THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 13/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 1/7/2013
Ngày hiệu lực: 1/7/2013
Người ký: Đỗ Thức