sH h`PCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH h&5CJaJmH sH hzhz5CJaJ p>2T&$xx$Ifa$gd l $xx`a$&(*,PRiiii$xx$Ifa$gd l {kd'$$Ifl4\ U" 7*n t"644 layt RTz4zDFvvvvvvvvvvvv $xx`a${kdُ$$Ifl4\ U" 7*n t"644 layt Txz24xz‰ƉԉJBDDF46Hʹʹ߄xk`h hzCJaJhbc5CJaJmH sH hh!m5CJaJh+CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hbcCJaJmH sH h -hh"@CJaJmH sH hGEhGE@CJaJmH sH hGEhGE@CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ#F6ƐȐʐ̐Ԑ֐\{kd$$Ifl4\ # / t644 layt $xx$Ifa$gd l $xx`a$ HtĐƐȐ̐Ґ֐ؐ `bjlnrؑڑޑ(*DHNTV۾۾{o{h{)CJaJmH sH hh"CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ hhB$ hhh h {(CJaJmH sH h hh"CJaJh hzCJaJh h{)CJaJmH sH +֐ؐ bliiii$xx$Ifa$gd l {kdB$$Ifl4\ # / t644 layt lnpriiii$xx$Ifa$gd l {kd$$Ifl4\7 # t644 layt ڑ*V Fܕvvvvvvvvovvd $xx`a${kd$$Ifl4\7 # t644 layt Vv BDFڕܕ8:Ȗʖ̖Ζ$&(,lprtԗ֗ؗڗ JNPtv踬Ĭ hhch\45CJaJmH sH hh"5CJaJh -5CJaJhh"CJaJmH sH h{)CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJ4ܕ:ʖΖ& $xx$Ifa$ $xx`a$&(*,npE8888 $xx$Ifa$kdg$$Ifl4#\ Y3%r  t0#644 lap(yt=prt֗ڗE8++ $xx$Ifa$ $xx`a$kdr$$Ifl4\ Y3%r  t0#644 lap(yt=ڗ L8kd}$$Ifl4#\ 3%s (1 t0#644 lap(yt= $xx$Ifa$LNPv8++ $xx`a$kd$$Ifl4\ 3%s (1 t0#644 lap(yt= $xx$Ifa$ DHTjl̙X\^` NRTxzПữᦙyhzhzCJaJmH sH hhN\hh"CJPJaJhzhzCJPJaJhh"5CJaJh+CJaJmH sH h-th-tCJaJmH sH hzhNxpCJaJhNxpCJaJmH sH hzhz5CJaJhzhzCJaJhh"CJaJ/ lZ\` $xx$Ifa$ $xx`a$ PRE8888 $xx$Ifa$kd$$Ifl4#\ z $ ` t0$644 lalp(yt!/RTz,E88888 $xx`a$kd$$Ifl4\ z $ ` t0$644 lalp(yt!/"$*,LNvx|*..0DZ^`bƭ승~o~ohzhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hV5CJaJmH sH hh"5CJaJh1v5CJaJmH sH h+CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hzhzCJaJhNxpCJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJ',Nx,.0bbn $xx$Ifa$ $xx`a$`blnptDFHh,02 "^`BDdϹȡόϹڡڡπڡڡxh{FCJaJh{CJaJmH sH hD!CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh#hzhzCJaJhh"CJaJ hzhzCJPJaJmH sH hzhzCJPJaJ/nprtE8888 $xx$Ifa$kd$$Ifl4#\J 9!% 2 t0$644 lap(yt!/H2E88888 $xx`a$kd$$Ifl4\J 9!% 2 t0$644 lap(yt!/2"`Df> $xx$Ifa$ $xx`a$df<>@TV XZ~ :<Աֱ`b48F$&8:LNz|ͨͨhh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJ hh!mhzhzCJPJaJhzhzCJaJhh"CJaJ=>@VZ <ֱnaaaaaaaaaa $xx`a$kd$$IfTrW s t 644 ayt=T b68&:N|6:v $xx$Ifa$ $xx`a$468:tvx&(XZľоҾ$&~̿ο*RV "jl8: (,.R hh&h {(CJaJmH sH hvCJaJhh"CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJ hhhh"CJaJhzhzCJaJ@vx(ZҾ&οTreeeeeeeeee $xx`a$kdt$$Ifr # j t#644 ayt!/ TV"l: $xx$Ifa$ $xx`a$*,E8888 $xx$Ifa$kd*$$Ifl4#\ 3%r t0#644 lap(yt=,.E88888 $xx`a$kd5$$Ifl4\ 3%r t0#644 lap(yt=RVxt24*,LNPXZ\^bjlvӾӱӤӾӾ~sg_s_sg_shxCJaJh(*hxCJH*aJhzhxCJaJhh"CJaJmH sH h -hh"@CJaJhGEhGE@CJaJh5CJaJmH sH h!/5CJaJmH sH hh"5CJaJh+CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhD!5CJaJmH sH %4,NZ^lx$xx$Ifa$gd p $xx`a$ vxz~BDHP BDHPTVXZ^fjlvxz~npt|$(,4BJPƸۤۘhh"CJaJmH sH hvCJaJh(*hxCJH*aJh(*hx@CJH*aJh(*hx@CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhzhxCJaJ hhxhxCJaJ8xz|~VFFFF$xx$Ifa$gd pkd@$$IfTl4g\}(_@ 7n t0644 layt pTD DXKKKKKK $xx`a$kd*$$IfTl4\}(_@  7 n t0644 layt pTDVZlxz|6kd$$IfT4g\ E' t0644 a yt pT$xx$Ifa$gd p$xx$Ifa$gd p|~8kd$$IfT4\ E '  t0644 a yt pT$xx$Ifa$gd p$xx$Ifa$gd pp&(\fFn<z.: $xx$Ifa$$xx`a$gd $xx`a$ $xx`a$PRZ\`pdfn~ ,DFH`lnpޯޯޢymaTaKhh"5CJaJh;5CJaJmH sH hzhz5CJaJh{FCJaJmH sH h/CJaJmH sH h/5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH h{F5CJaJmH sH hCJaJmH sH h(*hxCJH*aJhh"CJaJhzhzCJaJmH sH hzhzCJaJhzhxCJaJhxCJaJmH sH |:<xz,.8:<@xz|~:<Zbd"JNblnԻԻԻԚԚhzh5CJaJh5CJaJmH sH hh"5CJKH \aJ hhyhh"5CJaJhzhz5CJaJmH sH hzhz5CJaJh;5CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJ8:<>@z|VIIII $xx$Ifa$kdڢ$$IfT4g\Y xR rA t0644 a#yt T|~<dXKKKKKKK $xx`a$kdǣ$$IfT4\Y xR rA t0644 a#yt TLNx6z$xx$Ifa$gd+p $xx$Ifa$$xx$Ifa$gd $xx`a$ (vx6JL 46$&46Znp|Ĺsshh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzhCJaJhF CJaJmH sH hCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhh!m5CJaJhh"5CJaJmH sH h5CJaJmH sH hzhz5CJaJ-Vjxz46 <>np*NR˿혈zhe;Vhe;V5@CJaJhe;Vhe;V5@CJaJo(#h-th-t5@CJOJQJaJhCJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJ hhIh+pCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJ) VIIIII $xx$Ifa$kd$$IfT4g\V u!$rA t0&644 ayt'T6>pXKKKKKKK $xx`a$kd$$IfT4\V u!$rA t0&644 ayt'TPR6 $xx$Ifa$$xx$Ifa$gdz $xx`a$ 46zrPTdt~uiZuiuiuRuRuiuiuiuhh"CJaJhzhzCJaJmH sH hzCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ#h Xhh"5@CJOJQJaJ+h-th-t5@CJOJQJaJmH sH #h-th-t5@CJOJQJaJhe;Vhe;V5@CJaJo(he;Vhe;V5@CJaJ#he;Vhe;V5@CJaJmH sH "&@Jtv(NPRl|~*,VXˤᜑ줄xlx]h_h_CJaJmH sH hh"CJaJmH sH h_CJaJmH sH h_5CJaJmH sH h;h;CJaJh;CJaJhzhz5CJaJhzhzCJaJmH sH hzCJaJmH sH hhnh Xhh"CJaJmH sH hzhzCJaJhh"CJaJh;CJaJmH sH ! "$&VII9I$xx$Ifa$gdz $xx$Ifa$kd$$IfT4g\{o D" ( t0644 aytCCTR~,XXKKKKKKK $xx`a$kds$$IfT4\{o D" ( t0644 aytCCTBF\^`b68:^`BDbdfvxߨߨߓh -5CJaJhh!m5CJaJ hh hzhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJmH sH 7DF^b $xx$Ifa$ $xx`a$ 8i\\\ $xx$Ifa$kd\$$IfT4gFY xR r t06  44 a#ytoT8:`Ddfk^^^^^^^^Wd $xx`a$kd.$$IfT4FY xR r t06  44 a#ytoT fx $xx$Ifa$ $xx`a$ *. lprǸwg[[h:CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hzhz5CJaJ hhrhzhzCJaJhh"CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hC\hxCJaJmH sH hC\CJaJmH sH h(*hxCJaJhXrhxCJaJhzhxCJaJhxCJaJmH sH # npVIIII $xx$Ifa$kd$$IfT4g\{o D" ( t0644 ayt\Tpr.Z24 B XKKKKKKK $xx`a$kd$$IfT4\{o D" ( t0644 ayt\T,.LXZz 04 @ B h j n    ԳࠐuuuihvB*CJaJphhh"B*CJaJphhzhzB*CJaJphhh"B*CJaJmH phsH %hzhzB*CJaJmH phsH h:5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"CJaJhzhz5CJaJhh"5CJaJh:CJaJmH sH hzhzCJaJ'B j  $0 $xd$Ifa$ $xd`a$'$dx-DM [$\$`a$'$dxx-DM [$\$`a$ "$.026tvxz2>@`dr$&(>˾ݾ˲ݲݲҙݲsshNxpCJaJmH sH hzhzCJaJhGEhGECJaJmH sH h+CJaJmH sH hv5CJaJmH sH hzhz5CJaJhv5CJKH \aJ hh4hzhzCJaJhvCJaJhvCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH (0246vxVIIII $xd$Ifa$kdҫ$$IfT4g\{o D" ( t0644 ayt\Txz@(XKKKKKKK $xd`a$kd$$IfT4\{o D" ( t0644 ayt\T>bdhtv JLdfѻѮѮȔwwwk_PhhgCJaJmH sH hgCJaJmH sH h:CJaJmH sH hvCJaJhzhzCJaJhv@CJaJhGEhGE@CJaJhv5CJaJmH sH h:5CJaJmH sH h25CJaJmH sH hv5CJaJhzhz5CJaJhvCJaJmH sH hzhNxpCJaJhzCJaJmH sH (fhvLf $xd$Ifa$gd $xd`a$ BD\^H J   !B!D!F!!!"˾˲{ooh CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJhg5CJKH \aJ hhghgCJaJmH sH hzhgCJaJhgCJaJhzhgCJaJmH sH ' VFFFF$xd$Ifa$gdkd$$IfT4g\{ u M y t0644 aytgTD^J XKKKKKKK $xx`a$kd$$IfT4\{ u M y t0644 aytgT F!!!8"v".$^%(X+&./L0N0p01111 $xx$Ifa$d $xx`a$"""6"8"t"v",$.$\%^%((V+X+$.&.//J0L0N0n0p0111111111111*2.202T2V2n2p222222223&3(3H3J3ҶҧʠʠҶ҈hJ&CJaJmH sH hh!m5CJaJ hhThzhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hhdgCJaJhh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJh(75CJaJmH sH 51111,2.2VIIII $xx$Ifa$kd~$$IfT4g\{o D$ (F t0%644 aytTT.202V2p2222(3J3XKKKKKKK $xx`a$kdk$$IfT4\{o D$ (F t0%644 aytTTJ3334 4j4l4444444466V7X77777994969999999::: ::$:(:*:::H<J<x?z?6B8BEEGG@GBGZG\GGGŭhWCJaJmH sH hhThh"5CJaJhh"CJaJmH sH hJ&CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJ9J33 4l44446X77969999: $xx$Ifa$ $xx`a$: : ::&:(:VIIII $xx$Ifa$kdT$$IfT4g\{' # < t0&$644 aytTT(:*:J<z?8BEGBG\GXKKKKKKK $xx`a$kdA$$IfT4\{' # < t0&$644 aytTT\GGGHHH@ItJJ*K2LXLLLLMZMMN:NNN8OvOPPP$xx`a$gdg $xx`a$GGGGGGHHPHbHHHHHH>I@IrJtJJJJJJJ(K*KǸ~sjj]Pjjhg5CJaJmH sH h@25CJaJmH sH hh"5CJaJhhdghh"CJaJhhdghzCJaJhhdgCJaJmH sH hGEhGECJaJhGEhGE5CJaJhhdghz5CJaJh_hh"CJaJmH sH h_CJaJmH sH h_5CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJ*K6KfKxKKKKK0L2LVLXL\LLLLLLLLLLLLMMXMZMMM NN8N:NQjQlQnQQQQQQRRLRNR|R~RRSSTT@UBU~UUPVVVVWW8W:WRWTWlWnWWWWWWWסߡߕ߉߉h1CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h@2hgCJaJmH sH hgCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJh@2CJaJmH sH hh"5CJaJ6PQnQQQRNR~RSSTBUUW:WTWnWWWW XLXXYZZ[] $xx`a$WWWWXX X:XJXLXlXXXY:Y>YZZZZ[[]]^^^^^^ _ _ _"_N_P_v_x_|_______``V`X``` a ahaaaahh"5CJaJmH sH h 1.CJaJmH sH hOCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJ8]^^^ _"_P_x___`X`` aaab"c`cdneefff$dxx`a$gd $xx`a$gdz $xx`a$abbbbc c`cccdleneeef fbfffffffgg2g8gFgggggggggg}n}g}n}g hVh hD2h CJaJmH sH hjYh CJaJh h CJaJmH sH h CJaJhVh CJaJh!Ch CJaJh CJaJmH sH h!Ch CJaJmH sH h 5CJaJmH sH hz5CJaJmH sH hz5CJaJhzhz5CJaJ%fBgFggggggW>>dxx$&`#$/Ifgd/;kd*$$Ifl4\ 2Y FF'FS t 6`!644 lBayt/;$dxx$&`#$/Ifa$gd/;ggggh"h>..$xx`a$gdzkd $$Ifl4'\ 2Y BBF'B t 6`!644 lBayt/;dxx$&`#$/Ifgd/;$dxx$&`#$/Ifa$gd/;ggh h"hJhLhNhfhxhzhhhhhhhhhhhPizi|ikk*l,lhl󧘐xi\SJSJShh"5CJaJhz5CJaJhz5CJaJmH sH h h CJaJmH sH hzCJaJmH sH h CJaJmH sH h CJaJhe;Vhe;VCJaJmH sH h 5CJaJmH sH hzhz5CJaJhzCJaJhz5CJaJhbhzCJaJh `hzCJaJhbhz5CJaJh `hz5CJaJ"hLhxhhhhzi|ik,ljl`mmnZnnnpoop^qqqPrRrs $xx`a$$xx`a$gdzhljlll8mJm^m`mmmmn nn.n2nVnXnZnnnnPoVonopoooppppppp\q^q`qxqqqqqqŬΔ|oohig|5CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hhig|CJaJhhig|5CJaJhXCJaJmH sH hX5CJaJmH sH h_CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhCJaJmH sH hzCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJ+qqqqq.rNrRrsstt ttttuuuuuuuHvJvLvNvhvvvvvŹ׹׭쌀qbqSbSbqSbSh hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h h">CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH h">CJaJmH sH he;V5CJaJhh!m5CJaJhzhz5CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhig|5CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJh4xCJaJmH sH stuuJvNvvvvL{kd$$Ifl4\ p# n t#644 layt $xx$Ifa$gd l $xx`a$$xx^a$gde;Vvvvvvvv wJwLwNwfwrwtwwwwxx4xrxxxzz,z.z{{H|J|||h}j}}÷ßtk^kkkhz5CJaJmH sH hh"5CJaJhGEhGECJaJmH sH htCJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhz5CJaJhCyhCyCJaJmH sH hCyCJaJmH sH hCy5CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hh"CJaJmH sH h hh"CJaJ hhdLu#vvvvvv w(wLwtwwi\\\\\ $xx`a${kd$$Ifl4\ p# n t#644 layt $xx$Ifa$gd l wxZxxxz{J||j}}~N~z~~~"&bn$xx$Ifa$gd l $xx`a$}}}}}~~~L~N~x~z~~~~~ "$&`blnprt@^jl;;;|pphPRCJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJh hh"CJaJ hhyR2h hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hCJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhzCJaJmH sH ,nprtiiii$xx$Ifa$gd l {kdH$$Ifl4\ # RE ti$644 layt @lĀJL2pvvvvvvvvvvvv $xx`a${kd$$Ifl4\ # RE ti$644 layt €Ā$HL02npFH|~ "҈ԈҺ۫۔vvvvvodvvoh hh"CJaJ hhyR2h hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hzCJaJh1CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hzCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJhh"CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJ'pH~$xx$Ifa$gd l $xx$Ifa$gd l m$ $xx`a$ "iiii$xx$Ifa$gd l {kd$$Ifl4\ # RE ti$644 layt Ԉ.V02@vvvvvvvovvvd $xx`a${kd^$$Ifl4\ # RE ti$644 layt *,.LTVz .02>@PTΌЌ:<\^PRܐސ>@rtϱϤϱϱؑhh!mCJaJhvCJaJhv5CJaJmH sH hh"5CJaJhhdg5CJaJhzhz5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH hbOCJaJmH sH hzCJaJhh"CJaJ6Ќ<^Rސ@tȑDj`D̔Δ $xx`a$tƑȑ28:BDFhj\^`BDʔΔ־򵭾孥ʍ倵we#hGEhGE5@CJOJQJaJhh"5CJaJhz5CJaJmH sH hzCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhz5CJaJh"poCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH h"po5CJaJmH sH !&8ʖ̖*B§qUq:4h{F@B*CJaJfHmH phq sH 6hqhqB*CJaJfHmH phq sH 4hq@B*CJaJfHmH phq sH 4hz@B*CJaJfHmH phq sH 4hh"@B*CJaJfHmH phq sH hz5CJaJhh"5CJaJh"po5CJaJmH sH hzhz5CJaJ#hhdghh"5@CJOJQJaJ̖B$($xx$Ifa$gd l $xx$Ifa$gd l m$ $xx`a$ "$&( ƞȞʞ4@Bʿ}umuaumuUumumhzCJaJmH sH h-1CJaJmH sH hh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJh hh"CJaJ hh"poh hh"CJaJmH sH h h"poCJaJmH sH h h"poCJaJ4hh"@B*CJaJfHmH phq sH 4h"po@B*CJaJfHmH phq sH !iiii$xx$Ifa$gd l {kd$$Ifl4\ J tT"d R* t"644 layt ʞB24@~fvvvvvvvvvvvv $xx`a${kd¹$$Ifl4\ J tT"d R* t"644 layt Bbf 024֡.>@|~¢ڢ2NxdfŽyymyyahh"CJaJmH sH h :CJaJmH sH hCJaJmH sH h5CJaJmH sH hh"5CJaJhqqhh"CJaJhqqhzCJaJhqqCJaJmH sH h-tCJaJh-t5CJaJhqqhz5CJaJhh"CJaJh4xCJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJ!fȥʥ $fv~Φ*:<FHJLNXbЧҧ֧ ˼˼˭˼˼}rˏ˭}i]]h2CJaJmH sH hz5CJaJh hh"CJaJ hhyR2h hECJaJh hECJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hh"CJaJmH sH h hCJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJh :h :CJaJhe;Vhe;VCJaJ#fʥ<HJLN\{kdt$$Ifl4\ J U"5&  t&644 layt $xx$Ifa$gd l $xx`a$ ҧ"JRi\\\\\\\\ $xx`a${kd&$$Ifl4\ J U"5&  t&644 layt $xx$Ifa$gd l "<HJnzj@B~ "*,28:<>@JNRT\ﬡwh:ph /CJaJhh /CJaJh /CJaJmH sH h /CJaJh `h /CJaJhh"5CJaJhvCJaJmH sH hzhzCJaJhufCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJhh"CJaJ.B0ȭBt 4Hj$F $xxa$gd /$xx`a$gd / $xx`a$ .0pȭ̭έܭޭjl˱{na{VhOh /CJaJjˌh h EHUjh h EHU jh h CJUaJ*jYh h EHUjػh h EHUh h CJaJjh h CJUaJhh /CJaJheh /CJaJh `h /CJH*aJh:ph /CJaJh `h /CJaJh /CJaJ!lz|~hүԯ24d°İَ̻wwlwwwwl_jwh h EHUh.!dh /CJaJhqxCJaJmH sH h `h /CJaJjh h EHUjLh h EHUh /CJaJhOh /CJaJ jh h CJUaJ*jRh h EHUjh h CJUaJj"h h EHUh h CJaJ$İưȰ̰ΰܰް@HLvDrtôÚyqqqf[fOFhz5CJaJh /CJaJmH sH h `h /CJaJh]h /CJaJh /CJaJhqxCJaJmH sH (jh h CJUaJmH sH *j5 h h EHUjh h EHUh h CJaJmH sH %jh h CJUaJmH sH heh /CJaJ jh h CJUaJ*j h h EHU &24TX|~ܵFHhj"$DFҾ־øףף~sdsh hm=CJaJmH sH h hzCJaJhqqCJaJmH sH h25CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJh55CJaJmH sH hzhzCJaJhzCJaJmH sH hh"CJaJhz5CJaJh2CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJ'Fnpz|~Q{kd $$Ifl4\ # +0 t644 layt $x$Ifa$gd l $xx$Ifa$gd l lnpxz|̿пҿdftĻ~sdshzhzCJaJmH sH hzhzCJaJhzCJaJmH sH h>CJaJmH sH hh"CJaJhm=CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ hh-h h{FCJaJh hzCJaJ&h h{F5CJKH \aJmH sH h hh"CJaJ&οпҿfi\\\\\\\ $xx`a${kd $$Ifl4\ # +0 t644 layt $xx$Ifa$gd l $&bd$LRVfǻxxqbqh hh"CJaJmH sH hhCbh hzCJaJh hh"CJaJh h>CJaJmH sH h hm=CJaJmH sH h hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"5CJaJh>5CJaJmH sH hz5CJaJhm=5CJaJmH sH &&d\{kd $$Ifl4\ # +0 t644 layt $xx$Ifa$gd l $xx`a$ 0\i\\\\\\\ $xx`a${kd9 $$Ifl4\ # +0 t644 layt $xx$Ifa$gd l .0JZ\|`btvdf:LN^rtֺΥsh CJaJmH sH h 5CJaJmH sH hm=5CJaJmH sH hhm5CJaJh555CJaJh4xCJaJmH sH hzhzCJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhh"CJaJmH sH hm=CJaJmH sH hh"5CJaJ-bvf 4dfN $$xx$Ifa$gd l d $xx`a$tZln.BD &246X|$JLbfؽymdhh"5CJaJh55CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhzCJaJhzCJaJmH sH hh"CJaJhz5CJaJhm=5CJaJmH sH h h CJaJmH sH h CJaJmH sH h CJaJhh"CJaJmH sH hm=CJaJmH sH hzCJaJ&*0LN`~ "$*0VdjȹȪqffWWqfh h,ICJaJmH sH h hh"CJaJh h:bCJaJmH sH h hJCJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJhzCJaJh>h:bCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJhh"5CJaJh>5CJaJmH sH hz5CJaJhJ5CJaJmH sH .24X\x*v:<>}pg^Uhh"5CJaJh555CJaJhv5CJaJhv5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhzCJaJhh"CJaJhzCJaJmH sH hzCJaJhE5CJaJmH sH hz5CJaJh h:bCJaJ hh-h hh"CJaJh hzCJaJh hh"CJaJmH sH 02iiii$xx$Ifa$gd l {kd $$Ifl4\ # +0 t644 layt 24<>vvkkdvvvvvd d` $xx`a${kd $$Ifl4\ # +0 t644 layt 6bd*FrtǺǝ{l{`THhn}CJaJmH sH hCJaJmH sH hzCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhzCJaJh~yCJaJmH sH hh~yCJaJhh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH h5CJaJmH sH hE5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhz5CJaJmH sH >R:Lh ,Xj HtƺƺƺƺƺƺƺƺƑxpxahh~yCJaJmH sH hh"CJaJhh~y5CJaJh~y5CJaJmH sH hhCJaJmH sH hzhCJaJmH sH hzhCJaJhCJaJmH sH hhCJaJhh"CJaJmH sH h~yCJaJmH sH hFm4CJaJmH sH hh~yCJaJ&2(B*,xNfz $xx`a$.024&(0@BfjŹҬzzңnңң_hzhzCJaJmH sH hzCJaJmH sH hFcCJaJmH sH hzCJaJhh"CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh"5CJaJmH sH hh~y5CJaJh~y5CJaJmH sH hh"CJaJhh~yCJaJhh~yCJaJmH sH hFm4CJaJmH sH #j(*,<DvxzLrǻ䙐{{nnbnhFMCJaJmH sH h 5CJaJmH sH hsACJaJmH sH hz5CJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJhn}hh"CJaJhn}hzCJaJhn}CJaJmH sH h-tCJaJh-t5CJaJhn}hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhHCJaJmH sH "rtLNjr&.0Nbdfhؾ젔젔{ص{l`U{hzhzCJaJh4xCJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH h 5CJaJmH sH hsACJaJmH sH h CJaJmH sH h^=CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhh"5CJaJmH sH hj5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJh^CJaJmH sH !:`bx|6J\^vx2:<\^ "$<hCJaJhCJaJmH sH hh"CJaJmH sH h CJaJmH sH hzCJaJmH sH hoT05CJaJmH sH h 5CJaJmH sH hh"5CJaJhh"CJaJh^CJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJ0z|^x<$V,8$xx`a$gdoT0d $xx`a$TV "$:J|~Lbdj|&(*,zn_hzhzCJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhsXCJaJmH sH hzCJaJh56hoT0CJaJhoT0CJaJmH sH hhoT0CJaJhoT0CJaJhe;Vhe;VCJaJhz5CJaJhh"5CJaJhsX5CJaJmH sH hzhz5CJaJh555CJaJ%468X^bTVP R v x $ & 孞phh"B*CJaJmH phsH hzB*CJaJph"hh"5B*CJaJmH phsH hz5B*CJ]aJphhh"CJaJmH sH hCJaJmH sH hzCJaJmH sH hh"CJaJhsXCJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhz5CJaJ+VR x &  F  d  D dxx-DM ` $xx`a$&     4 8 > B D F f   b d   ̼{ssjss^M hh05B*CJaJphhzhz5CJaJhh"5CJaJhh"CJaJhCJaJhCJaJmH sH hzCJaJhz5CJaJhzB*CJaJmH phsH hzB*CJaJphhh"B*CJaJmH phsH hb@B*CJaJmH phsH %hzhzB*CJaJmH phsH hzB*CJaJmH phsH   B D    X ` b   n v   8 : `     , P R ||i$h2hh"CJaJmH nH*sH tH*h2CJaJmH nH*sH tH*hzCJ]aJnH*tH*hh"CJaJnH*tH*hzCJaJnH*tH*hzCJaJmH nH*sH tH*hh"5CJaJhz5CJaJhh"5CJaJmH sH hz5B*CJaJph"hz5B*CJaJmH phsH ) b :  R X ` $xx$Ifa$gdj $xx$Ifa$xx-DM `$xx-DM `a$R V X ^ ` b f $ p r N P f žŲžţţwnaRJhzCJaJhzhzCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hz5CJaJhvCJaJnH*tH*hz5CJaJnH*tH*$hb@5CJ]aJmH nH*sH tH*hz5CJ]aJnH*tH*hzCJaJnH*tH* hh0hh"CJaJnH*tH*hh0CJaJnH*tH*hh"CJaJmH nH*sH tH*hzCJaJmH nH*sH tH*` b d f 2%% $xx$@&Ifkd^ $$If4r Pf "DDD DDW t2,64B` ap2ytn`/f $xx$@&If$0xx$If^0a$gdj r 2 xx-DM `kd $$If4r Pf "DDD BDW t2,64B` ap2ytn`/ P t   D  N  < ~ $xx`a$gdb['$xx-DM [$\$`a$ $xx`a$$xx-DM `a$  z r t ( * N P  Ǯti^R^JFJ6hz0J@>*B*CJaJphhgjhgUhG:CJaJmH sH hzhzCJaJhjhjCJaJhe;Vhe;VCJaJhh05CJaJhh"5CJaJ3h5B*CJaJfHmH phq sH 1hh05B*CJaJfHphq hzhz5CJaJhh"CJaJhh"5CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hb@CJaJmH sH     8 :      6 : @ B D 쵩paRFhh"CJaJmH sH hhCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hzhz5CJaJhvt5CJ\aJmH sH hzhz5CJ\aJhvtCJaJmH sH h{ICJaJmH sH hh"CJaJhz0J@>*B*CJaJphhghjhh"CJaJmH sH hzhzCJaJjhgUD d h      J l n  L N    : < | ~ حؕحrg\حhF hb[CJaJhe;Vhe;VCJaJhh"5CJaJmH sH h{I5CJaJmH sH hh"5CJaJh55CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJh2CJaJmH sH hzh4xCJaJh4xCJaJmH sH hzhzCJaJhzhzCJaJmH sH hh05CJ\aJ 8! T! ! ! ! ! ! ! "" >" F" H" J" L" N" " " " " " " " " # $# &# J# L# P# l# n# ʻʰʑʂʑ{ʰ{ofZhvtCJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJ hh0h hmW CJaJmH sH h h{FCJaJ&h h{F5CJKH \aJmH sH h hh"CJaJh hb[CJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJhG:CJaJmH sH hzhzCJaJhb[CJaJmH sH "~ ! ! H" J" N" " " " $x$Ifa$gd l $xx$Ifa$gd l $xx`a$" " " " "# $# iiKi$0xx$If^0a$gd l $xx$Ifa$gd l {kd $$Ifl4\ e9!i$ 0 ti$644 lalyt $# &# L# p# # # $ V$ $ $ % & ' ( vvvvvvvvvvvv $xx`a${kd $$Ifl4\ e9!i$ 0 ti$644 lalyt n# p# # # # # # $ $ *$ .$ R$ T$ V$ $ $ $ $ % % & & ' ' ( ( * * D+ F+ f+ h+ ݽݱɨɨudXXhh"CJaJnH*tH* hN0hh"@CJaJnH*tH* hGEhGE@CJaJnH*tH*$hF hh"CJaJmH nH*sH tH*hzhzCJaJnH*tH*hh"5CJaJ *he;Vhe;VCJaJhyjCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhvtCJaJmH sH hh"CJaJmH sH ( * F+ h+ l, p, - *- ,- .- 0- \{kd $$Ifl4\ # +0 t644 layt $xx$Ifa$gd l $xx`a$ h+ j, l, n, p, , - - (- *- ,- 0- 2- D- F- - - - - - 8. :. T. X. ^. d. f. . ԳynbnZyhh"CJaJhgCJaJmH sH hzhzCJaJhzhz5CJaJhh"CJaJnH*tH*hzhzCJaJnH*tH*$h b5CJ\aJmH nH*sH tH*"hzhz5CJ\aJnH*tH*h hzCJaJmH sH hh0h h=]CJaJmH sH h hh"CJaJh hzCJaJ0- - - - :. f. . V/ X/ f0 0 i\\\\\\\ $xx`a${kdA $$Ifl4\ # +0 t644 layt $xx$Ifa$gd l . . . 8/ T/ X/ d0 f0 0 0 2 2 4 4 (4 64 84 :4 >4 R4 T4 V4 طͫshXIXIhzhzB*CJaJphhh"B*CJaJmH phsH j h h U"hh"B*CJ]aJmH phsH hzhzB*CJ]aJph(hzhzB*CJ]aJmH phsH hh"CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJhh"CJaJ%hzhzCJaJfHq 0 2 4 84 <4 >4 T4 4 n5 5 5 R7 x7 7 7 "8 8 9 9 9 9 : $dxx-DM `a$dxx-DM ` $xx`a$V4 ^4 b4 4 4 4 4 l5 n5 5 5 5 5 5 P7 R7 v7 x7 |7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 "8 F8 J8 h8 8 8 8 9 9 ɹɨɹɹɹɹ؃عxixaxaxixaxahh"CJaJhzhzCJaJmH sH hzhzCJaJh3B*CJaJmH phsH hh"5CJaJhzhz5CJaJ hzhzB*CJH*aJphhh"B*CJaJmH phsH hzhzB*CJaJph%hzhzB*CJaJmH phsH (hzhzB*CJH*aJmH phsH $ 9 9 9 9 9 : : : : : : >; @; H; J; L; P; ; ; ; < < < 4< 6< 8< X< < < < < < < < < < < < X= l= n= z= ~= ? ƻƻ{ϻϻoϻohlCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h3CJaJmH sH hh0h hh"CJaJh hzCJaJhh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ#hlhh"5@CJOJQJaJ#h-th-t5@CJOJQJaJ+: : : @; J; L; N; P; ; iK$0xx$If^0a$gd l {kd8u $$Ifl4\ e # G0 t644 lalyt $xx$Ifa$gd l ; ; ; < 8< < < < |= ~= @ i\\\\\\\\ $xx`a${kdu $$Ifl4\ e # G0 t644 lalyt $xx$Ifa$gd l ? @ @ @ @ 6@ f@ h@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ A A A A NA PA XA ZA `A bA jA lA A A A A A A A A A A A A B B ,B .B 2B 4B @B `B bB fB pB rB vB xB |B ~B B B B B B B C ŹŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŭŹŭŭŭŭŭŭŭh-th-tCJaJo(hklCJaJmH sH h-th-tCJaJhB5CJaJmH sH h35CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJD@ h@ @ D E HF pF F G bG G G ,H I HI *L JL M "M &M M M $x$Ifa$gd l $xx$Ifa$gd l d $xx`a$C C C C C "C *C ,C 6C 8C C JC LC jC lC C C C C C C C C C C C C D D D D 0D 2D BD `D dD fD jD lD D D D D D D D D D D D D D D E E rE E E E E ƺƺƲhzhz5CJaJhh"CJaJhBCJaJmH sH hzhzCJaJhklhklCJaJhklCJaJmH sH h-th-tCJaJh-th-tCJaJo(T BT FT HT LT pT T T T T T T T U U 2U 4U 6U 8U U U U U U W кɪynfynnfynZnfyh3>CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJhh"CJaJmH sH h#(kCJaJmH sH h#(k5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH h h#(kCJaJmH sH hh$h h$CJaJh hh"CJaJh h#(kCJaJh h$CJaJmH sH !,T DT FT HT T T 6U U K>>>> $xx`a${kdx $$Ifl4\ # +0 t644 layt $xx$Ifa$gd l $0xx$If^0a$gd l U U W "X `X Y Z t[ [ [ [ 0\ :\ $xx$Ifa$gd l $xx`a$gd $xx`a$ W W X X X "X ^X `X Y Y Y Y Y Y Z Z Z J[ r[ t[ [ [ [ [ Ҿ҃xmxeVK<h hz`CJaJmH sH h hzCJaJhzhzCJaJmH sH h CJaJhh CJaJhzh CJaJhh"CJaJmH sH hh"CJaJ'hUw#CJaJfHmH q sH %hzhzCJaJfHq 'h CJaJfHmH q sH hzhzCJaJh]5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJ[ [ [ [ [ .\ 0\ 8\ :\ <\ @\ F\ J\ L\ N\ j\ v\ x\ z\ \ \ \ \ \ R] b] d] p] r] t] ^ ^ ^ ^ _ (_ F_ r_ _ ` ` R` T` ǼǧǼdzdzǒDžǒxdzhh"5CJaJmH sH h=]5CJaJmH sH hIix5CJaJmH sH hh"CJaJhz`CJaJmH sH hh"5CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJhzhz5CJaJmH sH hh0h hh"CJaJh hzCJaJ*:\ <\ >\ @\ H\ J\ iiKi$0xx$If^0a$gd l $xx$Ifa$gd l {kdy $$Ifl4\ # +0 t644 layt J\ L\ x\ \ r] t] ^ ^ ` T` Nb c "f Jf vvvvvvvvvvvv $xx`a${kd9z $$Ifl4\ # +0 t644 layt T` v` a Lb Nb pc c c c c c d .d d d e ,e e e f "f $f rhzhz5CJaJhzhz5CJaJmH sH h=]CJaJmH sH hIixCJaJmH sH hzhzCJaJ"hh"CJ\aJfHq 0hzhzCJ\aJfHmH q sH (hzhzCJ\aJfHq hh"CJaJ%hzhzCJaJfHq %hh0CJaJfHq (hzhzCJ]aJfHq Jf Lf nf f f f f f g g 0g 4g Pg hg g g Vh Xh h h j j ,j Dj `j j k 2k Pk |k k l l \l ^l xl l l l l l 㡎̂v̂v̂gghzhzCJaJmH sH hKCJaJmH sH hIixCJaJmH sH %hzhzCJaJfHq hh"5CJaJhK5CJaJmH sH hIix5CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJh ICJaJmH sH hzhz5CJaJhzhz5CJaJmH sH (Jf f 2g 4g Xh h j ^l l l `m bm n o o dr r r r r 5CJaJhzhzCJaJmH sH hIixCJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJ2Vw w x y ^y y y z { { } ~ D * n H z Ȕ Η $dxx-DM `a$ $xx`a$x x x y y y y y y 2y 6y Zy \y ^y y y y y y y y z Lz z z { { { ȼ㉭}tgZQtIhzCJaJhz5CJaJhh"5CJaJmH sH hm}5CJaJmH sH hh"5CJaJh3>CJaJmH sH hw!CJaJmH sH hh05CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h:CJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH hzhz5CJaJhzhz5CJaJmH sH h3>hh"@CJaJ{ { { { { | r| | | | | | } } ~ ~ € Ā ƀ Ҁ Ԁ ր B D ( * 2 4 6 B D H T V X l n F sssssshzCJH*aJnH*tH*hzCJH*aJnH*tH*hx7CJaJnH*tH*hx7CJaJmH nH*sH tH*hh"CJaJnH*tH*hzCJaJnH*tH*hh"CJaJhx7CJaJmH sH hzCJaJhh0CJaJhh"CJaJmH sH hzCJaJmH sH -F H  x z Ɣ Ȕ t v ̗ Η З < > @ B ؘ ژ ܘ  ֚ ؚ  . v x z Ɯ ̿୿୿̶̘୶୶h CJaJmH sH hzhz5CJaJh3>5CJaJhx7CJaJmH sH hh"5CJaJhz5CJaJhIix5CJaJmH sH hh"CJaJhKCJaJmH sH hzCJaJhzCJaJnH*tH*hh"CJaJnH*tH*1 @ ژ ܘ ؚ z ڝ : H J ܭ d $xx`a$Ɯ Ԝ N p r ؝ ڝ  4 | ~ ̟ ҟ ڟ ݿݷݟ|oo`THhzCJaJmH sH h+CJaJmH sH h-th-tCJaJmH sH h 5CJaJmH sH hh CJaJh CJaJmH sH hh 5CJaJhh"CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJh3>CJaJmH sH hz5CJaJhh"5CJaJhzCJaJhh@CJaJmH sH h6(CJaJmH sH T v x 8 : F H H J ڭ ܭ ޭ  ( , N P R T X p r ް ҵҵ枒ҵ҆zhh05CJaJhzhz5CJaJh*>LCJaJmH sH hzhzCJaJhzCJaJmH sH h/ 5CJaJmH sH hzCJaJfHq hh"CJaJh3>CJaJmH sH hz5CJaJhh"5CJaJhzCJaJ+ R  r 4 Z * v & ( δ T X $x$Ifa$gd l $xx$Ifa$gd l $xx`a$ް Z 0 2 4 X Z ( * N \ r t v ֳ $ ( ̴ л쇐sd쇐Xhzhz5CJaJhzhzCJaJmH sH h6(CJaJmH sH hh"CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJmH sH *h/ CJ]aJfHmH q sH (hzhzCJ]aJfHq hzCJaJfHq hzCJaJmH sH hzCJaJhavCJaJmH sH ̴ δ J R T V X Z  ɽɲzoohozoh_PDh}CJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH hz5CJaJ hh \h hh"CJaJh hzCJaJmH sH h h{FCJaJh hh"CJaJmH sH h h6(CJaJmH sH h hzCJaJhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzCJaJhh"5CJaJhh05CJaJhh"5CJaJmH sH iiii$xx$Ifa$gd l {kdz $$Ifl4\ # +0 t644 layt l  r ּ T | vvvvvvvvvvvv $xx`a${kd{ $$Ifl4\ # +0 t644 layt  " D h j l n ̸  p r ޺  Լ ּ ޽ R T n z | $ v z  X Z z | vhh"CJaJmH sH h6(hh"CJaJmH sH h6(CJaJmH sH h*>LCJaJmH sH hzCJaJfHq hzhz5CJaJhh"CJaJhnuCJaJmH sH hz5CJaJhnu5CJaJmH sH hh"5CJaJhzCJaJ. x z Z | * P @ r r t 0 $d xx`a$ $xx`a$| ~ ( * N P  > @ p r p t . 0 < > F H : < J L N R 軯أ~~w hh0hh"CJaJmHsHhzCJaJmHsHhh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJhzCJaJmH sH hh0CJaJhh"5CJaJhz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhh"CJaJmH sH j^| h h U. > H < L N P R sc$d xx$Ifa${kd4) $$If4\5 L!$`5`Q`R t$644 ayt|o$d xx$Ifa$ R " $ B D N P t & n p r H v   2 ^ 䟒|qbqbqbhGEhGECJaJmH sH hGEhGECJaJhz5CJaJh}5CJaJmH sH hH5CJaJmH sH hzhz5CJaJhulhh"5CJaJmH sH hulCJaJmH sH hz5CJaJmHsH hh0hh"5CJaJhh"CJaJhzCJaJmH sH hzCJaJ& $ P p r " N llll_____ $xx`a$$ hd xx`a${kd) $$If4\5 L!$ 5QR t$644 ayt|o P | 6 " @ D F J L N r  4 6 8 v x А{هoЇ]"hzCJ]aJfHq hzhz5CJaJh3>CJaJmH sH hh"5CJaJh FCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hzCJaJmH sH h*>LCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJh}CJaJmH sH hzCJaJhGEhGECJaJN 6 8 x . z  f & B D $xx`a$ V  , . R v x z  d f wkhh05CJaJhh"CJaJmH sH h3>CJaJmH sH h FCJaJmH sH h*>L5CJaJmH sH hz5CJaJhh"CJaJhzCJaJhh"5CJaJ#hz@CJaJfHq hzCJaJfHq %hz5CJ\aJfHq * D F T V Z \ P R  & \ ^ v x $ & * ,  J L d f l n < @ B Z \ : < h j hz0J@>*B*CJaJphhzhzCJaJhh"CJaJhh0CJaJhz0J@B*CJaJphhgjhgUH . 0 > @ B D $ & p r  4 6 , . < > D F ^ `       | ~    . 0 ` d f  h j żhzhz5CJaJhe;V5CJaJhzhzCJaJhh"CJaJhz0J@>*B*CJaJphhghh0CJaJjhgUED & f j  R  $ t 8 v x < z $ hd dd`a$ $dd`a$$xx`a$gde;V $xx`a$     P R     " $ r t  4 6 8 t v x  2 ۷tgthD(5CJaJmH sH hh05CJaJhD(CJaJmH sH hvCJaJmH sH hvCJaJh*>LCJaJmH sH hzhzCJaJhzhz5CJaJhulCJaJmHsHh*>LCJaJmHsHhvCJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhv5CJaJ%2 : < x z   2 4 6 8 T V v x z |       p  nchhBCJaJ hhB@CJaJmHsHhhBCJaJmHsH hh0hv5CJaJmHsHhzhzCJaJhvCJaJhvCJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhv5CJaJhzhz5CJaJhv5CJaJmH sH h-5CJaJmH sH &  4 8 x |  $ hd dd$Ifa$$ h,d dd`a$$ hd dd`a$   F/$d dd$Ifa$$ hd dd`a$kd* $$IfT֞lt" t644 aytBT       * D F H J p r      B  ڻthtt\hzhz5CJaJh`eCJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhh"CJ]aJmHsHhzhzCJ]aJmHsHhh"5CJ]aJmHsH"hzhz5CJ]aJmHsHhv5CJKH \aJ hhBhvCJaJhhBCJaJhBCJaJmH sH !    F H s{kd+ $$If4\5 5Q* t 644 aytB$d dd$Ifa$H J r   * , lll\lOOO $xx`a$$d xx`a$$ hd xx`a${kdY, $$If4\5 5Q* t 644 aytB  ( , d f p r       N P j z |   $ J L b f p r      * V տտ՗Պ~~hCJaJmH sH h5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hsvCJaJmH sH h`eCJaJmH sH h#R5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhh"CJaJh-CJaJmH sH hzhzCJaJ1, f   P | d f  ! ! ! " " # $ $ B% % % @' ( $xx`a$V R V Z ~ ! ! ! p! ! ! ! ! ! ! " " " " # # # $ $ $ ɺݺɘɱɱp`Shh"5CJaJmH sH hh"CJaJfHq %hzhzCJaJfHq (hzhzCJ]aJfHq h#R5CJaJmH sH h3>CJaJmH sH hh"5CJaJhzhzCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhsvCJaJmH sH hCJaJmH sH hzhzCJaJ $ $ $ $ $ $ $ % (% >% @% B% % % % % % >' @' ' ( ( V( X( ) ") 2) Ŷņ~r~i\iPhCJaJmH sH h5CJaJmH sH hh"5CJaJhs CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhsvCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJmH sH hh6#CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h#RCJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH ( X( + . 1 2 B2 2 2 V3 3 3 v5 J6 6 7 8 *8 8 8 8 9 $xx$Ifa$gd l $xx-D9DM `a$ $xx`a$2) + + . . 1 1 1 1 2 2 42 82 :2 >2 @2 B2 b2 f2 2 2 2 2 2 3 R3 3 ƺwldUdIIhBCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzhYCJaJhYCJaJmH sH hGEhGECJaJmH sH hh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHh5CJaJmH sH hzhz5CJaJhvCJaJhzhzCJaJ"hh"CJ\aJfHq (hzhzCJ\aJfHq 3 3 3 t5 v5 H6 J6 6 6 6 6 7 7 8 8 (8 *8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 $9 (9 *9 N9 P9 T9 Լ魡xixixibixibԼ hh0h hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hCJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhzCJaJhY5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhh"CJaJhBhh"CJaJmH sH "9 9 9 9 &9 (9 iiii$xx$Ifa$gd l {kd- $$Ifl4\ "! m/ t644 layt (9 *9 P9 j9 9 9 : *: v: : 0; z; vvvvfvvvvv$d xx`a$ $xx`a${kd- $$Ifl4\ "! m/ t644 layt T9 \9 ^9 h9 j9 9 9 9 9 9 9 : : : : ": (: *: J: N: \: r: t: v: : : H; x; |; ; ; ; ; < "< ^< ֻޗ֣ދ|֣p֣ccZhh"5CJaJhEx5CJaJmH sH hulCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hlCJaJmH sH hExCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzh=L0CJaJh=L0CJaJmH sH #z; |; "< `< T> z> > > > ? T? ? ? @ @ zB B E E E E F ^F F F ZG \G H I $xx`a$^< `< 0= 2= R> T> x> z> > > > > > > > > > > > ? ? *? .? P? R? T? ? ? ? ? ? @ @ @ @ xB zB B B E E E E E E E E E F ׼ˈ|hh"CJaJmH sH hEx5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJmHsHhExCJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhzhz5CJaJhh"CJaJhExCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJ0 F F \F ^F xF |F ~F F F F F F F F 4G XG ZG \G H H H H H I I I I I I I J J J J M M M N :O DO O O O O O O O Ѻɭܤܗ܊ܤܤѺ~~ܤhe0CJaJmH sH hEx5CJaJmH sH hB5CJaJmH sH hh"5CJaJhh"5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJhExCJaJmH sH hh"CJaJmH sH .I I J M O O O O ,P |P P P TQ Q Q Q xR R *W HX 6Y Z \ &\ $d xx`a$ $xx`a$O O O O *P ,P zP |P P P P P P P P P P NQ RQ jQ Q Q Q Q RR nR vR xR R R R R S (W *W FX HX X X ƺ铄wn՟bhlCJaJmH sH hh"5CJaJh\45CJaJmH sH hNhh"CJaJmH sH hNCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJmHsHhh0CJaJmHsHhh"CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhC(@CJaJmH sH &X 4Y 6Y Z Z \ \ \ \ $\ &\ j\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ޷|m^J&h hh"5CJKH \aJmH sH h h{FCJaJmH sH h hlCJaJmH sH hh0h hh"CJaJh hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJmH sH hh0CJaJmH sH h{FCJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJ&\ \ \ \ \ \ \ \ ] ] i{kd}. $$Ifl4\/ p# m/ t#644 layt $xx$Ifa$gd l ] ] >] X] h] ~] ] ] B^ ^ ^ D_ F_ _ vvvvvvvvvvvv $xx`a${kd// $$Ifl4\/ p# m/ t#644 layt ] ] <] >] V] X] f] h] |] ~] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ^ ^ (^ >^ @^ B^ ^ ^ ^ ^ ^ _ @_ B_ F_ _ _ _ _ ` ` a a Pc Tc ^c `c Vd Xd d d e e $g Źٹ٭١ŭŭْhN5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h+CJaJmH sH hO3CJaJmH sH hC(@CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ hh04_ ` a `c Xd d e &g xh h h h i Fi i i j nj j "k $k k k l l o q $d xx`a$ $xx`a$$g &g vh xh h h h h h h h h h h i i 4i Bi Di Fi i i i i i i i j j j hj lj nj j j j k $k *k ,k .k 0k @k Lk Xk ̊~q~q~q~h:5CJaJmH sH hh:5CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhNCJaJmH sH hO3CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhzhzCJaJhh"CJaJ,Xk Zk k k k k k l `l jl l l l l l m m m o o o o p q q q q q ϻϻϨqqZF'hh"CJaJfHmH q sH -hh:CJaJfHmH q sH hh"CJaJfHq %hhlCJaJfHq 'hlCJaJfHmH q sH %hh:CJaJfHq hh"CJaJh:CJaJmH sH hh:CJaJhh"5CJaJhh:5CJaJhh:5CJaJmH sH q q s :w `w zw w w x jx x x By y y y z b{ { } ԁ $dd`a$$d xx`a$ $xx`a$q q q s s s s s 8w :w ^w `w xw zw w w w w x x hx jx x x x x x x İ쨜|p|p|aUFhh:CJaJmH sH hh"CJaJmHsHhh:CJaJmHsHh:CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh:CJaJhh"5CJaJhh:5CJaJhh"CJaJ'hh"CJaJfHmH q sH 'h:CJaJfHmH q sH 'hlCJaJfHmH q sH %hh:CJaJfHq x x x X h j  n p ̃ ɈyɈɜhzhzCJaJmH sH hvCJaJmH sH hvCJaJhzhzCJaJhv5CJaJhzhz5CJaJhh"5CJaJmH sH h:CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh:5CJaJhh"CJaJhh:CJaJ/ > j p x ʆ r v $dd$Ifa$gd l $dd`a$̃ * 4 h v x  d f Ȇ ʆ ջբs\H=h hzCJaJ'hvCJaJfHmH q sH -hzhzCJaJfHmH q sH hvCJaJfHq %hGEhGECJaJfHq hICJaJmH sH hv5CJaJh}hv5CJaJmH sH h}5CJaJmH sH hTk5CJaJmH sH hzhz5CJaJhvCJaJhzhzCJaJh:CJaJmH sH & Z h p r t v x  ˆ Ĉ ܈ ވ J L ȹ柪th_TLTLTLhh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJh hv5CJKH \aJ&h hv5CJKH \aJmH sH hh0h hvCJaJh hzCJaJmH sH h hvCJaJmH sH h hICJaJmH sH h h}CJaJmH sH h hzCJaJh hv>CJaJmH sH   iiii$dd$Ifa$gd l {kd/ $$Ifl4\ p# mn t644 layt Ĉ ވ L ĉ x Ί 0 vvvvfvvvvv$d xx`a$ $xx`a${kd0 $$Ifl4\ p# mn t644 layt L ‰ ĉ  v x ̊ Ί , . 0 2 Ȍ X Z ΍ κ٪zΛΛκΛκmz`zzh/5CJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hh"5CJaJhh05CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hh"CJaJh/CJaJmH sH hzhzCJaJhzhz5CJaJhh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsH"0 2 Z $ J ʐ > ‘ $ R > , v j ̗ d $xx`a$΍ Ѝ " $ H J Ȑ ʐ  0 6 < > ^ b r ‘ " $ : N P R < > 鴥降鍙wk̍hh05CJaJh/5CJaJmH sH hs 5CJaJh/CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h4xCJaJmH sH hv>CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhICJaJmH sH * * , t v   B P h j Ɨ ʗ ̗ 8 < L X Ҙ ژ إpZpZp+hGEhGE5@CJOJQJaJmH sH #hGEhGE5@CJOJQJaJhh/CJaJh/CJaJmH sH hh05CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hICJaJmH sH hv>CJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJhh"CJaJ"̗ : < ܘ J T ( 4 ~ $ ( $xx$Ifa$gd l $xx`a$ژ ܘ  H J R T & ( 2 4 | ~ " $ & ( * Ÿuj[u[ujPu[I[ hh0h hh"CJaJh hh"CJaJmH sH h hzCJaJh hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hs CJaJmH sH hs hh"@CJaJhGEhGE@CJaJhh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ#hv>hh"5@CJOJQJaJ Ģ Ƣ iiii$xx$Ifa$gd l {kdE1 $$Ifl4\ Y" mK t644 layt ¢ Ģ Ƣ Ȣ  6 8 : < ƣ ȣ ʣ 0 2 4 ĸzmbVJVh(CJaJmH sH hh"CJaJmH sH hh0CJaJhh"5CJaJmH sH hzhz5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hICJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJ hh0h hh"5CJKH \aJh hh"CJaJh hzCJaJh hzCJaJmH sH Ƣ Ȣ : ʣ 2 4 R N t vvvvvvvvvvvv $xx`a${kd1 $$Ifl4\ Y" mK t644 layt @ B P R  L N r t ̩ Ω J L f r t 2 6 @ B ֫ ث  ŽŽŽ{ŽŽnhDs5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhh"CJaJmH sH h(CJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhs 5CJaJmH sH h(5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"5CJaJ+t Ω L t 4 6 ث Ȳ < d $ & ̶ R t $xx`a$gde;V$d xx`a$ $xx`a$ Ʋ Ȳ : < Z b d " & < J Z R ` b ʶ ĵўчў~q~e~Yh(CJaJmH sH hh05CJaJh}5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhzCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHh(5CJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJmH sH he;Vhe;VCJaJh_YCJaJmH sH ʶ ̶ & R r t ʸ . 0 : < > B J V X ·{l{lal{Z{Klh hkCJaJmH sH hh0h hh"CJaJh hzCJaJmH sH h hh"CJaJmH sH h hICJaJmH sH h hIyCJaJmH sH h h(CJaJmH sH h hzCJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hIyCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJhe;VCJaJmH sH t 0 < > @ B ekd2 $$IfTl4\ " S t644 layt T$xx$Ifa$gd l ҹ Թ ع  4 6 P \ ^ ~ B L ^ ` d * , 6 ǾdzdzdzwjǾ_h_Yh_YCJaJhh"5CJaJmH sH hDs5CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH h4xCJaJmH sH hh"CJaJhkCJaJmH sH hzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ hh0h hh"5CJKH \aJh hh"CJaJh hzCJaJ# Թ 6 ^ b d , rrrrrrrrrr $xx`a$kd_3 $$IfTl4\ " S t644 layt T , 8 l t . b V $d xx`a$ $xx`a$$xx`a$gd_Y$xx`a$gde;V6 8 : j l  j l r t  , . ` b ƽxl`l`hh"CJaJmHsHhkCJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhhkCJaJhh"CJaJmH sH hZCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJhzh_YCJaJhe;Vhe;VCJaJh_YCJaJmH sH he;VCJaJmH sH % , 0 R T V X Z ~ @ B ` l n  * , 0 Ҥh chCJaJmH sH hh05CJaJhnyCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hQCJaJmH sH hny5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhzCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJhzhzCJaJ2 Z B n . 0 j v z   $xx$Ifa$$d xx`a$ $xx`a$0 h j x  t v x z   & * , 0 ^  V X v z | ijЫĤЫ{ć{ćhpCJaJmHsHhzhz5CJaJmHsHhh"5CJaJmHsH hh0hh"CJaJ hzhz@CJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsHhzhzCJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJ0 ( * , . 0 8kd4 $$IfT4r } # h t0#44 aytp#T $xx$Ifa$ :*$dxx`a$kdi5 $$IfT4r } # h t0#44 aytp#T $xx$Ifa$ X 0 L * > $xx`a$$dxx`a$ . 0 J L  X ( 廯lYNFNFNhh"CJaJhzhzCJaJ%hh"5@CJOJQJaJmH sH +hzhz5@CJOJQJaJmH sH #he;Vhe;V5@CJOJQJaJ#hzhz5@CJOJQJaJhh"5CJaJhzhz5CJaJhh"5CJaJmH sH hh"5CJaJmHsHhzhz5CJaJmHsHhh"CJaJmHsHhzhzCJaJmHsH( * < >  f p | ~ J L B D T \ z  6  ( < & ( 8 ŶѭѭѠѠѭ{{{hbCJaJmH sH hpCJaJmH sH hh"5CJaJmH sH hp5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhzCJaJmH sH h LCJaJmH sH hzhz5CJaJhzhz5CJaJmH sH hzhzCJaJhh"CJaJ0 L D ( : \ ` d z $xx$Ifa$gd l $xx`a$ 8 : Z \ ^ ` b d j l t v x z | 4 6 8 : < | ~ οοίίοί||p`hzhz5CJaJmH sH hzhz5CJaJhzhzCJH*aJmH sH hbCJaJmH sH h hh"CJH*aJmH sH hh0h hzCJH*aJmH sH h hh"CJaJmH sH h hzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hh"CJaJ%z | ~ oUU7$0xx$If^0a$gd l $xx$Ifa$gd l kd6 $$Ifl4F &r t06  44 la(yt 8 ~ @ obbbbbbbbbb $xx`a$kdz7 $$Ifl4F &r t06  44 la(yt  < > @  T V X ·΢ΙΌo`She;V5CJaJmHsHh^hECJaJmHsHh^hE5CJaJmHsHhE5CJaJmHsHh5CJaJmH sH hh"5CJaJh L5CJaJmH sH hh"CJaJhzhCJaJhCJaJmH sH hzhz5CJaJhh"CJaJmH sH hzhzCJaJmH sH hzhzCJaJ X f H > 2 V \    J :$ h`a$gde;V:$ hx`a$gde;V$xx`a$gde;V$ hxx`a$gde;V $xx`a$X ^ J L T V " $ T Z R V d f  " @ D F H J z | < > B 0 óóóóóóóóçóóóÛóóóóóÛóóóÛ h^hECJPJaJmHsHhe;VCJaJmHsHhECJaJmHsHh^hECJaJmHo(sHh^hECJaJmHsHhe;V5CJaJmHsHh:WhE5CJaJmHsHh^hE5CJaJmHsH40 2 R T V X  Z \  X ^      H J  n p     $ & 4 6    D F  ˻˞h^hE5CJaJ h^hECJPJaJmHsHh^hE5CJaJmHsHhe;VCJaJmHsHhECJaJmHsHh^hECJaJmHsHhe;VCJPJaJmHsH9J p   & 6  F < r 2  $ hx`a$gde;V$ hx`a$gde;V$ hx`a$gde;V:$ h`a$gde;V : < @ R n p r v  , . 0 2      & ( *    l n ! ! ! ! ! ! x" ~" # # T# V# $ $ B$ D$ J$ ^$ b$ $ $ $ $ $ $ $ $ t% v% ' ' ' t' v' ϯh?hECJaJhE5CJaJh^hE5CJaJhe;VCJaJh^hECJaJhECJaJhe;V5CJaJh:WhE5CJaJE *  n ! ! # D$ $ $ v% ' x' ' ' &( d( * + , - - $ hxx`a$gde;V $x`a$gde;Vgde;V$ hx`a$gde;Vv' x' ' ' ' ' ' ' ' $( &( ,( b( d( * * * * + + , , , - - - - - . ". \/ ó{ooo^o{ooM hRhE@CJaJmHsH h^hECJPJaJmHsHhe;VCJaJmHsHhECJaJmHsHh^hECJaJmHsHhe;V5CJaJmHsHh:WhE5CJaJmHsHh^hE5CJaJmHsH he;V6]h^hE6] hE6]he;VCJaJhECJaJh^hECJaJhe;V5CJaJ- ". ^/ F0 H2 03 4 4 p5 <7 7 T8 9 9 ; < > @ .B >B B C $D $ hxx`a$gde;V:$ hx`a$gde;V\/ ^/ <0 B0 D0 F0 0 0 F2 H2 \2 f2 .3 03 4 4 4 4 n5 p5 :7 <7 7 7 R8 T8 9 9 9 9 : : : : ; ; < < @= B= > > @ @ ,B .B B B B C C C C "D $D D D D E E ׺ˮhe;V5CJaJh:WhE5CJaJh^hE5CJaJ h^hECJPJaJmHsHhe;VCJaJmHsHhECJaJmHsHh^hECJaJmHsHhe;V@CJaJmHsH<$D D E NE F hF F F .G G H jH H H J jJ J J K L L .M lM nM d$ hxx`a$gde;V$ hxx`a$gde;VE E 0E JE LE NE F F dF fF hF lF F F F F F G *G ,G .G TG VG G G G G H H hH jH nH H H H H H H H I I J J hJ jJ pJ J J J J J J J J K K L L L L L L *M ,M .M hM jM lM Ļh9hECJaJhE5CJaJh:WhE5CJaJh^hE5CJaJhe;V5CJaJhe;VCJaJh^hECJaJhECJaJClM nM ^O `O jO lO O O O O O O *P ,P Q Q Q Q Q Q Q Q VR XR S S S S 8T :T ZT \T tT vT T ݫ|qbWh hhCJaJh hhCJaJmH sH h hzCJaJhzhzCJaJmH sH hh"CJaJmH sH hDCJaJmH sH hh"CJaJhzhzCJaJh7;5CJaJmH sH hD5CJaJmH sH h d5CJaJmH sH hh"5CJaJhzhz5CJaJhs 5CJaJmH sH "nM `O O ,P Q Q XR S S :T \T T T "U .U $xx$Ifa$gd l $xx`a$T T T T T T T T U "U ,U .U 0U 4U JU PU RU fU jU V V V V V V W W W W Ƚ涪sg[PHhh"CJaJhzhzCJaJhzhz5CJaJhh"CJaJmH sH h dCJaJmH sH h d5CJaJmH sH hhhhCJaJmH sH he;Vhe;VCJaJmH sH hhCJaJmH sH hh0h hhCJaJh hhCJaJmH sH h hzCJaJmH sH h hh"CJaJmH sH h hzCJaJ.U 0U 2U 4U LU \BB$$0xx$If^0a$gd l $xx$Ifa$gd l kd;8 $$Ifl4\ p# N(n t0#644 layt LU NU PU RU fU @V V B555 $xx`a$kd9 $$Ifl4\ p# N( n t0#644 layt $xx$Ifa$gd l V V W b @b Hb Jb Lb Nb Pb Tb Zb ^b bb hb nb rb vb zb |b b b b b b hQh?cCJaJmH sH hzhzCJaJhLHh?cCJaJmH sH h?cCJaJmH sH Pb b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b c c c c c $c *c ,c 6c j @j Bj pj rj j j j j $a$gdo& $xx`a$$dxx`a$j 4j 6j 8j :j >j Bj Dj hj jj lj nj rj tj j j j j j j j ɷɖ{hh"CJaJmH sH j@ he;VhgCJUaJ#j!˗_ he;VhgCJUVaJj9 he;VhgCJUaJ#j˗_ he;VhgCJUVaJhe;VhgCJaJjhe;VhgCJUaJh6=Th/;h mHnHujhgUhg6&P 1}:pi. A!"n#n$n% `!lX/wF"H* (exRKQ7j I I?h-:u $ZJA @E;xt_69~3}Ю]l!:Qx( }_z)Tgʯa)nwOnt4˜)xClqNgF37^yEK&:B<:k9ep$4.^R-)X1l-3ضtμGY "X"#F'4M .uзrNI 㛌jsUX>d_j7 TsZfjN 4po[hE'+;W053qW8Dd(wU q;T gRH70c-`! ɬ < z@ xxRKQ ^?{C 8(gR(Zc+(xVhv묃C.]*Uݵ` ˗SF^EY4H) t0%6+++,5 55v5a1p(ytE$$If!vh5 5A5#v #vA#v:V l4 t6++,5 5A5/ pyt HT$$If!vh5 5A5#v #vA#v:V l4 t6++,5 5A5/ pyt HT $$If!vh5 5S505h#v #vS#v0#vh:V l4 t0#6+++,5 5S505hap(ytu $$If!vh5 5S505h#v #vS#v0#vh:V l4 t0#6+++,5 5S505hap(ytuDdH|}R S  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~0 "!#%$'&)(*+,.-/ 123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwxyz{|}~Root EntryC F _|Data zF WordDocumentB ObjectPoolIE@b@| _|_1603783448F@b@|@b@|Ole CompObjfObjInfo !"#$%(+,-.16;@CFJKNRSUVWXY[\]_`abce FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qн I pt!0 =p it p i0 () i=1n " W i0Equation Native _1603783449 FQH|QH|Ole CompObj i FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qp$4HDSMT5WinANSI.VnTimeWinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!?'_!!/G_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A I pObjInfo Equation Native _1603783450FQH|QH|Ole t!0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qH.t, p it FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObjfObjInfoEquation Native ;_1603783451 FQH|QH|Ole CompObjfObjInfoEquation Native ;uation Equation.39qi i p i0 FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qhp|4HDSMT5WinANSI.VnTimeWinA_1603783452FQH|QH|Ole CompObjiObjInfoEquation Native _1603783453'FQH|QH|Ole &CompObj 'illBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!?'_!!/G_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A W i0 == V i0 pV i0i==1n " FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49qp,4HDSMT5WinANSI.VnTimeWinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!?'_!!/G_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A V i0ObjInfo!)Equation Native * _16037834556$FQH|xH|Ole /CompObj#%0fObjInfo&2Equation Native 3:_1603783456",)FxH|xH| FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qQY V MR b FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle 4CompObj(*5fObjInfo+7Equation Native 8;QYV D bf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qN"H6WT U 5MR FMicrosoft Equation 3.0 DS Eq_1603783458<1.FxH|xH|Ole 9CompObj-/:fObjInfo0<Equation Native =>_16037834593FxH|xH|Ole >CompObj24?fuation Equation.39qN( 6WT , 5 D 0 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo5AEquation Native BD_16037834548FR|T|Ole DA@?"?2k84TDb ΨG"`!?84TDb Ψ~ @# x?hA߽ɥ bVA;؂"F6`N Y \ M$N.Q2V-"RҢw/_h=wߋ, %;4FwݮHϙczb1#:?@];"/+ˑyv/{T y-o{`7[{7 i{][ KT5˸࢝4nGոqlGCsm${w;&>}}]KN}xZzauKġ?363\g|.ܱ^o ٷIhw{at3yz.oO˵R pW xyi??SZ`DdR S A@?"?2m chED3aI"`!A chED3aʊBXxRkQll@l+TZ!z04I=mS]5dCFs zx\ I"eoqeԃvgg޷f|AK'e 9L$XR|#rv4|'@Bd%&k$+rÿ_v]rlR sx /#U Z$$9Ddh R S A@?"?2oR "@K"`!CR "@@|xcdd`` $X bbd12,(ㆫar`Z(Wcgb qР@ UXRY7PLY ZZЫQΰXyL9 P.P56 vo g f>#Ȟp{0Z1X`$A>l_؁r {aĤ\Y\P,fԡ0ÑW"p@bd`#Ȟp{0Z1X$A>l_؁r {aĤ\Y\P.ԡ0ÑW"p@bd`0GDd(R S A@?"?2HBX~q4:R>_$."`!BX~q4:R>_"@8 xUkA34l6PmZ֖/m!4i-F]B&Vs蟡g7 x (ߛ$d)68yof=m.)p\j*t#섫k(]_WcNtLC5_R0: ).J&6C#@]q!0ഊ.~ID黏6آڍݟ<ԞҲ5 i~x6`t+/ƞ}]]0b4*m֚o瑖`}Vǐ?h`\>ȭŊ#W0ޏaX^<PZU[ҥ"P;oؠDo4adGbsC*<7na1Lސ:;Ysoa1vc@}lGed){3Z@ExD#OI`_{bxcR Gn 6{0x\l xDe ㋬@D+gL'@WFsX`6g2wKnuu<o2W(s.'RJBzf7[=w-m2f죚v>m(q`z. M 'd 'qAQ I2>xX@I,XcQex(D%e85h E8pz];:E)VӜ0lj8K E3 @x"\!wTŒt숨DdTR S A@?"?2A61/h "`!61/h JTxRKKQH^vbEM3Ơ.r2!ILUvQ %O7tѥtUpsnR)+̽:M)P^OI$(,(!ct ar%)%VY9@Yye>8$ySE4بW?8YNoR[ mz؈M^W}?=} p߷b1/iqwȿCxGKi\!f?tR_7nK5fU*vNw4IgD+xխz4kD٢9h5lD1=wn;g? $X bbd12,(ㆫar`R`3H1g`YˀP3aP5< %! `3),L ! ~ Ay $'_,i`Z/T 4Hq=`f7L j#ps$A>d `p021)W2aTWHl IQDdT|R S A@?"?2iՃpE«_E %"`!=ՃpE«_Т `Jí xcdd`` $X bbd12,(ㆫaJ`R`3H1g`Yہ qznĒʂTݿz@`R&br< /40^-Y˝NHq}a7g`J*A~H32gȉ.\@c.ΆE(FLLJ% +@f`h*y$] `\hK8 $$Ifl!vh5j 55g5h#vj #v#vg#vh:V l4 t0#6+++,5j 55g5halp(ytu]. $$Ifl!vh5j 55g5h#vj #v#vg#vh:V l4 t0#6+++,5j 55g5halp(ytu].Dd0hR  S A @?"?2h%kIc\1dD.)"`!<%kIc\1d@vl| xP=KA}3?r zX-bqXi,E`iX 98]m`amc|9]؝ݙ7YA(vx+]Hm&Tĵ{ 3w$뵘>q9n6Bo2 댃 f4yڌq1m'Xc x "'i 8s vv@T_j ;+H DdhR  S A @?"? 2gokcrC==C<+"`!;okcrC==@X| xcdd`` $X bbd12,(ㆫar`Z$Wcgb ?q P3aP5< %! `3) ,L ! ~ Ay $'/o`\\>K8͍NHq=` vA%o2ʴL j>#Ȟp{u|1P0b#F&&\7:, JIb#3X?:K$$If!vh5d 55?5#vd #v#v?#v:V l4 t0&6+++,5d 55?5p(ytu].$$If!vh5d 55?5#vd #v#v?#v:V l4 t0&6+++,5d 55?5p(ytu].$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0$6+++,5 555p(ytG<$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0$6+++,5 555p(ytG<$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0j$6+++,5 555p(yt 8$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0j$6+++,5 555p(yt 8$$If!vh5 55z5#v #v#vz#v:V l4 t0$6+++,5 55z5p(yt($$If!vh5 55z5#v #v#vz#v:V l4 t0$6+++,5 55z5p(yt($$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0j$6+++,5 555p(ytL9$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0j$6+++,5 555p(ytL9$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0j$6+++,5 555p(ytL9$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0j$6+++,5 555p(ytL9$$Ifl!vh5 5;55N#v #v;#v#vN:V l4 t0P$6+++,5 5;55Nalp(yt"b$$Ifl!vh5 5;55N#v #v;#v#vN:V l4 t0P$6+++,5 5;55Nalp(yt"b $$Ifl!vh5J 5755#vJ #v7#v#v:V l4 t0$6+++,5J 5755alp(ytom $$Ifl!vh5J 5755#vJ #v7#v#v:V l4 t0$6+++,5J 5755alp(ytom5Dd  3 A "r l 12imiwi1 (Chi tiêu về y tế của hộ iTổng chi tiêu của hộ i)>t b1 ܿDf0X ="n ܿDf0XPNG IHDR-3M*sRGB pHYs+ IDATx^]V= ,<[ФKIGeRd O.u$[͍sNN[?Ilڃ>{@{}pެۿG?govNڗqUjBzx6/SMsr:7iaRZG[|˿Pvk6$yo~m/ZIZ-7M=ܾ~+=]nmI5R6. A?iU> >֫YK!PSi(}JNePmF֫ŔA?i˭Ҍ@c/H(4 ?uj1D%xvD h&[{HL v`v(E&#IS 1aZDh>\ݡćw_1 1f ƊUV4 -*huG2q1ny- +.v7BjءzDBb2bKIsZ]ЂSxZ2-R&C9VjF!97ȗd t+E +u Axu`znv DVRhHLؐjR;Op)坐I' kGxR Ӕ2NiHy#Tֲ*N3|fF]E +nxYrB3?s.V.۟Msz| hو߾n|4ll|ss$s4f}~lVNV> pj_^:jbуߣ&dn_'$&=(攺kIm?g3cMTI 넨 u:@<6]"!@!>RM옒4 Ŕל̤ӯXwUNX{'W@4iX#򳃳ɌCJtΦV^_51b&ķ9<ӣ&T*w BIDɎpTRe4`Y=G)=-ln]6]DT?v-Bzi;{>(PJp D| 9=!whGMP[}oUR+M? )@DLre >`L]4_wcfU-84+ Ӫ$6Saȶ;O'B'#*AX]/P I7-^h5c"Z I ӍR3Ş.6q&λtV2hos_mb2{-Ŝ ~jai0n,Zr5ZV.AXnp^L ~\-OŜ:a=&l1L-T%MČYv۔3ȏ3a.XN2K!4ג@x?]:[{OESXU;r8(b=B};-ȳ:,ߨrdoc21&ʚd#חNeWj-dP _s-,;*W@]d'0pׅL;}i'<ǫVpX21]¾":KЄn;Xyn6`EJ~ $G~xAw< .ޏs\Ԩ[Yh|)pKmD߆O=<ڡ[4&\ء1N(¥8_F,|l\_! DP8m%b5šm4G1n ou=m` 5$.ޚhWByI#č$'Ĉ_[ ڡ}_R5iѼ!pܜ?].~@>jC(.>j5}*kfZhKXFಙ̉˹z}6g4!oI1Le) f8$gx2' jMC{rajR (7!J(cd,λC:&*tW5$"}=g @3al|;k+@$QQDrYi,.Lmi{7pw''t͚kX9vBܛ@$0`v=cYJ*dhxjCkٽaS>Rf2]ҚTs]^LWo8,9/"vXh`1Am"?t$7%QCiu9#ăoٷqO{xn!T.yPgDM*[8 5B$' il6 O;qn(EQ#ٿ 1KzSϔ_??=Y.|m^?܎U*;@tI;le"P@\ZLm~7>$$KEss6IhE" HT*H·ӳP[|z@=&IENDB`$$If!vh5 55a#v #v#va:V l4 t6++,5 55a/ yt Dd &  3 A " 12imiwwi bNJ2ǙJk "nyNJ2ǙJk PNG IHDRN. <sRGB pHYs+ IDAThCZ1z0 %yC =A3uzk7gLn2-k, '('ס.Te @ꡩA-py\ǘe{lGKi2:IFQ* z.NUۣ\ۃO {rqv%:7Ah`[%m׵jqܵA鳠z1Tu5ϧ5P _6C}-CyoK^˳ԉ UKZl1x"UYh h{J h]bjNDspK EcLrGP.oІqK1 Q 7Z3[Mjs|'[4m3LJߐ^כjeaE9fm Il!{4$qf_L?#8LQ|"VU~ZQD,f"H<Tz'\.41[9+5/X"jTi s5` 4jn "cE(`,̤,zEl6IL9PUã6 ^lskK\k*k/Esb(j ;sʦWcoDh_=lD-M_Ļq }\dՑбJ\$+ Hhj2:vY,Y%Fr 8S)t&5w7WAQqGsh `acyo8N6SICM1wjXMqthNwoaӫ-t \ \J=#IENDB`$$If!vh5 55a#v #v#va:V l4 t6++,5 55a/ yt $$If!vh5 55S5;#v #v#vS#v;:V l4 t"6+++,5 55S5;/ f4ytMw$$If!vh5 55S5;#v #v#vS#v;:V l4 t"6+++,5 55S5;/ f4ytMw$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t05&6+++,5 555p(ytL9$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t05&6+++,5 555p(ytL9$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0&6+++,5 555p(yt{$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0&6+++,5 555p(yt{$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t05&6+++,5 555p(ytr/$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t05&6+++,5 555p(ytr/$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0$6+++,5 555p(ytPQ$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0$6+++,5 555p(ytPQ$$If!vh5) 555#v) #v#v#v:V l4 t0&6+++,5) 555p(ytPQ$$If!vh5) 555#v) #v#v#v:V l4 t0&6+++,5) 555p(ytPQ$$If!vh5L 555l#vL #v#v#vl:V 4 t6+++,5555/ / 34 BytC$$If!vh5L 555l#vL #v#v#vl:V 4 t6+++,55534 BytC$$If!vh5L 555l#vL #v#v#vl:V 4 t6+++,5555/ / 34 Byt;$$If!vh5L 555l#vL #v#v#vl:V 4 t6+++,55534 Byt;$$If!vh5U 55w5^#vU #v#vw#v^:V l4 t6+++,5U 55w5^/ ayt $$If!vh5U 55w5^#vU #v#vw#v^:V l4 t6+++,5U 55w5^/ ayt $$If!vh5 57595)#v #v7#v9#v):V 4 tq!6+++,5 57595)/ 4 ayt T$$If!vh5 57595)#v #v7#v9#v):V 4 tq!6+++,5 57595)/ 4 ayt T$$If!vh5 57595)#v #v7#v9#v):V 4 tq!6+++,5 57595)/ 4 ayt pT$$If!vh5 57595)#v #v7#v9#v):V 4 tq!6+++,5 57595)/ 4 ayt pT$$If!vh5$ 5v55n#v$ #vv#v#vn:V l4 t06+++,5$ 5v55naytq$$If!vh5$ 5v55n#v$ #vv#v#vn:V l4 t06+++,5$ 5v55naytq$$Ifl!vh5$ 5}55n#v$ #v}#v#vn:V l4 t0!6+++,5$ 5}55nalytX$$Ifl!vh5$ 5}55n#v$ #v}#v#vn:V l4 t0!6+++,5$ 5}55nalytXDd X  3 A    !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}~"Օ ϕ 12