ࡱ> [ bjbj ;&ΐΐ .^^8L9g.-------02-9-!.F)F)F)&-F)-F)F)F)smodF)-7.0g.F)c3H,c3F)F)4c3z*XF)--t$g.c3^ g: Ph lc I: DANH MC CC CH TIU THUC B CH TIU THNG K PHT TRIN GII CA QUC GIA (Ban hnh km theo Thng t s /201 /TT-BKHT ngy thng nm 201 ca B trng B K hoch v u t) TTM sNhm, tn ch tiuM CT quc giaI. Dn s v nhn khu hc10101Dn s010220102T s gii tnh ca dn s010230103T s gii tnh khi sinh010340104T s t vong m trn 100.000 tr sng160250105T sut cht ca tr em di nm tui160460106Tui th trung bnh tnh t lc sinh010970107T l ph n t 15-49 tui c nhu cu trnh thai s dng bin php trnh thai hin i80108Tui kt hn trung bnh ln u011190109Tui trung bnh sinh con ln u100110S h v c cu h dn c110111T s ph thuc ca dn s120112T sut nhp c, xut c, di c thun130113T s n/nam gia s ngi nhp c, xut c, di c quc t c giy tII. Lao ng, vic lm v tip cn vi cc ngun lc140201T l n gim c/ch doanh nghip150202T l tham gia lc lng lao ng160203S lao ng c vic lm trong nn kinh t0202170204T trng lao ng c vic lm theo v th vic lm v khu vc kinh t180205T l lao ng qua o to0203190206T l tht nghip0204200207S lao ng c to vic lm hng nm210208S lao ng i lm vic nc ngoi theo hp ng220209Thu nhp bnh qun mt lao ng ang lm vic0207230210T l ngi trn tui ngh hu c hng lng hu240211T l ngi trn tui ngh hu ang lm vic hoc ang tch cc tm kim vic lm250212T l thi gian dnh cho cng vic ni tr v chm sc trong gia nh khng c tr th lao260213S gi trung bnh lm vic c tr cng v lm vic ni tr khng c tr cng270214T l lao ng c vic lm phi chnh thc trong khu vc phi nng, lm nghip v thy sn280215T l ngi t 15 tui tr ln c ti khon ti ngn hng, t chc ti chnh hoc ti nh cung cp dch v v in t290216T l ngi c giy chng nhn quyn s dng t nng nghip l n300217T l ngi lm nng nghip c giy chng nhn quyn s dng t310218T l lao ng lm vic khng trn thi gian320219T l lao ng trong tui t 25-49 tui c con di 3 tui sng cng h v khng c con di 3 tui sng trong cng h330220T l huy ng tr em t 3 thng tui n 36 thng tui i nh tr340221T l ngi s dng Internet1306350222T l ngi s dng in thoi di ng1305360223 &LNfhz  & * 8 @ N R t v ²xooxoxocWh h}<6CJaJh h7O6CJaJhc&a6CJaJh hs8(6CJaJh h6CJaJh 6CJaJh h;{6CJaJhc&a5CJOJQJaJh hs8(5CJOJQJaJha>5CJOJQJaJh hTw5CJOJQJaJh h375CJOJQJaJh h7O5CJOJQJaJh $dxx$Ifa$gdQ}P$dxxa$gdTw$dxxa$gd $da$gda> . 0 2 4 8 : @ L N X Z ` b h  V X b d j l n p r " , . 0 4 6 8 : < : < F H T V h hN CJaJhN CJaJhN 5CJaJh hN 5CJaJU . 0 G4!$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdc&akd$$Ifl49\q$j' t0$644 lapytN 0 2 6 @ N X yfS@-$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd!(kd$$Ifl90$n t0$644 lap ytN X Z ^ h I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN h #kd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!( $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdk $dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gde I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN X b d #kd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(d h r $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gde I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekdu$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN " , . #kdj$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gda>. 2 < $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gde I6#$dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdekd_$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN < F H #kdT$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(H L V $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd!( I66$dxx$Ifa$gd!(kdI $$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN #kd> $$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!( (*,.<>248LNb NPRTX\^d^`bdfhlnt XZhN 5CJaJh hN CJaJhN CJaJh hN 5CJaJU *,$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd!(,.4>I66$dxx$Ifa$gd!(kd3 $$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN >#kd( $$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(02$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd!(24I6#$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdc&akd $$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN yfS@-$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd4Ty$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekd$$Ifl90$n t0$644 lap ytN I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN PRT#kd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd1TZd$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd1$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdeI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN `bd#kd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(djt$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdeI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN #kd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd` Z\$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdeZ\^lnBDNPTX^`XZ\^ln "$rt vx~h hN CJaJh hN h."CJaJh hN 5CJaJhN CJaJS\^dnI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdekd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN n#kdt$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(DN$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdeNPV`I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd@Ukdi$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN `#kd^$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd4LC$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd4LC$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd@UI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)TkdS$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN Z\^#kdH$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(^dn$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd@U$I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd=$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $#kd2$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd)TI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd'$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN prt#kd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(tz$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd4LC$dxx$Ifa$gd)T I66$dxx$Ifa$gd)Tkd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN tvx#kd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(x~|~$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd)T~I66$dxx$Ifa$gd)Tkd$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN #kd $$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!((*np~>@NP—ėƗȗ̗Зҗؗ&(,028lnxz~ИҘܘޘTV`bfjlnpr "$DFHJhN 5CJaJUh hN CJaJhN CJaJh hN 5CJaJT *dn$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd)TnpvI66$dxx$Ifa$gd)Tkd!$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN #kd"$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd)TT l h c tip cn vi cc phng tin thng tin i chng (radio, TV, Internet)370224T l ngho1802380225T l ngho theo chun ngho quc t390226Khong cch tin lng theo giiIII. Lnh o, qun l400301T l n tham gia cc cp y ng0208410302T l n i biu Quc hi0209420303T l n i biu Hi ng nhn dn0210430304T l n m nhim cc chc v lnh o chnh quyn0211440305T l B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph c lnh o ch cht l n450306T l n cng an460307T l n thm phnIV. Gio dc v o to470401T l n ging vin i hc480402T l n ging vin trong cc c s gio dc ngh nghip490403T l hc sinh i hc ph thng1503500404T l nhp hc ng tui lp mt510405T l hc sinh tt nghip ph thng 520406T l hc sinh chuyn cp530407T l ngi t 15 tui tr ln bit ch540408Trnh hc vn ca ngi t 25 tui tr ln550409Ch s bnh ng gii ca t l i hc cc cp hc560410T l n thc s), tin s)570411T l n tt nghip i hc580412T l n tt nghip gio dc ngh nghipV. Y t v cc dch v lin quan590501T l mc, cht mi bnh cao nht tnh trn 100.000 dn600502T l tr em di nm tui suy dinh dng1606610503T sut sinh con ca v thnh nin620504S lt ph thai ti cc c s y t c cp php630505T l ph n c khm thai640506S ca hin nhim HIV c pht hin trn 100.000 dn1607650507T l ngi nhim HIV c iu tr bng thuc khng vi-rt HIV660508T l ph n c nhn vin y t 670509T l ngi t 15 tui tr ln ht thuc l680510T l ph n t 15-49 tui c ch s khi c th (BMI) di 18,5 v trn 30VI. Bo tr, an ton x hi v nhn quyn ca ph n v tr em gi690601T l ph n trong tui 20-24 tui kt hn hoc sng chung nh v chng trc 15 tui, trc 18 tui700602S nn nhn ca nn bun bn ngi c pht hin trn 100.000 dn710603T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc bi bn tnh hin ti hoc trc y trong 12 thng qua720604T l ph n v tr em gi t 15 tui tr ln b bo lc tnh dc bi nhng ngi khng phi bn tnh trong 12 thng qua   PAGE \* MERGEFORMAT 2 I66$dxx$Ifa$gd)Tkd#$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN ֖#kd$$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(<>$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd)T>@FPI66$dxx$Ifa$gd)Tkd%$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN P#kd&$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(ėƗȗΗؗS@-$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd'$$Ifl90$n t0$644 lap ytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gds8(ؗ&(#kdR($$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!((.8nx$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)TxzI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)TkdG)$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN Ҙܘޘ#kd<*$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdޘV`$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)T`bhrI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/Ukd1+$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN r#kd&,$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($FH$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd4LC$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/UHJPZI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/Ukd-$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN JNRTVXZ~šȚ ؛ڛ68:<@DFLܜޜ@BDFJNPVƝ.02hN 5CJaJh hN 5CJaJh hN CJaJhN CJaJUZ#kd.$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(ȚS@-$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/Ukd/$$Ifl90$n t0$644 lap ytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdzȚ#kd/$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/UI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd0$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN ڛ#kd1$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(8:$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdd$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)T:<BLI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd2$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN L#kd3$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd4LCޜ$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)TI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd}4$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN BDF#kdr5$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gda>FLV$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdYd$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)TƝI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd!(kdg6$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN Ɲ024#kd\7$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(248<>@BDvxz|ƞȞ֞؞,.nprtx|~ \^hjnrtz ĠȠ̠ΠԠ68:<@BFHJLh hN 5CJaJmH sH hN 5CJaJmH sH h hN CJaJhN CJaJh hN 5CJaJM4:Dxz$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd!(z|I6#$dxx$Ifa$gd0f$dxx$Ifa$gd!(kdQ8$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN ĞƞȞ#kdF9$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdȞΞ؞*,$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd$dxx$Ifa$gd0f$dxx$Ifa$gd!(,.prI6#$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd1kd;:$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN rtzyfS@-$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/Ukd0;$$Ifl90$n t0$644 lap ytN I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd@Ukd;$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN ^hj#kd<$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(jpz $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gdYd$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)T ĠʠԠI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd=$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN Ԡ8:<#kd>$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gda.<BL$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gd0f$dxx$Ifa$gd)TI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)Tkd?$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN #kd@$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)T"$ prtvz~ "*,.048:@ "$&*.06&(*,.046:<@BFh3jh3Uh7OhN 5CJaJh hN 5CJaJh hN CJaJhN CJaJMI6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/UkdA$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN #kdB$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd1 rt$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd1$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/Utv|I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/UkdC$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN "#kd|D$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd4LC"S@-$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd)TkdqE$$Ifl90$n t0$644 lap ytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!(#kd F$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd ,.$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gda>$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gdK/U.06@I6#$dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd@UkdG$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN @"$&#kd H$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN $dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gda>&,6(*$dxx$Ifa$gdN $dxx$Ifa$gd!($dxx$Ifa$gdO $dxx$Ifa$gd@U*,.248:IG=G=G dgdQ}PkdH$$Ifl9\q$j' t0$644 lapytN :>@DF~$a$$a$ dgdQ}P FHvxz|~ÿh7Oh3h h h CJaJh h QhN CJmHnHuh Qh QCJjh Qh QCJU 9 0&P 1h:p Q. A!"n#n$n% $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l49 t0$6,55j5'5pytN $$If!vh5n5#vn#v:V l9 t0$6,5n5p ytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh5n5#vn#v:V l9 t0$6,5n5p ytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh5n5#vn#v:V l9 t0$6,5n5p ytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh5n5#vn#v:V l9 t0$6,5n5p ytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh5n5#vn#v:V l9 t0$6,5n5p ytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh5n5#vn#v:V l9 t0$6,5n5p ytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN $$If!vh55j5'5#v#vj#v'#v:V l9 t0$6,,55j5'5pytN b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nH sH tH B`B Normal d_HmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List jj ((m Table Grid7:V04@4 Q}P0Header H$.. Q}P0 Header Char4 @"4 Q}P0Footer H$.1. Q}P0 Footer CharRBR Yi0 Balloon Text dCJOJQJ^JaJNQN Yi0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ; & **---0 ZJ2F!1Fdt 0 X h d . H ,>2 Td\nN`^$tx~n>Pؗ(xޘ`rHZȚ:LFƝ4zȞ,r j Ԡ< t".@&*: "#$%&'()*+,-./023456789:;<=>?@ABCDEGHIJUVWXYZ[\]^_`abcefghijklmnopqrsuvwxyz{|}~ $&0!8@0( B S ?'-OUu{uwEG(*\b-/jlFH km8:HQ> @ J L ` f , 2 ^ d   5 7 O Q u w  * 5 ? ? @ B d f 13WY$*./UW[\GKMNx|~IMOP   36< 9<3'-OUu{uwEG(*\b-/jlFH km8:HQ> @ J L ` f , 2 ^ d   5 7 O Q u w  * 5 ? ? @ B d f 13WY$*./UW[\GKMNx|~IMOP   369<'-OUu{uwEG(*\b-/jlFH km8:HQ> @ J L ` f , 2 ^ d   5 7 O Q u w  * 5 ? ? @ B d f 13WY$*./UW[\GKMNx|~IMOP  <L0U@@d GiP\!GEu!_%Mb6B6I[TlY])^i&kHlHwu{'3$C Q\2JchC o x ;N@2wi s.jMd$ v[)]"Td]'DeE 4!8C!."#R#V$&K&'!(s8(p*J+x+.h/E3/}/HH1]5Q63747]8xX9f<a>@*c@sAL}B4LC-D E(HqaHvpII(J)hKQ}PeR?S'T)T3TK/U@UZ\^_K` ac&a5aOdYdddse0ft:iYi}i1_k4m((m!2m0oARomruuZw4Ty {oL{\}d O 1L % d#Li&a.WLl^TwMGOyjy~}k A "3uL_f?6PqfPg X+N 7>Q?m`,FgjUl%aF}<+UNT0HXjDGmi#)l5Y^x"u^MLB?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpoData I1Tablec3WordDocument ;&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStorefosmo1FT3CEW0BMVY==2fosmoItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q