Tiêu đề:

Dự thảo Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Nội dung:

 
Tờ trình Chính phủ Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Dự thảo Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Các biểu mẫu báo cáo

 

ItemPreview