ࡱ> bjbj H*hh^X&%j j (((8`|L(q@`(("JJJ) 5???????$BE?Q=|==?JJM+@,,,=8JJ?,=?,,9hD:J0φ4=p9?A@0q@9]F!#]F D:D:]FX:H==,=====??'===q@====]F=========j : B K HOCH V U T S: /TTr-BKHT CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 2016T TRNH V vic ban hnh Ngh nh quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; chc nng, nhim v v c cu t chc thng k B, c quan ngang B Knh gi: Chnh ph I. S cn thit v cn c ban hnh Ngh nh 1. S cn thit ban hnh Ngh nh Lut thng k a #c Quc hi Nc cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam kha XIII thng qua ti k hp th 10 ngy 23 thng 11 nm 2015, c hiu lc thi hnh ngy 01 thng 7 nm 2016 (sau y vit gn l Lut thng k 2015). Lut thng k 2015 c nhng im i mi quan trng nhm tng cng v tr, vai tr ca cng tc thng k, nng cao hiu qu v gi tr php l ca s liu thng k, thng tin thng k chnh thc; tng cng cng c qun l nh nc, cng c gim st, kim tra i vi hot ng thng k; nng cao nng lc d bo, phn tch, cng b thng tin thng k; chc nng iu phi cing nh phi hp gia cc c quan nh nc trong hot ng thng k. ng thi, ti Lut thng k 2015 cing c nhng ni dung mi nhm tng cng v tr, chc nng ca h thng thng k tp trung v phn nh rnh mch nhim v, quyn hn ca thng k cc cp, nh: (1) i vi thc tin ang vn ng ca i sng kinh t - x hi: Lut thng k 2015 m rng phm vi iu chnh; quy nh r 3 nhm ch th trong hot ng v s dng thng tin thng k; mc ch ca hot ng thng k. (2) i vi vic p ng yu cu v cng tc phn tch, hoch nh: Quy nh r h thng ch tiu thng k quc gia phn nh c tnh hnh kinh t - x hi ca quc gia theo chun mc v thng l quc t, ph hp vi thc tin Vit Nam; phn tch v d bo thng k; ph bin thng tin thng k nh nc; b sung hon chnh cc quy nh v h thng thng tin thng k nh nc; s dng d liu hnh chnh cho hot ng thng k; quy nh v s dng c s d liu thng k do c quan thng k trung ng qun l... (3) i vi vic p ng yu cu i mi, tng cng cht lng, hiu qu cng tc thng k trong tin trnh hi nhp kinh t quc t: b sung quy nh v thm nh h thng ch tiu thng k b, ngnh; phn loi thng k ngnh, l)nh vc; s liu thng k ca B, ngnh trong h thng ch tiu thng k quc gia; trch nhim ca B, ngnh i vi cc ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k quc gia... (4) B sung quy nh v chuyn mn, nghip v nhm nng cao cht lng thng tin thng k... Bn cnh vic tng cng v tr, chc nng ca h thng thng k tp trung v phn nh rnh mch nhim v, quyn hn ca thng k cc cp, nhng ni dung mi ti Lut cing nhm gii quyt nhng vn tn ti, hn ch trong t chc, hot ng ca h thng t chc thng k nh nc nh sau: - Phn nh rnh mch ni dung qun l nh nc v thng k vi hot ng thng k thun ty mang tnh cht chuyn mn nghip v, trn c s quy nh r trch nhim qun l nh nc ca B, ngnh, a phng vi trch nhim t chc thc hin cc hot ng chuyn mn thng k ca c quan thng k trung ng, c quan thng k a phng v t chc thng k B, ngnh. - Trong hot ng chuyn mn nghip v thng k phn nh r thm quyn gia thng k trung ng vi thng k a phng, thng k B, ngnh v mi quan h v chuyn mn nghip v, quan h v qun l nh nc gia cc c quan thng k theo c chiu ngang v chiu dc. - Quy nh mt s nhim v, quyn hn c tnh cht c lp tng i ca tng c quan v th trng c quan thng k trong t chc, hot ng chuyn mn nghip v thng k bo m tnh c lp, khch quan v gi tr ca s liu thng k theo chun mc quc t v yu cu ngy cng cao ca qun l nh nc, thng qua nng cao v th ca hot ng v t chc b my thng k. Trn tinh thn , Lut thng k 2015 giao Chnh ph quy nh chi tit v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung (Khon 5 iu 62 Lut thng k 2015); chc nng, nhim v v c cu t chc ca thng k B, c quan ngang B (Khon 1 iu 63 Lut thng k 2015). Thc hin nhim v ca Lut thng k 2015 giao, ng thi hon thin c s php l h thng t chc thng k nh nc t chc thc hin nhim v ca mnh, cn thit trnh Chnh ph ban hnh Ngh nh quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; t chc thng k B, c quan ngang B. 2. Cn c ban hnh Ngh nh Thc hin Lut thng k 2015, B K hoch v u t trnh Chnh ph 2 Ngh nh gm: Ngh nh quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; Ngh nh quy nh chc nng, nhim v v c cu t chc thng k B, c quan ngang B. Tuy nhin, Lut ban hnh vn bn quy phm php lut nm 2015 (Khon 3 iu 11) quy nh c quan c giao quy nh chi tit nhiu ni dung th ban hnh mt vn bn quy nh chi tit v nhiu ni dung c lin quan. B K hoch v u t nhn thy cc ni dung c Lut thng k 2015 giao quy nh chi tit c ni dung lin quan n nhau, c th quy nh trong mt Ngh nh. Vic ban hnh mt Ngh nh chung vi ni dung v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng thng k nh nc vn m bo quy nh, s phn cng, phn cp trong h thng c quan thng k nh nc, ng thi phn nh r nhim v, quyn hn ca h thng t chc thng k tp trung vi t chc thng k B, c quan ngang B. Mt khc, vic quy nh ni dung trong mt Ngh nh cing th hin r hn mi quan h gia h thng t chc thng k tp trung vi t chc thng k B, c quan ngang B trong hot ng thng k v trong hot ng qun l nh nc v thng k. Ngh nh c xy dng trn cc c s php l sau: - Lut t chc Chnh ph ngy 19 thng 6 nm 2015; - Lut thng k ngy 23 thng 11 nm 2015; - Ngh nh s 123/2016/N-CP ngy 01 thng 9 nm 2016 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan ngang B; - Ngh nh s 94/2016/N-CP ngy 01 thng 7 nm 2016 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu Lut thng k. II. Mc tiu, yu cu xy dng Ngh nh 1. Ngh nh xc nh r chc nng, nhim v ca h thng thng k nh nc (h thng t chc thng k tp trung v t chc thng k B, c quan ngang B) nhm xy dng h thng t chc thng k sn xut ra cc thng tin thng k cht lng, p ng yu cu ca ng, Quc hi, Chnh ph v ngi dng tin. 2. Ngh nh nhm phn nh rnh mch nhim v, quyn hn ca cc c quan thng k trong t chc thc hin cc hot ng thng k c Lut thng k 2015 quy nh. 3. Ngh nh nhm quy nh c th mi quan h gia cc c quan thng k cc cp trong h thng thng k tp trung, gia c quan thng k trung ng vi thng k B, c quan ngang B trong hot ng chuyn mn nghip v thng k v hot ng qun l nh nc v thng k. III. Qu trnh son tho d tho Ngh nh Xc nh c ngh)a v tm quan trng ca Ngh nh n t chc v hot ng ca h thng t chc thng k nh nc, B K hoch v u t thc hin nhng ni dung sau: 1. Tng kt, nh gi thc trng t chc v hot ng ca h thng t chc thng k tp trung, t chc thng k B, ngnh B K hoch v u t tng kt, nh gi mt cch ton din thc trng t chc v hot ng ca h thng t chc thng k tp trung, t chc thng k B, ngnh trong qu trnh thi hnh Lut thng k nm 2003. ng thi, xy dng cc bo co tng kt vic thc hin Quyt nh s 54/2010/Q-TTg ngy 24 thng 8 nm 2010 ca Th tng Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Thng k trc thuc B K hoch v u t v Ngh nh s 03/2010/N-CP ngy 13 thng 01 nm 2010 ca Chnh ph quy nh nhim v, quyn hn v t chc thng k B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph. 2. Thnh lp Ban Son tho Ngh nh Ngy 23 thng 8 nm 2016, B trng K hoch v u t ban hnh Quyt nh s 1234/Q-BKHT thnh lp Ban Son tho v T Bin tp vi s tham gia ca i din cc B nh: B K hoch v u t, B Ni v, B T php, B Ti chnh, B Gio dc v o to, B Y t, Ngn hng Nh nc Vit Nam, B Lao ng - Thng binh v X hi, B Cng Thng, B Nng nghip v Pht trin nng thn v mt s chuyn gia, nh khoa hc. Trong qu trnh son tho, c quan ch tr son tho (B K hoch v u t) t chc cc cuc ta m, hi tho, t chc ly kin ca cc c quan, t chc. 3. Th tc, trnh t bin son, h s d tho Ngh nh - D tho Ngh nh c ng ti trn Cng thng tin in t ca Chnh ph, Trang thng tin in t ca B K hoch v u T cc c quan, t chc, c nhn tham gia kin. - D tho Ngh nh cing c gi n cc B, ngnh, a phng, c quan, t chc c lin quan ly kin. B K hoch v u t nghim tc nghin cu, tip thu cc kin gp chnh l v hon thin h s d tho Ngh nh gi B T php, B Ni v thm nh theo quy nh. IV. B cc v ni dung d tho Ngh nh Trn tinh thn thc hin theo phng n ban hnh mt Ngh nh chung, d tho Ngh nh c b cc thnh 4 chng, 15 iu, gm: 1. Chng I. Quy nh chung, gm 2 iu (iu 1, iu 2) Bm st phm vi Lut thng k 2015 giao Chnh ph quy nh chi tit, ti d tho Ngh nh s quy nh c th v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung v t chc thng k B, c quan ngang B. Tuy nhin, bo m ph hp vi thm quyn ca Chnh ph trong vic quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung, d tho Ngh nh ch tp trung quy nh r vic phn cp nhim v trong cc hot ng thng k ca c quan thng k trung ng v c quan thng k a phng l nhng nhim v mang tnh cht chuyn mn nghip v, cn nhng nhim v mang tnh cht ca mt n v cp tng cc trc thuc B thuc thm quyn ca Th tng Chnh ph. Nhng nhim v c th ny s c quy nh trong Quyt nh thay th Quyt nh s 54/2010/Q-TTg ngy 24 thng 8 nm 2010 ca Th tng Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Tng cc Thng k trc thuc B K hoch v u t (sau y vit gn l Quyt nh s 54) v Quyt nh s 65/2013/Q-TTg ngy 11 thng 11 nm 2013 ca Th tng Chnh ph sa i, b sung im a, Khon 1 iu 3 Quyt nh s 54/2010/Q-TTg (sau y vit gn l Quyt nh s 65). Ngoi ra, cing cn lu thm cc nhim v ti d tho Ngh nh ny l nhng nhim v c th trong hot ng chuyn mn nghip v thng k c Lut thng k 2015 quy nh, s th hin r theo hng c nhng nhim v c quan thng k trung ng thc hin mt cch tng i c lp, nhng nhim v thuc phm vi tham mu, gip B trng B K hoch v u t trong vic thc hin chc nng qun l nh nc v thng k. Cc quy nh ny l c s quan trng xy dng Ngh nh thay th Ngh nh s 116/2008/N-CP ngy 14 thng 11 nm 2008 ca Chnh ph quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B K hoch v u t phn nhim v v thng k thuc chc nng qun l nh nc ca B. Cn nhng nhim v c phn cp cho Tng cc Thng k thc hin mt cch tng i c lp s a vo Quyt nh thay ,.04HJ\^`bu[H4'hh75CJOJQJaJmHsH$hhx6CJOJQJaJmHsH3jhhj5CJOJQJUaJmHnHu$hhvCJOJQJaJmHsH$hh1tCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH$hhY~CJOJQJaJmHsH$hhY~CJOJQJaJmHsH0jhhY~CJOJQJUaJmHnHu#hhv5CJOJQJmHsH ,0^b4 6 J aS $`a$gd FXkd$$Ifl0.l%.> tl%644 lalytP h$IfgdP $Ifgd7$$If`a$gdP $If`gdY~$$If`a$gd]< 2 4 6 H J L P j ѽmZG4G$hh,CJOJQJaJmHsH$hh}CJOJQJaJmHsH$hhPCJOJQJaJmHsH'hhT5CJOJQJaJmHsH"hhv5CJH*aJmHsH*hhv5CJH*OJQJaJmHsH'hh6CJOJQJaJmHsH'hhv6CJOJQJaJmHsH3jhh]<6CJOJQJUaJmHnHu'hhv5CJOJQJaJmHsH x  , . 0 ƳƳƠƠƇs`P=$hhCJOJQJaJmHsHh,CJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH'hh}5CJOJQJaJmHsH0jhhPCJOJQJUaJmHnHu$hh\v9CJOJQJaJmHsH$hh,CJOJQJaJmHsH$hhPCJOJQJaJmHsH'hh@5CJOJQJaJmHsH$hh@CJOJQJaJmHsHJ  . 0 `f\!#&)$dxa$gd$dxa$gd$ dxa$gd$ h`a$gd, $`a$gd} $a$gdP0 6 t > "^<XïubObubCJOJQJaJmHsH$hh'q#CJOJQJaJmHsH$hhgoCJOJQJaJmHsH$hhqCJOJQJaJmHsH,.^zt!v!!!""T#d#p#v#$$%%&&''8(d(((((())ڴڴ{{h{U{{$hhVCJOJQJaJmHsH$hh$SCJOJQJaJmHsH$hh@CJOJQJaJmHsH$hhPCJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hhBdCJOJQJaJmHsH$hhgoCJOJQJaJmHsH$hh:CJOJQJaJmHsH$hhFCJOJQJaJmHsH)R)T)d)n)))D+R+x+z+|++++++++,B,{{jVC$hh?CJOJQJaJmHsH'hh)5CJOJQJaJmHsH!h5CJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hh.CJOJQJaJmHsH$hhMCJOJQJaJmHsH$hh"CJOJQJaJmHsH$hhprCJOJQJaJmHsH$hh$SCJOJQJaJmHsH$hhe1CJOJQJaJmHsH)++,:.5,6668(9z9;4=6=T??AAF&GK$dx1$a$gd dxgd dxgd$dxa$gd$dxa$gdB,l,z,,..2.4.:....j/p/Z0v011J1P1223 3<3p33333333ǴǴǡzggggggTT$hh$SCJOJQJaJmHsH$hhOCJOJQJaJmHsH$hh$JCJOJQJaJmHsH'hh:*6CJOJQJaJmHsH$hh:*CJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hhTCJOJQJaJmHsH$hh?CJOJQJaJmHsH$hhBdCJOJQJaJmHsH 33 44*404444455(5*555*6,66699(9,909ڴڴڡ{ǎǎgS'hhe15CJOJQJaJmHsH'hhT5CJOJQJaJmHsH$hhx6CJOJQJaJmHsH$hhTCJOJQJaJmHsH$hh ,CJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hh$SCJOJQJaJmHsH$hh:*CJOJQJaJmHsH$hhOCJOJQJaJmHsH09x9z999:Z:`::::::::`;b;;;;;ıĝuubO<$hhmCJOJQJaJmHsH$hhzB)CJOJQJaJmHsH$hh)pHCJOJQJaJmHsH'hhG'6CJOJQJaJmHsH'hhl6CJOJQJaJmHsH'hh[x6CJOJQJaJmHsH$hhlCJOJQJaJmHsH$hh[xCJOJQJaJmHsH'hhLGs5CJOJQJaJmHsH'hh\v95CJOJQJaJmHsH;<=== =0=4=6=:=<=Z===x>z>>>T?X?^???`@b@ڴڴڴڴڑڑ}iUiB$hho1CJOJQJaJmHsH'hh975CJOJQJaJmHsH'hhT5CJOJQJaJmHsH'hhe15CJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$hhzB)CJOJQJaJmHsH$hh}ECJOJQJaJmHsH$hh[xCJOJQJaJmHsH$hhJ>CJOJQJaJmHsHb@r@@@@AAAAAAAAAAAAAAǴyeyeyeyQyey='hh 5CJOJQJaJmHsH'hhG'5CJOJQJaJmHsH'hhmf5CJOJQJaJmHsH'hho15CJOJQJaJmHsH'hh< 5CJOJQJaJmHsH$hh< CJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH$hh#>CJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH$hh~ACJOJQJaJmHsHABBPBvB,C.C>CCCCCCCCC2DJDLDZDhDjDtDEEEǡǡǡǎ{h{h{M5hhmfCJOJQJaJeh@mHr@sH$hhtQCJOJQJaJmHsH$hhmfCJOJQJaJmHsH$hh)pHCJOJQJaJmHsH$hh~ACJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH$hh#>CJOJQJaJmHsH$hh CJOJQJaJmHsHEEEEE@F~FFFFFFFG$G&G(G.GǴyeR?$hho1CJOJQJaJmHsH$hh CJOJQJaJmHsH'hh 5CJOJQJaJmHsH'hhtQ5CJOJQJaJmHsH'hh< 5CJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hh@CJOJQJaJmHsH$hhtQCJOJQJaJmHsH$hhmfCJOJQJaJmHsH.G4G@GDGGGGHHH H"H2HjHII.JJKK\KxKKKK*L,Lڴڎڎ{gS'hh 5CJOJQJaJmHsH'hh< 5CJOJQJaJmHsH$hhx6CJOJQJaJmHsH$hh2YvCJOJQJaJmHsH$hh< CJOJQJaJmHsH$hhzCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH$hh@CJOJQJaJmHsHK,LMOO,P0QQN[T2(*vȣΦ$ dx`a$gd$ ndx`a$gd$dxa$gd$dxa$gd,L0L2L>LTLLLL.MMMMM~NNN$O@OBONOROOOOO*P,PǴǴǡǎǴǴǴ}iUi'hh{i5CJOJQJaJmHsH'hhT5CJOJQJaJmHsH!h5CJOJQJaJmHsH$hh@CJOJQJaJmHsH$hh$JCJOJQJaJmHsH$hh2YvCJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH$hh CJOJQJaJmHsH$hhcCJOJQJaJmHsH,PPPPQQQQQQ&Q0Q4QJQLQfQpQtQvQxQQǴxdPdXXYYDZtZ[D[L[ǴǡǡǎǎǡǡǡǴ{hUhUhUhUh$hh[ CJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hhbDCJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hhP'pCJOJQJaJmHsH$hh~ACJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hhDCJOJQJaJmHsH$hh CJOJQJaJmHsH!L[\\]]B__^`f```aaaTXBDFTvbbbN'hh\3c5CJOJQJaJmHsH'hh%8f5CJOJQJaJmHsH'hhe15CJOJQJaJmHsH'hhYN5CJOJQJaJmHsHU$hhg]CJOJQJaJmHsH'hhYNCJOJQJ]aJmHsH$hhkpCJOJQJaJmHsH$hh~ACJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsHth Quyt nh s 54 v Quyt nh s 65. 2. Chng II. Quy nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung, gm 7 iu (t iu 3 n iu 9) Chng hai gm 3 mc, quy nh c th c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; v tr, chc nng ca Tng cc Thng k, Cc Thng k v Chi cc Thng k trong h thng t chc thng k tp trung ph hp vi cc quy nh mi v tinh thn i mi ton din hot ng ca h thng t chc thng k tp trung trong Lut thng k 2015, ng thi quy nh r mi quan h trong hot ng chuyn mn, nghip v thng k gia cc c quan ny trong h thng, c th: iu 3: H thng t chc thng k tp trung ph hp vi thm quyn ca Chnh ph v phm vi iu chnh Ngh nh, ti d tho Ngh nh ch xc nh c cu t chc chung ca h thng t chc thng k tp trung theo m hnh ngnh dc, ph hp vi quy nh ca Lut t chc Chnh ph cing nh bo m gi n nh v c cu t chc nh hin nay, gm: (1) C quan thng k trung ng l Tng cc Thng k trc thuc B K hoch v u t. C cu t chc ca Tng cc Thng k gm: cc, v, vn phng, n v s nghip cng lp, Cc Thng k v Chi cc Thng k a phng; (2) C quan thng k cp tnh l Cc Thng k. C cu t chc ca Cc Thng k gm: vn phng, cc phng chuyn mn v Chi cc Thng k; (3) C quan thng k cp huyn l Chi cc Thng k. ng thi, d tho Ngh nh quy nh khung c cu t chc ca Tng cc Thng k, Cc Thng k v Chi cc Thng k. S lng v tng n v trc thuc Tng cc, Cc v Chi cc s c quy nh trong Quyt nh ca Th tng Chnh ph thay th Quyt nh s 54, Quyt nh s 65 v cc quyt nh thay th quyt nh quy nh v chc nng, nhim v v c cu t chc ca Cc Thng k. 2.1. Mc 1: i vi Tng cc Thng k - V v tr, chc nng: d tho Ngh nh xc nh r v tr, chc nng ca Tng cc Thng k tng t nh quy nh ca Lut thng k v xc nh r Tng cc Thng k l c quan trc thuc B K hoch v u t, thc hin chc nng tham mu, gip B trng B K hoch v u t qun l nh nc v thng k, iu phi,t chc cc hot ng thng k v cung cp thng tin thng k kinh t - x hi cho cc t chc, c nhn. - V nhim v, quyn hn: d tho Ngh nh d kin phn chia nhim v ca Tng cc Thng k thnh cc nhm nhim v sau: (1) Nhm nhim v tham mu, trnh B trng: l cc nhim v gn lin vi qun l nh nc v thng k c Lut thng k 2015 giao cho B K hoch v u t thc hin, gm cc nhim v v xy dng th ch, hng dn, kim tra thc hin php lut v thng k... (2) Nhm nhim v giao phn cp cho Tng cc Thng k t chc thc hin c lp: gm tt c cc nhim v v chuyn mn, nghip v thng k c Lut thng k 2015 giao cho c quan thng k trung ng thc hin. (3) Nhm nhim v qun l thng nht h thng c quan thng k a phng v t chc thng k B, c quan ngang B. 2.2. Mc 2: i vi Cc Thng k Hin nay ngoi cc quy nh ca Lut thng k 2015 th cc quy nh c th v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca c quan thng k a phng (Cc Thng k v Chi cc Thng k) s do Tng cc trng Tng cc Thng k quy nh c th. Tuy nhin, bo m c s php l cho vic phn cp, giao nhim v cho Cc Thng k thc hin c thng nht, d tho Ngh nh s quy nh y cc nhm nhim v c quan thng k cp tnh phi thc hin, gm: - V v tr, chc nng ca Cc Thng k: Cc Thng k l c quan trc thuc Tng cc Thng k, thc hin chc nng tham mu, gip Tng cc trng Tng cc Thng k v y ban nhn dn cp tnh thng nht qun l nh nc v hot ng thng k trn a bn; iu phi v t chc cc hot ng thng k theo chng trnh cng tc do Tng cc trng Tng cc Thng k giao; cung cp thng tin thng k kinh t - x hi cho cc c quan, t chc, c nhn. - V nhim v, quyn hn: d tho Ngh nh d kin phn chia nhim v ca Cc Thng k thnh cc nhm nhim v sau: (1) Nhm nhim v v thc hin cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, k hoch, chng trnh, d n, n lin quan n l)nh vc thng k; xy dng, qun l, vn hnh h thng thng tin thng k cp tnh, h thng thng tin thng k cp huyn. (2) Nhm nhim v v thu thp, tng hp thng tin v bin son ch tiu thng k, n phm thng k; thm nh chuyn mn, nghip v thng k; phn tch, d bo tnh hnh kinh t - x hi; cng b, ph bin v cung cp thng tin thng k kinh t - x hi theo quy nh ca php lut; tuyn truyn, ph bin gio dc php lut v thng k. (3) Nhm nhim v v gip Tng cc trng Tng cc Thng k v Ch tch y ban nhn dn cp tnh qun l nh nc v cng tc thng k trn a bn; hng dn, kim tra v bo co kt qu thc hin h thng ch tiu thng k cp tnh, cp huyn, cp x. (4) Nhm nhim v v t chc thc hin thanh tra chuyn ngnh thng k. 2.3. Mc 3: i vi Chi cc Thng k Tng t nh quy nh v Cc Thng k, d tho Ngh nh s quy nh c th chc nng, nhim v, quyn hn ca Chi cc Thng k, gm: - V v tr, chc nng ca Chi cc Thng k: Chi cc Thng k l c quan trc thuc Cc Thng k, thc hin chc nng tham mu, gip Cc trng Cc Thng k v y ban nhn dn cp huyn thng nht qun l nh nc v hot ng thng k ti a bn; iu phi v t chc cc hot ng thng k theo chng trnh cng tc do Cc trng Cc Thng k giao; cung cp thng tin thng k kinh t - x hi cho cc c quan, t chc, c nhn. - V nhim v, quyn hn: D tho Ngh nh d kin phn chia nhim v ca Chi cc Thng k thnh cc nhm nhim v sau: (1) Nhm nhim v v thc hin cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, k hoch, chng trnh, d n, n lin quan n l)nh vc thng k; xy dng, qun l, vn hnh h thng thng tin thng k cp huyn. (2) Nhm nhim v v thu thp, tng hp thng tin v bin son ch tiu thng k, n phm thng k; phn tch, d bo tnh hnh kinh t - x hi; cng b, ph bin thng tin thng k thuc h thng ch tiu thng k cp huyn, cp x; ph bin, cung cp thng tin thng k kinh t - x hi theo quy nh ca php lut; tuyn truyn, ph bin gio dc php lut v thng k. (3) Nhm nhim v v gip Ch tch y ban nhn dn cp huyn v cng tc thng k trn a bn; hng dn, kim tra v bo co kt qu thc hin h thng ch tiu thng k cp huyn, cp x; (4) Nhm nhim v v phi hp thc hin thanh tra chuyn ngnh thng k. 3. Chng III. Quy nh v chc nng, nhim v v c cu t chc ca thng k B, c quan ngang B, gm 4 iu (t iu 10 n iu 13) C th ha cc quy nh mi ca Lut thng k 2015 v chc nng, nhim v ca t chc thng k B, ngnh v k tha cc quy nh cn ph hp ca Ngh nh s 03/2010/N-CP ngy 13 thng 01 nm 2010 ca Chnh ph quy nh nhim v, quyn hn v t chc thng k B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph (sau y vit gn l Ngh nh 03), c th: - V v tr, chc nng: k tha quy nh v v tr, chc nng ca thng k B, ngnh ti Ngh nh 03. - V nhim v, quyn hn: sa i, b sung mt s quy nh ca Ngh nh 03 theo hng cp nht cc quy nh mi ca Lut thng k 2015 v sa i mt s quy nh cho ph hp vi thc tin, c th: (1) Nhm nhim v tham mu gip B trng, Th trng c quan ngang B ch tr, phi hp vi cc n v c lin quan thc hin cc ni dung, gm: - Son tho cc chng trnh, d n, k hoch, cc vn bn c lin quan v thng k ca B, c quan ngang B. - Xy dng, t chc thc hin: h thng ch tiu thng k b, ngnh; phn loi thng k ngnh, l)nh vc; k hoch iu tra thng k ca B, c quan ngang B; quy ch phi hp cung cp d liu t c s d liu quc gia, c s d liu B, c quan ngang B; ch bo co thng k cp B thuc phm vi ngnh, l)nh vc ph trch; ph bin, tp hun v hng dn th#c hi#n cc ch bo co thng k. - Lch ph bin thng tin thng k. - Phi hp vi cc t chc cu a B, c quan ngang B xy dng, trnh B trng, Th trng c quan ngang B ph duyt k hoch kim tra, thanh tra vic chp hnh php lut v cng tc thng k. (2) Nhm nhim v v tham mu gip B trng, Th trng c quan ngang B: xy dng, qun l vn hnh h thng thng tin thng k; t chc thc hin cc vn bn quy phm php lut, chnh sch, chin lc, k hoch, chng trnh, d n, n v l)nh vc thng k. (3) Nhm nhim v v phi hp vi Tng cc Thng k: Ch tr, phi hp vi cc n v thuc B, c quan ngang B thu thp, tng hp, bin son ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k quc gia, bo co thng k; thu thp, tng hp, bin son ch tiu thng k thuc h thng ch tiu thng k b, ngnh; phn tch v d bo thng k; xut bn nin gim thng k b, ngnh v cc n phm thng k. (4) Nhm nhim v v: tham mu gip B trng, Th trng c quan ngang B kin ton t chc b my, nhn s lm cng tc thng k; t chc o to, bi dng v hng dn nghip v i vi cng chc, vin chc thng k ca B, c quan ngang B, cc c quan chuyn mn; t chc nghin cu v trin khai cc ti khoa hc v l)nh vc thng k; ng dng cng ngh thng tin, truyn thng vo cng tc thng k ca B, c quan ngang B. - V t chc: k tha Ngh nh 03, ng thi, b sung quy nh v t chc thng k trn c s cn c s lng ch tiu thng k c phn cng thc hin ca B, c quan ngang B v yu cu thng tin thng k phc v s ch o iu hnh ca lnh o, ngi ng u tng cc, cc v tng ng trnh cp c thm quyn thnh lp t chc thng k. - V ngi lm cng tc thng k B, ngnh: k tha Ngh nh 03. 4. Chng IV. iu khon thi hnh, gm 2 iu (iu 14 v iu 15) iu 14 v iu 15 quy nh hiu lc thi hnh v quy nh trch nhim ca B trng B K hoch v u t, cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng trong vic thi hnh Ngh nh ny. IV. Tip thu, gii trnh kin thm nh ca B T php (B sung sau khi c kin thm nh) V. Nhng vn xin kin Chnh ph (B sung nu c kin khc nhau trong qu trnh ly kin v kin thm nh). Trn y l bo co v nhng ni dung chnh ca d tho Ngh nh quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca h thng t chc thng k tp trung; chc nng, nhim v v c cu t chc thng k B, c quan ngang B, B K hoch v u t xin trnh Chnh ph xem xt, quyt nh./. Ti liu km theo gm: 1. T trnh v d tho Ngh nh; 2. D tho Ngh nh; 3. Bo co tng hp tip thu v gii trnh kin gp ca cc B, ngnh. (Km Bo co thm nh ca B T php, B Ni v; cc vn bn gp ca B, ngnh). Ni nhn: - Nh trn; - B T php, B Ni v, Vn phng Chnh ph ( p/h); - Lu: VT, TCTK (3b). B TRNG Nguyn Ch Ding   PAGE PAGE 10 D tho ngy 01/11/2016 TVdf~̓Γ:<>jڳyfS@--@$hhCJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hh$ CJOJQJaJmHsH$hhw CJOJQJaJmHsH$hh\3cCJOJQJaJmHsH$hhJxVCJOJQJaJmHsH'hhlK5CJOJQJaJmHsH'hhYN5CJOJQJaJmHsH$hh2(CJOJQJaJmHsH$hh2wvCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsHjz|~”Д$̕ܕ2H 02ڴڡ{gTA$hh@OJQJaJmHsH$hh@OJQJaJmHsH'hh5CJOJQJaJmHsH$hh$ CJOJQJaJmHsH$hh\3cCJOJQJaJmHsH$hhJxVCJOJQJaJmHsH$hhg]CJOJQJaJmHsH$hh2(CJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH &*02BRtvz˸|hThG:-:hhjI<CJOJQJhhYNCJOJQJhhu CJOJQJ'hhK:5CJOJQJaJmHsH'hhYN5CJOJQJaJmHsH'hhJxV5CJOJQJaJmHsH'hhjI<5CJOJQJaJmHsH'hhU-R5CJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH hh2(OJQJaJmHsH hhOJQJaJmHsH0ġVXȣ̣^8ٿٝwdQ>$hhFCJOJQJaJmHsH$hhprCJOJQJaJmHsH$hhg]CJOJQJaJmHsH$hhjI<CJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hhu CJOJQJaJmHsHhh\3cCJOJPJQJhh}CJOJQJhhjI<CJOJQJhh\3cCJOJQJhhYNCJOJQJhhK:CJOJQJ2TV\bdfrڴڴڡڍyeQ=Q'hh5CJOJQJaJmHsH'hhYN5CJOJQJaJmHsH'hh$ 5CJOJQJaJmHsH'hhoa5CJOJQJaJmHsH'hhU-R5CJOJQJaJmHsH$hhoaCJOJQJaJmHsH$hh&|CJOJQJaJmHsH$hh88zCJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hh}CJOJQJaJmHsHΦt\Fʰdb>J`Lb$ dx`a$gd$dxG$H$a$gd$ dx`a$gd$dx`a$gd$dxa$gd "0VXr(BʬԬDFJz|,<̿̿̿沥xiixiZhhvn@CJOJQJhh@CJOJQJhh/r @CJOJQJhh$ @CJOJQJhhu @CJOJQJhh$ CJOJQJhhJxVCJOJQJhhCJOJQJhh/r CJOJQJhhg]CJOJQJhhYNCJOJQJhhoaCJOJQJ"<>@ʰΰ`xzܱƹ}l[J[J9 hhvOJQJaJmHsH hhQsOJQJaJmHsH hhvVOJQJaJmHsH hhv0@OJQJaJmHsH hhv0@OJQJaJmHsH hhl4OJQJaJmHsHhh/r CJOJQJhhgCJOJQJhh$ CJOJQJhhu CJOJQJhh@CJOJQJhhvn@CJOJQJhhoa@CJOJQJ³ij*P`شڴܴ޴tdfhl޼x͉͉eR?$hhQsCJOJQJaJmHsH$hh'\CJOJQJaJmHsH$hhMCJOJQJaJmHsH hhvVOJQJaJmHsH hh'\OJQJaJmHsH hhAyqOJQJaJmHsH hhQsOJQJaJmHsH hhJxVOJQJaJmHsH hh'\OJQJaJmHsH hhJxVOJQJaJmHsH hhQsOJQJaJmHsHlܶ^`bdfjڸڥm[I7#hhYN5OJQJaJmHsH#hh$ 5OJQJaJmHsH#hh5OJQJaJmHsH#hhU-R5OJQJaJmHsH$hh'\@OJQJaJmHsH$hhvV@OJQJaJmHsH$hh'\@OJQJaJmHsH$hh?lCJOJQJaJmHsHhhl4CJOJQJaJ$hhQsCJOJQJaJmHsH$hhQsCJOJQJaJmHsH:>p<FJNƺ6Fȵȵȏ|i|V;5hhvnCJOJQJaJfHmH*q sH*$hhPhCJOJQJaJmHsH$hh\StCJOJQJaJmHsH$hhPhCJOJQJaJmHsH$hhu CJOJQJaJmHsH$hhCJOJQJaJmHsH$hhFCJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH#hhYN5OJQJaJmHsH#hhF5OJQJaJmHsHFHJ2BBbȾֿ̾ͺn[J9(J hhzOJQJaJmHsH hhzOJQJaJmHsH hhNOJQJaJmHsH$hhNCJOJQJaJmHsH$hhzCJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hhu CJOJQJaJmHsH$hhPhCJOJQJaJmHsH$hhPhCJOJQJaJmHsH5hhvnCJOJQJaJfHmH*q sH*-hhCJOJQJaJfHq ֿؿڿܿ\^bd&(*2J\LNPvͼtaNa$hhs5CJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH$hhgCJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH hh!6OJQJaJmHsH hhgOJQJaJmHsH hhNOJQJaJmHsH hh!@OJQJaJmHsH hhNOJQJaJmHsH hhgOJQJaJmHsH^`bf~"$ǴyfyRy>*>*'hhG'5CJOJQJaJmHsH'hh95CJOJQJaJmHsH'hhti5CJOJQJaJmHsH$hhe1CJOJQJaJmHsH'hhe15CJOJQJaJmHsH'hho15CJOJQJaJmHsH$hh#@OJQJaJmHsH$hhYN@OJQJaJmHsH$hhYN@OJQJaJmHsH$hhg@OJQJaJmHsH$hh!@@OJQJaJmHsH$&04BPVhnpr02װ׉vcPccP$hhG'CJOJQJaJmHsH$hh!CJOJQJaJmHsH$hhA0CJOJQJaJmHsH'hhe15CJOJQJaJmHsH$hhu CJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH'hhu 5CJOJQJaJmHsH'hho15CJOJQJaJmHsH'hh95CJOJQJaJmHsHbr0z ^ ("P$dx`a$gd$dx`a$gd$dxa$gd|~04ѾѫѫјѾѫѾraP hhb_7@CJOJQJaJ hhl_@CJOJQJaJ$hhb_7CJOJQJaJmHsH$hh 9CJOJQJaJmHsH$hhA0CJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hhu CJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH5hho1CJOJQJaJeh@mHr@sHfX^\^`68:^fxz;hhG'CJOJQJaJhhJ*CJOJQJaJhhtiCJOJQJaJhhFCJOJQJaJhhb_7CJOJQJaJ hhl_@CJOJQJaJ hhb_7@CJOJQJaJ hhG'@CJOJQJaJ3z|~ BDFڴwjw]PCj6jhhG'CJOJQJhhd0{CJOJQJhhBCJOJQJhhy<CJOJQJhhFCJOJQJhho1CJOJQJ"hhF56CJOJQJaJhhp6CJOJQJaJhhFCJOJQJaJ$hhG'CJOJQJaJmHsH$hhy<CJOJQJaJmHsH$hhFCJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsHFjBNxz "L^dj~̬̿̿~kX$hhY#CJOJQJaJmHsH$hh;CCJOJQJaJmHsH5hho1CJOJQJaJeh@mHr@sH$hho1CJOJQJaJmHsH$hhd0{CJOJQJaJmHsHhhG'CJOJQJhhCJOJQJhhBCJOJQJhhFCJOJQJhhp6CJOJQJ*,@R\^`6BV^Ǵǡǎ{lY>5hho1CJOJQJaJeh@mHr@sH$hhG'CJOJQJaJmHsHhhw$$CJOJQJaJ$hh;CCJOJQJaJmHsH$hh;CCJOJQJaJmHsH$hhG'CJOJQJaJmHsH$hhY#CJOJQJaJmHsH$hhw$$CJOJQJaJmHsH$hho1CJOJQJaJmHsH$hhw$$CJOJQJaJmHsH^bxz İ눜ugYgFg5!h5CJOJQJaJmHsH%hhCJaJeh@r@hhG'0JCJ]aJhh0JCJ]aJ$hhCJOJQJaJmHsH'hhY#5CJOJQJaJmHsH'hh5CJOJQJaJmHsH'hh95CJOJQJaJmHsH$hhe1CJOJQJaJmHsH'hhe15CJOJQJaJmHsH'hho15CJOJQJaJmHsH (&(,.`b<>tııė}cK3K/hh'5@CJOJQJ^JaJmHsH/hh!5@CJOJQJ^JaJmHsH2hh!5@CJOJQJ]^JaJmHsH2hhMv5@CJOJQJ]^JaJmHsH2hhK5@CJOJQJ]^JaJmHsH$hhUMCJOJQJaJmHsH$hhKCJOJQJaJmHsH'hh{i5CJOJQJaJmHsH'hhK5CJOJQJaJmHsHtv "PVϷϝmU>&.hh,5CJOJQJ]^JaJmHsH-hhK56CJOJQJ]aJmHsH/hhK@CJOJQJ]^JaJmHsH/hhy5@CJOJQJ^JaJmHsH/hhK5@CJOJQJ^JaJmHsH2hhK5@CJOJQJ]^JaJmHsH/hhG'5@CJOJQJ^JaJmHsH/hh!5@CJOJQJ^JaJmHsH/hhB5@CJOJQJ^JaJmHsH Vj@BNTVXҼv^vFv0+hhjO^5CJOJQJ^JaJmHsH/hh<`i5@CJOJQJ^JaJmHsH/hhG'5@CJOJQJ^JaJmHsH/hhHC5@CJOJQJ^JaJmHsH/hh,5@CJOJQJ^JaJmHsH+hh,5CJOJQJ^JaJmHsH+hhHC5CJOJQJ^JaJmHsH+hho9J5CJOJQJ^JaJmHsH.hhHC5CJOJQJ]^JaJmHsH PV0~h$d$&`#$/Ifa$gd[$"d$&`#$/If`"a$gd$J$$&`#$/Ifa$gd[$$&`#$/If`a$gdu]$d$&`#$/If`a$gdK $x`a$gd\v9$dx`a$gd X`иt^O9#*hhK56CJOJQJaJmHsH*hhK56CJOJQJaJmHsHhhKOJQJmHsH+hho9J5CJOJQJ^JaJmHsH+hhHC5CJOJQJ^JaJmHsH+hhjO^5CJOJQJ^JaJmHsH.hhG'56CJOJQJ^JaJmHsH.hhu$56CJOJQJ^JaJmHsH.hhHC56CJOJQJ^JaJmHsH.hhjO^56CJOJQJ^JaJmHsH ,08:<>wcwOw<$hho1CJOJQJaJmHsH'hhT5CJOJQJaJmHsH'hhx65CJOJQJaJmHsH'hhK5CJOJQJaJmHsH'hhK5CJOJQJaJmHsH$hhKCJOJQJaJmHsHhhKOJQJmHsHhh$JOJQJmHsH hhK@OJQJmHsHh@OJQJmHsH hh$J@OJQJmHsH:<>@bTTJ $xa$gdo1 $<`a$gd);Wkd^$$IflW 0%L 6`W&4 laytA0$d$&`#$/If`a$gd$J$d$&`#$/Ifa$gdx6$d$&`#$/Ifa$gd[>@&(,.046ٲtetTte!h;30JCJOJQJmHnHuhh'0JCJOJQJ%jhh'0JCJOJQJUh' h'0Jjh'0JUhjhUhhe1mHsH$hhe1CJOJQJaJmHsH'hhrSN5CJOJQJaJmHsH'hh3^x5CJOJQJaJmHsH$hhYNCJOJQJaJmHsH0246|~ $`a$gd "h]hgd8) &`#$gdbbgde168DZdfjlp|~ɺاhhe1mHsHhh "h 56CJOJQJaJh[56CJOJQJaJh&56CJOJQJaJ*h "h "56CJOJQJaJmH*sH*"h "h "56CJOJQJaJ F 00P&P 1h:p. A!"n#$% Dp\$$Ifl!vh#v.#v>:V l tl%65.5>alytPf$$If!vh#vL#v :V lW 6`W&5L5 4ytA0^! 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH T`T e1Normalx` CJOJQJ_HaJmH sH tH b@b e1 Heading 3$<@&`5CJOJPJQJ\^JaJ\A`\ "Default Paragraph Font, Char Char1Ri@R Table Normal4 l4a (k (No List bob e1Heading 3 Char.5CJOJPJQJ\^J_HaJmH sH tH zOz 'KkChar Char Char Char!$$dd[$\$`a$CJOJPJQJ^JaJNQ@N Xj Body Text 3`CJOJQJaJTo!T XjBody Text 3 CharCJOJQJ_HmH sH tH 4 @24 8)Footer !.)@A. 8) Page NumberZ^@RZ Normal (Web)dd[$\$`CJOJQJaJBOaB apple-converted-spaceBOrB o1d`CJOJQJaJ^@^ o1 Footnote Text*$`CJOJPJQJaJtH@&`@ o1Footnote ReferenceH*BoB normal-h1CJOJQJ^JaJo(HOH normal-p`CJOJQJaJJJ Char Char5CJOJQJ_HmH sH tH 4@4 Header H$>/> Header CharCJOJQJaJL@L j Balloon TextCJOJQJ^JaJN/N jBalloon Text CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] $X$'X* %%%( 0 ,)B,309;b@AE.G,L,PQL[Tj<lFֿ$zF^ tVX>61346789:<=>?@ABCEFGHuvwxy{|}~J )KΦbP25;Dz !(!!8@( VB C D"?VB C D"?VB  C D"?P  "? B S ?/wX6l 6tl&t>>t @@t_GoBackUXUX.1S[vxOP/023 - . Q R QRHIst mn!!""""##$$$$$$))----////0011H2I2|2}233#45F6G6O7P7"8#8888<==??@@a@b@@@ AABB8C9CDDEENFOFFF!G"GHHHHI&M-NyQRRSSZSyTTTTTTTNUOUyVzVVVVVVVWWiWkWtWuWWWWWWWWWX^X`XaXcXdXfXgXiXjXXXXX$%%(())/0rrnn##8(P((("):)))**/,3,,,--..I.J.111144<4=4556)6778888888888%:%:N:S:\:d:;;<<<<====+>->>>0?0?@@b@b@e@f@@@@@A AAABBBB=COC|D|DEEWEWE^HfHHHHHIIJJJJJJ8KJKKKLLLL&M&M,N-N.N.NNNOPPPeQwQQQR+RuRvRSSxTyTlVvVzVzVwWWX^X^X`XaXaXcXdXfXgXiXjXXXXXXXX$%%(())/0rrnn##8(P((("):)))**/,3,,,--..I.J.111144<4=4556)6778888888888%:%:N:S:\:d:;;<<<<====+>->>>0?0?@@b@b@e@f@@@@@A AAABBBB=COC|D|DEEWEWE^HfHHHHHIIJJJJJJ8KJKKKLLLL&M&M,N-N.N.NNNOPPPeQwQQQR+RuRvRSSxTyTlVvVzVzVwWWX^X^X`XaXaXcXdXfXgXiXjXXXXXXXMy&z,wvSd 3tJ f;!M+a5{"88^8`OJPJQJ^J. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^J. pp^p`hH. @ L@ ^@ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. PP^P`hH. L ^ `LhH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`o(. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.f;!MMySd 3a5{,              |^         N(LKD q zvA0 pZg6sr_ F w < u [ /r ,e[xOP$Kx7F?UN}?,$P3$ ! "#)#0#'q#w$$G%y%&@$&5&Z:'rS'6(2(X()zB):*J*+ ,E+-;#0D2PG2l4W5Z5!6T6797b_78n8 9\v9:jI<y<'J=J>?v0@*AB;C5CHCbD F6F_.H)pH{Jo9JlK:#Lm;MrSNPPm/P;SQtQU-R$STlUvVJxVW8VWUYXY9[\i[L;]F]g]jO^k^l_4_ 7abb\3cme%8fPh<`itiqUjgj'Kk nvngoP'pj0pJWpkphqAyq4rn sLGsFXstt1t Nt\Stv2Yv2wv3^xR&z88zGz\zp_zsz{d0{V#|&|i~Y~.}(Eu]@\j'9K:8)>`AQs#>pl$aMvD__r+tN;YNdyV xK@&//Tyr{i'Ov}Etl Bd}['RGoag]nB)rtCf 9s55DX_Om<q!,G'.u$o1M;3c4[Klypr{p62!@%j qY#]<qN=e1*XjvBZpLx6cI3zPmf!T (FUM.X$Jf0ikFMv'Fc4~A x XN?l'\Vp@~&,Ma["{ y);xAWXw^X`X@ ////L ,Xppp@pBpHpUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.*{$ Calibri9& r.VnArial7& r.VnTime7. [ @VerdanaO MS MinchoMS Gothic5. .[`)TahomaA$BCambria Math"1hKg9Kg4Kg0 .K -0 .K -!r41X1X 3qHP ?e12! xx GBO CO NI DUNG V XY DNG NGH NH T CHC B MY THNG K NH NCphuong L Tun Anh   Oh+'0 ,8 X d p |dBÁO CÁO NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY THỐNG KÊ NHÀ NƯỚCphuongNormalLê Tuấn Anh4Microsoft Office Word@@y4@4@It4 0 .K՜.+,0L hp| ,-1X dBÁO CÁO NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F҆4Data 1Table}FWordDocumentH*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry FPw+8Data 1Table}FWordDocumentH* Title4 $, SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,L hp| ,-1X dBÁO CÁO NỘI DUNG VỀ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC