GIỚI THIỆU 
Hội nghị tổng kết Dự án Hợp tác song phương giữa Thống kê Việt Nam và Thống kê Thuỵ Điển 15/06/2012
  Hỗ trợ cải cách Hành chính công tại Tổng cục Thống kê năm 2007 (10/12/2010)
  Đề cương chi tiết Dự án: " Tiếp tục phát triển Thống kê Việt Nam trong khuôn khổ chương trình cải cách Hành chính " (10/12/2010)
  Hỗ trợ cải cách Hành chính công tại Tổng cục Thống kê năm 2006 (10/12/2010)
 SẢN PHẨM DỰ ÁN 
Dịch vụ cung cấp thông tin thống kê có tính phí 07/12/2010
  Xây dựng Hệ thống sản xuất chung (07/12/2010)
  Phát triển điều tra thí điểm về chất thải rắn (07/12/2010)
  Đào tạo về công tác quản lý tại 3 tỉnh của Việt Nam (07/12/2010)
  Báo cáo tiến độ hàng năm 2009 (07/12/2010)
  Thiết kế bảng hỏi (09/12/2010)
  Công tác quản lý (07/12/2010)
  Mẫu tổng thể cho điều tra hộ gia đình tại Việt Nam (07/12/2010)
  Thống kê Công nghệ thông tin và truyền thông (07/12/2010)
  Quản lý nguồn nhân lực (07/12/2010)
  Thống kê năng lượng và cán cân năng lượng (07/12/2010)
  Chính sách phổ biến thông tin (07/12/2010)
  Hệ thống Thống kê Môi trường (07/12/2010)
  Xử lý số liệu Tổng điều tra bằng công nghệ Nhận dạng ký tự thông minh (ICR – Intelligent Character Recognition) (07/12/2010)