English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 (30/03/2020)
Công văn số 446/TCTK-VPTC về việc bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 (31/03/2020)
Giới thiệu về Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 (30/03/2020)
Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I năm 2020 (27/03/2020)
Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020 (27/03/2020)
Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý I và dự báo quý II năm 2020 (27/03/2020)
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nên kinh tế (20/03/2020)
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (19/03/2020)