ࡱ> 24/01 ֧bjbj ELj%PP 8/!#% V&'"(((4,&Z, f,rH -+|4,-- ((-` 8( (- 5 ( 3ᒉr i`0l\\5 C `\ n,>,,,$,n,n,n,n,n,n,----\n,n,n,n,n,n,n,n,n,P Y: B K HOCH V U T TNG CC THNG K CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc PHNG N IU TRA C S SN XUT, KINH DOANH C TH NM 2011 (Tr ngnh nng, lm nghip v thy sn) (Theo Quyt nh s 610/Q-TCTK ngy 09 thng 9 nm 2011 ca Tng cc trng Tng cc Thng k) ________________ 1. Mc ch, yu cu iu tra - Cuc iu tra nhm thu thp thng tin Thng k v sn xut, kinh doanh ca c s sn xut kinh doanh c th hot ng trong cc ngnh kinh t (tr ngnh nng, lm nghip v thu sn) trn phm vi c nc nhm phn nh s lng v kt qu hot ng sn xut, kinh doanh (SXKD) ca khu vc ny, p ng cc yu cu thng tin thng k chuyn ngnh, thng k ti khon quc gia v qun l ca cc cp, cc ngnh. - Thu thp thng tin chi tit v c s lu tr c th nhm b sung ngun thng tin tnh ton cc ch tiu v thng k du lch, p ng yu cu thng tin v qun l hot ng du lch. 2. i tng, phm vi, n v iu tra 2.1. i tng iu tra L cc c s SXKD c th hot ng trong tt c cc ngnh kinh t (tr ngnh nng, lm nghip, thu sn) (gi tt l cc c s SXKD c th phi nng nghip). 2.2. Phm vi iu tra Cuc iu tra c tin hnh ti 63 tnh, thnh ph trc thuc Trung ng. 2.3. n v iu tra Mi c s SXKD c th thuc i tng, phm vi iu tra l mt n v iu tra. n v iu tra l cc c s SXKD c th phi nng nghip, nh ngh)a nh sau: L ni trc tip din ra hot ng sn xut, kinh doanh, cung cp dch v trong tt c cc ngnh kinh t quc dn (tr ngnh nng lm nghip, thy sn); Thuc s hu ca mt ngi, mt nhm ngi hoc mt gia nh; cha ng k hot ng theo loi hnh doanh nghip; C a im xc nh; C thi gian hot ng lin tc hoc nh k theo ma v hoc theo tp qun kinh doanh. Ring c s SXKD c th ngnh xy dng (gi tt l c s c th xy dng), do c th ca hot ng ny v mc tiu thng k s lng c s, lao ng ca cc c s ny, qui nh: - C s c th xy dng l i/t/nhm c th (gi chung l i xy dng c th) do mt ngi ng ra lm i trng (hay cn gi l ch/cai thu xy dng) thc hin nhn thu v tin hnh xy dng cho cc h gia nh hoc cc i tng u t xy dng khc. - n v iu tra c s c th xy dng l i xy dng c th , c xc nh theo tn v a ch thng tr ca ch c s (i trng hay cn gi l ch/cai thu xy dng). S lng n v c s tnh theo s lng i trng; khng xc nh s lng c s theo s lng cng trnh m i trng ang tin hnh xy dng (Trng hp i trng xy dng cng mt thi im nhn nhiu cng trnh xy dng, vn ch tnh l mt c s). - S lng lao ng trong c s c th xy dng: tnh ton b s lao ng m i trng ang qun l, s dng v tr cng ti thi im iu tra. Mi c s SXKD c th trong cuc iu tra ny c xp vo mt ngnh trong H thng ngnh kinh t Vit Nam 2007. 3. Thi im , thi k iu tra v thi gian thu thp thng tin Thi im iu tra: 01/10/2011; Thi k ca s liu: Thu thp s liu 9 thng, c 3 thng cui nm 2011; Thi gian thu thp thng tin: t ngy 01 n ngy 15/10/2011. Ring thng tin v c s SXKD c th hot ng dch v lu tr: Thi gian thu thp thng tin l 30 ngy, k t ngy 01/10/2011. 4. Ni dung iu tra, phiu iu tra 4.1. Ni dung iu tra: Ni dung iu tra gm hai nhm thng tin: Thng tin v c s SXKD c th ti cc x, phng c chn iu tra mu s lng c s: Tn, a ch, ngnh ngh kinh doanh chnh, m s thu, tng s lao ng, trong lao ng n, doanh thu 9 thng u nm 2011. Thng tin v iu kin, kt qu SXKD ca cc c s SXKD c th thuc mu iu tra, gm cc ch tiu sau: ch tiu nhn dng c s, thu nhp, ngun vn, ti sn c nh, doanh thu, np ngn sch, ng dng cng ngh thng tin, sn phm sn xut ca ngnh cng nghip, khi lng vn chuyn, lun chuyn ca ngnh vn ti, tr gi vn kinh doanh ca ngnh thng mi, dch v. Thng tin v cc c s lu tr c th: s khch ngh ti c s lu tr c th chia theo khch trong nc, khch quc t, khch trong ngy, khch ngh qua m, di ngy ngh li trung bnh ca mt khch& 4.2. Phiu iu tra Ni dung iu tra c th hin trong 04 loi phiu thu thp thng tin sau: - Phiu 01/CT-SL: Phiu thu thp thng tin v s lng v lao ng ca cc c s SXKD c th n 1/10/2011; - Ph biu 01a/CT-SL: Tng hp s lng c s SXKD c th trn a bn x/ phng n 1/10/2011; - Phiu 02/CT-CN: Phiu thu thp thng tin v c s SXKD c th hot ng cng nghip; - Phiu 03/CT-VT: Phiu thu thp thng tin v c s SXKD c th hot ng vn ti, kho bi; - Phiu 04/CT-TMDV: Phiu thu thp thng tin v c s SXKD c th hot ng thng mi, dch v; - Phiu 05/CT-LT: Phiu thu thp thng tin v c s SXKD c th hot ng dch v lu tr. 5. Danh mc s dng trong iu tra S dng 03 danh mc sau: H thng ngnh kinh t Vit Nam ban hnh theo Quyt nh s 10/2007/Q-TTg ngy 23/01/2007 ca Th tng Chnh ph (VSIC 2007) v Quyt nh s 337/Q-BKH ngy 10 thng 4 nm 2007 v vic ban hnh qui nh ni dung H thng ngnh kinh t ca Vit Nam. Danh mc cc n v hnh chnh Vit Nam 2010: p dng danh mc n v hnh chnh ban hnh theo Quyt nh s 124/2004/Q-TTg ngy 08/7/2004 ca Th tng Chnh ph v nhng thay i c Tng cc Thng k cp nht n thi im 31/12/2010. Danh mc sn phm cng nghip Vit Nam (bn s dng trong iu tra doanh nghip nm 2011) 6. Loi iu tra, phng php iu tra * Loi iu tra: Cuc iu tra ny l iu tra chn mu kt hp vi iu tra ton b (c s lu tr c th). Tin hnh iu tra chn mu, v th n v iu tra s ch gii hn trong phm vi mu iu tra c chn: - iu tra mu v s lng c s SXKD c th: Mu iu tra s lng c s SXKD c th i din cho huyn, qun. Mi huyn, qun chn mt s x, phng i din lm a bn iu tra s lng c s SXKD c th. Ti cc x, phng mu, tin hnh iu tra ton b cc c s SXKD c th thuc i tng iu tra. iu tra mu v kt qu sn xut kinh doanh k c hot ng lu tr: Mu iu tra kt qu SXKD ca c s SXKD c th nm 2011 i din cho ngnh kinh t v tnh, thnh ph trn c s mu iu tra s lng nm 2011. - iu tra ton b cc c s c th hot ng dch v lu tr. * Phng php iu tra l phng vn trc tip. A. iu tra mu s lng 6.1. S lng mu iu tra Da vo s liu iu tra cc c s SXKD c th 01/7/2010, chia thnh ba nhm huyn, qun tin hnh chn x, phng, th trn iu tra s lng cc c s SXKD c th nm 2011 theo t l chn: Cc huyn, qun c di 3000 c s SXKD c th: iu tra 30% s x/phng; Cc huyn, qun c t 3000 n di 7000 c s SXKD c th: iu tra 25% s x, phng; Cc huyn, qun c t 7000 c s SXKD c th tr ln: iu tra 20% s x, phng. 6.2. Chn mu Mu iu tra c chn i din cho cp huyn, qun. Thc hin chn mu theo cc bc sau: Bc 1: Xc nh s lng x, phng mu cn iu tra cho mi huyn, qun: S lng cc x, phng cn chn vo mu iu tra ca mi huyn, qun c xc nh cn c vo quy m v s lng cc c s SXKD c th ca mi huyn, qun. Trn c s s lng c s SXKD ca mi huyn, qun v t l chn qui nh mc (6.1), tnh c s x, phng mu cn iu tra (n). V d 1: Cch tnh s lng x, phng c chn mu ca tnh Qung Bnh S c s theo s liu iu tra 01/7/2010Tng s x phngT l x, phng mu (%)S x, phng c chn iu tra (n)Ghi chTng s5476915937T.P ng Hi1020516203Huyn Minh Ho172716305Huyn Tuyn Ha350520255Huyn Qung Trch1479634207Huyn B Trch1203230206Huyn Qung Ninh418015254Huyn L Thy832428257 (S liu theo iu tra ton b s lng c s SXKD c th 01/7/2010) Trng hp c x, phng mi c tch ra sau thi im 1/7/2010, c quyt nh chnh thc ca cc cp chnh quyn th x, phng mi cing nm trong tng s x, phng chn mu iu tra. Bc 2: Chn danh sch cc x, phng vo mu iu tra cho mi huyn, qun: Cng vic gm: Lp danh sch cc x phng trong phm vi ton huyn, qun km theo s lng c s SXKD c th ca tng x, phng (ly s liu iu tra ton b s lng 01/7/2010); Sp xp cc x, phng theo danh mc hnh chnh hin hnh quy nh mc (5); T danh sch trn, tnh s c s SXKD c th cng dn v ghi vo ct lin k vi ct tng s c s SXKD c th ca cc x, phng; Tnh khong cch (d) chn cc x, phng vo mu iu tra theo cng thc: Tng s c s SXKD ton huyn, qun (M) Khong cch (d) =         S x, phng cn chn (n) Tin hnh chn danh sch cc x, phng vo mu iu tra. i vi nhng x, phng c s c s SXKD ln hn tr s (d) s l nhng n v mu ng nhin c chn, sau tin hnh chn mu nh sau: + Chn x, phng u tin vo mu iu tra: trc ht xc nh nhm cc x, phng u tin vo mu iu tra, nhm ny chnh l nhm x, phng ng u bng danh sch v tng s c s kinh doanh ca chng bng hoc gn bng (=) d. + Chn x, phng tip theo: cn c vo tng s c s SXKD cng dn trong bng thit lp, nu x, phng u tin c chn c s c s cng dn l (a) th cc x, phng tip theo s c s c s SXKD cng dn bng hoc gn nht vi cc s a+d; a+2d; a+3d& .; a+(n-1)d. Sau khi chn c mu iu tra, cc Cc Thng k cn r sot kim tra li, nu thy x, phng no khng p ng c yu cu i din ca mu iu tra th thay bng x, phng khc c qui m tng ng v m bo c tnh i din ca mu. X, phng no c bin ng ln th cn iu tra ton b s c s trn a bn x, phng , nhng kt qu iu tra s khng tham gia vo suy rng chung, m c cng vo kt qu suy rng t iu tra mu (phn mm t ng x l trng hp ny). 6.3. Suy rng kt qu iu tra Kt qu iu tra c suy rng theo 2 bc: Bc 1: Suy rng s lng c s SXKD c th ca tng huyn, qun theo 8 l)nh vc: 1. Cng nghip; 2. Xy dng; 3. Thng nghip; 4. Dch v lu tr; 5. Dch v n ung; 6. Vn ti, kho bi; 7. Cng ngh thng tin v truyn thng; 8. Dch v khc. Cng thc suy rng tng qut nh sau: M11j = M10j * kj (1) EMBED Equation.3 Trong : M11j ; M10j: S c s c th l)nh vc j, nm 2011; 2010; m 11ij ; m10ij: s c s c th a bn x mu i, l)nh vc j nm 2011; 2010; kj : T l tng (gim) s c s c th ca cc x mu, l)nh vc J nm 2011 so vi 2010. Lu : M11j ; M 10j khng bao gm s c s cc x/phng c bin ng ln, c th c iu tra nm 2011 (kt qu iu tra cc x, phng ny khng tham gia vo suy rng, m c cng vo kt qu chung ca huyn, qun). Kt qu suy rng t cc a bn x, phng mu theo cng thc (1) cng (+) vi kt qu iu tra cc x khng tham gia vo suy rng mu (x, phng c bin ng ln, c th...) s c tng s c s SXKD ca huyn, qun. Bc 2: Suy rng s c s theo ngnh kinh t Cn c vo tng s c s SXKD c th nm 2011 tnh c Bc 1 v c cu ngnh kinh t theo kt qu iu tra nm 2010 tnh s c s theo ngnh kinh t ca nm 2011 theo cng thc sau:  EMBED Equation.3 (2) Trong : m11ij; m10ij: s c s ngnh i, huyn, qun j nm 2011, 2010; M11j ; M10j: Tng s c s, huyn, qun j nm 2011, 2010. Lu : suy rng theo ngnh kinh t cp chi tit nht. Cng kt qu suy rng cp chi tit nht s c kt qu suy rng ngnh cp trn. B. iu tra kt qu sn xut, kinh doanh 6.4. Chn mu Mu iu tra kt qu SXKD i din cho cp tnh, thnh ph. tng kh nng chn c nhiu ngnh vo mu iu tra, cuc iu tra nm nay khng chn mu bc 1 nh cc nm trc m ly ton b cc x, phng, th trn chn iu tra s lng mc A (6.2) lp danh sch cc c s SXKD c th lm dn chn mu. Thc hin chn mu c s SXKD nh sau: T danh sch trn, tin hnh phn t cc c s ny theo 111 nhm ngnh: Cng nghip 26 ngnh; Vn ti, kho bi 18 ngnh; Thng mi, dch v 67 ngnh; (xem Ph lc Danh mc ngnh iu tra mu ). mi nhm ngnh, sp xp th t cc c s SXKD theo dc doanh thu bnh qun 1 thng kinh doanh (doanh thu iu tra vin tnh t kt qu iu tra 01/7/2010). * Xc nh s lng c s cn iu tra: Cn c vo tnh hnh thc t v kh nng kinh ph, Tng cc quy nh s lng n v c s SXKD c th cn iu tra trong mi ngnh SXKD ca tnh, thnh ph trc thuc Trung ng nh sau: + Nhm I: cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng c s lng c s SXKD c th trn 100.000, iu tra mi nhm ngnh 50 c s. Nhm ny gm 07 tnh, thnh ph: H Ni, Thi Bnh, Thanh Ho, Ngh An, ng Nai, TP. H Ch Minh v An Giang. Tng s c s cn chn mu ca nhm I nh sau: - Ngnh cng nghip: 50 c s x 26 ngnh = 1300 c s ( n = 1300) - Ngnh bn bun, bn l, dch v lu tr, n ung, thng tin v truyn thng, dch v khc: 50 c s x 67 ngnh = 3350 c s ( n = 3350 ) - Ngnh Vn ti, kho bi: 50 c s x 18 ngnh = 900 c s (n = 900 ) + Nhm II: cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng *,PRTɴ~l[MF;MF3+h<OJQJh=OJQJh`Ih=OJQJ h`Ih=h`Ih=6OJQJ] jh\h\UmHnHu"h>Y@h=5CJOJQJ\aJh>Y@h=CJOJQJ\aJ'h>Y@h=@CJOJQJ\^JaJ"h>Y@h=6CJOJQJ]aJ(jh\h\CJUaJmHnHu"h>Y@h=5CJOJQJ\aJ*h>Y@h=5@CJOJQJ\^JaJh>Y@h=CJOJQJaJ,PT} $$Ifa$gdUQkd$$Ifl08p# 8 t"644 la $$Ifa$gd$ f$Ifa$gd $Ifgd b * x f 7d<<^`gd%ld<^gd$[ "d<gd$[ $dha$gd=$a$gd=Qkd_$$Ifl08p# 8 t"644 la ^ ` b d h j p r z |  & ( x ŵŵŵŵŵŨŵŵҘ{qgZhD75CJOJQJaJh=OJQJaJh$[OJQJaJh$[h36CJOJQJaJhRP$6CJOJQJaJh$[h=6CJOJQJaJhi"5CJOJQJaJh=h=5CJOJQJaJh=5CJOJQJaJhNxh=5CJOJQJaJh35CJOJQJaJhh=5CJOJQJaJ" ߠ|papQpapaphZhZCJOJQJaJo(hZhZCJOJQJaJhZCJOJQJaJh4tCJOJQJaJh G#CJOJQJaJhP#CJOJQJaJhD7hz5CJOJQJaJhZhZ5CJOJQJaJhZ5CJOJQJaJ"hD7hD75CJOJQJaJo(hD7hD75CJOJQJaJhD7hG@5CJOJQJaJ ( r t  H J t z | ʾ񓃓whw[h3CJOJQJaJo(hP#hP#CJOJQJaJhP#CJOJQJaJhdhG@6CJOJQJaJhdhz6CJOJQJaJhdCJOJQJaJh3h3CJOJQJaJh3CJOJQJaJhD7h[CJOJQJaJhZCJOJQJaJh G#CJOJQJaJhD7hG@CJOJQJaJ#   " ( * 8 : > @ d h n r t v ~ 幪tttth%lh%lCJOJQJaJh%lCJOJQJaJhZhZCJOJQJaJhZCJOJQJaJhD7hG@CJOJQJaJhP#hP#CJOJQJaJo(h G#CJOJQJaJh3h3CJOJQJaJo(h3CJOJQJaJh3h3CJOJQJaJ- ָ֬|o_O=O"hD7hD75CJOJQJaJo(hD7hD75CJOJQJaJhD7h5CJOJQJaJhD75CJOJQJaJh<CJOJQJaJh4tCJOJQJaJhzCJOJQJaJh G#CJOJQJaJhTCJOJQJaJhD7hCJOJQJaJhD7hD7CJOJQJaJhD7hG@CJOJQJaJhZCJOJQJaJhZhZCJOJQJaJLx@|o[Ed<<^`Egd>(d<<^`gd>($ nd<<^a$gdqMEd<<^`Egd:Ed<<^`Egd%ld<<^`gd%ld<<^gd%l 7d<<^`gd%l ȻȇwgWG7+hbrbCJOJQJaJhD7hz6CJOJQJaJhD7hG@6CJOJQJaJhD7hD76CJOJQJaJhD7hz5CJOJQJaJhD7hD75CJOJQJaJ"h>Y@h>Y@5CJOJQJaJo(h>(h>(5CJOJQJaJ"h>(h>(5CJOJQJaJo(h>(5CJOJQJaJh>Y@5CJOJQJaJhFP hFP 5CJOJQJaJhFP 5CJOJQJaJhZ5CJOJQJaJ&24BDFHJLPRx~ 񯠯uhuYIYIYhD7hFP CJOJQJaJo(hD7hFP CJOJQJaJh>(6CJOJQJaJhD7hFP 6CJOJQJaJhD7hz~ CJOJQJaJhqMCJOJQJaJh;_h;_CJOJQJaJh;_CJOJQJaJhD7hzCJOJQJaJhVDCJOJQJaJhbrbCJOJQJaJhD7hCJOJQJaJhD7hG@CJOJQJaJ@BFJLPR`bhjrtxz~0<ռhD7h>(CJOJQJaJh>(CJOJQJaJo(h>(h>(CJOJQJaJo(h>(h>(CJOJQJaJh>(CJOJQJaJh>(6CJOJQJaJhD7h>(6CJOJQJaJhTCJOJQJaJh G#h G#CJOJQJaJ,<>LNP`Hjln|~ &(,崠n h>(6CJOJPJQJaJo(#h%lh>(6CJOJPJQJaJh>(6CJOJPJQJaJ&hXh>(6CJOJPJQJaJo(#hXh>(6CJOJPJQJaJh>(h>(6CJOJQJaJhD7h>(CJOJQJaJh>(CJOJQJaJh;_h>(CJOJQJaJ+|nDjLN v & F 8d<<^`gd: & Fd<<gd:d<<^`gd: Qd<<^`gd>($7d<<`7a$gd>( & F AQd<<^`gd>( ,.08:@BFHPRZ`dfjlprt|~ ˺ h>(6CJOJPJQJaJo(h>(6CJOJPJQJaJ#hXh>(6CJOJPJQJaJ&hXh>(6CJOJPJQJaJo(I "(*248:<BDJLTV\^dhjprvxz ݹݹݨݨݨ h>(6CJOJPJQJaJo(#h%lh>(6CJOJPJQJaJ#hXh>(6CJOJPJQJaJh>(6CJOJPJQJaJ&hXh>(6CJOJPJQJaJo(B$(,.46BDHJLRV\^bdhjnp "*,246BDJL&hXh>(6CJOJPJQJaJo( h>(6CJOJPJQJaJo(#hXh>(6CJOJPJQJaJh>(6CJOJPJQJaJILTV\^dfjl &(,.46:<>@JLPRTbdfz|޻#h%lh>(6CJOJPJQJaJ h>(6CJOJPJQJaJo(&hXh>(6CJOJPJQJaJo(hi"6CJOJPJQJaJ#hXh>(6CJOJPJQJaJh>(6CJOJPJQJaJ<  6:<DHJLNPTVX\djHJLNκκκݫ~nh>(h<6CJOJQJaJh>(6CJOJQJaJhD7h>(6CJOJQJaJhD7h>(CJOJQJaJo(hD7h>(CJOJQJaJ&hXh>(6CJOJPJQJaJo(h>(6CJOJPJQJaJ#hXh>(6CJOJPJQJaJ h>(6CJOJPJQJaJo(&N`bhjrvz|~óóÖózn_O_h%lhkCJOJQJaJo(h%lhkCJOJQJaJhkCJOJQJaJh>Y@CJOJQJaJhkhk5CJOJQJaJhk5CJOJQJaJhUhU5CJOJQJaJhZhZ5CJOJQJaJhZ5CJOJQJaJh>(5CJOJQJaJ"h>Y@h>Y@5CJOJQJaJo(h>Y@h>Y@5CJOJQJaJ  " * : < ǻq\G1G+hFxhkB*CJOJQJ\aJo(ph(hFxhkB*CJOJQJ\aJph(hFxhk5B*CJOJQJaJph%hFxhjB*CJOJQJaJph%hFxhkB*CJOJQJaJphhFP CJOJQJaJh52CJOJQJaJhdCJOJQJaJhsCJOJQJaJhjCJOJQJaJhk5CJOJQJaJh%lhkCJOJQJaJh%lhkCJOJQJaJo( !!!"!0!4!ȳufVuGu;/;hdYCJOJQJaJhe0pCJOJQJaJhe0ph{CJOJQJaJhe0phZCJOJQJaJo(he0ph%lCJOJQJaJhe0phZCJOJQJaJhZ5CJOJQJaJh%lhZCJOJQJaJ%hFxhkB*CJOJQJaJph(hFxhoSB*CJOJQJ\aJph(hFxhFxB*CJOJQJ\aJph(hFxhkB*CJOJQJ\aJphhkCJOJQJ\aJ $!2"4"~""#$':)~aaa & F d<<^`gd: d<<^`gd:d<<^`gd:d<<^gd:d<<^`gddYd<<^`gdu & F 8d<<^`gde0p 4!6!@!B!R!T!X!Z!^!`!b!l!n!p!v!x!!!!!!!" " """","."0"2"4"6"<">"L"履噊}p`phD7hD75CJOJQJaJhD75CJOJQJaJh>Y@5CJOJQJaJhe0ph<CJOJQJaJhZCJOJQJaJh$[CJOJQJaJhdYCJOJQJaJhqMCJOJQJaJhi"CJOJQJaJhe0phe0pCJOJQJaJo(he0pCJOJQJaJhe0phe0pCJOJQJaJ$L"N"P"T"\"f"j"l"n"p"t"|"~"""""""""""ĴĢĴĒĴueuUI:h:[h:[CJOJQJaJh:[CJOJQJaJhD7haq6CJOJQJaJhP#hG@5CJOJQJaJhP#5CJOJQJaJhP#hP#5CJOJQJaJhD7hz5CJOJQJaJ"hZhZ5CJOJQJaJo(hZhZ5CJOJQJaJhZ5CJOJQJaJhD7hD75CJOJQJaJhD75CJOJQJaJ"hD7hD75CJOJQJaJo("""""""""""#&#\#^#f#j#z#|############$$ $"$:$<$R$ƷƘzk\hdh;CJOJQJaJhdhM{CJOJQJaJhdhiCJOJQJaJhdhtyCJOJQJaJhdhG@CJOJQJaJhdhdCJOJQJaJo(hdhdCJOJQJaJhdh+,CJOJQJaJh:[h:[CJOJQJaJh:[h:[CJOJQJaJo(h:[CJOJQJaJ$R$T$n$p$$$$$$$$$%%D%F%%%%%4&8&:&B&D&H&&&&&&'' '.'2'^'`'b'x'|''''''''ȼȂhTCJOJQJaJh|h|CJOJQJaJo(h|h|CJOJQJaJh|h+,CJOJQJaJh|CJOJQJaJhi"CJOJQJaJhdCJOJQJaJhdhdCJOJQJaJhdhdCJOJQJaJo(/''''''''''''''''''''''(( ( (((((( (((*(.(0(6(8(R(T(h(j(n(v(x((((((((((((((((((((((((())))) )&)()0)2)8)hTCJOJQJaJo(hThTCJOJQJaJo(hTCJOJQJaJhThTCJOJQJaJO8):)b)))^*`******.+8+t+v+x+z+|++++,, ,<,@,,,,,,,,аТАТТqcТаcТаch.CJOJPJQJaJhOCJOJPJQJaJ hOhOCJOJPJQJaJ#hOhOCJOJPJQJaJo(hwwCJOJPJQJaJ#h|h|CJOJPJQJaJo(h|CJOJPJQJaJ h|h|CJOJPJQJaJh+,h+,5CJOJQJaJh|hdCJOJQJaJ!:)b))*+B,,-x.z...023$ & F 8d<<^`a$gd:$ 8d<<^`a$gd:$d<<`a$gd:$7d<<`7a$gd: gd<<^`ggd:,*->-f-p---------------......".$.2.4.:.<.B.D.H.J.L.P.թuuuuucuuuucu#h.h.CJOJPJQJaJo( h.h.CJOJPJQJaJh.CJOJPJQJaJ)hFxhdYB*CJOJPJQJaJph)hFxhi"B*CJOJPJQJaJph,hFxh|B*CJOJPJQJaJo(ph)hFxhwwB*CJOJPJQJaJph)hFxh|B*CJOJPJQJaJph$P.`.d.f.n.p.r.t.v.x.z.....򳢔o[G2)h:[5B*CJOJPJQJ\aJph&h:B*CJOJPJQJ\aJph&h6B*CJOJPJQJ\aJph&h:[B*CJOJPJQJ\aJph h|h<CJOJPJQJaJh|CJOJPJQJaJ h|h|CJOJPJQJaJhwwCJOJPJQJaJ h.h.CJOJPJQJaJ#h.h.CJOJPJQJaJo(h.CJOJPJQJaJhi"CJOJPJQJaJ........4/>/@/V/Z/\/^/`/h/j/~///////////////////Һҋҋvv_,h:[5B*CJOJPJQJ\aJo(ph)h[P5B*CJOJPJQJ\aJph2h:[h:[5B*CJOJPJQJ\aJo(ph)h:X5B*CJOJPJQJ\aJph/h:Xh:X5B*CJOJPJQJ\aJph)h:[5B*CJOJPJQJ\aJph/h:[h:[5B*CJOJPJQJ\aJph$// 0000(1D1Z11111122P2R2X2Z2^2b22ҺҢr`N;N;N;N;N;N;N%h:[h:[5CJOJQJ\aJo("h:[h:[5CJOJQJ\aJ"h:[h:X5CJOJQJ\aJ/h:[h:[5B*CJOJPJQJ\aJph/h:[h:X5B*CJOJPJQJ\aJph/h _h:X5B*CJOJPJQJ\aJph/h _hfi5B*CJOJPJQJ\aJph/h _h _5B*CJOJPJQJ\aJph)hfi5B*CJOJPJQJ\aJph2222222223 3*3,3L3N3z3|333ȶ~kVCVCVC0%h:[h9~;56CJOJQJ\aJ%h:[hU56CJOJQJ\aJ(h:[hU56CJOJQJ\aJo(%h:[h5256CJOJQJ\aJhfi5CJOJQJ\aJ2h:[h:[56B*CJOJPJQJ\aJphhi"5CJOJQJ\aJ"h:[h:X5CJOJQJ\aJ"h:[h9~;5CJOJQJ\aJ"h:[h:[5CJOJQJ\aJ%h:[h:[5CJOJQJ\aJo(3333333333333333Ҿ|d|P8P/hkhkB*CJOJPJQJ\aJo(ph&hkB*CJOJPJQJ\aJph/h:[h:[B*CJOJPJQJ\aJo(ph,h:[h:[B*CJOJPJQJ\aJph,hD7h)B*CJOJPJQJ\aJph&h:[B*CJOJPJQJ\aJph&h4tB*CJOJPJQJ\aJph2h:[h:X56B*CJOJPJQJ\aJph%h:[h5256CJOJQJ\aJ333579(:::::q^$7d<<`7a$gd:$Vd<<^`Va$gdd$d<<^`a$gd G#$ & F" n7d<<^`7a$gd G#Ed<<^`EgdqM$d<<^`a$gdqM$d<<^`a$gd: 33333333334 4ս~fQ92hqMhw5B*CJOJPJQJ\aJo(ph/hqMhw5B*CJOJPJQJ\aJph)hqM5B*CJOJPJQJ\aJph/hqMhqM5B*CJOJPJQJ\aJph&h#pB*CJOJPJQJ\aJph,h:[h:[B*CJOJPJQJ\aJph&h:[B*CJOJPJQJ\aJph/h:[h:[B*CJOJPJQJ\aJo(ph&hkB*CJOJPJQJ\aJph,hkhkB*CJOJPJQJ\aJph 4(4*4J4t444555556666>6@6667777P7絝k_P@P@P@P@P@P@P@PhqMh G#CJOJQJaJo(hqMh G#CJOJQJaJhqMCJOJQJaJ2hqMh G#5B*CJOJPJQJ\aJo(ph/hqMh G#5B*CJOJPJQJ\aJph/hqMhi"5B*CJOJPJQJ\aJph/hqMh_5B*CJOJPJQJ\aJph2hqMhw5B*CJOJPJQJ\aJo(ph/hqMhw5B*CJOJPJQJ\aJphP7R7x7z77P8b8d8h8j8l8t8v8~888888888899^9`9p9r9999999999ŶŦŦŶііііііііʼn|j"h G#h G#5CJOJQJaJo(h G#5CJOJQJaJhqM5CJOJQJaJhdh G#CJOJQJaJo(hTh G#CJOJQJaJo(hTh G#CJOJQJaJh G#CJOJQJaJhdh G#CJOJQJaJhqMh G#CJOJQJaJhqMh G#CJOJQJaJo(%999&:(:.:0:4::::::::::::óÑsgsZJ8J"hh5CJOJQJaJo(hh5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhi"CJOJQJaJh%lhCJOJQJaJh%lhxCJOJQJaJh G#hqM5CJOJQJaJ"huhqM5CJOJQJaJo(huhqM5CJOJQJaJhqM5CJOJQJaJh G#5CJOJQJaJ"h G#h G#5CJOJQJaJo(h G#h G#5CJOJQJaJ:R;T;V;X;Z;\;d;f;h;;;;;;;;;;;;;;;;;;Z<h<j<n<p<v<x<|<<<ӵ񩚩~񩚩n~~~~bh]d;CJOJQJaJhthtCJOJQJaJo(hCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hthtCJOJQJaJhtCJOJQJaJh _h<CJOJQJaJh _htCJOJQJaJh _hCJOJQJaJh _h%lCJOJQJaJhhCJOJQJaJ$:~<== ?(??t@BLCPCCCCBD{$d<<$If]a$gd5D$d<<$Ifa$gd5D$hd<<^ha$gd5D$ & F#hd<<^`ha$gd5D$ & F#hd<<^`ha$gd:$7d<<`7a$gd:<<<<<<<<<<<= ==&=.=0=2=J=L=P=T=V=h=j==============>.>0>2>4>^>`>f>h> ?ֺƺֺֺֺֺ֮֮֔h5Dh6CJOJQJaJhhOJQJh^hh^hCJOJQJaJh^hCJOJQJaJhCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJh]d;CJOJQJaJh]d;h]d;CJOJQJaJ/ ? ??????(?0?2?B?F?V?X??????????????ǷԨ}qq^I^(hh56>*CJOJQJaJo(%hh56>*CJOJQJaJh_CJOJQJaJhthtCJOJQJaJhtCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJh*h*5CJOJQJaJh*5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJh5CJOJQJaJh5DhtCJOJQJaJ????@ @@@@ @8@:@Z@p@t@|@~@@@@@@@@@@@AAAAA ANAPAbAdAA߷ߦxgx htht@CJOJQJaJht@CJOJQJaJh_@CJOJQJaJ#hh@CJOJQJaJo( hh@CJOJQJaJh_CJOJQJaJhtCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(hhCJOJQJaJ"hh56CJOJQJaJ%AAAAAAAAAAABBBBBB(B,B.B:BBDBFBHBPBVBXB\BhBlB|BBBBBBBBBоооЭЀЀЀЀЀЀоПооЀph5Dh5D6CJOJQJaJh@CJOJQJaJ htht@CJOJQJaJht@CJOJQJaJ hht@CJOJQJaJ#hh@CJOJQJaJo( hh@CJOJQJaJ h<h<@CJOJQJaJh<@CJOJQJaJ(BBBBBCC CLCNCXCZC|C~CCCCC D DDD(D*D8D@DTDDDD4FTFVF~FFFFFFFĵ|mhhwp}CJOJQJaJhwp}6CJOJQJaJh5Dh5D5CJOJQJaJh)SgCJOJQJaJh5Dh5DCJOJQJaJo(h5Dh5DCJOJQJaJh5DCJOJQJaJ"h5Dh5D6CJOJQJaJo(h5Dh5D6CJOJQJaJh _6CJOJQJaJ'BDRDTDdD"kd$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _$d<<$Ifa$gd5DdDpDxDzDDD$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5DDDD5"$d<<$Ifa$gd5Dkd$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _DDDDDD$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5DDDD5"$d<<$Ifa$gd5Dkd$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _DDDDDD$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5DDDE5"$d<<$Ifa$gd5Dkd$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _E$E*E0E4E6E$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5D6E8E\E5"$d<<$Ifa$gd5Dkd$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _\EhEnEtExEzE$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5DzE|EE5"$d<<$Ifa$gd5Dkd$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _EEEEEE$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5DEEE5"$d<<$Ifa$gd5Dkd|$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _EEEEEE$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5DEEF5"$d<<$Ifa$gd5Dkdq$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _F F&F,F0F2F$d<<$Ifa$gd5D$d<<$Ifa$gd5D2F4FF5"$7d<<`7a$gd:kdf$$Iflֈ f:]" "f[# t0644 lahyt _FFFFFFFFFFFGGG G"G&G(G*G,G.GFGHGJGNGPGXG\G^G`GbGlGnGxG|GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHhwp}hwp}CJOJQJaJhwp}hwp}CJOJQJaJo(h5Dhwp}CJOJQJaJo(hwp}CJOJQJaJo(h5Dhwp}CJOJQJaJhwp}CJOJQJaJBHHHH"H$H*H,H0H2H4H8HBHDHFHHHPHRH~HHHHHHHHɺqeqUqUqD hht@CJOJQJaJhhCJOJQJaJo(htCJOJQJaJhhCJOJQJaJ"hh56CJOJQJaJ(hh56>*CJOJQJaJo(%hh56>*CJOJQJaJhwp}h5DCJOJQJaJhi"CJOJQJaJh5Dhwp}CJOJQJaJh5Dhwp}CJOJQJaJo(hwp}CJOJQJaJFDHHHFJJKLM^MMNNjOHQpSHW$d<<`a$gd<7d`7gd:$7d`7a$gd:$ & F-d<<^`a$gdwp}$7d<<`7a$gd:$7d<<`7a$gdwp}HHHHHHHHHHHHHIIII I"I(I*I0IBIDIRITI^I`IjIlIrItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIƷƷƷƷƷƷƷƪƷƷƷƷƷƷƪƚƷƷƷƷƷƷƪƷƷƚhwp}hwp}CJOJQJaJo(hwp}CJOJQJaJo(hwp}hwp}CJOJQJaJhwp}CJOJQJaJhhCJOJQJaJ htht@CJOJQJaJht@CJOJQJaJK@KHKJKPKRK^K`KfKhKpKrKxKzK~KKKKKKKKKhwp}hwp}CJOJQJaJo(hwp}CJOJQJaJo(hwp}CJOJQJaJhwp}hwp}CJOJQJaJOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLL$L(L,L.L6L8L>LBLDLJLLLPLRLTLXL`LnLpLzL~LLLL㻬.hu1h:56B*CJOJQJ\aJphhl6hl6CJOJQJaJhl6CJOJQJaJhwp}CJOJQJaJo(hwp}hwp}CJOJQJaJhwp}CJOJQJaJhwp}hwp}CJOJQJaJo(2LLLLLLLLLLLM MMMMM&M(M*MdMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNN N"N$N,N.N4N6NӺӺ떇zh:CJOJQJaJo(h:h:CJOJQJaJh:CJOJQJaJ.h:h:56B*CJOJQJ\aJph1hu1h:56B*CJOJQJ\aJo(ph.hu1h:56B*CJOJQJ\aJph(h:56B*CJOJQJ\aJph06N:NNBNJNLNNNPNTNXN\NbNdNlNnNvNxN~NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO OOOOOO,O.O0O6O8O>O@OJOLOROVO\O^OjOɽh:CJOJQJaJo(hl6CJOJQJaJhi"CJOJQJaJh:h:CJOJQJaJh:h:CJOJQJaJo(h:CJOJQJaJEjOzO|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPP&P(P.P0P6P8P:PLPTPVP\P^PfPhPpPrPxPzPPPPh\Jh\JCJOJQJaJh\JCJOJQJaJhfCJOJQJaJh4Ih4ICJOJQJaJo(h4ICJOJQJaJo(h4Ih4ICJOJQJaJh4ICJOJQJaJ?PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQ QQQQ"Q&Q*Q,Q2Q8QFQHQXQZQ`QbQjQlQrQxQ|QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ㻯h4ICJOJQJaJhfCJOJQJaJh\Jh\JCJOJQJaJo(h\JCJOJQJaJh\Jh\JCJOJQJaJh\JCJOJQJaJo(EQQQQRR RRRRR R&R(R*R,R4R6R:R>R@RHRJRPRRRVRXR\R^RbRdRhRjRrRtRzR|RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSS SSSSS"S&S*S.S2S4SlSh\Jh\JCJOJQJaJo(h\JCJOJQJaJo(h\JCJOJQJaJh\Jh\JCJOJQJaJLlSnSpST T6TTTRUVUXU^UVFWHWLWtWvWWWWWWWLXٽ١ّweّS@S%hh56CJOJQJaJo("hh56CJOJQJaJ"hh5CJOJQJaJo(h;f5CJOJQJaJh5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJh:CJOJQJaJhfht6CJOJQJaJhfh6CJOJQJaJhtCJOJQJaJhhCJOJQJaJh\JCJOJQJaJhi"CJOJQJaJHWWWYZZ[2[[H\^`hbbBddd,eeff $7`7a$gd<$xx^`a$gd$7xx`7a$gd$7d<<`7a$gd:LXVX^X`XbXdXnXpXXXXXXXXXXXXXXYYYYYY~o~o~_SD~o~hthtCJOJQJaJhtCJOJQJaJhthtCJOJQJaJo(hwlhwlCJOJQJaJhwlCJOJQJaJh)h)CJOJQJaJh)h)CJOJQJaJo(h)CJOJQJaJh:CJOJQJaJhhCJOJQJaJ htht@CJOJQJaJht@CJOJQJaJ hht@CJOJQJaJY Y"Y$YdYfYhYtYvY|Y~YYYYYYYYZZZZ&Z,Z2Z:ZZZZ[[ƺƛƋyyycyM+jcQ hh)CJOJQJUVaJ+jhhCJH*OJQJU\aJ"hhCJH*OJQJ\aJhhCJOJQJ\aJhhCJOJQJaJo(hthtCJOJQJaJhtCJOJQJaJhhCJOJQJaJhwlhwlCJOJQJaJo(hwlCJOJQJaJhwlhwlCJOJQJaJ[[[[,[8[@[F[L[[[[[[[[L\P\\^^^^^ѿ~q^I^(hh56CJOJQJ\aJo(%hh56CJOJQJ\aJh_)CJOJQJ\aJ"hhCJOJQJ\aJo(h)CJOJQJ\aJhhCJOJQJ\aJ"hh6CJOJQJ\aJ"hhCJH*OJQJ\aJ+jhhCJH*OJQJU\aJ/j[ hh)CJEHH*OJQJU\aJ^^_ __2_4_R_T_l_n_______________L`P`````````ررررررررءررءؑrchICJOJQJ\aJo(hICJOJQJ\aJ"hhCJOJQJ\aJo(hhCJOJQJ\aJhI56CJOJQJ\aJ(hh56CJOJQJ\aJo("h:56CJH*OJQJ\aJ%hh56CJOJQJ\aJ(hh56CJH*OJQJ\aJ"``VaXaaaaaaaaabb0b2bhbjblbvbccc c.c2cc@cHcccccBdߞvav(hh5>*CJOJQJ\aJo(%hh5>*CJOJQJ\aJ(hh56CJOJQJ\aJo(%hh56CJOJQJ\aJhICJOJQJ\aJo(hICJOJQJ\aJ"hhCJOJQJ\aJo(hhCJOJQJ\aJhIhICJOJQJ\aJ"BdDdFdHdndpdrdtd~ddddddddee­|o]KK>.hIhICJOJQJ\aJhICJOJQJ\aJ"hhCJH*OJQJ\aJ"hh6CJOJQJ\aJhyFCJOJQJ\aJ5jF hh)B*CJEHOJQJU\aJph+jcQ hh)CJOJQJUVaJ(hhB*CJOJQJ\aJph1jhhB*CJOJQJU\aJphhhCJOJQJ\aJ(jhhCJUaJmHnHuee.e6ekBkDk\k^k|k~kkkkkk̰lYF3$hy5CJOJQJ\aJ%hyhDg56CJOJQJ\aJ%hyh\56CJOJQJ\aJ%hyh.956CJOJQJ\aJ(hyhSP56CJOJQJ\aJo(%hyhSP56CJOJQJ\aJ6h+h.956CJOJQJ\aJfHq 6h+hSP56CJOJQJ\aJfHq %hyhy56CJOJQJ\aJ"huh_5CJOJQJ\aJhi"5CJOJQJ\aJ k(l>lLlblxlzl|lllllllllllllllllll;xxxeSA"h6#hf5CJOJQJ\aJ"h6#h05CJOJQJ\aJ%hIhI5CJOJQJ\aJo("hU#hU#5CJOJQJ\aJhi"5CJOJQJ\aJ"hfhf5CJOJQJ\aJ%hfhf5CJOJQJ\aJo(hf5CJOJQJ\aJhU#5CJOJQJ\aJ"hD7h05CJOJQJ\aJ"hD7h\5CJOJQJ\aJllllllll,m0mhmjmmmmmRnTnjnnʸp^L^L^L^:^L"hD7h\5CJOJQJ\aJ"hD7h~15CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ"hD7hG@6CJOJQJ\aJ"hD7hx6CJOJQJ\aJ"hD7hfo6CJOJQJ\aJ"hD7h\5CJOJQJ\aJ"h6#h\5CJOJQJ\aJ"h6#h.95CJOJQJ\aJ"h6#hf5CJOJQJ\aJ"h6#h &5CJOJQJ\aJnnnnnnnnnnnnno oo>oLoVo\o^ooooooȶtȕچbSAS"hnUhnU5CJOJQJ\aJhnU5CJOJQJ\aJ"hD7h,5CJOJQJ\aJ"h h 6CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJ"hD7hM5CJOJQJ\aJhx5CJOJQJ\aJ"hD7h\5CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ"hD7h~15CJOJQJ\aJ%hD7h~15CJOJQJ\aJo(ooooooopp&p(p8p:pMhh5CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ"hTIh 5CJOJQJ\aJhh,CJOJQJ\aJhQCJOJQJ\aJhh_CJOJQJ\aJhhMCJOJQJ\aJhhG@CJOJQJ\aJ"hD7hM5CJOJQJ\aJhnU5CJOJQJ\aJ"hnUhnU5CJOJQJ\aJnpqqHrrssB^CCu$d<<^`a$gdd$d<<^`a$gdd$d<<^`a$gdd$d<<^`a$gdd$rd<<^`ra$gdd$d<<^`a$gdd pppqqq*q,q.qFqHqJqZq\q`qʸܩygXF4F"hahPv5CJOJQJ\aJ"hahG@5CJOJQJ\aJh*5CJOJQJ\aJ"hah35CJOJQJ\aJ"hah05CJOJQJ\aJhg`5CJOJQJ\aJhO35CJOJQJ\aJh 5CJOJQJ\aJ"hD7h~15CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ"hD7hPv5CJOJQJ\aJ"hD7h\5CJOJQJ\aJ`qbqhqvqqqqqqqqqq(r*rHrfrhrjrо⬾vdQ>$hg`5CJOJQJ\aJmHsH$hO35CJOJQJ\aJmHsH"hahDp5CJOJQJ\aJ"hahh5CJOJQJ\aJ"hah 5CJOJQJ\aJ"hahs5CJOJQJ\aJ"hah05CJOJQJ\aJ"hahPv5CJOJQJ\aJ"hahG@5CJOJQJ\aJhO35CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJjrrrrrrrrrrrrrrrrssllV@*h &hjm<5CJOJQJ\aJmHsH*h &h,5CJOJQJ\aJmHsH$hO35CJOJQJ\aJmHsH*h &hPv5CJOJQJ\aJmHsH*h &h:5CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsH$h@I5CJOJQJ\aJmHsH*h &h05CJOJQJ\aJmHsH*h &hY5CJOJQJ\aJmHsHsss"s$s&s>s@sBsRsTsVsZs`snslV@*VV*h &hM5CJOJQJ\aJmHsH*h &h:5CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsH*h &h:}5CJOJQJ\aJmHsH*h &h35CJOJQJ\aJmHsH*h &h\5CJOJQJ\aJmHsH$hg`5CJOJQJ\aJmHsH$hO35CJOJQJ\aJmHsH*h &h*5CJOJQJ\aJmHsH*h &h 5CJOJQJ\aJmHsHnsts~ssssssssssssԾ|fPf||:*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH*h &h 6CJOJQJ\aJmHsH*h &h 5CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsH*h &hPv5CJOJQJ\aJmHsH*h &hM5CJOJQJ\aJmHsH*h &h:}5CJOJQJ\aJmHsH*h &h\5CJOJQJ\aJmHsH*h &hnU5CJOJQJ\aJmHsH sss>.><>D>H>^>`>>>>>>>>?кҺt^H4'h &hG@CJOJQJ\aJmHsH*h &hPv5CJOJQJ\aJmHsH*h &hnU5CJOJQJ\aJmHsH3h &h 5B*CJOJQJ\aJmHphsH*h &h 5CJOJQJ\aJmHsH*h &h,5CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsHU*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH-h &hh5CJOJQJ\aJmHo(sHc s lng c s SXKD c th t 20.000 n 100.000, iu tra mi nhm ngnh 30 c s. Nhm ny gm 48 tnh, thnh ph: Hi Phng, V)nh Phc, Bc Ninh, Hi Dng, Hng Yn, H Nam, Nam nh, Ninh Bnh, Lng Sn, Tuyn Quang, Yn Bi, Thi Nguyn, Ph Th, Bc Giang, Qung Ninh, Sn La, Ho Bnh, H T)nh, Qung Bnh, Qung Tr, Tha Thin Hu, Nng, Qung Nam, Qung Ngi, Bnh nh, Ph Yn, Khnh Ho, Gia Lai, k Lk, Lm ng, Ninh Thun, Bnh Phc, Ty Ninh, Bnh Dng, Bnh Thun, B Ra -Ving Tu, Long An, ng Thp, Tin Giang, V)nh Long, Bn Tre, Kin Giang, Cn Th, Hu Giang, Tr Vinh, Sc Trng, Bc Liu v C Mau. Tng s c s cn chn mu ca nhm II nh sau: - Ngnh cng nghip: 30 c s x 26 ngnh = 780 c s (n = 780 ); - Ngnh bn bun, bn l, dch v lu tr, n ung, thng tin v truyn thng v dch v khc: 30 c s x 67 ngnh = 2010 c s (n = 2010); - Ngnh Vn ti, kho bi 30 c s x 18 ngnh = 540 c s (n = 540 ). + Nhm III: cc tnh, thnh ph c s lng c s SXKD di 20.000, iu tra mi nhm ngnh 25 c s. Nhm ny gm 08 tnh: H Giang, Cao Bng, Lo Cai, Bc Kn, Lai Chu, in Bin, Kon Tum, k Nng. Tng s c s cn chn mu ca nhm III nh sau: - Ngnh cng nghip: 25 c s x 26 ngnh = 650 c s (n = 650 ); - Ngnh bn bun, bn l, dch v lu tr, n ung, thng tin v truyn thng v dch v khc: 25 c s x 67 ngnh = 1675 c s (n = 1675 ); - Ngnh vn ti, kho bi: 25 c s x 18 ngnh = 450 c s (n = 450 ); * Tin hnh chn danh sch cc c s nh sau: Khong cch (k) chnTng s c s SXKD ca nhm ngnh=S c s SXKD cn chn (50, 30 hoc 25)Gi s theo danh sch cc c s kinh doanh lp ca ngnh hng thc phm trong cc x, phng c chn iu tra ca tnh H l 450 c s. Theo qui nh, tnh H cn chn ra 50 c s mi nhm ngnh iu tra. Khi khong cch chn c s mu iu tra l k = 450/50 = 9. Nh vy c 9 c s s chn ra 1 c s iu tra. Theo l thuyt, c th chn ngu nhin mt c s trong 9 c s ca nhm u tin, sau cch 9 c s li chn tip mt c s cho n khi chn 50 c s. Nhm bo m tnh cht "cn bng v ri u" ca mu, cuc iu tra ny qui nh chn c s gia cc t iu tra. Trong trng hp ny, c s c s th t l 5 (c s gia ca t u tin = 9/2) s c chn vo mu; tip theo l c s th 14 (5+9), c s 23(14+9), c s 32 (23+9)... Trong trng hp s lng c s trong cc t l s chn, khi cch chn l: t 1 chn c s ng v tr thuc na trn, t 2 chn c s v tr na di ca t... v tin hnh chn theo qui lut ny cho n khi chn s n v mu cn iu tra. S c s SXKD mu ti a ca mi nhm tnh, thnh ph nh sau: Nhm tnh loi I l: 5550 (1300 + 3350 + 900) c s Nhm tnh loi II l: 3330 (780 + 2010 + 540) c s Nhm tnh loi III l: 2775 (650 + 1675 + 450) c s S c s mu ti a tnh chung cho c nc l: 5550 c s x 7 tnh + 3330 c s x 48 tnh + 2775 c s x 8 tnh = 220 890 c s Bng tm tt c mu v phn b theo tng nhm ngnh v tnh: Nhm tnh, thnh phS tnh, thnh phS c s SXKD mi nhm tnh (c s) nm 2010S ngnh chn mu iu traS c s mu mi nhm, ngnh (c s)S c s mu ca mi tnh, thnh ph (c s)S c s mu ca mi nhm tnh, thnh ph (c s)T l mu mi nhm tnh, thnh ph (%)1234567 8Nhm tnh loi I71 303 348111505 55038 8502,98Nhm tnh loi II482 714 880111303330159 8405,88Nhm tnh loi III8106 752111252 77522 20020,79Ton Quc634 124 98011 655220 8905,35Lu : mt s a phng, s c s SXKD ca mt s ngnh khng ln, thm ch tng s c s trn a bn t hn s mu quy nh phi chn iu tra. i vi trng hp ny, chn ton b s c s ca ngnh kinh doanh vo mu iu tra. V d: nhm ngnh bn l lng thc trong cc ca hng chuyn doanh (m 47210) ca mt tnh no , gi s theo quy nh mu cn chn iu tra l 30 c s nhng tng s c s ca ngnh ny ton tnh ch c 15, trong trng hp ny ly c 15 c s. Do c th hot ng SXKD ca c s c th gia cc tnh c khc nhau (c bit i vi hot ng cng nghip), cc Cc Thng k c th linh hot vic chn mu cho ph hp vi thc t ngnh SXKD ca a phng mnh cn c vo danh sch c s thc hin iu tra nm 2010, m bo mc i din cao nht suy rng. Vic chn mu iu tra do cc Cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc Trung ng thc hin v gi danh sch cc x, phng, th trn mu, danh sch c s c chn mu v Tng cc trc ngy 25/9/2011. X l khi mt mu: khi iu tra thc t, c s mu chn b mt th phi chn mu mi thay th theo nguyn tc: chn c s cng ngnh kinh t cp ngnh tng ng, c quy m tng ng (theo lao ng hoc doanh thu), trn cng a bn vi n v c s mu b mt. Danh sch c s mu mi c gi v Tng cc khi kt thc giai on thu thp thng tin. 6.5. Phng php tng hp v suy rng kt qu iu tra Qu trnh tng hp, suy rng c tin hnh tp trung cp huyn, qun, sau tng hp cho tnh, thnh ph trc thuc trung ng. Bc 1: Tnh cc ch tiu bnh qun mt c s: tng ngun vn, gi tr ti sn, doanh thu thun, tr gi vn hng bn ra, thu v cc khon phi np, s thng kinh doanh& theo cng thc bnh qun s hc gin n. EMBED Equation.3 (3) Trong : - EMBED Equation.3 : Ch tiu iu tra mu bnh qun ca 1 c s mu nhm ngnh j; - EMBED Equation.3 : Ch tiu iu tra ca c s i, ngnh j (i = 1, 2, 3 ... n); - nj: c mu iu tra ca nhm ngnh j. Bc 2: Tnh cc ch tiu bnh qun chung mt c s theo nhm ngnh Tnh ch tiu bnh qun chung mt c s theo nhm ngnh: Tng ngun vn, gi tr ti sn, doanh thu, tr gi vn hng bn ra, thu v cc khon phi np, s thng kinh doanh& ln lt cho cc nhm ngnh cp 5, 4, cp 3, cp 2 v cp 1. Cng thc chung tnh cc ch tiu bnh qun mt c s t cp tng hp di thnh ch tiu bnh qun cp tng hp trn c tnh theo cng thc bnh qun gia quyn vi quyn s l s c s SXKD ca cc nhm ngnh cu thnh chng: EMBED Equation.3 = EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 (4) Trong : - EMBED Equation.3 j : ch tiu bnh qun 1 c s ca ngnh j (tng hp t s bnh qun cng gin n t kt qu iu tra mu); - EMBED Equation.3 : ch tiu ca c s mu th I, ngnh j; - ni : tng s c s SXKD ca ngnh j (tng th mu theo s liu iu tra ton b s lng c s thi im 01/7/2010) Suy rng kt qu iu tra: Suy rng cc ch tiu iu tra c tnh theo cng thc tng qut sau: Xj = EMBED Equation.3 * Nj * EMBED Equation.3 Trong : Xj: ch tiu suy rng ngnh j; EMBED Equation.3 : ch tiu iu tra mu bnh qun ngnh j; Nj: tng s c s ngnh j (tng th chung); EMBED Equation.3 : s thng kinh doanh bnh qun/nm ngnh j. Cuc iu tra nm nay thc hin th im suy rng mt s ch tiu cho cp huyn, qun i vi 6 l)nh vc: cng nghip, vn ti kho bi, thng nghip, dch v lu tr, n ung v dch v khc Cng vic chn mu, nhp tin, tng hp v suy rng c thc hin bng chng trnh my tnh thng nht trong c nc - Tnh ton v suy rng ch tiu sn phm cng nghip: + Tnh ch s tng trng tng loi sn phm cng nghip: S dng s liu t phiu iu tra (ct sn phm sn xut nm 2010 v nm 2011 = sn xut 9 thng + d tnh qu IV/2011) theo cng thc: Ch s tng trng sn phm A nm 2011/2010=Tng khi lngsn phmA nm 2011Tng khilngsn phmA nm 2010+ Suy rngkt qu cho tng sn phm cng nghip: Khi lng sn phm A=Ch s tng trng sn phm A 2011/2010xKhi lng sn phm Anm 2010 Lu : - Khi lng tng loi sn phm cng nghip nm 2010 c sn trong bo co chnh thc hng nm ca tng tnh, thnh ph; - Suy rngch tiu sn phm ca ton tnh, TP da vo kt quiu tra mu sn phm ca ton tnh, thnh ph; - Chng trnh nhp tin do Tng cc thit k ch tnh v cung cp cho cc tnh, thnh phch s tng trng tng sn phm cng nghip cho cp tnh, thnh ph.Sau , cc tnh, thnh ph ch ng suy rngkt qu cho tngsn phm cng nghip trna bn tnh, thnh ph bng cch nhn ch s tng trng tng sn phmvi s liu tng sn phm nm gc 2010ca tng cp tngng. C. iu tra ton b c s SXKD c th hot ng dch v lu tr Cn c vo kt qu iu tra ton b s lng c s 01/7/2010 v cc ngun thng tin khc, cc Cc thng k tin hnh thc hin theo cc bc sau: - Lp danh sch ton b cc c s c th kinh doanh dch v lu tr ngn ngy: nh khch, nh ngh& tin hnh iu tra. Cc c s kinh doanh lu tr di ngy nh cho thu nh tr, nh sinh vin, hoc nh cho cng nhn thu khng thuc phm vi v i tng trong cuc iu tra ny - Cn c vo danh sch c lp, tin hnh phn chia s lng c s lu tr cn iu tra cho tng iu tra vin; - iu tra vin trc tip n tng c s lu tr pht phiu v hng dn cho ch c s ghi theo mu hoc trc tip phng vn v ghi phiu. Lu : thc hin tt 3 ni dung (A, B, C) ca cuc iu tra nu trn, cc Cc Thng k cn tuyn chn lc lng iu tra vin, t chc tp hun, hng dn k v ni dung phng n, phiu iu tra v phn cng lc lng n cc a bn iu tra tin hnh thu thp thng tin t thi im 01/10/2011. to thun li cho vic iu tra ti c s, cn tham kho thm thng tin t ti liu ca cc c quan ng k kinh doanh, thu, qun l th trng cung cp cho iu tra vin trc khi tin hnh thu thp thng tin trong phiu. C th l: - S c s khng cn sn xut kinh doanh hay chuyn a im SXKD khi a bn iu tra; - S c s mi sn xut kinh doanh hoc mi chuyn t a bn khc n sau thi im 01/10/2011; Nhng thng tin ny gip cho vic thay th mu mi khi mu chn b mt. Trong trng hp mt s ch tiu, v nhiu l do, ch c s khng khai chnh xc, tin cy ca thng tin khng m bo, iu tra vin phi tin hnh kim tra li bng cch quan st trc tip mc kinh doanh ca c s, trao i thm vi cc n v chc nng ca a phng hoc qun chng xung quanh c tnh, nh gi s liu cho hp l. Sau khi hon thnh khu thu thp, kim tra hon thin, iu tra vin np li ton b phiu cho Chi cc thng k huyn, qun. Chi cc thng k huyn, qun chu trch nhim kim tra cht lng phiu v gi v Cc Thng k tnh, thnh ph x l tng hp. 7. Tng hp v biu u ra Qu trnh nhp tin, chn mu, x l, tng hp v suy rng s c thc hin bng chng trnh phn mm my tnh thng nht trong c nc. Kt qu iu tra th hin qua hai h biu u ra bao gm: Cc biu v s lng c s SXKD c th Cc biu v kt qu SXKD ca cc c s c th theo 3 l)nh vc hot ng phm vi ton quc v tng a phng: + Biu u ra kt qu SXKD ca cc c s ngnh cng nghip + Biu u ra kt qu SXKD ca cc c s ngnh thng mi, dch v + Biu u ra kt qu SXKD ca cc c s ngnh vn ti, kho bi + Biu u ra kt qu SXKD ca cc c s hot ng lu tr 8. K hoch tin hnh - Cc Cc Thng k tnh, thnh ph trc thuc Trung ng tp hun cho cp huyn, qun v iu tra vin hon thnh trc ngy 25/9/2011; - Thu thp thng tin t 01 15/10/2011; - Kim tra, lm sch, hon thin phiu trc ngy 15/12/2011; - Nhp tin v truyn d liu th v Tng cc trc ngy 15/01/2012; - X l, tng hp cp tnh, thnh ph v truyn d liu v Tng cc trc ngy 15/02/2012; - Vit bo co qu trnh thc hin iu tra v gi v Tng cc trc ngy 01/03/2012; - X l, tng hp kt qu Tng cc trc ngy 01/04/2012. - Bin son v xut bn kt qu iu tra hon thnh trc ngy 15/04/2012. 9. T chc thc hin cp Trung ng: V Thng k Thng mi v Dch v l n v thng trc ch o iu tra, c trch nhim phi hp vi V Phng php Ch thng k v CNTT, V Thng k Cng nghip xy dng phng n iu tra; phi hp vi n v cng ngh thng tin xy dng, ph bin v hng dn chng trnh phn mm nhp tin, x l kt qu iu tra; trc tip ch o, kim tra, gim st iu tra cc tnh/thnh ph trc thuc Trung ng; tng hp v phn tch kt qu iu tra. cp tnh/thnh ph trc thuc Trung ng: Cc trng Cc Thng k tnh/thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim hng dn trin khai iu tra thu thp, kim tra, nh m, nhp tin, tng hp s liu v gi v Tng cc Thng k. 10. Kinh ph Cuc iu tra ny c thc hin bng kinh ph iu tra ca Tng cc Thng k, c phn b cho cc Cc Thng k tnh, thnh ph theo cng vn ca Tng cc Thng k (V K hoch Ti chnh) t u nm. Cc Cc Thng k tnh/thnh ph cn c vo ni dung phng n iu tra, cng vn ni trn v ch ti chnh hin hnh t chc thc hin tt cuc iu tra, m bo cht lng thng tin./. TNG CC TRNG Thc   PAGE PAGE 9 ????,?.?B?D?V?X?f?h?z?|?????????????@@*@,@:@<@N@R@`@b@f@n@x@z@@@@@@@@@@@@@@@ïׇׇ'h &hoBCJOJQJ\aJmHsH'h &hCJOJQJ\aJmHsH'h &h\CJOJQJ\aJmHsH'h &hPvCJOJQJ\aJmHsH'h &hG@CJOJQJ\aJmHsH'h &h.BCJOJQJ\aJmHsH5@AAAA,A@APARAdAfA|A~AAAAAAAAAAAAAAAAB&B(B>B@BTBVBfBhB~BBBBBBBBBBBB믛믇'h &hX9CJOJQJ\aJmHsH'h &hhCJOJQJ\aJmHsH'h &h.BCJOJQJ\aJmHsH'h &hoBCJOJQJ\aJmHsH'h &hPvCJOJQJ\aJmHsH'h &hG@CJOJQJ\aJmHsH0BBC,CZC`CCCCCCCCCCCCCCC꾨꒨|fP:f:|f|f:*h &h*5CJOJQJ\aJmHsH*h &h .>5CJOJQJ\aJmHsH*h &hY5CJOJQJ\aJmHsH*h &h35CJOJQJ\aJmHsH*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH*h &hPv5CJOJQJ\aJmHsH*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH*h &h 5CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsHCCCCCDDDDDDDDEE E E*EE@EBEZE\EԾԨ|iiiԾS=ԒԒ*h &hjm<5CJOJQJ\aJmHsH*h &hy5CJOJQJ\aJmHsH$h@I5CJOJQJ\aJmHsH*h &h;t5CJOJQJ\aJmHsH*h &h35CJOJQJ\aJmHsH*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH*h &hY5CJOJQJ\aJmHsH*h &hx_5CJOJQJ\aJmHsHCCD E>EE8GGG(HHJI~IIu$Bd<<^`Ba$gdd$rd<<^`ra$gdd$d<<^`a$gdd$d<<^`a$gdd$rd<<^`ra$gdd$Bd<<^`Ba$gdd \E^E`EtEzEEEEEEEEEEEEEԾ꾨Ծ|fP:*h &hh6CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@6CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsH*h &h.B5CJOJQJ\aJmHsH*h &h:5CJOJQJ\aJmHsH*h &h35CJOJQJ\aJmHsH*h &hY5CJOJQJ\aJmHsH*h &h05CJOJQJ\aJmHsH*h &h:}5CJOJQJ\aJmHsHEEEEF F*F,FXFZF`FFFFFFԾԨw]G3'h &hG@CJOJQJ\aJmHsH*h &hnU5CJOJQJ\aJmHsH3h &hh5B*CJOJQJ\aJmHphsH3h &hh5B*CJOJQJ\aJmHphsH-h &hnU5CJOJQJ\aJmHo(sH*h &h,5CJOJQJ\aJmHsH*h &h.B5CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsH*h &hh5CJOJQJ\aJmHsHFFFFFFFFFF G G2G4G6G:G\GGGGGGGGGiSi*h &hY5CJOJQJ\aJmHsH*h &h35CJOJQJ\aJmHsH*h &hy5CJOJQJ\aJmHsH*h &h.B5CJOJQJ\aJmHsH*h &hG@5CJOJQJ\aJmHsH*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH'h &hG@CJOJQJ\aJmHsH'h &h.BCJOJQJ\aJmHsHGGGGHHHHHH H$H&H(HHHIIIII I"I2I:I>I@IBIFIHIJI꾨Ԓ|iԾiSԾiSԒ*h &hP~s5CJOJQJ\aJmHsH$h@I5CJOJQJ\aJmHsH*h &hh5CJOJQJ\aJmHsH*h &h:5CJOJQJ\aJmHsH*h &hg5CJOJQJ\aJmHsH*h &h35CJOJQJ\aJmHsH*h &hY5CJOJQJ\aJmHsH*h &h*5CJOJQJ\aJmHsHJIZI\IhIzI|I~IIIIIIIIIIIIIIII꾨|f|S<-h &h\56CJOJQJ\aJmHsH$hi"5CJOJQJ\aJmHsH*h &hnU5CJOJQJ\aJmHsH*h &hg5CJOJQJ\aJmHsH*h &h:}5CJOJQJ\aJmHsH*h &h35CJOJQJ\aJmHsH*h &hY5CJOJQJ\aJmHsH*h &h5CJOJQJ\aJmHsH*h &hy5CJOJQJ\aJmHsHI:JJTJVJlJJJJJJJJJKKKѺu^uWE3EW"h'+Jh5CJOJQJ\aJ"h'+Jh6CJOJQJ\aJ h'+Jh-jh\CJOJQJU\aJmHnHuh'+JhCJOJQJ\aJh &hmHsH*h &h6CJOJQJ\aJmHsH'h &hCJOJQJ\aJmHsH-h &h\56CJOJQJ\aJmHsH-h &hG956CJOJQJ\aJmHsH-h &hG@56CJOJQJ\aJmHsHI>JVJnJpJJJ>hkd$$Ifl4F ]" t6  44 lad<<$If`gdy$d<<$If`a$gdd$d<<$If`a$gdd$d<<^`a$gddJJJJJJJKkT$d<<$If`a$gddjkd$$Ifl4F ]" t6  44 la$d<<$If`a$gdd$d<<$Ifa$gddKK&Q SSTiR4$ & F d<<^`a$gdzq$d<<^`a$gdzq3$xx[$\$^`a$gdzq3$xx[$\$^`a$gd)hkd$$Ifl4F ]" t6  44 laKKKtLxL2M4MBMDMHMJMNNNNOOPPQQQQS SbSfShSlSSSSscVh@ICJOJQJ\aJhahzqCJOJQJ\aJ"hzqhzq5CJOJQJ\aJhzq5CJOJQJ\aJ"hahzq5CJOJQJ\aJh &hzqCJ]aJh &hhECJaJh &h[PCJaJh &hzqCJaJo(h &hfCJaJh &hcCJaJh &h)CJaJh &hzqCJaJSSSSSSSSSDTFTLTPTVT\TdTjTpTTTTTTTTTTTTTTTUвУвУ≖zkУX%hahzq5CJOJQJ\aJo(hP~s5CJOJQJ\aJhT5CJOJQJ\aJhzqCJOJQJ\aJhTCJOJQJ\aJh:}5CJOJQJ\aJh@I5CJOJQJ\aJhzq5CJOJQJ\aJ"hahzq5CJOJQJ\aJhahzqCJOJQJ\aJh:}CJOJQJ\aJ TTTNUUlVnVVV"WXWWXjXX$d$If`a$gdzq3$7xx[$\$`7a$gdzq$d<<^`a$gdzq$d<<^`a$gdzq$ & F d<<^`a$gdzqU UUUUUUNUPURUVUZU\UhUjU|UUUUUUUUUUUUUUUU񺧺}k^k^}}kQkhETCJOJQJ\aJhzqCJOJQJ\aJ"hXhzqCJOJQJ\aJo(h:}CJOJQJ\aJhTCJOJQJ\aJhXhzqCJOJQJ\aJ%hahzq5CJOJQJ\aJo("hahzq5CJOJQJ\aJ%h)h)5CJOJQJ\aJo("h)h)5CJOJQJ\aJh)5CJOJQJ\aJUUUlVnVVVW W"WVWXWWWXXhXjXXXXXXXXXԾmZJZJZhzqB*OJQJ\aJph$hu1hzqB*OJQJ\aJph"hu1hzq5CJOJQJ\aJ%hzq5B*CJOJQJ\aJph+hu1hzq5B*CJOJQJ\aJph+hu1hzq5B*CJOJQJ\aJph+h &hzq5B*CJOJQJ\aJphh &hzq56CJaJhXhzqCJOJQJ\aJhzqCJOJQJ\aJXX kd$$IfTlִ Lj!%-8 t0p#6  44 laTXXXXXXXXX$d$If`a$gdzqXX kd$$IfTlkִ Lj!%-8 t0p#6  44 laTXXYYYY&Y*Y,Y0Y2Y8Y:Y>Y@YDYFYHYJYLYpYvYYYYYYYYYYYYYϼueuVϼuuVh- VhzqB*CJaJphh`1$B*CJOJQJaJphhP~sB*CJOJQJaJphh:}B*CJOJQJaJphhO3B*CJOJQJaJphhEhzqOJQJaJhO3OJQJaJ%hEhzqB*CJOJQJaJphh'Zhzq5OJQJaJ'hu1hzq5B*OJQJ\aJphhu1hzqOJQJ\aJ!XYYY Y&Y2Y@YJY $$Ifa$gdO3 $$Ifa$gdP~s $$Ifa$gdzq$d$If`a$gdzqJYLY kd$$IfTlIִ Lj!%-8 t0p#6  44 laTLYpYvYYYYYYY $$Ifa$gdO3 $$Ifa$gdP~s $$Ifa$gdzq$d$If`a$gdzqYY kd$$IfTlִ Lj!%-8 t0p#6  44 laTYYYYZZZ Z,Z $$Ifa$gdO3 $$Ifa$gdP~s $$Ifa$gdzq$d$If`a$gdzqYYYYYZ ZZZZ&Z*Z,Z.ZBZHZ\Z`ZfZlZʣʣʣʔmWEW2%hO35B*CJOJQJ\aJph"hEhzq5CJOJQJ\aJ+hEhzq5B*CJOJQJ\aJph"h- Vhzq5CJOJQJ\aJ(hu1hzqB*CJOJQJ\aJphh- VhzqB*CJaJphhO3B*CJOJQJaJphhEhzqOJQJaJhO3OJQJaJ%hEhzqB*CJOJQJaJphh'Zhzq5OJQJaJ'hu1hzq5B*OJQJ\aJph,Z.Z kd-$$IfTlִ Lj!%-8 t0p#6  44 laT.ZBZHZ\Z^Z`ZnZ~ZZ $$Ifa$gd`1$ $$Ifa$gdO3 $$Ifa$gdzq$d$If`a$gdzqlZnZ|ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ鱞xfTBT3f3fh/u5CJOJQJ\aJ"hD7h[5CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ"h/uh/u5CJOJQJ\aJ%hXh[56CJOJQJ\aJ%hXhG@56CJOJQJ\aJ%hXh #56CJOJQJ\aJ#h- Vhzq5B*CJ\aJph%h`1$5B*CJOJQJ\aJph%hO35B*CJOJQJ\aJph+hEhzq5B*CJOJQJ\aJphZZ kdV$$IfTlִ Lj!%-8 t0p#6  44 laTZZ\^`rb:eefnhi~jd`^`gd&wF$d<<^a$gdf$d<<^a$gd:$7d<<`7a$gd:$d<<^`a$gd:$ & Fd<<^`a$gd:$d<<^`a$gd: ZZZZZ[[[[[[B\F\h\v\x\\\]]0]2]]]]]]]]]]]] ^^Z^\^l_ͻͫͻͻͻͻ͌}j%hke5B*CJOJQJ\aJphh #5CJOJQJ\aJ"hD7hoB5CJOJQJ\aJh #CJOJQJ\aJh #hG@CJOJQJ\aJ"hD7h[5CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ"h/uh/u5CJOJQJ\aJh/u5CJOJQJ\aJ%l_z_|______________`l`n`í엄nn×[H%hu5B*CJOJQJ\aJph%h05B*CJOJQJ\aJph+h/uh/u5B*CJOJQJ\aJph%h/u5B*CJOJQJ\aJph+hah]e5B*CJOJQJ\aJph+hah #5B*CJOJQJ\aJph%hke5B*CJOJQJ\aJph+h.h.5B*CJOJQJ\aJph%h.5B*CJOJQJ\aJphn`p`t`|````````````````¯nXB2hD7hV2[CJOJQJ\aJ+h]ehV2[5B*CJOJQJ\aJph+hahjv5B*CJOJQJ\aJph.h/uh/u5B*CJOJQJ\aJo(ph+h/uh/u5B*CJOJQJ\aJph%h/u5B*CJOJQJ\aJph%hke5B*CJOJQJ\aJph%h05B*CJOJQJ\aJph%hu5B*CJOJQJ\aJph.huhu5B*CJOJQJ\aJo(ph```vazaaaaaaaaaaa\b`bbbdbfblbnbpbrbbͽͽyl_M"hD7hM#5CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJhi CJOJQJ\aJhD7hZCJOJQJ\aJhyCJOJQJ\aJhuCJOJQJ\aJhfCJOJQJ\aJh0YCJOJQJ\aJhD7hKcCJOJQJ\aJhD7hyCJOJQJ\aJ"hD7hsCJOJQJ\aJo(hD7hsCJOJQJ\aJbbcXccccccc(d*d:e>e@eeeee:f>fffff߻߮vjv^vjQ?"hfh&wF56CJOJQJaJhf5CJOJQJaJhfCJOJQJaJh&wFCJOJQJaJhD7h&wFCJOJQJaJhi CJOJQJaJh&wFh&wF5CJOJQJaJhy5CJOJQJaJh&wF5CJOJQJaJ"hD7hV2[5CJOJQJ\aJ"hyhy5CJOJQJ\aJ"hD7hM#5CJOJQJ\aJhy5CJOJQJ\aJff g$g&gxggjhlhnhhhhhhhhhiiiiиĩkVJJ>h&wFCJOJPJQJhSCJOJPJQJ)jhG@hmcCJEHOJPJQJU/jQ hG@hmcCJEHOJPJQJUV hG@h&wFCJEHOJPJQJ)jhG@h&wFCJEHOJPJQJUhG@h&wFCJOJPJQJhi"CJOJQJaJh&wFCJOJQJaJhD7h&wFCJOJQJaJhyh&wF5CJOJQJaJhD7h&wF5CJOJQJaJiiivjxjjjZkoŲşŋvaL4/jWQ hCr5hCr5CJ EHOJQJUVaJ (h &hCr5CJ EHOJQJaJ mHsH)jhCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ (h &h&wFCJOJPJQJaJmHsH'h &hyF6CJOJQJaJmHsH$h &h:CJOJQJaJmHsH$h &hfCJOJQJaJmHsH$h &h&wFCJOJQJaJmHsH$h &hyFCJOJQJaJmHsH'h &hyFCJOJQJaJmHo(sH >o@oBoHoJonoporotovooo­kVA)/jWQ hCr5hCr5CJ EHOJQJUVaJ (h &hCr5CJ EHOJQJaJ mHsH)jhCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ )jn hCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ /jWQ hCr5hCr5CJ EHOJQJUVaJ (h &hCr5CJ EHOJQJaJ mHsH)jhCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ $h &hCr5CJ OJQJaJ mHsH)jhCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ )jXhCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ ooooooooopp±t]G-2j3LP hCr5h&wF6CJEHOJQJUVaJ+h &h&wF6CJEHOJQJaJmHsH,jhCr5h&wF6CJEHOJQJUaJ+h &h&wF6CJOJPJQJaJmHsH+h &h&wF6CJOJPJQJaJmHsH h &h&wFCJOJQJmHsH h &hSCJOJQJmHsH$h &hSCJ OJQJaJ mHsH)jhCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ )j"hCr5hCr5CJ EHOJQJUaJ p p pp^ppppqqqqq,qҼnZI3+h &h&wF6CJ OJPJQJaJ mHsH!j&hCr5hCr5CJ EHUaJ 'jWQ hCr5hCr5CJ EHUVaJ h &hCr5CJ EHaJ mHsH!jhCr5hCr5CJ EHUaJ +h &hCr56CJOJPJQJaJmHsH+h &h&wF6CJOJPJQJaJmHsH+h &hCr56CJEHOJQJaJmHsH,jhCr5h&wF6CJEHOJQJUaJ,j$hCr5hCr56CJEHOJQJUaJ ,q2q@qdqlqnqrqvqxqqqqqqqqqrr r"r4r6rRrVrxrzrrrӥӥw`wJ*h &hf56CJOJQJaJmHsH-h &hS56CJOJQJaJmHo(sH*h &hS56CJOJQJaJmHsH.h &hS6CJOJPJQJaJmHo(sH+h &hS6CJOJPJQJaJmHsH.h &h&wF6CJH*OJPJQJaJmHsH+h &h&wF6CJOJPJQJaJmHsH+h &hd6CJOJPJQJaJmHsHhqVrrssstttuwx8xx"y2z4z$7d<^7a$gd~$ld<^l`a$gd&wF$d<^`a$gdS$d<^a$gd&wFdx^`gddrrrrrsss(s*s,sRsTsVsXs^s`sdslsnssůzkYHzk4zk'h &hmc6CJ OJQJaJ mHsH!j(hmchmcCJ EHUaJ #jQ hmchmcCJ UVaJ h &hmcCJ aJ mHsHjhmchmcCJ UaJ $h &hmcCJ OJQJaJ mHsH$h &hSCJ OJQJaJ mHsH*h &hmc6CJ H*OJQJaJ mHsH'h &hS6CJ OJQJaJ mHsH'h &hSCJOJQJaJmHo(sH$h &hSCJOJQJaJmHsHsssssssssss tt4t6tͺlVG8&#jQ hmchN/CJ UVaJ h &hN/CJ aJ mHsHjhmchN/CJ UaJ *h &hN/6CJ H*OJQJaJ mHsH'h &hN/6CJ OJQJaJ mHsH$h &hN/CJOJQJaJmHsH'h &hmcCJOJQJaJmHo(sH$h &hmcCJOJQJaJmHsH$h &hSCJ OJQJaJ mHsHjhmchmcCJ UaJ !j*hmchmcCJ EHUaJ #j Q hmchmcCJ UVaJ 6t8t:tRtTtttttttttuu,u.u0u2u8uvuxuṳ̸̸{̤lZIl̸!j/hmchN/CJ EHUaJ #j Q hmchN/CJ UVaJ h &hN/CJ aJ mHsH$h &hdCJOJQJaJmHsH*h &hN/6CJ H*OJQJaJ mHsH'h &hN/6CJ OJQJaJ mHsH'h &hN/CJOJQJaJmHo(sH$h &hN/CJOJQJaJmHsHjhmchN/CJ UaJ !j-hmchN/CJ EHUaJ uuuwwwwwwxx xxx6x8xx¬iS@$h &h&wFCJOJQJaJmHsH*h &hmc56CJOJQJaJmHsH*h &hd56CJ OJQJaJ mHsH*h &hN/56CJ OJQJaJ mHsH-h &hN/56CJOJQJaJmHo(sH*h &hN/56CJOJQJaJmHsH-h _h*aB*CJOJQJaJmHphsH-h7 h*aB*CJOJQJaJmHphsHhN/CJOJQJaJmHsHx y$yyyyy zz2z4z6zFzHzRzTztzvzzzzzzzzzzzװvvgWgKghZCJOJQJaJh rh&wFCJOJQJaJo(h rh&wFCJOJQJaJ$h &hZCJOJQJaJmHsH'h &h&wFCJOJQJaJmHo(sH$h &h&wFCJOJQJaJmHsH$h &h&wFCJOJQJaJmHsH'h &hZCJOJQJ\aJmHsH'h &h~CJOJQJ\aJmHsH'h &h&wFCJOJQJ\aJmHsH4zzzzzzzF;; <$Ifgd&wFkd?1$$Ifl4F8!` * t06  44 la <x$IfgdZ$<$Ifa$gd&wF<$If]gdZzz"{&{({*{0{{{{{{{{{{{{{{|||||P|R|T|V|X|\|Ѳ{l{l{{`Ph&wF6CJOJQJ\]aJh *rCJOJQJaJhdYh&wFCJOJQJaJh&wFCJOJQJaJh&wFCJOJQJaJhC$h&wFCJOJQJaJo(hC$h&wFCJOJQJaJhXWh&wFCJOJQJaJhXWh&wFCJOJQJ\aJh&wFCJOJQJ\aJhZCJOJQJaJh rh&wFCJOJQJaJ h rh&wFz({*{{{{{cXXJJ$<$Ifa$gd&wF <`gd&wFkd)2$$Ifl4F8! * t06  44 la <x$IfgdZ{||V|X|Z|j|GB9^gd&wFgd&wFkd2$$Iflr8 B lU"v h t644 la$<$Ifa$gdZ$<$Ifa$gd&wF$<$If]a$gdZ\|^|b|d|h|j||||>}H}P}V}\}^}`},~0~2~6~<~>~@~~~ȵ||l|l||\|O?||h)h)6CJOJQJaJh)6CJOJQJaJhAh&wF6CJOJQJaJhyh&wF6CJOJQJaJh&wF6CJOJQJaJhZ6CJOJQJaJhah&wF6CJOJQJaJhXWh&wFCJOJQJaJ%hXWh&wF6CJOJQJ\]aJ%hah&wF6CJOJQJ\]aJh&wF6CJOJQJ\]aJ(hah&wF6CJOJQJ\]aJo(j|b}B~HJʁ" l*:~~$d<<^`a$gd:$ vd<<^`a$gd:$d<<^`a$gd:$xx^`a$gde $ d<<^` a$gdd $^a$gd&wF~~~~lpr|~PTV`b FHJPRȁʁ⸨}n}n}n}ahe CJOJQJaJo(h?he CJOJQJaJhe CJOJQJaJhi"CJOJQJ\aJ"h?he CJOJQJ\aJo(h?he CJOJQJ\aJhO36CJOJQJaJhZ6CJOJQJaJhah&wF6CJOJQJaJh&wF6CJOJQJaJhAh&wF6CJOJQJaJ&$&(,.02246<>XZbdz|ƒƃ̃΃Ѓ҃փٺ囌ph+h+6CJOJQJaJh+CJOJQJaJhe he CJOJQJaJhe he CJOJQJaJo(h.he CJOJQJaJhO3hO3CJOJQJaJhO3hO3CJOJQJaJo(hO3CJOJQJaJhe CJOJQJaJh?he CJOJQJaJ+24 fh ."8XvdRd@"hD7hs5CJOJQJ\aJ"hD7h,5CJOJQJ\aJ"hD7hi5CJOJQJ\aJ"h+h+5CJOJQJ\aJh+6CJOJQJ\aJ"h+h+6CJOJQJ\aJh$%4CJOJQJaJh"ECJOJQJaJh?he CJOJQJaJh$%46CJOJQJaJ"h.he 6CJOJQJaJo(h.he 6CJOJQJaJX\rv‰Ɖ҉ԉډ܉оЬxixixixixiixixiixiW"hD7hi5CJOJQJ\aJhdY5CJOJQJ\aJ"hdYhdY5CJOJQJ\aJ%hdYhdY5CJOJQJ\aJo(h]e5CJOJQJ\aJ"hKHhi5CJOJQJ\aJ"hKHh]e5CJOJQJ\aJhDB5CJOJQJ\aJ"hD7hs5CJOJQJ\aJh~Q5CJOJQJ\aJ|~RTXhlnprv&*,.04ڌ^`ȍʍͻܚ܈͈ܚyjܩXy"hD7hn5CJOJQJ\aJhDB5CJOJQJ\aJhrn5CJOJQJ\aJ"hD7h,5CJOJQJ\aJh]\5CJOJQJ\aJ"hD7hKc5CJOJQJ\aJ"hD7hi5CJOJQJ\aJh]e5CJOJQJ\aJ"hD7hz5CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ"ʍ(*xz@B8:z|$,.04Dbjln8:>ͻߩyyj]h> 5CJOJQJaJhfIo5CJOJQJ\aJ"h-h-5CJOJQJ\aJh-5CJOJQJ\aJh\5CJOJQJ\aJ"hD7hfIo5CJOJQJ\aJ"hD7h5CJOJQJ\aJ"hD7hs5CJOJQJ\aJhrn5CJOJQJ\aJ"hD7hG@5CJOJQJ\aJ#::pH(s\$d<<^`a$gdT$ & F, d<<^`a$gd+$ & F,d<<^`a$gd+$d<<^a$gd2$$d<<^`a$gd+$d<<^a$gd+$d<<^`a$gd+>@bdfp̓Γԓؓړܓޓ屢wwk\khChCCJOJQJaJhCCJOJQJaJh2$h2$CJOJQJaJo(h2$h2$CJOJQJaJh2$CJOJQJaJh> 56CJOJQJaJ"hi h> 56CJOJQJaJhi h> 5CJOJQJaJ"hi h> 5CJOJQJaJo(h> 5CJOJQJaJh-5CJOJQJaJ$&(,.<>DFHJNTV\^bz|~”ȔʔΔДҔ֔$(ǻh+CJOJQJaJhThTCJOJQJaJo(h2$h2$CJOJQJaJh2$h2$CJOJQJaJo(h2$CJOJQJaJh-h> CJOJQJaJhThTCJOJQJaJhTCJOJQJaJh:h> CJOJQJaJ2(,hjnrtxz|>VЖҖ$&*.046Z\庮hTh+CJOJQJaJo(hTh+CJOJQJaJh-h+CJOJQJaJh+CJOJQJaJh> CJOJQJaJhThTCJOJQJaJo(hThTCJOJQJaJh-h> CJOJQJaJhTCJOJQJaJ+>Җ\hXЛf$d<<`a$gd[ $7d<<`7a$gd:$d<<^`a$gd2$$d<<^a$gd2$$d<<^`a$gdT \^bvz|rtʘؙ̘ܙ@DRTǵǑrfrfrfrfrfrZrfrZrh+bCJOJQJaJh-CJOJQJaJh+bh+bCJOJQJaJh &h+bCJOJQJaJo(h &h+bCJOJQJaJ(h1h15B*CJOJQJaJph"h15B*CJOJQJaJph"h5B*CJOJQJaJph(hD7hG@5B*CJOJQJaJph"h> 5B*CJOJQJaJph›NRTXfhjlnpvzĝ̝ҝԝɹvdvWvWvWvWvWvh+bCJOJQJ\aJ"h+bh+b5CJOJQJ\aJh+bh+bCJOJQJ\aJ%h+bh+bB*CJOJQJaJphh+bB*CJOJQJaJphh2$B*CJOJQJaJphh[ B*CJOJQJaJphh> B*CJOJQJaJphhDCJOJQJaJh+bh+bCJOJQJaJh2$CJOJQJaJ"ԝڝZ^DF:<>DHJNbdfhlsccQc"h,mh,mCJOJQJ\aJo(h,mh,mCJOJQJ\aJh,mCJOJQJ\aJo(h,mCJOJQJ\aJ"h+bh+b5CJOJQJ\aJ"h+bh+bCJOJQJ\aJo(h,CJOJQJ\aJh,h,CJOJQJ\aJ"h,h,CJOJQJ\aJo(h+bh+bCJOJQJ\aJh+bCJOJQJ\aJF <ԣTrnnnc $da$gd~$d]`a$gd~$d]^a$gd~$ v]hd<<]]`ha$gd:$ vhd<<`ha$gd:$Ld<<^`La$gd2$"$ & F& hd<<]^`ha$gd: lt $&*:<FH`dĢʢóp`N`N`NA4h:5CJOJQJaJh5CJOJQJaJ"hh5CJOJQJaJo(hh5CJOJQJaJhB*CJOJQJaJph%hD7hG@B*CJOJQJaJphhPtB*CJOJQJaJphh[ B*CJOJQJaJphh> B*CJOJQJaJph"h+bh+b5CJOJQJ\aJhi"CJOJQJ\aJh+bh+bCJOJQJ\aJh,mCJOJQJ\aJʢТԢ֢آڢޢZ\z~£ģȣ̣ΣУңԣܣ@ȶzk_k_khCJOJQJaJhhCJOJQJaJhfIo5CJOJQJaJ"h:h:5CJOJQJaJo(h5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJ"hh5CJOJQJaJo(h5CJOJQJaJh+b5CJOJQJaJh:5CJOJQJaJh:h:5CJOJQJaJ"@DPRprĤƤ02NRTbpȼuh[Rh~5OJQJh+b5CJOJQJaJh~5CJOJQJaJhu5CJOJQJaJ"hrhu5CJOJQJaJo(hrhu5CJOJQJaJhe CJOJQJaJh-CJOJQJaJh:CJOJQJaJhCJOJQJaJhi"CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhCJOJQJaJo(DHNPVnp~§ħƧȧ̧ΧЧҧԧŵzzvzkzvbv^hhyFhg`aJhFx0JmHnHuhg` hg`0Jjhg`0JUhhjhhU"h;Dhz5CJOJQJ\aJj3hcvhh<Uhuhu5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJhFu!5OJQJh6C(5OJQJh-5OJQJh~5OJQJh 5OJQJ$ȧʧ̧ΧЧҧ dhx<gdgdyF $h]ha$gd/r &`#$gdgh]hgd/r &`#$gd/r $]a$gdG@ $da$gd~ҧԧ֧ $]a$gdG@ԧ֧"h;Dhz5CJOJQJ\aJC0P&P 1h:pfi . A!"n#$n% Dp]$$If!vh5 58#v #v8:V l t"65 58a]$$If!vh5 58#v #v8:V l t"65 58a$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _$$Ifh!vh5 5"5f5[55##v #v"#vf#v[#v#v#:V l t065 5"5f5[55#ahyt _Dd (Zb c $A? ?3"`?25Er[L$' `! Er[L$'@4 xS=KAݻܙ3`bDN!c)DZD *BD/H++BJ;ZZhB X< ~W]DR2owf۹~̇Ͽn>^MOmr]g9 [g,6I\C^ʚ kҪC޸_²~ [ӝsþɺusOԍ+O;TX>:=;0OIww-uBITNdC?BoV鯛 _}錼x=mI+|͏[kzНɴoiu(-ЂKmyW<1{i\? Os: )]fHGRs3Dd 0b c $A? ?3"`?2̨,۸!@q18@ `!̨,۸!@q18@ HxRKPwM&-CtpbvtjB %MqrGG7qq*SKq`{IK8»޻O@J`Ѱ/ }_Jkb.%~I/": @>AW:@?铄Lvw/lR8/z͠?9*l=)1γ&t+3T|ɱf֮pzoMkSoaGnʻ:ryr_o2emm:x8̈́q#0>;m`Sg3Nm~|ȱ[V/QpS\-\dFAJȹQ pVz~Ÿ0'"w,8o.u w$jpB rnf;܁n,M%Y m? O$$If!vh5j55#vj#v#v:V l4 t6+,,555a$$If!vh5j55#vj#v#v:V l4 t6+555 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&()*+,-.Q36g78:9;<=?>@ABCEDGFIHJKMLNPORSTUVWXYZ[\]^_`abcdfhijktmnopqrseuvwxyz{|}~Root EntryD F풉r5Data 'K6WordDocumentCELObjectPoolF#@Ғr풉r_13726770124 F@Ғr@ҒrOle CompObjfObjInfo !$%&'()*+/23456789;>ABCDEFGHIJKMPUZ_cdefghjklmo FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q£T^ k j =m 11iji=1n " m 10iji=1n "Equation Native _1372677094 F@Ғr@ҒrOle CompObj f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q‰T^ m 11ij =m 10ij M 10j "M 11j FMicrosoft Equation 3.0 DS EqObjInfo Equation Native _1372515254F@Ғr@ҒrOle CompObjfObjInfoEquation Native _1347171259F@Ғr@Ғruation Equation.39qRvT^ x j =x iji=1n " n j FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle CompObjfObjInfoEquation Native =!, x j FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q uIDI x ij_1347171260F@Ғr@ҒrOle CompObjfObjInfoEquation Native <_1364712080/F@Ғr@ҒrOle CompObj! f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q4+  . & & MathTypep-d@d Times New Romanww w0-2 T 1y ObjInfo"OlePres000 "#>Equation Native ,>_1364712081%F@Ғr@ҒrTimes New Romanww w0-2 `8jyTimes New Romanww w0-2 Lxy & "System !w-W"*x) x j FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qOle -CompObj$'.fObjInfo0OlePres000&(1>{  . `@& & MathType-@ Times New Romanww w0-2 XjyTimes New Romanww w0-2 ZnyTimes New Romanww w0-2 l1y & "System !w-W'/x. 1n j FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qEquation Native :C_1364712082+F@Ғr@ҒrOle <CompObj*-=fObjInfo?OlePres000,.@Equation Native LW_13471712621F@Ғr@ҒrF e . @& & MathTypeSymbolw@ ww w0-2 7y Symbolw@V mww w0-2 =y Times New Romanww w0-2 ny2 niy2 ijTimes New Romanww w0-2 &xj Times New Romanww w0-2 71j2 1j & "System !w-W;؅kxj x ji=1n " FMicrosoft Equation 3.0 DS EqOle NCompObj02OfObjInfo3QEquation Native R0uation Equation.39qHy3 x FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qW@5L{2 x j_1364712084)96F@Ғr@ҒrOle SCompObj57TfObjInfo8VEquation Native W7_1372515284>;F@Ғr@ҒrOle XCompObj:<Yf FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qR!`  x j FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo=[Equation Native \=_1372515360@F@Ғr@ҒrOle ]CompObj?A^fObjInfoB`Equation Native a=1Tablel R!T^ t jOh+'0l  ( 4 @LT\d li ni uNXB Normal.dotm 3Microsoft Office Word@ @an@on@Tra$$If!vh5j55#vj#v#v:V l4 t6+555a'$$If!vh5-55555855#v-#v#v#v#v#v8#v#v:V l t0p#6,5-55555855aT'$$If!vh5-55555855#v-#v#v#v#v#v8#v#v:V lk t0p#6,5-55555855aT'$$If!vh5-55555855#v-#v#v#v#v#v8#v#v:V lI t0p#6,5-55555855aT'$$If!vh5-55555855#v-#v#v#v#v#v8#v#v:V l t0p#6,5-55555855aT'$$If!vh5-55555855#v-#v#v#v#v#v8#v#v:V l t0p#6,5-55555855aT'$$If!vh5-55555855#v-#v#v#v#v#v8#v#v:V l t0p#6,5-55555855aTDd `b c $A? ?3"`?2E?d:/uEdgz`5+$( hy'4jHSD ัV?Y‹9rPV?:TGZ"رd*u9'IӰ~Yi: G⟱,3SgCiWcڿG*AΗe]Sl&AοJXoIͳs3\׼%^#}vlZӗ`:zTj[pO:۞OŸg܅_uj%qSKoQ6-z[2?Z$Pu nhk~q2Z&Rp \ׂǿs0'(Dd@L C A?"?2t!ūG@!bP`!H!ūG@!bxQ1JCA};Fc6?BkaH*K& #xb-$%`#}3Y=3̼}vv֡̽Z74Éa;q!m#0 ~3PWF i;,q)g) M(Dd@L C A?"?2"J`Mtmd `!\"J`Mtm`h*xN@ ?;ODB H( S;R UI `+HyبDS-ݝg;x!Ʉ5h$G#.Ҽ-Zco^>8V!%>UF.uNy]E>ɪ&ؔ Ufy⽓r"|'S3E69z}Lg7ʻwٸb`Z奫x_ǦV}N=* 7bmH\X.M9‚_y iRG+#!\eDdDL C A?"?2r7q|C.y8;d"`!r7q|C.y8;d@ gxR1HBa{ʧ)A j t 4x@~jpnroɱAhll l4ڒz>{Sց0aD$(90┵,sI,ç|BLq^{@Wj×lMSlB*ꙈwN~8j 0z m<}צYIvy-LS01oz ^S̗|.XsȫBx޲Y¸Kod*u5e*O{9яaﳚ-QΛMpdLg¼DmE՚e ~y`>+52; /vDdT(L  C A ?"?2ZMEw]D?y6?%`!.MEw]D?yf@ <Ixcdd``$d$+s2XLP1Fe%bpu>DdL  C A ?"? 2^^'d_Pr^D6:9'`!2^'d_Pr^D6xcdd``> $X bbd12,(ㆫaj`:(Wcgb q sznĒʂTݿz@`V&br<%fWH)KT 4Hq10)ufURcdnFP8TTrI>1@. #RpeqIj.;:\ <r;.Ff~VG>Dd ,0  # A 2v R'e=R7)`!J R'e=xQJA}3Fc.h!b"_:1]qi :+?!_ YXOAl x٬~3{3VP^F`^LEBM,K{ [VkT_y1{OIg=4pLΆ(FXe0m6m0sf~Ê"g ǏyBw<]?.8jGN[yQ,nǧ~wrLz0ͮԈVx1:*Ɠ4C Oo͠Y2l/Mt,Dd b  c $A ? ?3"`? 2vְ@3oHŔR1+`!Jְ@3oHŔxQJq ^ UDtpCANT8-( wk8 Bq%= $$%_'K.-L믧"UN,Kmvk5ui1BSzO Yߨjՠ&k~:LjCvM=C׽ zGb<:MFQ?ɣ4,Q3ݺ/0guH` o7::TڎcFװY5ĪG/b%)Ã79{H5K[&?|OuDd ,0  # A 2v R'e=R]-`!J R'e=xQJA}3Fc.h!b"_:1]qi :+?!_ YXOAl x٬~3{3VP^F`^LEBM,K{ [VkT_y1{OIg=4pLΆ(FXe0m6m0sf~Ê"g ǏyBw<]?.8jGN[yQ,nǧ~wrLz0ͮԈVx1:*Ɠ4C Oo͠Y2l/Mt,Dd b c $A ? ?3"`? 2vְ@3oHŔRW/`!Jְ@3oHŔxQJq ^ UDtpCANT8-( wk8 Bq%= $$%_'K.-L믧"UN,Kmvk5ui1BSzO Yߨjՠ&k~:LjCvM=C׽ zGb<:MFQ?ɣ4,Q3ݺ/0guH` o7::TڎcFװY5ĪG/b%)Ã79{H5K[&?|Ou$$If!vh5 55*#v #v#v*:V l4 t06++,5 55*/ / / a$$If!vh5 55*#v #v#v*:V l4 t06++5 55*/ / a$$If!vh55v5 5h5#v#vv#v #vh#v:V l t655v5 5h5aDdT C "A ?mso1"@@b`ǫݠ/XIf%3n`ǫݠ/XIf%PNG IHDR exsRGBPLTE';bRQxx,+yy;bqpbbuvZZLLxwjjNNA@zzmm^_ywyxxwRR,*++X6 cmPPJCmp0712tRNS0JIDAT]= PԘc FF??!*pkjjp $i( w?ѹ|L Յ{Qd:$~9lwVİCSLQE|18RK篽CPגZd?۵*$`IENDB`'dxxa$6CJOJ QJ .. pabc( CJOJQJPTP p Block Text)S]^a$ CJOJQJP"P pCaption*8]^ha$56CJOJQJ:>: pTitle+a$5CJOJQJ>> p Footnote Text,a$CJ@&@ pFootnote ReferenceH*.Q. pduoi a.5\jj y` Table Grid7:V/0/HH Balloon Text0CJOJQJ^JaJ*W* XW`Strong5\.X!. XW@Emphasis6]R^@2R zq Normal (Web)3dd[$\$CJOJQJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D v^4 hH2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH D`D pNormalCJOJQJ_HmH sH tH JJ p Heading 1 $@&a$5CJOJQJ\NN p Heading 2$x@&]a$5OJQJ\HH p Heading 3 $@&a$5CJ OJQJHH p Heading 4 $@&a$5CJOJQJHH p Heading 5 $@&a$5CJ$OJQJnn p Heading 6"$d<<7$8$@&H$a$5B*CJOJ QJ \aJphll p Heading 7$d((7$8$@&H$5B*CJOJ QJ \aJphhh p Heading 8$d((7$8$@&H$5B*CJOJ QJ \phn n p Heading 9" $dPP7$8$@&H$a$5B*CJOJ QJ \aJphDA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List LL\p EmailStyle151B*CJOJQJ^JphLLlp EmailStyle161B*CJOJQJ^JphVOV p1 nhodxP7$8$H$`5B*\aJph@Z"@ p Plain TextCJOJ QJ ^J N2N pS trang$ FdU" ^e`POBP pdau baidhXa$5CJOJPJQJ^R^ pa nho dxP7$8$H$`a$56B*\]aJph8Bb8 p Body Text da$HPrH p Body Text 2a$5CJOJQJ\TOT pLa mad(7$8$H$B*OJQJaJphPOP pnoi dung"d((1$`a$PJll p noi dung bangd((7$8$H$^B*CJOJ QJ aJphNN Ltit bangdxa$5CJOJQJaJ4 @4 pFooter !.)@. p Page NumberVCV pBody Text Indent `a$56CJOJQJTRT pBody Text Indent 2 `va$ CJOJQJbSb pBody Text Indent 3 d<<`7a$ CJOJQJ44 pHeader !!JOA"J p Quyet dinh"d( CJOJ QJ N2N pV vic#d(`56CJOJ QJ :!B: ptit bieu$5OJ QJ \&qR& pA lon%`Qb` p Body Text 3&d((7$8$H$B*CJOJ QJ phTrT p don vi tinhEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] jGj L $$$' <,LN 4!L""R$'8),P../233 4P79:< ??ABFHHIKL6NjOPQlSLXY[^`Bde"gijoop,qrs6tuxz\|~Xʍ>(\ԝlʢ@ԧ֧:=>?@ACDEFHIJKLMNOQRSTUVXYZ[\]_`abcefghi{|~  !"%| :)3:BDdDDDDDDE6E\EzEEEEEF2FFHWfnCIJKTXXXXJYLYYY,Z.ZZZihq4zz{j|:ҧ֧;<BGPW^djklmnopqrstuvwxyz}  #$v)))#.7.9.VKiKkKKKKKKKNNNNNNNNNNNOpOOOPPPPPPQQQ}QQQj:::::::::::::: '!!(H42$?P ,|Y];Qj2$!ūG@!bP2$/KL{%.\]*2$ 8jaVLeW̉!2$MEw]D?y62$hB^/4}W}Q2$aHRH+`c 3# AA@Gt( 6B - "?6B . "?D > "?t G c $G#" `? B S ? >(i!.Y<j.) t-I22tG2 T>*'t_PictureBulletsjjjjecĴfcgcT7 hcIIjLLj9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region k#p  !"()-.1278:<LPSTXZ]^abfgjmnostxy|} !$&*+/356:;?@DEHIKLQRTUXY\]abfgjkoquv{|  !$%)*,-/02367:;=>ABFGIJNOTUZ[^_abfgklopstxy{|  !"&'+,125689<=BCGHJKOPUVZ\_`fhlmpsvwz{}~ #$&')/1256;<?@EGKOSTWXZ[^_bcefjknpstvw{| #$&'+,/145:;?@CDJLPQTW\]_`cdghklqsvw{|  !"%&*+/057<=?@BHJKNOTUXY]_bcfgijlmoprsvwz{#$&'*+./3467:?BCHIMNPQTUXY_ehilmopwx|}        # $ ( ) + , / 2 6 7 : ; ? @ D E H I K L O P S T Z [ ^ _ b c f g i j l n q r x }      # $ ( ) , - 1 3 9 : = > A B H I L M Q R V W Z [ _ ` d e i j o p t u z { ~        $ % ) * . / 2 5 8 9 ; < > D F G J K P Q U V Z [ ^ _ b c g h k l o p s t y z      " & ' ) * . 1 6 8 8 ; > C D H I L M Q Q S W X \ ] ` a e f k q s t x |     & * + . 0 5 6 : ; > D G M Q R U W Z ` d e h i l m p q u v {  !#()+,/04579>?BEJKNORY^cefjkoqtux~  $%)*./4:=>BCFGKLOPUVZ[acghmnqrxz~  !"&',-2379>?CDFHMNSTXZ_`dilnpqtuyz~#(*+-.3467:;?@CDGHJKMSUVYZ]knos #(389<=ABGLNOQRTZ\]`aefjknortwx{  #$()-.01458AEFIJLMQRWX\]`acdhlpqtuxz|} "%(.015:>CGHKQSTYZ_`deghklpvz{~ "#'(+,./3489<=BCEFIJNORSWX\imnqruvz{  !"%&)*-.1267:;?@BDFGIJMNQRTUX[_`deijmnrsvxz{~ "#'(+,1379<=BDHIMNQRTUWY_`cdhilmpqtuyz}~  "#()+,./3489<=@BEFJKNORSV\_`bcekmnqru{~ !"&'*+-.3478<=AHLMPQTUWX]dfglmpquvyz}~ !$%(.235689=?BCHJNOQRV\^_agijmostw|~  !&()+-3  !$%(),-248:<=BCFGIKQRUVZ[^_bcghklopsty{  !$'/3489;<>@FGJKNOSTW]_`bfjkoprsxy{} !$%(*./1FJKN_djm} $%)*./2378:;=>CDFGIOQRUaghklnoqsyz}~      " & * . / 3 4 8 9 < = ? A G H K L O P T U X Y \ ] ` a f h l n r s w x { } !!!! ! ! !!!!!#!&!'!*!+!.!/!1!3!9!:!>!?!C!D!G!H!L!M!R!S!W!X!\!]!`!a!e!h!k!q!s!t!x!y!}!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" " " """""""" "#"$"'"(","-"0"1"5"6":";"?"\"`"a"c"d"f"g"i"o"s"t"y"{"""""""""""""""""""""""#### # # ########!#"#%#'#*#+#.#/#4#5#7#9#?#@#B#C#E#F#H#I#K#Q#T#U#X#Y#\#]#_#d#f#g#i#j#o#p#s#t#v#w#z#{#####################################################$$$$ $ $$$$$$$$$"$#$&$($,$-$0$1$6$7$9$:$>$?$A$C$I$J$N$Q$T$U$Y$Z$^$_$c$d$f$g$k$l$n$o$q$r$t$u$y$z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% % % %%%%%%%!%"%&%'%)%*%,%-%/%0%2%3%7%8%;%<%>%C%F%G%J%K%M%O%U%V%Z%[%_%`%b%c%e%f%h%i%k%l%n%t%x%y%|%}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & &&&&&&& &!&$&%&(&)&-&.&1&2&5&6&9&:&>&?&B&C&F&G&K&L&O&P&S&T&X&Y&]&^&`&b&h&i&m&n&p&u&w&x&}&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''' '''''''''' '"'#'(')'-'.'1'2'5'6'9':'>'?'D'F'H'I'M'N'R'S'V'W'Z'['^'_'a'b'e'f'j'k'm'n'r's'v'w'z'|''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''v)))))))".#.:.J.M.N.j/k/o/p/s/t/w/x/{/|/////////////1111N2O2Q2R2U2V244444444444455658595S5T5V5W5d5e5f5h555555555;;;;CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDD1D2D5D6D>D@DCDDDEDFD0KVKlKzK}K~KPPPPPPPRRRRWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXXXXXX XYYYYYZZZc\d\h\i\MgNgTgUggggggggggggggggggggg h h hhiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj <Llo@@|KK 0 2  8 8 P Q   WX(089ughYCDDH]]]fg ! %#&#%%v))#.:.j//11N2O24444443555O5S5`5d55555;;CCCCCCCCCCCCCCCCCCDDD DDD.D1D2D9DIn5Af3W[{DNt8DLG \VTi,?Z] ER^f?+bD60czPP~Fe8.r4:u⩎sytF{px MFchh^h`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(l^l`5o(. <^<`hH. L^ `LhH. ^ `hH. ^ `hH. |L^|`LhH. L^L`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(xx^x`OJ QJ ^J o(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(8^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`5o(.^`.L^`L. ^ `.\ ^\ `.,L^,`L.^`.^`.L^`L.h+8^8`56CJOJPJQJ^JaJo(hH-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJ QJ ^J o(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH^`B*OJQJo(ph-p^p`OJ QJ ^J o(o @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(P^P`OJ QJ ^J o(o ^ `OJQJo(=^=`o(.L^L`o(.0^`0o(.. ^ `o(... ^ `o( .... u`^u``o( ..... u`^u``o( ...... ^ `o(....... E ^E `o(........hh^h`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(opp^p`OJPJQJ^Jo(-@ @ ^@ `OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(h=^=`OJPJQJ^Jo(-L^L`o(.0^`0o(.. ^ `o(... ^ `o( .... u`^u``o( ..... u`^u``o( ...... ^ `o(....... E ^E `o(........hh^h`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(opp^p`OJPJQJ^Jo(-@ @ ^@ `OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(hh^h`o(.^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ] ] ^] `OJQJo( --^-`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(hh^h`.88^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xLx^x`L.HH^H`.^`.L^`L.hh^h`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJQJo(88^8`OJPJQJ^Jo(^`OJ QJ ^J o(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(xx^x`OJ QJ ^J o(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(hh^h`5o(.^`o(.L^`L.pp^p`.@ @ ^@ `.L^`L.^`.^`.L^`L.hh^h`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJQJo(GG^G`OJPJQJ^Jo(^`OJ QJ ^J o(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJ QJ ^J o(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o t t ^t `OJQJo( D D ^D `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o TT^T`OJQJo( +^+`o(.^`.L^`L. ^ `.\ ^\ `.,L^,`L.^`.^`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o t ^t `OJQJo( D ^D `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o T^T`OJQJo( >^`>5o(.0^`05o(..80^8`05o(...T^T`5o(.... ^`5o( ..... $ `^$ ``5o( ...... @ ^@ `5o(....... ^ `5o(........ ^`5o(.........h^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJ QJ ^J o(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohP^P`OJQJo(hH hh^h`OJQJo(- ^`OJ QJ o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJQJo( ^`o(. c^c`hH. 3 L^3 `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. s^s`hH. C^C`hH. L^`LhH.w^w`o(^`o(.0^`0o(..^`o(... ^`o( .... !`^!``o( ..... `'`^`'``o( ...... h.^h.`o(....... p5^p5`o(........^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(QQ^Q`OJ QJ ^J o(o !!^!`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(hh^h`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( pp^p`OJQJo(@ @ ^@ `OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o t ^t `OJQJo( D ^D `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o T^T`OJQJo(h^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHhw ^w `OJQJo(hHhG^G`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHhw ^w `OJQJo(hHhG^G`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hH^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o t ^t `OJQJo( D ^D `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o T^T`OJQJo(hh^h`OJPJQJ^Jo(+^`OJ QJ ^J o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(Y^Y`OJ QJ ^J o(o )^)`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(hh^h`o(. ^`OJQJo(- ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ] ] ^] `OJQJo( --^-`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(h^`OJPJQJ^Jo(-h^`OJ QJ ^J o(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhZ^Z`OJ QJ ^J o(hHoh*^*`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`o(.^`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`5OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo(\ ^\ `OJ QJ ^J o(o ,^,`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^ `OJQJo( b ^b `OJQJo(2^2`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o r^r`OJQJo(^`o(.SummaryInformation(EbDocumentSummaryInformation8i4CompObjnyZ՜.+,0 hp TONG CUC THONG KE6j li ni u Title F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q ^ `hH. L^ `LhH. x^x`hH. H^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.-W[{D|H% 3 '.r:u0c?Z(K373IoER^ &;*L? 3,{ sy',cHOb]<{5tF{, $9~FeUn5A;$ #/6Jd D8MGcB{ \V--hTm    yT    Zr    ֶa         ~U    V_          ~U ~U   ~UhTm ~U ~U   ($         0    A&    ;d    vJ    TdK    hTm     ~U    Fܼ    Zz    MF     ~U     ~U    ڣ8k    @    Zz     ~U     ~U     ~U    Zz     n     ~U    X     ~U    T{    ~U    H\    \         ~U     >     @L7D^AnQg!Kl7BXa*5!7# )7KB-7d5nQG+;7j@AnQqmjG7nQ7=SnQo[;8[7Y_BXadaD)d7z jnQ1#k(mccQaQgmc^Wcy.w6_)[Pj57=auPv|yFN%r`/hj<1Xaq5T*a()Tz{x5 z@G Fu!J"^"i"n" # G#b#Y$M$`1$RP$}$% _%b&;(6C(7)m) *+Z++,.2.VQ.N/m}/XB0q1q1Br1~1522.72M2O34$%4T.5">5uM5Cr56.6bL6Qy6~6D7M7p7S}7)8G909@9P9_9:X;:l:n:;]d;vm;9~; <jm<f^= > .>8>w?q%@>Y@a@B.B,BDBkBoB C0C.?CDD5D;DVD_DtEFFXFD\F&wF.G)HKH4I@ITIrI'+JUIJ\JKLLHMqMD0OFOSOoOyOP;PXPZQ~QRpRTETRTmTwTQUU[$UnU~U0VW,cKcMchcdWSd8rsP~st;tPtW#u.uRujv2wmwWxoxOy!yiytyM{||} 7}:}wp}~~WY~-b^hc.OV?_rg*0/ JAd 1(2M\Hh@OUjuzi'J3G@xET` @azl6 'x*{ !X1 p_Cb F#,?B@dn:{V4t3T\Q`3H~ '@T?A\\b0 /rx~8UMjrQf :GSm4]]hEqMN_W/uyUitzU#2$1)0=`I`x$Aqd(:[?aZ0pz)U6[>B:XfDginFt =#Ee .fCyXNa^dB2 Fhnq}~-H(vMSM[<80%:5jP,(:UY+] ga#k=9IL{(KtQ)Cdw .99Kgdww:TYF6k=P#]\1:Ai5!6# &'I8 o)X9oi 7CC$x[\8]u)JZ_fjO]kPs$|,/\\te "EeY_+bieD8z SPe+l}}$2XW\,mz'9pP}*D_Mn\f}FVJ+GsFxy,rU`X}Xh{>nz0~<sY8AMNcwl@V+dh"=RdRoS[0j/;\<$Yhx&?Q`r: _.Q +3KIO ZM7pz:?,C|/_`jj@ "#$%+45jXX XXXXXXX X$X(X,X.XHXLXNXPXRX^XpX>UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * ArialQTimes New Roman BoldG5 hMS Mincho-3 fgU& r.VnCentury SchoolbookHS& r.VnCentury Schoolbook9& r.VnTimeH7& r.VnTime9& r.VnArial;& r.VnArialH?= * Courier New;& r.VnAvantHC& r.VnHelvetInsH5& *aTahoma;WingdingsACambria Math"1 hJvrfJZ6Z6!84djj 2qHX ?jvm;2!xx li ni uNXB -              ! " # $ % & ' ( ) * + ,