ࡱ> hjg[ B9bjbj HHΐΐKC 8=T<!NL.MMMMMMM$mPSRM-:^M?M)))8M)M)),BDuj!BtMM0!NCaS#(aS4DaSD")MM&!NaS : B K HOCH V U T CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc S: /2018/TT-BKHTH Ni, ngy thng nm 2018 THNG T Ban hnh B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia Cn c Lut Thng k ngy 23 thng 11 nm 2015; Cn c Lut Bnh ng gii ngy 29 thng 11 nm 2006; Cn c Ngh nh s 94/2016/N-CP ngy 01 thng 7 nm 2016 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Thng k; Cn c Ngh nh s 97/2016/N-CP ngy 01 thng 7 nm 2016 ca Chnh ph quy nh ni dung ch tiu thng k thuc H thng ch tiu thng k quc gia; Cn c Quyt nh s 2351/Q-TTg ngy 24 thng 12 nm 2010 ca Th tng Chnh ph ph duyt Chin lc quc gia v bnh ng gii giai on 2011-2020; Cn c Quyt nh s 668/Q-TTg ngy 16 thng 5 nm 2017 ca Th tng Chnh ph ph duyt K hoch trin khai thc hin khuyn ngh ca y ban v xa b mi hnh thc phn bit i x vi ph n ca Lin hp quc; Cn c Ngh nh s 86/2017/N-CP ngy 25 thng 7 nm 2017 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B K hoch v u t; Theo ngh ca Tng cc trng Tng cc Thng k; B trng B K hoch v u t ban hnh Thng t quy nh B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia, iu 1. Ban hnh km theo Thng t ny B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia 1. B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia l b ch tiu thng k lin quan n nhiu ngnh, nhiu l)nh vc, lin kt vng. 2. B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia gm: a) Danh mc ch tiu thuc B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia gm m s, nhm, tn ch tiu (Ph lc I km theo); b) Ni dung ch tiu thuc B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia gm khi nim, phng php tnh, phn t ch yu, k cng b, ngun s liu v c quan chu trch nhim thu thp, tng hp (Ph lc II km theo). iu 2. T chc thc hin 1. B K hoch v u t (Tng cc Thng k).0246z|~Ӿ}q\P@6heBCJEHaJhhO85CJOJQJaJh&XhO85OJQJ)jhS Z6CJUaJmHnHtHuhhCG6CJaJh&XhO85h&XhO85o(hnhO85CJOJQJaJhnhO85CJaJh&XhO8CJaJhBYCJaJ(jhhBYCJUaJmHnHuh6+hO85CJaJh6+h6+5CJaJh&1h&15CJaJhLhZCJ046| $Ifgd2 $$Ifa$gdHF $$Ifa$gd"%$P$Ifa$gd"% $$Ifa$gdk $$Ifa$gdBY$d$Ifa$gdI#gdq N P 2Xkdn$$IflP0 n$3 t%644 layt6+ $$Ifa$gdeB$d$Ifa$gd6+Xkd$$Ifl0 n$3 t%644 layt6+" 0 2 L N P R d f v x ˺umeuYQIAhnh{6hnh6hnhm06hnhk6CJaJh6+CJaJhkCJaJhdkhqCJaJh+ CJaJ"jhkCJUaJmHnHu hhqhhZCJhheB5CJOJQJaJhnheB5CJaJ heB6h&XheB6h&1heB5CJaJh6+CJEHaJheBCJEHaJh&XheBCJEHaJP R d > *~Z P$dxx^`a$gdn$dxx`a$gdn$dxx`a$gdD1$xx^a$gd0 $^a$gdn$a$gdZ 2 < > V r ~ ( x &*8:Lzlzzhnha6@mHsHhnhq6@mHsHhnhQ)6@mHsHh6+6@mHsH h86@ hq6@hnh6@hnhq6@hnhZ6hnh)6hnhn6 h86 h6+6 hn6 hq6hnhm06hnhq6%8z|~VXZdfj <tɻzl[PH@h6+mHsHh#mHsHhdkh{mHsH hnh{@CJaJmHsHh6+@CJaJmHsHh8@CJaJmHsH hnhq@CJaJmHsH hnh#@CJaJmHsH hnh@CJaJmHsHhdkhZ6@mHsHhk6mHsHhdkh$6mHsHhdkh6mHsHh6+6mHsHhdkhq6mHsHt|"L(d*, "PZ\弴ҩǞǼکҩҩvj^hnhZG5mHsHhhZG5mHsHh#5mHsHhhX5mHsHhnhrmHsHh8mHsHhnhZmHsHhnhmHsHhmHsHhnh/PmHsHhnhmHsHhWmHsHhnh#mHsHhnh{mHsHh6+mHsHh#mHsH!P-T002333384wgXX$d$Ifa$gd}$ m$Ifa$gd ER$ mxx`a$gdq$ mxx`a$gdn$xx^`a$gdS Z$xx^`a$gdn$ xx`a$gdn$ xx`a$gdW$xx`a$gdn ,.,----R0T0^0`000000000帩~qaTGT7hdkh=L5CJaJmHsHh$u5CJaJmHsHh^(5CJaJmHsHhdkhq5CJaJmHsHhU5CJaJmHsHhdkhxi5CJaJmHsHhdkhqCJaJmHsHh$uCJaJmHsHhdkhXCJaJmHsHh)Nh:mHsHhdkhmHsHh^mHsHhnh)@mHsHUhWmHsHh$umHsHhdkh/1mHsH ch tr, phi hp vi cc B, ngnh lin quan thu thp, tng hp thng tin thng k thuc B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia bo m cung cp s liu thng k y , chnh xc, kp thi v p ng yu cu so snh quc t. 2. B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, Ta n nhn dn ti cao, Vin kim st nhn dn ti cao v cc c quan c lin quan cn c vo B ch tiu thng k pht trin gii ca quc gia c trch nhim thu thp, tng hp nhng ch tiu c phn cng cung cp cho B K hoch v u t (Tng cc Thng k). iu 3. Hiu lc thi hnh 1. Thng t ny c hiu lc thi hnh k t ngy thng nm 2019. Quyt nh s 56/2011/Q-TTg ngy 14/10/2011 ca Th tng Chnh ph ht hiu lc k t ngy Thng t ny c hiu lc. 2. Trong qu trnh thc hin, nu c vng mc, ngh cc c quan, n v gi kin v B K hoch v u t (Tng cc Thng k) kp thi c hng dn, nghin cu sa i, b sung./. Ni nhn: - Th tng Chnh ph ( bo co); - Cc Ph Th tng Chnh ph ( bo co); - Cc B, c quan ngang b, c quan thuc Chnh ph; - Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng; - Vn phng Quc hi; - Vn phng Ch tch nc; - UBND cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; - Ta n nhn dn ti cao; - Vin Kim st nhn dn ti cao; - Kim ton Nh nc; - Cc Kim tra vn bn quy phm php lut (B T php) - C quan Trung ng ca cc on th; - VPCP: BTCN, cc PCN, Cng TTT, Cng bo; - Cng thng tin in t B K hoch v u t; - Lu: VT, TCTK (5). B TRNG Nguyn Ch Ding   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE 001114181:1D1\1`1b1f1n1p1222 2~2222 3<3X3h3j3x3333˾ufT"hhq56CJaJmHsHhnhqCJaJmHsHhdkhL9mHsHhh^mHsHh2mHsHhWmHsHhmHsHhdkh\m=mHsHhdkhqmHsHhmHsHhq5CJaJmHsHh5CJaJmHsHhW5CJaJmHsHh$u5CJaJmHsHh^(5CJaJmHsH333333344446484<4D4H4n444&5Z5ôrerXL=hqXhqXCJaJmHsHhSWCJaJmHsHhCJ]aJmHsHhCJ]aJmHsHhqXCJ]aJmHsHh'rCJ]aJmHsHhh)UCJ]aJmHsHh)UCJaJmHsHhCJaJmHsHhh56CJaJmHsHhhCJaJmHsHhhCJ]aJmHsHh);vCJ]aJmHsHhh[lCJ]aJmHsH8444&5\55:6f66"7z77x8888888 mxx$Ifgd ER$ mxx$Ifa$gd ER$d$Ifa$gdW$d$Ifa$gdqX$d$Ifa$gdSW$d$Ifa$gd}Z5\55f666"777777778v8x8888ͱxh\P@hhX5CJaJmHsHhdkhq5mHsHhdkhX5mHsHhnhqCJ]aJmHsHhnhCJaJmHsHhnhCJaJmHsHhWCJaJmHsHhnh}CJaJmHsHhhCJ]aJmHsHh CJaJmHsHhCJaJmHsHhSWCJaJmHsHhqXhqXCJaJmHsHhqXCJaJmHsH8888888888888888888889999 9$9&9294969:9<9>9@9B9ɺzqhOIhnCJh mHnHuhc8jhc8Uhn hn0Jjhn0JUh7Njh7NUh/hqmHsHh ERhqCJaJmHsHhdkhXmHsHhW5\mHsHhhX5CJaJmHsHhh5CJaJmHsH#888888888888888|z &`#$gd"%$ mxxa$gdHwQkd$$Ifl0#E t644 la$ mxx$Ifa$gd ER8 9"9$96989:9<9>9@9B9$ mxxa$gdHwh]hgdZ &`#$gdZ$a$ F 00P&P 1}:pHw. A!"n#$% Dpl$$If!vh535#v3#v:V l t%6535ayt6+l$$If!vh535#v3#v:V lP t%6535ayt6+X$$If!vh55E#v#vE:V l t655E^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH B`B q Heading 11$@&^5\J`"J q Heading 2g1$@&^g5CJ\aJDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List .)@. Z Page Number4 @4 ZFooter !jj Z Table Grid7:V0/" ZP Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char d8xx$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH D/1D Z normal-h1CJOJQJaJo(phJCBJ ZBody Text Indent$`a$4@R4 Do0Header !6U a6 I& Hyperlink >*B*phP rP " Balloon TextCJOJQJaJmHsHtHN/N "Balloon Text CharCJOJQJ^JaJN/N qHeading 1 Char5CJ\aJmH sH tH N/N qHeading 2 Char5CJ\aJmH sH tH `` qList Paragraph!$1d1$^1`a$CJaJ66 c80 Header CharCJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] H 5@BBBE t03Z58B9 !P P8488B9 "# /15<E!!!8 @ l( VB C D"?D  "?B  S LD."?B S ? [Nu t .". .ts?,"4s?,!4::==B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace +G>ABEHJPTUYZZ[\\^&,RTtw+,-  3 6 ? C G K c p s w - 0 4 < A K t x   " # $ % > A k m ! W X X Z  ''))-39HJKKMMNNPQSTVW_b}~},- GH 2 3 > ? j k ! W X ~ )*39HKKMMNNPQSTVWZZ\\]]^+9?ABBHHIJKKRSw+5Ti&BTcxbbln w 4 < K t    '')*9HIIJKKMMNNPQSTVW}~ZZ\\^+9?ABBHHIJKKRSw+5Ti&BTcxbbln w 4 < K t    ''9HIIJKKMMNNPQSTVW}~ $oX`*l 9 ;fEpOI H֌=*H PP" {Q҈sab<ƾJzeP 0^`0o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`B*o(ph() TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.1^1`CJOJPJQJRHd^JaJo(- ^ `o(" ^`o(" ^ `o(" ^`o(" ^`o(" o^o`o(" P^P`o(" 1 ^1 `o(" 88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(() o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^J()^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH\ \ ^\ `OJQJo(hH,,^,`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoll^l`OJQJo(hH^`o(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH. 0^`0o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. I H{Q=*H$oze9`*sab PP;fE     nb    "    @zɾCD*Dp|xf2 J             i =    dZ        21Bm_}[6gpH8!Id ,B?`~),i'p4 Z T C X b% j Xj Io "(qY&OgFWoDn.3Iz|6+24hyw2N)=;I$ 1@XDo{_68aA|`B + A j?!f!J"w#_[#$$*%wh&:()))/*V*R;+YA+K,?%-X.g.c$/l/00qx0 1/1<1D1/2J2-34:4G4c4m!5n'556B7a7i7828O809pA9F9^9t9::h:cR;_V<,=\m=aG>{>?>?I?t?JAA!BCRVCsVCuC'=D4DDb\D^D~DEEFv GCGZGglG<HbH?jHI dIK#KrK6wK=L)N7N,O P^QPrbQpsQ"R ER0TRU)U.&UcU;[VsVxVSW WRWyzWX1XqXBY YBYdYCyYS Z![\ Q\=]s]<]^oO`^`apc[c~du3erfHftghYh[hxir|ijf1jkdkclT9l):m}mn-n/ngn o!q%q 'q'qr'r@rZrs.s0spsvs$uiu=/v);vwHw\w x5x>yVz{$z5zpz{Rc{|ZF|SQ|rf|Y}~e^c k#%6 X i>Iwb Mi5Nqdr9A/Ko#w+2q(Xh^f#u\_Yxh&q3BS3UDkkk[;{2T6L9&1 %"O4aZ<>RUHF!)+7kBb7m?&[iwI/P1}Gr13M^[^a nuT u9%5L[lqm0XYF !,Tl /$.}E^g Z+Ec8m?E\PXY@,jB Ho>WJeG&XZuiqXQv@?}H} I1WrAAju0#@OS_WF^ gt|0]tN(QOzV}eBIXb/9)0{48^Kyv& *=2IrH4>72nx*%.^bAL Z[aqD z%ah 2hw8 a"%5rmPo.EPPRd5Z<lo 00y]EAXl| n[ \ 4aF*QZrht;GI&qoV6M[5B"Kag-7@C^($QI#g,iQ^Q):KM@JJPJJ@{(```,Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialQ& r.VnTimeHCourier NewO& r.VnTimeCourier New5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"1 hcjGkfg ") ") !4DD2qHP ?Z2!xx B T PHPUserttlinh4     Oh+'0t $ 0 < HT\dlBỘ TƯ PHÁPUserNormalttlinh11Microsoft Office Word@v#@m@ʲ@ij") ՜.+,0 hp HOMED BỘ TƯ PHÁP Title !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefiRoot Entry FpujkData %1Table-SWordDocumentHHSummaryInformation(WDocumentSummaryInformation8_CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q