ࡱ> Z\Yj5@ Tbjbj22 (XX    F9F9F98~9d9$E~(;p;;;;]<]<]<|}~}~}~}~}~}~}$mR}] J=]<]<J=J=} ;;}rrrJ=V2 ; ;|}rJ=|}rr$r $r;; 2F9o$rHr4 ~0E~$rqL$r4T6   $r$]<"<r<<]<]<]<}}d5"8$r"8H S HON VN NI B V S DNG VO PHN TCH HIU QU KINH T D N U T Trn Th Ho Trng trung hc Kinh t H Ni 1. Gii thiu h s hon vn ni b IRR (Internal Rate of Return). 1.1. H s hon vn ni b l mc li sut m d n c th t c m bo cho tng cc khon thu ca d n cn bng vi cc khon chi thi gian mt bng hin ti. 1.2. tnh IRR c nhiu phng php nhng tnh IRR theo phng php ni suy thng c s dng v vic tnh ton khng phc tp, chnh xc hp l c th chp nhn c. Cng thc: EMBED Equation.3 (1) Trong : IRR: H s hon vn ni b cn ni suy (%) r1: T sut chit khu thp hn ti NPV1 > 0 gn st 0 nht r2: T sut chit khu cao hn ti NPV2 < 0 gn st 0 nht. NPV: Gi tr hin ti thc IRR cn tm (ng vi NPV = 0) s nm gia r1 v r2 (xem [1] tr 159) Bn cht IRR c th hin trong cng thc sau: EMBED Equation.3 (2) Trong : n: S nm hot ng ca d n t: Nm bt u thc hin d n c coi l nm gc CIt: Gi tr lung tin mt thu ti nm t COt: Gi tr lung tin mt chi ti nm t (gm chi ph u t v chi ph vn hnh hng nm ca d n) (xem [1] tr 157). ( Nguyn tc s dng ch tiu ny: Mt d n u t c chp nhn khi c IRR EMBED Equation.3 r min Trong r min l li sut i vay nu phi vay vn u t, c th l t sut li nhun nh mc do nh nc qui nh, nu vn u t do ngn sch cp. C th l chi ph c hi nu s dng vn t c u t. Trong trng hp so snh nhiu d n c lp la chn th d n no c IRR cao nht s l d n tt nht. 2. ng dng h s IRR trong phn tch hiu qu vn u t (trng hp trm chit np lpg Hi Phng). 2.1. S liu tm tt ca d n. ( Tng s vn u t: 9785 tr. ng Trong : - Vn t c ca cng ty: 10% - Vn vay: 90% - Mc li vay vn bnh qun l 9%/nm ( Thi gian xy dng trm l 1 nm (nm 2000) ( Thi gian hot ng ca d n (bao gm c thi gian xy dng) l 16 nm (2000 2015) ( n gi chit np 0,63405 triu ng/tn ( Khu hao u trong 5 nm bng 3,485% vn u t ( Thu VAT (10%) Thu thu nhp doanh nghip bng 32% li tc chu thu. Trn c s cc ti liu k thut, thit k v d bo th phn LPG ti Hi Phng v cc tnh khc min Bc Vit Nam. Ngi ta d kin sn lng bn LPG, doanh thu hng nm nh s liu trong Bng 1 (Gi tr thu nhp hng nm) v Bng 2 (D tr cc khon thu chi hng nm ca d n). Bng 1: gi tr thu nhp hng nm STTNmSn lng bn (tn)Gi chit np (triu ng)Doanh thu (triu ng)120002200152070,6340533013200268010,6340543124200383700,6340553075200490290,63405572562005104740,63405664272006120510,63405764182007133170,63405844492008144000,634059130102009144000,634059130112010144000,634059130122011144000,634059130132012144000,634059130142013144000,634059130152014144000,634059130162015144000,634059130Bng 2: d tr cn i thu chi n v tnh: Triu ng SttCh tiuNm hot ngACc khon thu200020012002200320042005200620071Doanh thu033014312530757256641764184442Vn u t9785BCc khon chi1Vn u t97852Chi ph vn hnh13791406143414631493153115623Thu VAT3304315315726647648844Thu li tc-621504838109711276171119325Tin li vay1957826264963131566Tng chi-991826412946327133193589400z    D H l n v z " J L r t v x ( * ξξξξξξξξξξξΫΏzξjξhxEhxECJH*OJQJaJ)jhxEhxECJEHOJQJUaJ6j7'C hxEhxECJOJQJUVaJmHnHu%jhxEhxECJOJQJUaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ"hxEhxE5CJOJQJaJo(hxEhxE5CJOJQJaJ)z * @ l " """""k"k""G"""""""dxx`gdxE$xx`a$gdxE$dxx`a$gdxE$dxx`a$gdxEdxx`gdxE$dxx`a$gdxE$xx`a$gdxEPR* 6 : B D n p xz8:<>TXjlz|񢍾|j#hxEhxE@CJH*OJQJaJ hxEhxE@CJOJQJaJ)j`hxEhxECJEHOJQJUaJ6j>'C hxEhxECJOJQJUVaJmHnHu%jhxEhxECJOJQJUaJhxEhxECJH*OJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ) H\RBh>z"("""""""""""""""""""""dxx`gdxE$dxx`a$gdxEdxx`gdxE$xx`a$gdxEHJRVXBDF ξήήήήΜΊήήήwaLw)jhxEhxECJEHOJQJUaJ+j%C hxEhxECJOJQJUVaJ%jhxEhxECJOJQJUaJ"hxEhxE56CJOJQJaJ" jhxEhxECJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJH*OJQJaJhxEhxECJOJQJaJ#hxEhxE@CJOJQJaJo( hxEhxE@CJOJQJaJ &*PR&(tv bhѿѿѿѭ#hxEhxE@CJOJQJaJo( hxEhxE@CJOJQJaJ" jhxEhxECJOJQJaJ"hxEhxE5CJOJQJaJo(hxEhxE5CJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ6>"$DF(*>@XZ~(* 46prz|8:RV࢐"hxEhxE5CJOJQJaJo(hxEhxE5CJOJQJaJhxECJOJQJaJ" jhxEhxECJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ hxEhxE@CJOJQJaJ8V6""$d$Ifa$gdxE$dxx`a$gdxE *,6 R V x z *!D!!!!!!!!!!"" """("P"""" #P#p###$ffff4ffffffffgg gξβξΣΣξξΣΣξξΣΣΣΣΣΣξΣξUhxEhxECJOJQJaJhxECJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ"hxEhxE5CJOJQJaJo(hxEhxE5CJOJQJaJ?68<FHJLW DDDDD$d$Ifa$gdxEkd$$Iflr$ Bdp04 lalLNR\fvYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd$$Iflr$ Bdp04 lalYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd$$Iflr$ Bdp04 lalYFFFFF$d$Ifa$gdxEkdq $$Iflr$ Bdp04 lalYFFFFF$d$Ifa$gdxEkdX $$Iflr$ Bdp04 lal",8HRYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd? $$Iflr$ Bdp04 lalRTXbn~YFFFFF$d$Ifa$gdxEkd& $$Iflr$ Bdp04 lalYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd $$Iflr$ Bdp04 lalYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd $$Iflr$ Bdp04 lal",YFFFFF$d$Ifa$gdxEkd$$Iflr$ Bdp04 lal,.4>JZdYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd$$Iflr$ Bdp04 laldflvYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd$$Iflr$ Bdp04 lalYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd$$Iflr$ Bdp04 lal YFFFFF$d$Ifa$gdxEkdw$$Iflr$ Bdp04 lal *:DYFFFFF$d$Ifa$gdxEkd^$$Iflr$ Bdp04 lalDFLVbr|YFFFFF$d$Ifa$gdxEkdE$$Iflr$ Bdp04 lal|~ YF"F"3D30$d$Ifa$gdxE$dxx`a$gdxEkd,$$Iflr$ Bdp04 lal b pRDB0/;$d$Ifa$gdxEd$IfgdxEd$IfgdxEkd$$Ifl4F$ !0!  4 lalf4$d$Ifa$gdxE ! !! !*!,!0!D!H!R!\!f!p!z!!!!!!!<;<;<;<D0;<;<;<;<D0;Ffd$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFf-$d$Ifa$gdxE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""<;<;<;<D0;<;<;<;<D0;Ffb"d$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFf$d$Ifa$gdxE""" """$"&"("*"."P"R"\"f"p"z""""""""<;<;<;<D0;<;<;<;<HD0;Ff0)d$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFf%$d$Ifa$gdxE"""""""""" ###"#*#2#<#F#P#R#V#p#x#<;<;<;<D0;<;<;<;<D0;Ff/d$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFf,$d$Ifa$gdxEx#################fff<;<;<;<D0;<;<;<;<7Ff6$ !d$Ifa$gdxE$d$Ifa$gdxE$d$Ifa$gdxEFfe3$d$Ifa$gdxE643387Cn i thu chi-9918660136620362405305236354106Bng 2: d tr cn i thu chi (tip) SttCh tiuNm hot ngACc khon thu200820092010201120122013201420151Doanh thu913091309130913091309130913091302Vn u tBCc khon chi1Vn u t2Chi ph vn hnh159516281663170517421780181918603Thu VAT9139139139139139139139134Thu li tc211921092097208420722060204720345Tin li vay6Tng chi462746504673470247274723477948077Cn i thu chi450344804457442844034377435143232.2. Tnh ton cc ch tiu phn tch Cn c vo s liu trong bng 1 v bng 2 ta tnh : a: Ch tiu Gi tr hin ti thc (NPV) theo cng thc sau: EMBED Equation.3 (3) Cc k hiu r, n, CIt, COt, tng t cng thc (1), (2) NCFt: gi tr lung tin mt thc c sau cn bng thu chi ti nm t Vn dng cng thc (3) ta tnh gi tr hin ti thc NPV Kt qu tnh ton: NPV(r = 9%) bng 14.935,123 triu ng b: Tnh ch tiu h s hon vn ni b IRR Vi kt qu m tm gi tr r1 = 23,5% V r2 = 24% Th NPV(r1) = 182.192 triu ng V NPV(r2) = - 73667,89 triu ng Vn dng cng thc (3) ta c: EMBED Equation.3  EMBED Equation.3 Kt qu ny cho thy IRR = 23,86%, tc l nh hn r (r= 9%) ( d n t hiu qu kinh t cao v hon ton chp nhn c theo phng din ny. 3. Kt lun Qua vic vn dng ch tiu h s hon vn ni b IRR phn tch hiu qu kinh t ca d n kh thi trm chit np LPG Hi Phng, c th rt ra mt s nhn xt nh sau: - u im + H s hon vn ni b IRR l ch tiu hay c s dng m t tnh hp dn ca d n v IRR l ch tiu th hin tnh li nhun ca d n, mt mt n biu hin li sut m d n mang li trn vn u t, mt khc n th hin t l li vay vn ti a m d n c th chp nhn c. y l u im quan trng nht. Vic s dng tiu chun ny thch hp vi trng hp v l do no ngi nh gi mun trnh vic xc nh t sut chit khu c th dng nh gi gi tr hin ti thc ca d n (NPV) - Nhc im + Vic p dng ch tiu ny c th khng chnh xc nu tn ti cc khon cn bng thu chi thc (NCF) m ng k trong giai on vn hnh d n. Lc NPV ca d n s i du nhiu ln khi chit khu theo t sut chit khu khc nhau v ng vi mi ln i du l mt ln xc nh IRR khc nhau m ta khng bit gi tr no l thch hp cho vic nh gi. + Tiu chun ny s cho bit kt qu sai lch trong trng hp so snh cc phng n loi tr nhau. + Vic tnh IRR s phc tp i vi nhng ngi tnh ton bng tay. Xut pht t nhng l do trn c th ni H s hon vn ni b IRR c coi l ch tiu thch hp p dng cho cc trng hp gp kh khn trong vic tm t sut chit khu thch hp tnh NPV ca d n hoc ngi ta mun bit mc sinh li ca vn u t trong thi gian hot ng ca d n l bao nhiu( Ti liu tham kho 1. Nguyn Bch Nguyt - Gio trnh lp v qun l d n u t. Nh xut bn thng k, HN, 2000 2. D n kh thi trm chit np LPG Hi phng ca Cng ty ch bin v kinh doanh cc sn phm kh - Tng cng ty du kh Vit nam ff4f@fHfRf\fffpfzffffffgD0;<;<;<;<ΐ"D0$dxx`a$gdxEFfS:$d$Ifa$gdxE$Xd$If]Xa$gdxE$d$Ifa$gdxEg gg*g4g>gHgRgueDU0B;B<B;B<$d$Ifa$gdxEd$IfgdxEd$IfgdxEkdo<$$Ifl4F$ !0!  4 lalf4 gg*gzggggggghh2hBhPhRhZh\h^hnhhhh>i^iiiiiFjTjVjljjj k kkrkkkkl&l(l௟p6jt)C hxEhxECJOJQJUVaJmHnHu%jhxEhxECJOJQJUaJhxEhxE6CJOJQJaJ"hxEhxE56CJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJhxEhxE5CJOJQJaJ,Rg\gfgpgzg|ggggggggggggghhhhh;<;<D0;<;<;<;<D0;<;<FfAd$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFf>$d$Ifa$gdxEh h hhhhh2h4h6h8h:hh@hBhDhHh^h`hbhdhfh;<;<D0;<;<;<;<D0;<;<FfHd$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFfWE$d$Ifa$gdxEfhhhjhlhnhphthhhhhhhhhhhhhiiii;<;<D0;<;<;<;<HD0;<;<FfOd$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFf%L$d$Ifa$gdxEi&i.i6i>i@iDi^ihiri|iiiiiiiiiiiii;<;<D0;<;<;<;<D0;<;<FfZVd$IfgdxE$d$Ifa$gdxEFfR$d$Ifa$gdxEiiiiiiiij jjj(j2j*CJOJQJaJ%hxEhxE56CJOJQJaJo("hxEhxE56CJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJH*OJQJaJhxEhxECJOJQJaJ%jhxEhxECJOJQJUaJ)jbhxEhxECJEHOJQJUaJnn0o|ooo*pHq`qrrDuvvylzz^}"""""L""""""V"V""V"""k$dxx`a$gdxEdxx`gdxE$dxx`a$gdxE$xx`a$gdxE$dxx`a$gdxEoooooooo"p$p&p(p*pppppppqq*q.qHq`qqqۿیufVfDfVfVfVffV" jhxEhxECJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ,jghxEhxE5CJEHOJQJUaJ6jC hxEhxECJOJQJUVaJmHnHu,j)ehxEhxE5CJEHOJQJUaJ6jC hxEhxECJOJQJUVaJmHnHuhxEhxE5CJOJQJaJ(jhxEhxE5CJOJQJUaJqrrrrrrrr s$s:s*CJOJQJaJ%hxEhxE56CJOJQJaJo("hxEhxE56CJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ4wwwwxx*x,xxxyyyyyzz>zBzzzzzF{x{z{~{{{{{| |f|h|||||||$}&}Z}\}^}}}}}~Nͽͽͽͽͫͽͽͽͽͽͽͽͽͽ͙͇ͽͽ"hxEhxE6>*CJOJQJaJ" j<hxEhxECJOJQJaJ"hxEhxE56CJOJQJaJhxEhxECJOJQJaJo(hxEhxECJOJQJaJ hxEhxE@CJOJQJaJ#hxEhxE@CJOJQJaJo(3^}}F~NPRT""PS"PS""$dxx`a$gdxEdxx`gdxENPRThxEhxEhWOJQJ&1h:pH_/ =!"#$%`Dd BDB S A? 2rJ쭁j0D`!rJ쭁j0 PlxJAgϻK4 )$" &}$D%I'{+A269;YrZ7;D<鑲b< Q}UVar/u%fL~\5Z`y-CH呧hW$OEZwV*!Y_Y''8lmԭōzx=\UbX~EZ8gg8f*u/UNZ@{9O (?KV-2VqFC \y]Hκ^:C)[ Dd 05B S A? 2y1$7߸d`!y1$7߸dYkxS;KP>$m4:RA-b:ib_hn7:tu8[1GS|ܛs /6tV2H4M[2$-Y$;vĘL0 S` 0(5} 8:lWGNJ9DFgL>}!]]*۶E1-/XHة6kB@~=\FyucH`S6A^߇7+]q/ =GXzhpQ- ?dDfvz\ ny b0o;-^07qpiGc#=G9Żx6 #s> 0_߱wAo/wPRou/4~w1@6,vպJxqDd B S A? 2AMJ-K#kI>H`!AMJ-K#kI>@Rx5O= ` }IXI*(p (T, vѻ:xgw$KB 1F[gZB3dFCCL ;.RRiaÉMy΀1?\}b2ߝ`ݟړRZ6k]v#1ODg&$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l0,55d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXk[^_`abdcefgihlmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry# FаE]Data QiWordDocument"(ObjectPool%-0аE_1137321783 F-0-0Ole CompObjfObjInfo "#&)+,-./01345678: FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qDIxI IRR=r 1 +(r 2 "r 1 )NPV 1 NPV 1 "NPV 2Equation Native _1137321790 F-0-0Ole CompObj f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qDI I CI t 1(1+IRR) t =CO t 1(1+IRR) tt=0n " t=0n "ObjInfo Equation Native _1126555831F-0-0Ole FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q'hmIdyI e" FMicrosoft Equation 3.0 DS EqCompObjfObjInfoEquation Native ,_1137322356F22Ole CompObjfObjInfoEquation Native uation Equation.39qDI0I NPV=(CI t "CO t ).(1+r) "tt=0n " FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q_1135065084F22Ole CompObjfObjInfo HyII IRR=23,5+(24"23,5)182192182192+73668 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native !_1135065094F22Ole $CompObj %fObjInfo!'Equation Native (D1TableSummaryInformation($*(IToI =23,86%Oh+'0,8DT dp  mHỆ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ VÀ SỬ DỤNG VÀO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯHỆnxmaixmaxmaNorm#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh55d5p55#v#vd#vp#v#v:V l055d5p55/ 4al$$Ifl!vh555#v#v#v:V l40!555/ 4alf4S$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd?$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd !$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdt$$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd'$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdB+$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd.$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd2$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalW$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V lL0!555555555 5 / 4alkdw5$$IflL $ 7 K^r!0!((((4 lalk$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l4p0!555555555 5 / / 4alf4kd8$$Ifl4p $ 7 K^r!0!((((4 lalf4$$Ifl!vh555#v#v#v:V l40!555/ 4alf4S$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd4=$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd@$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdD$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdiG$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdJ$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd7N$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdQ$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdU$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalS$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkdlX$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalW$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l0!555555555 5 / 4alkd[$$Ifl $ 7 K^r!0!((((4 lalk$$Ifl!v h555555555 5 #v#v#v#v#v#v#v#v#v #v :V l4^0!555555555 5 / / 4alf4kdB_$$Ifl4^ $ 7 K^r!0!((((4 lalf4^Dd p05!B S A? 2y48^+]c`!y48^+] kjx=KAgg/#XA^Iaeb% V X'H[; {sgnoQN{睙+0trvZ(OB1'UZa@ 3g4EC{PV輥4']Gó6 zx$Inǯj>q?~B$]4<1W B9ltz'v✭x/\qtXˆ}tN:?9.e;lgX0| o7Ҝ1:a(ygs̛)NJqXrmI+BgS ԣ~u_[OpDd iHB S A? 2Kf%U"Զa me`!Kf%U"Զa @|xcdd``N` ĜL 312Ec21BUs30)0/41@ T UXRY_L Qb FEnKȊ7ӃnfbM-VK-WMc`h3L1763r|eadhiddEq0vq,dqp.0__ #c 7e@5YPfA5ςbP 27)? g&p~ϵ| p󮲃XQlˀڌCb38VA&gP8AN!cGNSLLJ% aLaDd B S A? 2Z?rh5|Z6g`!.?rh5|ZҊxcdd``> @bD"L1JE `x0>`41=@hD P#7T obIFHeA*;a#L ! ~ Ay A.si#.y Ūp~Qf0=ص:pyFL@(\H02pA+ 3=adbR ,.Iͅ+37alnxmai1maMicrosoft Word 10.0@^в@I@v՜.+,0X hp 9TCTKO0 A mHỆ SỐ HOÀN VỐN NỘI BỘ VÀ SỬ DỤNG VÀO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TitleDocumentSummaryInformation82CompObj9j FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89qD`D xENormalCJOJQJ_HmH sH tH D`D xE Heading 1$$dh@&a$5DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No List4 `4 xEFooter !4B`4 xE Body Text$a$8P`8 xE Body Text 2$a$!z z z z zN zf95MZzf BLwU) N=cFW   # $ % & ' ) . 3 ; @ A C H M U Z [ ] b g o t u w |    % - 2 3 6 ; A I N O R W ] e j k n s y A E N \ ] _ m r w |      ( ) . 3 8 = B G L M O X Y ] a e i m q u v x  $).38=BCimv  !"$/012345678:KPUZ_dinstv #$&6;@EJOTY^_U 8esZd`m6z#0000@000000000000000000000000000000000000 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000M90 N#M90.^M90M90M90M900O90O90."AM90*  g(loqwNTBIKLMO 6LR,d D| !""x#fgRghfhiiLjn^}T !"#$%&'()*+,-./012@ACDEFGHJNR%9;::::::8@0( B S ?l] B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace MQRUVYZ`afgjkoprsuvy}  #$&')*-.2367:;@GKLPQTUYZ^_bkmnrwyz BGHJQSTVW[\_`cdfgjknor{}~ !"%/1256:>@EHMOVYZ^cghklpqvw{| "#&),.1256;<@ADILMPTW\_`cdfginqruvz{ "#'(*+./2378;<?@BCFGIKMNQRTUWX\]`afgklosvw{  !#$'(*/2378:;=>@ACDGHLQTUYZ\]_dijnostxy|}  0347?BCFGJKNOSTXY[eijnorswx|} "#(+./3;>?BCEHLW[\_`dejkqrv{~     " ( - . 1 2 6 7 : ; > ? A B F G L M Q U X Y \ ] ` a e f j k n p r s w { } ~    ) , - / 0 4 6 ; < @ A D E H I M N Q R V W [ _ b c h i l    " # ' O S x | } CGKMNQRUVYZ]cgilmpquvyz~ $'(+,.>ABEFJvz&)*-.1dhimnqruvz{ !#$(/2479>?ABFGKUY[^_bchimnqrvwyz}~ !#$(),-0138;<?@CDFGJKNORegsv !$%)8;<>?BCFSUVXY\]abefjkmnqrtuyz~   #(+,13569:=>@ADEGHLMPQTUX\^_cfhiklpqtuxy{ "#'(+,/02478<=?@CDHIKLNORSVWZ[^_abdeghjkmnqrvw{| !"$%()-.01569:=>ABFGJKOPSTVWYbghlostvw{| "#&'*+0156:;=>BCHIMNRSWXZ[^_bcfgjknorsuvyz}~ #$&'+,/048<=AFHIMNQRUVYZ_`efjkoptuxz~ #$()./2356:?BCEFHIMNSTVW[\`adeijmnqruvyz|} &()+,/03489>?BGJKPQTUYZ\]`aefhimnstwx{|ztuMO\_ . 1 .1 Z\s{25 d6:$&uxz"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: A Ci_nxmaixEWH_   # $ % & ' ) . 3 ; @ A C H M U Z [ ] b g o t u w |    % - 2 3 6 ; A I N O R W ] e j k n s y A E N \ ] _ m r w |      ( ) . 3 8 = B G L M O X Y ] a e i m q u v x  $).38=BCimv  !"$/012345678:KPUZ_dinstv #$&6;@EJOTY^_A@@L8 $ !X PPPPPP PfUnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial9 Webdings7& r.VnTime"1h 0 0!x243H)?H_LH S HON VN NI B V S DNG VO PHN TCH HIU QU KINH T D N U Tnxmainxmai