Tiêu đề:

Khung chỉ tiêu giám sát đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung:

Hướng dẫn giám sát, đánh giá đối với các đề án Bộ ngành được Chính phủ giao thực hiện, hướng tới cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
Khung chỉ tiêu giám sát đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
Nội dung Khung chỉ tiêu giám sát đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020
ItemPreview