Tiêu đề:

Dự án Luật Thống kê sửa đổi

Nội dung:

Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH 13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Thống kê sửa đổi. Dự án Luật Thống kê sửa đổi lần này được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát huy những điểm mạnh của Luật Thống kê năm 2003, đồng thời tiếp thu các nguyên tắc mới của thống kê Liên hợp quốc cũng như bổ sung những quy định cho phù hợp với tình hình thực tế trong gian đoạn hiện nay.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Dự thảo Luật Thống kê sửa đổi đã được trình Quốc hội. Ban biên tập và quản lý website thống kê xin được đăng tải toàn bộ các tài liệu liên quan:

 

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN TỚI DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ SỬA ĐỔI

Dự thảo tờ trình Về Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thống kê
Công văn về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thống kê
Tờ trình Quốc hội Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Tờ trình Quốc hội Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) (Bản tóm tắt)
Dự thảo Luật Thống kê (Sửa đổi)
Thuyết minh chi tiết về nội dung Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
Báo cáo Thẩm định dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Báo cáo tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Tờ trình Chính phủ Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Tờ trình Chính phủ Về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi) (Bản tóm tắt)
Báo cáo Tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Tổng hợp ý kiến gop ý về Luật Thống kê (Sửa đổi) của các Bộ, Ngành
Tổng hợp ý kiến các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
Báo cáo Tổng kết Luật Thống kê năm 2003 và các văn bản liên quan
So sánh Luật Thống kê năm 2003 và Dự thảo Luật Thống kê (Sửa đổi)
Luật Thống kê mẫu
Mười nguyên tắc cơ bản của Thống kê Liên Hợp quốc
Một số thuật ngữ, khái niệm hoặc quy định tham khảo từ quốc tế và trong nước để nghiên cứu, vận dụng trong biên soạn Dự án Luật Thống kê (sửa đổi)
Báo cáo thẩm tra dự án Luật thống kê (sửa đổi)
Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và ý kiến thảo luận tại Tổ đại biểu
 

DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ SỬA ĐỔI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÁC KÊNH THÔNG TIN

 Mở rộng phạm vi Thống kê ngoài Nhà nước

 Nâng cao chất lượng thống kê 

   Những điểm mới của Dự thảo Luật Thống kê (Sửa đổi)

   Hoàn thiện những "điểm trống" trong Luật Thống kê (sửa đổi)

   Những điểm mới trong Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

   Sẽ điều chỉnh hoạt động thống kê ngoài nhà nước

   Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong Luật Thống kê (sửa đổi) 

   Mô hình thống kê trên thế giới và thực tiễn Việt Nam 

Cần quy định nội dung thống kê ngoài nhà nước 

Khai thác hồ sơ hành chính cho mục đích thống kê

 

Sửa đổi Luật Thống kê sẽ đáp ứng đòi hỏi thực tiễn

 

Xác định địa vị pháp lý ngành thống kê

 

Các Bộ, Ngành phải gửi số liệu để Cơ quan Thống kê Trung ương thẩm định

 

“Mở đường” cho thống kê ngoài nhà nước

 

Luật Thống kê sửa đổi và những kỳ vọng mới

 

Có thể bị truy cứu hình sự nếu vi phạm về thống kê

 

Những điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

   

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN TỚI NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC THỐNG KÊ TẬP TRUNG;

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC THỐNG KÊ BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ:

 

Dự thảo về việc ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

 

 

 

ItemPreview