Tiêu đề:

Điều tra doanh nghiệp 2013

Nội dung:

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 2013

  

1. QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA  

Quyết định số 352/QĐ/TCTK ngày 5 tháng 3 năm 2013 của Tổng cục trưởng TCTK về việc Điều tra doanh nghiệp năm 2013

2. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI  

Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2013
Phiếu số 1A/ĐTDN-DN: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp, HTX năm 2012
Phiếu số 1A.1/ĐTDN-HTX: Kết quả hoạt động của HTX năm 2012
Phiếu số 1A.2/ĐTDN-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2012
Phiếu số 1A.3/ĐTDN-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2012
Phiếu số 1A.4/ĐTDN-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2012
Phiếu số 1A.5/ĐTDN-VTKB: Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi năm 2012
Phiếu số 1A.5/ĐTDN-LT: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch năm 2012
Phiếu số 1A.7/ĐTDN-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2012
Phiếu số 1A.8/ĐTDN-BH: Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2012
Phiếu số 1A.9/ĐTDN-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2012
Phiếu số 1A.10/ĐTDN-DNNN: Phiếu thu thập thông tin về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2012
Phiếu 1Am/ĐTDN-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất
Phiếu số 1B/ĐTDN-DS: Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp lập danh sách năm 2012
Phiếu 1C/ĐTDN-ĐT: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp đang đầu tư, chưa sản xuất, kinh doanh năm 2012
Phiếu số 02/ĐTDN-IO: Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2012
Phiếu số 03/ĐTDN-IO: Phiếu thu thập thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2012
 

3. GIẢI THÍCH PHIẾU VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Giải thích và hướng dẫn cách ghi các phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2013
Tài liệu khác tập huấn Điều tra doanh nghiệp năm 2013
 

 

ItemPreview