Tiêu đề:

Dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Nội dung:

 

Dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

 
Dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
 
Phụ lục 1: Danh mục chỉ tiêu thống kê thuộc bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
 
Phụ lục 2: Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
ItemPreview