Tiêu đề:

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Nội dung:

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Báo cáo thống kê áp dụng đối với Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
ItemPreview