ࡱ> BD !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@AERoot Entry F:e hT7lCWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltquynh Ba==KN8X@"1BCalibri1BCalibri1BCalibri1BCalibri1.hBTimes New Roman1.BTimes New Roman1B.VnTime1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1B.VnTime1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1B.VnTime1B.VnTime1.BTimes New Roman1B.VnTime1BCalibri1 BCalibri1BCalibri14BCalibri1 BCalibri1BCalibri1BCalibri1,8BCalibri18BCalibri18BCalibri1>BCalibri14BCalibri1<BCalibri1?BCalibri1h8BCambria1BCalibri1 BCalibri1.BTimes New Roman1.BTimes New Roman1BArial1B.VnTime1BArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)0.0 #,##0.0                                    ff + ) , *   P P    `      ! " a> #   *    <@ @   X X X \ X H H  H H X X " | <@ @ $1|q $1<w %1<w $|q $1<w %<w %< |@ @  |@ @ * * +<@ @  <@ @ &| ( | + #| %1< q@ @ p@  w@  |w@ w@ |w@ w@ +w@ #|w@ @ |@ ||tGg}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }}) }00\);_(*;_(@_)  }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}A}0 a00\);_(*;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}}5 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}6 }00\);_(*;_(@_) }A}7 e00\);_(*;_(@_) }}9 00\);_(*;_(@_)  }}: ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}; 00\);_(*}-}< 00\);_(*}U}= 00\);_(*;_(@_) }-}> 00\);_(*}x}U 00\);_(*;_( ??? ???}x}V 00\);_(*;_( ??? ???}x}W 00\);_(*;_( ??? ???}x}X 00\);_(*;_( ??? ???}x}Y 00\);_(*;_( ??? ???}x}Z 00\);_(*;_( ??? ???}x}[ 00\);_(*;_( ??? ???}x}h 00\);_(*;_( ??? ???}(}i00\);_(*}(}j00\);_(*}<}k00\);_(*;_(}<}l00\);_(*;_(}<}m00\);_(*;_(}<}n00\);_(*;_(}<}o00\);_(*;_(}<}p00\);_(*;_(}<}q00\);_(*;_(}<}r00\);_(*;_(}<}s00\);_(*;_( 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text % 0Good;Good a%1 Heading 1G Heading 1 I}%O2 Heading 2G Heading 2 I}%?3 Heading 3G Heading 3 I}%234 Heading 49 Heading 4 I}% 5InputuInput ̙ ??v% 6 Linked CellK Linked Cell }% 7NeutralANeutral e%3Normal %8Normal_Xl0000141 9Noteb Note  :OutputwOutput ???%????????? ???;$Percent <Title1Title I}% =TotalMTotal %OO> Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`FSheet1 /.Ch s sn xut cng nghip Phn theo ngnh kinh tn v tnh: % M ngnh Tn ngnh AB Khai khongKhai thc than cng v than non%Khai thc du th v kh t t nhinKhai khong khcCCng nghip ch bin , ch toSn xut ch bin thc phmSn xut ungDtSn xut trang phc(Sn xut da v cc sn phm c lin quan!Sn xut giy v sn phm t giy&Sn xut ho cht v sn phm ho cht%Sn xut thuc, ho dc v dc liu&Sn xut sn phm t cao su v plastic-Sn xut sn phm t khong phi kim loi khcSn xut kim loi=Sn xut sn phm t kim loi c sn (tr my mc, thit b)Sn xut thit b inSn xut xe c ng c!Sn xut phng tin vn ti khcSn xut ging, t, bn, ghDE!Khai thc, x l v cung cp nc?Hot ng thu gom, x l v tiu hu rc thi; ti ch ph liuKhai thc qung kim loiSn xut sn phm thuc l<Sn xut sn phm in t, my vi tnh v sn phm quang hc=Cung cp nc; hot ng qun l v x l rc thi, nc thiThot nc v x l nc thi(nm gc so snh 2015)Thng 02 nm 2018"Thng 01/2018 so vi thng 01/2017#Thng 02/2018 so vi thng 01/2018)2 thng nm 2018 so vi cng k nm 2017 #Thng 02/2018 so vi thng 02/2017 Ton qucSn xut v phn phi in2< H=>@=iBD[ccB :Us~ dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M \\TTTL-LTDUONG\Canon MF4700 SeZ G 4dXA4Canon` *Canon MF4700 Series UFRII LTddd   d d d d dd  dd@@d d d dd d"eddd   !"#$%&'()*+,-./012345678d"  @ !"#$%&'()*+,-d.d/d0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKd   d !"#$%&d!dddd!   d dd@8 4 22h 1 4 22h 1XXd2 Arial\CNZ005.ICC\CNZ005.ICC\CNZ005.ICCCONFIDENTIALCONFIDENTIALHArialDefault Settings X     " dX333333?333333?&<3U} R} !@} `@} @} @@} @} @} @} @:OO @O@OY@Oh@Oh@O@OgCOFOVH OVK OVM OVM OVM OVMOVMOVMOVMOVOOVMOVMOVMOVMOVMOVMOVMOMOVMOIMOIQOVMOVQOVQ ______?????????????????????????????????????????????????????????????????????????N ^&_____?????????????????????????????????????????????????????????????????????????N ^'^^^^^??bbbb???????????????????????????????????????????????????????????????????N ^^^^^^??bbbb???????????????????????????????????????????????????????????????????NAAAA ``??bbbb???????????????????????????????????????????????????????????????????N a a \( \) \+ \*??SSSS???????????????????????????????????????????????????????????????????Naa]]]]BBSSSSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBN D DD?T@T@T@EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN~ X U,i@j2@j[@j~@GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGN Y V k@l@l.@l@ IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN~ Z@ W mq= ףa@ n@n8@nX@ LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z@ W m[@n@n@n@ LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z@ W! m@n@n@ny@ LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z @ W m@nп@n.@n@ LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN Y V m>@n@n@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z$@ W m@nV@n@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z&@ Wm@n@n-@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z(@ W"o@lѾ@l@l@NJINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN~ Z*@ Wm@n@n@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z,@ Wp@q@q@q@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z.@ Wm@na@n~@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z1@ Wm@n@n@n\@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z4@ WmC@nw@n@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z5@ Wm@n~@n@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z6@ Wm@n@n@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z7@ Wm(@n @n@nd@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z8@ Wmfffff`@n@n6@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z9@ WmE@nȾ@n:@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z:@ W#~ m>@niT@n@n@PJIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN~ Z;@ Wm@n@n@n@LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ Z=@ W~ m@n(\oR@n;@n'@PJIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN~ Z>@ Wmq@n@nr@n@PJIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPND0l OVQ!OVM"OM#OVM$OVM%O M&OVM'OVM(OVM)OVM*OVM+OVM,OVM-OVM.OVM/OVM0 VM1 V@2 V@3 V@4 V@5 V@6 V@7 V@8 I@9 ~ Z?@ W m@n@n@nx@ PJIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPN !Y !V-!m>@n @nY@n@!LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN "Y "V$"m@nW@n@nZ@"LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ #ZB@ #W#m%@n@n@ng@#LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ $ZB@ $W%$mT@n6@n@nw@$LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN~ %[C@ %h %r.@s@s @s Y@%LJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN&deeeLJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN'deeeLJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN(deeeLJILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLN)deee )JI*deee *JI+deee +JI,deee ,JI-deee -JI.deee .JI/deee /JI0fggg 0JI1@1dddd2@2dddd3@3dddd4@4dddd5@5dddd6@6dddd7@7dddd8@8dddd9cccc8 >@cb  Z ggD Oh+'0@HXh ltquynhltquynhMicrosoft Excel@L:@i7l՜.+,0 PXh px User Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q