ࡱ> [ bjbj ;\ΐΐtP0%%1313333444894T7|4 ?????A^GIݖX3J~AAJJ1313??$PkPkPkJ13?3?PkJPkPk636?io4L҅<יf>י8\י3 JJPkJJJJJi2JJJJJJJיJJJJJJJJJ% 1: Ph lc II: NI DUNG CH TIU THUC B CH TIU THNG K THUC B CH TIU THNG K PHT TRIN GII QUC GIA (Ban hnh km theo Thng t s /2018/TT-BKHT) ngy thng nm 2018 ca B trng B K hoch v u t) 0101. Dn s I. Dn s 1. Khi nim, phng php tnh Dn sl tp hp ngi sinh sng trong mt quc gia, khu vc, vng a l kinh t hoc mt n v hnh chnh. Trong thng k, dn s c thu thp theo khi nim nhn khu thc t thng tr ti h, l nhng ngi thc t thng xuyn n ti h tnh n thi im thng k c 6 thng tr ln, tr em mi sinh trc thi im thng k v nhng ngi mi chuyn n s n nh ti h, khng phn bit c hay khng c h khu thng tr ti x/phng/th trn ang v nhng ngi tm vng. Nhn khu thc t thng tr ti h gm: Ngi thc t thng xuyn n ti h tnh n thi im thng k c 6 thng tr ln. Ngi mi chuyn n cha c 6 thng nhng xc nh s n n nh ti h v nhng tr em mi sinh trc thi im thng k; khng phn bit h c hay khng c giy t php l chng nhn s di chuyn . Ngi tm vng gm ngi ri h i lm n ni khc cha c 6 thng tnh n thi im thng k; ngi ang lm vic hoc hc tp trong nc trong thi hn 6 thng; ngi ang i thm, i chi nh ngi thn, i ngh h, ngh l, i du lch, s quay tr li h; ngi i cng tc, i nh bt hi sn, i tu vin dng, i bun chuyn; ngi c c quan c thm quyn cho php i lm vic, cng tc, hc tp, cha bnh, du lch nc ngoi, tnh n thi im thng k h vn cn nc ngoi trong thi hn c cp php; ngi ang cha bnh ni tr ti cc c s y t; Ngi ang b ngnh qun i, cng an tm gi. Dn s trung binh la s l#ng dn s tinh binh qun cho ca m#t thi ky, c tnh theo mt s phng php thng dng nh sau: + Nu chi co s li#u ta#i hai thi i m (u va cui cu a thi ky ngn, thng la m#t nm) th s dng cng thc sau: Ptb=P0 + P12Trong o: Ptb: Dn s trung binh; P0: Dn s u ky; P1: Dn s cui ky. + Nu co s li#u ta#i nhiu thi i m cach u nhau th s dng cng thc: Ptb = P0+ P1+ ....+ Pn-1 +Pn22NTrong o: Ptb : Dn s trung binh; P0,1,...,n : Dn s  cac thi i m 0, 1,..., n; n : S thi i m cach u nhau. + Nu co s li#u ta#i nhiu thi i m khng cach u nhau, s dng cng thc: Ptb=Ptb1t1 + Ptb2t2+ .... + Ptbntn"tiTrong o: Ptb1: Dn s trung binh cu a khoa ng thi gian th nht; Ptb2 : Dn s trung binh cu a khoa ng thi gian th 2; Ptbn: Dn s trung binh cu a khoa ng thi gian th n; ti : # dai cu a khoa ng thi gian th i. 2. Phn t ch yu - Gii tinh; - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu + Tng iu tra dn s v nh ; + iu tra dn s v nh gia k; + Suy r#ng t kt qua iu tra mu bin #ng dn s - k hoch ha gia nh; + S l#ng dn s hang nm #c tinh d#a trn c s s li#u dn s gc thu th#p qua tng iu tra dn s gn nht va cac bin #ng dn s (sinh, cht, xut c v nhp c) theo phng trinh cn bng dn s. Cac bin #ng dn s #c tinh t cac ty sut nhn khu ho#c (cac ty sut sinh, cht, xut c v nhp c) thu #c qua cac cu#c iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh hoc tng iu tra dn s v nh . 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0102. T s gii tnh ca dn s 1. Khi nim, phng php tnh Ty s gii tinh cho bit co bao nhiu nam tnh trn 100 n cu a t#p h#p dn s a cho. Cng thc thng s dng  tnh s# khac bi#t gii tinh la ty s gii tinh nh sau: Ty s gii tinh (%)=S namca khu vc trong k bo co 100S n ca khu vc trong k bo co2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Vng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - Suy r#ng t kt qua iu tra mu bin #ng dn s - k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0103. T s gii tnh khi sinh 1. Khi nim, phng php tnh T s gii tnh khi sinh l s b trai trn 100 b gi trong tng s tr sinh ra sng trong k bo co (thng l mt nm) ca mt khu vc. Cng thc tnh: T s gii tnh khi sinh=Tng s b trai sinh ra sng ca khu vc trong k bo co 100Tng s s b gi sinh ra sng ca khu vc trong k bo co2. Phn t ch yu - Thnh th/nng thn; - Vng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Y t. 0104. T s t vong m trn 100.000 tr sng 1. Khi nim, phng php tnh S ph n cht do nhng nguyn nhn lin quan n mang thai va sinh e (khng do nhng nguyn nhn tinh c nh tai na#n, t# t ,...) xy ra trong thi gian t khi mang thai cho n 42 ngay sau e tinh binh qun trn mt trm nghn tre em ra sng trong k nghin cu (thng l mt nm lch). Cng thc tnh: MRb= Dfb100.000BTrong o: MRb : Ty s t vong me# trn mt trm nghn tr sng; Dfb : S ph n cht do nhng nguyn nhn lin quan n mang thai va sinh e trong k (nm lch); B : S tre em sinh ra sng trong k (nm lch). 2. Phn t ch yu - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0105. T sut cht ca tr em di nm tui 1. Khi nim, phng php tnh T sut cht ca tr em di nm tui l s tr em di nm tui cht tnh bnh qun trn 1.000 tr em sinh ra sng trong nm. Cng thc tnh: EMBED Equation.DSMT4 Trong : U5MR : T sut cht ca tr em di nm tui; 5D0 : S tr em cht  tui di nm tui trong nm; B : Tng s trng hp sinh ra sng trong nm. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Vng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0106. Tui th trung bnh tnh t lc sinh 1. Khi nim, phng php tnh Tui th trung bnh tnh t lc sinh la chi tiu thng k chu yu cu a Ba ng sng, bi u thi# tri n vo#ng m#t ngi mi sinh co th sng #c bao nhiu nm nu nh m hinh cht hi#n ta#i #c tip tc duy tr. Cng thc tnh: e0=T0l0Trong o: e0 : Tui tho# trung binh tinh t luc sinh; T0 : Tng s nm cu a nhng ngi mi sinh trong Ba ng sng se tip tc sng #c; l0 : S ngi sng n # tui 0 cu a Ba ng sng (t#p h#p sinh ra sng ban u #c quan sat). Tui tho# trung binh tinh t luc sinh la m#t trong nhng chi tiu tng h#p #c tinh t Ba ng sng. Ba ng sng (hay con go#i la Ba ng cht) la m#t bng thng k bao gm nhng chi tiu bi u thi# mc # cht cu a dn s  cac # tui khac nhau va kha nng sng cu a dn s khi chuy n t # tui nay sang # tui khac. Ba ng sng cho bit t m#t t#p h#p sinh ban u (cung m#t on h#), se co bao nhiu ngi sng #c n 1 tui, 2 tui, ...,100 tui,& ; trong s o co bao nhiu ngi  mi # tui nht i#nh bi# cht v khng sng #c n # tui sau; nhng ngi a a#t #c m#t # tui nht i#nh se co xac sut sng va xac sut cht nh th nao; tui tho# trung binh trong tng lai la bao nhiu. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Vng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0107. T l ph n t 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin i 1. Khi nim, phng php tnh T l ph n t 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin il s ph n 15-49 tui, kt hn hoc ang sng chung vi bn tnh khc gii, hin ang s dng hoc c bn tnh ang s dng t nht mt bin php trnh thai trong 100 ph n thuc nhm ny mt khu vc ti mt thi im xc nh. Phng php trnh thai hin i bao gm trit sn n v nam, t vng trnh thai (IUD), que trnh thai, thuc tim, thuc ung nga thai, bao cao su nam v n, cc bin php mng chn trnh thai (bao gm mng ngn, mi chp c t cung v cht dit tinh trng dng bt, m, kem v xp m trnh thai), phng php v kinh khi con b (LAM), nga thai khn cp v cc phng php hin i khc, ming dn trnh thai hoc vng m o& ). Loi tr cc bin php trnh thai truyn thng bao gm tnh vng kinh (cc phng php da trn hiu bit v s th thai, tnh vng kinh) v cc phng php truyn thng khc. Cng thc tnh: T l ph n t 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin i (%)=Ph n t15-49 tui hin ang s dng hoc bn tnh hin ang s dng t nht mt phng php trnh thai hin i mt khu vc ti mt thi im xc nh 100Tng s ph n trong tui t 15-49 kt hn hoc ang sng chung vi bn tnh khc gii ca khu vc ny cng thi im2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Tnh trng hn nhn; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh; 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Y t. 0108. Tui kt hn trung bnh ln u 1. Khi nim, phng php tnh Tui kt hn trung binh ln u (SMAM) cu a dn s la s nm trung binh ma mi ngi se sng #c thn trong sut cu#c i cu a minh, nu nh th h# nay co ty tro#ng #c thn theo # tui nh ty tro#ng #c thn thu #c ta#i thi i m iu tra. Tui kt hn trung binh ln u cu a dn s la m#t trong nhng chi tiu c ba n cu a Ba ng kt hn, #c tinh bng cach ly tng s ngi/nm ca mt on h sng trong tinh tra#ng #c thn (Ts) chia cho tng s ban u cu a on h# o (l0). Sau mt s php bin i, phng php tnh tng qut trn c rt gn theo cng thc nh sau: SMAM =RS2 - RS3RMTrong o: SMAM : Tui kt hn trung bnh ln u; RS2 : S ngi/nm sng #c thn cu a on h#; RS3 : S ngi/nm sng #c thn cu a nhng ngi cha bao gi kt hn; RM : S ngi a tng kt hn cu a on h. 2. Phn t ch yu - Gii tinh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thanh thi#/nng thn; - Vng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s va nha ; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin #ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B T php. 0109. Tui trung bnh sinh con ln u 1. Khi nim, phng php tnh Tui trung bnh sinh con ln u l tui trung bnh ca nhng ph n khi h sinh con ln u. Ch tnh cc trng hp sinh con ra sng, ngh)a l khi thai nhi c tch ra khi ngi m c biu hin ca s sng nh th, khc, tim p, cung rn p, c phn x co rt c... mc d sau a tr c th b cht ngay. Tui trung bnh sinh con ln u c tnh bng cch ly tng s tui ca nhng ph n khi h sinh con ln u chia cho s ph n tng sinh con: Tui trung bnh sinh con ln u=Tng s tui nhng ph n khi h sinh con ln uS ph n tng sinh con c kho st 2. Phn t ch yu - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh hng nm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0110. S h v c cu h dn c 1. Khi nim, phng php tnh H l mt n v x hi. Trong thng k, h l n v iu tra (thu thp thng tin), bao gm mt hay mt nhm ngi chung v n chung. i vi nhng h c t 2 ngi tr ln, cc thnh vin trong h c th c hay khng c qu thu chi chung; c th c hoc khng c quan h huyt thng, nui dng hoc hn nhn; hoc kt hp c hai. Ch tiu thng k ny ch bao gm loi "h dn c", khng tnh cc loi "h c th" (do qun i, cng an hoc cc n v do ngnh Lao ng, Thng binh v X hi qun l theo ch ring,...). H v gia nh c phn loi nh sau: (1) H mt ngi. (2) H ht nhn: L loi h ch bao gm mt "gia nh ht nhn n" v c phn t thnh: - Gia nh c mt cp v chng: + C (cc) con ; + Khng c (cc) con . - B cng vi (cc) con ; - M cng vi (cc) con . (3) H m rng: L h bao gm mt trong cc trng hp sau y: - Gia nh ht nhn n v nhng ngi c quan h gia nh vi gia nh ht nhn. V d: mt ngi b cng vi (cc) con v nhng ngi thn khc, hoc mt cp v chng vi (cc) ngi thn khc; - Hai gia nh ht nhn tr ln c quan h gia nh vi nhau m khng c nhng ngi khc. V d: c hai cp v chng tr ln cng vi (nhng) a con ; - Hai gia nh ht nhn tr ln c quan h gia nh vi nhau cng vi nhng ngi c quan h gia nh vi t nht mt gia nh ht nhn. V d: hai cp v chng tr ln vi (nhng) ngi thn khc; - Hai ngi tr ln c quan h gia nh vi nhau, khng c ai to thnh mt gia nh ht nhn. 4) H hn hp: L h gm cc trng hp sau y: - Mt gia nh ht nhn n cng vi nhng ngi khc, trong c mt s ngi c quan h gia nh vi gia nh ht nhn v mt s ngi th khng. V d: m cng (cc) con , vi nhng ngi thn v ngi khng phi ngi thn; - Mt gia nh ht nhn n cng vi nhng ngi khc, trong khng c ai c quan h gia nh vi gia nh ht nhn. V d: b cng (cc) con v nhng ngi khng c quan h gia nh; - Hai gia nh ht nhn tr ln c quan h gia nh vi nhau cng vi nhng ngi khc, trong c mt s ngi c quan h gia nh vi t nht mt gia nh ht nhn v mt s th khng. V d: hai cp v chng tr ln vi nhng ngi thn v khng phi ngi thn khc; - Hai gia nh ht nhn tr ln c quan h gia nh vi nhau cng vi nhng ngi khc, trong khng c ai c quan h gia nh vi gia nh ht nhn. V d: hai cp v chng tr ln, trong c mt hay trn mt cp c (cc) con cng (nhng) ngi khng phi ngi thn; - Hai gia nh ht nhn tr ln khng c quan h gia nh vi nhau, c hay khng c nhng ngi khc; - Hai ngi tr ln c quan h gia nh vi nhau nhng khng c ai to thnh mt gia nh ht nhn, cng vi nhng ngi khng c quan h gia nh: - Ch c nhng ngi khng c quan h gia nh. n gin, vic phn loi h c tm tt nh sau: (1) H mt ngi: L h ch c mt ngi ang thc t thng tr ti a bn. (2) H ht nhn: L loi h ch bao gm mt "gia nh ht nhn n". Ngh)a l: - B v m c hoc khng, c con  cng; hoc - B hoc m c t nht mt con  cng. (3) H m rng: L loi h bao gm: - 01 hoc 02 "gia nh ht nhn n" + (nhng) ngi c quan h gia nh; - 02 "gia nh ht nhn n" tr ln c quan h gia nh vi nhau; - 02 "gia nh ht nhn n" tr ln c quan h gia nh vi nhau + (nhng) ngi c quan h gia nh vi t nht 01 "gia nh ht nhn n". - 02 ngi tr ln c quan h gia nh vi nhau, khng c ai to thnh mt gia nh ht nhn. (4) H hn hp: L trng hp c bit ca loi "H m rng" khi v th hai c t nht 01 ngi (hoc 01 gia nh ht nhn n) khng c quan h gia nh vi gia nh ht nhn (hoc ngi) th nht. 2. Phn t ch yu - Gii tnh ch h; - Nhm thu nhp ca h; - Loi h; - Quy m h; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra chn mu v dn s v lao ng vic lm; - Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0111. T s ph thuc ca dn s 1. Khi nim, phng php tnh Dn s ph thuc l dn s thuc tui nht nh no . Thng thng dn s ph thuc l dn s di 15 tui (dn s tr) v dn s t 65 tui tr ln (dn s gi). T s ph thuc chung biu th phn trm s ngi di 15 tui (0-14) v t 65 tui tr ln trn 100 ngi nhm tui 15-64. T s ph thuc tr biu th phn trm s ngi di 15 tui (0-14) trn 100 ngi nhm tui 15-64. Ts ph thuc gi biu th phn trm s ngi trn 65 tui tr ln trn 100 ngi nhm tui 15-64. 2. Phn t ch yu: - Gii tnh; - T s ph thuc chung/tr/gi; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0112. T sut nhp c, t sut xut c, t sut di c thun 1. Khi nim, phng php tnh a) T sut nhp c T sut nhp c l s ngi t n v lnh th khc (ni xut c) nhp c n mt n v lnh th trong k nghin cu (thng l mt nm lch) tnh bnh qun trn 1000 dn ca n v lnh th (ni nhp c). Cng thc tnh: Trong : IMR- T sut nhp c: I- S ngi nhp c trong nm; Ptb- Dn s trung bnh (hay dn s c n gia nm). b) T sut xut c T sut xut c l s ngi xut c ca mt n v lnh th trong k nghin cu (thng l mt nm lch) tnh bnh qun trn 1000 dn ca n v lnh th . Cng thc tnh: OMR (0 ) = EMBED Equation.3 Trong : OMR- T sut xut c; O - s ngi xut c trong nm: Ptb - Dn s trung bnh (hay dn s c n gia nm). c) T sut di c thun T sut di c thun l hiu s gia s ngi nhp c v s ngi xut c ca mt n v lnh th trong k nghin cu (thng l mt nm lch) tnh bnh qun trn 1000 dn ca n v lnh th . T sut di c thun c tnh theo cng thc sau: NMR (0 ) = EMBED Equation.3 Trong : NMR- T sut di c thun; I: S ngi nhp c trong nm: O: S ngi xut c trong nm; Ptb: Dn s trung bnh (hay dn s gia nm). Hoc: NMR = IMR - OMR Trong : NMR- t sut di c thun; IMR- T sut nhp c; OMR- T sut xut c. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Vng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0113. T s n/nam gia s ngi nhp c, xut c, di c quc t c giy t 1. Khi nim, phng php tnh T s n/nam gia s ngi nhp c, xut c, di c quc t c giy t c tnh bng s n nhp c, xut c, di c quc t c giy t so vi s nam nhp c, xut c, di c quc t c giy t trong cng k. 2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Mc ch di c; - Nc n/nc i. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Bo co ca B Cng an v B Ngoi giao. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Cng an; - Phi hp: B Ngoi giao. II. Lao ng, vic lm v tip cn vi cc ngun lc 0201. T l n gim c/ch doanh nghip 1. Khi nim, phng php tnh T l n gim c/ch doanh nghip c tnh bng s phn trm n gim c/ch doanh nghip so vi tng s gim c/ch doanh nghip ti mt thi im nht nh. Cng thc tnh: T l n gim c/ch doanh nghip(%)=S n gim c/ch doanh nghipx 100Tng s gim c/ch doanh nghip2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Trnh hc vn; - Loi hnh kinh t; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra doanh nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0202. T l tham gia lc lng lao ng 1. Khi nim, phng php tnh T l tham gia lc lng lao ng l t l phn trm lc lng lao ng t 15 tui tr ln chim trong dn s t 15 tui tr ln hin ang Vit Nam. Cng thc tnh: T l tham gia LLL (%) = Lc lng lao ng t 15 tui tr ln  100Dn s t 15 tui tr ln hin ang Vit Nam 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0203. S lao ng c vic lm trong nn kinh t 1. Khi nim, phng php tnh Lao ng c vic lm l tt c nhng ngi t 15 tui tr ln, trong thi gian tham chiu c lm bt c vic g (khng b php lut cm) t 01 gi tr ln to ra cc sn phm hng ha hoc cung cp cc dch v nhm mc ch to thu nhp cho bn thn v gia nh. Ngi c vic lm gm c nhng ngi khng lm vic trong tun nghin cu nhng ang c mt cng vic v vn gn b cht ch vi cng vic (vn c tr lng/cng trong thi gian khng lm vic hoc chc chn s quay tr li lm sau thi gian khng qu 01 thng). Ngoi ra, nhng trng hp c th sau y cing c coi l ngi c vic lm: a) Ngi lm vic nhn tin lng, tin cng hay li nhun nhng ang tham gia cc hot ng tp hun, o to hoc cc hot ng nng cao k nng do yu cu ca cng vic trong n v; b) Ngi hc vic, tp s (k c bc s thc tp) lm vic v c nhn c tin lng, tin cng; c) Ngi lm vic trong cc h/c s kinh t ca chnh h sn xut ra cc sn phm hng ha v cung cp dch v; d) Sinh vin/hc sinh/ngi ngh hu trong thi k tham chiu c lm mt cng vic t 1 gi tr ln to thu nhp; ) Ngi ang tm kim vic lm nhng trong thi k tham chiu c lm mt cng vic t 1 gi tr ln to thu nhp; e) Ngi ng k hoc ngi nhn bo him tht nghip nhng trong thi k tham chiu c lm mt cng vic t 1 gi tr ln to thu nhp; g) Ngi lm vic v mc ch tin cng, tin lng hoc li nhun nhng cc khon tin lng, tin cng v li nhun c th khng tr trc tip cho h m c tch liy vo thu nhp chung ca gia nh h. Nhng ngi ny gm: - Ngi lm vic trong cc n v kinh doanh c t chc bi mt thnh vin gia nh ang sng cng h hoc khc h; - Ngi thc hin cc phn vic, nhim v ca mt cng vic lm cng n lng c t chc bi mt thnh vin gia nh ang sng cng h hoc khc h. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0204. T trng lao ng c vic lm theo v th vic lm v khu vc kinh t 1. Khi nim, phng php tnh Lao ng c vic lm l tt c nhng ngi t 15 tui tr ln, trong thi gian tham chiu c lm bt c vic g (khng b php lut cm) t 01 gi tr ln to ra cc sn phm hng ha hoc cung cp cc dch v nhm mc ch to thu nhp cho bn thn v gia nh. - T trng lao ng c vic lm theo v th vic lm: + Ch c s; + T lm; + Lao ng gia nh; + Lao ng lm cng n lng; + X vin hp tc x. Cng thc tnh: T trng lao ng c vic lm v th i (%)=S lao ng lm vic v th i 100Tng s lao ng c vic lm- T trng lao ng c vic lm theo khu vc kinh t: + Nng, lm nghip v Thy sn; + Cng nghip v Xy dng; + Dch v. Cng thc tnh: T trng lao ng c vic lm khu vc kinh t i (%)=S lao ng trong khu vc kinh t i 100Tng s lao ng c vic lm2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - V th vic lm; - Khu vc kinh t; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0205. T l lao ng qua o to 1. Khi nim, phng php tnh Ngi lao ng qua o to l ngi t 15 tui tr ln c vic lm hoc tht nghip trong thi k tham chiu hi cc yu t sau y: a) Ngi c o to mt trng hay mt c s o to chuyn mn, k thut, nghip v thuc h thng gio dc quc dn t 03 thng tr ln v tt nghip, c cp bng/chng ch chng nhn t mt trnh chuyn mn, k thut, nghip v nht nh, gm s cp ngh, trung cp ngh, cao ng ngh, trung cp chuyn nghip, cao ng chuyn nghip, i hc v trn i hc (thc s, tin s, tin s khoa hc). b) Hoc ngi cha qua mt trng lp o to no nhng do t hc, do c truyn ngh hoc va lm va hc nn h c c k nng, tay ngh, tng ng vi bc 1 ca cng nhn k thut c bng/chng ch cng ngh v thc t tng lm cng vic ny vi thi gian t 3 nm tr ln (hay cn gi l cng nhn k thut khng bng/chng ch). Cng thc tnh: T l lao ng qua o to (%) = S lao ng qua o to  100Lc lng lao ng2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Trnh chuyn mn k thut; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0206. T l tht nghip 1. Khi nim, phng php tnh Ngi tht nghip l nhng ngi t 15 tui tr ln m trong thi k tham chiu hi cc yu t sau: Hin khng lm vic; ang tm kim vic lm; sn sng lm vic. S ngi tht nghip cn gm nhng ngi hin khng c vic lm v sn sng lm vic nhng trong thi k tham chiu khng tm c vic do: - chc chn c mt cng vic hoc mt hot ng sn xut kinh doanh bt u sau thi k tham chiu; - Phi tm ngh (khng c nhn tin lng, tin cng hoc khng chc chn quay li lm cng vic ci) do c s b thu hp hoc ngng sn xut; - ang trong thi gian ngh thi v; - Bn vic t xut ca gia nh hoc m au tm thi. T l tht nghip l ch tiu biu hin t l so snh s ngi tht nghip vi lc lng lao ng. Ngi tht nghip gm c nhng trng hp: Sinh vin/hc sinh/ngi ngh hu nhng ang tm vic (ton thi gian hoc bn thi gian) v sn sng lm vic trong thi k tham chiu; ngi lm ni tr (hoc lm cc cng vic nh) cho gia nh mnh nhng ang tm vic (ton thi gian hoc bn thi gian) v sn sng lm vic trong thi k tham chiu. Cng thc tnh: T l tht nghip (%)=S ngi tht nghip 100Lc lng lao ng2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Trnh chuyn mn k thut; - Thi gian tht nghip; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0207. S lao ng c to vic lm hng nm 1. Khi nim, phng php tnh Lao ng c to vic lm l nhng lao ng trong thi k quan st cha c hoc khng c vic lm (nh ngi thuc tnh trng tht nghip, nhng ngi mi bc vo tui lao ng, nhng ngi ri khi lc lng vi trang v nhng ngi mun chuyn i ngh nghip) c b tr mt vic lm trong k (6 thng, nm), bao gm c nhng vic lm hng lng, hng cng v vic lm do t h to ra. - To vic lm y khng phn bit do t chc no thc hin (nh nh nc, tp th, t nhn, c th, vn u t nc ngoi, & ). - Vic lm l hot ng lao ng to ra thu nhp m khng b php lut cm. - Ngi tht nghip l ngi ng thi tha mn ba tiu chun sau: Hin khng lm vic, ang tm kim vic lm v sn sng lm vic. - Ngi ri khi lc lng vi trang l ngi ri khi lc lng vi trang v n thi k quan st c vic lm mi. - Chuyn i ngh nghip: Ngi c mt cng vic, song v l do no , h mun chuyn sang lm cng vic khc, n thi k quan st, h c vic lm mi. Cng thc tnh: S lao ng c to vic lm trong nm=S lao ng c vic lm tng trong nm-S lao ng c vic lm gim trong nm2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngnh kinh t; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu Thng tin v s lao ng c to vic lm trong nm c tng hp t S ghi chp thng tin cung, cu lao ng: Phn cung lao ng quy nh ti Thng t s 27/2015/TT-BLTBXH ngy 24/7/2015 ca B Lao ng - Thng binh v X hi hng dn thu thp, lu tr, tng hp thng tin th trng lao ng. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng - Thng binh v X hi. 0208. S lao ng i lm vic nc ngoi theo hp ng 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu phn nh kt qu thc hin chng trnh hp tc quc t v lao ng gia Vit Nam vi nc ngoi, cung cp thng tin dng tnh ton v kim tra cht lng s liu ca mt s ch tiu trong h thng ti khon quc gia, phn nh chuyn nhng thu nhp gia trong nc vi nc ngoi i vi lao ng. S lao ng i lm vic nc ngoi theo hp ng l cng dn Vit Nam, i lm vic nc ngoi theo mt trong cc hnh thc sau: - Hp ng a ngi lao ng i lm vic nc ngoi vi doanh nghip hot ng dch v hoc t chc s nghip c php hot ng a lao ng i lm vic nc ngoi. - Hp ng a ngi lao ng i lm vic nc ngoi vi doanh nghip trng thu, nhn thu hoc t chc, c nhn u t ra nc ngoi. - Hp ng a ngi lao ng i lm vic nc ngoi vi hnh thc thc tp nng cao tay ngh. - Hp ng c nhn ngi lao ng vi ch c nhu cu s dng lao ng. Cng thc tnh: VLxk = VLdnxk + VLnt + VLdnxktt + VLxkcn Trong : VLxk: Tng s lao ng i lm vic nc ngoi theo hp ng; VLdnxk: S lao ng do cc doanh nghip, cc n v s nghip c php a lao ng i lm vic nc ngoi; VLnt: S lao ng do cc doanh nghip trng thu; cc t chc, c nhn u t ra nc ngoi a lao ng i lm vic nc ngoi; VLdnxktt: S lao ng i lm vic nc ngoi theo hnh thc thc tp nng cao tay ngh; VLxkcn: S lao ng i lm vic nc ngoi theo hnh thc hp ng c nhn. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Trnh chuyn mn k thut; - Khu vc th trng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Bo co ca cc doanh nghip, n v s nghip a ngi lao ng i lm vic nc ngoi theo hp ng; - Bo co ca S Lao ng-Thng binh v X hi. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng - Thng binh v X hi. 0209. Thu nhp bnh qun mt lao ng ang lm vic 1. Khi nim, phng php tnh Thu nhp ca lao ng ang lm vic l thu nhp t tin cng, tin lng v cc khon thu nhp khc c tnh cht nh lng gm tin lm thm, tin thng, tin ph cp, t kinh doanh,& ca nhng ngi lao ng lm cng n lng trong nn kinh t. Cc khon thu nhp ny c th bng tin mt hoc hin vt. Thu nhp bnh qun mt lao ng ang lm vic l tng s tin thu nhp thc t tnh bnh qun mt lao ng lm cng n lng, t kinh doanh. Cng thc tnh: Thu nhp bnh qun ca lao ng ang lm vic=( Wi x Li( LiTrong : i : Thi gian tham chiu (thng l 1 thng); Li : S lao ng lm cng n lng ti thi im iu tra; Wi : Thu nhp ca lao ng lm cng n lng trong thi gian tham chiu. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Ngnh kinh t; - Loi hnh kinh t; - Ngh nghip. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0210. T l dn s trn tui ngh hu c hng lng hu 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s trn tui ngh hu c hng lng hu c tnh bng s ngi trn tui ngh hu theo quy nh hin hnh ca Vit Nam (60 tui i vi nam v 55 tui i vi n) c hng lng hu trn tng s ngi trn tui ngh hu theo quy nh. Cng thc tnh: T l dn s trn tui ngh hu c hng lng hu (%)=S ngi trn tui ngh hu chng lng hu 100S ngi trn tui ngh hu theo quy nh2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu:Ch bo co thng k do Bo him X hi Vit Nam ban hnh. 5. C quan chu trch nhim nhu thp, tng hp: Bo him X hi Vit Nam. 0211. T l dn s trn tui ngh hu ang lm vic hoc ang tch cc tm kim vic lm 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s trn tui ngh hu ang lm vic hoc ang tch cc tm kim vic lm c tnh bng s ngi trn tui ngh hu theo quy nh hin hnh ca Vit Nam (60 tui i vi nam v 55 tui i vi n) ang lm vic hoc ang tch cc tm kim vic lm trn tng s ngi trn tui ngh hu theo quy nh. Cng thc tnh: T l dn s trn tui ngh hu ang lm vic hoc ang tch cc tm kim vic lm (%)=S ngi trn tui ngh hu ang lm vic hoc ang tch cc tm kim vic lm 100S ngi trn tui ngh hu theo quy nh2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - Ch bo co thng k do B Lao ng, Thng binh v X hi ban hnh; - iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim nhu thp, tng hp - Ch tr: B Lao ng, Thng binh v X hi; - Phi hp: Tng cc Thng k. 0212. T l thi gian dnh cho cng vic ni tr v chm sc trong gia nh khng c tr th lao 1. Khi nim, phng php tnh Thi gian dnh cho cng vic ni tr v chm sc trong gia nh khng c tr th lao l thi gian trung bnh m ph n v nam gii dnh cho cng vic ni tr v chm sc gia nh khng c th lao. Cng vic ni tr v chm sc bao gm vic chun b thc phm, ra chn, dn dp v bo dng nh , git i, lm vn, chm sc vt nui, mua sm, lp t, phc v v sa cha dng c nhn v gia nh, chm sc tr em v chm sc ngi bnh, ngi cao tui hoc ngi tn tt trong gia nh. Cng thc tnh: T l thi gian dnh cho cng vic ni tr v chm sc gia nh khng c tr th lao (%)=S gi trung bnh hng ngy dnh cho vic ni tr v chm sc gia nh khng c tr th lao 100242. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Lm vic nh/chm sc con ci/chm sc ngi gi. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0213. S gi trung bnh lm vic c tr cng v lm vic ni tr khng c tr cng 1. Khi nim, phng php tnh S gi trung bnh lm vic c tr cng v lm vic ni tr khng c tr cng (tng gnh nng cng vic) l tng s gi ca bt k thi gian lm vic no to thu nhp cho bn thn v gia nh cng vi s gi lm vic ni tr v chm sc trong gia nh khng c tr cng. Cng vic ni tr v chm sc trong gia nh bao gm vic chun b thc phm, ra chn, dn dp v bo dng nh , git i, lm vn, chm sc vt nui, mua sm, lp t, phc v v sa cha dng c nhn v gia nh, chm sc tr em v chm sc ngi bnh, ngi cao tui hoc ngi tn tt trong gia nh. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0214. T l lao ng c vic lm phi chnh thc trong khu vc phi nng, lm nghip v thy sn 1. Khi nim, phng php tnh T l lao ng c vic lm phi chnh thc l phn trm s lao ng c vic lm phi chnh thc trn tng s lao ng c vic lm. Vic lm phi chnh thc c nh ngh)a l ngi lao ng lm cc cng vic m, theo lut nh hoc trn thc t, khng c php lut lao ng bo v, khng phi ng thu thu nhp hoc khng c hng cc ch bo tr x hi v ch vic lm khc . Theo cc tiu chun v thng k lao ng quc t, vic lm phi chnh thc bao gm tt c cc cng vic phi chnh thc trong c cc doanh nghip thuc khu vc chnh thc, c s sn xut kinh doanh thuc khu vc phi chnh thc hay h gia nh. Ni cch khc, vic lm phi chnh thc l tt c cc cng vic phi chnh thc nm trong v ngoi khu vc phi chnh thc (ngh)a l cc n v kinh t nh khu vc chnh thc v h gia nh lm sn xut). Lao ng phi chnh thc thng c c im l vic lm bp bnh v thiu n nh, thu nhp thp v thi gian lm vic di. H thng khng c hp ng lao ng v kh nng c ng bo him x hi rt hn ch. Cng thc tnh: T l lao ng c vic lm phi chnh thc trong khu vc phi nng, lm nghip v thy sn(%)=S lao ng c vic lm phi chnh thc trong khu vc phi nng, lm nghip v thy sn 100Tng s lao ng c vic lm khu vc phi nng, lm nghip v thy sn2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Vng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng, vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0215. T l ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng, t chc ti chnh hoc ti nh cung cp dch v v in t 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng, t chc ti chnh hoc ti nh cung cp dch v v in t l t l phn trm ngi t 15 tui tr ln c mt ti khon (ca ring h hoc cng vi ngi khc) ti ngn hng, hoc mt loi t chc ti chnh khc, hoc ti nh cung cp dch v v in t so vi dn s t 15 tui tr ln trong 12 thng qua. Cc t chc ti chnh gm cng ty chng khon, cng ty qun l qu u t chng khon, qu u t pht trin tnh/thnh ph, cng ty bo him v hip hi di ng ton cu,& V in t l 1 ti khon online c chc nng thanh ton trc tuyn, gip thanh ton cc loi ph trn Internet nh tin in nc, cc vin thng hoc mua hng online t cc trang thng mi in t. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 2 nm 4. Ngun s liu: - iu tra thng k; - D liu hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: Ngn hng Nh nc. 0216. T l ngi c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip l n 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip l n l t l phn trm gia s ph n c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip so vi tng s ngi c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip. Cng thc tnh: T l ngi c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip (%)=S ph n c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip 100Tng s ngi c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip 2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Vng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - iu tra nng thn, nng nghip gia k; - Tng iu tra nng thn, nng nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0217. T l dn s nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t 1. Khi nim, phng php tnh T l dn s nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t l t l phn trm gia s ngi dn lm nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t so vi tng dn s lm nng nghip. Cng thc tnh: T l dn s nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t (%)=S ngi dn lm nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t 100Tng dn s lm nng nghip2. Phn t ch yu: - Gii tnh; - Nhm tui; - Loi t; - Thnh th/nng thn; - Vng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - iu tra nng thn, nng nghip gia k; - Tng iu tra nng thn, nng nghip. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0218. T l lao ng lm vic khng trn thi gian 1. Khi nim, phng php tnh Ngi lao ng lm vic khng trn thi gian (hay cn gi l ngi lao ng lm vic bn thi gian) l ngi lao ng c thi gian lm vic ngn hn so vi thi gian lm vic bnh thngtheo ngy hoc theo tun c quy nh trong php lut v lao ng, tha c lao ng tp th doanh nghip, tha c lao ng tp th ngnh hoc quy nh ca ngi s dng lao ng (iu 34 Lut lao ng 2012). Ngi lao ng lm vic khng trn thi gian c hng lng, cc quyn v ngh)a v nh ngi lao ng lm vic trn thi gian, quyn bnh ng v c hi, khng b phn bit i x, bo m an ton lao ng, v sinh lao ng. Nhng trng hp theo quy nh ca php lut, ngi lao ng c quyn lm vic ngn hn thi gian lm vic bnh thng m vn c hng lng nh lm vic bnh thng th khng xp vo trng hp lm vic khng trn thi gian. Thi gian lm vic c th dao ng t 0,5 n 5 ting mi ngy v khng lin tc. T l lao ng lm vic khng trn thi gian l s phn trm lao ng lm vic khng trn thi gian trn lc lng lao ng. Cng thc tnh: T l lao ng lm vic khng trn thi gian (%)=S lao ng lm vic khng trn thi gian 100Lc lng lao ng2. Phn t ch yu: Gii tnh. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0219. T l lao ng trong tui t 25-49 tui c con di 3 tui sng cng h v khng c con di 3 tui sng trong cng h 1. Khi nim, phng php tnh Cng thc tnh: T l lao ng trong tui t 25-49 tui c con di 3 tui sng cng h v khng c con di 3 tui sng cng h (%)=S lao ng t 25-49 tui c con di 3 tui sng cng h 100S lao ng t 25-49 tui khng c con di 3 tui sng cng h2. Phn t ch yu: Gii tnh. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0220. T l huy ng tr em t 3 thng tui n 36 thng tui i nh tr 1. Khi nim, phng php tnh T l huy ng tr em t 3 thng tui n 36 thng tui i nh tr l phn trm s tr em nh tr c mt ti cc nh tr, trng mm non k c cc nhm tr c lp so vi tng dn s trong tui t 3 thng n 36 thng tui. Cng thc tnh: T l huy ng tr em t 3 thng tui n 36 thng tui i hc nh tr nm hc t (%)=S tr em t 3 thng tui n 36 thng tui ang hc nh tr mm non nm hc tx 100Dn s trong tui t 3 thng n 36 thng tui nm t2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Loi hnh; - Tnh, thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0221. T l ngi s dng Internet 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi s dng Internet c `bt " $ ( 0 8 Ծ|fPf|:|*h]h56CJOJQJ\aJmHsH*h]h"6CJOJQJ\aJmHsH*h]hAaC6CJOJQJ\aJmHsH*h]hRd6CJOJQJ\aJmHsH*h]h5CJOJQJ\aJmHsH*h]h~* 5CJOJQJ\aJmHsH*h]h685CJOJQJ\aJmHsH*h]h55CJOJQJ\aJmHsH*h]hRd5CJOJQJ\aJmHsHJ 6 n&dPP$IfgdA $dPP$Ifa$gdA dxx`gd]7dxx1$`7gd" $da$gd" $da$gdGw.8 D F N P V X b f j r z | ~ Ծ|ԒiUAU'h]h <5CJOJQJaJmHsH'h]hGJ5CJOJQJaJmHsH$h]hRdCJOJQJaJmH sH *h]h56CJOJQJ\aJmHsH*h]h"6CJOJQJ\aJmHsH*h]hAaC6CJOJQJ\aJmHsH*h]hRd6CJOJQJ\aJmHsH*h]h=6CJOJQJ\aJmHsH*h]h6CJOJQJ\aJmHsH 6 B D | ~  $ h z$&Hᅠqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbqbh]hGJCJOJQJaJ$h]hGJCJOJQJaJmH*sH*6h]hGJB*CJOJQJaJfHphq :h]hGJ0JB*CJOJQJaJfHphq 9h]hGJB*CJOJQJ]aJfHphq 'h]hGJ5CJOJQJaJmH*sH*h]hGJ5CJOJQJaJ"BDlnBDFJLNPTVXZbdz ptz|Ȝ$h]hGJCJOJQJaJmH sH h]h]CJOJQJaJ h]hGJCJOJPJQJaJh]CJOJQJaJ/h]hGJ5B*CJOJPJQJ\aJph6_h]hGJCJOJQJaJh]hGJCJH*OJQJaJ0o$dPP$Ifa$gdA dPP$IfgdA lkd$$IfTl4Fp Qvk t6  44 laXytA T @jBDLNn]]T $Ifgd]$d$Ifa$gdA ndxx`gd]dxx`gd]lkd$$IfTl4Fp Q vk t6  44 laXytA T NPTV\ft$d$Ifa$gdA $d$Ifa$gdA kd@$$IfTl4֞p xH4``v t0644 laXytA T$d$Ifa$gdA kd^$$IfTl4֞p xH4v  t0644 laXytA TdZJJJJdxx`gd]kd$$IfTl4Fp  v t06  44 laXytA T$d$Ifa$gdA nvzmnkdE$$IfTl4^Fp v t6  44 laXytA T$dPP$Ifa$gdA dxx`gd]|\bFHX ɱɡɑɅvɅjvɑɑhGJCJOJQJaJh]hQdCJOJQJaJhQdCJOJQJaJh]hGJ5CJOJQJaJh]hGJCJH*OJQJaJ/h]hGJ5B*CJOJPJQJ\aJph6_h]hGJCJOJQJaJ$h]hGJCJOJQJaJmH sH 'h]hGJCJH*OJQJaJmH sH )ZF>ldxx`gd]nkd$$IfTl4Fp  v t6  44 laXytA T h #2$t$$x%:&j&n&&&$<<$Ifa$gdA $<<$Ifa$gdSf= xx`gd]dxx`gd]   # $2$t$x$$`&h&|&&&&&''''':'<'V'''((((0(2(4(дддЛдpdUh]hQdCJOJQJaJhQdCJOJQJaJh]hQd5CJOJQJaJhQdhQdCJOJQJaJhMw:CJOJQJaJhQd5CJOJQJaJhSf=CJOJQJaJh]h <CJOJQJaJh]5CJOJQJaJh]h <5CJOJQJaJh]hGJCJOJQJaJh]hGJ5CJOJQJaJ!&&&&''{nn^n$<<$Ifa$gdA <<$IfgdA kd$$IfTl43\")'7o t! 644 latytSf=T''<'V'''''(0(v((j){kkkkkkkkkkkdxx`gd]kdQ$$IfTl4\")' 7 o t! 644 latytSf=T 4(v(x(z((((j)n)p))))0*n*+, -<-F-d-p--./P/x/z/ֶ񟶋xeUh <CJOJQJaJmH sH $h]h <CJOJQJaJmH sH $h]h <CJOJQJaJmHsH'h]h <5CJOJQJaJmHsH-h]hGJB*CJOJQJaJmH phsH h]h <5CJOJQJaJhQdhQd5CJOJQJaJh]hQdCJOJQJaJhQdCJOJQJaJh]h <CJOJQJaJj)))0*n*++++T,`,$xx$Ifa$gdA $xx$If`a$gdA d xx`gd]dxx`gd] xx`gd] `,b,d,f,,,}llXl$xx$If`a$gdA xx$If`gdA kd$$IfTl4\ Ok]8 t644 la<ytA T,, -8-H-p---...}mmmm]]]]]dxx`gd]d xx`gd]kd$$IfTl4\ O k] 8 t644 la<ytA T ./P/z/|//02222222$d x$Ifa$gdA d x$IfgdA $d x$Ifa$gdA yd xx`gd]d xx`gd]dxx`gd] z/|/////0222222 33|3~3333444ȴqaqqaqqQDhQd5CJOJQJaJh]h <5CJOJQJaJh]h <CJH*OJQJaJh]h <CJH*OJQJaJh]h <CJOJQJaJ$h]h <CJOJQJaJmHsH!hy 5CJOJQJaJmHsH'h]h <5CJOJQJaJmHsH!hMw:5CJOJQJaJmHsH'h]hQ\5CJOJQJaJmHsH$h]hQdCJOJQJaJmH sH 2222222pbbQbQ$d x$Ifa$gdA d x$IfgdA kd$$If4r D |8vv% t644 a(ytA 223z3L444p`P<P`d,xx]`gd]d,xx`gd]d xx`gd]kdp $$If4r D | 8 v v% t644 a(ytA 444456585V5d55|66677 7 7^778888嶦rcPc%jh]hQ\CJOJQJUaJh]hQ\CJOJQJaJ$h]hQ\CJOJQJaJmHsH'h]hQ\5CJOJQJaJmHsHhMw:5CJOJQJaJh]hQ\5CJOJQJaJh]5CJOJQJaJ#h]h <5CJOJPJQJaJh]h <5CJOJQJaJh]h <CJOJQJaJhQdCJOJQJaJ4 585d5556|677^77888 9j99@:f: ndxx`gd]dxx`gd]$ S d a$gdQ\ S d xx`gd]d xx`gd]88888 99j9l9n9p9r9t9@:f:~::::;zfVF3$h]hMw:CJOJQJaJmHsHhMw:CJOJQJaJmHsHhQ\CJOJQJaJmHsH'h]hQ\5CJOJQJaJmHsH!hs{CJH*OJQJaJmHsH'h]hQ\CJH*OJQJaJmHsH$h]hQ\CJOJQJaJmHsHh]hQ\CJOJQJaJ%jh]hQ\CJOJQJUaJ)jK h]hQ\CJEHOJQJUaJ+jе=[ h]hQ\CJOJQJUVaJf:::::;:;\;;;R<<<0=n=:?Z????$dx$Ifa$gdA dx$IfgdA dxx`gd];;;0;:;\;R<X<<<<<<0=n=:?~???????????ɳݦzjzjzjzWCWz'h]hQ\CJH*OJQJaJmH sH $h]hQ\CJOJQJaJmH sH h]hQ\CJH*OJQJaJh]hQ\CJOJQJaJhMw:5CJOJQJaJh]hQ\5CJOJQJaJh]5CJOJQJaJ+h]hQ\5CJOJPJQJaJmHsH'h]hQ\5CJOJQJaJmHsH$h]hQ\CJOJQJaJmHsHhQdCJOJQJaJmHsH?????u$dx$Ifa$gdA dx$IfgdA kkd$$Ifl4FHTv t6  44 la(ytA ???@@ABGG H8HfHvHpppp \dxx`gd]dxx`gd]kkd$$Ifl4FH T v t6  44 la(ytA ?@@@@@@AABGGH H6H8HbHdHfHtHvHHHHIJJs`ss`O *h]5@CJOJQJaJ$h]hMw:CJOJQJaJmHsHhMw:CJOJQJaJmHsHhQ\CJOJQJaJmHsH$h]hQ\CJOJQJaJmHsH'h]hQ\5CJOJQJaJmHsHh]CJOJQJaJmH sH h]hQ\CJOJQJaJ'h]hQ\CJH*OJQJaJmH sH $h]hQ\CJOJQJaJmH sH vHHHIJIIJJ6KM~RRVSZSTT$dxx$Ifa$gdzhdxx`gdzhdxx`gd]>JDJFJVJJJJJJJJ6KKMQQQ2QzR|RRSLSTShSlS~SS>TTTTTuiii]]]]uRhzhhzhOJQJhzhCJOJQJaJhEzCJOJQJaJ hzhhzhCJOJPJQJaJhzhhzhCJOJQJaJhzhhzh5CJOJQJaJ#h]hX5@CJOJQJaJ#hzhhVA5@CJOJQJaJ#hzhhZH5@CJOJQJaJ#hzhhMw:5@CJOJQJaJ#hzhhX5@CJOJQJaJ TTTTUD111$dxx$Ifa$gdzhkdD$$Ifl4\r %5"'x ;N t0(644 lap(ytzhTUUUUUUUU V V8V:VlVVVVVVVWW@WFWWŶŶvjZH#h]hX5CJOJPJQJaJhzhhX5CJOJQJaJhy CJOJQJaJhzh5CJOJQJaJh]hzhCJOJQJaJhzhCJOJQJaJhXCJOJQJaJhZHCJOJQJaJh]hXCJOJQJaJh]hX5CJOJQJaJhzhhzhOJQJhzhhzhCJOJQJaJ hzhhzhCJOJPJQJaJUUUU-dxx`gd]kdP$$Ifl4\r %5"'x ;N t0(644 lap(ytzh$dxx$If`a$gdzhUU V:VhVVV@WWWXXRXXZ|]~]]]d x$IfgdA $d x$Ifa$gdA dxx`gd058dxx`gdzhdxx`gd]WWWWWWXXX XXXXRXXT\V\\\z]²zizizYJ:J:Jh]hXCJH*OJQJaJh]hXCJOJQJaJh]hX5CJOJQJaJ!hVA5CJOJQJaJmHsH'h]hX5CJOJQJaJmHsH!h0585CJOJQJaJmHsH$h]hXCJOJQJaJmH sH hVACJOJQJaJmH sH $h]hVACJOJQJaJmH sH +h]hX5CJOJPJQJaJmH sH (h]hXCJOJPJQJaJmH sH z]|]~]]]]]]]"^$^^^______:`>`@`B`H`\`^```~```ab|b~bbbbֶֶֶֶֶ֪֪֪֌zkzhVA5CJOJQJ\aJ"h]hoE5CJOJQJ\aJh0585CJOJQJ\aJh]hZHCJOJQJaJhZHCJOJQJaJh]hX5CJOJQJaJh]hXCJH*OJQJaJh]hXCJOJQJaJh]h{CJOJQJaJhXCJOJQJaJ$]]]]]]wwd x$IfgdA hkd\$$Ifl4F4Tv t6  44 la(ytA $d x$Ifa$gdA ]]]^^&_____,`<````rrrr ~dxx`gd058dxx`gd058hkd$$Ifl4F4 T v t6  44 la(ytA ```>aabLb|b~bb ceffffff\g$x$Ifa$gd058$x$Ifa$gdoE$x$Ifa$gdZHdxx`gd058bb cffffggg>hZh\h^h|hhhhhhiiii"jĸКߎЎoccWcGWh6h65CJOJQJaJh6CJOJQJaJh >cCJOJQJaJh6h6CJOJQJ\aJh65CJOJQJ\aJh/?CJOJQJaJhx5CJOJQJ\aJh]h{CJOJQJaJh{CJOJQJaJhoECJOJQJaJh]hoECJOJQJaJ"h]hoE5CJOJQJ\aJhZH5CJOJQJ\aJ\g^g`gbggr$xx$Ifa$gd058$x$Ifa$gdoEokd$$IfTl4FyU7 t6  44 laytZHTggg h:h^hhhh ii$j&jfjjdxx`gd058okd3$$IfTl4FyU7 t6  44 laytZHT"j$j&j,j.jfjhjjZnno\oq$qvvZbz|LTj:0@bвУxxxxxxЗh\h1lCCJOJQJaJh1lCh1lC5CJOJQJaJh6hoECJOJQJaJh6hoECJOJQJ]aJh6CJOJQJaJh]hoECJOJQJaJh65CJOJQJ\aJhVA5CJOJQJ\aJ"h]hoE5CJOJQJ\aJh0585CJOJQJ\aJh]h6CJOJQJaJ$jBmno@BVĖʖ.\Z\|~JNКprȸȨȕjȸȨȸ[I"hX]hX]5CJOJQJ\aJhX]5CJOJQJ\aJ)j='hX]hX]CJEHOJQJUaJ+jAOT hX]hX]CJOJQJUVaJ%hX]hX]5CJOJQJ\]aJhX]hX]CJH*OJQJaJhX]hX]CJOJQJ]aJhX]hX]CJOJQJaJ%jhX]hX]CJOJQJUaJ)j$hX]hX]CJEHOJQJUaJpʛ&8\Vܝޝ|h̠ 3 dxx1$`gd058 3 dxx1$`gd& dxx`gdX]dxx`gdX]ʛ̛ΛЛڛ"46>XZ\z(Vڝܝޝz|ʺʛ|l\h058hoE5CJOJQJaJh1hoE5CJOJQJaJh&h&CJOJQJaJhX]hX]5CJOJQJaJ"hX]hX]5CJOJQJ\aJhX]CJOJQJ\aJhX]hX]CJOJQJ\aJhX]5CJOJQJ\aJhVACJOJQJaJhX]hX]CJOJQJaJhX]CJOJQJaJ!|fh<@TVĢPXZǸǩxxi]i]i]i]Nh2h1CJOJQJaJh2CJOJQJaJh2h2CJOJQJaJ"h2h25CJOJQJ\aJh25CJOJQJ\aJh058hoE5CJOJQJaJh]hQCJOJQJaJh UJhQCJOJQJaJhQCJOJQJaJh1CJOJQJaJhQhoE5CJOJQJaJhQhQ5CJOJQJaJTVPFR$dxx$Ifa$gd2dxx`gd2 3 dxx1$`gd058RTVX}jjjS$dxx$If`a$gd2$dxx$Ifa$gd2kd)$$IfTl4\[ k t644 layt2Tƥ6`}mmmmmmm]]dxx`gds>Ydxx`gd2kdZ*$$IfTl4\[ k t644 layt2T ƥޥ֦ڦfĸĨęЊĸxlXGX!h15CJOJQJaJmHsH'h]h175CJOJQJaJmHsHh058CJOJQJaJ"hs>Yhs>Y5CJOJQJ\aJhs>Y5CJOJQJ\aJh2hs>YCJOJQJaJhs>Yhs>Y5CJOJQJaJh2CJOJQJaJhs>YCJOJQJaJ"h2h25CJOJQJ\aJh25CJOJQJ\aJh2h2CJOJQJaJLldx$IfgdA $dx$Ifa$gdA dxx^`gd058m$dxx`gd058 3 dxx1$`gd058 lhlnĪ8:Bf(*,24ʬޮޚ횊}m`mh15CJOJQJaJh]h175CJOJQJaJh0585CJOJQJaJhs>YCJOJQJaJmHsH'h]h175CJOJQJaJmHsH/h]h175B*CJOJPJQJ\aJphO/h]h175B*CJOJPJQJ\aJph6_h]h17CJOJQJaJ$h]h17CJOJQJaJmHsHhjE4444$dx$Ifa$gdA kd+$$IfT4r, i`````^ t0644 aytA Tjln4$$dxx`gd058kd,$$IfT4r, i`^ t0644 aytA T$dx$Ifa$gdA ȪB*,ʬֳvbл 6ddxx`gd058lԼp2rϼvbQb@!hs>Y5CJOJQJaJmHsH!h15CJOJQJaJmHsH'hs>Yh175CJOJQJaJmHsH$ *h0585CJOJQJaJmHsHh]h17CJOJQJaJhs>YCJOJQJaJmHsH'h]h175CJOJQJaJmHsH$h]h17CJOJQJaJmHsH-h]h17B*CJOJQJaJmHphsH1h]h17@B*CJOJQJaJmHphsHd4r&P26r~dx$IfgdA $dx$Ifa$gdA $dx$Ifa$gds>Ydxx`gd058$02`lpr|~ *.lݞݞݞdݞF:h]h1756B*CJOJPJQJ\aJmHph6_sH:h]h1756B*CJOJPJQJ\aJmHphOsH7h]h175B*CJOJPJQJ\aJmHphOsH'h]h176CJOJQJaJmHsHh]h17CJOJQJaJhs>YCJOJQJaJhs>YCJOJQJaJmHsH$h]h17CJOJQJaJmHsHhs>YCJOJQJaJmHsH~nnnn$dx$Ifa$gdA kd-$$If4/\_e#+ Y& t644 ayt1.nBjZZZZG$d<<$Ifa$gds>Ydxx`gd058dxx^`gd058m$kd-$$If4'\_e#+ Y& t644 ayt1ln4@B^ͺvgK-:h]h1756B*CJOJPJQJ\aJmHphOsH7h]h175B*CJOJPJQJ\aJmHphOsHh]h17CJOJQJaJhCJOJQJaJmHsH'h]h176CJOJQJaJmHsHhs>YCJOJQJaJmHsHhy CJOJQJaJmHsH$h]h17CJOJQJaJmHsH$h]hs>YCJOJQJaJmHsHhs>YCJOJQJaJmHsHh058CJOJQJaJmHsHBFYkd.$$If4/\d\ [# Y t644 ayt1$d<<$Ifa$gd$d<<$Ifa$gdA <Lfٻq``I-h]h17B*CJOJQJaJmHphsH!h15CJOJQJaJmHsHh]hCJOJQJaJh17CJOJQJaJhCJOJQJaJ'h]h175CJOJQJaJmHsHh]h17CJOJQJaJ:h]h1756B*CJOJPJQJ\aJmHph6_sH'h]h176CJOJQJaJmHsH$h]h17CJOJQJaJmHsH8^<jZZZZZZZZdxx`gd058dxx^`gd058m$kdn/$$If4/\d\ [# Y t644 ayt1 Lnf d $IfgdA $d $Ifa$gdA $d x$Ifa$gdA dxx`gd058 f@d~tvxbɶɖɶɶraɶL(h]h17@CJOJQJaJmHsH!h15CJOJQJaJmHsH!h0585CJOJQJaJmHsH$h]hCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsHh17CJOJQJaJmHsH$h]h17CJOJQJaJmHsH'h]h175CJOJQJaJmHsHh]h17CJOJQJaJ%h]h17B*CJOJQJaJph:<>jYYYYY$d x$Ifa$gdA kd70$$IfT4r ``7< ``^ t5644 aytA T>@f&TxjZZZZZZZZZdxx`gd058kd1$$IfT4r 7< ^ t5644 aytA T Ld8X d x$IfgdA $d x$Ifa$gdA dxx`gd058 @DFj`bdNtvղղղղղƞՎ{k{Վ՞՞՞\h]h CJOJQJaJh17CJOJQJaJmHsH$h]hCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH'h]h175CJOJQJaJmHsH'h]h176CJOJQJaJmHsHh]h17CJOJQJaJ$h]h17CJOJQJaJmHsH-h]h17B*CJOJQJaJmHphsH"BD{jjjj$d x$Ifa$gdA kd1$$IfT4/\ " Y R t644 aytA TDFl@d{kkkkkWkkk 7dxx`gd058dxx`gd058kd2$$IfT4/\ " Y R t644 aytA T tx.2 ,|($dxx$Ifa$gd.&$dxx$Ifa$gddxx`gdKt 3 dxx1$`gd058dxx`gd058vx~ XhLNP &(*2B(ǷǧzjzjZZzjh]hjCJOJQJ\aJh]hAaCCJOJQJ\aJh]h68CJOJQJ\aJh]h!CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJh]h!5CJOJQJaJh]hu5CJOJQJaJh]hy-"5CJOJQJaJh15CJOJQJaJh5CJOJQJaJh]hRdCJOJQJaJ(*Pj Bo_O______dxx`gddxx`gd058kd3$$IfTlr u"! k m t644 laT (*NPjn @ "$~xhXXXXh]hkCCJOJQJ\aJh]hAaCCJOJQJ\aJh]h68CJOJQJ\aJh]h685CJOJQJaJh]h!5CJOJQJaJhCJOJQJaJh!CJOJQJaJh]hCJOJQJaJh]h!CJOJQJ\aJ"h]h!5CJOJQJ\aJh]h!CJOJQJaJ6FHJPRVl߿zm]P]>.hf6hRdCJOJQJ\aJ"hf6hRd5CJOJQJ\aJhO5CJOJQJaJhf6hRd5CJOJQJaJh#p5CJOJQJaJh'475CJOJQJaJh0585CJOJQJaJh058CJOJQJaJh]h!CJOJQJaJh]h685CJOJQJaJh]h!5CJOJQJaJh]hkCCJOJQJ\aJh]h!CJOJQJ\aJh]hCJOJQJ\aJBHJhr.P6jdxx`gdf6$7dxx`7a$gdfdxx`gdKtdxx`gd058.BlpJNTXbjtx:BDF *,.j߽߽߽߽߽ϭ߽ϭߠ߽ϭ߽ϭ߽ϭ߽ϭߎhf6hf6CJOJQJaJ"hf6hRd5CJOJQJ\aJhf6CJOJQJ\aJhf6hAaCCJOJQJ\aJ"hf6hRdCJH*OJQJ\aJhf6h68CJOJQJ\aJhf6hRdCJOJQJ\aJhf6hjCJOJQJ\aJ/0T|x.,0H$d x$Ifa$gdA & dxx`gd058dxx`gd058PRTnr|8<.02N񧓂n[L:L" jSh]hsZCJOJQJaJh]hsZCJOJQJaJ$h]hsZCJOJQJaJmHsH'h]hsZ5CJOJQJaJmHsH!h#p5CJOJQJaJmHsH'h UJhsZ5CJOJQJaJmHsHh]hRdCJOJQJaJhf6hAaCCJOJQJaJhf6h685CJOJQJaJhf6hRd5CJOJQJaJh#pCJOJQJaJhf6hRdCJOJQJaJHJLNXnnn$d x$Ifa$gdA kd94$$IfTl4F A t6  44 lapytA TNP,JLNtx ˸ub˨˸˸UEhzh5CJOJQJaJh0585CJOJQJaJ$h]hCJOJQJaJmHsH$h]hy CJOJQJaJmHsHhy CJOJQJaJmHsHhsZCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$h]hsZCJOJQJaJmHsH'h]hsZ5CJOJQJaJmHsHh]hsZCJOJQJaJ" jSh]hsZCJOJQJaJXZn@,No[[[oooo dxx`gd058dxx`gd058kd4$$IfTl4F A t6  44 lapytA T Nx $bjnx$d x$Ifa$gdz$d x$Ifa$gdT3dxx`gd058dxx`gdy "$`bhjlnx~JhplpչrrfrYhofp5CJOJQJaJhofpCJOJQJaJhz5CJOJQJaJhzhz5CJOJQJaJh]hzCJOJQJaJhzCJOJQJaJhzhKCJOJQJaJhzhzCJOJQJaJhK5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhzh5CJOJQJaJh#p5CJOJQJaJxz|~l[[J[$dx$Ifa$gdz$d x$Ifa$gdT3kd5$$IfTl4\ #; - t644 lapytzTJrl\\\\\LLdxx`gdofpdxx`gd058kd6$$IfTl4\ #; - t644 lapytzTp\ ^  F F <    .vR~z|ոtttttdhzh 5CJOJQJaJh]h CJOJQJaJh CJOJQJaJhzh CJOJQJaJh 5CJOJQJaJh5CJOJQJaJh h5CJOJQJaJhofp5CJOJQJaJhofph5CJOJQJaJhzCJOJQJaJhofphofpCJOJQJaJ#^  <   $d x$Ifa$gd $d x$Ifa$gdT3$d x$Ifa$gd dxx`gd dxx`gd058  l[[J[$dx$Ifa$gdT3$d x$Ifa$gdT3kds7$$IfTl4\ !$; - t$644 lapyt T.HvV<l\\\\\\\\\dxx`gd kdO8$$IfTl4\ !$; - t$644 lapyt T <z|Bd<@$dxx$Ifa$gddxx`gddxx`gdQdxx`gd058dxx`gd |@B >\dr*Nﵥ|p|p|p|||`hofph5CJOJQJaJhQCJOJQJaJhQhQCJOJQJaJhhOJQJhhCJOJQJaJhQhQ5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhhQ5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhhofp5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJ G4444$dxx$Ifa$gdkd+9$$Ifl4\~ $ k5n t0$644 lap(yt$T>XrG77777dxx`gdQkd-:$$Ifl4\~ $ k5n t0$644 lap(yt$TP`0v !#:'()dxx`gdldxx`gdofpdxx`gd058dxx`gdQ.L` .$ D ŵҁtggZh5CJOJQJaJhwYu5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJh6"5CJOJQJaJhQhofpCJOJQJaJhofpCJOJQJaJh CJOJQJaJhQhofp5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhofp5CJOJQJaJhofph5CJOJQJaJhofphofp5CJOJQJaJ D N \ t v  "!@!!##&<&8':'(()()X)))) *j*x*z****** +++6+r+++++ȹ{{ȹlhlhy CJOJQJaJhlhlOJQJhy CJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJhwYuCJOJQJaJhlhlCJOJQJaJhlhl5CJOJQJaJh6"5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhy 5CJOJQJaJ*)))l*x*z*4kd/;$$Ifl4 \ k #2 7\ t0X#644 lapyty $dxx$Ifa$gdlz*|*~* ++$dxx$Ifa$gd$dxx$Ifa$gdl++6+R+n+G777dxx`gdlkd5<$$Ifl4\ k #2 7\ t0X#644 lapyty n++++2,,,--0(23334F4 dxxgd5Um$`gd5U`gdy dxx`gddxx`gd058dxx`gdldxx`gdy +++++2,,,,,,,-j-------,.../4/0000111(2333ķĪĪěětdth5UhsZ5CJOJQJaJh5UCJOJQJaJhCJOJQJaJh]hCJOJQJaJh]hsZCJOJQJaJh5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJh]hsZ5CJOJQJaJh6"5CJOJQJaJhlhl5CJOJQJaJhlhlCJOJQJaJ#3333444B4D4F4`4d4n444H555555555J6V666677"7@7R7^77N8~889299ַ~r~r~~r~r~r~~h CJOJQJaJh5Uh5UCJOJQJaJh5Uh5U5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJh5U5CJOJQJaJh5UhsZCJOJQJaJh]hsZ5CJOJQJaJh]hsZCJOJQJaJh5UCJOJQJaJh]h5UCJOJQJaJ)F4p4444H5555X66P8r888n9z9$dxx$Ifa$gdq$dxx$Ifa$gd5U$dxx$Ifa$gd dxx`gd5Udxx`gd058 dxx^`gd058m$z9|9~999:E2222$dxx$Ifa$gd5Ukd;=$$Ifl4 \A _!v' t05&644 lap(yt{d99:*:D:T:X:t:v::::l;;;;;<D=\=??@@T@V@@@@@@~AABB BBBBBB弯吀ph<`h@5CJOJQJaJh<`hsZ5CJOJQJaJhE_hsZ5CJOJQJaJh5UhqCJOJQJaJhq5CJOJQJaJh5U5CJOJQJaJh5UCJOJQJaJh5Uh5U5CJOJQJaJh5Uh5UCJOJQJaJhqCJOJQJaJ':::*:2"dxx`gd5UkdF>$$Ifl4\A _!v' t05&644 lap(yt{d$dxx$Ifa$gd5U*:D:T:x:::;l;;;~<<4>V>>>d?p?$dxx$Ifa$gd5U$dxx$Ifa$gdqdxx`gd5Up?r?t?v???E2222$dxx$Ifa$gd5UkdQ?$$Ifl4 \ !5& n t0&644 lap(yt{d????@(@V@E55555dxx`gd5UkdW@$$Ifl4\ !5& n t0&644 lap(yt{dV@f@@@@.A~ABBlBBEGTIIJKvKzKK$dxx$Ifa$gdT3$dxx$Ifa$gd;$xx[$\$`a$gddxx`gd058dxx`gd5UBBVBjBlBBCrCEEEEGGGGGRITIII(JW@WZWdWfWjWWWXXXXX^XbXXXXڝvڝڝڝhnCJOJPJQJaJ1h[h[5CJOJPJQJ\]aJmH*sH*#hr15CJOJPJQJ\]aJ9h[h[CJOJPJQJaJfHmH*q sH*hr1CJOJPJQJaJ h[h[CJOJPJQJaJ(h[h[CJOJPJQJaJmH*sH*&VVVVVVrr_H$dxx$If`a$gd[$dxx$Ifa$gd[$dxx$Ifa$gd[zkdE$$If4\ i (p#DDD D\ t634Bayt[VVVVVW>WfWXXrrrrrrbO$dxx`a$gdr1dxx`gdr1$dxx`a$gd[zkdrF$$If4\ i (p#BBD B t634Bayt[ XXXYtvvvw.wVwwXxxxxHyyfz|||dxx`gd058 hdxx`gd058$dxx`a$gd[XXXXXY^Ytvvvw*w,w.wLwTwzwwXxxxxxy|||||}}}"}*}N} ~~뵥ǵǔ뵥uehE_ha h5CJOJQJaJhE_CJOJQJaJ$h]h5UCJOJQJaJmHsH!hE_5CJOJQJaJmHsHhnCJOJQJaJmHsHh5UCJOJQJaJmHsHU$h]ha hCJOJQJaJmHsH!hn5CJOJQJaJmHsH'h]ha h5CJOJQJaJmHsH'tnh bng t s gia s ngi s dng Internet so vi dn s ti thi im quan st. Ty theo yu cu qun l ca tng thi k v bo m mc tiu so snh quc t, s ngi s dng Internet c quy nh theo tui v tn sut s dng nht nh. V vy, phm vi thu thp s liu s c quy nh c th trong tng phng n iu tra. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra hin trng ph cp dch v thng tin v truyn thng. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Thng tin v Truyn thng; - Phi hp: Tng cc Thng k. 0222. T l ngi s dng in thoi di ng 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi s dng in thoi di ng c tnh bng t s gia s ngi s dng in thoi di ng v dn s. Ty theo yu cu qun l ca tng thi k v bo m mc tiu so snh quc t, s ngi s dng in thoi di ng c quy nh theo tui v tn sut s dng nht nh. V vy, phm vi thu thp s liu s c quy nh c th trong tng phng n iu tra. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra hin trng ph cp dch v thng tin v truyn thng; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Thng tin v Truyn thng; - Phi hp: Tng cc Thng k. 0223. T l h c tip cn vi cc phng tin thng tin i chng (radio, TV, Internet) 1. Khi nim, phng php tnh T l h c tip cn vi cc phng tin thng tin i chng (radio, TV, Internet) l phn trm h c tip cn vi cc phng tin thng tin i chng trong tng s h nghin cu trong nm xc nh. Cng thc tnh: T l h c tip cn vi cc phng tin thng tin i chng (%) =S h c tip cn vi cc phng tin thng tin i chng 100Tng s h (din nghin cu)2. Phn t ch yu - Gii tnh ca ch h; - Dn tc ca ch h (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Vng. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0224. T l ngho 1. Khi nim, phng php tnh T l ngho l s phn trm v s ngi hoc s h c mc thu nhp (hoc chi tiu) bnh qun u ngi thp hn chun ngho trong tng s ngi hoc s h c nghin cu. Cng thc tnh: T l ngho (%) =S ngi (hoc h) c nghin cu c thu nhp (chi tiu) bnh qun u ngi thp hn chun ngho 100Tng s ngi (hoc h) c nghin cuChun ngho l mc thu nhp (hoc chi tiu) bnh qun u ngi c dng xc nh ngi ngho hoc h ngho. Nhng ngi hoc h c thu nhp (hoc chi tiu) bnh qun u ngi thp hn chun ngho c coi l ngi ngho hoc h ngho. Chun ngho bng chun ngho lng thc, thc phm cng vi mt mc chi ti thiu cho cc mt hng phi lng thc - thc phm, gm: nh , qun o, dng gia nh, hc tp vn ho, gii tr, y t, i li, thng tin lin lc& Chun ngho lng thc, thc phm l tr gi ca mt r hng ho lng thc, thc phm thit yu bo m khu phn n duy tr vi nhit lng tiu dng mt ngi mt ngy l 2100 Kcal. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0225. T l ngho theo chun ngho quc t 1. Khi nim, phng php tnh T l ngho theo chun ngho quc t l s phn trm v s ngi hoc s h c mc thu nhp bnh qun u ngi/ngy di chun ngho quc t trong tng s ngi hoc s h c nghin cu. Cng thc tnh: T l ngho theo chun ngho quc t (%)=S ngi (hoc h) c thu nhp bnh qun u ngi di chun ngho quc t100Tng s ngi (hoc h)Chun ngho cng cc hin ti c t mc 1,90 la M mt ngy theo sc mua tng ng nm 2011, th hin mc trung bnh ca cc chun ngho quc gia 15 quc gia ngho nht c xp theo mc tiu dng bnh qun u ngi. Khi o lng ngho i quc t ca mt quc gia, chun ngho quc t theo PPP c chuyn i sang cc tin quc gia theo gi nm 2011 v sau c chuyn i sang mc gi hin ti ti thi im iu tra bng cch s dng Ch s gi tiu dng (CPI) ph hp nht. (Tng ng, s liu kho st v mc tiu dng ca h gia nh hoc thu nhp cho nm iu tra c th hin bng gi ca nm c s ICP v sau chuyn sang PPP). 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; 3. K cng b: 2 nm. 4. Ngun s liu: Kho st mc sng dn c Vit Nam. 5. C quan chu trch nhim, thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0226. Khong cch tin lng theo gii 1. Khi nim, phng php tnh Khong cch tin lng theo gii hay chnh lch tin lng theo gii l chnh lch trung bnh gia tin cng cho nam v n ang lm vic. Ph n thng c tr t hn nam gii. N thng c biu th bng t l phn trm hoc t l chnh lch gia thu nhp trung bnh hng thng ca lao ng nam v lao ng n so vi tng thu nhp ca lao ng nam. 2. Phn t ch yu: - Nhm tui; - Loi hnh kinh t; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra lao ng v vic lm. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. III. Lnh o-Qun l 0301. T l n tham gia cc cp y ng 1. Khi nim, phng php tnh T l n tham gia cc cp y ng l s phn trm ph n gi cc chc v trong cc cp u ng so vi tng s ngi tham gia cc cp u ng. Cng thc tnh: T l n tham gia cp u ng (%)=S n tham gia cc cp u ng trong nhim k xc nh 100Tng s ngi trong cc cp u ng cng nhim k2. Phn t ch yu - Cp uy ; - Dn t#c; - Nhom tu i; - Trinh # ho#c vn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: u mi nhim k. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Ban T chc Trung ng ng. 0302. T l n i biu Quc hi 1. Khi nim, phng php tnh T l n i biu Quc hi l s phn trm n i biu Quc hi so vi tng s i biu Quc hi trong cng nhim k. Cng thc tnh: T l n i biu Quc hi (%) =S n i biu Quc hi kha k 100Tng s i biu Quc hi cng kha2. Phn t ch yu - Dn tc; - Nhm tui; - Trnh hc vn. 3. K cng b: u mi nhim k. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Vn phng Quc hi. 0303. T l n i biu Hi ng nhn dn 1. Khi nim, phng php tnh T l n i biu Hi ng nhn dn cp tnh/thnh ph, huyn/qun/th x/thnh ph, x/phng/th trn l s phn trm n i biu Hi ng nhn dn so vi tng s i biu Hi ng nhn dn cng kho. Cng thc tnh: T l n i biu Hi ng nhn dn cp t kha k (%)=S n i biu Hi ng nhn dn cp t kho k 100Tng s i biu Hi ng nhn dn cp t kha k2. Phn t ch yu - Cp hnh chnh; - Dn tc; - Nhm tui; - Trnh hc vn. 3. K cng b: u mi nhim k. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. 0304. T l n m nhim chc v lnh o chnh quyn 1. Khi nim, phng php tnh T l n m nhim chc v lnh o chnh quyn l s phn trm n l lnh o chnh quyn so vi tng s lnh o chnh quyn. H thng chnh quyn ca Nh nc Vit Nam gm: a) C quan quyn lc nh nc gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam" \o "Quc hi Vit Nam" Quc hi cp Trung ng v HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_nh%C3%A2n_d%C3%A2n" \o "Hi ng nhn dn" Hi ng nhn dn cc cp a phng do nhn dn trc tip bu ra v thay mt nhn dn thc hin quyn lc nh nc; b) C quan hnh chnh gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam" \o "Chnh ph Vit Nam" Chnh ph cp Trung ng v HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_nh%C3%A2n_d%C3%A2n" \o "y ban nhn dn" y ban nhn dn cc cp a phng do c quan quyn lc tng ng bu ra; c) C quan xt x gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_T%E1%BB%91i_cao_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29" \o "Ta n Nhn dn Ti cao (Vit Nam)" Ta n nhn dn ti cao, Ta n nhn dn cp cao v HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29" \o "Ta n Nhn dn (Vit Nam)" To n nhn dn cc cp a phng; d) C quan kim st gm HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%83m_s%C3%A1t_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_T%E1%BB%91i_cao_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29" \o "Vin Kim st Nhn dn Ti cao (Vit Nam)" Vin kim st nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn cp cao v Vin kim st nhn dn cc cp a phng. Chc v lnh o chnh quyn gm: - Cp Trung ng, gm: + Ch tch, Ph Ch tch Quc hi; Ch nhim, Ph Ch nhim cc y ban ca Quc hi; Ch tch, Ph Ch tch Hi ng dn tc; V trng, Ph V trng v tng tng; + Ch tch nc, Ph Ch tch nc; + Th tng, Ph Th tng Chnh ph; + B trng, Th trng c quan ngang B; Th trng v tng ng; Tng cc trng, Ph Tng cc trng v tng ng; Cc trng, Ph Cc trng v tng ng; V trng, Ph V trng v tng ng; + Chnh n, Ph Chnh n Ta n nhn dn ti cao; Chnh n, Ph Chnh n, Chnh ta, Ph Chnh ta Ta n nhn dn cp cao; Tng cc trng, Ph Tng cc trng v tng ng; Cc trng, Ph Cc trng v tng ng; V trng, Ph V trng v tng ng; + Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn ti cao; Tng cc trng, Ph Tng cc trng v tng ng; Cc trng, Ph Cc trng v tng ng; V trng, Ph V trng v tng ng. - Cp tnh: + Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn cp tnh; + Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn tnh; Gim c, Ph Gim c S v tng ng; + Chnh n, Ph Chnh n, Chnh ta, Ph Chnh ta Ta n nhn dn cp tnh; Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp tnh. - Cp huyn: + Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn cp huyn; + Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn huyn; Trng phng, Ph Trng phng cc phng chuyn mn thuc y ban nhn dn. + Chnh n, Ph Chnh n, Chnh ta, Ph Chnh ta Ta n nhn dn cp huyn; Vin trng, Ph Vin trng Vin kim st nhn dn cp huyn. - Cp x: + Ch tch, Ph Ch tch Hi ng nhn dn cp x; + Ch tch, Ph Ch tch y ban nhn dn x. Cng thc tnh: T l n m nhim chc v lnh o chnh quyn (%) =S n m nhim cc chc v lnh o chnh quyn kho t 100Tng s lnh o chnh quyn cng kha 2. Phn t ch yu - Khi cc c quan Nh nc; - Cp hnh chnh; - Dn tc; - Nhm tui; - Trnh hc vn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v, Vn phng Quc hi, Ta n nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn ti cao. 0305. T l B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph c lnh o ch cht l n. 1. Khi nim, phng php tnh Lnh o ch cht trong cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph l cc chc v t Th trng hoc tng ng tr ln. Mt c quan c tnh l c cn b ch cht l n khi c t nht mt lnh o ch cht l n. Cng thc tnh: T l B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph c lnh o ch cht l n (%)=S B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph c lnh o ch cht l nx 100Tng s B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph 2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Ni V ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Ni v. 0306. T l n cnh st, cng an 1. Khi nim, phng php tnh T l n cnh st, cng an l s phn trm n cnh st, cng an so vi tng s cnh st, cng an trong cng k bo co. Cng thc tnh: T l n cnh st, cng an (%) =S n cnh st, cng an 100Tng s cnh st, cng an trong cng k2. Phn t ch yu: Cp bc. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Cng an ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Cng an. 0307. T l n thm phn 1. Khi nim, phng php tnh T l n thm phn l s phn trm n thm phn so vi tng s thm phn trong cng k bo co. Cng thc tnh: T l n thm phn (%) =S n thm phn 100Tng s thm phn trong cng k2. K cng b: Nm. 3. Ngun s liu: Ch bo co thng k do Ta n nhn dn ti cao ban hnh. 4. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Ta n nhn dn ti cao. IV. Gio dc v o to 0401. T l n ging vin i hc 1. Khi nim, phng php tnh Ging vin i hc l nhng ngi trc tip ging dy, cc t trng, t ph b mn, cc ch nhim khoa, ph ch nhim khoa ti cc trng i hc, c bng i hc tr ln v chng ch bi dng nghip v s phm, bao gm ging vin c hu (bin ch, hp ng di hn t 1 nm tr ln) v nhng ngi ang trong thi k tp s v c thi gian ging dy trn 50% thi gian lm vic. Nhng ngi c chc v qun l nh: hiu trng, hiu ph, cc trng, ph phng, cc cn b lm vic cc phng ban nh phng gio v, k hoch ti v, cc phng ban lin quan khc, d c tham gia ging dy t hay nhiu u khng tnh l gio vin ging dy. Cng thc tnh: T l n ging vin i hc (%) =S n ging vin i hc 100Tng s ging vin i hc2. Phn t ch yu - Dn tc (Kinh/khc); - Loi hnh; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: - Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh; 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0402. T l n ging vin trong cc c s gio dc ngh nghip 1. Khi nim, phng php tnh Ging vin trong cc c s gio dc ngh nghip l nhng ngi trc tip ging dy, cc t trng, t ph b mn, cc ch nhim khoa, ph ch nhim khoa ti cc c s gio dc ngh nghip, bao gm ging vin c hu (bin ch v hp ng di hn t 1 nm tr ln) v nhng ngi ang trong thi k tp s v c thi gian ging dy trn 50% thi gian lm vic. Cc c s gio dc ngh nghip bao gm: Trung tm gio dc ngh nghip, trng trung cp v trng cao ng. Nhng ngi c chc v qun l nh: hiu trng, hiu ph, cc trng, ph phng, cc cn b lm vic cc phng ban nh phng gio v, k hoch ti v, cc phng ban lin quan khc, d c tham gia ging dy t hay nhiu u khng tnh l gio vin ging dy. Cng thc tnh: T l n ging vin trong cc c s gio dc ngh nghip (%) =S n ging vin trong cc c s gio dc ngh nghip 100Tng s ging vin trong cc c s gio dc ngh nghip2. Phn t ch yu - Dn tc (Kinh/khc); - Loi hnh; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Lao ng, Thng binh v X hi ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. 0403. T l hc sinh i hc ph thng 1. Khi nim, phng php tnh T l hc sinh i hc ph thng gm t l hc sinh i hc chung ph thng v t l hc sinh i hc ng tui ph thng. T l hc sinh i hc chung cp tiu hc l s phn trm s hc sinh ang hc cp tiu hc so vi tng dn s  tui cp tiu hc t 6 - 10 tui. T l hc sinh i hc chung cp trung hc c s l s phn trm s hc sinh ang hc cp trung hc c s so vi tng dn s  tui cp trung hc c s t 11 - 14 tui. T l hc sinh i hc chung cp trung hc ph thng l s phn trm s hc sinh ang hc cp trung hc ph thng so vi tng dn s  tui cp trung hc ph thng t 15 - 17 tui. Cng thc tnh: T l hc sinh i hc chung cp hc i nm hc t (%) =S hc sinh ang hc cp hc i nm hc t ( 100 Dn s trong tui cp hc i trong nm tT l hc sinh i hc ng tui cp tiu hc l s phn trm s hc sinh tui t 6 - 10 tui ang hc cp tiu hc so vi tng dn s trong tui cp tiu hc t 6 - 10 tui. T l hc sinh i hc ng tui cp trung hc c s l s phn trm s hc sinh tui t 11 - 14 tui ang hc cp trung hc c s so vi tng dn s trong tui cp trung hc c s t 11 - 14 tui. T l hc sinh i hc ng tui cp trung hc ph thng l s phn trm s hc sinh tui t 15 - 17 tui ang hc cp trung hc ph thng so vi tng dn s trong tui cp trung hc ph thng t 15 - 17 tui. Cng thc tnh: T l hc sinh i hc ng tui cp hc i nm hc t (%)=S hc sinh trong tui cp hc i ang hc cp hc i nm hc t( 100Dn s trong tui cp hc i trong nm hc tTui hc sinh quy c bng nm khai ging nm hc tr i nm sinh ca hc sinh trong giy khai sinh. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Chung/ng tui; - Cp hc; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra cc c s gio dc ngoi cng lp; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Gio dc v o to; - Phi hp: Tng cc Thng k. 0404. T l nhp hc ng tui lp mt 1. Khi nim, phng php tnh T l nhp hc ng tui lp mt l s phn trm s hc sinh 6 tui nhp hc vo lp mt so vi tng s hc sinh lp mt. Cng thc tnh: T l nhp hc ng tui lp mt (%)=S hc sinh 6 tui nhp hc vo lp mt( 100Tng s hc sinh lp mt 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0405. T l hc sinh ph thng tt nghip 1. Khi nim, phng php tnh T l hc sinh ph thng tt nghip l s phn trm hc sinh tt nghip, hon thnh tng cp hc so vi s hc sinh d thi tt nghip, d xt hon thnh tng cp hc ca mt nm hc xc nh. Cng thc tnh t l hc sinh ph thng tt nghip tng cp c th nh sau: T l hc sinh hon thnh cp tiu hc nm hc t (%)=S hc sinh c cng nhn hon thnh tiu hc nm hc t 100S hc sinh lp 5 hc nm hc tT l hc sinh tt nghip cp THCS nm hc t (%)=S hc sinh c xt tt nghip THCS nm hc t 100S hc sinh lp 9 hc nm hc tT l hc sinh tt nghip cp THPT nm hc t (%)=S hc sinh tt nghip cp THPT nm hc t 100S hc sinh d thi tt nghip cp THPT nm hc t2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Cp hc; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0406. T l hc sinh chuyn cp 1. Khi nim, phng php tnh T l hc sinh chuyn cp t tiu hc ln trung hc c s nm hc t l s phn trm hc sinh tuyn mi lp 6 (lp u ca bc trung hc) nm hc t so vi s hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh cp tiu hc nm hc t-1: T l hc sinh chuyn cp t tiu hc ln trung hc c s nm hc t (%)=S hc sinh tuyn mi lp 6 u nm hc t 100Tng s hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh tiu hc nm hc t-1T l hc sinh chuyn cp t trung hc c s ln trung hc ph thng nm hc t l s phn trm hc sinh tuyn mi lp 10 (lp u cp trung hc ph thng) nm hc t so vi s hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh cp trung hc c s nm hc t-1: T l hc sinh chuyn cp t trung hc c s ln trung hc ph thng nm hc t (%)=S hc sinh tuyn mi lp 10 u nm hc t 100S hc sinh c cng nhn hon thnh chng trnh trung hc c s nm hc t-1 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Chung/ng tui; - Cp hc; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0407. T l ngi t 15 tui tr ln bit ch 1. Khi nim, phng php tnh L t l gia s ngi 15 tui tr ln ti thi im (t) bit ch (c th c, vit v hiu c mt cu n gin bng ch quc ng, ch dn tc hoc ch nc ngoi) so vi tng dn s 15 tui tr ln ti thi im . Cng thc tnh: T l ngi t 15 tui tr ln bit ch (%)=S ngi 15 tui tr ln bit ch 100Tng s ngi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra bin ng dn s v K hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0408. Trnh hc vn ca ngi t 25 tui tr ln 1. Khi nim, ni dung, phng php tnh Trnh hc vn ca dn s l trnh gio dc cao nht t c ca dn s tnh theo cp hc c quy nh trong Lut gio dc. Cng thc tnh: T l ngi t 25 tui tr ln c trnh hc vn cp i (%)=S ngi t 25 tui tr ln c trnh hc vn cp i100Dn s t 25 tui tr ln2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s v nh ; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0409. Ch s bnh ng gii ca t l i hc cc cp 1. Khi nim, phng php tnh Ch s bnh ng gii ca t l i hc cc cp c xc nh bng s hc sinh n tnh trn 100 hc sinh nam ca t l i hc cc cp hc ph thng. Cng thc tnh: Ch s bnh ng gii ca t l i hc cp hc i (%)=Tng s hc sinh n cp hc i 100Tng s hc sinh nam cp hc iHo#c sinh ph thng l nhng ngi ang theo hc cc lp t lp 1 n lp 12 thuc cc trng ph thng. Hc sinh ph thng chia theo cp hc c hc sinh tiu hc, hc sinh trung hc c s v hc sinh trung hc ph thng: - Ho#c sinh tiu ho#c l hc sinh t lp 1 n lp 5; - Ho#c sinh trung ho#c c s l hc sinh t lp 6 n lp 9; - Ho#c sinh trung ho#c ph thng l hc sinh t lp 10 n lp 12. 2. Phn t ch yu: Cp hc. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0410. T l n thc s), tin s) 1. Khi nim, phng php tnh T l n thc s), tin s) l s phn trm n thc s), tin s) v tng ng trong tng s thc s), tin s) v tng ng. T l n thc s), tin s) (%)=Tng s n thc s), tin s) v tng ngx 100Tng s thc s), tin s) v tng ng2. Phn t ch yu - Dn tc (Kinh/khc); - Thc s/tin s; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0411. T l n tt nghip i hc T l n tt nghip i hc l t l phn trm s n sinh vin tt nghip i hc so vi s sinh vin tt nghip i hc. Cng thc tnh: T l n sinh vin tt nghip i hc (%)=S n sinh vin tt nghip i hc( 100S sinh vin tt nghip i hc 2. Phn t ch yu: Ngnh hc (Khoa hc/cng ngh/k thut/ton hc/...). 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Gio dc v o to ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Gio dc v o to. 0412. T l n tt nghip gio dc ngh nghip T l n sinh vin tt nghip gio dc ngh nghip l t l phn trm s n sinh vin tt nghip gio dc ngh nghip so vi s sinh vin tt nghip gio dc ngh nghip. Gio dc ngh nghip gm: dy ngh, trung cp, cao ng. Cng thc tnh: T l n sinh vin tt nghip gio dc ngh nghip (%)=S n sinh vin tt nghip gio dc ngh nghip( 100S sinh vin tt nghip gio dc ngh nghip 2. Phn t ch yu: Ngnh hc (Khoa hc/cng ngh/k thut/ton hc/...). 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do Lao ng, Thng binh v X hi ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Lao ng, Thng binh v X hi. V. Y t v cc dch v lin quan 0501. T l mc, cht mi bnh cao nht tnh trn 100.000 dn 1. Khi nim, phng php tnh T l mc mi bnh cao nht trn 100.000 dn trong nm c xc nh theo cng thc: T l mc bnh i ti bnh vin =S lt bnh nhn mc bnh i ti bnh vin trong nm xc nh x 100.000Dn s trung bnh trong cng nmBnh i l mt trong 10 bnh/nhm bnh c s ln ngi mc cao nht, c chn ra t hn 312 loi bnh ca nhng bnh nhn c ngnh Y t thng k hng nm. T l cht mi bnh cao nht: s ngi cht cao nht do mc 10 bnh/nhm bnh ca cc bnh nhn iu tr ti bnh vin tnh bnh qun trn 100.000 dn trong nm xc nh. T l cht bnh i ti bnh vin =S cht do mc bnh i ti cc bnh vin trong nm xc nh x 100.000Dn s trung bnh trong cng nmBnh i l mt trong 10 bnh/nhm bnh c s ngi cht cao nht, c chn ra t hn 312 loi bnh ca nhng bnh nhn c ngnh Y t thng k hng nm. 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Bnh; - Vng; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k do B Y t ban hnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 0502. T l tr em di nm tui suy dinh dng 1. Khi nim, phng php tnh T l tr em di nm tui suy dinh dng l s tr em di nm tui b suy dinh dng (SDD) t nht mt trong 3 th: Cn nng theo tui; chiu cao theo tui hoc cn nng theo chiu cao tnh trn 100 tr c cn o ca khu vc trong thi im iu tra. Tr em suy dinh dng cn nng theo tui l tr em di nm tui c cn nng theo tui thp di tr hai lch chun (-2SD) ca cn nng trung v ca qun th tham kho ca T chc Y t Th gii. Tr em suy dinh dng chiu cao theo tui l tr em di nm tui c chiu cao theo tui thp di tr hai lch chun (-2SD) ca chiu cao trung v ca qun th tham kho ca T chc Y t Th gii. Tr em suy dinh dng cn nng theo chiu cao l tr em di nm tui c cn nng theo chiu cao thp di tr hai lch chun (-2SD) ca cn nng trung v ca qun th tham kho ca T chc Y t Th gii. Qun th tham kho ca T chc Y t Th gii (WHO) l mt nhm tr c sc kho, cn nng v chiu cao pht trin bnh thng v cn nng, chiu cao ca nhng tr em ny c T chc Y t Th gii dng lm chun nh gi tnh trng dinh dng ca nhng tr em cng tui. Qun th tham kho nm 2006 ca T chc Y t Th gii l chun mi thay th cho qun th tham kho ci trc y ca Hoa K v ca T chc Y t Th gii. Tnh trng dinh dng c phn loi theo cc mc sau: - Bnh thng: ( - 2SD - Suy dinh dng (SDD): I (va) < - 2SD v ( - 3SD II (nng): < - 3SD v ( - 4SD III (rt nng): < - 4SD Trong , SD l chnh lch chun. Khi nim suy dinh dng theo ngh)a rng cing gm c hin tng tha dinh dng, hin tng bo ph. T l tr em di nm tui suy dinh dng cn nng theo tui (%) =S tr em di nm tui suy dinh dng cn nng theo tui 100S tr em di nm tui c cn T l tr em di nm tui suy dinh dng chiu cao theo tui (%) =S tr em di nm tui suy dinh dng chiu cao theo tui 100S tr em di nm tui c o chiu cao T l tr em di nm tui suy dinh dng cn nng theo chiu cao (%) =S tr em di nm tui suy dinh dng cn nng theo chiu cao 100S tr em di nm tui c cn v o chiu cao2. Phn t ch yu - Mc suy dinh dng; - Gii tnh; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - iu tra dinh dng; - Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 0503. T sut sinh con ca v thnh nin 1. Khi nim, phng php tnh T sut sinh con ca v thnh nin o lng s tr do ph n tui 15-19 tui sinh ra hng nm tnh trong 1000 ph n la tui . N cing chnh l t l sinh c trng theo tui i vi ph n trong tui 10-19 (theo WHO). Cng thc tnh: T sut sinh con ca v thnh nin =S tr do ph n tui t 10-19 sinh ra hng nm 1000S ph n t 10-19 tui2. Phn t ch yu - Nhm tui (10-14; 15-19); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: Tng cc Thng k; - Phi hp: B Y t. 0504. S lt ph thai ti cc c s y t c cp php 1. Khi nim, phng php tnh Ch tiu phn nh tnh hnh ph thai ca ph n t 15-49 tui nhm nh gi yu t tc ng n sc khe cing nh hn ch kh nng ca ngi ph n v nhiu l)nh vc do ph thai, nh gi tc ng ca cng tc tuyn truyn vn ng k hoch ha gia nh v nhn thc ca cc b m v tc hi ca ph thai. ng thi c thm c s cho vic xy dng k hoch hot ng cung cp nhn lc, thuc men v dng c trnh thai. Mt trng hp ph thai l mt ln thng qua cc bin php nghip v y t loi b mang thai sau khi th thai c kt qu dng tnh. 2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Tnh trng hn nhn; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - D liu hnh chnh; - iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: - Ch tr: B Y t; - Phi hp: Tng cc Thng k. 0505. T l ph n c khm thai 1. Khi nim, phng php tnh Ph n c khm thai c tnh cho ph n c khm thai t nht 1 ln, 3 ln, 4 ln trong thai k. Ch tnh nhng ln n khm v l do thai sn, khng tnh ln n khm khi chuyn d hoc khm cc bnh khc. a) Ph n c khm thai t nht 1 ln trong thai k l s ph n  c bc s), y s), h sinh hoc iu dng khm thai t nht 1 ln tnh trn 100 ph n ca mt khu vc trong k bo co. b) Ph n c khm thai t nht 3 ln trong 3 thi k l s ph n  c bc s, y s), h sinh hoc iu dng khm thai t nht 3 ln trong 3 thi k thai nghn ca ln sinh ny tnh trn 100 ph n ca mt khu vc trong k bo co. C th 3 ln khm ca 3 thi k: + Ln khm 1: 3 thng u (d" 12 tun); + Ln khm 2: 3 thng gia(13 tun n 26 tun); + Ln khm 3: 3 thng cui ( e" 27 tun). c) Ph n c khm thai t nht 4 ln l s ph n  c bc s, y s), h sinh hoc iu dng khm thai t nht 4 ln trong sut thai k ca ln sinh ny tnh trn 100 ph n ca mt khu vc trong k bo co. C th: + Ln khm 1: 8 12 tun + Ln khm 2: 24 tun -26 tun + Ln khm 3: 32 tun + Ln khm 4: 36 tun -38 tun 2. Phn t ch yu - Dn tc (Kinh/khc); - S ln khm thai (t nht 1 ln/3 ln/4 ln khm thai); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Bo co nh k hng nm ca c s y t; - iu tra c s y t. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 0506. S ca hin nhim HIV c pht hin trn mt trm nghn dn 1. Khi nim, phng php tnh S ca hin nhim HIV c pht hin trn mt trm nghn dn l s ngi c c quan y t pht hin b nhim HIV mt khu vc v thi im xc nh tnh trn mt trm nghn dn ca khu vc . S ca hin nhim HIV c pht hin trn mt trm nghn dn =Tng s ngi hin nhim HIV khu vc a thi im t 100.000Tng s dn khu vc a thi im t2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Nhm nguy c cao; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Ch bo co thng k cp quc gia. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 0507. T l ngi nhim HIV c iu tr bng thuc khng vi-rt HIV 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi nhim HIV c iu tr bng thuc khng vi-rt HIV tnh bng s ngi nhim HIV c iu tr bng thuc khng vi-rt HIV trn tng s ngi nhim HIV. Cng thc tnh: T l ngi nhim HIV c iu tr bng thuc khng HIV (%) =S ngi nhim HIV c iu tr bng thuc khng vi-rt HIV 100Tng s ngi nhim HIV2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Chng trnh Gim st, theo di v nh gi nhim HIV/AIDS ca B Y t. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. 0508. T l ph n c nhn vin y t 1. Khi nim, phng php tnh L s ph n trong k bo co c cn b y t qua o to v chm sc thai sn tnh trn 100 ph n ca mt khu vc trong cng thi k. Nhn vin y t bao gm bc s chuyn khoa sn t nh hng tr ln, h sinh trung cp tr ln, y s sn nhi, nhng cn b y t khc c cp chng nhn c o to lin tc v ngi  c k nng theo chng trnh ca B Y t. Cng thc tnh: T l ph n c nhn vin y t (%)=Tng s ph n c nhn vin y t  ca mt khu vc trong k bo co 100Tng s ph n ca khu vc trong k bo co2. Phn t ch yu - Nhm tui ca b m; - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Vng. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu - Ch bo co thng k do B Y t ban hnh; - iu tra c s y t. - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Y t; - Phi hp: Tng cc Thng k. 0509. T l ngi t 15 tui tr ln ht thuc l 1. Khi nim, phng php tnh T l ngi t 15 tui tr ln ht thuc l l phn trm s ngi t 15 tui tr ln hin ang s dng bt k sn phm thuc l no. Sn phm thuc l l sn phm c lm hon ton hoc mt phn t l thuc l dng thng qua ht, nhai hoc ht. Cng thc tnh: T l ngi t 15 tui tr ln ht thuc l (%)=S ngi t 15 tui tr ln ht thuc l 100Tng dn s2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp - Ch tr: B Y t; - Phi hp: Tng cc Thng k. 0510. T l ph n t 15-49 tui c ch s khi c th (BMI) di 18,5 v trn 30 1. Khi nim, phng php tnh Ch s khi c th (BMI - Body Mass Index) l mt ch s gin n so snh gia trng lng vi chiu cao xc nh tnh trng thiu cn, tha cn hay bo ph ngi ln. N c tnh bng cch chia trng lng c th ca mt ngi (n v l kilogam) cho bnh phng chiu cao (n v l mt). Phn loi quc t v thiu cn tha cn v bo ph ngi ln da vo BMI Phn loiBMIim c bnim m rngThiu cn<18.50<18.50Rt gy<16.00<16.00Gy16.00-16.9916.00 - 16.99Hi gy17.00- 18.4917.00- 18.49Bnh thng18.50 - 24.9918.50 - 22.9923.00 - 24.99Tha cne" 25.00e" 25.00Bo25.00-29.9925.00 - 27.4927.50 - 29.99Bo phe" 30.00e" 30.00Bo ph I30.00 - 34.9930.00 - 32.4932.50 - 34.99Bo ph II35.00 - 39.9935.00 - 37.4937.50 - 39.99Bo ph IIIe" 40.00e" 40.00Ngun: WHO, 1995, WHO, 2000 v WHO 2004 T l ph n t 15-49 tui c ch s khi c th di 18,5 v trn 30 phn nh t l ph n t 15-49 tui thiu cn hoc bo ph Cng thc tnh: T l ph n t 15-49 tui c BMI di 18,5 v trn 30 (%)=S ph n t 15-49 tui c BMI <18,5 v trn 30 100Tng s ph n t 15-49 tuiTrong : BMI=Trng lng c th (kg)Bnh phng chiu cao (m2)Ch s ny dng chung cho cc la tui ca ngi ln v cho c nam v n. 2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Dn tc (Kinh/khc); - Thiu cn/bo ph; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Y t. VI. Bo tr, an ton x hi v nhn quyn ca ph n v tr em gi 0601. T l ph n trong tui 20-24 kt hn hoc sng chung nh v chng trc 15 tui hoc trc 18 tui 1. Khi nim, phng php tnh Kt hn l vic nam v n xc lp quan h v chng vi nhau theo quy nh ca Lut hn nhn v gia nh v iu kin kt hn v ng k kt hn. Nam, n kt hn vi nhau phi tun theo cc iu kin sau y: a) Nam t 20 tui tr ln, n t 18 tui tr ln; b) Vic kt hn do nam v n t nguyn quyt nh; c) Khng b mt nng lc hnh vi dn s; d) Vic kt hn khng thuc mt trong cc trng hp cm kt hn theo quy nh ca Lut hn nhn v gia nh. c ci nhn ton din v s cuc kt hn, thng k s phn nh thc t kt hn, gm: - Kt hn c iu kin theo Lut hn nhn v gia nh; - Kt hn c iu kin theo Lut hn nhn v gia nh nhng khng ng k; - Kt hn khng iu kin theo Lut hn nhn v gia nh; - To hn; - Sng vi nhau nh v chng. Hn nhn l quan h gia v v chng sau khi kt hn. Cng thc tnh: T l ph n trong tui 20-24 tui kt hn hoc sng chung nh v chng trc 15 tui hoc trc 18 tui (%) =S ph n trong tui 20-24 tui kt hn hoc sng chung nh v chng trc 15 tui hoc trc 18 tui 100Tng s ph n 20-24 tui2. Phn t ch yu -Tui (trc 15 tui/trc 18 tui); - Dn tc (Kinh/khc); - Thnh th/nng thn; - Vng. 3. K cng b: 5 nm. 4. Ngun s liu - Tng iu tra dn s; - iu tra dn s v nh gia k; - iu tra bin ng dn s v k hoch ha gia nh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: Tng cc Thng k. 0602. S nn nhn ca nn bun bn ngi c pht hin trn 100.000 dn 1. Khi nim, phng php tnh C ba yu t cu thnh hnh vi bun bn ngi: Hnh ng (Mua bn, vn chuyn, chuyn giao, cha chp hoc tip nhn ngi), hnh thc (e do hoc s dng vi lc, cng ch, bt cc, gian ln, la o, lm dng quyn lc hoc v tr d b tn thng, hoc vic a hay nhn tin hay li nhun t c s ng ca 1 ngi ang kim sot ngi khc) v mc ch (t nht vic bc lt mi dm ngi khc, bc lt tnh dc, cc hnh thc lao ng hay phc v cng bc, n l hay nhng hnh thc tng t n l kh sai hoc ly cc b phn c th v g b ni tng). Ch tiu ny l t l gia tng s nn nhn ca nn bun ngi c pht hin so vi tng dn s ca c nc, tnh bnh qun trn 100.000 dn. Cc nn nhn c pht hin l kt qu ca cc hot ng iu tra v truy t ca h thng t php hnh s, c tnh v bo co bi cc c quan thc thi lut php quc gia. Cng thc tnh: S nn nhn ca nn bun bn ngi c pht hin trn 100.000 dn=Tng s nn nhn ca nn bun bn ngi c pht hin 100.000Tng dn s 2. Phn t ch yu - Gii tnh; - Nhm tui; - Thnh th/nng thn; - Tnh/thnh ph. 3. K cng b: Nm. 4. Ngun s liu: Bo co hnh chnh. 5. C quan chu trch nhim thu thp, tng hp: B Cng an. 0603. T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc bi bn tnh hin ti hoc trc y trong 12 thng qua 1. Khi nim, phng php tnh L s phn trm ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc v th cht, tnh dc hoc tinh thn bi bn tnh hin ti hoc trc y trong vng 12 thng qua. Cc loi bo lc c nh ngh)a nh sau: a) Bo lc v th cht: bao gm cc hnh vi nhm mc ch lm tn hi n nn nhn nh y, nm ly, xon cnh tay, ko tc, tt, , cn hoc nh bng nm tay hoc c gng sit c hoc nght th, t chy hoc m rng mc ch, hoc e da hoc tn cng bng mt s loi vi kh, sng hoc dao. b) Bo lc tnh dc c nh ngh)a l bt k hnh vi tnh dc c hi hoc khng mong mun no c p t trn mt ngi no . N bao gm cc hnh vi tip xc lm dng tnh dc, buc phi tham gia vo cc hnh vi tnh dc, c gng hoc hon thnh hnh vi tnh dc m khng c s ng , lon lun, quy ri tnh dc,.... Trong cc mi quan h vi bn tnh, tri qua bo lc tnh dc thng c nh ngh)a l buc phi quan h tnh dc, c quan h tnh dc v s bn tnh c th lm iu g , v/hoc b buc phi quan h tnh dc n mc ngi ph n xem nh b lm nhc. c) Bo lc tinh thn bao gm mt lot cc hnh vi bao gm hnh vi lm dng tnh cm v kim sot hnh vi. Nhng iu ny thng cng tn ti vi cc hnh vi bo lc th cht v tnh dc ca cc bn tnh v l hnh vi bo lc trong bn thn h. Cng thc tnh: Ch tiu ny c chia ra theo loi bo lc v theo nhm tui v s lng. a) Bo lc v th cht: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc v th cht bi bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc v th cht bi bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b) Bo lc v tnh dc: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi bn tnh 100Tng s n v tr em gi t 15 tui tr lnc) Bo lc v tinh thn: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc v tinh thn bi bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc v tinh thn bi bn tnh 100Tng s n v tr em gi t 15 tui tr ln e) Bt k hnh thc bo lc th cht, tnh dc v/hoc tinh thn: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc v th cht, tnh dc v/hoc tinh thn bi bn tnh (%)=S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc v th cht, tnh dc v/hoc tinh thn bi bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Nhm tui; -Hnh thc bo lc (th cht/tnh dc/tinh thn); - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 10 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp: Tng cc Thng k; 0604. T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi bn tnh trong 12 qua 1. Khi nim, phng php tnh T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi l bn tnh trong vng 12 thng qua l phn trm s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi l bn tnh trong 12 thng qua. Cng thc tnh: T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi bn tnh trong 12 thng qua (%) =S ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi bn tnh 100Tng s ph n v tr em gi t 15 tui tr ln2. Phn t ch yu - Nhm tui; - Ni xy ra; - Thnh th/nng thn. 3. K cng b: 10 nm. 4. Ngun s liu: iu tra thng k. 5. C quan chu trch nhim thu thp: Tng cc Thng k;   PAGE \* MERGEFORMAT 53 |||},}N}} ~~~F$dxx$Ifa$gdy dxx`gdydxx`gdydxx`gd058 hdxx`gd058 hdxx`gd5U"D:Rrҁ܁<NRĂ؂ڂBZbr @ôèvôôôhyhnCJOJQJaJhnCJOJQJaJhy CJOJQJaJhyhyOJQJhyCJOJQJaJhyhyCJOJQJaJhyhy5CJOJQJaJh]ha hCJOJQJaJhE_ha h5CJOJQJaJhn5CJOJQJaJ,FNƂ؂ڂ܂ނCkd#G$$IfT4\ ! &. n t0'&644 ayty T$dxx$Ifa$gdyBrC333dxx`gdykd H$$IfT4\ ! &. n t0'&644 ayty T$dxx$Ifa$gdy 6tΆ$d h$Ifa$gdA $d $Ifa$gdA $d x$Ifa$gdA hdxx`gd058dxx`gd058dxx`gdytΆDFd̍΍ "$(,PɶxhUɶɶ$h]hyCJOJQJaJmHsHhyCJOJQJaJmHsH$hyhyCJOJQJaJmHsHhyCJOJQJaJh]ha h5CJOJQJaJh]ha hCJOJQJaJ$h]ha hCJOJQJaJmHsH'h]ha h5CJOJQJaJmHsH!hn5CJOJQJaJmHsH!hy5CJOJQJaJmHsHDF}oo^^$d x$Ifa$gdA d x$IfgdA kdH$$IfT4\}Sv"``W` t"644 aytA TFH*dҍ,}mmmmmmmmmmmdxx`gdE_kdI$$IfT4\}Sv" W t"644 aytA T $&6JԏА^rJLЗFdnprܘ:dfjnķĨĨĨĨĨtddh0zha h5CJOJQJaJ!hy5CJOJQJaJmHsHhyhyOJQJhyCJOJQJaJhy CJOJQJaJhyhyCJOJQJaJhy 5CJOJQJaJhyhy5CJOJQJaJhn5CJOJQJaJhy5CJOJQJaJ!hE_5CJOJQJaJmHsH%v0R@J$dxx$Ifa$gdy$dxx$Ifa$gdy dxx`gdyJLNPpppp$dxx$Ifa$gdy{kdqJ$$Ifl4\ J #j Fn t"644 laytyRЗFrܘdfssssssssscdxx`gdE_dxx`gdy{kd(K$$Ifl4\ J #j Fn t"644 layty fXޜ"Pxڝ`bd:Z\^$d x$Ifa$gdP7dxx`7gdE_dxx`gd0zdxx`gd0z *R\hrVXțʛ$.>N`fr؜ܜ&Pjnpx؝ڝ6^`bdиЬЬЬĬ*h]ha h5CJOJQJ\aJmHsHh0zh{CJOJQJaJhnCJOJQJaJha hCJOJQJaJh0zCJOJQJaJh0zh0zCJOJQJaJh0zh0z5CJOJQJaJhE_ha h5CJOJQJaJ.Ȟ֞؞ޞXZbҟԟܟ.06XZ\^ڠɵ뢒o_PAh]ha hCJOJQJaJh]h/CJOJQJaJh/CJOJQJaJmHsHha hCJOJQJaJmHsH$h]hPCJOJQJaJmHsHhPCJOJQJaJmHsH$h]ha hCJOJQJaJmHsH'h]hP5CJOJQJaJmHsH!hP5CJOJQJaJmHsH!ho5CJOJQJaJmHsH'h]ha h5CJOJQJaJmHsH "2kdK$$IfT4\l >v D8 t0 644 af4ytA T$d x$Ifa$gdP$d x$Ifa$gdA ڠܠ"&dfnRTVtf$.0lnrtĥ 6ֺpp^^^^"h]ha h56CJOJQJaJ$h]ha hCJOJQJaJmHsH'h]ha h5CJOJQJaJmHsH'hE_ha h5CJOJQJaJmHsHh]hE_CJOJQJaJha hCJOJQJaJh]ha h5CJOJQJaJh]ha hCJOJQJaJh]hPCJOJQJaJhPCJOJQJaJ$"$&5kdL$$IfT4\l >v D8 t0 644 af4ytA T$d x$Ifa$gdPd x$IfgdA ̡2V$0ntdh$IfgdP$d <<$Ifa$gdA $d $Ifa$gdA $d x$Ifa$gdA dxx`gdE_¥ĥ xeeeUd<<$IfgdP$d <<$Ifa$gdA kdM$$IfT4\ ``O`. tq644 agDytA T6LfЦ@ȧʧ\xhhhhhhhhhhhdxx`gdE_kdN$$IfT4\ O . tq644 agDytA T 6Ц@ȧʧ\68~TVX~<^ "$έrtLN^`nrtм񆼨ssssss%jh]ha hCJOJQJUaJhE_6OJQJ]mHsH$h]ha hCJOJQJaJmHsH'h]ha h5CJOJQJaJmHsH'hE_ha h5CJOJQJaJmHsH!hE_5CJOJQJaJmHsHh]ha h5CJOJQJaJh]ha hCJOJQJaJ,~TV\kdO$$If4\ u" 7\ t 644 af4ytA $d x$Ifa$gdA dxx`gdE_ VX~ҫ<"$oooooooo[ dxx`gdE_dxx`gdE_kdkP$$If4\ u" 7\ t 644 af4ytA $έή.` :,z¼D\x(<dxx`gdE_Rlnrt68tvjlڹܹRThfhfhرآآآh]ha h5CJOJQJaJh hCJOJQJaJh]ha hCJOJQJaJ'h]ha h5CJOJQJaJmHsH%jh]ha hCJOJQJUaJ$h]ha hCJOJQJaJmHsH(h]ha h@CJOJQJaJmHsH4 $$Ifa$gd h$x$Ifa$gdA $$Ifa$gdA dxx`gdE_fhXMM?M$x$Ifa$gdA x$IfgdA kd3Q$$Ifl4\ #` `7`\ t0!644 laf4ytA hjFnXHHHHHHHdxx`gdE_kd3R$$Ifl4\ # 7\ t0!644 laf4ytA hjFbn<~$&(ƴƴƅƴƥyyyiyYhE_ha h5CJOJQJaJhThT5CJOJQJaJhTCJOJQJaJhThTCJOJQJ\aJhThTCJOJQJ]aJhThTCJOJQJaJ"hThT5CJOJQJ\aJhT5CJOJQJ\aJhE_CJOJQJaJh]ha h5CJOJQJaJh]ha hCJOJQJaJ!n^b$$Ifa$gdT$xx$Ifa$gdT xx`gdTdxx`gdE_  z|ooo[$xx$If`a$gdT$xx$Ifa$gdTkd3S$$Ifl4:\[ p#[ } t644 lalytT|~( 0tttddTTTdxx`gdyc[dxx`gdE_ xx`gdT~kdS$$Ifl4\[ p#[ } t644 lalytT 2T| .0Bdlnrt .2űmmamaamQh]hyc[5CJOJQJaJhyc[CJOJQJaJ"h]hyc[56CJOJQJaJh]hyc[CJOJQJaJhyc[CJOJQJaJmHsH$h]hyc[CJOJQJaJmHsH'h]hyc[5CJOJQJaJmHsHha h5CJOJQJaJhyc[5CJOJQJaJhyc[hyc[5CJOJQJaJhyc[ha h5CJOJQJaJ0nt5kdT$$IfT4\ ``O`. tq644 agDytT3Tdh$IfgdT3$d <<$Ifa$gdyc[$d $Ifa$gdT3$d x$Ifa$gdyc[ BkdU$$IfT4\ O . tq644 agDytT3Td<<$IfgdT3$d <<$Ifa$gdyc[$d <<$Ifa$gdT32B`bjlPfhj&8XjҶubRbRbRBbhyc[CJOJQJaJmHsHh +eCJOJQJaJmHsH$h]hyc[CJOJQJaJmHsH'h]hyc[5CJOJQJaJmHsHha h5CJOJQJaJhyc[hyc[5CJOJQJaJhyc[ha h5CJOJQJaJhE_hyc[5CJOJQJaJhyc[CJOJQJaJh]hyc[CJOJQJaJh]hyc[5CJOJQJaJhyc[hyc[CJOJQJaJ Dlhjdh$IfgdT3$d <<$Ifa$gd +e$d $Ifa$gdT3$d x$Ifa$gd +edxx`gdE_dxx`gdyc[  0BNZ^bdf(*,޼񤰤񗇰we"h]hp5CJOJQJ\aJhE_hdE5CJOJQJaJh]hyc[5CJOJQJaJh +e5CJOJQJaJhyc[CJOJQJaJh +eCJOJQJaJ"h]hyc[56CJOJQJaJh +eCJOJQJaJmHsH$h]hyc[CJOJQJaJmHsHh]hyc[CJOJQJaJ$ `bxeeRBd<<$IfgdT3$d <<$Ifa$gd +e$d <<$Ifa$gdT3kdUV$$IfT4\ ``O`. tq644 agDytT3Tbd*2plvxhhhXXXXXXdxx`gdE_dxx`gdyc[kd(W$$IfT4\ O . tq644 agDytT3T "024ptv$(8\n^nRRBRh]h h5CJOJQJaJh hCJOJQJaJh hCJOJQJaJmHsH$h]h hCJOJQJaJmHsHh]h hCJOJQJaJh{CJOJQJaJhCJOJQJaJhpCJOJQJaJhoCJOJQJaJh]hpCJOJQJaJhhpCJOJQJ]aJ"h]hp5CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJv"$x$Ifa$gd h$x$Ifa$gdy $$Ifa$gdj $$Ifa$gdydxx`gdE_"$&(^`XMM?M$x$Ifa$gdy x$IfgdjkdW$$Ifl4\ #` `7`\ t0!644 laf4ytj\^`bd$&FJR&VXZ\bҤ}maR@"h]hy5CJOJQJ\aJh{5CJOJQJ\aJhyCJOJQJaJh hh h5CJOJQJaJhdECJOJQJaJh]hpCJOJQJaJhoCJOJQJaJh hh hCJOJQJ\aJh hCJOJQJaJ"h]hp5CJOJQJ\aJh h5CJOJQJ\aJh]h h5CJOJQJaJh]h hCJOJQJaJ`b&XHHHHHdxx`gdE_kdX$$Ifl4\ # 7\ t0!644 laf4ytj&LZ\fhl$x$Ifa$gd$T$$Ifa$gdy $$Ifa$gd$T $$Ifa$gdydxx`gdydxx`gd hbdhx.vxZ\fxZ\^`b°rbbߕh]hy5CJOJQJaJhyCJOJQJaJmHsH$h]hyCJOJQJaJmHsHhyCJOJQJaJh]hyCJOJQJaJ"h]hy6CJOJQJ]aJhyCJOJQJ]aJhhyCJOJQJ]aJ"h]hy5CJOJQJ\aJhy5CJOJQJ\aJ$\^XMM?M$x$Ifa$gdy x$Ifgd$TkdY$$Ifl4\ #` `7`\ t0!644 laf4yt$T^`$XHHHHHHHdxx`gdykdZ$$Ifl4\ # 7\ t0!644 laf4yt$T"$D4~ J|²£~m~]~J6J6J'h]hpCJOJQJ]aJmHsH$h]hpCJOJQJaJmHsHh]hp5CJOJQJaJ!hy5CJOJQJaJmHsH'h]hp5CJOJQJaJmHsH!hE_5CJOJQJaJmHsHh]hyCJOJQJaJh hhy5CJOJQJaJhyCJOJQJaJ"h]hy5CJOJQJ\aJhy5CJOJQJ\aJh hhyCJOJQJ\aJ &| tz$d x$Ifa$gdA $d $Ifa$gdA 4dxx`gdE_ | (*t<Thjl@BV^`.0ضض}ضضضؤŶضضضg*h]hp5CJOJQJ]aJmHsH(h]hp@CJOJQJaJmHsH"h]hp5CJOJQJ\aJ" jh]hpCJOJQJaJh]hpCJOJQJaJ$h]hpCJOJQJaJmH*sH*$h]hpCJOJQJaJmHsH(h]hp@CJOJQJaJmHsH#8:{jjjj$d x$Ifa$gdA kd[$$IfTl4\ J p#` `7`R t"644 laf4ytA T:<0h{kkkkT4$dx$If`a$gdA 4dxx`gdE_kd\$$IfTl4\ J p# 7R t"644 laf4ytA Thl8kd]$$IfT4\ c Z t644 aytA T4$d$If`a$gdA 4$dx$If`a$gdA 4$d($If`a$gdA bdf0RBdxx`gdE_kdE^$$IfT4\ c  Z t644 aytA T4$dx$If`a$gdA 4dx$If`gdA 0Vp,Tv"V4dxx`gdBdxx`gdE_ hdxx`gdE_4dxx`gd h4dxx`gdo4dxx`gdE_0Vnp(*,FJPTv ಢ|hUB$h]hpCJOJQJaJmHsH$h]hpCJOJQJaJmH sH 'h]hp5CJOJQJaJmH sH $hohpCJOJQJaJmH sH $h hh hCJOJQJaJmH sH h hCJOJQJaJmH sH h]hpCJOJQJaJh]hoCJOJQJaJhoCJOJQJaJmH sH h]h hCJOJQJaJh]hp5CJOJQJaJ "NTVD^²taQaQaQaQa>aQa$h]hBCJOJQJaJmH*sH*hBCJOJQJaJmHsH$h]hBCJOJQJaJmHsH'h{hhB5CJOJQJaJmHsHhp5CJOJQJaJhBh 5CJOJQJaJhwb5CJOJQJaJhBhp5CJOJQJaJh CJOJQJaJh]hpCJOJQJaJh]hp5CJOJQJaJ$h]hpCJOJQJaJmH*sH*FR4$dx$If`a$gd{h4$dx$If`a$gd{h4$d(x$If`a$gd{h4$dxx$If`a$gd{h4dxx`gdBDFHJPXξ޾scSC7h{hCJOJQJaJh{hhp5CJOJQJaJh{hh{h5CJOJQJaJh hB5CJOJQJaJ$h{hhBCJOJQJaJmH sH $h]hBCJOJQJaJmH*sH*" jh]hBCJOJQJaJ$hBhBCJOJQJaJmH sH h{hCJOJQJaJmH sH hBCJOJQJaJmH sH $h]hBCJOJQJaJmHsHh]hBCJOJQJaJRTVX{ggPg4$dx$If`a$gdT34dx$If`gdT3kd_$$IfT4\ c ! t!644 ayt{hT,T}mmmmmmmmmmmdxx`gdE_kd_$$IfT4\ c !  t!644 ayt{hT ,FTtL &(Pb68`z "ɷ~~~~~~~n~~~~h hh h5CJOJQJaJh hCJOJQJaJh]hpCJOJQJaJh h5CJOJQJ\aJhwb5CJOJQJ\aJ"h]hp5CJOJQJ\aJh]h{hCJOJQJaJh{hh{h5CJOJQJaJh{hCJOJQJaJhwbCJOJQJaJ', ^`c~kd`$$Ifl4\ 8X" k t644 larytwb$x$Ifa$gdpdxx`gdE_ `b&2sese$x$Ifa$gdp$x$Ifa$gd h~kdEa$$Ifl4\ 8X" k t644 larytwb2468xzsses$x$Ifa$gd h$x$Ifa$gdp~kdb$$Ifl4\ 8X# k t644 larytwbz|6Bssss$x$Ifa$gdp~kdb$$Ifl4\ 8X# k t644 larytwbBDFHssss$x$Ifa$gdp~kdyc$$Ifl4\ 8X# k t644 larytwb2`$qqqqqqaaqqdxx`gd hdxx`gd ~kd5d$$Ifl4\ 8X# k t644 larytwb "$4 f   PRvɺzk_kOk_k@_hr}5CJOJQJ\aJhr}hpCJOJQJ]aJhr}CJOJQJaJh]hpCJOJQJaJhx)(hpCJOJQJ]aJh h5CJOJQJ\aJhwb5CJOJQJ\aJ"h]hp5CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJh]h hCJOJQJaJh hCJOJQJaJh hh h5CJOJQJaJhpCJOJQJaJ4     P~kdd$$Ifl4\S # k o t644 laytwb$dxx$Ifa$gd $x$Ifa$gdpdxx`gd  @Dscdxx`gd ~kde$$Ifl4\S # k o t644 laytwb$x$Ifa$gdpLNssss$x$Ifa$gdp~kdif$$Ifl4\p7 # k=6 t644 laytwbNPv(P|~qqqqqqqaaqdxx`gdr}dxx`gd ~kd%g$$Ifl4\p7 # k=6 t644 laytwb (FNPptJz|~ٷ訜}n_ٷٷOhr}hpCJOJQJ]aJhwb5CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJh]hr}CJOJQJaJhr}hr}5CJOJQJaJhpCJOJQJaJh]hpCJOJQJaJ"h]hp5CJOJQJ\aJhr}hr}CJOJQJ\aJhr}5CJOJQJ\aJhr}CJOJQJaJhwbCJOJQJaJ~FJU~kdg$$Ifl4\[ up# k t644 laytr}$x$Ifa$gdp$x$Ifa$gdr}dxx`gd  <>@FHv,<>@㼪׼㼚r`"h]hr}5CJOJQJ\aJha5CJOJQJ\aJh CJOJQJ\aJhaCJOJQJaJhr}hr}CJOJQJ\aJ"h]hp5CJOJQJ\aJhr}5CJOJQJ\aJhu@CJOJQJaJhr}CJOJQJaJh]hpCJOJQJaJhpCJOJQJ]aJ$ &@neUUUUdxx`gd ~kdh$$Ifl4\[ up# k t644 laytr}$x$Ifa$gdu@$x$Ifa$gdp n L>@ $x$Ifa$gdr}$h$Ifa$gdr}$x$Ifa$gdr}dxx`gd @D .04RTx028:Z^ lǵ}nbn}Q h2o%5CJOJQJ\^JaJhaCJOJQJaJh]hOpVCJOJQJaJhOpVhOpVCJOJQJ\aJhOpVCJOJQJ\aJhOpV5CJOJQJ\aJhOpVCJOJQJaJ"h]hp5CJOJQJ\aJhr}5CJOJQJ\aJhr}CJOJQJaJh]hpCJOJQJaJh]hr}CJOJQJaJNP{mm_m$x$Ifa$gdr}$x$Ifa$gdpkdOi$$IfTl4\[ k t644 laytr}TPRx:\ }mmmmmm]]]dxx`gdOpVdxx`gd kdj$$IfTl4\[ k t644 laytr}T @l6 B %$<<$Ifa$gde%$<<$Ifa$gdB G%$xx`a$gd $$dxx1$7$8$[$\$`a$gd dxx`gd xgd2o%dxx`gdOpV >@$> " D H j p r   ,#0###өөӵӵөӄөӄttdhB GhB G5CJOJQJaJh]he6CJOJQJaJ+h]he5B*CJOJQJ\aJph6_h]hB GCJOJQJaJhB GCJOJQJaJhaCJOJQJaJ"h]he56CJOJQJaJh]heCJOJQJaJha5CJOJQJaJh]he5CJOJQJaJ%B D F H  VFF6F%$<<$Ifa$gdB G%$<<$Ifa$gdekdj$$IfTl4\8 kfe t0644 la.yteT \!F"",##XHHHHH%$xx`a$gd kdk$$IfTl4\8 kfe t0644 la.yteT### $$8$$$%>%@%B%J%l%n%~%%%%%%%%%&&(&8&:&&&&﬜{{iiZNZNZNZNZNZhaCJOJQJaJh2o%haCJOJQJaJ"h2o%ha5CJOJQJ\aJ"haha5CJOJQJ\aJha5CJOJQJ\aJ *ha5CJOJQJ\aJh]he6CJOJQJaJ"hB Ghe56CJOJQJaJh]heCJOJQJaJ"h]he56CJOJQJaJhB Ghe5CJOJQJaJ##$$@%B%%%&&&N'Z'$dxx$Ifa$gd$T$dxx$Ifa$gdadxx`gda$$dxx1$7$8$[$\$`a$gd $dxx1$7$8$[$\$`gd &&&&&&'','.'|'~'''''' (*(0(2(4(X(^(`(b(|(~(((((((B)D))))))ִt%h]heB*CJOJQJaJphh B*CJOJQJaJphha5CJOJQJaJhaha5CJOJQJaJhahaCJOJQJ\aJ"h2o%ha5CJOJQJ\aJha5CJOJQJ\aJh2o%haCJOJQJaJhaCJOJQJaJ(Z'\'^'`'''}jjW@$dxx$If`a$gd$T$dxx$Ifa$gda$dxx$Ifa$gd$Tkdl$$IfTl4\S Tc# k t#644 laytaT'''(.(\(((D)))}mmmmmmmm]dxx`gd dxx`gdakdHm$$IfTl4\S Tc# k t#644 laytaT ))))* **&***~***** ++0+2+6+8+D+\+++ܹvcSDh]heCJOJQJaJhCJOJQJaJmHsH$h]h{CJOJQJaJmHsHh{CJOJQJaJmHsHheCJOJQJaJmHsH$h]heCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmH sH $h]heCJOJQJaJmH sH hB*CJOJQJaJph%h]heB*CJOJQJaJphhaB*CJOJQJaJph)*+2+4+6+8+++++$dxx$Ifa$gdA $dxx$Ifa$gda4dxx`gd dxx`gd +++++++&,(,*,.,R,V,,,,,,-國t]H2+h]he5@CJOJQJaJmHsH(h]heCJOJPJQJaJmHsH,hyhe@CJOJPJQJaJmHsH,hyh@CJOJPJQJaJmHsH!hy5CJOJQJaJmHsH'h]he5CJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$h]heCJOJQJaJmHsH" jh]heCJOJQJaJh]heCJOJQJaJhCJOJQJaJ++++(,*,,,}jjYYj$d$Ifa$gdA $dxx$Ifa$gdA kdn$$Ifl4\SJ % t!644 laf4yta,,.,,,-..}m]]MMdxx`gddxx`gd dxx`gdykdn$$Ifl4\SJ % t!644 laf4yta----...... .0.4.J.L.t.v.r_O?_O_O?_hc`B*CJOJQJaJphhaB*CJOJQJaJph%h]haB*CJOJQJaJph(h]hc`CJOJPJQJaJmHsH"heCJOJPJQJaJmHsH"hCJOJPJQJaJmHsH(h]heCJOJPJQJaJmHsH'h]he5CJOJQJaJmHsH(h]he@CJOJQJaJmHsH,h]he@CJOJPJQJaJmHsH.v.>0`00021>1$dxx$Ifa$gd$T$dxx$Ifa$gdc`4dxx`gdadxx`gdav......./ //"/8/`/p////<0>0l00000001012141@1B1D1t11111sa" jh]haCJOJQJaJhc`CJOJQJaJhaCJOJQJaJh]haCJOJQJaJhc`CJOJQJaJmHsHhaCJOJQJaJmHsH$h]haCJOJQJaJmHsHhc`CJOJQJaJmH sH haCJOJQJaJmH sH $h]haCJOJQJaJmH sH %>1@1B1D1111}jjYYj$d$Ifa$gd$T$dxx$Ifa$gd$Tkdo$$Ifl4\nf+% e t 644 laf4yt$T1182`23333x44b5}mmmm]]]]]dxx`gd dxx`gdakdLp$$Ifl4\nf+% e t 644 laf4yt$T 11182V2^2`2222 33n33뮛nZnE3"hc`CJOJPJQJaJmHsH(h]ha@CJOJQJaJmHsH&hc`@CJOJPJQJaJmHsH,h]ha@CJOJPJQJaJmHsH+h]ha5@CJOJQJaJmHsH$h]haCJOJQJaJmHsH(h]haCJOJPJQJaJmHsH,hyha@CJOJPJQJaJmHsH!ha5CJOJQJaJmHsH'h]ha5CJOJQJaJmHsH 333333344x4z4449:h;j;;;;;;<ͽpdpUIpd=dhCJOJQJaJhh|CJOJQJaJhh|5CJOJQJ\aJhP?CJOJQJaJh]hCJOJQJaJh2LhCJOJQJ]aJhP?5CJOJQJ\aJ"h]h5CJOJQJ\aJhP?5CJOJQJaJh he5CJOJQJaJh CJOJQJaJ(h]haCJOJPJQJaJmHsH"haCJOJPJQJaJmHsHb555$686:6<6>666Okdq$$IfTl4\ (?" b t644 laytP?T$xx$Ifa$gdP?$x$Ifa$gdP?$x$Ifa$gd 6679X9\999}mm____$x$Ifa$gddxx`gd kdq$$IfTl4\ (?" b t644 laytP?T99990:2:}oooo$x$Ifa$gdkdr$$IfTl4\[  k t644 layth|T2:4:h;;;;;;<.<<}mmmmmmmm]dxx`gdh|dxx`gd kd@s$$IfTl4\[  k t644 layth|T < <,<.<N<R<<<<<<< === =(===`H¶ԊvfR?$h]hCJOJQJaJmHsH'h]h5CJOJQJaJmHsHh]h5CJOJQJaJ'h]h5CJOJQJaJmH sH !h 5CJOJQJaJmH sH hCJOJQJaJh]hCJOJQJaJhh|CJOJQJaJ"h]h5CJOJQJ\aJh]hP?CJOJQJaJhP?CJOJQJaJhP?hP?5CJOJQJaJ<= ===?HABzDGBHpHHH"I|||| tdxx`gd t7dxx`gd tdxx`gd tdxx`gd dxx`gd 4dxx`gd dxx`gdh|`HbHHHHIIKK8MM@MMMXNgbTH8$<<$Ifa$gdA $$Ifa$gdA $x$Ifa$gdA gdkdv$$IfTl4\ W "  t#44 laf4p(ytA TXNfNhNjNlNNN\KK;K$<<$Ifa$gdA tx$IfgdA kdw$$IfTl4\ d " ` t#44 laf4p(ytA T x$IfgdA NNN,OFOtOOOOgWGGGGWW4dxx`gd dxx`gd kdx$$IfTl4\ d "  t#44 laf4p(ytA TOPjPPP0QnQ6SXSSSSTTT$dxx$1$Ifa$gdj$dxx$1$Ifa$gdA $dx$1$Ifa$gdjdxx1$`gd dxx`gd dxx`gd nQSSS6SSSSTT2T4T6TLTrTTTTU U"UFUHUJUUUVqqq`PqhP?CJOJQJaJmHsH!hP?5CJOJQJaJmHsH'h]h5CJOJQJaJmHsHh]hCJOJQJaJhjCJOJQJaJmHsH$h]hjCJOJQJaJmHsH$h]hCJOJQJaJmHsHhjCJOJQJaJmH sH $h]hjCJOJQJaJmH sH $h]hCJOJQJaJmH sH TTTTHTJTmmXm$dxx$1$Ifa$gdjdxx$1$IfgdA kdy$$Ifl4\7 # RL t644 laytA JTLTrTTTUJUUUVVoooooooo_dxx`gd dxx`gd kd{z$$Ifl4,\7 # R L t644 laytA VVVV*VVVW:W[4[N[[[[[[\\@\l\n\\\\\2]4]6]8]ϾϮzzggWP hP?hP?hnfCJOJQJaJmH sH $h~* hPe8CJOJQJaJmH sH hPe85CJOJQJaJh"^CJOJQJaJhPe8CJOJQJaJh]hPe8CJOJQJaJh]hPe85CJOJQJaJ!h"^5CJOJQJaJmH sH 'h~* hPe85CJOJQJaJmH sH !hPe85CJOJQJaJmH sH h CJOJQJaJVVVZ[4[N[|[[[[\D\n\\\6]8]]]^dxx`gd dxx`gd gdP?dxx^`gdPe8m$dxx`gdPe88]>]@]B]^]b]d]]]]]]]]^x___````a a~aaaanbvbxbbbb6c8c:c>cc߹̪qbqbqbqbbbh]hCJOJQJaJh]hjCJOJQJaJhnfCJOJQJaJhjCJOJQJaJ"h]h5CJOJQJ\aJhj5CJOJQJ\aJ%h hjB*CJOJQJaJph%h hB*CJOJQJaJphhnfB*CJOJQJaJphhjB*CJOJQJaJph&^x_ab:cccDdfFffffgBggg h.hhhdxx^gdddxx`gdjdxx^gdjdxx`gd dxx`gdjcccccccc@dBdDdXd\dddddPehezeeeeeeffffFfJffffffggggg h*h2hhh寢shhCJOJQJ\aJ"hh5CJOJQJ\aJhnfCJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJhdCJOJQJaJh]hjCJOJQJaJhnfCJOJQJaJh]hCJOJQJaJhjCJOJQJaJ-hhi$i&i,i.iiirkvkktlvlllmmDmFmJm²~o~o]ooQE6oh]hoCJOJQJaJhoCJOJQJaJh4mCJOJQJaJ"h]h4m5CJOJQJ\aJh]h4mCJOJQJaJ$h]h4mCJOJQJaJmHsH'h]h4m5CJOJQJaJmHsHhVQ5CJOJQJaJh]h4m5CJOJQJaJhhCJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJ"hh5CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJh$i&iiitkkk^lvl$<<$Ifa$gdA $$Ifa$gdA dxx`gd vlxlzl|lllTCC3C$<<$Ifa$gdA tx$IfgdA kd;{$$IfT4\H L >T!`d `` t0p!644 af4ytA TlllmmFmtmmTDDDDDDdxx`gd kd'|$$IfT4\H L >T! d  t0p!644 af4ytA TJmrmtmmmm nnln|n~nnnnnn oNoZodooovpppձxdSdSdSd!hCJOJQJaJhmH sH 'h]h4mCJOJQJaJhmH sH #h@B*CJOJQJaJph#hVQ@B*CJOJQJaJph)h]h4m@B*CJOJQJaJph#h @B*CJOJQJaJph#h]h4m5CJOJPJQJaJh]h4m5CJOJQJaJh]h4mCJOJQJaJhoCJOJQJaJm n~nn oNopp2q4q8qqqk4$dx$If`a$gdA 4$d$If]`a$gdA 4$dxx$If]`a$gdA 4$dxx$If`a$gd4dxx`gd dxx`gd dxx`gd ppppp>qHqqqqqqqqqqq$r>rrrrrrrr^Mr!hPZCJOJQJaJhmHsH'h]hPZCJOJQJaJhmHsH'h]h4m5CJOJQJaJmHsH$h]h4mCJOJQJaJmHsHh]h4mCJOJQJaJ6h]h4m5B*CJOJQJ\aJhmHph6_sH!hCJOJQJaJhmHsH*h]h4m5CJOJQJaJhmHsH'h]h4mCJOJQJaJhmHsHqqqqq-kd}$$Ifl4rS 9!"% 7* tT"44 laytA 4d$If`gdA 4$dx$If`a$gdA 4$d$If`a$gdA qqqqqqqDkd}$$Ifl4rS 9!"% 7*  tT"44 laytA 4$dxx$If`a$gd4dxx$If`gdA q$r>rXrrrbsss0tntuxwwwwx$dxx$Ifa$gdY)$dxx$Ifa$gdVQdxx`gdY) xx`gdY)4dxx`gd 4dxx`gdPZdxx`gd r`sbsssssss.tntuuwwwwx x"x>xxտնpdpSESp9pdphoCJOJQJaJhVQCJOJPJQJaJ hY)hY)CJOJPJQJaJhVQCJOJQJaJhY)hY)CJOJQJaJhVQ5CJOJQJaJhY)hY)5CJOJQJaJh{5CJOJQJaJhPZ5CJOJQJaJhY)5CJaJ*h]h4m5CJOJQJaJhmHsH'h]h4mCJOJQJaJhmHsH+h]h4mCJOJPJQJaJhmHsHxxxx2dxx$If`gdY)kd~$$Ifl4 \7 f 5&j gh t0#644 lap(yt$dxx$Ifa$gdY)xxyy(yHyNyyyyyyyy z{b{{{{{{l|x||||~~<>\^櫞rfrfrfr[r[rfh-h-OJQJh-CJOJQJaJh-h-CJOJQJaJh-5CJOJQJaJh-h-5CJOJQJaJhX:5CJOJQJaJ$h]hOCJOJQJaJmH sH hVQCJOJQJaJhoCJOJQJaJhY)hY)5CJOJQJaJhY)hY)CJOJQJaJhY)hY)OJQJ#xxxy$dxx$Ifa$gdY)dxx$If`gdY)yy(yVyyE555dxx`gdY)kd$$Ifl4\7 f 5&j gh t0#644 lap(ytyyyy zjzz{b{{{{.|l|v}X~z~~~0<$d$Ifa$gd@dxx`gd-dxx`gd dxx`gdY)dxx`gdo<>@BB--$d$If`a$gd@kdˀ$$Ifl4 \/ % t0$644 lap(yt-BZ\^kdہ$$Ifl4\/ % t0$644 lap(yt-$d$If`a$gd@$d$Ifa$gd@^b&(́ \$<<$Ifa$gd $xa$gdFdxx`gd dxx`gd-8N`bր$&(.04ʁ́΁ Fv*zɮ~oo~~`T`~`~h CJOJQJaJh]hFCJOJQJaJhEz5CJOJQJ\aJ"h]hF5CJOJQJ\aJh@5CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJh-CJOJQJaJh-hvCJOJQJaJhvCJOJQJaJht7CJOJQJaJh-h-5CJOJQJaJh-h-CJOJQJaJ *Dvv$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kkd$$If:490 !` E 4 :apyt@DFZhvuhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:49F !  1   4 :apyt@vxwjZZ$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:[F ! 1   4 :apyt@ƅwjZZ$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kdr$$If:9F ! 1   4 :apyt@(wjZZ$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kdS$$If:9F ! 1   4 :apyt@(*B^zwjZZ$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd4$$If:9F ! 1   4 :apyt@z|~uhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:49F !` 1   4 :apyt@z|І2bRTV\VXZbx~ŠĊƊ̊܊(,xl`l`lxUxlxhY)h@OJQJhEzCJOJQJaJh@CJOJQJaJhY)h@CJOJQJaJhEzCJOJPJQJaJh@CJOJPJQJaJh h@CJOJQJ]aJhEzCJOJQJ]aJh@CJOJQJ]aJ"h]hF6CJOJQJ]aJ"h]hF5CJOJQJ\aJh]hFCJOJQJaJ!ІuhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd $$If:49F !  1   4 :apyt@І҆چwjZZ$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:9F ! 1   4 :apyt@0uhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:49F !` 1   4 :apyt@02BRbuhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd؋$$If:49F !  1   4 :apyt@bd~wjZZ$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kď$$If:9F ! 1   4 :apyt@؇uhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:49F !` ` 1   4 :apyt@؇ڇ.uhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:49F !  1   4 :apyt@.024PuhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kd$$If:49F !` ` 1   4 :apyt@PRpuhXX$<<$Ifa$gd <<$Ifgd kdw$$If:49F !  1   4 :apyt@z~wm]]J7$dxx$Ifa$gd$T$dxx$Ifa$gdEzdxx`gd@ $xa$gdFkde$$If:9F ! 1   4 :apyt@~ފ!kd~$$Ifl4Q\7 f 5&j gh t0#644 lap(yt$T$dxx$Ifa$gd$T$d$Ifa$gdEz*,$d$Ifa$gd$Tdxx$If`gd$T,.BJNE5''$x$Ifa$gd$Tdxx`gd@kd$$Ifl4\7 f 5&j gh t0#644 lap(yt$T,.@BPRtvx|:<Zbɼɭ}naQaDan}QhFCJOJQJ\aJhH3hH3CJOJQJ\aJh@CJOJQJ\aJh@5CJOJQJ\aJhH35CJOJQJ\aJ"h]hF5CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJh]hFCJOJQJaJh@CJH*OJQJaJh]h@CJOJQJaJh h@CJOJQJ]aJh@CJOJQJ]aJhY)h@OJQJN~hkd$$Ifl4F: p AY t6  44 layt$T$x$Ifa$gd$TPx<d "vdxx`gdH3dxx`gd hkd0$$Ifl4F: p AY t6  44 layt$T bd "Dbjʏ&DLrtėwwwdUIUIUIUIUIUIh^;CJOJQJaJh^;h^;CJOJQJaJ$h^;h^;CJOJQJaJmHsHh^;h^;5CJOJQJaJh^;5CJOJQJaJh hO5CJOJQJaJh hs-5CJOJQJaJh CJOJQJaJhH3hH35CJOJQJaJhH3CJOJQJaJ"h]hF5CJOJQJ\aJ"h]hH35CJOJQJ\aJʏlܑBp"2•jrtxPR^$dxx$Ifa$gd^;dxx`gd^;ėޗ *2PR^`˜Θ :<fhjxzƙ468@2>B徯徯ʠththh_CJOJQJaJhh_hh_CJOJQJaJhh_hh_5CJOJQJaJhh_5CJOJQJaJh^;5CJOJQJ\aJh^;h@CJOJQJaJh@CJOJQJaJh^;h^;5CJOJQJaJh^;h^;OJQJh^;CJOJQJaJh^;h^;CJOJQJaJ%^`bdB++$dxx$If`a$gd^;kd̕$$Ifl4\ $J 7 t0#644 lap(yt^;d$dxx$If`a$gd^;$dxx$Ifa$gd^;˜<jD4444dxx`gd^;kdܖ$$Ifl4\ $J 7 t0#644 lap(yt^;jzșD68ʛ|"$dxx$Ifa$gdh_dxx`gdh_dxx`gd dxx`gd^;"$&(BDllYl$dxx$Ifa$gdh_$dxx$If`a$gdh_{kd$$Ifl4\/ t% m t%644 layth_BDFlʤ̤Τ :f¥ƥܥޥ"xƦ̦.6ݙre͌YhH3CJOJQJaJh@5CJOJQJaJho5CJOJQJaJhH35CJOJQJaJh=Z5CJOJQJaJhh_5CJOJQJaJhh_h@CJOJQJaJh@CJOJQJaJhh_CJOJQJaJhh_hh_5CJOJQJaJhh_hh_CJOJQJaJ&hh_hh_5CJKH OJQJ\aJ"DFlΤfޥΦ`ssssssssssssdxx`gdh_{kd$$Ifl4\/ t% m t%644 layth_ 6<XħЧ.\^hptv <̳Գسڳ^fhln .ڵDLPnܶη~hu^CJOJQJaJhjCJOJQJaJhH3CJOJQJaJh@CJOJQJaJhnCJOJQJaJh0CJOJQJaJhoCJOJQJaJhh_hh_CJOJQJaJ>`r*\ $dxx$Ifa$gdjdxx`gdh_ G00$dxx$If`a$gdh_kdL$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(yt "kdN$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(yt$dxx$If`a$gdh_$dxx$Ifa$gdj"T$dxx$Ifa$gdjdxx`gdh_G00$dxx$If`a$gdh_kdP$$Ifl4\ |" ]~g t0O#644 lap(yt84$dxx`gdh_kdR$$Ifl4\ |" ]~g t0O#644 lap(yt$dxx$Ifa$gdj8$dxx$Ifa$gdj$dxx$Ifa$gdoG00$dxx$If`a$gdh_kdT$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(ytkdV$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(yt$dxx$If`a$gdh_$dxx$Ifa$gdjdh>J$dxx$Ifa$gdjdxx`gdh_~Zbnvz|`hlnں^`ڻHLprt|履屌pchE.5CJOJQJaJh@hU5CJOJQJaJhUCJOJQJaJh@5CJOJQJaJhnCJOJQJaJh@CJOJQJaJhh_hh_5CJOJQJaJhoCJOJQJaJhjCJOJQJaJhu^CJOJQJaJhh_hh_CJOJQJaJhh_CJOJQJaJ$JLNPD111$dxx$Ifa$gdjkdX$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(ytں-dxx`gdh_kd_$$Ifl4\~ _(# ] t0#644 lap(yt$dxx$If`a$gdh_ںZrthؿ$dxx$Ifa$gdU$dxx$Ifa$gd6mdxx`gd@dxx`gdh_$8^dܽȾоԾ־|vջլ||mhh_hUCJOJQJaJh6mCJOJQJaJhoCJOJQJaJhUCJOJQJaJhu^CJOJQJaJhh_hh_CJOJQJaJh6m5CJOJQJaJho5CJOJQJaJhh_hh_5CJOJQJaJhU5CJOJQJaJhu^5CJOJQJaJ*D111$dxx$Ifa$gdUkdf$$Ifl4\f% 7 t0#644 lap(ytU<TVpr`dʺٮٺٺٺwhXPLPLheXjheXUh@hU5CJOJQJaJhUhUCJOJQJaJh@5CJOJQJaJhUhh_CJOJQJaJhh_h@CJOJQJaJh@CJOJQJaJhh_CJOJQJaJhh_hh_5CJOJQJaJhh_hUCJOJQJaJhh_hh_CJOJQJaJhoCJOJQJaJhUCJOJQJaJ<-dxx`gdh_kdr$$Ifl4\f% 7 t0#644 lap(ytU$dxx$If`a$gdh_<Vr $a$ $xa$gd~* $a$ dgdiLdxx`gd@dxx`gdh_ؼ˸󸴤h@hU5CJOJQJaJh68h UJhEzCJOJQJmHnHuhGh UJCJOJQJ!jhGh UJCJOJQJUh UJCJOJQJheXjheXUdxx`gd@9 0&P 1h:p|h. A!"n#n$n% $$IfX!vh55v5k#v#vv#vk:V l4 t6++,55v5k/ aXytA T$$IfX!vh55v5k#v#vv#vk:V l4 t6++,55v5k/ aXytA T$$IfX!vh55v55555#v#vv#v#v#v#v:V l4 t06+++++,55v5555aXytA T $$IfX!vh55v55555#v#vv#v#v#v#v:V l4 t06+++++,55v5555aXytA T$$IfX!vh55v5#v#vv#v:V l4 t06++,55v5aXytA T$$IfX!vh55v5 #v#vv#v :V l4^ t6++,55v5 / aXytA T$$IfX!vh55v5 #v#vv#v :V l4 t6++,55v5 / aXytA T$$Ift!vh55755o#v#v7#v#vo:V l43 t! 6+++,55755o/ atytSf=T$$Ift!vh55755o#v#v7#v#vo:V l4 t! 6+++,55755o/ atytSf=T$$If<!vh55k5]58#v#vk#v]#v8:V l4 t6+++,,55k5]58/ a<ytA T$$If<!vh55k5]58#v#vk#v]#v8:V l4 t6+++55k5]58/ a<ytA T$$If(!vh585v55v5%#v8#vv#v#vv#v%:V 4 t6++++,585v55v5%/ 4 a(ytA $$If(!vh585v55v5%#v8#vv#v#vv#v%:V 4 t6++++,585v55v5%/ 4 a(ytA Dd b c $A? ?3"`?2kDi4ji# >`!kDi4ji#` `PxTkSA4MI Eӂ W!҃ŗ4XTȇ$ ΰlP+a* $8ɔO“+qq\[5ϟLfӹeR5 PVr9QlOnX[V)+FSfdչӹhb>( N+g7Bq)N xi´v8&I)$ )P"9?t~? ,ǘU_&1qp4Φ !i%aapPQt#V8[7v}HyuTv!g ǂr8j,ZAcSlsKSBۮzC,$$If(!vh5T5v5#vT#vv#v:V l4 t6++,5T5v5/ a(ytA $$If(!vh5T5v5#vT#vv#v:V l4 t6++5T5v5/ a(ytA $$If!vh5x 5;55N#vx #v;#v#vN:V l4 t0(6+++,5 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FvioData ~WordDocument;\ObjectPooliovio_1530770896FioioOle CompObjiObjInfo !"#$%&(*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRTUVWXZ FMathType 5.0 Equation MathType EFEquation.DSMT49q Ox7PDSMT5WinANSI.VnTimeWinAllBasicCodePagesTimes New RomanSymbolCourier NewMT Extra!?'_!!/G_APAPAE%B_AC_AE*_HA@AHA*_D_E_E_A U 5Equation Native k_1414480263 F.io.ioOle CompObj fMR == 5 D 0 B1000 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q" . &ObjInfo OlePres000 Equation Native d_1414480264 F.io.iob & MathType-@ Arial# @؟ww wfW- 2 10002 6x02 GP02 XO0 Arial @؟ww wfW-2 htb & "SystemWfW !\-=H@Q P OP tb x1000 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qgX , . & & MathTypeOle CompObjfObjInfoOlePres000-@Times New RomanyHv@vf8- 2 @10002 @:x02 PP02 eO02 e[I0@Times New RomanyHv@vf8-2 tbSymbolv c8/)yHv@vf8-2 e-b & "System8f8 .0-jX!'_& I"OEquation Native 't1TableSummaryInformation()DocumentSummaryInformation80P tb x1000Oh+'0t $ 0 < HT\dlPhụ lục II:ttlinhNormalttlinh125Microsoft Office Word@ @Nd@5 * @(eZo872=   j !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghix 5;55Nap(ytzh $$If!vh5x 5;55N#vx #v;#v#vN:V l4 t0(6+++,5x 5;55Nap(ytzh$$If(!vh5T5v5#vT#vv#v:V l4 t6++,5T5v5/ a(ytA $$If(!vh5T5v5#vT#vv#v:V l4 t6++5T5v5/ a(ytA $$If!vh5575#v#v7#v:V l4 t6++,5575/ aytZHT$$If!vh5575#v#v7#v:V l4 t6++,5575/ aytZHT$Dd **> # A"bP"goR4$n>nfP"goR4$PNG IHDR=U ,sRGBPLTE  ???(((&&&<<<222%%%)))'''555### ,,,333===>>>666---888000***+++$$$...;;;777!!!///999111:::"""444LLL@@@AAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHHVVVIIIJJJSSS]]]PPP\\\QQQRRR[[[^^^KKKNNNTTTWWWOOOUUU___ZZZXXXMMMYYYeeeppp}}}ooonnngggwwwlllaaa{{{iiittt```qqqmmmcccfff~~~dddvvvuuurrrsssxxxyyyzzz|||hhhjjjkkkbbbm IDATxwXG,kuuWW+@"t{TzoB( Q@,tTЙI! 3HwWqgyrN/sǛsӆ@0 #8ߵL==Rۭ ݀z^(z]'"zwRٻH?; P_~_=`"r]]cj'=e+j'WtA=yRa䥷Z-9\sѲ2@hYΖyp'/=uȓ'7= ȋ'/G7AOnzk!A=iB=9=V=54 =9i}L&;99s&44/829$$<ٳQa^>>>~ߥ:$/dX i6d^"t,82DBAl =`4qIu;5}NrФ9vi\o+rDzW:EuiL/׋ziW=Z:::|_G;G)|WB'! .2лxNOxh}L~[h6\;)'T5I דl o+$gg%ݖ qKlw7s˵_5=|ЇP XﱳK8~bߩ//De7w+N/KgL4S$en)pYTnNIYC_q=hX#am=tYt?`cZ*[_Lt)̂|'z_j?sA+:KM s>}FXay{.zǥ{QW7Pkf%kgpѰ)iB@O1@?w4pVЄc2Q~d!ue%EeM<^iQsv*ḷ&/ۅwCyu<aykDnz!7 -qbӝ&{ < ' o9fwEh vU.[O8֓Ƙ;yk,=*?=viTL魄&zXh^B% ǹ 5w0]D)g3eH Fp'K鞿h/=~un2׸h+E?kDŽ_yg7fvFo̷kC.4ZΰWRxۃX|qh!*Fq %&^BM]:egO0W~4T+D*FZӑZi&▯JL=-^%]>vlLtɕ3^4Ph+Zk1 sSH1^klqpJ|l20:M2w%0Nrs6v=<'+^:rfGZmwdZBjd`@T}(37(<2ւnbi6B8U}#,i>oWw/{p]/[1;meE~ +fKo}ȃl^齭jkE9U<61 ÔG#z=AXڞ%~͆5"}zxJ/&IENDB`ADd Xb c $A? ?3"`?2AY^D-4/4"g@%>`!_AY^D-4/4"L -xuQJA}3crN`R viaT "Db~/P;,V/1I`!HnX 0NxڝQ=KA};3q`iuX]L:DN<#$D/Xie~E~2b!&ho޼}#PP@"M a4MĢx%ByOmQr]W:qn/˧zbl;!Ml_nl^oykcGa?GӾ+m;B?lˤuI\:']Vێ݁{b0ws̛DۋbZ[n$^`$$If!vh5 5k55#v #vk#v#v:V l4 t6+++,5 5k55/ yt2T$$If!vh5 5k55#v #vk#v#v:V l4 t6+++,5 5k55/ yt2T$$If!vh555`55^#v#v#v`#v#v^:V 4 t06++++,555`55^4 ytA T$$If!vh555`55^#v#v#v`#v#v^:V 4 t06++++,555`55^4 ytA T$$If!vh5+ 5Y5&5#v+ #vY#v&#v:V 4/ t6+++,5+ 5Y5&5/ 4 ayt1$$If!vh5+ 5Y5&5#v+ #vY#v&#v:V 4' t6+++,5+ 5Y5&5/ 4 ayt1$$If!vh5 5Y55#v #vY#v#v:V 4/ t6+++,5 5Y55/ 4 ayt1$$If!vh5 5Y55#v #vY#v#v:V 4/ t6+++,5 5Y55/ 4 ayt1$$If!vh5575< 55^#v#v7#v< #v#v^:V 4 t56++++,5575< 55^/ 4 ytA T$$If!vh5575< 55^#v#v7#v< #v#v^:V 4 t56++++,5575< 55^/ 4 ytA T$$If!vh5 5Y5 5R#v #vY#v #vR:V 4/ t6+++,5 5Y5 5R/ 4 aytA T$$If!vh5 5Y5 5R#v #vY#v #vR:V 4/ t6+++,5 5Y5 5R/ 4 aytA T$$If!vh5! 5k5 55m #v! #vk#v #v#vm :V l t6,5! 5k5 55m T$$If!vh5 5A5#v #vA#v:V l4 t6++,5 5A5/ pytA T$$If!vh5 5A5#v #vA#v:V l4 t6++,5 5A5/ pytA T$$If!vh5; 5-55#v; #v-#v#v:V l4 t6+++,5; 5-55/ pytzT$$If!vh5; 5-55#v; #v-#v#v:V l4 t6+++,5; 5-55/ pytzT$$If!vh5; 5-55#v; #v-#v#v:V l4 t$6+++,5; 5-55/ pyt T$$If!vh5; 5-55#v; #v-#v#v:V l4 t$6+++,5; 5-55/ pyt T$$If!vh5 5k555n#v #vk#v5#vn:V l4 t0$6+++,5 5k555np(yt$T$$If!vh5 5k555n#v #vk#v5#vn:V l4 t0$6+++,5 5k555np(yt$T$$If!vh52 575\5#v2 #v7#v\#v:V l4 t0X#6+++,52 575\5apyty $$If!vh52 575\5#v2 #v7#v\#v:V l4 t0X#6+++,52 575\5apyty $$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t05&6+++,5 555ap(yt{d $$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t05&6+++,5 555ap(yt{d$$If!vh5 555n#v #v#v#vn:V l4 t0&6+++,5 555np(yt{d$$If!vh5 555n#v #v#v#vn:V l4 t0&6+++,5 555np(yt{d$$If!vh5i 555#vi #v#v#v:V l4 t09!6+++,5i 555ap(yt<`$$If!vh5i 555#vi #v#v#v:V l4 t09!6+++,5i 555ap(yt<`$$If!vh5. 5755#v. #v7#v#v:V l4 t0#6+++,5. 5755ap(yt[$$If!vh5. 5755#v. #v7#v#v:V l4 t0#6+++,5. 5755ap(yt[$$If!vh5 5r55H#v #vr#v#vH:V 4 t6+++,555 5\/ / 34 Byt[$$If!vh5 5r55H#v #vr#v#vH:V 4 t6+++,55 534 Byt[$$If!vh5. 555n#v. #v#v#vn:V 4 t0'&6+++,5. 555n4 yty T$$If!vh5. 555n#v. #v#v#vn:V 4 t0'&6+++,5. 555n4 yty T$$If!vh555W5#v#v#vW#v:V 4 t"6+++555W5/ 4 ytA T$$If!vh555W5#v#v#vW#v:V 4 t"6+++555W5/ 4 ytA T$$If!vh5j 55F5n#vj #v#vF#vn:V l4 t"6+++,5j 55F5n/ ayty$$If!vh5j 55F5n#vj #v#vF#vn:V l4 t"6+++,5j 55F5n/ ayty $$If!vh5D5558#vD#v#v#v8:V 4 t0 6+++,5D5558/ / 4 af4ytA T $$If!vh5D5558#vD#v#v#v8:V 4 t0 6+++,5D5558/ / 4 af4ytA T$$If!vh555O5.#v#v#vO#v.:V 4 tq6+++,555O5./ 4 agDytA T$$If!vh555O5.#v#v#vO#v.:V 4 tq6+++,555O5./ 4 agDytA T$$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V 4 t 6+++,5 5755\/ 4 af4ytA $$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V 4 t 6+++,5 5755\/ 4 af4ytA $$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V l4 t0!6+++,5 5755\/ / af4ytA $$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V l4 t0!6+++,5 5755\/ / af4ytA $$Ifl!vh5[ 5}55#v[ #v}#v#v:V l4: t6+++,5[ 5}55/ alytT$$Ifl!vh5[ 5}55#v[ #v}#v#v:V l4 t6+++,5[ 5}55/ alytT$$If!vh555O5.#v#v#vO#v.:V 4 tq6+++,555O5./ 4 agDytT3T$$If!vh555O5.#v#v#vO#v.:V 4 tq6+++,555O5./ 4 agDytT3T$$If!vh555O5.#v#v#vO#v.:V 4 tq6+++,555O5./ 4 agDytT3T$$If!vh555O5.#v#v#vO#v.:V 4 tq6+++,555O5./ 4 agDytT3T$$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V l4 t0!6+++,5 5755\/ / af4ytj$$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V l4 t0!6+++,5 5755\/ / af4ytj$$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V l4 t0!6+++,5 5755\/ / af4yt$T$$If!vh5 5755\#v #v7#v#v\:V l4 t0!6+++,5 5755\/ / af4yt$T$$If!vh5 5755R#v #v7#v#vR:V l4 t"6+++,5 5755R/ af4ytA T$$If!vh5 5755R#v #v7#v#vR:V l4 t"6+++,5 5755R/ af4ytA T$$If!vh5 55Z5#v #v#vZ#v:V 4 t6+++,5 55Z5/ 4 ytA T$$If!vh5 55Z5#v #v#vZ#v:V 4 t6+++5 55Z5/ 4 ytA T$$If!vh5 555#v #v#v#v:V 4 t!6+++,5 555/ 4 yt{hT$$If!vh5 555#v #v#v#v:V 4 t!6+++5 555/ 4 yt{hT$$Ifr!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ arytwb$$Ifr!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ arytwb$$Ifr!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ arytwb$$Ifr!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ arytwb$$Ifr!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ arytwb$$Ifr!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ arytwb$$If!vh5 5k5 5o#v #vk#v #vo:V l4 t6+++,5 5k5 5o/ aytwb$$If!vh5 5k5 5o#v #vk#v #vo:V l4 t6+++,5 5k5 5o/ aytwb$$If!vh5 5k5=56#v #vk#v=#v6:V l4 t6+++,5 5k5=56/ aytwb$$If!vh5 5k5=56#v #vk#v=#v6:V l4 t6+++,5 5k5=56/ aytwb$$If!vh5 5k55#v #vk#v#v:V l4 t6+++,5 5k55/ ytr}$$If!vh5 5k55#v #vk#v#v:V l4 t6+++,5 5k55/ ytr}$$If!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ ytr}T$$If!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ ytr}T$$If.!vh5 5k5f5e#v #vk#vf#ve:V l4 t06+++,5 5k5f5ea.yteT$$If.!vh5 5k5f5e#v #vk#vf#ve:V l4 t06+++,5 5k5f5ea.yteT$$If!vh5 5k55#v #vk#v#v:V l4 t#6+++,5 5k55/ ytaT$$If!vh5 5k55#v #vk#v#v:V l4 t#6+++,5 5k55/ ytaT$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t!6+++,5 555/ af4yta$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t!6+++,5 555/ af4yta$$If!vh5 55e5#v #v#ve#v:V l4 t 6+++,5 55e5/ af4yt$T$$If!vh5 55e5#v #v#ve#v:V l4 t 6+++,5 55e5/ af4yt$T$$If!vh5 55b5#v #v#vb#v:V l4 t6+++,5 55b5/ ytP?T$$If!vh5 55b5#v #v#vb#v:V l4 t6+++,5 55b5/ ytP?T$$If!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ yth|T$$If!vh5 5k5 5#v #vk#v #v:V l4 t6+++,5 5k5 5/ yth|T$$If!vh5 555n#v #v#v#vn:V 4 t"+++,,,5 555n/ 4 f4p(ytA T$$If!vh5 555n#v #v#v#vn:V 4 t"+++5 555n/ 4 f4p(ytA T$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t#+++,,,5 555/ / f4p(ytA T$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t#+++5 555/ / f4p(ytA T$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t#+++,,,5 555/ / f4p(ytA T$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t#+++5 555/ / f4p(ytA T$$If!vh5 5R55L#v #vR#v#vL:V l4 t6+++,5 5R55L/ aytA $$If!vh5 5R55L#v #vR#v#vL:V l4, t6+++,5 5R55L/ aytA $$If!vh5d 555#vd #v#v#v:V 4 t0p!6+++,5d 5554 f4ytA T$$If!vh5d 555#vd #v#v#v:V 4 t0p!6+++,5d 5554 f4ytA T$$If!vh5 575*55#v #v7#v*#v#v:V l4 tT"++++,5 575*55/ aytA $$If!vh5 575*55#v #v7#v*#v#v:V l4 tT"++++5 575*55/ aytA $$If!vh5j 55g5h#vj #v#vg#vh:V l4 t0#6+++,5j 55g5hap(yt $$If!vh5j 55g5h#vj #v#vg#vh:V l4 t0#6+++,5j 55g5hap(yt$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0$6+++,5 555ap(yt-$$If!vh5 555#v #v#v#v:V l4 t0$6+++,5 555ap(yt-$$If!vh5 5E#v #vE:V :49 +5 5E/ 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 +5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :[ 5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :9 5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :9 5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :9 5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++,5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++,5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :9 ,5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++,5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++,5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :9 5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :49 ++5 5 51 / 44 :pyt@$$If!vh5 5 51 #v #v #v1 :V :9 5 5 51 / / / / / 44 :pyt@ $$If!vh5j 55g5h#vj #v#vg#vh:V l4Q t0#6+++,5j 55g5hap(yt$T $$If!vh5j 55g5h#vj #v#vg#vh:V l4 t0#6+++,5j 55g5hap(yt$T$$If!vh55k5 #v#vk#v :V l4 t6++,55Y5 / ayt$T$$If!vh55k5 #v#vk#v :V l4 t6++,55Y5 / ayt$T$$If!vh5J 5755#vJ #v7#v#v:V l4 t0#6+++,5J 5755ap(yt^; $$If!vh5J 5755#vJ #v7#v#v:V l4 t0#6+++,5J 5755ap(yt^;$$If!vh5 5m55#v #vm#v#v:V l4 t%6+++,5 5m55/ yth_$$If!vh5 5m55#v #vm#v#v:V l4 t%6+++,5 5m55/ yth_$$If!vh5 5]55#v #v]#v#v:V l4 t0#6+++,5 5]55p(yt$$If!vh5 5]55#v #v]#v#v:V l4 t0#6+++,5 5]55p(yt$$If!vh5 5]5~5g#v #v]#v~#vg:V l4 t0O#6+++,5 5]5~5gp(yt$$If!vh5 5]5~5g#v #v]#v~#vg:V l4 t0O#6+++,5 5]5~5gp(yt$$If!vh5 5]55#v #v]#v#v:V l4 t0#6+++,5 5]55p(yt$$If!vh5 5]55#v #v]#v#v:V l4 t0#6+++,5 5]55p(yt$$If!vh5 5]55#v #v]#v#v:V l4 t0#6+++,5 5]55p(yt$$If!vh5 5]55#v #v]#v#v:V l4 t0#6+++,5 5]55p(yt $$If!vh5 5755#v #v7#v#v:V l4 t0#6+++,5 5755ap(ytU $$If!vh5 5755#v #v7#v#v:V l4 t0#6+++,5 5755ap(ytU՜.+,D՜.+,< hp| bO Phụ lục II: Titlet 8@ _PID_HLINKSA,*Y{https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_Ki%E1%BB%83m_s%C3%A1t_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_T%E1%BB%91i_cao_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29>aYhttps://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29>kihttps://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_T%E1%BB%91i_cao_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29>W{@https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BB%A6y_ban_nh%C3%A2n_d%C3%A2n>_0Fhttps://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam>5 Ohttps://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_nh%C3%A2n_d%C3%A2n>w Hhttps://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam>  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qjb 666666666vvvvvvvvv66666>666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XVx OJPJQJ_HmH nH sH tH P`P RdNormal$da$CJ_HaJmH sH tH h@h Rd Heading 1$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_h@h Rd Heading 2$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJphOdd Rd Heading 3$d<@&a$5CJOJPJQJ\^JaJZZ Rd Heading 4$d@&`CJOJPJQJ^JaJ\\ Rd Heading 5$d@&5CJOJPJQJ\^JaJj@j Rd Heading 6 $dd@&[$\$`5CJOJPJQJ\^JaJff Rd Heading 7$d@&`$56CJOJPJQJ\]^JaJrr Rd Heading 8'$ddd@&[$\$]`a$5CJOJPJQJ\^JaJr r Rd Heading 9' $ddd@&[$\$]^^a$5CJOJPJQJ\^JaJDA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List \\ RdHeading 1 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJph6_\\ RdHeading 2 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphORR RdHeading 3 Char5CJOJPJQJ\^JaJL!L RdHeading 4 CharCJOJPJQJ^JaJR1R RdHeading 5 Char5CJOJPJQJ\^JaJRAR RdHeading 6 Char5CJOJPJQJ\^JaJXQX RdHeading 7 Char$56CJOJPJQJ\]^JaJRaR RdHeading 8 Char5CJOJPJQJ\^JaJRqR RdHeading 9 Char5CJOJPJQJ\^JaJRR Rd01$d h$B*CJOJPJQJ\^JaJphZ!Z Rdt01$d,`B*OJPJQJ^JaJphVV Rd1dx`&56CJOJPJQJ^JaJnHtHVV Rdnddx1$` CJOJPJQJ^JaJnHtH@@@ Rd List Paragraph ^m$BOB Rdapple-converted-space>@> Rd0HeaderdH$.. Rd0 Header Char> @> !Rd0Footer dH$.. Rd0 Footer CharR"R #Rd Balloon Text "dCJOJ QJ ^J aJN1N "RdBalloon Text CharCJOJ QJ ^J aJ.)A. Rd Page NumberJB@RJ &RdBody Text, Char Char, Char Char Char, Char Char Char Char Char Char Char,Char Char,Char Char Char,Char Char Char Char Char Char Char%da$CJOJPJQJ^JaJa %RdBody Text Char, Char Char Char1, Char Char Char Char, Char Char Char Char Char Char Char Char,Char Char Char1,Char Char Char Char,Char Char Char Char Char Char Char CharCJOJPJQJ^JaJnCrn (RdBody Text Indent, Char'd`CJOJPJQJ^JaJrr 'Rd!Body Text Indent Char, Char Char1CJOJPJQJ^JaJXQX *Rd Body Text 3 )d5CJOJPJQJ^JaJTT )RdBody Text 3 Char5CJOJPJQJ^JaJ6U6 Rd0 Hyperlink >*B*phjRj -RdBody Text Indent 2,dx^ha$CJOJPJQJ^JaJ^^ ,RdBody Text Indent 2 CharCJOJPJQJ^JaJLL Rd Char Char1 CJOJQJ_HaJmH sH tH XPX 0Rd Body Text 2/dxa$CJOJPJQJ^JaJPP /RdBody Text 2 CharCJOJPJQJ^JaJ@@ RdChar CJOJQJ_HaJmH sH tH fS"f 3RdBody Text Indent 32d`CJOJPJQJ^JaJ^1^ 2RdBody Text Indent 3 CharCJOJPJQJ^JaJ`oQB` 7Rdnoi dung4dPP1$`a$OJ PJQJ ^JmHsHtHVZ@RV 6Rd Plain Text5da$CJOJ PJQJ ^J aJNaN 5RdPlain Text CharCJOJ PJQJ ^J aJF/qF 4Rd noi dung CharOJ PJQJ ^JaJl/l 9Rd1nho8dxxS`-56@CJOJPJQJ]aJmHsHtHX/X 8Rd 1nho Char-56@CJOJPJQJ]^JaJmHsH^A^ Rd Tenchitieu:dP`5CJOJQJaJmHsHd^@d Rd0 Normal (Web);ddd[$\$a$CJOJPJQJ^JaJT>T =RdTitle<dPxxa$5CJOJPJQJ^JaJHH <Rd Title Char5CJOJPJQJ^JaJTMQT ?RdBody Text First Indent >x`aJfbf >RdBody Text First Indent CharCJOJPJQJ^JaJ\\ ARd0 Footnote Text@da$CJOJPJQJ^JaJTT @Rd0Footnote Text CharCJOJPJQJ^JaJ@&!@ Rd0Footnote ReferenceH*J1J Rd normal-h1 B*CJOJQJ^JaJo(ph.X@A. Rd@Emphasis6]VV RdCM61Ed{1$7$8$H$a$CJOJPJQJ^JaJd/bd RdDefaultF1$7$8$H$-B*CJOJPJQJ_HaJmH phsH tH ^Tr^ Rd Block TextGd]^a$CJOJPJQJ^JaJ./. Rd editsection`` RdpTOC 1#Id% ]^L`a$CJOJPJQJ^JaJPP RdpTOC 2Jd^a$CJOJPJQJ^JaJPP RdpTOC 3Kd^0a$CJOJPJQJ^JaJZZ Rdnormal-pLda$ CJOJPJ QJ^JaJnHtHR R Rdp TOC HeadingM@& a$B*OJPJQJ^Jph6_BB RdpTOC 4 Nd^a$OJPJQJ^JBB RdpTOC 5 Od^pa$OJPJQJ^JBB RdpTOC 6 Pd^La$OJPJQJ^JBB RdpTOC 7 Qd^(a$OJPJQJ^JBB RdpTOC 8 Rd^a$OJPJQJ^JBB RdpTOC 9 Sd^a$OJPJQJ^J\A\ Rd Char Char2056CJOJQJ\]^J_HaJmH sH tH \Q\ Rd Char Char8056CJOJQJ\]^J_HaJmH sH tH RaR RdChar Char Char2CJOJQJ_HmH sH tH hrh RdmsolistparagraphWd^a$m$CJOJPJQJ^JaJFF RdChar1#CJOJQJ_HaJmH o(sH tH B'B RdComment ReferenceCJaJZZ [Rd Comment TextZda$CJOJPJQJ^JaJRR ZRdComment Text CharCJOJPJQJ^JaJVV RdTitle1\dd\$a$5CJOJPJQJ\^JaJJJ Rd 1 nho arial ]6OJQJ^J*W@* Rd`Strong5\xx Rd Table Grid7:V_0_d,, /P short_text.. 0z notranslatePK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] PP \ ,,///28 | 4(z/48;?>JTWz]b"jb<|lfv(Np|D +39BBD(BHXNx <)z*+n+F4z9:*:p??V@KLHL,PPRVVX|FFJf"V$hn|0 bv"`&^:h0R`2zB N~nP B #Z'')+,,.>11b5692:<"I~KKL@BCEGHKLMNPRSTUVWXY[\^`cdegijkmopqrstvwxyz{|~_wy GGGHHHhhzeoJP:::XXXXXXX %(2!O2$g :b2$1 6Ŋ.v!$2$9xHZۭU~/2$JS]/}/-1# AA@0( B S ?P@dieu_12dieu_13dieu_8dieu_1_3 _Toc261591101 _Toc261592257 _Toc261592610 _Toc261593435 _Toc261593362 _Toc267901719 _Toc267903186 _Toc267904392 _Toc268008273 _Toc268008673 _Toc270582084 _Toc270582213 _Toc270582342 _Toc270584674 _Toc276629617 _Toc276994805 _Toc281927798 _Toc281928942 _Toc281929930 _Toc281930305 _Toc281930709 _Toc286395873 _Toc267903229 _Toc267904435 _Toc268008316 _Toc268008716 _Toc276629661 _Toc276994849 _Toc281927842 _Toc281928986 _Toc281929944 _Toc281930349 _Toc281930753 _Toc335138922 _Toc267903231 _Toc267904437 _Toc268008318 _Toc268008718 _Toc276629663 _Toc276994851 _Toc281927844 _Toc281928988 _Toc281929946 _Toc281930351 _Toc281930755 _Toc335138924dieu_19dieu_23dieu_26dieu_27dieu_29dieu_30dieu_32dieu_45 _Toc255512723 _Toc255526464 _Toc396295726 _Toc396295701dieu_54dieu_77>-1zD`M@@@@@@@@@@@@& x,C/6P)*+,-./0123456789:;<=> !"#$%&'(?f-31DMvvvvvvvvvvvvH*yoooC//sPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPsPP@!@!|!&''j'l'''**T/W/ZZa_a_Dfnq{߽\]GJ((////X3Y3Z3]333334444JJJJLLLLLLOOPP_PaPsPtPtPvPvPwPwPyPzP|P}PPPPPP$%mn67de` 2 3 Y67vyI&*=Z]LM^{ 23?@VWmnvw()kA  2 3 : ; N O _ ` !Q!U!$$''(((**,,,,0000116292S? @8@;@@@GAJAAAAVB]B]^]a]]]]]]]]]]] ^!^F^G^L^P^l^o^^^^^__`_b_____6`7`aa2ccccccccccccdd)d*d;d˾̾۾޾OR67FGekn!$AvwEF34 -.DE56 jk:;BCLM:=_b67FGeCF} "037:p,-lm#$34h~FG*+bcFGYZfg}~?\_rs9;U4QTd uy#& mp57GKt#$qrQ}56P T ! $ o  RS*,PR[,DEQiJZ[}./STko    ^"b""#$#'####h$j$$%%8&B&V&&& ' 'G'I'''''''''''''''''((_(`((3)7)))+++0,M,P,j--..//a00X3Z333445555?6D66d7e7777777f8g88888G9H99999999;<#<&<>{?|?(@~AAeDgDFFGGGGLLWPZPtPtPvPvPwPwPyPzP|P}PPPPPP33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333@!@!|!&''j'l'''**T/W/ZZa_a_Dfnq{߽\]GJ((////X3Y3Z3]333334444JJJJLLLLLLOOPP_PaPsPtPtPvPvPwPwPyPzP|P}PPPPPPPPPPPPPPP@!@!|!&''j'l'''**T/W/ZZa_a_Dfnq{߽\]GJ((////X3Y3Z3]333334444JJJJLLLLLLOOPP_PaPsPtPtPvPvPwPwPyPzP|P}PPPPPPPPPPPPP EbxșJ_QZ1F` Oz9:20#Bd )7t;~h643L2#0PcUN^2#|Jpf(Z h^h`5\^J.8^8`^J.L^`L^J. ^ `^J. ^ `^J.xL^x`L^J.H^H`^J.^`^J.L^`L^J.h^h`OJPJQJo(- 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(h^h`OJPJQJo(- 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(h^h`OJPJQJo(- 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(h^h`^Jo(.8^8`^J.L^`L^J. ^ `^J. ^ `^J.xL^x`L^J.H^H`^J.^`^J.L^`L^J.h^h`OJPJQJo(- 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(h^h`OJPJQJo(- 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(^`^J.^`^J.pL^p`L^J.@ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PL^P`L^J.h^h`OJPJQJo(- 8^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^ `OJQJo( ^ `OJ QJ o(o x^x`OJ QJ o( H^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(h^h`^J.8^8`^J.L^`L^J. ^ `^J. ^ `^J.xL^x`L^J.H^H`^J.^`^J.L^`L^J.Q^567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwh" Q^567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwh-Q^567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwh%Q ^ 567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwh" Q} ^} 567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwhoQM^M567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwh%Q^567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwh" Q^567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwhoQ^567>*B*CJH*OJPJQJS*^JaJphq rwh% |Jp_0P:20#~h6d ) 1F43LN^Ebx d    F    m    m         F    m         m         N;\    6uG=*Do" EUq6|vOU`zh| 9JVm %ps-Gg'p'dHP]Y)Oq+- A Xe J O ES k ( RQ 0b P ?r}25U{Vy=VA[g77C[&:@n~O`[Suhi,t)GJPaS D'jt{Vs} ~* , ] !"y-"6"a"t#5#C#j#'`$%YM%2o%&H &.&0 '*'3-'yH'x)(1/(Vn(i);***~+U,d, -#-P-Px-M.B.d9.yD.Gw.!*/ !0Hp0 1a1r1R2H3l'3T3[54 5[t5Ow5z56X6f6&75.717'47t7%8058Pe8U9!9>49:Mw:05;w;n<< < <[<=K=yP=Sf=*>\>/?!h?@u@*AB[BAaC1lCD vDdEoE F FF$F8DF%wFGB GB:G;>GJG H2HZHlHnHScIvI0JOJ UJ KKxKFLL)L-/L7L+cLiLMLN8VNbNmNOP/P]UPOYPQVQYS0TZTl_T9KUnUYuU~;VOpV1WcW)hWyW3)XYs>Yp7Z=ZPZ"rZ&[7[UA[yc[\^\w7\_j\]]](]"^$^a^u^E_L_h_k_<`xZaoab3bwb >c)d7d{d +e&we fQ_fnfIgVga h:h{h|hiiSi&i" j7jnjdjmliwl4mnok p#pHpofp#%qWsr tDthGtGtKtmtMIuwYuZvew wx)vyziCzEz{;{JL|=~}~-geX4!Qds "Wq2NtyNG!D-:B> Ch _OQ&8hRd1)PQ hz0UxrXy P7hmo=3Mz+36cgv&mB(s-8 J8]DMc"#c+ AB^1aj/kN]xww>$[K]m!3Vn L7<jQ84g<Z]i`zhhA1'[oC}$:N$T,;f9z{@|cumvpys{.BLj\\'8D;5[c`x@u Q\O)6m P?.5X;y^er#c].6=$TvRF X:G": .0Mn` /EF+(4ak,l,<S w|}*31:IM&dk+kCX~JGu |nS6#boq eG2S}dwC=-Yp#=n!x!)0z<@g*TcpQZtbG sSv%68^;:L`[n5x%hB&CMsKvJaTOcjiK !*JRRj 5ALgX]IuE.rQV ekX!c%\sZ(W5|Jn?2LDa{tPvP@ 'QPHH HHH(HHHVHHH:HXHtUnknownttlinhG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialG= jMS Mincho-3 fg?= (MingLiU0}fԚ7K@Cambria7.@ CalibriO& r.VnTimeCourier NewQ& r.VnTimeHCourier New5. .[`)Tahomak&.VnCentury SchoolbookCourier New?= *Cx Courier New;(SimSun[SO;WingdingsA BCambria Math"1 hMf' jGjG}|72=8b82@8b!nn4dOO >qHP $PRd2 !xx Ph lc II:ttlinhttlinh8     CompObjYy