Tiêu đề:

Dự thảo Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình

Nội dung:

Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình
Phần I. Dự thảo Danh mục VCOICOP
Phần II. Giải thích phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình (VCOICOP)
ItemPreview