Tiêu đề:

Dự thảo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2017

Nội dung:

Dự thảo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2017
Dự thảo giải thích nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2017
Bảng tổng hợp và giải trình ý kiến của Bộ, Ngành về Dự thảo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 và đề xuất sửa đổi
Bảng tổng hợp và giải trình ý kiến của Cục thống kê, Đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê về Dự thảo
ItemPreview