ࡱ> AC !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@DRoot Entry FP,BWorkbooka}SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 \pltduong Ba==x-J.8X@"1JCalibri1JCalibri1JCalibri1JCalibri1JCalibri1h8JCambria1,8JCalibri18JCalibri18JCalibri1JCalibri1JCalibri1<JCalibri1>JCalibri1?JCalibri14JCalibri14JCalibri1 JCalibri1 JCalibri1JCalibri1JCalibri1 JCalibri1.JTimes New Roman1 J.VnArial1.JTimes New Roman1.JTimes New Roman1 J.VnArial1.JTimes New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ### 0;[Red]0                                    ff + ) + , *   P P    `       a>  " # <@ <@ <@ <@ < < < | ! " # # #\ ! " # # #\ ! #\ !< "< #| #< !| #| !| L # #< !< "< #< #| ||k]}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ 00\);_(*}-}= 00\);_(*}-}> 00\);_(*}A}2 00\);_(*;_(@_) }A}3 00\);_(*?;_(@_) }A}4 00\);_(*23;_(@_) }-}5 00\);_(*}A}1 a00\);_(*;_(@_) }A}( 00\);_(*;_(@_) }A}8 e00\);_(*;_(@_) }}6 ??v00\);_(*̙;_(@_)  }}< ???00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}}) }00\);_(*;_(@_)  }A}7 }00\);_(*;_(@_) }}* 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-}@ 00\);_(*}}; 00\);_(*;_(@_)  }-}0 00\);_(*}U}? 00\);_(*;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L湸 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ٗ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23֚ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]- Comma 2 2( Comma 2 2.&Currency/. Currency [0]0Explanatory TextG5Explanatory Text % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}% 6InputuInput ̙ ??v% 7 Linked CellK Linked Cell }% 8NeutralANeutral e%3Normal %%9 Normal_Tong tri gia XNK.Hai quan):$Normal_Tong tri gia XNK.Hai quan 2 2 ;Noteb Note  <OutputwOutput ???%????????? ???=$Percent >Title1Title I}% ?TotalMTotal %OO@ Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`,?Sheet1 E>Tr gi v mt hng xut khu ch yu s b cc thng nm 2015Tn hngVTS b thng 01S b thng 02S b thng 03S b thng 04 S b thng 5 S b thng 6 S b thng 7 S b thng 8 S b thng 9S b thng 10Lng Tr gi (1000 USD) Tng s T/: Khu vc c vn TTTNN K c du thKhng k du thNhm/Mt hng ch yu Hng hi sn1000 USD Hng rau qu"Ht iuTnC phChHt tiuGoSn v cc sn phm t sn#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccThc n gia sc v nguyn liuQung v khong sn khcClanhke v xi mngThan Du thXng du cc loiHa chtCc sn phm ha chtPhn bn cc loiCht do nguyn liuSn phm t cht doCao suSn phm t cao suTi xch, v, vaili, mi & dSn phm my, tre, ci & thmG v sn phm gGiy v cc sn phm t giy X, si dt Hng dt mayVi mnh, vi k thut khcGiy dp cc loi!Nguyn ph liu dt, may, da giySn phm gm, s&Thy tinh v cc sn phm t thy tinh qu, kim loi qu v sn phmSt thp cc loiSn phm t st thp$Kim loi thng khc v cc sn phm)My vi tnh, sn phm in t & linh lin in thoi cc loi v linh kin"My nh my quay phim v linh kin&My mc thit b dng c ph tng khcDy in & dy cp inPhng tin vn ti v ph tng&Sn phm ni tht t cht liu khc g$ chi, dng c th thao v b phn Hng ho khcJ3 4856 l789@\;h= ccB :F@b| dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?"B333333?333333?m&<3U} 2U} $V} W} Y} W} $ Z:DDHH,NT@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@h@h@@@@@@ ABCCCCCCCC BCCCCCCCC E F GG GG GG G G G G G G G G G G G G G G EF I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I2JKLLLLLLLLLLMLLLLLLLLL O PQQQFiAQQٚ%bAQQ&1siAQ QwuiA R RG!jA S QERkAQQA`$ kAQQkAQQ5^YjAQQ/ AMkA U XX [!W{aA DD!WTYA DD!WaA DD! WtaA D D X! XA``bA D D \! XX9 cA D D X!X+֗bA DDX!X|?cA DD!WNb@bA DD!Wy&zNcA DD [W lSaAWfff jXAWxX]aA W= ׃0OaA X XYaA W`&XbAW)\j?bAWָ/cAW1-fbAW-+bA XX O XX ] ^ WMbA Wk)A W +NA W?5^:T A X XV-U!A _ `L7AuP!A WT㥛0"A WN"A WMb6#A W ܠ$A ] ^ W9v2@ Wx@ WnuA~ W5) X XCl@ _ `$A W@ W"g%A W+A4A W?5^A ] ^~ W%@ WˡEèA~ WW@ WZ@~ W@@ W9vA~ W@ WJ +@A X@ Xx& A~ _@ ``"ȘA~ Wr@ WjtjA~ WO@ W-F A W@]@W`t AW@@ W A ] ^~ W)AW5^+A~ W0@W#~A~ W@Wʡ>A~ W`~@ WK7 A~ X@ Xur A~ _`r@ `ʡ A~ W@(@Wtg A~ W0@WNbXA~ W/@WC_A~ WP@W A ] ^Wz@W{jWе@W|?%@~ W@WT㥛!@~ W&@ WE}@~ X@ XHz@~ _@ `bX9@~ W+@W/$@~ W@W(\:@W@WrW@WNbXY@ ] ^~ W~@W|?UB@~ W@W^I 2~@~ W@WgA~ W@ W|?5A~ X@@ XGz;A~ _7@ `7A`A~ Wh@W+@~ W @W~j@~ WH@WDl@~ W@W+@ ] ^~ WAW!rhVA~ W`VAWQ@@~ W(W-oOA~ W^, WMb1A~ X" X A _fD$`W%WB`[A~ Wt&AW'17 A~ WlAWQOA~ W7*AWm)`A ] ^~ W<AW A~ W}AWzYZ@~ W,%AW"C A~ WA Wh|A~ XA XDlq @ _P A`o\W AW]|@~ WhAW r@~ WAWF@~ W AW" @ ] ^WI 3@Wuu@WB`S@~ WsLA X Xt\@ _ `/@W/$~@W&17@WK7@WT㥛q@ ] ^W" @W1b$@W/@ WT㥛4@ X X'1O@ _ `S@W%N@WA`@WHz(@WX9<)@ ]! ^~ W@W/@~ W@@W "D@~ W@WZdK@~ W@ Wmm@~ X7@ X"Y@~ _M@ `ʡm@~ W@Wl@~ W` @Wv@~ W@W9vΓ@~ W@W~jd}@ ]" ^~ WzUW(\(@~ W3AWA` H@~ WHP9AWY@~ W8A W+@~ XA XZ@~ _L `Ɨ@~ W^FWF@~ WVWn@~ WAW;@~ WDRWwc@ ]# ^~ WAWDl[:@$Ww AWWAW[ W0]A W&1T@~ XA X̼@~ _@zA `9vn*@~ W`@W3333@~ W C@Wp= 7@~ W@AW-@~ W@@WZdM@ ]$ ^~ W(AWqA~ W)(AWSA~ W(/#AW ף'A~ W0(A WOA~ X|`%A XDlA~ _l)A `~jA~ Wxm(AW#~-A~ W6?2WR{ A~ W*W+<A~ Wp:'AWy&vA ]% ^W`@W"PW@G@Wx&@~ W7@W'1@~ W@@ W}?5^-@~ X`>@ XL7A@ _@`?W(QAWʱ@~ W`@WGzȮ@~ W^AWu@~ WAWVw@ ]& ^~ WjW r^@WZd;Q@ WmM@ X Xxq@ _ `SY@WK7WW@WI @Wʡq@Wd;OMz@ ]' ^~ WEWAW-F@W +@ WZdJ@ X XL7AK@ _ `v u@W~j@W#~@~ WW@ a( ^~ W@V@Wo@W@WU.AW@WE]@~ W <@ W ҹ@~ X@ XnS@~ b @ ``"<@~ W0<@Wy&1@~ W3@Wh| @~ W@Wd;Oe\@~ W@WʡE@ ]) ^~ W@WNbX@W@@WגW s@Wn [@~ W@ W`";@~ X`@ X5^I@~ _@ `t@~ W^@WZl@~ W@r@WClo@W.@WMW7@W%;@ ]* ^WM!AWMb@W$QA WxA X XK< A _ `|?5AW|?57AWCAWK7#AW%|/A ]+ ^~ WЕ@WtA~ W@WPn:N@~ W@WJ +1@~ W@ WL7A$}@~ XP@ XV-@~ _@ `SA~ W@@WPn5A~ W@WDleAW@WgwW @WxGADZ!l* &6*N\8\JJ\\6\8J8 @!@"@#@$h@%@&@'d(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@ ], ^ WQ@ WS!@ Wn@ W+}@ X X r@ _ `A`Q@ W9vbv@ Wh|G@ Wx@ WGzy@ !]- !^!WzTA!WV-fA!WR@kA! Wu.^A! X! X rSfA! _! `nA!W- A!W$A!W`" A!W A "]. "^"WC@"Wjt8@"WʡE @" Wʡe@" X" XS@" _" `ҥ@"Wv"@"WZd;w@"WA`@"W @ #]/ #^#WMb!A#WHA#W{ A# Wrh A# X# Xo A# _# `㥛`!A#W"A#WFK"A#W"3!A#WZ]#A $]0 $^~ $WW$Wh|'@$WPn@$ W/$@$ X$ XB`о @$ _$ `rhp@$Wjt'@$WV-iV@$Wq= ׻@$W(\<@ %]1 %^~ %W@@%W~ A~ %W@%WB`ЦA~ %Wb@%Wʡu2 A~ %W`H@% W~j A~ % Xh@% XˡE A% _B@`VW@%W^I A~ %WP4@%W~j A~ %W0N@%Wh|D A~ %W@%WY A &c2 &^&W}?5D=A&W"۹mw4A&Wrh8A& Wx8A& X& Xw:A& _& `j$T5@A&WqCBA&WQȻ{AA&WuN@A&W +6>A 'c3 '^'Y'YojK@'Y'Y}?5^R@'Y'Y rLB@'Y' Y@' \' \ ףpq@' _' _= ף`@'Y'YK75@'Y'Y1"@'Y'YV@'Y'Y!rh@ (]4 (^(W㥛Zj0A(Wu$A(Wh0 _0 `nCp4A0Wy2A0W;O5A0Wx&4A0W9VBh6A 1]= 1^1W;O-CBA1WS^:A1W/#'CA1 WFmCA1 X1 X1DA1 _1 `9Ȗ DA1WA`ePdCA1W= ד GA1WvEA1W*ZDA 2]> 2^~ 2WV2Wx8 A2W%A2 Wq= עsA2 X2 Xrh A2 _2 `V-{ A2WVA2WnA2WX9/A2WA 3]? 3^3WI •E$A3WndA3W+%A3 WˡE#A3 X3 XV-o$A3 _~ 3 `}3W+Ya%A3W8$A~ 3Wl3W ף'A 4c@ 4^4WPnz@4WE@4WHz/@4 Wjt;@4 X4 XX9Ȃ@4 _4 `NbXmS@4Wq= ;@4W|?!>@4WnG{@4W#~.@ 5]A 5^5WbXA~ 5WO5W7A_A5 WEA5 X5 XnTA5 _5 `ӊA5WA`HA5WA5W|A5W-A 6]B 6^6W= ף@6WX9v@6W%@6 W= ףl@6 X6 XMbP@6 _6 `Q*@6Wv@6W\8@6WI ?p@6W/ @ 7]C 7^7WV-8@7Wjt@7Wq= ׯ.@7 W @@7 X7 X F@7 _7 `n\P@7WF(@7WK7aO@7W)\b@7W'1(y@ 8]D 8^8`8`' J&A8`8`#FA8`8`&A8`8 `(|&A8 f8 f96)g%A8 _8 `C,&A8`8`--&A8`8`RţI'A8`8`Q&$A8`8`%A29ghiiiiiiiiiijiiiiiiiii8J4J4>@ijA b  ggD Oh+'0@HXh ltduongltduongMicrosoft Excel@ݺ,@,՜.+,0 PXh px tctk Sheet1 WorksheetsCompObjr F&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.89q