Tiêu đề:

Điều tra doanh nghiệp 2010

Nội dung:

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP 2010

1. QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA  

Quyết định về việc điều tra hoạt động SX-KD của các doanh nghiệp 2010

2. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI 

Phương án điều tra doanh nghiệp 2010
Phiếu điều tra doanh nghiệp 2010 (phiếu số 1 & 2)
Phiếu điều tra số 3 DTDN-KHCN 2010

3. GIẢI THÍCH PHIẾU VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

Giải thích phiếu điều tra doanh nghiệp 2010 (Đầy đủ)
Giải thích phiếu điều tra doanh nghiệp 2010 số 1A (Rút gọn)
Danh mục sản phẩm công nghiệp mới (Dự thảo)

4. TÀI LIỆU ĐIỀU TRA 2009 

Quyết định điều tra doanh nghiệp 2009
Quyết định rà soát DN 2009
Phương án điều tra doanh nghiệp 2009
Phương án rà soát DN 2009
Phiếu điều tra DN 2009
Biểu mẫu báo cáo và thu thập số lượng DN 2009
Giải thích phiếu DTDN 2009 (Đầy đủ)
Giải thích phiếu DTDN 2009 (Rút gọn)

ItemPreview