English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tổng quan về nông thôn, nông nghiệp qua kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (15:30 14/12/2017)

Cuộc Tổng điều tra đã thu thập, xử lý, tổng hợp khối lượng thông tin rất lớn về: Kinh tế hộ nông thôn, kết cấu hạ tầng của các xã, thôn, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, số đơn vị và tình hình sử dụng lao động, đất đai trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, kết quả phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và xây dựng cánh đồng lớn, đời sống dân cư nông thôn và các thông tin kinh tế - xã hội khác về nông thôn, nông dân và nông nghiệp.

Thông tin thống kê từ kết quả của tổng điều tra, như nhận định của  Tổng cục trưởng TCTK, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương: “...Kết quả TĐT NN2016 đã cung cấp số liệu cơ bản về nông thôn và sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác tham mưu chiến lược của ngành thống kê giúp đảng và nhà nước có thông tin về nông thôn, nông nghiệp trong bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước làm căn cứ để đưa ra các quyết định chính sách chỉ đạo điều hành phù hợp với phát triển của nền kinh tế nhanh và bền vững. Kết quả TĐT cũng là cơ sở thông tin rất quan trọng cung cấp cho Chính phủ và các địa phương có thêm căn cứ thực hiện cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đặc biệt trong khu vực nông thôn, nông nghiệp...”

Thông tin thu thập được đã phản ánh một bức tranh mới về nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản qua 5 năm 2011-2016 với những thành tựu cơ bản sau đây:

Một là, kinh tế nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng đang trong quá trình cơ cấu lại về loại hình và quy mô sản xuất. Ruộng đất đang được tích tụ với khâu đột phá là dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng lớn. Ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa sản xuất có bước tiến mới. Nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn đang hình thành.

Hai là, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống cung cấp điện, cung cấp nước sạch, đường giao thông nông thôn, trường lớp mầm non và phổ thông các cấp, trạm y tế xã, hệ thống thiết chế văn hóa, thông tin mở rộng diện bao phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bộ máy và điều kiện làm việc của lãnh đạo xã được kiện toàn thêm một bước. Mạng lưới thủy nông, khuyến nông, khuyến ngư, tín dụng ngân hàng và dịch vụ cung cấp vật tư, nguyên liệu đầu vào, bao tiêu nông sản hàng hóa đầu ra phát triển tương đối đa dạng. Bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn có sự thay đổi rõ rệt.

Ba là, an sinh xã hội được bảo đảm, có những mặt được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm. Số hộ và tỷ lệ hộ, nhân khẩu sử dụng điện, nước sạch, khám chữa bệnh và thụ hưởng văn hóa, tiếp cận thông tin ngày càng tăng. Thu nhập của dân cư ổn định. Ngoài tiêu dùng cho đời sống hằng ngày, nhiều hộ còn có tích lũy, xây dựng nhà cửa và mua sắm thêm đồ dùng lâu bền. Vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, bảo vệ. Tình trạng ô nhiễm môi trường đang được xử lý tích cực.

Bên cạnh những thành tựu rất quan trọng nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và bất cập. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, có những mặt còn lúng túng, nhất là cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Quy mô sản xuất tuy đã được nâng lên nhưng sản xuất nhỏ vẫn phổ biến. Đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp hạn chế. Lực lượng lao động đông đảo nhưng trình độ chuyên môn, tay nghề thấp nên khó sắp xếp và tìm kiếm được việc làm. Hiệu quả sản xuất không cao, có lĩnh vực bị suy giảm. Đời sống một bộ phận dân cư, nhất là đồng bào vùng núi, rẻo cao, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, thiếu thốn.

Những hạn chế nêu trên đang là thách thức lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tuy nhiên, bên cạnh khó khăn, thách thức còn có thuận lợi và cơ hội, đặc biệt là kinh nghiệm đã tích lũy được. Với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ và các cấp, các ngành, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, thành tựu đạt được trong hơn 30 năm đổi mới nói chung và 5 năm 2011-2016 nói riêng sẽ được phát huy; khó khăn, thách thức đang tồn tại sẽ được xử lý, khắc phục, đưa nông thôn, nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018 (11/12/2018)
  Đoàn khảo sát của Cơ quan Thống kê Mi-an-ma sang thăm và làm việc với Tổng cục Thống Kê Việt Nam (05/12/2018)
  Sơ kết 2 năm thực hiện qui chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Tổng cục Thuế (30/11/2018)
  Công đoàn Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thi “Đôi đũa vàng” GSO 2018 (30/11/2018)
  Hội nghị tập huấn “Công tác phương pháp chế độ thống kê cho các Bộ ngành năm 2018” (29/11/2018)