Tiêu đề:

Dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

Nội dung:

Dự thảo thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
Dự thảo phụ lục I. Danh mục chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
Dự thảo Phụ lục II. Nội dung chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia
Bộ chỉ tiêu Thống kê giới tổi thiểu – UN, ngày 6/6/2017 (Tài liệu tham chiếu)
Bộ chỉ tiêu thống kê giới cơ bản của khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Tài liệu tham chiếu)
Chỉ tiêu trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 (Tài liệu tham chiếu)
ItemPreview