ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fi ,WorkbookISummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==x-J.8X@"1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1h8"Cambria1,8"Calibri18"Calibri18"Calibri1"Calibri1"Calibri1<"Calibri1>"Calibri1?"Calibri14"Calibri14"Calibri1 "Calibri1 "Calibri1"Calibri1"Calibri1 "Calibri1."Times New Roman1."Times New Roman1 ".VnArial1."Times New Roman1".VnTime1."Times New Roman1"Calibri1."Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ###                                    ff + ) + , *   P P    `        a>   " # " <@ |@ |@ <@ <@ <@ | |@ |@ <@ <  "\ # #\ L L "\ #\ #\ \ \ #\ +< +< #\ L L \  L \ \ \ L , "< #< , "< #< ||t18}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}? 00\);_(*}-}@ 00\);_(*}A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}> ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}B 00\);_(*}}= 00\);_(*;_(@_)  }-}0 00\);_(*}U}A 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9Normal 2 2 2 10: Normal 6 3;Normal_HAIQUAN04<Normal_HAIQUAN04 2 2 =Noteb Note  >OutputwOutput ???%????????? ????$Percent @Title1Title I}% ATotalMTotal %OOB Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`ISheet1,{Tr gi nhp khu phn theo mt s nc, khi nc v vng lnh th ch yu v phn theo mt hng ch yu s b cc thng nm 2015 Khi ncVTS b thng 01S b thng 02S b thng 03S b thng 04 S b thng 5 S b thng 6 S b thng 7 S b thng 8 S b thng 9S b thng 10Lng Tr gi (1000USD) Lng Tr gi (1000 USD) EU Trong :X, si dt cc loiTn Vi cc loi 1000 USDThuc tr su v nguyn liuThc n gia sc v nguyn liu&Thy tinh v cc sn phm t thy tinhSt thp cc loiSn phm t st thp Sn phm t kim loi thng khcSn phm t giy Sn phm t cht doSn phm t cao suSn phm khc t du mSn phm ho chtSa v sn phm t sa Qung v khong sn khcPh liu st thp$Phng tin vn tI khc v ph tngPhn bn cc loiNguyn ph liu thuc l"Nguyn ph liu dt may, da, giy Nguyn ph liu dc phm $My vi tnh, sp in t v linh kin)My mc, thit b, dng c, ph tng khc"My nh my quay phim v linh kinLa mLinh kin, ph tng t Kim loi thng khcHo chtHng thu sn Hng in gia dng Giy cc loiG v sn phm g Dc phm Dy in v dy cp inCh phm thc phm khcCht do nguyn liu&Cht thm, m phm v ch phm v sinhCao su #Bnh ko v cc sn phm t ngi cc in thoi cc loi v linh kin! qu, kim loi qu v sn phm t nguyn chic cc loiChicASEANX, si dt cc loi Xng du cc loi Thuc tr su v nguyn liu #Thy tinh v cc sn phm thy tinhThan St thp cc loi Sn phm t st thp Sn phm t cht do Sn phm t cao su Sn phm ho cht Sa v sn phm sa %Phng tin vn tI khc v ph tng Phn bn cc loi Nguyn ph liu thuc l NPL dt may da giy Nguyn ph liu dc phmNg%My vi tnh, sp in t v linh kin *My mc, thit b, dng c, ph tng khc Kim loi thng khc Kh t ho lng Ho cht Ht iuHng thu sn Hng rau qu Giy cc loi G v sn phm g Du m ng thc vt Dau thoDy in v dy cp in Cht do nguyn liu Bng cc loi $Bnh ko v cc sn phm t ngi cc " qu, kim loi qu v sn phm t nguyn chic cc loi MSa v sn phm t sa Hng rau qu u tngDu m ng thc vt Dc phmCao suSn phm t giy Bng cc loi Vi cc loi!Nguyn ph liu dt may, da, giy#My nh, my quay phim v linh kinDy in v dy cp inLinh kin, ph tng tHn QucXng du cc loiKh t ho lngHng in gia dng v linh kinNht Bn -xtry-li-aCHND Trung Hoan U-crai-na4 6b7D89 ^;2=vH> ?% (Al B CAE`lFGHccB <\ KlTd>f^j dMbP?_*+%J&ffffff?'ffffff?(?)?"JB333333?333333?p&<3U} ID} 0D} E} F} D} $ D\JJJJ@@JYTJJY J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ C DDDDDDDDDDDDG DDDDDDDDDDDDG DDDDDDDDDDDDH I J KL KL KK K K K K KK K K K K K K K K MIN O P O P Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RRR S UVVOÅG(AVV/ AVV)1.)A F Vx &A V V4^ G(A VV$"/*AVVYd;_1.AVV6A`,AVVsh 0AVV{)A W UXVX Z [~ \B@]6T@\A@]k@\H@]"~d@~ \:@ ]5^I f|@~ ]? ]S㥛8@~ \@FMbQ@~ \@FZd?@~ \"@F++e@ XF~ \ @Fsh|3b@ Z [ \ F>Si@ \ FI +'@ \ F7A`Ţ@ \ Fz7y@ F0@ \ F"@ \ F ףp@ \ Fأp=j@ X Fffffz@ \ Fmp@ Z [\ FƟM1@ \ F;O@ \ F'1\@ \ Fx C@ F r諰@ \ FMbP@ \ Fl'@ \ FMbX@ X F5^I@ \ Fy&1H@ Z [ ^ FBDwf@ ^~ F@ ^ Fx@ ^ Fʡz@ F rh @ ^ F+G@ ^ FY(@ ^ F +.@ _ F-@ ^ FO@ Z [ ` F-BeS@ ` `~ F@ ` FGz`@ FFW@ ` F5^I d@ ` Fo-m@ `~ FA@ ` F"~m@ `~ FA@ Z [~ \x@ FE#2@~ \V@ F -޳@ \@F$A\0@ FʡEvܱ@~ F@ F1zDz@~ \Ͱ@ FOF@$ \@F"@\ @FF A\X@ FGzT@~ \ @ FMb0@ Z [\F-}ɥn@\F r@\F;Og@ \ F&1ԙ@ Fl@ \FZs@\FV-z@\F/$V@\Fx@\~ F b Z [\F@\~ Fo@\FNbX9܀@ \ F#~jP@ FV-@ \F%CY@\Fjty@\FMbA@\F~j}@\Fx~@ Z [\F^b@\FSc@\F"r@ \ Fʡ%t@ FMb|@ \~ F>t@\FOnq@\F~jtv@\F+΅|@\F9v9y@ Z [\F̑:@\Fxf7@\FV@ \ FK7A@ѷ@ F1Zٽ@ \~ Fl4\FKg@\FQ@\~ F(A\Fx醄@ Z [\F%7/@\FSm@\~ F /A \ F r@ FClg@ \FFP@\FK7@\Fa"@\FOn@\F$ڨ@ Z [\F#鉝@\FA`,@\F> ףp@ \ FMbؕ@ F"~ʍ@ \Fd;O@\F rG@\F`"ے@\FZdچ@\FˡEƇ@ Z! [\FSy;@\FʡE@ \ F/$2@ F8A`@ \F+@\F̴@\F/@\FCl@\F9vB@ Z" [\Fc @\FB`Т@\F~j,@ \ Fefffc@ FzG@ \F*@\FK7h@\Fx&C@\~ F;\F#~2@ Z#[~ `P~@Fv6䟙f@~ `@F~jt@~ ``@Fo@ `k@FQU@F{@ FQ'p@~ `̒@F:v@~ `@F+NT@~ `N@FMbX%r@~ `e@F q@~ `]@FS㥛o@ Z$ [~ \ȡ@FhF/@~ \q@FA`@~ \H@F+~@~ \@ FDl|@~ \p@F/$%P@~ \@F+@\@F@\@Fp= #Ù@~ \@Y@FDl :@ Z% [\FOC@\~ FeA\F(_@ \ F/]A@ FS޾@ \F/$a@\FMm@\~ Ff\F~jfEA\FX9ȶ@ Z& [~ FH@F^;b@FL@F@Fz@FMbz@~ F~@ F~j @~ F@ F@5^ 6@~ F@FZġ@~ F9@F/U@~ F @F~j<@~ F @FK7X@~ F@FK@FZd{@ FV-ʖ@ Fw @FʡEY@FZ$@FK7@FI ӎ@FK7@ Z) [FK_қ@FX9Ġ@F~jc@ F7A`@ F%C@Fne@F_I X@FˡESձ@F!V@FX96@ Z* [^Fbr@^FEo@^F㥛İo@ ^ F?5^)T@ FwS@ ^FNbXIa@^FV-]@^F @^Fn:"@^FBU@ Z+ [\Fu A\FK7dnA\FW- A \~ FW FV-˰A \F]A\F䥛DDA\F(A\FScFA\FvgA Z, [^FIFqg@^^ ^ ^^FvG@^FKR@^Fv@^F!rhW~@Dr!l0,,(*(8* & $&&&"&**&F*"J"*& J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2;T3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J Z- [ ^ ^ ^ \0@VS@F@s@ F$kW@ \ \~ \@ F@ \V\ !Z. ![!\!F E@!\!Fx&1|@!\!F%@! \! F/@! F(\z;@! \!F/}@!\!Fjtf@!\!F 2@!\!FK7@!\!Fw/@ "Z/ "[~ "\@"Fd@~ "\$@"FK7)?@~ "\@"Fi|@~ " \,@" F޸@~ " Ft@" FFT$@" \@F|-\J@"FʡK@~ "\@"FNbXŴ@~ "\|@"F$@~ "\@"F5^Il@ #Z0 #[#\#F!P@#\#F/p@#\#Fjt@# \# F+>B@# Fve@# \#FO@#\#FQ@#\#FK7 @#\#FW9ȶ@#\#FvZ@ $Z1 $[$FG++@$F~jt@~ $F&$ FjtS@$ F+.p@$FQS@$FMbA@$FV-@~ $FD A$FZd{נ@ %Z2 %[%^%Fiy@%^%FL7A`e@%^%FMi@% ^% F5^I u@% FZdw@% ^%FPnj@%^%F#~jp@%^%FMbq@%^%Fʡc{@%^%F-m@ &Z3 &[~ &\@&F}'f@~ &\@&F}?5^4@~ &\@&F(\@~ & \r@& F 2@~ & FС@& FK7 @~ & \z@&FVT@~ &\@&Frh@~ &\"@&FZd;o%@~ &\@&Fnު@~ &\$@&F-@ 'Z4 '['\'Fxb1@'\'FY@'\'F Zq@' \' F$#@' FS&@' \'F&1|@@'\'F+d@'\'F"@'\'FX9V@'\'FX9ȶ!@ (Z5 ([(FSV=0@(F +B@(Fo @( FA`@( FS @(F5^I@(FL7A@(FCl@(Fέ @(F&1Բ@ )Z6 )[)\)F-B3@)\)Fl@)\)F~jt;@) \) F p;@) F rhޘ@) \~ )F$@)\)FI@)\)F/@)\~ )FA)\)FGz@ *Z7 *[*a*F U@*a*FQx@*a*FxS@* a* FQ>@* FԸP@* a*FˡE @*a*F}?5^Ѱ@*a*FPn_@*a*FE}@*a*FƏ@ +Z8 +[~ +\5@+Fy%ϫ@~ +\@+F씿@+\~@F9[\2@ + F"rh@~ + FQ@+ F7@~ + \@+Frhݦ@~ +\@+FbX9TI@~ +\@+F8v>@~ +\@+FG@~ +\@+Fn@ ,Z9 ,[,`,FG@,`,FCl'M@,`~ ,F@, `, F ףp`@~ -\<@-F/$B@- \@FAF@ - FK7 @~ - \Ѕ@-F|?C@~ -\X@-F`"@~ -\@-FClgݚ@~ -\@-FL7A`@~ -\؀@-FT㥛Ĩ@ .Z; .[.\.F5ڻ@.\~ .Fs@.\.Fsh|@. \~ . Fݱ@~ . F8@. \~ .F@.\.Fy&1@.\.F'1@.\.F+٪p@.\.F8A`A@ /Z< /[/^/Fՠ@/^/FZd;@/^/FClca@/ ^/ Fsh|M@/ F-T{@/ ^/Fx&1Hx@/^/F rhu@/^~ /FU~A/^/F/s@/^/F/$x@ 0Z= 0[0F ޴@~ 0F) A0F-ֹ@0 FT㥛$͵@0 FK7@0FQe,@0FPn™@~ 0F)WA0F 1[?~ 1\0x@1FI4I@~ 1\e@1F#~e@~ 1\ m@1Fl-@~ 1 \pr@1 FK7v@1 F p@FI7\s@ 1FˡE @~ 1\0y@1Frh @~ 1\@s@1Fx&@~ 1\z@1F"i@~ 1\|@1F rx@ 2T@ 2UX2VRjxe>A2X2V9ȖA}6A2X2V r/AA2 X2 V+M>A2 V2 V|?#@A2 X2Vn?A2X2Vv>A2X2V :A2X2V"5Fo@WA~ 5\TA5FrhԲA~ 5\A5F+A~ 5\v,5FV-A 6Z 6[6^6bo9@6\6F`"@6\6F ףpG@6 \6 Fx~@6 \6 FDlO@6 \6F/D@6\6FCl[@6\6F~jt*@6\6Frh1@6\6F(1ĸ@ 7ZC 7[7`7b*(@7\7Fly9@7\7F@7 \7 Fx&o@7 \7 FPn@7 \7F}?5^z@7\7F5^Ild@7\7F|?5@7\7Fnc@7\7F#~@ 8Z 8[8`8bX@8^8FV-@8^~ 8FP@8 ^~ 8 F8 ^8 F`"@8 ^8Fy&1@8^8FI@8^8F%@8^8FSð@8^8Fu@ 9ZD 9[9\9b:TS÷@9`9FX9@9`9FzGA@9 `9 FnR@9 `9 FZd;߯^@9 `~ 9FA9`9F/@9`9FV@9`9FDl[ @9`9FL7A ¼@ :ZE :[~ :\@:b/ؚ@~ :`A:Foj@~ :` A:Fu@~ : `% A: F(\@~ : `A: F5^I|@~ : `@^@:Fx馾@~ :`@:Fzȶ@~ :`LA:F%3@~ :`@:FI й@~ :`ܷA:F}?5^jf@ ;ZF ;[~ ;F|@;Fn?*o@~ ;\@;F@~ ;\@;Fv!@~ ; \@; F*پ@~ ; \@; Fa";@~ ; \@;FCl'>@~ ;\i@;FZd;@~ ;\@@;FbX9>@~ ;\@;FA`@@~ ;\B@;FS㥛@ <ZG <[<\<bul6n@<\<F rhQ@<\<FKw<@< \< F}?5^*@< \< F8@< \<F-@<X<F/$=]@<\~ <F˸<\<FFt@<\<FV~@ =Z =[=\=bFa@=\=FX9Ȗ_@=\=FZd;/@= \= FZ@= \= FQH@= \~ =F_M=X=F|?U@=\=F?5^)l@=\=F-@=\=FKg@ >Z >[>\>bsn%@>\>FCl[@>\~ >FY.A> \> FClG@> \> F2@> \>Fh|@>X>F r@>\>Fʡ$@>\>FDl@>\>Fx&ž@ ?ZH ?[?\?bXf@?\?F\@?\?FS+@? \? FbX9D@? \? F(\C@? \?FEV@?X?FL7A)@?\?FFd,@?\?Fh|ץ@?\?FE@D&l*J**\*"*J&J&J*(\\44,0\\000@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJUJVJWJXJYJZJ[J\J]J^J_J @ZI @[@\@bk @@\@FGʕ@@\@Fnps@@ \@ Fv*@@ \@ F6^Iܡ@@ \~ @FC@X@Fv?@@\@FC\@@\@Fx}@@\@Fx&@ AZ A[A\Abz!C@A\AFK7@A\AFHz@A \A Fƫz@A \A FƯ@A \AFC@AVAF +v-@A\AFgfff~d@A\AF|?5b@A\AFPn@ BZJ B[B\BcC#J@B\~ BFF@B\BFV-N@B \B Fx@B \B Fd;O16@B \BFK@BXBF f@B\BFlݎ@B\BF+^@B\BF(\s@ CZK C[C`CbLÕ>@C\CF`"m@C\~ CFq9AC \C FM@C \C F|?5@C \CFK7A?@C\CF*پm@C\CF/$i@C\~ CFVC\CF/ݬ @ DZ# D[~ DFW ADbs@~ D`ADFl L@~ D`pADF&1,@~ D ` AD Foڋ@D `Q AFG2`A DF/$a@~ D`ADF@D`o AFe(A`ADF"n@~ D`ADFbX9@ EZ$ E[~ E\Ҽ@EbMk@~ EF8@EFn t@~ EF@EF"@~ E F@E FˡEd@~ E F@E FMb0 @~ E FM@EFMb@~ E\v@EFZdK@~ EFD@EFCh@~ EF'@EFA`P@~ EF@EF(\W@ FZL F[F\FbtE@F\FF+_@F\FFPn @F \F FZdg@F \F F+q@F \FFNbX9ȇ@F\FFˡE@F\FF1Z@F\FFV-1z@F\FF`"l@ GZM G[~ G\@GbZշ@~ G\@GF ]@~ G\k@GFx&'@~ G \@*@G F @~ G \@G FMb@~ G \@@GF}?5^@~ G\@GFY9@~ G\@GF|G@~ G\@GFQ;.@~ G\@GFgfff@ HZNHDHbBjn@H\HF^I @H\HFrh|V@H \H FClo@H \H F rh1̻@H \HFx)@H\HF/U@H\HFn@ @H\HFi|@H\HFNbXl@ IZO I[I\Iba?@IFZdsn@IF$#@~ I FI F> ף@4@IFS[@IFbX9@IF/$@IFMb@IFL7AX@ JZP J[J\Jblh@J\JF!rh;w@J\JF +@J \J F-@J \J FS㥛@J \JF r葑@J\~ JFp@J\JFB`"@J\JFE=@J\JF1Z@ KZQ K[~ K^(@Kb9B@~ K\@KFG:y@~ K\@KF1:@K \$@FuA\@ K FX9ȶܨ@~ K \T@KFS%@~ K\Π@KFZd;@~ K\`@KF|?p@K\P@F@\s@KFh|@ LZR L[L\LbC!AL^LFEAL^LFFMAL ^L FSF AL ^L FOAL ^LFcX9AL^LFAL^~ LFϩL^~ LFL^LF +A MZS M[M^Mbv m_AM\MFxz@M\MF,!AM \M F~j@M \M Fd;O6 AM \MF= ףAM\MFshAM\MF'1AM\MF&AM\MF㥛A NZ, N[N\Nbܝ@N^NF'1"a@N^NF/$ y@N ^N F;OV@N ^N F/ @N ^NF +@N^NFJ +@N^NFV-t@N^~ NF@N^NFw/@ OZ. O[O\Ob -!@O\OF|? @O\OF rhM@O \O F)\1@O \~ O FWO \OFx&s@O\OF,?'@O\OF-#@O\OF5^IB@O\OF7A`6@ PZT P[~ P\@PbGs@~ P\@PFE@~ P\@PF~j(@P \@FW\@ P F@5^@~ P \@PFL7A@~ P\@PFx\@~ P\s@PF&1\@~ P\`@PFV@P\@FS. QZU Q[~ Q\@Qb?k~Dӣ@~ Q\0@QF-V@~ Q\0@QFy&1E@~ Q \f@Q FshМ@Q \ @Fy}@\n@ QFS㥟@~ Q\T@QF|?u@Q\@F A\Ш@QFK7Օ@~ Q\@QF㥛Ġ«@ RZV R[R\RbsCCܡ@R\RFF@R\RF@5^ @R \R F#~N@R \R F/$*@R \RF> ף9@R\RFZd?K@R\RFx2@R\RFX9~L@R\RFB`Ж@ SZW S[~ SF@SbxҐV@~ S\V@SFK7Ag@$S\%@F(\A\@@Fۓ \@@ S FK7y@~ S \@SFK@$S\@F/@\Є@F@\@SFuVG@~ S\|@SFˡE@ TZX T[T\Tb^ @TFS#@TF|?U@T F1A@T F@5^@TFS;{@TFL7Ab@TF@TF;O@TFV@ UZY U[U^Ubdߺ^@U\UFK7@U\UFZd;_S@U \U F!w@U \U FM@U \UFv"@U\UF/<@U\UF(@U\UFV@U\UFv@ VZ2 V[V\Vb#'D@V^VF(@V^VFF.q@V ^V F1%@V ^~ V FmeAV ^VFl5@V^VF/U@V^VFK~@V^VF|@V^VFʡE@ WZZ W[~ W\@@WbOH@~ W\j@WF> ף@~ W\4@WFx&Q@~ W \@@W F0@~ W \@W Fp= @~ W \Y@WF"@~ W\@WFNbXu@~ W\B@WFt @~ W\@WFx@~ W\`@WF!rhV@ XZ[ X[Xb (I@X\XFk@X\XFc;OF@X \X F$@X \~ X Fߝ,X \XFn|@XX~ XF+ X\XF r@X\XF@X\XF5^I<@ YZ5 Y[Y\Yb^@YFZd;.@YF@Y F(@Y Fc@YF:vnN@YVYF(\o!@YFO>j@YFZ$@YFvp@ ZZ\ Z[Z\Zb*/&@Z\ZFOR@Z\ZFS^@Z \Z Fʡ@Z \Z F@Z \ZFK7@ZXZF@Z\ZFlt@@Z\ZFG@Z\ZF:vB@ [Z][[\b\[\[ \[ \[ \@@F[X[\[\[\ \Z^ \[\a\b3u@\\\F(\?v@\\\FF@\ \\ FK79@\ \~ \ F?Q\ \\FF@\X\FMbXI@\\~ \F_}K\\\FZd;߯@\\\FB`2@ ]Z7 ][]\]b@^F(\,@ _Z9 _[_\_bcs@_`_FT㥛,@_`~ _F_ `_ F `d@_ `_ F"`@_ `_F> ףx@_`_FQ#@_`_FV^@_`_F!rh)@_`_Frh+@D|'l040,8\4\&08,400@8440\"4|,0\`JaJbJcJdJeJTfJgJhJiJjJkJlJmJnJoJpJqJrJsJtJuJvJwJxJyJzJ{J|J}J~JJ `Z: `[~ `\~@`blc@~ `\@`Frht@~ `\@`FA`@~ ` \@` F@~ ` \@` F(l@~ ` \M@`FKgr@~ `\@`FZd#@~ `\=@`FK:@~ `\4@`FMb@~ `\@`FtDr@ aZ` a[~ a\j@ab`i@~ a\t@aFbX90n@~ a\Ё@aFZd;OW@~ a \py@a Foʟw@~ a \m@a FK7Aj@~ a \ q@aF}?5^ p@~ a\p@aF r,r@~ a\`@aFZd3_@~ a\^@aF&1\@a\@i@F+@ bZa b[bbh9@b\bF⥛Y@b\bF+.)@b \b F r4@b \b F/V@b \bF(@b\bFx@b\bFC|@b\bF"@b\bF"@ cZb c[c\cb[Ԃrw@cFOnrw@cF-@c Foa@c FMz@~ cF"@cFI +f@cFnہ@~ cFZ@cF~jԁ@ dZc d[?~ d\l@dFH4"B@~ d\ @dF-@~ d\.@dF|?5@~ d \:@d F/8@~ d \D@d F}?5^@~ d \@dF rhS@~ d\ @dFT㥛,@d\@FW\@dFgfffH@~ d\@dF(\ @ eed eUVeV1p#AeV~ eVآ eVeVJ<&Ae Ve V/$!Ae Xe Vsh%Ae X~ eV_.eV~ eV? eXeV~+AeXeV~j x"Ae\eVDl#$A fWf[gZ gf1g[gFJ@gFʡEy@gFJ +@g FE@~ g F,AgFA`0,@gF1Z@gFd;O]@gFsh<@gFV-@hZ hfeh[hFBF@hFˡE<@hF/d@h FZd;@h Fh|@hFC34@~ hFWhFJ +w7@hF/$@~ hF@iZ iff i[iFG@iFZϯ@iFX96@i Fq= #@i FʡE1@iF~jk@~ iFUV#AiFA`@iF^I Bh@~ iF!%AjZ jg-j[jF@FA@F@jFA`03@~ j FR@j Fη.@~ j F@j Fsh+@~ j F@jFjts@~ jF~@jFw@~ jF0@jF1Z,`@~ jFQ@jF}?5^@~ jFB@jF1n@kZ kfg k[~ kFa@kF e4F@kF0@F+|@l FZd;OR@l F+N@~ lF@lF/$|@~ lFQ@lFo@lFuV@mZ mf; m[mFw(q@mFV-g@mFx&14g@m FZd;߻j@m F-d@~ mF@mF rh}q@mF/$_@mFNbX9r@mFCl)s@nZ nf7 n[nFIhY@nFo J@nF&1@n F~j'@n F1@nF~j @nFmq@nFjtӞ@nFw@nFHz@oZ of o[oa̰@oF/$@oFKi&@o Fʡa@o F;O@oFwI@oFS[@oF@oFw_$@oF(\@pZ pf' p[pFjt@pFK7A@~ pFD@p Fxh@p F">E@~ pFvApF rh@pFVm@~ pFApF+N@qZ qg# q[~ qFP@qF2@qF@F1@F @qFK@~ q FH@q FK7A@~ q F(@q FX9vt@q F@Fa@Ft@qF"~p@~ qF0@qFZd;@~ qF~@qFS㥛@~ qFq@qFT㥛Īw@rZ rf r[rF"A@rF|?5.@rFS㥛@r FB`Y@~ r FArF&1@rFQ^@rFrhmJ@rF㥛Ġo@rFT㥛@sZ sf0s[sF,`s@sF@sFV-]@s FG .@s F7A`@sFZd;@sFbX9ԃ@sFS-@sFjty@sFx&@tZ tf!t[tFdA@tFn`@tF`"kB@t FSf@t FB`@tFffff.@tFjt@~ tFtFCk@tF= ףR@uZ ufi u[uFt MO@uFCl'ԧ@uF"@u F@u FL7A@uF{Gњ@uFX9x@uFQI@uFy&1b@uF3333@vZ vf& v[~ vF@v@vFI@vFЋ@F@F@vF/ݤ@~ v F@v FQ@~ v Fx@v FZd;O@v F@F@F~@vFx&1L@~ vF@vFa@vFt@F@Ft@vFC'@wZ wg9 w[wFP$@wFZd;O@~ wFEAw FB`ޭ@w FV-@wF(@~ wF! AwFo @wFC@wF$@xZ xf x[xFIz@xFj@~ xF)g@x F rh@x F㥛 T@xF}?5^@xF"~p@xF"@xFClt@xF+ހ@yZ yf8 y[~ yF@yFBCx@~ yF2@yF臨@~ yF@yF}?5^b@~ y Fu@y FS[@~ y F@y F&1 @~ y Ft@yFZd;@yF@F+F @yFh|1@~ yF@yFʡE&@~ yF@yF?5^qD@zZ zfz[z\-BZʮ@zF'1:@zF"ݴ@z F-Դ@z Fp= @zF"t@zFp= 7@zFK75@zF㥛Ā;@zFK@{Z {fj {[~ {F@{F @${Ff@F@@FP}@Fim@F@ { FK7/@~ { F(@{ F}?5^@~ { F؈@{Fsh<٠@~ {F`@{Fvڝ@~ {F@{F~jt @~ {F@{Fv8@{Fr@F!@|Z |f |[|F.Uiq@|FMb@|FVf@| F}?5^@~ | F@|F"@~ |FA~ |F5=A|FR@|Fn@}Z }h4 }[}FNt@}FPnظ@}Fx&!@} FGz6@} F-@}FX9W@}F_@}Fjt@}FEU@}Fm@~Z ~h3 ~[~ ~FP@~\ [G@~ ~F@~Fh|?‰@~ ~F@~Ft@~ FĐ@F"@F@ ~ F 2@~ ~ FT@~F}?5^ @~ ~F@~F"@~ ~Fd@~F~ji@~ ~F@~FV@~ ~Fd@~FK7.@Z fk [Fݳ|@~ F@FS㥛"@ FM@ FT㥛Ё@FxZ@Fu;@~ F= AFmb@F @DX!l\R*J0BB0T6TJJJJJJJJJJJJJJJJJJTJJJJJJJJJJJJJZ fl [~ F@aKUe@~ F@F̸@~ Fm@FoA@~ F`@ F;Ol@~ F@ FC8@ F@F;A*F`6@F&1@~ F@FRy@~ FQ@Fh|[@~ F@F^I ~@Z fm[Fب=۱T@F- @FE󽋣@~ FEzA FK7@F|?5^@F%C7@FI +@~ F \AFE}@Z fn [\.:4$@F@FQ@@ FQp@ FCf@Fxi@FJ +Z@F9v@Fx1@Fm@Z f [F-ݔ@~ FAF}?5^zũ@ FˡE3@ FvZ2@F p@F~jY@F~jTM@F ףp]*@F= ף0*@Z f=[F:R@FV-z@Fh|Ȭ@ FA`ɛ@ Frh$@F"9h@FˡEӠ@FL7A@~ Fn"Fo@Z g$ [~ F@F:M]@~ F@Fy^@~ FZ@FDl{Y@~ Fn@ F`"[@~ FA@ FˡEs@~ FU@F+l@~ F1@FNbXy@~ Ft@FʡE@~ Fp~@F^I R@~ F @FB`Т@Z h [~ F0@F@7@~ F@F-'8@~ F@F/$@ F@F\@F`@ FK7Y@~ F@F!rh˛@~ Fp@Fy&1%@~ F@FnV@~ FP@F"~-@~ Fp@F~j@Z f[F|@~ F"F+@ F/]@ F/@FKwA@F3333 @FOnF@Fu~@F\+@Z f/ [~ F b@Fi я@~ F@i@F-ˏ@$Fa@F@F;@F}@Fy@ FV&@~ F`b@F;O@~ F^@FbX9ٍ@~ FE@Fx&1@~ Fj@Fvœ@~ F c@F/$@Z f[FB{i-@~ F&@FƤ@ F B@ FS@~ FJ@~ F@~ F]@FT㥛A@FV-Q@Z f* [F(}/@FʡEp^@FZ9A F^I @ F@AFo@Fx&@F"@FS@FDl@Z f<[F)(^V@FB`":@ FCY@FZd;<@~ F@~ FR@FʡEU@FS㥛s@Z fo [\ebR@FZdv@~ F@~ F@ F F`@~ F@Fsh|d@F`"[@~ FMAF#~jrw@Z f+ [FEk{@FK7=@F`"S@ FClC$@ FF@FxB@Fjt6@FV-'k@Fvt@~ F$Z fp[\E"@F|?5^@~ F@ F1Z@ F/@F"yA@FMb@FT㥛0@FA`@FV-ˊ@Z h> [~ F `@FW߰@~ F@Z@FGe@~ Fj@FV@~ Fr@ F/M@~ FPu@ Fjt#@~ F0v@F *@~ Fp}@F~j@~ F`y@FZd{@~ Fv@FC;{@~ Fk@FE͕@Z fq[F)k@FMbj@VVvW@ Frh?@ F%Ï@~ FI@~ F9$@Fl;@F+ߍ@FCl@Z f%[F1@FB`"ϧ@~ FA FV-M@ F`"K@Fx&^@FMb@F(̅AFffff@FX9A er eUVV> 5@AVV;O=AVVl[VBA V Vd;f~AA V V&1yBA VV7AqBAVVףṕCAVV)\nhAAVV +W*BAFV7AoNAAZ W[Z h1[\!@FOb@FQ@ Foɦ@ Fx&5@F@~ F#AFM@F(@~ FAZ fe[Fer}td@~ F@FRd@~ F1@ FMb@FFݐ@Fx@FX9b@F㥛 ڕ@F}?5^W@Z ff [\x"g@F9vu@F"~r@~ F@~ F@~ F@FSm@FL7A`z@F;O@F/y@Z fh[\vR@Fx_t@FʡEy@ F"r@ FK{o@F$q@FʡEx@FCm@~ F@FʡUy@Z f; [\N/f@FDl@FbX9ю@ Fx&@ FX96@F-n@~ F@~ F@F?5^Ic@Fna@Z g7 [F+\%@FZd;O@FˡEs@ F#~j @ F/$@Fq= #@Fw/@Fߙ@FuV@~ F݉AZ g [\N-[닳@F+Ύ@FʡE/@ F|?5֬@ F"@Fw @F-o@~ F AFZ@FVE@Z h# [~ F0@\Z5'@~ F`s@FGz<@~ F{@F7A`f@~ F`@ FDl@ F@F AF@ FV)@~ F@F/$A@~ Fd@FZd;_%@~ F8@F+w@~ Fx@F"@Z fs [~ F@\MR@~ Fs@FX9w@~ F'@Fq= Kn@~ F]@FPn@~ F@@FE@~ F@@Fy&1p0@Z ft [~ F@FꐛR@~ F`r@F&16t@~ Fq@F/$s@~ Fr@ F +ut@~ F c@ FCld@~ Fq@FClv@Fn@F?@Fq@F㥛 y@~ Fc@F%Cj@~ Fh@Fsh|m@Z f [F8I@Fy&1@Fh|*@ F9vN@ F#~"@Fn3 @Fxi<@~ F-AFsh@Fd;O @Z h0 [\My|@F&P@FGҏ@ F|?@ F(D@Fy&1 O@FS@Fʱ(@FZdC@FClgx@D lTfT@f,"TTJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZ f![\{ Cf@Fv @Fx.@~ F9 FF@F`"-@Fn@F7A` @FnW@F-;6@Z f) [FT@~ Fd@F^I @ FL7A`d@ F~jTf@F rhR@FMK@FKom@F+r@F-Gj@Z fi[\Gaܡ\@F +F?@F`"w@ FOj@ Fv@FˡE>@FbX9h@FC;@F/@~ F^Z f&[~ Fd@\(ҳ@~ F-@F"@Fϳ@FqAF@P@ FV-9@~ F@ Fx60@~ F@F$Up@~ F@FQ@~ F@@Fx@~ F@@F1@~ F@FA`Pd@Z f9 [F:Xa@FE}:@Fvښ@ FSK@~ F= AFK@FO@Fsh|@~ F AFuV@Z f [`SN@FZD7@F~jɦ@ FKj@ F(|&@FV-ri@F`"[W@Fҋ@F7A`@F+8@Z f8 [~ F`@\(pAL@~ F@FS@~ FP\@Fn@~ F@ FT㥛@~ F`@ F~2@~ F@FT㥛@~ F@F҅a@~ F@FV-@~ F 5@FZd;kV@~ F @F-%@Z f [\@(@F㥛 @FT㥛,@ FHz@ Fw@F`"I@Fshn@FX9@F#~g@Fzk@Z fj [~ F+@\,RV@~ F@Fb@~ F@F(\@~ F<@ F/@~ Fž@ F-@~ F@FK7@~ F۲@FO@~ FB@FvG@~ F|@F +@~ Fg@Fo*@Z f [\JS4@Ftd@~ F&A Foj@ F+~@FGƾ@Fjt@FV-D@F+.@F&"@Z f4 [^IM}@Fh|?[y@F+Ε@ F~j@~ FYj@~ Fy@FK7%@FˡE݂@Fd;OY@FCl@Z f3[~ F]@^2-@~ F@F5^Iܺ@~ F@F(@~ Ft@ F^I @~ F @ F!rh@~ F@FʡE6@~ F@Fffff@~ Fy@FoO@~ F@F" @~ F@FԨZ@Z hk[^vmA FjtA FA~ F:,F;OAF A~ FWFxمAZ fn[\8TH@FmY@FI @ F7A`~@ F3333@F㥛@Frh@~ FSapFQP@Fxa@Z f[FR|ɻ@FSe @~ FA FwoT@ F5^I 2@Fffff&0@FG@~ F6!AFʡY@F r@Z g= [\]@FB@FˡEs0@ Fo;@~ FM;AFJ +@FZd;b@~ F) AFd;O@Fʡ9@Z g [~ F A\rx_@Fp@FF!AFw@ F0 AF_FxA F +l@~ FIAF!rhG@~ FAF識#@~ FAFCs-@~ F0AFC@F AFwЯZ f [\ee_@F}?5^7@FjtI@ FMb4@ FKK@Frh@~ FFʡEj@F-GN@Fw @Z f/ [~ F@@FDZ"@F@FgF@@FG1@~ FW@ FDl_@~ F4@ FK,@~ F@@Fsh<@~ F@k@Frh;@~ F@s@F5^I\@F@@FPF@@FMb`@Z f [F@F`"t@~ Fu FC;@ F|?5(@F㥛0@F@F:@Fv@FQ@Z f* [FUAF~KlAFV-ow!A~ F F$AFT㥛0AF !AF)\!AFsh$AF{."AZ fu [F~I>@FjtΦ@FjtS@~ F-tA F㥛 @FjtӠ@Fx&@Fjt@Ft@F#~j@Z f< [F?BAFV*AF A FC!>A Fjt~AF)\B%AFV-{AFX9HїAFt4AFV?] AZ fo [FBd@F~j@FL7A8l@ Frh@ FQm@F@Fsh [~ FҠ@FRH @~ Fh@FZd;G!@~ Fܤ@FF@~ Ft@ F'1tt@~ F؟@ F-#@~ F@FB`ж@~ F@Fxѓ@~ F0@FX9@~ F@FL7A\@~ FĠ@FO.j@Z fq [F|L @F?5^a@Fm@ F+-@ FDl@F/@~ F-F/$2U@F~j@FC@Z f% [F$}z"@FCl@F"@ F-a@ FZd;߾@F/$@Fx@Fh|@F`"t@Fq= sL@D!lPffb\@8BfJTJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ev UVVKg:82AVVP_-AV~ V" V V^I :2A V VĀs^3A VV5^2AVVWo3AVVg1AVV&1`1AVVV- 1A W[ f1F@FMb@~ F@ F&1 S@ Fh|?@Fo ]@FZd;@Fz@FS @FK7@Z fe EF&<_s@F9v_}@Fti@~ F@ FPn.@F;Oł@FMv@F㥛 ~@FZd;#@Fn @Z f7 EF@F㥛 3@Fjt@ FV-O@~ F@~ FA~ Fi@F|?5^@F-S@Fu@@Z f EF!w@F9e@~ F3@~ F@F+5q@F"~*e@~ Fm@~ FA@FClq@Z f' EF\Va3@F1@FHzΚ@ F;Obj@~ F!`AF'1}@FZd;@@FE=ڤ@Fy&1@F|?5^/@Z f# E~ F@F 6 9@~ Ft@FK_f@~ F@Fjt~@ F@F!@F0@ F/$s@~ F@FK7A$y@~ FD@FQ;@~ F@FʡE@~ F@FI +wv@~ F@F-{@Z DEZ fs E~ F˸@FK@Z f EFy\@FDl?@FZd;ן@ F7A`%@ F~jЙ@FaG@FL7A`t@FV-@F +V-@F-'@Z g0 EF}-u?@~ FoBF +@ FˡEG@~ F_Fc@~ F0F"q+@FMbi@Fy&1@Z g! EF̞_@F|?5L@F@ Fx&@ FA@F+V5@Fn7@F@F5^I,@FA`@Z fi EF;욖@FCd~@~ FɾA~ FUA F rh@~ Fe"AFʡW@FS@FS%`@Fv@Z f&~ F@Fc{-EM@$F@@F5AF@D@FYAF@ FoJ@~ F@ Frh@~ FN@Fx&G@~ F 3@FPn@~ F`@FQ@~ F@F|?5#@~ Fl@F!rh]@Z h9 EF0Z@Fʡ@~ FQA Fm!@ FMbt@~ F@Fʡő@~ F AFrhm@Fjtg@Z f EFBn@Fjt@FxFM@ FKQ@ FC۫@FCР@~ F-AF rң@FˡEӝ@FZd{@Z f8~ F@FMN@~ Fs@F4@F@FDAF@ F"Io@~ F@ F&1,@~ F@FX9B@~ F!@Fx/@~ F@FA`(@~ F;@Fvz@@~ F@FZ@Z f EF;cW@FHzB9@Fo†@ F~j@ Fy&1@F5^IP@F/$@F(@FK7@FvR@Z gj E~ F@Fu@~ Fܦ@FZݻ@~ FX@FʡE&@~ F@ FZ@~ F:@ Fp= g@~ F@F|?5I@F@F5,AF@F#~ʤ@~ F@F5^I k@~ F@F 0@Z f EF=@~ Fp0F"Y@ FS@ F +@Fuk@F\@F@F+َ@FJ +q@Z f4Fv]T4s@FX9vm@Fx0|@~ Fq@ F1Z{@Flv@F"~E@FX9vH|@FDli@~ F@Z h3 E~ F @F#P-@~ F%@FG$@~ F@FNbX@~ FM@ Fz(@$ F@FG8F@F11AF@Fjt(N@~ F @FRg@~ F@FI @~ F@FQU@Z fkFt@e@F/@~ F/A FK@ FMbީ@~ F@@FClզ@~ FQ@FX9@FA`P@Z f E~ F@F##`@~ Fp@F`"ۦ@FЃ@F5AFȊ@ F-gH@~ F@ Fףp=ʇ@~ FЉ@FZd@~ FH@FPnܱ@~ F@Fh|?P@F0@F{@F@F'1@Z fm EFY$@~ FlHAFffff: @ FK7"@ Fʹ@F3333@FjtH@F'1@F`"{@F r@Z fn EF2e@~ FMDFh|F@ FL7A}@ FPn@FrhՄ@FSí@F/@FI @F!rh1m@Z f EFt0QsQ@FF @F%cb@ F㥛Ġ@ Fʡ@F;O7@Fd;OMM@F|?5@F~jM@FVm!@Z f= EFCaM@FDl{@F;OO@ Fa@ Fsh<@FNbX9@~ FXAFʡ@FSۊ@FX96Q@Z g$ E~ Fw@FXC=ؓ@~ F@FV-e@~ F~@F(\@~ F0@ F{G e@~ F@@ F;_@~ F8-AFn|@~ F@w AFJ +ˍ@~ FAF&1H?@FP@F@FffffN@~ FW@Fl@~ F@Fm@~ F@F+ >@~ F@F&1p@Z f EFK@F8H@FG%@ F +Ҷ@ Fw8@Fp= =@FO&@~ F"AFQXV@F2@Z f*F~SAF#~'AFshA~ Fi F#~AFV-AFQ AF;OGAFzAF%C AZ gu EF?K]@FT㥛@F +\@~ Fy@ F9v;@FPn3@F㥛 g@F~j@~ F @FK7]@Z f<FXߥ@F1G@F/$7@ FV-@ FR @FEk@F)\5@Fffffj@F'1<@FV-@Z foFe#@Fη@~ F-A~ FYA Fd;O-7@~ F),AF$զ@FK7@F~j@FM_@Z g+F pzAF ף@AF7A A FrhEaA FK7A~ F ~ F&FʡAFq?SAF333AZ fp EFA.]ڋ@FQѻ@F㥛@K@ FR@ FS㥛@FF4@Ftt@Fo:@Fufe@FshL@Z f> E~ F@FLN7@~ Fx@FDl @~ F`~@F+!@~ F@ Fts@~ F0|@ FMbx/@~ Fx@FX9Ȯ@~ Fv@F㥛k@~ Fh@F{@~ F0v@Fd;O@~ F@F@Z fqFFP@FT㥛n@FJ +W@ Fy&1@ F+z@F5^I@FxF/@FA`}@F@Fu@Z f%F@Fd;O@FC+=@ V FS@ FPnr9@F4J@FuӾ@FʡE$@F+r@F!rh9@ iw UVVYsRAVVl5@VV A V VGz^@ V Vq= זUA VVC; AVVHzYcAVVDlRAV~ VVVI A W[Z fe EFq9鷲@FV-@Fv߬@ FT㥛$@ FS㥛ѥ@F`"[C@FGzT~@Fx@F-' @F rhō@Z ff EF!+q@F"vc@Fd;Oo\@ Fƃ@~ FY@F%̢@Frh-ʨ@FL7A@F@FZ6@Z f- E~ Fp@F2F|A@F@FX'AF AFI @~ F@@ FC|@~ FPc@ FX9@~ F`k AFCS@~ F@FGz@~ F @F@~ F@F ףp@~ FC@F~je@Z fh EF0MZk@F9vN@F^I ܂@ FX9v{@ Frh@F&1 L@F㥛 `\@Fo_@FClP@FZd;OWp@Z g7 EFRq)w@~ FA@F;O.x@ FVes@ FZd;2@~ F#@Fq= ףq@F㥛 ŀ@~ Fa@FGz0q@Z f EFa@~ FYAF}?5^:%@~ FфA Fd;OҞ@FI +M@F}?5^@~ Fc@FR@F˚@Z f# E~ F @FHVo@~ F|@F㥛 t@~ F@@Ft$@~ F@ FJ +@~ FQ@ Fwo8@~ F@F/@~ F@FK7~@~ F @Ffffffk@~ F @FL7A`a@~ F1@FZd;_u@Z hE E~ F@Fm@~ F @F+پG@~ F@F#~*@~ F@@ FVM@~ F@[@F r胴@~ F]@F rH}@~ F@FʡEF>@~ F4)AFm@Z ft E~ F@F{G@~ F@ FMbĬ@Z h EF!<4@FuVY@F$@~ F1E@ F%C@~ F@FE@FOn@~ FA@FJ +р@Z f0 EFfYAf@FZd;Om>@~ FY@ FT㥛@i@~ Ft@FK7q@FuV`@FMbXMc@~ FA@F-^@Z f! EF.:D@FMb@FK7I@ F`"=@ FV-@FPnRh@FK7A@FʡE@FuO@F&1l*@Z fi EFN(Dܻ@F+Ώ@FX9r@ FB`ТZ@ FPn@FmI@F2@F{G@FMbN@~ F}AZ f8 E~ FPr@Fr.@~ Fi@FMbXr@~ F@F r@~ FN@ FrhM@~ Fܕ@ Fn@~ F@F!rh@FP@Fq@F@FV@F@@F#@F@FS㥻@Z f4 EF6ִA< w@~ F@F'1ˁ@ FPncg@~ F@~ F@~ F!@~ Fa@~ F}@FV-x@Z fl E~ F8@F\FyX@~ F `@FbX9p@~ FPs@F@ FS@F@Fs@ Fw/:@~ Fƨ@Fv:V@~ Fµ@FNbX٬@~ F@F9v@~ F@@Fv@~ Fɾ@F +@Z fn EFvT@FSؖ@F/$@ F/$~@ FQע@F Ƨ@F7A`e@~ F=AFQxB@FT㥛ʡ@Z f= EF.aߑ@Fx&1@F= ף@ F/$@ FX9j{@FL7A@F +@F +̉@~ F@FF_@Z f$ [~ F)@F7@~ F @Fx&@F @F]#AF@ FCl@~ F@ FZd;_@~ F@2@F/ݤ@~ FJ@F= ף@~ F`x@Fsh!@~ F@FCl0@Fh@FS@DlTf&Tf&fBTJJJJJTJJJJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJZ f E~ Fe@Fc,q@~ F@Fl@~ F*@Fmݳ@~ F@ Fy&1(@~ Fr@ FOڑ@~ F@@Fz'@~ F(@F|?5p~@~ F@F#~j@~ FW@FT㥛D=@~ F4@FS@Z f [F)Ok@FʡW@~ F8@ Fnm@~ F@F= ףps@FDl7@F%C@~ F1@FʡEIx@Z f/[~ F@F)@~ F@Fnc@~ F8@F~jC@~ F@ F˟@~ F@ FԸ@~ F@FtԀ@~ F@Fm@~ F@@F/$@~ F@FA`@@~ F@F/h?@Z f+[FܾG7:@F9v>@F/$@ FʡR@ Fq@FC@Fq= 3@F}?5^@F!?@F;Op@ ex UVVFhyQAVV-FHAVVrhҰNA V VvNA V VVnQA VVTPAVV+HPAVVZd+.PAFVmPAV~ V_Afb W[Z f1 [Fk@F/$F@F1y@~ FA F&1@F +@Fv@FxI@Fnc@FPn٨@Z ff [F AW@FV-@Fv@ Fʡ@ FQ@FV-@F- @FV- F@FMb@FnP@Z fh [FNOs@FMbXYt@~ FA FNbX9f@ F~jq@Fy&1w@F^I `@~ F@Flx@FS!r@ Z f; [ FM~@ FB`"@ Fnk@ Fx&i@~ FAt@ FOnp{@ FZd@ FJ +F|@ FV-@~ FiT@ Z f7 E F3L@ FvC@ F^I @ F~j@ F(\r@ F +@ Fη@~ F]A F&1,@ F ]@ Z f E F‡m@ F(\@~ Foc Fun(@~ FtY F".8@ FS;p@ F/$@ FQUy@~ FŖ2A Z f' [ F%^Pn@ FFT@ F5^I @~ F- A Ff0@ Fq= c@ FbX9Y@ F-'ѧ@ Ft@ Fn@ Z f# [~ F'@ F#6`@~ F@ FB`bū@~ Fp@ F^I @ F@F@F@  FvZ@~ F4@ Fl)б@~ F@ FR@~ F@ FC@ F@]@F5AF@@ F 4@Z fE [~ F/@Fs+)-@~ F@F+ѳ@~ F@Fh|?T@~ F @ FZd;X@~ F.@ Fxv@ F@Fo^NF:AFq @~ FȰAFh|@FAFkFcAFt@Z fs [~ F@`AFmإO@~ FAFRa @~ F@@F?5^5Y@~ F@ FԮ@~ Fp@ F`"@~ FAFl@~ F`@Fn?@~ F@F@~ FT@Fl'@~ F@Fjth?@Z ft [~ F@Fل@~ F\@F!#@~ FA@F\@~ F@ FR[]@ FK@FWgF@@ FK7A@~ Ff@Fw@~ F@FS㥛i@~ F/@F!@~ F@FZ/@Z f [Fѫk@Fn̫@F+@ FZd[@ F'1<޻@~ F"F㥛@FDlۚ@FvzK@Fv@Z f0 EFM8@FGᶬ@FPnN@ FʡE8@ F!rh @F+y@~ F!Fy&1@F~]@Fv!@Z g! EFq:@FV@FCl@ FR@ FE5@F|?I @FDlG@F7A`u@FVj@FCl(@Z f) EF}.@FV-2*@Fףp=z @ Fjt;@ FSsE@Ft @Fsht@F;O@FS{@FSe@Z fi EF`.gs@Fjt @FHznè@ Fd;O @ FˡEU@Fl)@F rh8@FZd{=@F@F= ףp@Z h& [~ FAF:)h@~ F@FA`h@~ FAF +*@~ F"A Fx&m@~ Fd A F;O@~ FH AF/$@FK AF#yzF AF/@F AF?UF`AF/]@Z f9 EF #@~ FAFxiz@ Ft@ Fηc@FX9z@F&1,@FZd;@FVJ@FG@Z f [Fxڐ@FV-u@~ F^ F[@ FCco@F!rhu@F{GA@F= ףE@F-M@F#~@Z f8 E~ F@F?/&j@~ Fj@Fqa@~ F.@FPn>h@~ F@w@ F㥛`@~ F@ F%@~ F@FZd;`@~ F@F|?5:@~ F@FX9e@Fb@FFn@Fo@Z h [F,24@F{G]}@FCl1@ Fw@~ F[KF5^IS@Fx@FV-'@F!rh)]@FJ +@Z fj [~ Fș@F<~@~ F@@F/$3@~ F@Fjt@~ F@ Fy&1Hۨ@~ F@ FM"F@~ F@Fu?@FN@FAF@Fʡ@~ F8@F%ݫ@~ F@FxU@Z f [F|)6@Fh|_@FQ\@ F(\_x@ Fv@FNbX)@FK@Fs9@~ FohF/$aq@Z f4 [FcT4-@F 23@Fҭd@ F(T@ FZd;߿!@Fy&1@~ FݰAAFI @Fz/i@~ FKZ g3 E~ F@FweR@~ F@@F@~ F@F㥛Ā@~ F@ Fu@~ F@ FOn@~ Fm@FK75@~ F+@FV-@~ F|@Fjt @~ F@@Fd;O@~ F@F|?E@Z fk [F;ώ f@~ FϦCF԰{@ F@ F/$@FPn@F r8@Fn`@Fu'@~ F~D!lfb&BBfTBTTf J!J"J#J$J%J&J'J(J)J*J+J,J-J.J/J0J1J2J3JT4J5J6J7Y8J9J:J;J<J=J>J?J Z fl [~ F@m@ F`t@ FB@F@F`s@ FV3@~ FZ@ Fd;O@~ F k@ F|?5^Dy@~ Fi@ FJ +w@~ F`b@ FK7 s@~ F@ FʡE!@~ Fps@ F#~jRx@~ FP@ F9v֒@!Z !g ![~ !FH@!F\hS@~ !F@!F}?5^@~ !F@@!Fh|7'@~ ! F@! FV-@! FF@F>F@@ !F +>@~ !F@!FCl@!F@m@F?F@!FNbX@~ !F@@!FHzr@"Z "fm "["F!玦A"FZA"F"yOA~ " FA" Fx"A~ "F`E "F A"F`")A"FK7AA"FV-A#Z #fn #[#FWcۚ@#F阮A@#FUA# F-NA# F/$|A#Fףp=1A#F$ťA~ #F#Fx'A#FnLAA$Z $f $[$F@$Fwu@$FQ@$ F/]@$ FCl@$F|?5@$F㥛Q@$FGzX@$F 0@$F/$@%Z %f= %E%FG18@%F"Ю@%FˡE3ά@% F">@~ % FUI"A~ %FA%F9v@%FOޞ@%FƋ@~ %Fqb@&Z &f &[~ &F$A&F*ߤA~ &FPA&F + A~ &F8#A&F~jA~ & FN<%& F?5^A~ & F&A& F#% A~ & F~G?&FwZ2 A~ &F 1A&F&A~ &F ?&F A~ &F.&Fx&A~ &F:&F㥛DmA'Z 'f 'E'F'R].aA'FMbb@'Fq= E@' Fd;OS@' FV-A'F rn@'FMbV[@'FSv@'F ++@'F(\ݕ@(Z (f/ ([~ (F@u@(F-+@~ (Fz@(FPnb@~ (F@(FT㥛 @~ ( F@( FʡE6@~ ( F @( FSn@~ ( F@(Fn3h@~ (F@(FA~ (FW@(F#~ @(F@F z F@(Fv!@)Z )f )[)Fs>l&@)F&1@)F +Z@) FET@) FCl7@)Fx?@)Fjt0@)FV-@)F멫@)FKN@*Z *f* *[*F蘘kA*FMbA*FCA* FvA* FfffKA*FL4bA*FV-2-yA*FP:IA*FJX9A~ *F +Z +fu +[+F,q"@+F"@+F"~f@+ F @+ F~j@+F$@+FZd;p@+F{Gih@+FMbpM@+FV-@,Z ,f< ,[,Ff4rP&A,FZd;_A,F?5^:#A, FxfA, Fp=$XA,Fq= W9A,F|1P A,F7G0#A,F #A~ ,FCf-Z -ho -[-F*8>o@-F!rh@-FQv~@- F/ /@- F%@-F'1z@-FO.@-FrhU@-F= ף@-F+@.Z .f+ .E.FO.;+A.Fh|XZ%A.FCl(A. Fvj%A. F?5^:NN+A.F/f*A.F/(A.F yz'A.Fla]'A.F/ݗM$A/Z /fp /[/F}cc9l@/FMb{@/Fy&1@@/ Fu"[@~ / FM!/F~j@/F;Os@/F;O@/FCls@/F( @0Z 0f> 0[~ 0F@0FuA:@~ 0F@0FS㥛@~ 0F@0FA`_@~ 0 F@0 F-̇A~ 0 Fر@0 Fy&1A0 F@FCt@F@0Fx@~ 0F@0F#~y@~ 0F@0F-@~ 0Fؐ@0Frh@1Z 1gq 1E1FKN7,@1FX9x@~ 1FKy1 Fh|? @1 F`"@1FNbXu@1Fh|@1Fc@1F燐@1FSqK@2Z 2f% 2[2F~p>up{@2F3333s@2F#~@2 F,@2 F'1@2Fˁ@2FʡH@2FNbXyܼ@2Ft?@2FB`Զ@ 3jy 3eUV3V>A3V3V#A3V3VV-,A3 V3 VʡE# A3 V~ 3 V 3 V3V" A3V3V`"V A3V~ 3VL3V3V|? A3V3Vv A4k 4W4[5k 5D1 5E5F3 Я@5F1+@5F`"!@5 F@5 FQf@5F%@5F1;@5F㥛@5Fl%P@5F(\'@6l 6Df 6E6F$1p@~ 6FA@6FJ +m@6 FbX9Ho@~ 6 F@6F&1Z@6F_x@6FX9@~ 6Fv@6Fm@7i 7D- 7E 8DQ 8E~ 8F`@8F2%8@~ 8F@8FMbX@~ 8F@8FʡE@~ 8 F@@8 FjtsԳ@~ 8 F`@8 F;O`@~ 8 Fr@8FB`"P@8Fk@F@8FF_@8F!rhx@ 9Dh 9E9Fy S@9Flx@9FFԲs@~ 9 F5@9F!rh@9FK7%@9FV-@~ 9Fq@9FK7t@:m :f :E:FP1%@:FPn@:Fx'@: Fq= @: F5^I@:FPn@:FvZ#@:F̜Q@:Fjt2@:F|?5@;m ;D' ;E;Fw( @;FJ +@;FCB@; F/]@; FK@;FV-r/@;Fx& @;F/ݤ@;Fnѣ@;FJ +ժ@<m <D# <E~ <F@<F,tę@$<FQ@F@Ff@F AF@ < Fښ@~ < F@< FƤ@~ < Fv@<F@<F@F@F@<Fn@@~ <F@<F~j@<FY@F^ A=m =D =E=FMxS@=FZd;@=FK7r@= FS㒇@= F5^I x@=F`"7@=FKG}@=FCl@=FV-σ@=FuVpx@>m >D0 >E>Fn=@>FM̰@>FK7w@> FZd;@> Fjtx<@>F/$@>F}?5^:@>FFt@>Fn㏾@>FZع@?m ?D! ?E?F 39n@?Fwσ@?FT㥛j@? Fh|@? F9v@?F+9n@?FK7@?FX9@?FT㥛ľ@~ ?F 'AD.lTBfTT$"&$@JAYBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJOJPJQJRJSJTJTUJVJWJXJYJZJ[J@m @DP @E@FZ @@F9v>@@FV͘@@ FԘv@@ FZd;/@@Fʡ%6@@F7A`e#@@F/$ڭ@@FuV@@FB`Т@Ai ADi AEAFxV@AFC[.@AFF@A Fq= ˳@~ A F9nAF\@AF$]@~ AFAF!rhI@AF/$Q4@ BD& BE~ BFp@BF-@~ BF@}@BFCl @~ BF@u@BF^I @~ B Fq@B FSG@~ B F0p@B Fx@~ B F0r@BFbX9@$BFU@FG@FR@FL@Fg@BFx&1HT@~ BF(@BFJ +T@Cm CD CECF;C':ѯ@CF%C@CF~j@C Fx&@C FV-E@CF%CA@CFZd;i@CFA`c@CFPnһ@CFDl[ǰ@Dm DD8 DE~ DFb@DFc@~ DFd@DFM"У@~ DF@DFq= C@~ D Fؙ@D Fh|@~ D Fr@D F/*@~ D FH@DF rx@~ DF@DF\@~ DFߺ@DF|?@~ DF@DFT㥛d@~ DF@DFzg^@Em ED EEEFMVF@EF$Ņ@EF|?5b@E F+Ջ@E FJ +ȑ@~ EFy@EFv@EF~j@EF!rh@~ EF AFm FD FEFFbIy@~ FF8@FF@F Fz@F FI +@FFfffff,@FFtv@~ FF@FFCls@FFd;O{@Gm GD3 GE~ GFq@GFO3@~ GFh@GFw @~ GF؆@GF!rh}@~ G F@G F5^I x@~ G F@G FʡE@~ G F@GFS# @~ GF4@GF+N@~ GFĐ@GFli@~ GF@GFv@~ GF@GF ݰ@Hm HDl HE~ HF@HFF%@~ HF@HF9v@~ HF@@HFn8@~ H F[@H F|?e @H F@F;vF@ HFL7A@~ HF@HFX9H@~ HF<@HF;O#@~ HF׻@HFze@~ HF@HF)\U@Im ID IE~ IF@IF >6@~ IFX@IFm@~ IF@IF˰@~ I F@I FE@~ I F\@I Fq@~ I F@IFA`κ@~ IFP@IF'1ƶ@IFƣ@Fѣ"AF@IF}?5^:@~ IFΡ@IF-/@Jm JDm JEJFZ'.w4@JFE@JFo*n@J FB`Т@J F?5^Ǵ@JF'1k@JF~jDz@JF"yӭ@JF/$@JFPn@Km KDn KEKF64@KFu@KF|?ez@K Fq= 3$@K FV-i@KF!rh@KF/ݔ9@KF)\Ň@KFjtX(@KFrhm@Lm LD= LELF~ݎͣ@LF>@LF1 @L Fv?ճ@L Ft$@LFClϦ@LFxr@LFZ$O@LFNbX9@LFSn@Mm MD ME~ MFy@MF;d_k@~ MF@MFZd;g@~ MF@MFvI@~ M F@M FR߮@~ M F2@M F-/@~ M F@MFv@~ MF2@MF5^IL@~ MFx@MF-u@~ MFk@MF(\@MFh@F ANm ND NENF'0fژ@NFI p@NFte@N F}?5^@~ N F@NF(\q@~ NFANF+َ@NFS@NF}?5^L@Om OD/ OE~ OF@OFW@~ OFP@OF'1< @~ OFD@OFh|_@~ O Fx@O Fy&13@~ O FH@O F"~,@~ O F@OFΗҸ@OF@F͸@F~@OF)\_@~ OF4@OF~j<@~ OF@OFy&1N@Pm PD* PEPF|@PF"~n@PF-r@P FX9`@P Fw/|@PFbX9@~ PF19@PFx馱@PFX9p@PFX9vq@Qm QD+ QEQF@QF^I @QFV Z@~ Q FfQ F|?@QF@QFMJ@~ QF7QFh|@QFO@Rm RD> RE~ RF~@RFNY@~ RF0@RF(l0@~ RFp@RF,@~ R FP@R F#~J@~ R F@R FS%@@~ R FE@RFZd;߁z@~ RFL@RF\@~ RFp@RF%~@~ RF؎@RFV-@~ RF@RF= ף@Sm SDq SESFJ@~ SF ASFNbX;@~ S F!9AS FA`P@SFʡE6@SFV-2@SFx@SFX9ȶ@SFy&1Y@ TezTe TGTVTV$6 @TVTV(\/@TVTV%C@T VT VGZ-@T VT Vv@T VTVxVa@TVTVDl@TVTVjtx@TVTVsh|M@TVTV"9@Um UW UE VD- VE~ VFP@VFYe@VF8@F!b@VFF@VFluj@ WD WE~ WF@k@WF+0du=c@WFY@F:@WFM@Fٵ@WFJ@F˩@ XD XEX F5^I JY@XF+x@XFlMa@XF/$`@XFx&G@~ XF @Yn Yn+ YopYp::T[@YpYpʡE6@YpYp-oj@Y pY p;U@Y pY p҈@Y p~ Ypo@YpYpxr@YpYp7A`@YpYpO.@YpYp;Ov@Zn Zn%Zoppp~ Zp֡@ZpppppppppZp7A`C@ZpZpV- D@Zpppp4[qqrssssssssssssssssssss<6ffTT\Tf>&z~0>@srA j  ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@,@,՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q