ࡱ> \^ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[_Root Entry F6E,]WorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==x-J.8X@"1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1"Calibri1h8"Cambria1,8"Calibri18"Calibri18"Calibri1"Calibri1"Calibri1<"Calibri1>"Calibri1?"Calibri14"Calibri14"Calibri1 "Calibri1 "Calibri1"Calibri1"Calibri1 "Calibri1."Times New Roman1 ".VnArial1."Times New Roman1".VnTime1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman1."Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ### 0;[Red]0                                    ff + ) + , *   P P    `        a>   # L "<@ |@ <@ "|@ " " # " # L \ #\ #\ \ \ \ #\ # +< #\ L # # # #\ l | #< #< #| #< #| l | #< #< ||mG}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}? 00\);_(*}-}@ 00\);_(*}A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}> ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}B 00\);_(*}}= 00\);_(*;_(@_)  }-}0 00\);_(*}U}A 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }(}^ 00\);_(*}(}d 00\);_(*}(}k 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9 Normal 2 113. Normal 2 113: Normal 2 2 10;Normal_HAIQUAN04<Normal_HAIQUAN04 2 2 =Noteb Note  >OutputwOutput ???%????????? ????$Percent @Title1Title I}% ATotalMTotal %OOB Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`h<Sheet1iVdKim ngch xut nhp khu phn theo nc, khi nc v vng lnh th ch yu s b cc thng nm 2015Khi nc, ncS b thng 01S b thng 02S b thng 03S b thng 04 S b thng 5 S b thng 6 S b thng 7 S b thng 8 S b thng 9S b thng 10 Xut khu Nhp khuEU Trong :Ai-lenVng Quc AnhoBa LanB B o Nha Bun-ga-ri Cr-a-ti-aan Mchc -xt-ni-aH Lan Hung-ga-riHy Lp I-ta-li-aLt-vi-aLt-va Lc-xm-buaMan-taPhn LanPhpRu-ma-ni Cng ha Sc Sp Xl-va-ki-a Xl-ven-ni-a Ty Ban Nha Thu inASEANBru-ny Cam-pu-chia In--n-xiaLo Ma-lai-xi-aMi-an-ma Phi-li-pin Xin-ga-poThi LanMt s nc khc c-hen-ti-nan A-rp X-t B-la-rt Ct-i-voaBra-xin%Cc Tiu vng quc A-rp Thng nht Ka-dc-xtan Ca M RunCa-na-aChi-lC-oti LoanHn QucMc khu HC Hng Cng (TQ)I-xra-enM-hi-cNa UyNam Phi Niu Di-ln Lin bang NgaNht Bn -xtry-li-a Pa-ki-xtanP-ru Th Nh) KThu S)CHND Trung Hoa U-crai-na X-n-ganZ4 6U7j7*8?89.9\:q:W;lccB  b=i dMbP?_*+%J&ffffff?'ffffff?(?)?"JB333333?333333?u&<3U} mD} "D} N} $ D} $ D} $ D} $ Db@@JJJhLJMYLYMJ J J J J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ C.EEEEEEEEDDDDDDDDDDF.EEEEEEEEDDDDDDDDDD.EEEEEEEEDDDDDDDDDDG H II II II I I I I I I II I I I I I I GH K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K .NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN OP5#DA - POÅG(AP(\ S;AP/ APK ;{BAP)1.)AP13BA( Px &A( P3 DA( P4^ G(A( P;lEA( P$"/*A( P"3DA( PYd;_1.A(PPDA(P6A`,AP-m`CAPsh 0APl竩DAP{)AO Q.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNF RS~GC|%@T'R@NDl :@~ N@NMr<@NX9 @N^I @ Nt@ Nvl@ N/$@ N"@~ N;XN1J@N?5^i!@SZdx@N#~Z@NV-@NS㥝@NNbXY@Novh@ F R SJaA TP@ N!rh A Nx @ NʡřA N- @ NʡtA N+@ N?5^A NZd@ NT㥛 A N?5^@ Nz.M@A~ N;Qw SRA N/$Y@ NwA~ N= NNbاA Nn@ U R SAҡ A V9;@ N"ً@ N&1Lx@ N/A Njthz@ N\gA N~j\@ N&1JA NR@ NVA NHzV@ NV5A~ N@ S%/A Nx&mn@ NPn3 A~ NNJ Nn A NxV@ F R SPu@ T*@ Nv@ N+@ NxO@~ Nq N/$)S@ Nh|@ N\A@ N"Y@ Nu.@ NN@ NO/@ N#~j@ Sjtk@~ NOT Nv@ NL7AH@ NˡES4@ Nʡ8@ F R Sy+A Tt%t@ N"̎@ N+i_@~ N NK@ NM (A N%[@ NZdLA NX9P@ NʡEA Nx&@ NX9a0A NGz[@ SA N?5^B@ NGz@ Nl@ N( A N{GN@ F R Sz[@ TáxN@ Nh|/@ NA`@ NS@ Nz'@ N?5^@ N r\@ N5^I$@ NʡE6@ NA`($@ N/$Fݱ@ NZd;߇o@ NZ @ S|?56b@ Nʡ @ NMb8@ NK7 ɨ@ Nrh@ N @F WX6@T)g`Ꝣ@NaAN};ANK7W@N/݄@Njt@ N@ N|?5@ N+Y@ Nmq@ NO.O@~ Ny@N9v>>@XqANa&AN">9@N"@N ףpF@NR{@F WSٚc/{@T_ D3՘@Nh|?@NI +@~ NyANjt3@NZ@ Nxi@ N-粒@~ Ny~ A N+2@ NANMAN ASV@Njt@NK@~ N1 ANNbX9@NB`ТB@F RSU2@T(o.M@NZd;߿]@NNbXٰ@NZ$~@N;O+@N"@ Nl9@ NʡE@~ N?A NjtE@ NDl@N{G@Nh|k?@S@No @NV=O@N`"cG@Nmu@N5^I @F RSFCś ATK@v ANS ANX9ȓXANK7vAN?5^- ANA`A NV-r A NxiA~ N_9 NI A NK7˾AN/$AN~j}OASl{%ANwANV/ANo ANq= WANnMR AF RSQd꺠@TD#1o@Nxi@N!@Nv@N/$ƕ@NE@ NS@ NʡE|@ Nsh<@ N r(@~ Ny@NbX9r@Nlv@SZd@N㥛 @NC !@NʡE@N/W@NV-2@F RYCD ]XoATѬi@Nh|AN!rh@NRVAN?lNˉ NM>@ NVA NSC@ NV0A NjtB@N/(/ANCl@S+YZANV-Yq@N ANGzp@N 033ANK7q@F RY@TNp@N +֒@N"۩@~ Nj!ANxf$@NS@ NK7i˷@ NKM@ N1U@ N(@~ N}_6AN rx@Nx@Yx&1@N@NX9<@Nx&Ѧ@N?&Ne4AF RYǖ/yA@TŚ'@NV-rx@~ Ny1ANʡEo@NPnn@NbX9@ Nrht@ Nshܕ@ NMb@ Nʡ@ NSc@NANAYZd;<@NVm@NʡE@Nrh@N!rh1w@NG|@F RYSynbAT @NI 2ANt@NNbX AN@N}?5^3! A NSE@ N7A`SsA N=@ Ny&1A N ANˡE(ANҭfAYgUNNZd;< AN+@NQA~ NF RY[@TV9|@NV@Nmri@~ No,NNʡEo@NX9؊@ NKY@ N^I q@ NA`У@ N~j@ N5^I @~ N%b1AN&1L~@Y|?@NE@NZd;@Nh|?)u@N$@N= ףp@F R YOr,u@Tq9J@NCl)@N1n@NX9{@NQ@N(\@ Nx)@ N˶@ NK7@ N'1@ NK7Z@N%@N|?5޲@YZd;@N#~jߒ@N㥛` @~ N9@NM@NMbX@F R!Y J@T(_ut@~ NAN|?@NSc@NPn@NSڨ@ N;O@ NScD@ NZd;O^@ Nʡł@ NOn‰@NNbX@NC5@Y r@NEN@NJ +@Nsh|8@N/#@NuT@F R"Y!>U*Mr@Zm*ޠ@Ni@N5^I.@Nh@N|?Н@Nq= ףdc@ NS㥛l@ N~jtSi@ NK7 @ N/$;w@ N@N㥛 q@Nu̢@YPn|@N|?5^;@NvS@N?5^Ɍ@NSe@Nʡ(@F R#YQA@T!3w@NC@Njtc@Nuf@Nx& "@Nd;Ov@ Nzw~@~ N`@ Nw@ N|?5@ NMbh@NSO@N|?54@Yt4g@N(\@Nd;OC@Ny&1x@N"@~ N7eF R$YIAT5V@N%=ANSf@Nw AN/$B@Nu" A Nuʅ@ Nq= x A NM@ NSQxA N"j@NxΏ AN oAYL78ANPn@N(\ ANk|IANq= CAN-u~@F R%YَHf@[L<%ш@Nt@NS%@N~j@NZd;oI@Nu6W@ N/s@ NK7 @ N{G!ƨ@ NZd;5@~ NG Nsh|B@~ NAYsh@N?5^ħ@N?5^@~ N@N~j@N!@F R&Yud@Tgdt7@N/$.@N?5^ @NPn@NV-z@NMb@ Nʡ@~ N+` N+#@ N ףp @ N!rhQC@N3333#<@N1_@Y1_@NK7@NˡE36@Nh|x@NMb@N{GA@F R'YQ)1@TL@N(\r@Nq= @N pf@Nn#@NR+@ N"۹1@ Nu|@ NI @ N^I @ Nl@Nn@~ NѸ@YI M@~ N4@Nnj@Nx)۠@NC'@Nv@D+l@<2&2Jxxxx|`Z|||rjnnx||xt| J!J"J#J$YL%Y&Y'J(J)J*J+J,J-J.J/Y0J1J2J3J4J5J6J7J8J9J:J;J<J=J>J?J F R( Yn@ Tʵ@ N(\@ NB`"m@ N*@ N7A`@ NʡY@ N @ N"Q@ NʡEf@ N~j,@ NSc@ NK7:@ NK7-@ Yx^8@ N r@ N)\H@ NJ +@ Nl@ NS,@!F !R)!Y!7 $@!T<|Ȫ@!NV-b@!N +ט@!N$$@!N%ù@!NCۚ@~ ! Na A! N n@! N+λ@~ ! N0a! N%C.@!Nli&@!NS%@!YX9@!N +֖@!NK7!@!Nt5@!NMBk@!NDl{@"F "R*"YZϧ A"T] @"NKA"NX9P@"N;OjA"NMb4@"NnA" N{GM@" N}?5^ A" Nsh@~ " Nf" N+~@"Nn0= A"Nm@"YoA"Nz@"NEcA"NZd;@"N A"Nv*b@#F #R+#N"@#Ty @~ #NK_#N/{@#N@#NGrK@#N-{@~ # NfP# N~jP1@# NCh@# N|?@# Nx}@#N|?5r@#Nuެ@#Yffff@#Nx&@#N2@~ #NtBA#NClg)@#NHz@ $\,$J$P@j_9A($$$ - $PRjxe>A($$$P-oN2A($$$P9ȖA}6A($$$P5^Ir\9A($$$P r/AA($$$Pأp}6A($$$ P+M>A($$$ P'=7A($ $$ P|?#@A($ $$ P̌C:7A($ $$ Pn?A($ $$PU7A($ $$Pv>A($$$P7A6A($$$P :A($$$Pd;/B6A($$$PA*N(\A*NmA*NI ;RA+F +F2+N25@+N)Ĕ&@+Nʡ@+Nʡͯ@+N^I J@+Njt@~ +N+ NFG@+ N㥛@+ Nnc˳@~ + No+ NS㥛@+N@+N@+NV-@+N~j@+SV-@+N^I B@+NPnʖ@+Nq= ㏪@,F ,F3,NA,Nz ;o!@,NO)Nc,NCt] A,N9v֜@,NClA, Nwk@, NZx2@, NZd;/@, NnSA, N+f @,N"&A,NCX@,NX9A,NX9V^@,SEn%A,NE@,Ny A,Nd;Oc@-F -F4-N1 A-N%~}#A-NA-N Ne-N趱#A-NJ |aA- Nny$A~ - Ns - N)\W!A- Nʡ^9A- NQ8jA-N~j A-Nh|MA-NK7k A-NكA-Sv>CA-Nww_A-N$+A-NZdA.F .F5.NZA.NOYd"A.N*A.NbX9A.N$sA.NԀ%A.N?5^ A. NCS!A. NT㥛A~ . N3<. NQ8A. NV-'A.N"[|A.NDlgβ&A.N 0+A.NV-rI$A~ .Sk.NxiU%A.N+;A.NԸ+)A /]60F 0W70^? C@0NEl/@0N)\m@0N&1,#@0NJ +g`@0N+A0NʡE@0 NvA0 N5^I4@~ 0 T'U0 Xm+@0 N7A`A0Ny&1!@0TK3A0X̰@0NshATA0XX9~@~ 0S0t0XDl#R@0NPnA1F 1W81^ZN9; A1N>A~ 1N%'1N#A1NMbJ A1NV-,A1N/ A1 NʡE# A1 N\A~ 1 T 1 Sw!A1 N" A1NF A1_`"V A1SRVA~ 1NL1SGzQU A1S|? A~ 1S<]1Nv A2F 2W92^Mj@2N:Cp@2NX9@2NQ@2NC.@2N+e@~ 2Nx2 NL7A@2 NPn@2 T+ِ@2 S#~@2 N}?5^L@2N\B;A5NVA5Nwa@5NA`A~ 5N5N;OA5NƇA5 NK7A5 N5^I@5 TxA5 X1@5 N @5NMbB@5_E@5X%K@5NPnA5XV-A5SbXyA5XZd;q@5No A6F 6W=6^?A6N5yo͢@6N;O8A6N㥛_@6N +LA6Np= @6NHzhA6 N^I @6 NA6 [&1\@6 S硫T#A6 Nt\@6N+"!A6_@6S|?!A~ 6Nw6S'WSA6S$@~ 6S? 6NMbH@7F 7W>7Ng}@7Nv@~ 7Nq@7 Nh|?@@7 TSu@~ 7 Ni@7_'1@7NL7A`]@7SZd;߿P@7NS5@8F 8W?8N,j@8NPn@8Njt7@8 NʡE#@~ 8 [x!8 Nn@8_/$D@8N'1@8N+@8NMb(=@9F 9W@9^֧iA9NAM@9N 0@~ 9N #9NZd;ZA9NNbXI@~ 9No*9 NGᢗ@9 N A9 TL7A @9 SO_[A9 NI k@9Nm A9_jth@9S'1BA9NC@9S A9N~j@9Sv] A9N(\ @:F :WA:N l@:NK@:NvG@:N;O@:N$U@:N|?@:N;O[ @: N㥛k@: NOd@: `V.i@: Sʥ@: NZd;ױ@:Nx&1@:_X95@:SNbX0@:N%3@:SZd;@:S+@:S;O@:N +6@;F ;WB;NbK@;N[[@;NX9H`@;NZd;ߏv@;NMb(@;NE@;NZTE@; NZd@; NSe@; T7A`̮@; ST㥛@; N"^>@;N"{@;NS;}@;S@;NC@;SʡE@;Sx&@;SjtS@;N5^IL@<F <WC<^7bSA<N;+A<NV-@<N/$͊&A<NEA<NVn/0A<N'1~A< N/$O+A< N#~DA< TˡE/A< S rA< N+0+A<N/$7A<_xU-A<SV-PA<NTNx*A<SZd;VA<SuQ+A<S㥛(A~ <N7el=F =WD=^3L#A=N> 5@A=NwA=N;O=A=N +G$A=Nl[VBA=NV#A= Nd;f~AA= NR"A= T&1yBA= Sp=J["A= N7AqBA=NSc|&A=_ףṕCA=SA`e-A=N)\nhAA=SuD.A=S +W*BA=S|?uP/A=N7AoNAA>F >WE>^JeF!DA>N1p#A>Nk+Nآ >N|_0DA>NJ<&A>NJ koEA> N/$!A> N/$EA> Tsh%A> Y LGA~ > N_.>N" "GA>_? YG>N~+A>Yz~+]FA>S~j x"A>Y}?5nFA>NDl#$A?F ?WF?^*FLA?NQ7Su@~ ?NG?NB`vi@?N)\z"A?N+ي@?NĠ, A? Nx;@? NT;!A? TMA? Y阮"A? N"ۆA?N( "A?_t@?Y9ȶM#A?Nףp=0@?YVm #A?SS$@?YwZ$A?N`"/@D-lx|tT|x|xxrnxxpx||xx|`@JAJBJCJDJEJFJGJHJIJJJKJLJMJNJO@PJQJRJ SJ TJ UJ VJ WJ XJ YJZJ [J \J ]J ^J _J@F @WG@^\Km@@N67@@Nx@@NZL@@@Nu@@NMbI@@N @~ @ N//@ NX9h@@ T@@ Y &k@@ N(\ @@N9v@@_$@@Y)\!@@Nh|@@Y)\@@S1t@@Yґv@@Ny&1&:@AF AWHA^W .*@AN-G~A@ANGz:B@~ ANYCAANV-@ANE#@AN\UAA N|?@A N-AA TCl@A Yl}@A No@ANClAA_nd@AYV-AANQia@AYMAAS&1@AYO A~ ANBF BWIB^EuV@BNٛsK@BNRKd@BN%@BNv@BNVR@BN@B Nn@B N/@B T@B Y/-@B Nn0@BNM@~ B_@BY%U@BN`"3~@BYMb@BS$@BYs@BNK7ɹ@CF CWJC^Xb/@CNy]@CNy&1@CNxA@CN- @CN&1L@CNS1 @C N^I @C NC1@C TjthI@C Yx@C NmN@CNMbt@C_|?5r@CY"@CN'1,@CYy&1D@CS7A`@CY1@CNC+,@DF DWKD^ڏ?@DNH:@DNjt(@DN`"{@DNX9R@DNZd;@DNK79t@D N"q@D N҉@D T(@D YVU:@D Nx@DNz@D_jt5@~ DYshDN'1@DYO@DS?5^Y@DYX9>@~ DNCAEF EWLE^w~DAEN7@EN $@EN+:@EN%A@ENp= @~ ENwRE NS{-@E N%u@E T"*t@E Y"|@~ E N5ENx&AE_X9AEYL7AAEN|?5@EY|?5,AESJ +g@EYffff7AENzM%@FF FWMF^;{㋄1AFNKg:82AFN/$ư,AFNP_-AFNjtSnj2A~ FN"FN}?51J2AF N^I :2AF N`Mk0AF TĀs^3AF Y^I1AF N5^2AFNC$3AF_Wo3AFYtx2AFNg1A~ FYFS&1`1AFYbXYH2AFNV- 1AGF GWNG^bu AGNYsRAGNn AGNl5@GNK7AGN AGN,AG NGz^@~ G NG Tq= זUAG YeAG NC; AGN-3AG_HzYcAGYV-2pAGNDlRAGẎ% A~ GSGYv AGNI AHF HWOH^9 @N fN eMbX@N e~ N g-AN eNePnR@NeNgd;O @Ne~ NgANhNgV툡@Ne2Oijklllllllllllllllllll PFW^ QFW RFW SFW TFW UFW VFW WFWXWYWZW[W\W]W^W_WDJl|x|xxxx|jx|(6 `J aJ `WaW< >@NJA b  ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@,@0,՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q