Tiêu đề:

Tổng cục Thống kê thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Nội dung:

Hội nghị lần thứ bảy khoá XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp, Ban biên tập Website Tổng cục Thống kê xin trích đăng: Kết quả của Hội nghị TW7 khóa XII; toàn văn nội dung các Nghị quyết số 26,27,28 của Hội nghị TW7 khóa XII; Chương trình hành động của của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thống kê thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII.

 

 

 

 

 

 

 

ItemPreview