English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
  Niên giám thống kê tóm tắt 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2017
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2014
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2016
  Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 3 năm 2016
  Điều tra Di cư nội địa quốc gia 2015
  Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp giai đoạn 2005-2015
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014: Mức sinh ở Việt Nam: Những khác biệt, xu hướng và yếu tố tác động
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014: Cơ cấu tuổi, giới tính và một số vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam
  Dự báo dân số Việt Nam 2014 - 2049
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2015
  Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9