English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng năm 2018
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2017
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2016
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2015
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2014
  Chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho công nghiệp hàng tháng năm 2013