Tiêu đề:

Dự thảo Thông tư quy định quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án điều tra thống kê và dự thảo chế độ báo cáo thống kê

Nội dung:

Dự thảo Thông tư quy định quy chế thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, dự thảo phân loại thống kê, dự thảo phương án điều tra thống kê và dự thảo chế độ báo cáo thống kê
ItemPreview