ࡱ> DF !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCGRoot Entry F ,EWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==h,/I-8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1 .VnArial1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ### 0;[Red]0                                    ff + ) + , *   P P    `        a>  " # ! <@ <@ <@ < <@ ! # ! " # # ! # ! ! !\ "\ # ! !< !| #| #< #\ ||bԊ}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}? 00\);_(*}-}@ 00\);_(*}A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}> ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}B 00\);_(*}}= 00\);_(*;_(@_)  }-}0 00\);_(*}U}A 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %9 Normal 113* Normal 113: Normal 120* Normal 120; Normal 121* Normal 121)<$Normal_Tong tri gia XNK.Hai quan 2 2 =Noteb Note  >OutputwOutput ???%????????? ????$Percent @Title1Title I}% ATotalMTotal %OOB Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`e@Sheet1 L>Tr gi v mt hng nhp khu ch yu s b cc thng nm 2015Tn hngVTS b thng 01S b thng 02S b thng 03S b thng 04 S b thng 5 S b thng 6 S b thng 7 S b thng 8 S b thng 9S b thng 10Lng Tr gi (1000 USD) Tng s1000 USD T/: Khu vc c vn TTTNNNhm/Mt hng ch yu Hng thy snSa v sn phm sa" Hng rau quHt iuTnLa mNg u tngDu m ng thc vt#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccCh phm thc phm khcThc n gia sc v nguyn liuNguyn ph liu thuc lQung v khong sn khcThan Du thXng du cc loiKh t ha lngSn phm khc t du mHa chtSn phm t ha chtNguyn ph liu dc phm Dc phmPhn bn cc loi&Cht thm, m phm v ch phm v sinhThuc tr su v nguyn liuCht do nguyn liuSn phm t cht doCao suSn phm t cao suG v sn phm g Giy cc loiSn phm t giy Bng cc loiX, si dt cc loi Vi cc loi!Nguyn ph liu dt, may, da giy&Thy tinh v cc sn phm t thy tinh qu, kim loi qu v sn phmPh liu st thpSt thp cc loiSn phm t st thpKim loi thng khc Sn phm t kim loi thng khc)My vi tnh, sn phm in t & linh kinHng in gia dng v linh kin in thoi cc loi v linh kin"My nh my quay phim v linh kin%My mc, thit b, dng c & ph tngDy in v dy cp in t nguyn chic cc loiChicLinh kin, ph tng tXe my v linh kin$Phng tin vn ti khc v ph tng Hng ho khcR3 4856 7"86h:`;=b >F ccB BA#`} dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?"B333333?333333?m&<3U} $/N} $D} O} $ FBJ@@KvKT@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ C.EEEEEEEEFFFFFFFFFFFFG.EEEEEEEEFFFFFFFFFFFF H I JJ JJ JJ J J J J J J J J J J J J J J LI M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M P QRS'1AjARRL7EcARRlAR R-iA R R~}lA R R` kARR1(kARR/$kjARRp=jARRV-rTYjA U DVS5_AO9~PYAO}?5 aA Onªi]A ODlC`A O_AOB`td`AO%=?_AOx./;`AO,b_AW X Y Z [ [|?oJ@ O\L@ OPnxr@ Ouf@ O"#@ Ow@ OCo@ OA`PR@ OEU1@ OA`@ Y Z [ [ʡ;@ O/H@ Ojt@ OƋ@ Oz@ O@ OV-@ Oq= S@ Ot @~ O' Y Z [ [7A`qh@ OV-M@ Ojt>@ O@ O-? @ Ov@ OV-@ OZdCS@ O_"@ O-˞@ \ Z~ [ O@ [v`@ O@O}@O @ OΕ@~ O`@ OFH@~ O@ OX9o@~ OA OVUA~ OA OnA OcAOIO`@ On@~ O@@ O/u@ Y Z~ [; A [n@~ O@ Oh| @~ OOA O䥛Č@~ OHA Olj@~ OpA Oףp=.5@~ O(A OV@~ OA O㥛d@~ OA O"@~ OA OMb@~ OHA OJ +s@ Y Z~ [~y,[5^I$A~ OHAO}?5^dz@~ Om Oƣ@~ OTA OV@~ O$A Op= A OAOODAOd;O@~ O~5(O!rhA~ O6*5OZd;A~ O>}&On&@ Y Z[r@[+O@OO=@~ O(AO3333@~ OQ@ O`"h@~ O%A O|?5@~ O@ OMb*@~ O0@O?5^@~ O4AOx@O=@O^O@Otd@ Y Z[[n@OMb@Oʃ@ O-r@ Oshv@ OC@O7A`3@OV@OGzk@Ov|@ Y Z[[K7a@O!rhѪ@O @ O/@ O`"@ O 2H@Oʡ@~ O7p]OV?@Ov^@ Y Z[[㥛T@Ox@OT㥛@ OG@ Om@ Ol@O-g@~ O`!OˡES@O+eY@ Y Z[[K7iAOQ}R AOEsMA O(\cA O/$ A OX9ȈAO"yrA~ O.Omn:AOX94WA Y Z[[ 0@Orh=@O;O7@ O"@ OPnr@ OB`@Ov5@Ow@O㥛@@~ O Y! Z~ [0A[&1@~ O\AOˡES@~ O,AOʡE/.@OHAOgwO`JA Ok%@~ O<5!A OA`+@~ O@l AOX9Ȧf@~ O܈AOB`.U@~ OPAOEm^@~ ORAOK7 n@ Y" Z~ [A[ʡ@~ OTAO^I @~ OAOV-i@~ O%A OK7 @~ Op A OuRJ@ OeAO'O&x"OC'@~ Oq"OI +@~ O>0AO+z@~ O0O/$e@ Y# Z[[ O@@OOy@OCl|@OO~ O~ O Y$ Z~ [1[RyA~ OH(AOZd;_A~ O?O-!A~ OA OS㥼"A~ O>- O A~ ON:/ O|A~ Oܝ+AOshAO,!AO)O%O/A~ Op>.AOvUA Y% Z~ [@[@~ O @O7A`]@~ O@OZd;#@~ O@@ OV@~ O @ Oʡ@~ Op@ OMb@~ O@Offff~y@OAOG]O@ONbX!@~ O0@O$5?@ Y& Z[[Qǚ@O~j@~ OC O9v6@ OMb@ O}?5^@O'1FG@OshD@O/=@O?5^@ Y' Z[[xnAO/$AOt>A O/$\A OvBpA OĠ[AORAOMbAOPneAO A Y( Z[[J + AOIAO^I A OZdA OZA OˡEuAOGQAO$AOjt{*AO= #A Y) Z[[n0Q@Ojt3@O"f@ OH@ OClߐ@ Ons@OL7AD@O^I h@O ףp@OxAI@ Y* Z[[&1AO@OPn0aA Ox&@A OZd;<A OʡE AOV-GB AO3333 AOL7AI$AOʡE A Y+ Z~ [A[n.@~ OXg AO^I jz@~ O*AO%{;@~ O@A Ox@~ OA Oh|@~ OhrA O)\ƻA~ OyAOV-A~ O@bAO(\x@~ OeAOS^@~ Ot(AO/$N\ABHX@< &4 8\J8JJ~JJ @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ Y, Z [ [jtq@ Orh]o@~ OD OoV@ Osh̪@ OVQ @ Ou2@ O^I ~@ O5^IZ@ OX9V@ !Y- !Z![![ +@!Om6@!OKǖ@! O @! O&1@! OS@!OR@!Ox&@!Oʡ@!O$i@ "Y. "Z~ "[A"[S A~ "OP A"ODlؤA~ "OA"OA`!A~ "OA" Ox&A~ " O4A" OGa A" OJAO'Q OA"OV; A~ "OA"O!r A~ "OA"Orh4A~ "OA"O/$fl A #Y/ #Z#[#[hSA#OV A#O^I A# Ov-A# Osh틬A# O㥛D9@A#O㥛IA#O/ݤQnA#ObXA#OףpI!A $Y0 $Z~ $[@$[/@~ $O@$OCo@~ $O@$O-)@~ $O@$ OZdo@~ $ OG@$ O|?5@~ $ O@$ O|?@~ $O`~@$ORo@~ $O@$OʡE@~ $O@$OM^@~ $O@$Oz-@ %Y1 %Z%[%[|?5q@%OˡE$@%O @% OPn@% Osh<@% OL7A@%Offff@%OC@%OV-FV@%OGz+@ &Y2 &Z&[&[QA&OL7AX@&OvK A& O ףpA& OA& OZd;E{A&OA&Om8A&OngIA&OK7+(A 'Y3 'Z~ '[`A'[Mb8@~ 'O @'O`"@@~ 'OA'OX9@~ 'OhOA' O&1$@' O`AOgO,A ' O+@~ 'OA'O/_.@~ 'O-A'OF4@~ 'O8A'On@~ 'OP-A'Om_@ (Y4 (Z([~ ([we (OJ ++i@(O@( OT㥛|@( OZo@( Oz{@(ORgh@(OV-@(OCä@(OX9>@ )Y5 )Z~ )[ @)[S@~ )O@)OK7@)OP@O_/O@) Op= A~ ) O@) OB`]A~ ) Om@) O oA~ )O5@)OC-A~ )O0@)OxA~ )O@@)OQIA~ )O@)O}?5^@ *Y6 *Z~ *[ @*[#~sA~ *O i@*Ox&sg@~ *O@@*Ox\A~ *O@* O)\[@~ * O0@* OA~ * O @* O/$ A~ *O@Y@*O?5^[GA~ *O@k@*O;OUI@~ *O`@*ODl@~ *O @*Ox_#@ +Y7 +Z+[+[!r('A+Ob;!A+OJ k@&A~ + OӸ+ O㥛$&0A+ O~j&,A+OZd+A~ +Oz+O|?5A)A+Otz+A ,Y8 ,Z,[,[h|բA,OGgA,O/ݤcA~ , Oֽ , OT ( A, Om)A,OVA,O +DA,O$A,OOA -Y9 -Z-[-[w@-OA`x@~ -O- ObX9@- OA;@- Oq= '@~ -OS@-Oףp=n@-O~jW@-Ozk&@ .Y: .Z.[.[K+@.Offff>@.O+@. OM&@. OVW@. O~jDe@.OSk@.O"ʡ@.OX9@.O/$F@ /Y; /Z~ /[A/[x&@~ /OXA/O= ף@~ /O@/OPn{@~ /OA/ O/$0@~ / OA/ OnWi@~ / OA/ Ow]U@~ /O A/O~@~ /OLUA/O r 2Z~ 2[`~@2[T㥛A~ 2O @2OB A~ 2OQ@2OˡE rA~ 2Or@2 O'WA~ 2 Ops@2 O= #`A~ 2 Op"@2 ORA~ 2OHA2O1A~ 2OpA2O+A~ 2OpA2OZ&A~ 2OXA2OA 3Y? 3Z3[3[QyI@3O9v.@~ 3Oǣr3 O1@3 O"ٚ@3 O}?5^@3O+ @3OV-@3OJ[@3OCC@ 4Y@ 4Z4[4[v=A4O+a8A4O`">A4 O$#;A4 O-?A4 OEp;A4Oj4=A4O{?A4O#a@A4OZdF>A 5YA 5Z5[5[`"z@5O9vʡ@5OrhsA5 O!rh@5 OeA5 O̫@5O'1>@5OC@~ 5O5Onn@ 6YB 6Z6[6[)\J7,A6OKsB%A6OَJ-A6 O/*A6 Oh+A6 OG%H*A6O= c΢-A6OZd;O-A6OSe-A6O/$P-A 7YC 7Z7[7[ffffA7Od;O@7O"0A~ 7 O{$7 O`"A7 OZdpA7OV-@7O/ @7O A7OEA 8YD 8Z8[8[QCA8O1\?A8O}?5NCA8 OF~c@A8 Ol4BA8 OI rvCA8OIBA8O㥛S@A8O$q5AA8O5^m}@A 9YE 9Z9[9[Q޹@9O1"@9Oƻ@9 Op@9 Oʡz@9 O`"]@9OKu@9OxK@9O+$@9O]@ :YF :ZG~ :[@:[$A~ :Ou@:O UHA~ :O@:OK7}wA~ :Ol@: OA~ : O@: Ov>A~ : O@: Oʡ A~ :O@:O"Dr A~ :O@:O1SA:O@O7OB@O{ ;YH ;Z;[;[K) A;OI A;OvA; OZ A; OrhV7A; O^I\A;OWA;OV- A;O1rA;OA <YI <Z<[<[J +ی@<OS3,@<OQ1@< OT㥛@< O?5^T@< O +.@<OCv@<Ol@<OT㥛@<OGb @ =YJ =Z=[~ =[W=OA`判@~ =O߬G= On@= O/$y@= OS@=OOd@~ =O/L =OMbA=Onc?A >YK >Z>[>[I B &A>OX9ȏ?A>OX9%A> Ov>R"A> O%A> OMbz#A>OF=&%A>Oَk%A>OwƳ$A>OuD#A2?]^_```````````````````D!lJ\JJ\\J\>@@A@@aAa< >@`bA b  ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@a~,@P,՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q