ࡱ> Rbjbj ;hh+K&'PP8FbtB"AAAAAAA$D@GBQ@BlB///8A/A///Pe4wP/AB0B/H#H//H2/BBq)BHP p: CHNH PH _____________ S: /2016/N-CPCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ___________________________________ H Ni, ngy thng nm 2016 NGH NH Quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; chc nng, nhim v v c cu t chc thng k B, c quan ngang B Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 19 thng 6 nm 2015; Cn c Lut thng k ngy 23 thng 11 nm 2015; Cn c Ngh nh s 94/2016/N-CP ngy 01 thng 7 nm 2016 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thng k; Cn c Ngh nh s 123/2016/N-CP ngy 01 thng 9 nm 2016 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan ngang B; Theo ngh ca B trng B K hoch v u t; Chnh ph ban hnh Ngh nh quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; chc nng, nhim v v c cu t chc thng k B, c quan ngang B. Chng I QUY NH CHUNG iu 1.Phm vi v i tng p dng 1. Ngh nh ny quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; chc nng, nhim v v c cu t chc thng k B, c quan ngang B. 2. Ngh nh ny p dng i vi B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph v y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng; y ban nhn dn qun, huyn, th x, thnh ph thuc tnh; y ban nhn dn x, phng, th trn. iu 2. Nguyn tc t chc v hot ng ca h thng t chc thng k tp trung, t chc thng k B, c quan ngang B 1. Nguyn tc t chc a) H thng t chc thng k tp trung v t chc thng k B, c quan ngang B thuc h thng t chc thng k nh nc. b) H thng thng k tp trung c t chc theo ngnh dc gm c quan thng k trung ng v c quan thng k a phng. c) T chc thng k B, c quan ngang B (sau y vit gn l thng k B) do B trng, Th trng c quan ngang B trnh cp c thm quyn quyt nh thnh lp. 2. Nguyn tc hot ng a) H thng t chc thng k tp trung, thng k B hot ng theo chng trnh thng k do cp c thm quyn ph duyt; bo m nguyn tc c lp v chuyn mn, nghip v v theo quy nh ca Lut thng k. b) C quan thng k trung ng gip B trng B K hoch v u t t chc iu phi hot ng thng k nh nc nhm xy dng h thng thng tin thng k quc gia ng b v thng nht. c) Thng k B c trch nhim tham mu gip B trng, Th trng c quan ngang B phi hp vi c quan thng k trung ng trong thc hin cc chng trnh thng k c lin quan v chu s hng dn, thanh tra, kim tra v chuyn mn, nghip v thng k ca c quan thng k trung ng. Chng II CHC NNG, NHIM V, QUYN HN V C CU T CHC CA H THNG T CHC THNG K TP TRUNG iu 3. H thng t chc thng k tp trung 1. H thng t chc thng k tp trung c t chc theo ngnh dc gm c quan thng k trung ng v c quan thng k a phng. a) C quan thng k trung ng l Tng cc Thng k trc thuc B K hoch v u t. Tng cc Thng k c t cch php nhn, con du c hnh quc huy, ti khon ring ti kho bc nh nc v tr s lm vic chnh ti thnh ph H Ni. C cu t chc ca Tng cc Thng k gm: cc, v, vn phng, n v s nghip cng lp, Cc Thng k v Chi cc Thng k a phng. Cc thuc Tng cc Thng k c phng, vn phng, n v s nghip trc thuc; Vn phng Tng cc Thng k c phng. b) C quan thng k a phng gm: - C quan thng k cp tnh l Cc Thng k; Cc Thng k c t cch php nhn, con du ring, c tr s lm vic v c m ti khon ti kho bc nh nc theo quy nh ca php lut. C cu t chc ca Cc Thng k gm: vn phng, cc phng chuyn mn v Chi cc Thng k. - C quan thng k cp huyn l Chi cc Thng k. Chi cc Thng k c t cch php nhn, con du ring, c tr s lm vic v c m ti khon ti kho bc nh nc theo quy nh ca php lut. 2. Th tng Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Thng k. 3. Tng cc trng Tng cc Thng k quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca cc n v thuc v trc thuc Tng cc Thng k. Mc I TNG CC THNG K iu 4. V tr v chc nng Tng cc Thng k l c quan trc thuc B K hoch v u t, thc hin chc nng tham mu gip B trng B K hoch v u t qun l nh nc v thng k, iu phi hot ng thng k,t chc cc hot ng thng k v cung cp thng tin thng k kinh t - x hi cho cc t chc, c nhn theo quy nh ca php lut. iu 5. Nhim v v quyn hn Tng cc Thng k thc hin cc nhi#m vu#, quyn ha#n sau y: 1. Trnh B trng B K hoch v u t trnh Chnh ph, Th tng Chnh ph xem xt, quyt nh hoc trnh cp c thm quyn xem xt, quyt nh: Cc d n lut, php lnh; d tho ngh quyt ca Quc hi, y ban Thng v Quc hi; d tho ngh quyt, ngh nh ca Chnh ph; d tho quyt nh, ch th ca Th tng Chnh ph v thng k. 2. Trnh B trng B K hoch v u t xem xt, quyt nh: H thng ch tiu thng k ca B c phn cng; quy ch ph bin thng tin thng k, k hoch cng tc v cc vn bn quy phm php lut v thng k thuc thm quyn ca B trng B K hoch v u t. 3. Gip B trng B K hoch v u t ch tr, phi hp vi cc B, ngnh thc hin cc ni dung do B K hoch v u t thc hin theo quy nh ca Lut thng k, gm: a) Xy dng, thng nht qun l h thng thng tin thng k quc gia, h thng thng tin thng k cp tnh, cp huyn; b) Hng dn, kim tra v bo co kt qu thc hin h thng ch tiu thng k quc gia, h thng ch tiu cp tnh, cp huyn, cp x v chng trnh iu tra thng k quc gia. c) T chc, iu phi cc hot ng: nghin cu, ng dng phng php thng k tin tin; pht trin v ng dng cng ngh thng tin - truyn thng; kt ni, cung cp d liu, thng tin gia cc h thng thng tin thng k nh nc; thc hin tiu chun qun l v nh gi cht lng thng tin thng k; bo co kt qu tham kho kin ngi s dng thng tin thng k v hp tc quc t trong hot ng thng k nh nc. 4. T chc thc hin cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, quy hoch, k hoch, chng trnh, d n, n quy nh ti khon 1 v 2 iu 5 Nghi# i#nh nay sau khi c cp co th m quyn ph duyt v ban hnh. 5. T chc tuyn truyn, ph bin, giao du#c phap lu#t v thng k. 6. Thm nh chuyn mn, nghip v i vi: h thng ch tiu thng k; phn loi thng k; phng n iu tra thng k; ch bo co thng k; s liu thng k theo quy nh ca php lut. 7. Ch tr, phi hp vi cc B, ngnh, a phng c lin quan t chc thc hin cc cuc tng iu tra v cc cuc iu tra thng k; s dng d liu hnh chnh vo hot ng thng k nh nc; thc hin ch bo co thng k tng hp, bin son ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k quc gia, h thng ch tiu thng k khc c cp c thm quyn giao. 8. Ch tr, phi hp vi cc B, ngnh lin quan xy dng v t chc thc hin quy ch phi hp cung cp, s dng d liu hnh chnh; qun l h thng c s d liu thng k quc gia tp trung, thng nht v kt ni vi cc c s d liu quc gia khc, c s d liu b, ngnh cung cp, cp nht thng tin theo quy nh ca php lut. 9. Thanh tra, kim tra chuyn ngnh thng k; pht hin, ngn chn v x l theo thm quyn hoc kin ngh c quan nh nc c thm quyn x l vi phm php lut v thng k. 10. Phn tch, d bo v cng b thng tin thng k kinh t - x hi theo quy nh ca php lut. 11. Thc hin cc nhim v, quyn hn khc do B trng B K hoch v u t giao v theo quy nh ca php lut. Mc II CC THNG K iu 6. V tr v chc nng Cc Thng k l c quan trc thuc Tng cc Thng k, thc hin chc nng gip Tng cc trng Tng cc Thng k v y ban nhn dn cp tnh thng nht qun l nh nc v hot ng thng k trn a bn; iu phi v t chc cc hot ng thng k theo chng trnh cng tc do Tng cc trng Tng cc Thng k giao; cung cp thng tin thng k kinh t - x hi cho cc c quan, t chc, c nhn theo quy nh ca php lut. iu 7. Nhim v v quyn hn 1. Thc hin cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, k hoch, chng trnh, d n, n lin quan n l)nh vc thng k sau khi c cp c thm quyn ph duyt v ban hnh. 2. Phi hp vi c quan chc nng thuc y ban nhn dn cp tnh tuyn truyn, ph bin gio dc php lut v thng k. 3. Xy dng, qun l, vn hnh h thng thng tin thng k cp tnh, h thng thng tin thng k cp huyn theo hng dn ca Tng cc Thng k. 4. Thu thp, tng hp thng tin, bin son ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k cp tnh, cp huyn, cp x v cc sn phm thng k khc theo chng trnh, k hoch cng tc do Tng cc trng Tng cc Thng k giao; cung cp thng tin thng k kinh t - x hi p ng yu cu tng hp thng tin thng k quc gia; yu cu qun l, iu hnh kinh t - x hi ca c quan nh nc cp tnh v nhu cu ca cc c quan, t chc, c nhn theo quy nh ca php lut. 5. T chc thc hin iu tra thng k ngoi chng trnh iu tra thng k quc gia do Ch tch y ban nhn dn cp tnh quyt nh v phn cng thc hin. 6. Gip Tng cc trng Tng cc Thng k0df, . J L \ ` b t v x z  °pYH7H h?EhV0OJQJaJmHsH h?Eh }OJQJaJmHsH,jh?Eh]mOJQJUaJmHnHuh?EhK!6CJaJmHsHh?EhH<6CJaJmHsHh?Eh }6CJaJmHsHh?Eh=}6CJaJmHsH"h?Eh }5CJH*aJmHsHh?Eh }5CJaJmHsHh?Eh }CJaJmHsHh?Eh }5CJH*mHsHh?Eh }5CJmHsH02f, . v x | lggd }wkd$$Ifl0R $R > t$644 l` alpyt9$d`$Ifa$gd H $$Ifa$gd H |   J8:Ljl$dx-D9DM `a$gd?E$dx`a$gd?E $dxa$gd?E$dx`a$gd?E $x`a$gd?E$ 6xa$gd~2gd }gd } 0 ~    ͼޫޫޚ~obRBR0#h?Ehjf6@CJaJmHsHh?EhK!6CJaJmHsHh?Eh }6CJaJmHsHh?E6CJaJmHsHh?Eh }CJaJmHsHh?Eh }mHsH jh?Eh }UmHnHu h?Eh }OJQJaJmHsH h?EhgOJQJaJmHsH h?EhDOJQJaJmHsH h?Eh?vOJQJaJmHsH h?Eh QOJQJaJmHsH h?EhOJQJaJmHsH 6 < D F ^ ` p r &(ldf 0248:￯o__Oh?EhI#6CJ aJmHsHh?Ehg6CJaJmHsHh?Eh*h6CJaJmHsHh?Eh Q6CJaJmHsHh?Eh6CJaJmHsHh?EhQz6CJaJmHsHh?EhL6CJaJmHsHh?Eh1 6CJaJmHsHh?Eh=}6CJaJmHsHh?Eh:6CJaJmHsHh?Eh }6CJaJmHsH:Fhjltz|ϹxbWD1%h?EhCJaJeh@r@%h?Eh,cpCJaJeh@r@h?EhCJaJ+h?Eh,cp5CJ\aJeh@r@+h?Eh5CJ\aJeh@r@)h?Eh0JCJaJeh@r@+h?Eh }5CJ\aJeh@r@+h?EhTVpr6BDٳƳ٠ٍفuiu]QuE<h?E5CJaJh?Eh05CJaJh?Eh5CJaJh?Eh}"5CJaJh?Eht5CJaJh?Eh,cp5CJaJh?Eh?E5CJaJ%h?EhCJaJeh@r@%h?Eh+;CJaJeh@r@%h?EhCJaJeh@r@%h?EhgCJaJeh@r@%h?EhDNDVDDDDDDDEEԾ{peeVGh?EhCJaJmHsHh?Eh{KCJaJmHsHh?Eh{KCJaJh?EhVCJaJh?EhCJaJmHsHh?EhjCJaJh?EhjCJaJmHsHh?EhVCJaJmHsHh?EhCJaJh?Eh5CJaJh?Ehjf5CJaJh?Ehb\5CJaJh?Eha5CJaJh?Eh5CJaJh?Eh}5CJaJh?Eht5CJaJh?Eh,cp5CJaJh?Eh?E5CJaJLGGGZH^H`HHHHHHH IINIIIIIIIIIK@KDKtcRc h?Eh"OJQJaJmHsH h?Eh<OJQJaJmHsHh?EhJ-5CJaJh?Ehjf5CJaJh?Ehb\5CJaJh?Eha5CJaJh?Eh CJaJh?Eh9CJaJh?Ehb\CJaJmHsHh?EhCJaJh?Eh>CJaJh?EhwCJaJh?EhDCJaJh?Ehb\CJaJIDK4LVMQNRБ̒| $ xa$gd?E$dx`a$gd?E$ dx`a$gd?E$dxG$H$`a$gd?E$ dx`a$gd?E$dx`a$gd?E$ dx`a$gd?E DKKK6L0MRMVMXM\MMNNNNNOO8OLO^OOPPQK|k^Q^D^h?Eh&HOJQJaJh?Eh9OJQJaJh?EhJ-OJQJaJ h?Eh>OJQJaJmHsHh?Eh>OJQJaJ h?EhqOJQJaJmHsH h?Eh<[OJQJaJmHsH h?EhwxOJQJaJmHsH h?EhJ-OJQJaJmHsH h?Eh OJQJaJmHsH h?EhJOJQJaJmHsH h?Eh_c}OJQJaJmHsHQbQQNR^RRDz\R̐ΑБq`O`> h?EhvOJQJaJmHsH h?Eh0 UOJQJaJmHsH h?Eh>)OJQJaJmHsH h?Eh'BOJQJaJmHsH h?Eh<[OJQJaJmHsH h?Eh_c}OJQJaJmHsH h?EhJOJQJaJmHsHh?Eh@5OJQJaJUh?Eh@5CJaJh?Eh@5CJaJmHsH h?Ehzv\OJQJaJmHsH h?Eh@5OJQJaJmHsH v Ch tch y ban nhn dn cp tnh qun l nh nc v cng tc thng k trn a bn; hng dn, kim tra v bo co kt qu thc hin h thng ch tiu thng k cp tnh, cp huyn, cp x. 7. Thm nh chuyn mn, nghip v thng k theo phn cp ca Tng cc trng Tng cc Thng k. Hng dn v chuyn mn nghip v thng k i vi thng k s, ngnh, x, phng, th trn; thng k ca cc n v s nghip v doanh nghip thuc tnh, thnh ph trc thuc trung ng ni Cc Thng k c tr s. 8. Phn tch, d bo tnh hnh kinh t - x hi; cng b, ph bin thng tin thng k thuc h thng ch tiu thng k cp tnh, cp huyn, cp x cho cc c quan, t chc, c nhn theo quy nh ca php lut. 9. T chc thc hin cng tc kim tra, thanh tra chuyn ngnh thng k trong phm vi tnh, thnh ph trc thuc trung ng ni Cc Thng k c tr s. Pht hin, ngn chn v x l theo thm quyn hoc kin ngh c quan nh nc c thm quyn x l vi phm php lut v thng k. 10. Thc hin cc nhim v, quyn hn khc do Tng cc trng Tng cc Thng k giao v theo quy nh ca php lut. Mc III CHI CC THNG K iu 8. V tr v chc nng Chi cc Thng k l c quan trc thuc Cc Thng k, thc hin chc nng gip Cc trng Cc Thng k v y ban nhn dn cp huyn thng nht qun l nh nc v hot ng thng k ti a bn; iu phi v t chc cc hot ng thng k theo chng trnh cng tc do Cc trng Cc Thng k giao; cung cp thng tin thng k kinh t - x hi cho cc c quan, t chc, c nhn theo quy nh ca php lut. iu 9. Nhim v v quyn hn 1. Thc hin cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, k hoch, chng trnh, d n, n lin quan n l)nh vc thng k sau khi c cp c thm quyn ph duyt v ban hnh. 2. Phi hp vi c quan chc nng thuc y ban nhn dn cp huyn tuyn truyn, ph bin gio dc php lut v thng k. 3. Xy dng, qun l h thng thng tin thng k cp huyn theo hng dn ca Cc Thng k. 4. Thu thp, tng hp, bin son ch tiu thng k cp huyn, cp x v cc sn phm thng k khc theo chng trnh, k hoch cng tc do Cc trng Cc Thng k giao; cung cp thng tin kinh t - x hi p ng yu cu tng hp thng tin thng k cp tnh; yu cu qun l, iu hnh kinh t - x hi ca c quan nh nc cp huyn v nhu cu ca cc c quan, t chc, c nhn theo quy nh ca php lut. 5. Gip Cc trng Cc Thng k v Ch tch y ban nhn dn cp huyn qun l nh nc v cng tc thng k trn a bn; hng dn, kim tra v bo co kt qu thc hin h thng ch tiu thng k cp huyn, cp x. 6. Phn tch, d bo tnh hnh kinh t - x hi; cng b, ph bin thng tin thng k thuc h thng ch tiu thng k cp huyn, cp x theo quy nh ca php lut. 7. Phi hp vi thanh tra chuyn ngnh thng k, cc phng nghip v ca Cc Thng k thc hin kim tra, thanh tra vic chp hnh php lut thng k ca cc t chc, c nhn theo quy nh ca php lut. 8. Thc hin cc nhim v, quyn hn khc do Cc trng Cc Thng k giao v theo quy nh ca php lut. Chng III CHC NNG, NHIM V V C CU T CHC THNG K B iu 10. V tr v chc nng Thng k B l t chc thuc c cu t chc ca B, c quan ngang B thc hi#n chc nng tham mu, gip B trng, Th trng c quan ngang B qun l nh nc v thng k; t chc hoa#t #ng thng k v cung cp thng tin thng k kinh t - x hi thuc ngnh, l)nh vc ph trch theo quy nh ca php lut. iu 11. Nhim v v quyn hn 1. Ch tr, phi hp vi cc n v c lin quan trnh B trng, Th trng c quan ngang B xem xt, quyt nh: a) Chng trnh, d n, k hoch, cc vn bn c lin quan v thng k ca B, c quan ngang B. b) D tho vn bn quy phm php lut v cng tac thng k B. c) H thng ch tiu thng k b, ngnh; phn loi thng k ngnh, l)nh vc; ch bo co thng k cp B thuc phm vi ngnh, l)nh vc ph trch, sau khi #c Tng cc Thng k thm nh v chuyn mn, nghip v. d) K hoch iu tra thng k ca B, c quan ngang B: bao gm iu tra thng k trong chng trnh iu tra thng k quc gia c phn cng thc hin v iu tra thng k phc v yu cu qun l, iu hnh ca B, c quan ngang B. ) Quy ch phi hp quy nh vic s dng d liu t c s d liu hnh chnh cho hot ng thng k nh nc gia B, c quan ngang B v Tng cc Thng k. e) Lch ph bin thng tin thng k B; quy ch ph bin thng tin thng k nh nc p dng thng nht trong B, c quan ngang B, l)nh vc ph trch. g) Phi hp vi cc t chc cu a B, c quan ngang B xy dng, trnh B trng, Th trng c quan ngang B ph duyt k hoch kim tra, thanh tra vic chp hnh php lut v cng tc thng k ca c quan, n v thuc B, c quan ngang B; kin nghi# cc bin php x l i vi t chc, c nhn vi phm php lut v thng k; xut khen thng i vi t chc, c nhn c thnh tch xut sc trong cng tc thng k. 2. Gip B trng, Th trng c quan ngang B xy dng, pht trin, qun l vn hnh h thng thng tin thng k B, c quan ngang B. 3. Tham mu gip B trng, Th trng c quan ngang B t chc thc hin cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, k hoch, chng trnh, d n, n v l)nh vc thng k thuc trch nhim ca B, c quan ngang B sau khi c cp c thm quyn ph duyt; cc vn bn quy nh ti cc im b, c, d, , e, g Khon 1 iu 11 Ngh nh ny. 4. Ch tr, phi hp vi cc n v thuc B, c quan ngang B, c quan chuyn mn thuc l)nh vc ph trch thu thp, tng hp, bin son ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k quc gia; ch tiu thng k b, ngnh; phn tch v d bo thng k; xut bn nin gim thng k b, ngnh v cc n phm thng k theo quy nh ca php lut. 5. Thu thp, tng hp, lp v np bo co theo quy nh ca ch bo co thng k v hng dn ca Tng cc Thng k. 6. Phi hp vi n v chc nng ca B, c quan ngang B tham mu gip B trng, Th trng c quan ngang B kin ton t chc b my, nhn s lm cng tc thng k. 7. T chc o to, bi dng v hng dn nghip v thng k i vi cng chc, vin chc thng k ca B, cc c quan chuyn mn thuc l)nh vc ph trch v ngi lm cng tc thng k doanh nghip, c quan, t chc thuc B, c quan ngang B qun l, c quan chuyn mn thuc y ban nhn dn cp tnh. 8. T chc nghin cu v trin khai cc ti khoa hc v l)nh vc thng k; ng dng cng ngh thng tin, truyn thng vo cng tc thng k ca B, c quan ngang B. 9. Thc hin nhim v, quyn hn khc do B trng, Th trng c quan ngang B giao. iu 12. T chc thng k B 1. Cn c h thng ch tiu thng k quc gia, h thng ch tiu thng k b, ngnh v nhu cu thng tin thng k phc v s ch o, iu hnh ca B, c quan ngang B, B trng, Th trng c quan ngang B trnh Chnh ph thnh lp t chc thng k ca B, c quan ngang B l Cc, V, Phng thc hin chc nng, nhim v thng k theo quy nh ca php lut. 2. Cn c h thng ch tiu thng k quc gia, h thng ch tiu thng k b, ngnh c phn cng thu thp, tng hp v nhu cu thng tin thng k phc v s ch o iu hnh ca n v, Ngi ng u Tng cc, Cc v tng ng thuc B, c quan ngang B trnh cp c thm quyn thnh lp t chc thng k trc thuc. 3. B trng, Th trng c quan ngang B quy nh chc nng, nhim v, quyn hn t chc thng k B. iu 13. Ngi lm cng tc thng k B 1. Ngi lm cng tc thng k B l cng chc, vin chc thuc B, c quan ngang B c giao nhim v trin khai hot ng thng k trong B, c quan ngang B. 2. Ngi lm cng tc thng k B c cc tiu chun quy nh ti khon 2, iu 66, Lut thng k. 3. Ngi lm cng tc thng k ca B, c quan ngang B c lp v chuyn mn nghip v thng k v c trch nhim tun th cc quy nh ca php lut v thng k; thc hin v chu trch nhim v cc hot ng thng k c phn cng. 4. Ngi lm cng tc thng k B, c quan ngang B c o to, bi dng, nng cao trnh chuyn mn nghip v, cng ngh thng tin, ngoi ng v kin thc thuc cc l)nh vc khc nhm phc v cng tc thng k; c hng cc ch , chnh sch theo quy nh ca php lut. Chng IV IU KHON THI HNH iu 14. Hiu lc thi hnh 1. Ngh nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy & . thng & nm 2017. 2. Bi b Ngh nh s 03/2010/N-CP ngy 13 thng 01 nm 2010 ca Chnh ph quy nh nhim v, quyn hn v t chc thng k B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph. iu 15. Trch nhim thi hnh B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim thi hnh Ngh nh ny./. Ni nhn: - Ban B th Trung ng ng; - Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - Vn phng Tng b th; - HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW; - Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng; - Vn phng Ch tch nc; - Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi; - Vn phng Quc hi; - To n nhn dn ti cao; - Vin Kim st nhn dn ti cao; - Kim ton Nh nc; - y ban Gim st ti chnh Quc gia; - Tng cc Thng k; - Ngn hng Chnh sch X hi; - Ngn hng Pht trin Vit Nam; - y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam; - C quan Trung ng ca cc on th; - Kho bc Nh nc; - VPCP: BTCN, cc PCN, Tr l TTg, TG Cng TTT, cc V, Cc, n v trc thuc, Cng bo; - Lu: Vn th, TCCV (5b).TM. CHNH PH TH TNG Nguyn Xun Phc   PAGE PAGE 10 D tho ngy 01/11/2016 Б,n’̒ڒ*8:<óãÓscSscsD5Dh?EhgCJaJmHsHh?EhqCJaJmHsHh?Ehjf5CJaJmHsHh?Ehv5CJaJmHsHh?Ehf25CJaJmHsHh?Eh?E5CJaJmHsHh?EhI#5CJaJmHsHh?EhU5CJaJmHsHh?Eht5CJaJmHsHh?Eh,cp5CJaJmHsHh?Ehx?LCJaJmHsHh?EhK=OJQJaJ h?EhOJQJaJmHsH̒*Vn$dxG$H$`a$gd?E$dx`a$gd?E$ dx`a$gd?E$dx`a$gd?E$dx-D9DM `a$gd?E$dx-D9DM a$gd?E$x-D9DM a$gd?E <LbxƓ0Ȕ<@BrV^ĵĦyjĦ[Kh?Ehf25CJaJmHsHh?Eh\CJaJmHsHh?EhqCJaJmHsHh?EhVCJaJmHsHh?EhW JCJaJmHsHh?EhCJaJmHsHh?EhvCJaJmHsHh?Eh\CJaJmHsHh?EhqCJaJmHsHh?EhCJaJmHsHh?Ehz3CJaJmHsHh?EhgCJaJmHsH^`b~f x̚КҚϾziXiXzizGiGG h?Eh-BOJQJaJmHsH h?EhW JOJQJaJmHsH h?Eho>OJQJaJmHsH h?Eh}OJQJaJmHsH h?EhOJQJaJmHsH h?EhNDOJQJaJmHsH h?EhqOJQJaJmHsH h?Eh5OJQJaJmHsHh?Ehf25CJaJmHsHh?Ehjf5CJaJmHsHh?EhV5CJaJmHsHҚVvޡͼͭzizXG6 h?EhCoOJQJaJmHsH h?EhY~=OJQJaJmHsH h?EhW JOJQJaJmHsH h?EhaIOJQJaJmHsH h?Eh2^OJQJaJmHsH h?Eh|A&OJQJaJmHsH h?Eh}OJQJaJmHsHh?Ehd1CJaJmHsH h?Eho>OJQJaJmHsH h?Eh-BOJQJaJmHsH h?Eh OJQJaJmHsH h?EhqOJQJaJmHsHXZpԢ֢w_N$dx`a$gd?Edx-D9DM `gd?E$dx-D9DM a$gd?E$x-D9DM a$gd?E$ nx-DM a$gd?E$ ndx-DM `a$gd?E$ dx`a$gd?E$ dx`a$gd?EޡVXZfnpҢͼtdTDT4TDTh?Eh1P5CJaJmHsHh?EhsY5CJaJmHsHh?EhLk5CJaJmHsHh?Eh,cp5CJaJmHsH#h?Eh6M5OJQJaJmHsH#h?Eh,cp5OJQJaJmHsH#h?Eht5OJQJaJmHsH#h?Eh?E5OJQJaJmHsH h?Eh>OJQJaJmHsH h?EhCoOJQJaJmHsH h?EhCoOJQJaJmHsH h?Ehw;OJQJaJmHsHҢԢ֢ȥʥNnūŜlRlŜG@(bdf "$&Bfj·¬ucXMXXh?Eh ioCJaJh?EhCJaJ"h?Eh 5CJ\aJmHsH"h?Eh65CJ\aJmHsHh?EhCJaJh?EhNwwCJaJh?EhsCJaJmHsHh?EhsCJaJh?Eh? CJaJh?EhFCJaJh?EhpCJaJmHsH"h?Ehp5CJ\aJmHsH"h?Eh)g5CJ\aJmHsHjvxz|~FHJLNp8:<FtvxɰhN3h?Ehm5CJ\aJeh@mHr@sH0h?Eh?E5CJaJeh@mHr@sH*h s5CJaJeh@mHr@sH0h?Eht5CJaJeh@mHr@sH0h?Eh05CJaJeh@mHr@sH*h?E5CJaJeh@mHr@sHh?EhNwwCJaJh?Eh)<CJaJh?EhsFCJaJ8:Nvx:<RL~ $$Ifa$gd1q7 $$Ifa$gd H$dx-DM `a$gd?E$dx-D9DM `a$gd?E$x-D9DM a$gd?E$dx-D9DM `a$gd?E"$468:b˱t]]F7h?EhQCJaJmHsH-h?Eh#CJaJeh@mHr@sH-h?EhmCJaJeh@mHr@sH-h?EhCJaJeh@mHr@sH-h?EhCJaJeh@mHr@sHh?EhCJaJmHsH3h?Eh5CJ\aJeh@mHr@sH3h?Eh 5CJ\aJeh@mHr@sH3h?Eh~a5CJ\aJeh@mHr@sH:<PȮzȔkT=/h?EhOP56mHsH-h?EhOPCJaJeh@mHr@sH-h?EhCJaJeh@mHr@sHh?EhCJaJmHsH3h?Eh 5CJ\aJeh@mHr@sH3h?Eh#5CJ\aJeh@mHr@sH3h?Eh~a5CJ\aJeh@mHr@sH3h?Eh5CJ\aJeh@mHr@sHh?EhQCJaJmHsHh?Eh1q7CJaJmHsH PRVj"VXпРskgkgkgkg]W]WS]WhsF hsF0JjhsF0JUhcSjhcSUh?EhOPCJaJmHsHh?Eh?E56mHsHh?EhOP5CJaJmHsHh?EhOP56mHsH h?Eh FG@CJaJmHsH h?EhOP@CJaJmHsHh?EhOPCJaJmHsHh?EhOP5CJaJmHsHh?EhOP5CJaJmHsH 6l.rTBj"Xt$xx$Ifa$gd?E$x$Ifa$gd?E $$Ifa$gd?E $$Ifa$gd1q7}h]hgd &`#$gd H$dx-D9DM a$gd9Skd$$Ifl0k#, t644 la48:<>JLNPRܱh?EhOPCJaJmHsHh]m h[56 hH<56h1h]m56hcShsF hsF0Jh?E0JmHnHujhsF0JUJLNPR$dx-D9DM a$gd9gd]m$a$gd]mh]hgd 9 0&P 1h:p?E. A!"n#$% $$Ifl!vh#vR #v>:V l t$65R 5>` alpyt9M$$If!vh#v #v:V l t655,^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH N@N } Heading 3$$@&a$5CJOJQJaJDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List BOB apple-converted-spacerOr IdChar Char Char Char$$dd[$\$a$CJOJPJQJ^JaJB^@B $ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] &yK&)yK %%%( :*`DV!)x,B2<ELGDKQБ<^ҚޡҢʷjPR*-./02345679;<=>@ACDlnoprsuvwxy{|}| ';I̒8R+,18:?Bmqtz~ !(!!8@H( VB C D"?P  "? B S ?yK]ttUV{{  ! " Q R S S w w $OPu`EU- / !!!!!!!!!!h#j#$$$$%%%%'%'%&& 'I'L'L'O'~'((y((8)8)))**++,#,B,O,W,W,Y,Y,,,--////F0F01}11134g4h444H5Z55 6666666667.7D7E7g7y777"848_9q9:??BBC DDD DDDDEEE F FJJJJJJKK)K*KQKvKzK 23UVqr$%VW6=CE 7;S Z  X Y v w <=#$UVMNZa{VZ !!""""$$&%'%&&K'L'((7)8)))))))))z+{+++X,Y,,,--.-..//E0F011{1}1111113438r9_<c<??BBCCEEE F F&F'FlFmFGG7G8GGGGGHH@HAHuHvHHHHHHHII5I6IKILIfIgIIIIIIIIIIIJJIJJJpJqJJJJJJJ K KKK(K+K-K.K0K1K3K4K6K7KPKQKwKzK33333333333333333UV{{  ! " Q R S S w w $OPu`EU- / !!!!!!!!!!h#j#$$$$%%%%'%'%&& 'I'L'L'O'~'((y((8)8)))**++,#,B,O,W,W,Y,Y,,,--////F0F011{1{1|1}1~1~11134g4h444H5Z55 6666666667.7D7E7g7y777"848_9q9::::::::;;;;;;5<5<<V=>>?/?1?2??BBC DDD DDDDEEE F FGJJJJJJKK)K*K+K+K-K.K.K0K1K3K4K6K7KPKQKvKwKzKUV{{  ! " Q R S S w w $OPu`EU- / !!!!!!!!!!h#j#$$$$%%%%'%'%&& 'I'L'L'O'~'((y((8)8)))**++,#,B,O,W,W,Y,Y,,,--////F0F011{1{1|1}1~1~11134g4h444H5Z55 6666666667.7D7E7g7y777"848_9q9::::::::;;;;;;5<5<<V=>>?/?1?2??BBC DDD DDDDEEE F FGJJJJJJKK)K*K+K+K-K.K.K0K1K3K4K6K7KPKQKvKwKzK({091 xx9b8 091 xx?x 091 xx!091 xxiH091 xxc091 xx[;091 xx EK091 xx z091 xxU#091 xx\%091 xxD0+091 xx&~,091 xx -091 xxX`1091 xx091372091 xxR?091 xx.@2A091 xx E091 xxQDG091 xxaI091 xxOK091 xx&wML091 xxshL091 xx-Q&T|Ws|z)*S`T:Co}t ' H  2 k H t  sa i x v ac XI5G@JDX&=?vdp-VCqQzwA]Agq ~ &Rn!qDW#.ADdjfy(HAFLMw~L)l&69 HhW @DQ[av*S.FIp*x0~!0F3 Z- K!b!=}!&"}"E# #`#v#4$6$S$m$%%%M%r%s%y%|A& ''<'eN'Z',(|'(s8(UA([(]()*)>)^**-*63*6*=*9q*M+^_+l+\}+,L,-+"-(-P+- .-~-#.]).B.G00N0Oo01d1u12 2~2s2)&292<2DH2L2R2`2Y2z3_A3d3~l3!.4?4R4S4.v45@5@5a56x96H6I6c6771q73/8f:8_G8k8"9A3949\9u9:z$:%,:>N:?;l;w;L<<)<(i<==`=Y~=*>"3>H_>&?O?O?4?5@@1@ I@k\@]@Ar@\r@r@ADlAsAB-BYB'B.AC BCuC|CEDDGDNDcQDKdDyDd8E7IE)F8F FG&HbHIRIaIJW JyJ6KKJKx?L6M%LMMM5N:N@NENNN?`NqNO'O QwJQdQR(RpRhuRcSTT_T0 U"UV_V`IWX9X"~XsYK-YCY\tYE~Y|Z[<[[zv\1]<]>]E]N]o ^^1^2^A^DN^ _4_]_j:`l:`E<`G#aNMa Taaab'bMbCcOcxcGdddId,dMdf)fA|f|f< gBgZg__g\xgBh hyhi@5i^QiRigivijj j1j>jfjk*k3k]krk|"l_5l>Vl`l`tlm6m(m]m)HncnTonoboe;obo ioooOp,cpsp|p0qa=qrk r]Urs sEBsE[svs-LtZtr_tu[-u8u5Jucu=v5v%w)wuwNww xwxPx Uxy@1y??y.KyReyofy,z5z]zaz{z{cC{=P{6Q{|)|U|Z|z|}|})})}=}=}X}`}_c}tp} z}}}X~b ~C:~(R~X~9>~ s*b m}@ v;<%0>dZ(#8~DZaQ2V~n"7q%x=1y2*hyW-d%~m<DObtV7vwvJYtB )0PgigN&c 6 E#JY)+;F\gN{|I#~aTmT7 86rWFde{vKAK1 :Vt;' Ez /U\ f2N447LP }L9OPqyV0FN[5G1PH6ZLin5ZOOY]gg8<8Ewc6vSSb\nU! +?E\Odg3!2Y]8gk_P5SIw,DLTa##]%@T*l'v"1 ;Ks[t)}1-Zatdf ($@;WcZa0zid]g"; u8;P9siYnz~~a (-69P_,yHP{ 1mI>)g,W%8.d"hMU 4%1-316A;U=dmO-DGHvi[{K-l'e>h~uuE0'BnA6!z*b +K-K@ KKKKL P%yK *UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial9& r.VnTimeH9& r.VnArial7& r.VnTime7. [ @VerdanaA$BCambria Math"1h#Kg#KgKg8 ? &8 ? &!x24KK3qHP ?2!xx CNH HNG XY DNG NGH NH V H THNG C QUAN THNG K NH NCUser L Tun AnhOh+'0 (4 T ` l x`ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG CƠ QUAN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚCUserNormalLê Tuấn Anh2Microsoft Office Word@F#@A4@a4@a4 8 ?՜.+,0L hp ,HOME&K `ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG CƠ QUAN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fe4Data 1TableHWordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry FPeu+8Data 1TableHWordDocument; Title4 $, SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,L hp ,HOME&K `ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG CƠ QUAN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC